Vodná Energia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Vodná Energia

on

 • 6,104 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,104
Views on SlideShare
5,916
Embed Views
188

Actions

Likes
0
Downloads
31
Comments
0

4 Embeds 188

http://udrzatelne.sk 130
http://www.slideshare.net 53
http://oikosbratislava.tym.sk 4
http://www.udrzatelne.sk 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Vodná Energia Vodná Energia Presentation Transcript

  • Kurz OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE časť VODNÁ ENERGIA Prof. Ing. Peter Dušička, PhD. Katedra hydrotechniky Stavebná fakulta STU Bratislava
   • Členenie prednášky:
   • Čo je to vodná elektráreň?
   • Význam a funkcie vodných elektrární pre elektrizačnú sústavu
   • Hydroenergetický potenciál a jeho využívanie
   • Delenie vodných elektrární
   • Vodné elektrárne (príklady)
   • Malé vodné elektrárne (príklady)
   • Záver
   • Vodná elektráreň =
   • výrobňa elektrickej energie
   • premieňajúca vodnú energiu
   • vodného zdroja na energiu elektrickú
   • (STN 75 0128 Názvoslovie využitia vodnej energie)
   • súčasť viacúčelovej VS
   • jednoúčelová VS (len energetické využitie)
   • Hlavné výrobné objekty VE:
   • strojovňa – časti:
    • stavebná
    • technologická:
     • strojná (turbíny, uzávery, hrablice atď.)
     • elektro (generátor, rozvody atď.)
   • prevádzková budova
   • rozvodňa
   • 2-ja prevádzkovatelia:
   •  energetický = Slovenské elektrárne – Enel a.s.
   •  vodohospodársky = Slovenský vodohospodársky
   • podnik š.p.
   VS a VE Krpeľany na Váhu 1. Čo je to vodná elektráreň?
  • 1. Čo je to vodná elektráreň? Prietoky vody vo vodných tokoch:  sú premenlivé v čase  nemusia sa vyskytovať práve vtedy, keď je zvýšený dopyt po energii (energetická špička)  môžu sa vyskytovať práve vtedy, keď nie je dopyt po energii (nočné pásmo, víkendy) Regulácia prietoku je možná nádržami  VE majú zabezpečenosť dodávky EE
  • 2. Význam a funkcie VE pre ES Význam vodných elektrární vyplýva z ich funkcií, ktoré poskytujú pre elektrizačnú sústavu. Energetické funkcie VE: 1. statické - výkonová služba (plánovaná) - transfer energie (možný len u PVE) 2. dynamické (len regulačné VE - je potrebný V Z ) - preberanie strmých špičiek - výkonová záloha - z kľudu: VE Gabčíkovo - cca 150 s PVE Č. Váh - T/Č cca 120/170 s VE Madunice - 30 s (v minulosti náhradný zdroj vlastnej spotreby JE A1) - točivá rezerva - regulácia frekvencie a odovzdávaného výkonu - stroje v chode - primárna do 30 s (napr. VEG 8 x 4,5 MW = 36 MW) - sekundárna do 2 min.
  • 2. Význam a funkcie VE pre ES výroba EE = spotreba EE + prenosové straty Zosúladenie hydrologicko-hydraulických pomerov a požiadavkami ES = vodohospodársko-energetický plán VE transfer energie - PVE Zdroje na pokrytie DDZ:  jadrové elektrárne  tepelné elektrárne  vodné elektrárne
  •  
  •  
   • využívanie energie vodných tokov  základný zdroj získavania energie
   • hydroenergetický potenciál = prírodné bohatstvo každej krajiny
   • využíva sa vo VE a MVE
   • primárny technicky využiteľný hydroenergetický potenciál = HEP
   • HEP = súčet E r na realizovaných a technicky
   • realizovateľných VE a MVE
   • vyspelé európske štáty  využitie HEP na 65 až 95 %
   • SR  využitie HEP len na 56,4 %
   3. Hydroenergetický potenciál a jeho využívanie
   • doteraz najväčší výrobca EE v SR = Slovenské elektrárne – Enel a.s.
   • HEP  významný zdroj EE
   • po 2008  zvýšenie podielu HEP (odstavenie EBO V1, parné bloky EVO, ENO)
   • (zdroj informácií = Výročná správa SE a.s. za rok 2004)
   celkove P i = 6 877 MW celkove E R = 25 576 GWh 3. Hydroenergetický potenciál a jeho využívanie
   • Silné stránky využívania HEP:
   • (v porovnaní s inými energetickými zdrojmi - napr. uhlie, jadro)
