Ekonomika AlternatíVnych Zdrojov
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Ekonomika AlternatíVnych Zdrojov

on

 • 4,205 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,205
Views on SlideShare
4,074
Embed Views
131

Actions

Likes
0
Downloads
49
Comments
0

5 Embeds 131

http://udrzatelne.sk 74
http://www.slideshare.net 38
http://oikosbratislava.tym.sk 16
http://www.udrzatelne.sk 2
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ekonomika AlternatíVnych Zdrojov Ekonomika AlternatíVnych Zdrojov Presentation Transcript

 • OZE – alternatíva energetiky
  EKONOMIKA ALTERNATÍVNYCH ZDROJOV
  Michal Fabuš
 • OZE – alternatíva energetiky
  Obsah
  Úvod – definovanie prostredia
  Metódy hodnotenia efektívnosti investícií
  Finančná analýza a analýza citlivosti
  Modelový príklad – spaľovanie biomasy
  Modelový príklad - výroba elektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  Modelový príklad – výroba elektriny spaľovaním bioplynu vyrobeného fermentáciou
  Modelový príklad – výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
  Ralizovaný projekt – výroba teplaspaľovaním drevnej štiepky v Novej Dubnici
 • OZE – alternatíva energetiky
  Prostredie
  vývoj situácie na trhu s energiami
  bezpečnosť a spoľahlivosť dodávky energie
  legislatívny a regulačný rámec
  pokrok vo vývoji akceptovateľných technológií
  neutrálna bilancia emisií CO2- dôležitý faktor pri plnení medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky
  využívanie obnoviteľných zdrojov energie - významný aspekt pri regionálnom rozvoji
  View slide
 • OZE – alternatíva energetiky
  Energetická politika EÚ
  Ciele:
  • bezpečnosť dodávok View slide
  • zabezpečenie konkurencieschopnosti európskych ekonomík a dostupnosti cenovo prístupnej energie
  • podpora trvalo udržateľného rozvoja a boj proti zmene klímy
 • OZE – alternatíva energetiky
  Energetická politika SR
  Ciele:
  • s maximálnou efektívnosťou zabezpečiť bezpečnú
  a spoľahlivú dodávku všetkých foriem energie v požadovanom množstve a kvalite
  • znižovať podiel hrubej domácej spotreby energie na hrubom domácom produkte – znižovať energetickú náročnosť
  • zabezpečiť taký objemu výroby elektriny, ktorý pokryje dopyt na ekonomicky efektívnom princípe
 • OZE – alternatíva energetiky
  Stratégia energetickej bezpečnosti Slovenskej republiky
  vzniká s cieľom
  • dosiahnuť konkurencieschopnú energetiku...
  • ...zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie...
  • ...za prijateľné ceny...
  • ...s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť.
 • OZE – alternatíva energetiky
  Metódy hodnotenia efektívnosti investícií
  metódy statické (neprihliadajú k pôsobeniu časového faktoru)
  metódy dynamické (prihliadajú k pôsobeniu časového faktoru a ich základom je aktualizácia – diskontovanie údajov vstupujúcich do výpočtu)
 • OZE – alternatíva energetiky
  Metódy hodnotenia efektívnosti investícií
  metóda výnosnosti investícií (ROI – Return on Investment)
  metóda doby návratnosti (Payback Method)
  metóda čistej súčasnej hodnoty (NPV - Net Present Value of Investment)
  metóda vnútorného výnosového percenta (IRR – Internal Rate of Return)
  metódy nákladové (využívajú sa pri porovnávaní investičných variantov)
 • OZE – alternatíva energetiky
  Vyhodnotenie efektívnosti projektu
  pre vyhodnotenie efektívnosti sa využíva finančná analýza
  finančná analýza, alebo analýza hotovostného toku (cash-flow), je analýza nákladov projektu na strane jednej a príjmov (výnosov) projektu na strane druhej
  cieľom finančnej analýzy je zistiť, do akej miery bude projekt životaschopný (udržateľný) z ekono-mického hľadiska
 • OZE – alternatíva energetiky
  Vstupy finančnej analýzy
  všeobecné finančné údaje
  definovanie spôsobu odpisov, miera inflácie, daň z príjmu, diskontná sadzba a pod.
