JavaScript Minification
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

JavaScript Minification

on

 • 1,003 views

자바스크립트 압축의 모든 것 / @ABC Talk #6

자바스크립트 압축의 모든 것 / @ABC Talk #6

Statistics

Views

Total Views
1,003
Views on SlideShare
884
Embed Views
119

Actions

Likes
3
Downloads
19
Comments
0

3 Embeds 119

http://ohgyun.com 113
http://www.hanrss.com 5
http://digg.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

JavaScript Minification JavaScript Minification Presentation Transcript

 • 자바스크립트
 •  압축의
 •  모든
 •  것 ABC
 •  Talk
 •  /
 •  Steve
 •  Ahn
 • 오늘은. -
 •  자바스크립트
 •  압축을
 •  왜
 •  하는지. -
 •  코드에서
 •  어떤
 •  부분을
 •  압축할
 •  수
 •  있는지. -
 •  어떤
 •  부분은
 •  압축할
 •  수
 •  없는지. -
 •  어떤
 •  도구들이
 •  있고
 •  어떤
 •  게
 •  가장
 •  좋은지. -
 •  압축한
 •  코드는
 •  어떻게
 •  디버깅하는
 •  게
 •  좋은지.
 • 자바스크립트
 •  압축. -
 •  압축(Compress),
 •  최소화(Minify),
 •  최적화(Optimize) -
 •  리소스
 •  크기를
 •  줄여
 •  네트워크
 •  비용을
 •  줄이기
 •  위함 -
 •  사용자가
 •  많다면
 •  더욱
 •  효과적일
 •  것(예:
 •  jquery)
 • 자바스크립트
 •  압축의
 •  목표 -
 •  압축한
 •  코드가
 •  기존과
 •  동일하게
 •  동작하도록
 •  안전하게! -
 •  최대한
 •  짧게!
 • 먼저,
 •  도구의
 •  관점에서. -
 •  코드에서
 •  어떤
 •  부분을
 •  안전하게
 •  압축할
 •  수
 •  있을까? -
 •  어떤
 •  부분은
 •  압축할
 •  수
 •  없을까?
 • 탭,
 •  공백,
 •  주석 -
 •  가장
 •  효과적인
 •  방법! ---- /** * 구입할 수 있는 차종을 추천한다. * @param {Number} money * @return {String} */ function recommendCar(money) { } ---- function recommendCar(money){}
 • 지역변수를
 •  짧게! -
 •  안전하다! ---- function canBuyCar(brand, money, color) { var result = false; } ---- function canBuyCar(a, b, c) { var d = false; }
 • 어떤
 •  것들은
 •  압축할
 •  수
 •  없을까? -
 •  원시값은
 •  압축할
 •  수
 •  없다. ---- “문자열”, 2000, null, undefined, true, false -
 •  키워드
 •  또한
 •  압축할
 •  수
 •  없다. ---- this, var, return, for, if, else, ...
 • 전역변수와
 •  객체의
 •  프로퍼티 -
 •  다른
 •  스콥에서
 •  사용할
 •  가능성이
 •  있으므로
 •  안전하지
 •  않다. ---- var globalMessage = { 'SORRY': '죄송합니다' }; // globalMessage // globalMessage.SORRY
 • 나쁜
 •  건
 •  역시
 •  나쁘다. -
 •  eval
 •  내의
 •  코드는
 •  지역변수에
 •  접근할
 •  수
 •  있기
 •  때문에 
 •  
 •  안전하지
 •  않다. ---- function canBuyCar(brand, money, color) { eval('console.log(brand, money, color);'); } ---- function canBuyCar(a, b, c) { eval('console.log(brand, money, color);'); }
 • 쓰지
 •  말라는
 •  건
 •  쓰지
 •  않는
 •  게
 •  좋다. -
 •  with
 •  구문에서
 •  컨텍스트의
 •  프로퍼티와 
 •  
 •  지역변수를
 •  구분할
 •  수
 •  없기
 •  때문에
 •  안전하지
 •  않다. ---- function printCarMessage(message) { var vw = 'Das Auto'; with (message) { // message.vw ? // 지역변수 vw? console.log(vw); } }; printCarMessage({ vw: '다스 오토~' });
 • 쓰지
 •  말라는
 •  건
 •  쓰지
 •  않는
 •  게
 •  좋다. ---- function printCarMessage(a) { var b = 'Das Auto'; with (a) { console.log(vw? b?); } }
 • 좀
 •  더
 •  압축할
 •  만한
 •  게
 •  있을까? -
 •  객체의
 •  키
 •  따옴표를
 •  제거한다. ---- { 'brand': 'benz' } --> { brand: 'benz' } -
 •  프로퍼티
 •  정의를
 •  dot
 •  연산자를
 •  사용하게