   • obnoviteľný zdroj
   • vlastný zdroj (s výnimkou hraničných tokov)
   • pohotový zdroj = regulačné schopnosti
   • neznečisťuje ovzdušie a neprodukuje odpad
   • relatívne nízke prevádzkové náklady pri dlhej životnosti (50 ~ 100 rokov)
   • vyžaduje relatívne malý počet prevádzkových zamestnancov (diaľkové riadenie)
   • pri citlivom a technicky správnom riešení nespôsobuje devastáciu prírodného
   • prostredia, transformuje ho na novú kvalitu, pričom pri celkovom
   • zhodnotení všetkých efektov býva využitie HEP ekologicky prínosné
   3. Hydroenergetický potenciál a jeho využívanie
   • Slabé stránky využívania HEP
   • dajú vnímať z rôznych hľadísk  pre SR je charakteristické:
    • rezortné hľadisko
    • ekologické hľadisko
    • skresľovanie bilančných hodnôt HEP
   • 1. Rezortné hľadisko
   • výroba EE z vody je doteraz vo veľkej väčšine sústredená v  SE a.s. ,
   • ktoré patria do rezortu Ministerstva hospodárstva SR ( MH SR ).
   • Tento rezort v podstate riadi energetiku a jej ďalší rozvoj.
   • voda = nositeľka primárnej energie podlieha správe Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. ( SVP š.p . ),
    • = patril do rezortu Ministerstva pôdohospodárstva SR,
    • = v súčasnosti rezort Ministerstva životného prostredia SR ( MŽP SR ).
   • Tieto rezorty majú rozdielny pohľad na výrobu EE z vody !
   3. Hydroenergetický potenciál a jeho využívanie
   • Ekologické hľadisko
   • z hľadiska ekológov  negatívne vplyvy využívania HEP
   • na okolité prírodné a životné prostredie:
    • zmena prietokových pomerov
    • zvýšenie sedimentačnej resp. eróznej činnosti toku
    • zmena režimu podzemnej vody
    • priechodnosť rýb a vodných živočíchov cez stupne na tokoch
    • potenciálny únik mazadiel (ropných látok)
    • zmena kvalitatívnych vlastností vody
    • ohrozenie vodných živočíchov chodom turbín
    • zmeny druhového zloženia vodných organizmov
    • ovplyvnenie brehových porastov
    • hlučnosť prevádzky
    • záber pozemkov a zásahy do územia počas výstavby
    • urbanistický zásah do okolitého krajinného prostredia
    • ovplyvnenie rekreačnej plavby
   • väčšina týchto vplyvov sa však dá vhodnými opatreniami značne eliminovať
   • kritika vyplýva väčšinou z neznalosti technického riešenia
   • a prevádzky VE alebo MVE, resp. z  apriórnej zaujatosti
   3. Hydroenergetický potenciál a jeho využívanie
   • Skresľovanie bilančných hodnôt HEP
   • pri hodnotení stupňa využívania HEP sa obvykle sleduje % využitia
   • problém nastal s bilančnou hodnotou HEP
   • pôvodne bola hodnota HEP pre územie Slovenska určená výskumnými
    • prácami na 7 361 GWh/rok pri inštalovanom výkone okolo 2 575 MW
   • v poslednom období sa začala publikovať „upresnená“ hodnota HEP 6 607 GWh/rok - v odbornej verejnosti sa nazýva aj ako „ekologický“ HEP
   • k hodnote tohoto HEP dospeli autori tak, že od hodnoty 7 361 GWh/rok odrátali priemerné ročné výroby tých lokalít VE a MVE, proti ktorým boli zo strany ochrany prírody vznesené námietky
   • nie je známe, že by lokality, ktoré sa vyradili, boli dôsledne posudzované podľa metód posudzovania vplyvu stavieb na životné prostredie, t.j. podľa Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (predtým č.124/94, teraz č. 24/2006)
   • nie sú známe ani variantné riešenia vyradených lokalít, ktoré sú pre posudzovací proces v zmysle zákona potrebné
   3. Hydroenergetický potenciál a jeho využívanie
    • do roku 1997  oficiálne materiály SE a.s., MH SR, MŽP SR a pod.
    • = hodnota HEP 7 361 GWh/rok
    • „ upresnená“ hodnota „ekologického“ HEP 6 607 GWh/rok  Aktualizovaná energetická koncepcia pre SR do roku 2005, prijatá Uznesením vlády v 1997
    • číselná hodnota „upresneného“ resp. „ekologického“ HEP 6 607 GWh/rok je nižšia ako 7 361 GWh/rok - rozdiel 754 GWh/rok prestavuje:
    •  4,5 násobok priemernej ročnej výroby VE Žilina (najnovšej VE v SR)
    •  viac ako 1/4 priemernej ročnej výroby VE Gabčíkovo
    •  nejedná sa teda o žiadnu zanedbateľnú hodnotu!
    • táto skutočnosť priamo ponúka možnosť manipulovať s tak dôležitou hodnotou pre energetickú bilanciu, akou je stupeň využitia HEP SR
    • podľa dostupných údajov bol využitý HEP v roku 1997 na úrovni 4 134 GWh/rok
    • ak vztiahneme tento údaj:
    •  k pôvodnej hodnote HEP 7 361 GWh/rok = využitie HEP 56,4 %
    •  k „upresnenej“ hodnote HEP 6 607 GWh/rok = využitie HEP 62,5 %
   3. Hydroenergetický potenciál a jeho využívanie
    • bez reálneho využitia HEP našich tokov = výstavby jedinej VE alebo MVE sme sa teda takto priblížili k vyspelým krajinám Európskej únie!!!
    • ak sa konkrétna VE alebo MVE nemôže v súčasnosti realizovať
    • z akýchkoľvek dôvodov:
    •  ekologických
    •  ekonomických
    •  legislatívnych a pod.
   • neznamená to ešte jednoznačne, že v budúcnosti pri zmene
   • týchto podmienok nemôže byť realizovaná!!!
    • nevybudovaním VE alebo MVE totiž HEP daného úseku
    • vodného toku nezaniká!!!
    • uvádzanie takto „upresnenej“ hodnoty HEP ako bilančnej hodnoty
    • sa nedá považovať za korektné a skresľuje celkovú bilanciu
   3. Hydroenergetický potenciál a jeho využívanie
  • 3. Hydroenergetický potenciál a jeho využívanie
  • 4. Delenie vodných elektrární
   • Uplatňujú sa rôzne hľadiská:
   • 1. podľa inštalovaného výkonu
       • nad 10 MW
       • do 10 MW – MVE (STN 73 6881)
   • 2. podľa možností hospodárenia s vodou
   • A. prietočné
   • B. regulačné a) s prirodzenou akumuláciou
   • b) s umelou akumuláciou
   • c) so zmiešanou akumuláciou (prirodzenou aj umelou)
   • Prietočné VE (spracúvajú okamžité prietoky):
   • prietoky cez vzdúvacie stavby bez V z
   • pod vyrovnávacími nádržami – využitie Q n
   • vodojemy - odbery
   • biologické prietoky (pri prepúšťaní cez vzdúvací objekt)
   • Regulačné VE - podľa časového hľadiska – regulácia prietoku:
   • krátkodobá (denná, týždenná)
   • sezónna (v rámci roka)
   • dlhodobá (viacročná)
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) PVE Čierny Váh VE Gabčíkovo
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) stupeň Čunovo (MVE Mošoň + VE Čunovo) stupeň Gabčíkovo (MVE S7 + VEG) 1. VE Gabčíkovo 8 x 90,0 = 720,00 MW 2. VE Čunovo 4 x 6,07 = 24,28 MW 3. MVE Mošoň 2 x 0,61 = 1,22 MW (+ 2 x 0,61 = 1,22 MW) 4. MVE S7 2 x 0,52 = 1,04 MW 5. MVE Dobrohošť 2 x 1,10 = 2,20 MW (pripravovaná) MVE Dobrohošť VD GABČÍKOVO
  • 5. Vodné elektrárne (príklady)
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) PVE Čierny Váh
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) PVE Čierny Váh
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) PVE Čierny Váh
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) VS a VE Liptovská Mara VS a VE Bešeňová
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) VS a VE Liptovská Mara
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) VS a VE Liptovská Mara - Bešeňová
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) VS a VE Hričov
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) VS a VE Hričov
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) VS a VE Hričov
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) VS a VE Mikšová
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) VS a VE Mikšová
  • 5. Vodné elektrárne (príklady) VS a VE Považská Bystrica
   • MVE – história vzniku na Slovensku
   • MVE vznikali na našom území už koncom 19. storočia predovšetkým pre potrebu:
     • rudných baní
     • úpravní rúd
     • železiarní
     • ako prídavné zariadenia najmä pri mlynoch a pílach