  údaje o nákladových a výnosových položkách
  náklady -investičné náklady
  prevádzkové náklady
  finančné náklady
  príjmy (výnosy) - platby za dodávku tepla
  výnosy z predaja elektriny
  nepriame „príjmy“, resp. úspory, ako rozdiel pôvodných a nových nákladov
 • OZE – alternatíva energetiky
  Základné výstupy finančnej analýzy
  čistá súčasná hodnota (Net Present Value, NPV)
  vnútorná miera výnosu (Internal Rate of Return, IRR)
  doba návratnosti (Payback Period)
 • OZE – alternatíva energetiky
  Čistá súčasná hodnota (NPV)
  ukazovateľ NPV hovorí o tom, koľko peňazí daný projekt generuje za určité obdobie, pričom sú tieto peniaze merané v „dnešných“ peniazoch
  ak je hodnota NPV väčšia ako nula, projekt je ziskový, to znamená, že generuje viac peňazí, ako je suma potrebná na začatie investície
  vzorec výpočtu
  "n" predstavuje obdobie, počas ktorého hotovostný tok (CF) klesá
  "r" je diskontná sadzba
  "N" je posledný rok, v ktorom hotovostný tok, ktorý sa nerovná nule
 • OZE – alternatíva energetiky
  Vnútorná miera výnosu (IRR)
  vnútorná miera výnosu je ukazovateľ úzko spätý s ukazo-vateľom NPV
  je to sadzba, pri ktorej sa NPV rovná nule
  IRR je ukazovateľ návratnosti, sadzba, pri ktorej projekt nie je ani ziskový, ani stratový
  vzorec výpočtu
  porovnaním IRR s diskontnou sadzbou zistíme, či projekt generuje dostatočné príjmy na to, aby bol ziskový, t.j. ak IRR >diskontná sadzba, projekt prináša zisk
 • OZE – alternatíva energetiky
  Doba návratnosti
  ukazovateľ doba návratnosti hovorí o tom, za koľko rokov sa vrátia náklady investície
  napr. doba návratnosti je 6 rokov (vtedy platí NPV = 0)
  to by bolo v prípade jednoduchej doby návratnosti, t.j. bez zohľadnenia zmeny hodnoty peňazí
  pri hodnotení investičných projektov je potrebné zohľadniť meniacu sa hodnotu peňazí v čase
 • OZE – alternatíva energetiky
  Ekonomická únosnosť investície
  finančná analýza ukázuje či je projekt ekonomicky udržateľný
  ekonomická únosnosť investície sa dosiahne vtedy, ak čistá súčasná hodnota (NPV) investície a kapitálu je kladná, vnútorná výnosová miera (IRR) investície a kapitálu je vyššia ako diskontná sadzba
  ukazovateľ krytia dlhovej služby je väčší ako 1,25
 • OZE – alternatíva energetiky
  Analýza citlivosti
  súčasťou finančnej analýzy je analýza citlivosti
  hovorí o tom, aký vplyv má zmena odhadovaných vstupných ukazovateľov - jednotlivých položiek analýzy (zmena investičných nákladov, zmena nákladov prevádzky, zmena výnosov) - na ekonomickú únosnosť (životaschopnosť) projektu
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  súčasná prax ukazuje, že využívanie lokálnych zdrojov biomasy je ekonomicky efektívne pri výrobe tepla
  projekty výroby elektriny zatiaľ vyžadujú dodatočné dotačné zdroje, nakoľko bez nich zväčša nie sú ekonomicky udržateľné
  za perspektívny zdroj pre výrobu tepla možno považovať drevnú štiepku a poľnohospodársku biomasu – najmä obilnú slamu z lokálnych zdrojov
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Schéma kotla na spaľovanie biomasy
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Analýza potreby výkonu v CZT v priebehu kalendárneho roka
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Na základe identifikovanej potreby výkonu v CZT je uvažovaný výkon kotla na slamu 5 MW.