 •  바꾼다. ---- brand['benz'] --> brend.benz
 • 세미콜론 -
 •  안전한
 •  범위
 •  내에서
 •  세미콜론을
 •  삭제한다. ---- function buyCar(money) { return money * -1; } ---- function buyCar(money) { return money * -1 }
 • 브레이스 -
 •  안전한
 •  범위
 •  내에서
 •  브레이스를
 •  삭제한다. ---- if (money > 5000) { buyBenz(money); } ---- if (money > 5000) buyBenz(money);
 • var
 •  키워드 -
 •  함수
 •  내에서
 •  var
 •  키워드를
 •  한
 •  번만
 •  사용하도록
 •  정리한다. ---- var brand = 'benz'; var money = 5000; ---- var brand = 'benz', money = 5000;
 • true/false를
 •  좀
 •  더
 •  짧게! -
 •  true/false를
 •  키워드
 •  대신
 •  다른
 •  값으로
 •  사용한다. ---- true --> !0 false --> !1
 • 사용하지
 •  않는
 •  변수 -
 •  사용하지
 •  않는
 •  변수와
 •  함수를
 •  삭제한다. ---- $buyBtn.click(function (e) { console.log('BUY!'); }); ---- $buyBtn.click(function () { console.log('BUY!'); });
 • if
 •  구문 -
 •  단순한
 •  if
 •  구문은
 •  표현식으로
 •  압축한다. ---- if (money) { buyCar(); } ---- money && buyCar();
 • if~else
 •  구문 -
 •  if~else
 •  구문은
 •  삼항
 •  연산자로
 •  압축한다. ---- if (money) { buyCar(); } else { workHard(); } ---- money ? buyCar() : workHard();
 • 문자열
 •  병합 -
 •  단순
 •  문자열의
 •  합은
 •  미리
 •  계산한다. ---- var str = "buy" + "car" + "now"; ---- var str = "buycarnow";
 • 숫자
 •  연산 -
 •  단순한
 •  숫자
 •  연산은
 •  미리
 •  계산한다. ---- var hour = 1000 * 60 * 60; ---- var hour = 3600000;
 • 긴
 •  숫자 -
 •  긴
 •  숫자는
 •  지수법으로
 •  표현한다. ---- var hour = 3600000; ---- var hour = 36e5;
 • 지금까지
 •  찾아본
 •  압축
 •  대상 -
 •  주석,
 •  공백
 •  제거 -
 •  지역변수
 •  압축
 •  및
 •  정리 -
 •  if/else
 •  구문
 •  압축 -
 •  키워드
 •  간소화
 •  및
 •  대체 -
 •  정적인
 •  연산
 •  선처리
 • 이제
 •  사람의
 •  관점에서. -
 •  저걸
 •  다
 •  신경쓰는
 •  건
 •  오바고, 
 •  
 •  
 •  웬만한
 •  건
 •  압축
 •  도구가
 •  해줄
 •  것
 •  같은데. -
 •  실질적으로
 •  어떤
 •  걸
 •  신경쓰면
 •  될까?
 • 전역변수를
 •  지역변수로. -
 •  자주
 •  쓰이는
 •  전역변수는
 •  지역변수에
 •  담아둔다. ---- var buyButton = document.getElementById('btn_buy_car'); ---- var doc = document; var buyButton = doc.getElementById('btn_buy_car');
 • 전역변수는
 •  필요할
 •  때만. -
 •  필요하지
 •  않는
 •  전역변수를
 •  만들지
 •  않는다. ---- function getPrivateInfo() {} function getPublicInfo() { return getPrivateInfo(); } ---- (function () { function getPrivateInfo() {} window.getPublicInfo() { return getPrivateInfo(); } }());
 • 프로퍼티는
 •  지역변수에. -
 •  자주
 •  쓰이는
 •  프로퍼티는
 •  지역변수에
 •  담아둔다. ---- console.log(message.brand.benz.copy); ---- var benzMessage = message.brand.benz; console.log(benzMessage.copy);
 • 그
 •  외에~ -
 •  자주
 •  쓰이는
 •  문자열과
 •  숫자는
 •  상수로
 •  할당한다. -
 •  eval과
 •  with는
 •  쓰지
 •  않는다.
 • 정~말
 •  아쉬운
 •  상황이라면. -
 •  정말
 •  네트워크
 •  리소스를
 •  줄여야
 •  하는
 •  상황이라면, 
 •  
 •  몇
 •  가지
 •  더
 •  고려할
 •  수
 •  있다.
 • this는
 •  지역변수로. -
 •  자주
 •  쓰이는
 •  this는
 •  지역변수로
 •  할당한다. ---- function Car(brand, money, color) { this.brand = brand; this.money = money; this.color = color; } ---- function Car(brand, money, color) { var self = this; self.brand = brand; self.money = money; self.color = color; }
