KEMAHIRAN BERFIKIR (KPD6034)
TUGASAN INDIVIDU
TAJUK:
PERANCANGAN KURIKULUM (TBL)

SEMESTER 2013/2014
NAMA PENSYARAH:
PROF....
PERANCANGAN KURIKULUM TBL

Mata Pelajaran:PrinsipAkaun

Tahun: 2013

Unit:Aset, LiabilitidanEkuitiPemiliksertaPengelasanny...
Objektifkemahiranberfikir:

mengenaiaset,

Memahamipendedahanawalt
entangaset,
liabilitidanekuitipemilik.
Menganalisasetia...
menyenaraikan

ukuhan, Kad-

asetsemasadanasetb

kadedarandank

ukansemasa,

ad

Dapatmembuatrefleksidenga

liabilitisemas...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PERANCANGAN KURIKULUM (TBL) KPD6034 (14DIS2013)

127 views
68 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
127
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PERANCANGAN KURIKULUM (TBL) KPD6034 (14DIS2013)

  1. 1. KEMAHIRAN BERFIKIR (KPD6034) TUGASAN INDIVIDU TAJUK: PERANCANGAN KURIKULUM (TBL) SEMESTER 2013/2014 NAMA PENSYARAH: PROF. MADYA DR. MARIA SALIH DISEDIAKAN OLEH: MOHD FADLI BIN HASAN (M20122001390) TARIKH: 07 DISEMBER 2013 (SABTU) 1
  2. 2. PERANCANGAN KURIKULUM TBL Mata Pelajaran:PrinsipAkaun Tahun: 2013 Unit:Aset, LiabilitidanEkuitiPemiliksertaPengelasannya Masa:8.05-9.15 pagi (70 minit) Unit + ObjektifPengajaran:Pelajardapatmenyatakan, menyenaraiknsertamembezakanmaksudaset, liabilitidanekuitipemilik. Selainitujugapelajardapatmengelaskan item-item tersebutmengikutkategoriasetsemasadanasetbukansemasa, liabilitisemasadanekuitipemilik. JenisKemahiranBerfikir: banding-beza,sebahagian-seluruh, mengelaskandanmenentukankategori. Topik/Masa HasilPembelajaran AktivitiPembelajara (Konten/Kemahiran/Nilai)) Sumber P&P n TBL ObjektifKemahiranBerfikir Waktu 1 Objektifkandungan: Sebahagian- ContohLapora ( 35minit) Pelajardapat:- seluruhhubungan nkewangan yang yang terdapatdiantaraaset, diberikankepad 1. Menghuraikanmaksu dsetiapkomponendid laibilitidanekuitipem asetiappelajar, alamaset, ilikdalamlaporanke Filempendek, liabiltidanekuitipemil wangan. Gambar ikdalamlaporankewa Menggunakandayap rajahuntukseba ngan. emikiranuntukmeng hagian- 2. Menerangkankepenti kategorikansetiapko seluruhhubung ngansetiapkomponen mponendalamlapora andanPowerpo bagiaset, nkewangan.Guru int. liabilitidanekuitipemi memilihpelajarsecar likdalamlaporankewa arawak ngan. untukmengetahuiten tangpendapatmereka 2 Pentaksiran
  3. 3. Objektifkemahiranberfikir: mengenaiaset, Memahamipendedahanawalt entangaset, liabilitidanekuitipemilik. Menganalisasetiapkompone naset, liabilitidanekuitipemiliksupa yadapatmenentukan, mengelaskannyadanmenyele saikanmasalah. Menjelaskanhubungan di antaraaset, liabilitidanekuitipemilik yang akanmembentukkeseluruhan laporankewangan. Menghuraikansetiapfungsik omponen yang akanmenbentukkeseluruhanl aporankewangan.Secarakese luruhannyapelajardapatmem bangunkankemahiransebaha gianseluruhhubunganberdasarka ncontohlaporankewangan yang diberikan. liabilitidanekuitipem Waktu 2 Objektifkandungan: Banding- (35minit) Pelajardapat:- bezadiantarasetiapko nkewangan ilikdanPelajarmemb erikanpendapatmere kaapabiladipiliholeh guru untuk menjawabsoalan. mponenaset, 1. Menganalisaperbeza andiantarakomponen aset, liabilitidanekuitipemi likdalamlaporankewa ngan. ContohLapora yang liabiltidanekuitipemi diberikankepad likdalamlaporankew anagan. Guru Gambar rajah memintapelajarberbi untuk banding- ncangdi beza, Pop kuiz, dalamkumpulanuntu nota ringkas kmengenalpastidan 3 asetiappelajar, dansoalanpeng
  4. 4. menyenaraikan ukuhan, Kad- asetsemasadanasetb kadedarandank ukansemasa, ad Dapatmembuatrefleksidenga liabilitisemasadanlia manila. nbaikberkaitankomponenase bilitibukansemasaser t, taekuitipemilik. liabilitidanekuitipemilikdala Pelajarjugaperlume mlaporankewangan. mbuattransasksipern Secarakeseluruhannyapelaja iagaan rdapatmembangunkankemah berdasarkankategori iranberfikir banding- yang bezaberdasarkancontohlapor diperolehi.Wakilseti ankewangan yang diberikan apkumpulan Objektifkemahiranberfikir: membentangkanjaw apan yang telahmerekadapatida ripadaperbincangan bersamaahlikumpula ntadi. Guru mengadakan pop kuizmengikutprinsip siapacepatdiadapatd anpelajar yang berjayaakandiberiha diah. 4

×