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Na výrobu tepla na úrovni 137 500 GJ/r je potreba paliva 11,7 tis. t/r slamy o výhrevnosti 14 MJ/kg pri priemernej ročnej účinnosti kotla 84 %
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Základné východiská použité pre výpočty:
  investičná výstavba v roku 2007
  aktivácia investície do majetku v roku 2008
  odpisovanie majetku a jeho zatriedenie do odpisových skupín odpovedá novele zákona o daniach z príjmov platnej od 1.1.2003, účtovné a daňové odpisy sú totožné
  úroky počas výstavby zvyšujú potrebu vlastných zdrojov financovania
  výroba tepla je v priebehu hodnoteného obdobia rovnaká
  cena nákladových vstupných prvkov sa v priebehu hodnoteného obdobia mení (inflačný koeficient 1,03)
  diskontná sadzba 6 %
  investičné a prevádzkové náklady sú stanovené v predpokladanej cenovej úrovni roka 2006
  finančná analýza je spracovaná bez DPH
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Ďaľšie východiská použité pre výpočty :
  výška investičných a prevádzkových nákladov je stanovená na základe vyhodnotenia dostupných údajov o realizovaných a/alebo pripravovaných zariadeniach na využívanie biomasy - slamy
  výstupom finančnej analýzy a výsledkom ekonomického hodnotenia je primeraná cena tepla, pri ktorej je projekt výroby tepla z biomasy ekonomicky udržateľný
  v hodnotenom projekte do ekonomických prepočtov vstupujú len ekonomicky oprávnené náklady definované ako náklady nevyhnutné na výrobu tepla z biomasy
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Ďaľšie východiská použité pre výpočty :
  náklady vychádzajú z podmienky dodržania kalkulačného vzorca na výpočet ceny tepla určeného Rozhodnutím ÚRSO o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod teplapri úrovni predpokladaných kalkulovaných nákladov pre vykurovacie obdobie a predpokladanom vyrobenom množstve tepla v hodnotenom období na úrovni 137 500 GJ/r prepočítaných na výrobu tepla z biomasy(slamy ) s výkonom kotla 5 MW
  predpokladaná súčasná cena slamy vrátane dopravy (z okruhu cca 40 km) je cca 1.000,-- Sk/t (rátalo sa s ročným nárastom ceny o 3 %)
  výhrevnosť slamy 14 MJ/kg
  priemerná účinnosť spaľovacieho procesu v kotloch na biomasu 0,84
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Investičné náklady
  Projekčná činnosť 1 600 tis. Sk
  Stavebné úpravy 8 000 tis. Sk
  Dodávka a montáž techn. kotla na slamu 25 000 tis. Sk
  Investície celkom 34 600 tis. Sk
  Začiatok realizácie investície: 7/2007
  Ukončenie realizácieinvestície : 12/2007
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Finančné náklady
  Pre financovanie investičného zámeru sa uvažovalo s úverom
  vo výške 30 mil. Sk s nasledovnými podmienkami:
  Úroková sadzba 7,0 %
  Doba splácania úveru 10 rokov
  Odklad splátok 1 rok
  Začiatok splácania 2008
  Koniec splácania 2016
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Výnosy:
  príjmy, ktoré generuje tento projekt, sú príjmy za teplo pri výrobe tepla z biomasy
  v súčasnej dobe je cena tepla regulovaná a do ceny tepla vstupujú len ekonomicky oprávnené náklady definované ako náklady nevyhnutné na výrobua rozvod tepla a primeraný zisk
  primeraný zisk pre investora je podľa podmienok dodržania kalkulačného vzorca výpočtu ceny tepla určeného Rozhodnutím ÚRSO o rozsahu regulácie cien pre výrobu, výkup a rozvod tepla vo výške max. 25,-- Sk/GJ
  vypočítané ceny výroby tepla bez DPH sa pohybujú od 245,87 v roku 2008 až 315,46 v roku 2022
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Výsledky finančnej analýzy:
  ekonomika projektu je kalkulovaná na kladný kumulovaný finančný tok (cash-flow) pri dodržaní kalkulačného vzorca výpočtu ceny tepla určeného ÚRSO pri modelovaných cenách, pri predpokladanom vývoji vykurovacieho obdobia, kalkulácii ceny tepla na roky 2008 - 2022 a vyrobenom množstve tepla na ďalšie obdobie na úrovni 137 500 GJ/r
  pri použití technicko-ekonomických predpokladov projektu a diskontnej sadzbe 6 % sa dosiahnu nasledovné hodnoty:
  Hodnotené obdobie 2007 - 2022
  Rok hodnotenia (diskontovaný) 2008
  Čistá súčasná hodnota investície (NPV) 15 528 tis. Sk
  Vnútorné výnosové percento investície (IRR) 12,71 %
  Doba návratnosti investície 7 rokov
 • OZE – alternatíva energetiky
  Uplatnenie technológie na spaľovanie biomasy
  Závery analýzy modelového príkladu:
  uvedený projektový zámer uvažuje, že vo výrobe tepla bude prevádzkovaný kotol na slamu s inštalovaným výkonom 5 MW