   • často boli kombinované s parnými strojmi a s tepelnými elektrárňami
   • už v roku 1911 bolo na Slovensku 13 MVE pre verejné zásobovanie
   • v roku 1930 viac ako 2 650 prevádzok, z ktorých :
    • 96 malo zmiešanú prevádzku (mechanická transmisia + výroba EE)
    • len 49 samostatných vodných elektrární – príklady:
     • z oblasti banských prevádzok = Kremnická kaskáda 3 MVE, zásobená vodou privádzačom z toku Turca (Turčekovský vodovod) + najstaršie MVE v Smolníku, Žakarovciach a Krompachoch
     • z oblasti hutníckej = sústava MVE pre železiarne v Podbrezovej (Piesok, Podbrezová, Lopej, Dubová a Jasenie)
     • pre lesné železnice = MVE v Ľubochni, Poprade
     • pre kúpele Rajecké Teplice, Korytnica, Trenčianske Teplice, Vyšné Ružbachy
     • pre papierne Harmanec (MVE Ulmanka, Harmanec I, Harmanec II a Jakub), pre papiereň a celulózku MVE Ružomberok a mnoho ďalších
     • - po roku 1948 väčšina z nich neobstála a  bola postupne zlikvidovaná
     • alebo aspoň vyradená z prevádzky (v mnohých prípadoch sa ešte dajú obnoviť)
   6. Malé vodné elektrárne (príklady)
  • 6. Malé vodné elektrárne (príklady) MVE - stavba vodohospodárska a energetická - primárna funkcia = výroba elektrickej energie pohľad na postavenie a funkcie MVE sa menil s historickým vývojom energetiky vodné elektrárne = jednými z prvých elektrární na našom území dodávka EE - napred pre samostatné prevádzky - neskôr po vybudovaní jednotnej ES boli zapojené do ES s postupným zvyšovaním spotreby EE = budovanie nových zdrojov (vodné, tepelné alebo jadrové) výkonovo oveľa väčšie, ako 10 MW  zmena postavenia MVE = stali sa v podstate zdrojmi doplnkovými význam MVE = predovšetkým v regionálnej energetike – lokálne vylepšujú bilanciu výroby EE
  • 6. Malé vodné elektrárne (príklady)
   • údaje Výskumného ústavu energetického :
   • na Slovensku je hodnota primárneho technicky využiteľného hydroenergetického potenciálu v  inštalovanom výkone pripadajúceho na MVE 340 MW
   • k  31.12.2001 bolo v SR zaregistrovaných 186 MVE s inštalovaným výkonom 57,33 MW , čo predstavuje
   • využitie len na 16,86 %
  • 6. Malé vodné elektrárne (príklady)
   • Delenie MVE z hľadiska umiestnenia výroby - 3 skupiny:
   • 1. MVE, ktoré dodávajú všetku vyrobenú energiu do sústavy
   • MVE, ktoré sa využívajú prednostne na krytie vlastnej spotreby ,
   • iba prebytky sa dodávajú do sústavy
   • 3. MVE, ktoré sa využívajú výlučne na krytie vlastnej spotreby a nie sú pripojené do sústavy
  • MVE pri Zamkovského chate (Malá studená dolina) P i = 35 kW 6. Malé vodné elektrárne (príklady)
  • MVE Liptovská Kokava - mlyn na Belej  P i = 14 kW, E r = 100 MWh 6. Malé vodné elektrárne (príklady)
  • MVE Trnovec na Váhu  P i = 800 kW, E r = 3,8 GWh 6. Malé vodné elektrárne (príklady)
  • MVE Turá na Hrone  P i = 1 500 kW, E r = 6,6 GWh 6. Malé vodné elektrárne (príklady)
   • MVE Málinec II a MVE Málinec III
   6. Malé vodné elektrárne (príklady)
   • Vodná nádrž a privádzač vody v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline
   6. Malé vodné elektrárne (príklady)
   • Predstava o ďalšom smerovaní pri výskume využívania HEP:
   • 1. Využívanie HEP na jestvujúcich VE
     • znižovanie hydraulických strát
     • interakcia regulačnej prevádzky VE a plavby
      • VE Gabčíkovo
      • dolný Váh
       • úsek Kráľová – Komárno
       • príprava plavby po Piešťany
     • kritérium maximálneho zisku
   • 2. Výskum a návrh nových VE a MVE
     • VE Sereď
     • MVE na hornom Váhu III (úsek Bešeňová – Krpeľany)
     • MVE na Hrone (zatiaľ minimálne využitý)
   7. Záver
  • rok vydania 1998 rok vydania 2003 Publikačná činnosť:
  • VE Ladce 1936 ~ 2006 = 70 rokov prevádzky hať a odberný objekt Dolné Kočkovce – prívod vody k VE Ladce Ďakujem za pozornosť