 • null과
 •  undefined. -
 •  null과
 •  undefined도
 •  지역변수로
 •  할당해둔다. ---- var NULL = null, UNDEFINED; 또는 (function (NULL, UNDEFINED) { }(null));
 • return은
 •  한
 •  번만. ---- function getCar(money) { if (money > 10000) { return 'PORSCHE'; } else if (money > 5000) { return 'BMW'; } else { return 'VW'; } } ---- function getCar(money) { var result = 'VW'; if (money > 10000) { result = 'PORSCHE'; } else if (money > 5000) { return = 'BMW'; } return result; }
 • 압축
 •  도구엔
 •  어떤
 •  것들이
 •  있나? -
 •  UglifyJS -
 •  Closure
 •  Compiler -
 •  YUI
 •  Compressor -
 •  JSMin,
 •  Packer,
 •  ...
 • UglifyJS -
 •  http://lisperator.net/uglifyjs/ -
 •  추천! -
 •  가장
 •  인기있는
 •  압축
 •  도구 -
 •  빠르고
 •  압축율도
 •  좋음 -
 •  jQuery
 •  등
 •  여러
 •  상용
 •  라이브러리에서
 •  채택 -
 •  Node
 •  기반으로
 •  구현 -
 •  온라인
 •  도구:
 •  http://lisperator.net/uglifyjs/#demo -
 •  Ruby
 •  Wapper:
 •  https://github.com/lautis/uglifier -
 •  Maven
 •  Plugin:
 •  https://github.com/tqh/uglifyjs-maven-plugin
 • Closure
 •  Compiler -
 •  구글에서
 •  개발 -
 •  압축률은
 •  가장
 •  좋으나,
 •  압축
 •  속도가
 •  느림 -
 •  Advanced
 •  옵션에서는
 •  굉장히
 •  높은
 •  압축률을
 •  제공함 -
 •  구글의
 •  여러
 •  서비스에서
 •  사용하고
 •  있음 -
 •  압축
 •  뿐
 •  아니라
 •  코드
 •  분석
 •  기능도
 •  제공 -
 •  간혹
 •  압축
 •  코드가
 •  제대로
 •  동작하지
 •  않는
 •  경우가
 •  있다고
 •  함 -
 •  Java
 •  기반으로
 •  구현 -
 •  온라인
 •  도구:
 •  http://closure-compiler.appspot.com/
 •   -
 •  Ruby
 •  Wapper:
 •  https://github.com/documentcloud/closure-compiler 
 •  
 • YUI
 •  Compressor -
 •  Yahoo
 •  에서
 •  개발 -
 •  한
 •  때
 •  잘
 •  나갔으나,
 •  현재는
 •  Deprecated
 •  되었음. -
 •  Yahoo에서는
 •  Ugilfy를
 •  커스터마이징
 •  yuglify를
 •  사용하고
 •  있음 -
 •  yuglify:
 •  https://github.com/yui/yuglify
 •  
 • 코드로
 •  직접
 •  압축해보기! -
 •  데모
 •  타~임!
 • 압축한
 •  코드
 •  디버깅하기 -
 •  소스맵(Source
 •  Map) -
 •  압축한
 •  코드를
 •  원본에서
 •  확인할
 •  수
 •  있음 -
 •  UglifyJS,
 •  Closure
 •  Compiler
 •  에서
 •  제공 -
 •  http://www.html5rocks.com/en/tutorials/developertools/sourcemaps/
 • 소스맵
 •  생성하기 1.
 •  압축
 •  도구에서
 •  소스맵
 •  옵션
 •  추가 
 •  
 •  
 •  
 •  Uglify:
 •  --source-map 
 •  
 •  
 •  
 •  Closure
 •  Compiler:
 •  --create_source_map 2.
 •  압축된
 •  소스에
 •  주석
 •  추가 
 •  
 •  
 •  
 •  //@
 •  sourceMappingURL=./source.js.map
 •  (크롬) 
 •  
 •  
 •  
 •  //#
 •  sourceMappingURL=./source.js.map
 •  (크롬
 •  카나리) 3.
 •  크롬
 •  개발자
 •  도구에서
 •  소스맵
 •  옵션
 •  켜기
 • 코드에서
 •  직접
 •  디버깅해보기! -
 •  데모
 •  타~임!
 • #
 •  참고 -
 •  http://alistapart.com/article/better-javascript-minification -
 •  http://www.peterbe.com/plog/comparing-google-closure-with-uglifyjs -
 •  http://net.tutsplus.com/tutorials/tools-and-tips/source-maps-101/
 •   -
 •  http://badassjs.com/post/971960912/uglifyjs-a-fast-new-javascript- compressor-for-node-js -
 •  http://www.yuiblog.com/blog/2012/10/16/state-of-yui-compressor/
 • 끝!
 •  고맙습니다.