  finančná analýza preukázala ekonomická návratnosť investície - čistá súčasná hodnota kapitálu je kladná a vnútorné výnosové percento investície prevyšuje diskontnú sadzbu
  pri realizácii investície do spaľovania biomasy z lokálnych, resp. regionálnych zdrojov je možné udržať prijateľnú cenu tepla pre obyvateľov v zásobovaných oblastiach
  rizikovým faktorom je cena paliva
  riziko môže znížiť zvolený spôsob financovania (vplyv na cenu tepla) - preto odporúčame financovanie investície kombináciou úveru a dotácie z podporných zdrojov
  spaľovaním biomasy možno znížiť množstvo emisií CO2 (cca o 8 900 t/rok) -pre ďalšie ovplyvnenie parametrov projektu je možné zvýšiť výnosy využitím mechanizmu obchodovania s CO2
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  systémy sa navrhujú ako systémy na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla
  pracovné médium - vodná paraalebo organická pracovná látka
  výkony zariadení a celková výroba elektrickej energie sú viazané na disponibilné množstvá a kvalitu biomasy v primeraných dopravných vzdialenostiach
  pre využitie cielene pestovanej biomasy na spaľovacie účely prichádzajú do úvahy najmä obiloviny a ich odpadová slama, ktorá môže byť cielene pestovaná na spaľovanie aj s obilím napr. na menejhodnotných poľnohospodárskych plochách, ako aj drevo z energetic-kých plantáží
  zariadenia umožňujúce spaľovanie uvedených palív umožňujú spaľovať aj zvyšky z potravinárskej produkcie (obilná slama) a z lesnej ťažby
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  nižšie parametre pracovnej látky v obehu turbíny spôsobujú nižšiu výrobu elektriny, v rozsahu 18 až 24 % z tepla privedeného v palive
  preto je pre zvýšenie efektívnosti potrebné využívať tiež vznikajúce teplo, ktorého potenciál predstavuje 50 až 65 % z tepla privedeného v palive
  doposiaľ inštalované zariadenia využívajú ako palivo najmä drevnú hmotu a obilnú slamu
  výkony zariadení a celková výroba elektriny sú viazané na disponibilné množstvá a kvalitu biomasy v primeraných dopravných vzdialenostiach
  preto je pri inštaláciách potrebné počítať so všetkou biomasou, vrátane existujúcich odpadov z ostatnej produkcie
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  Východiská
  Okrem základných už definovanýchvýchodísk sa do výpočtov použili nasledovné predpoklady:
  zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom2 MW a tepelným výkonom 10 MW
  výroba elektriny 12 000 MWh
  výroba tepla 156 000 GJ
  doba ekonomickej životnosti 15 rokov 
  hodnotené obdobie 2007 až 2022
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  Investičné náklady
  Investičné náklady súodhadnuté pre zariadenie s inštalovaným elektrickým výkonom
  2 MW a tepelným výkonom 10 MW.
  Projektové práce a inžiniering 10 000 tis. Sk
  Stavebné práce 30 000 tis. Sk
  Stroje a zariadenia 145 000 tis. Sk
  Rezerva 15 000 tis. Sk
  Celkové investičné náklady 200 000 tis. Sk
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  Prevádzkové náklady
  Pre finančnú analýzu sa namodelovali nasledovné hodnoty:
  cena paliva – energetické plodiny 2000 Sk/t
  výhrevnosť paliva 15 MJ/kg
  spotreba paliva 16 tis. t/rok
  vlastná spotreba elektrickej energie 10 % z vyrobenej elektrickej energie
  využitie inštalovaného výkonu 6000 hod/rok
  náklady na prevádzkua opravy2,5 mil. Sk/MW/rok inšt. elektrického výkonu
  počet pracovníkov 8
  priame mzdy vrátene odvodov 450 tis. Sk/rok na jedného pracovníka
  poistenie investície 0,25 %
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  Finančné náklady
  Pre určenie finančných nákladov výstavby zariadenia na spaľovanie poľnohospodárskejbiomasy sa použili nasledovné predpoklady:
  financovanie:
  z vlastných zdrojov 40,8 mil. Sk
  z úveru 165,0 mil. Sk
  podmienky úveru:
  prvý rok čerpania 2007
  prvý rok splácania 2008
  konečný rok splácania 2016
  doba úveru v rokoch 10
  výška úroku 7 %
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  Výnosy:
  príjmy, ktoré generuje tento projekt, sú príjmy za elektrinu a teplopri výrobe elektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  cena elektriny vyrobenej spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín sa určuje na rok 2007 ako pevná cena 3 075 Sk/MWh (na r. 2008 je 3 150 Sk/MWh)
  cena tepla 300 Sk/GJ
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  Výsledky finančnej analýzy:
  ekonomika projektu je kalkulovaná na kladný kumulovaný finančný tok (cash-flow) pri kalkulácii ceny elektriny 3 075 Sk/MWh a tepla 300 Sk/GJ v období rokov 2008 - 2022 a vyrobenom množstve elektriny 12 000 MWh/r a tepla na úrovni 156 000 GJ/r
  pri použití technicko-ekonomických predpokladov projektu a diskontnej sadzbe 6 % sa dosiahnu nasledovné hodnoty:
  Hodnotené obdobie 2007 - 2022
  Rok hodnotenia (diskontovaný) 2008
  Čistá súčasná hodnota investície (NPV) 97449 tis. Sk
  Vnútorné výnosové percento investície (IRR) 12,41 %
  Doba návratnosti investície 7 rokov
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výrobaelektriny spaľovaním cielene pestovaných plodín
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  Závery analýzy modelového príkladu:
  uvedený projektový zámer uvažuje svýrobouelektriny spaľovaním cielene pestovaných poľnohospodárskych plodín
  finančná analýza preukázala ekonomická návratnosť investície - čistá súčasná hodnota kapitálu je kladná a vnútorné výnosové percento investície prevyšuje diskontnú sadzbu
  rizikovým faktorom je cena paliva, využitie inštalovaného výkonu, výška IN
  riziká môže znížiť zvolený spôsob financovania - preto odporúčame financovanie investície kombináciou úveru a dotácie z podporných zdrojov
  spaľovaním biomasy možno znížiť množstvo emisií CO2-pre ďalšie ovplyvnenie parametrov projektu je možné zvýšiť výnosy využitím mechanizmu obchodovania s CO2
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciou
  fermentačné technológie využívajú rozklad biomasy vhodnými kultúrami baktérií, väčšinou v anaeróbnom prostredí
  výhrevnosť bioplynu sa pohybuje v rozsahu 18 až 25 MJ. m-3
  bioplyn je najvhodnejšie využiť v kogeneračnej jednotke so spaľovacím motorom, pričom výsledným produktom je elektrina a teplo
  časť tepla sa používa na dohrievanie fermentora, pretože od teploty fermentácie závisí aj intenzita rozkladu a teda vývinu bioplynu
  nakoľko pre prevádzku zariadenia je dôležité zachovať kontinuitu fermentácie, predpokladá sa vyrovnávanie rozdielov produkcie a spotreby bioplynu pomocou zásobníkov
  v čase poklesu odberu elektriny sa môže prebytok bioplynu akumulovať a využiť v čase špičky
  výkony na strane výroby elektriny sa pohybujú v rozsahu 150 až 1000 kW
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciou
  Východiská
  Okrem základných už definovanýchvýchodísk sa do výpočtov použili nasledovné predpoklady:
  využitie elektrickej energie a tepla
  doba ekonomickej životnosti 15 rokov 
  hodnotené obdobie 2007 až 2022
  výroba elektriny 2 122 MWh
  výroba tepla 13 238 GJ
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciou
  Investičné náklady
  Investičné náklady sa určovali pre zariadenie s kogeneračnou jednotkou s inštalovaným elektrickým výkonom 250 kW a disponibilným tepelným výkonom cca 200 kW:
  Projektové práce a inžiniering 4 200 tis. Sk
  Stavebné práce 8 600 tis. Sk
  Stroje a zariadenia 52 000 tis. Sk
  Rezerva 5 200 tis. Sk
  Celkové investičné náklady 70000 tis. Sk
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciou
  Prevádzkové náklady
  cena suroviny na výrobu bioplynu900 Sk/t
  spotreba suroviny 5 741 t/rok
  výroba bioplynu 2 950 m3/deň
  výhrevnosť bioplynu 21,5 MJ/kg
  vlastná spotreba elektrickej energie 10 % z vyrobenej elektriny
  Vlastná spotreba tepla 33 % z vyrobeného tepla
  využitie inštalovaného výkonu 8500 hod/rok
  Náklady na prevádzkua opravy2,5 tis. Sk/MW/rok inšt. el. výkonu
  Priame mzdy vrátene odvodov 450 tis. Sk/rok na jedného pracovníka
  Počet pracovníkov 2
  Poistenie investície 0,25 %
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciou
  Výnosy:
  príjmy, ktoré generuje tento projekt, sú príjmy za elektrinu a teplopri výrobe elektriny spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciou
  cena elektriny vyrobenej spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciousa určuje na rok 2007 ako pevná cena 4200 Sk/MWh (r. 2008 – do 1 MW vč. 4310 Sk/MWh, nad 1 MW 3900 Sk/MWh)
  cena tepla 300 Sk/GJ
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciou
  Výsledky finančnej analýzy investície:
  ekonomika projektu je kalkulovaná pri ceneelektriny 4 200 Sk/MWh a tepla 300 Sk/GJ v období rokov 2008 - 2022 a vyrobenom množstve elektriny 2 122 MWh/r a tepla na úrovni13 328 GJ/r
  pri použití technicko-ekonomických predpokladov projektu a diskontnej sadzbe 6 % sa dosiahnu nasledovné hodnoty:
  Hodnotené obdobie 2007 - 2022
  Rok hodnotenia (diskontovaný) 2008
  Čistá súčasná hodnota investície (NPV) - 33 891 tis. Sk
  Vnútorné výnosové percento investície (IRR) nedef.
  Doba návratnosti investície NPV<0
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciou
  Finančné náklady
  Pre určenie fin.nákladov výstavby zariadenia navýrobuelektrinyspaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciousa použili nasledovné predpoklady:
  financovanie:
  z vlastných zdrojov 11,8 mil. Sk
  z úveru 17,0 mil. Sk
  z dotácie 42,0 mil. Sk
  podmienky úveru:
  prvý rok čerpania 2007
  prvý rok splácania 2008
  konečný rok splácania 2016
  doba úveru v rokoch 10
  výška úroku 7 %
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciou
  Výsledky finančnej analýzy kapitálu:
  ekonomika projektu je kalkulovaná na kladný kumulovaný finančný tok (cash-flow) pri kalkulácii ceny elektriny 4 200 Sk/MWh a tepla 300 Sk/GJ v období rokov 2008 - 2022 a vyrobenom množstve elektriny 2 122 MWh/r a tepla na úrovni 13 328 GJ/r
  pri použití technicko-ekonomických predpokladov projektu a diskontnej sadzbe 6 % sa dosiahnu nasledovné hodnoty:
  Hodnotené obdobie 2007 - 2022
  Rok hodnotenia (diskontovaný) 2008
  Čistá súčasná hodnota investície (NPV) 2 803 tis. Sk
  Vnútorné výnosové percento investície (IRR) 7,43 %
  Doba návratnosti investície 10 rokov
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny zbioplynuvyrobeného fermentáciou
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny zbioplynuvyrobeného fermentáciou
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciou
  Závery analýzy modelového príkladu:
  uvedený projektový zámer uvažuje svýrobouelektriny spaľovaním bioplynuvyrobeného fermentáciou
  finančná analýza preukázala ekonomickú návratnosť investície –len pri získaní 60 % dotácie z objemu investičných prostriedkov
  rizikovým faktorom je cena hmoty a výška investície
  spaľovaním bioplynu možno znížiť množstvo emisií CO2- pre ďalšie ovplyvnenie parametrov projektu je možné zvýšiť výnosy využitím mechanizmu obchodovania s CO2
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
  MVE - vodné elektrárne s elektrickým výkonom do 10 MW
  životnosť vyššia ako je doba návratnosti investície
  výška investície ovplyvnená potrebou investície do vodného diela
  prevádzkové náklady ovplyvnené výškou platby za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov (Sk/MWh poskytnutej mechanickej energie)
  dôležité - nastavenie výkupnej ceny elektriny
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
  Východiská
  okrem základných už definovanýchvýchodísk sapoužili nasledovné predpoklady:
  - platby za využitie hydropotenciálu sú vztiahnuté na vyrobenú elektrickú energiu
  - doba ekonomickej životnosti 25 rokov
  • hodnotené obdobie 2006 až 2031
  • modelový príklad pre výstavbu novej MVE (2 MW) a vodného diela
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
  Investičné náklady
  Projektové práce a inžiniering 8 000 tis. Sk
  Výkup pozemkov 5 000 tis. Sk
  Stavebné práce 140 000 tis. Sk
  Stroje a zariadenia 85 000 tis. Sk
  Rezerva 22 000 tis. Sk
  Celkové investičné náklady 260 000 tis. Sk
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
  Prevádzkové náklady
  Náklady na prevádzku, údržbu a opravy 1,5 mil. Sk/MW/rok inšt. výk.
  Priame mzdy vrátene odvodov 450 tis. Sk/prac./r
  Počet pracovníkov 1
  Poistenie investície 0,25 %
  Využitie inštalovaného výkonu 3000 – 5000 hod/rok
  Platby za využitie hydropotenciálu vodného toku pri inštalovanom výkone viac ako 100 kW (PVH) - pevná cena 427,- Sk/MWh poskytnutej mechanickej energie
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
  Finančné náklady
     financovanie:
  z vlastných zdrojov 131,500 mil. Sk
  z úveru 132,445 mil. Sk
     podmienky úveru:
  prvý rok čerpania 2006
  prvý rok splácania 2007
  konečný rok splácania 2017
  doba úveru v rokoch 12
  výška úroku 6 %
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
  Výsledky finančnej analýzy
  Pri použití technicko-ekonomických predpokladov projektu a diskontnej sadzbe 6 % sa dosiahnu nasledovné hodnoty:
  Hodnotené obdobie 2006 - 2031
  Čistá súčasná hodnota investície (NPV) 142 tis. Sk
  Vnútorné výnosové percento investície (IRR) 6,01 %
  Doba návratnosti investície 13 rokov
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
  Závery analýzy modelového príkladu:
  uvedený projektový zámer uvažuje svýrobouelektriny na novej 2 MW MVE spojenej s výstavbou hate
  finančná analýza preukázala ekonomickú návratnosť investície aj kapitálu –hodnota NPV je kladná a IRR prevyšuje diskontnú sadzbu
  zvyšovanie využitia inštalovaného výkonu vedie k poklesu ceny vyrobenej elektriny
  pri investovaní do MVE aj s vodným dielom je veľmi významný vplyv platieb za využívanie hydroenergetického potenciálu
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
  Pevná cena v r. 2007 za využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov na vodnýchstavbách v správe správcu vodného toku pri inštalovanom výkone väčšom ako 100 kW - podľa inštalovaného výkonu vodných elektrární:
  • od 100 kW do 1 000 kW 117,- Sk/MWh
  • od 1 001 kW do 10 000 kW 195,- Sk/MWh
  • nad 10 000 kW 397,- Sk/MWh
  poskytnutej mechanickej energie
  (Cenové rozhodnutie ÚRSO č. 0011/2007/V pre SVP, š. p.)
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba elektriny v malých vodných elektrárňach
  Cena elektriny vyrobenej z OZE sa určuje na rok 2008 ako pevná cenas predpokladanou dobou návratnosti investície 12 rokovz vodnej energie s inštalovaným výkonom zdroja do 5 MW
  uvedeného do prevádzky do 1. 1. 20052000 Sk/MWh,
  uvedeného do prevádzky po 1. 1. 2005 s inštalovaným výkonomzdroja do 1 MW vrátane 2420 Sk/MWh,
  uvedeného do prevádzky po 1. 1. 2005 s inštalovaným výkonomzdroja nad 1 MW 2820 Sk/MWh,
  zariadenia rekonštruovaného po 1. 1. 2005 s dosiahnutímzvýšenia výkonu zariadenia alebo zvýšenia množstva ročnejvýroby elektriny rekonštrukciou riadiaceho systému 2520 Sk/MWh
  (Výnos ÚRSO č. 2/2007)
 • OZE – alternatíva energetiky
  Záver z modelových príkladov
  vzhľadom na platnú energetickú politiku EUa SRje záujem spoločnosti na vyššom využívaní obnoviteľných zdrojov energie
  v dôsledku realizácie podporných programov technológie pre využívanie OZE v ostatných rokoch v Európe zaznamenali veľký rozvoj
  tieto technológie si však stále vyžadujú vyššie náklady na výstavbu zdroja
  preto je veľmi dôležité vytvoriť prevádzkovateľom a investorom vhodné ekonomické prostredie
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Zásobovanie teplom v meste
  Nová Dubnica
  Výroba tepla rok 2003
  230 074 GJ
  Spotreba plynu:
  7 402 861 m3
  Priemerná cena plynu:
  7,58 Sk/m3
  Plyn spolu bez DPH:
  56 100 432 Sk
  Cena tepla vrátane DPH:
  518 Sk/GJ
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Zásobovanie teplom v meste
  Nová Dubnica
  CZT s inštalovaným výkonom 34,26 MW
  Vykurovanie 287 900 m2
  Z toho 3 510 bytov o výmere 172 700 m2
  Nebytový fond o výmere 115 200 m2
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Zásobovanie teplom v meste
  Nová Dubnica
  v roku 2001 bola začatá realizácia rekonštrukcie tepelného hospodárstva I. etapa
  • vybudovanie nových rozvodov OS B1výmena technológie OST v OS B1 a vybudovanie OST v A1 a A2
  • vybudovanie centrálneho riadiaceho dispečingu
  zmena horúcovodného systému na teplovodný
  PKB (DEXIA) – financujúca banka
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Zásobovanie teplom v meste Nová Dubnica
  Zníženie tlaku vo vykurovacom systéme (z 15 bar na 6 bar)
  Zníženie teploty vykurovacieho média (zo 150º C na 110 º C)
  Značné úspory na stratách v rozvodoch
  Úspory investičných prostriedkov súvisiacich s rekonštrukciou OST
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Zásobovanie teplom v meste
  Nová Dubnica
  V roku 2002 zdraženie plynuo 100 Sk/GJ
  Predpokladaný nárast maximálnej ceny tepla zo 450 Sk/GJna 480 Sk/GJ
  Pri pokračovaní rekonštrukcie by cena tepla presiahla 480 Sk/GJ
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Zásobovanie teplom v meste
  Nová Dubnica
  ... rok 2002 a 2003 hľadanie možností dokončiť rekonštrukciu ...
  pokračovať v rekonštrukcií tepelného hospodárstva bez ďalšieho výrazného zvyšovania ceny tepelnej energie
  zmena palivovej základne
  inštalácia kotlov na spaľovanie biomasy
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  ... rok 2003 a 2004 technická a investičná príprava projektu ...
  T E R M O N O V A a.s.
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Priemerné denné výkony CZT v Novej Dubnici rok 2005
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Priebeh denných spotrieb zemného plynu a lesnej štiepky rok 2005
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Priemerné denné výkony CZT v Novej Dubnici rok 2006
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Priebeh denných spotrieb zemného plynu a lesnej štiepky rok 2006
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Postup zmeny palivovej základne v CZT Nová Dubnica
  Rok 2004
  Výmena plynového kotla K1 za kotol na spaľovanie drevnej štiepkyo výkone 7 MW
  Demontáž nepotrebnej technológie strojovne a vybudovanie sila pre drevnú štiepku
  Rok 2005
  Kontajnerová jednotka o výkone 2 MW
  Výmena plynového kotla K2 za kotol na spaľovanie drevnej štiepky o výkone 7 MW
  Vybudovanie zastrešeného skladu paliva
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  ... rok 2005 financovanie projektu ...
  PRIRADENIE PROJEKTU K PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE
  Názov operačného programu: Operačný program Základná infraštruktúra
  Názov priority: Priorita 2. Environmentálna infraštruktúra
  Názov opatrenia: Opatrenie 2.2. Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia
  Typ aktivity: Zmena palivovej základne zdrojov energie s dôrazom na nízkoemisné a obnoviteľné zdroje
  Názov schémy štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci pre zlepšenie a rozvoj infraštruktúry pre ochranu ovzdušia
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Technológia spaľovania drevnej štiepky
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Technické parametre kotlov
  Max. tepelný výkon: 7.0 MW pri 45% H­2O
  Max. pracovná teplota:110 ºC
  Max. ΔT: 20 ºC
  Teplota spalín:230 ºC pri max.výkone
  Projektovaný tlak: 8.3 bar
  Účinnosť kotla: 84%
  Množstvo paliva: 3155 kg/h = 12,62 m3/h pri max. výkone
  Množstvo vzduchu: 16155 Nm3/h pri max. výkone
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Palivo
  Drevná štiepka : vhodný typ paliva
  (cena, vlhkosť, výhrevná hodnota, dostupnosť)
  • výhrevná hodnota: 1.5-3.5kWh/kg(5,4 – 12,6 MJ/kg)
  • obsah vody: do 60% (projekt. 45%)
  • max. veľkosť:70 x 20 x 20 mm
  • bod topenia popola: viac ako 1,000 ºC
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Palivo – výroba a skladovanie
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Príprava paliva z odpadového dreva
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Príprava paliva z odpadového dreva
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Príprava paliva z odpadového dreva
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Príprava paliva z odpadového dreva
  Zdroj:Ing. Miroslav Hrib - BIOENG
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Príprava paliva z odpadového dreva
  Zdroj:Ing. Miroslav Hrib - BIOENG
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Celkové vyrobené teplo v CZT Nová Dubnica v roku 2005:
  217 683 GJ
  • Vyrobené teplo zo zemného plynu :
  55 041 GJ
  • Vyrobené teplo z drevnej štiepky :
  162 642 GJ
  Celkové vyrobené teplo v CZT Nová Dubnicav roku 2006 (január – apríl):
  115 341 GJ
  • Vyrobené teplo zo zemného plynu :
  3 602 GJ
  • Vyrobené teplo z drevnej štiepky :
  111 739 GJ
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  • Bezpečná dodávka tepla z biomasy
  • Účinnosť biomasových kotlov viac ako 84 % pri 50 % vlhkosti paliva
  • Priemerný hodinový výkon viac ako 8 MW počas najchladnejších dní
  • Priemerné množstvo vyrobeného tepla na výstupe z kotla okolo 8,9 GJ/t (50 % vlhkosť paliva)
  • Výrazné zredukovanie emisií CO2
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Emisie
  (mg/Nm3) CO NOx TZL TOC
  Namerané hodnoty BK1 112 169 50 1,6
  Emisné limity v SR 250 650 150 50
  Ušetrené emisie CO2 : rok 2005: 11 000 ton
  rok 2006: 14 000 ton (predpoklad)
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Ekonomické prínosy technológie na výrobu tepla z biomasy
  nižšie variabilné náklady na palivo
  stabilizovanie ceny tepla
  možnosť predaja ušetrených emisií CO2
  vytvorenie podmienok pre dokončenie nevyhnutnej rekonštrukcie tepelného hospodárstva
 • OZE – alternatíva energetiky
  Výroba tepla spaľovaním drevnej štiepky
  Pohľad na kotly CTZ v Novej Dubnici pred a po rekonštrukcii
  Pôvodné kotly OKP 10na spaľovanie ZP
  Nové kotly BK1 a BK2 na spaľovanie drevnej štiepky
  Zrekonštruovaný CTZ s kotlom BK5
 • OZE – alternatíva energetiky
  Ďakujem za pozornosť
  fabus@proen.sk