download

250 views
212 views

Published on

Đề thi phương pháp số và phần mềm ứng dụng

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
250
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

download

 1. 1. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §Ò thi: PhÇn mÒm øng dông (lÇn 1) bé m«n: c¬ së KT CTB vµ ven biÓn (thùc hµnh) ----------------- Thêi gian: 60 phót §Ò thi sè 2 ớĐỀ 1:Đề thi bể nư cHä vµ tªn sinh viªn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . M· sè SV: . . . . . . . . . Líp: . . . . . .NhËp s¬ ®å tÝnh sau:1. KÝch th-íc vµ tiÕt diÖn nh- h×nh vÏ (xem trang 02)2. VËt liÖu sö dông: Bª t«ng cã c¸c ®Æc tr-ng M« ®un ®µn håi: E = 2,649x106 TÊn/m2 Träng l-îng riªng: = 2,5 TÊn/m3 HÖ sè po¸t x«ng : v = 0,23. T¶i träng:- T¶i träng b¶n th©n: BT- Tr-êng hîp t¶i träng tÜnh t¶i: TT (xem trang 02)- Tr-êng hîp t¶i träng ho¹t t¶i: HT (xem trang 02)- Tr-êng hîp t¶i träng ¸p lùc n-íc: NUOC4. Tæ hîp t¶i träng COMBO1 (Type ADD): 1,0 BT + 1,0 TT + 1,0 NUOC COMBO2 (Type ADD): 1,0 BT + 1,0 TT + 1,2 HT + 1,0 NUOC COMBO3 (Type EVEN): 1.0 COMBO1 + 1.0 COMBO25. Xem kÕt qu¶: Lùc däc lín nhÊt cña cét :........................................................................................................ M« men lín nhÊt cña dÇm :........................................................................................................ øng suÊt sµn bª t«ng ®¸y vµ n¾p bÓ :........................................................................................... trang 1/2
 2. 2. ChuyÓn vÞ cña hÖ trong tr-êng hîp t¶i trong ¸p lùc n-íc:NUOC:..............................................L-u ýThang cho ®iÓm: §Æc T¶i träng S¬ ®å Liªn xem tr-ng b¶n C¸c lo¹i t¶i h×nh häc kÕt tæ hîp KQ VL-TD th©n träng kh¸c 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0Ghi chó: - Sinh viªn cã thÓ hái thªm vÒ sè liÖu nÕu ch-a râ. Ngµy 23 th¸ng 06 n¨m 2011 Ng-êi ra ®Ò P. Bé m«n ThS. Hoµng §øc Th¾ng ThS. D-¬ng Thanh Quúnh trang 2/2
 3. 3. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §Ò thi: PhÇn mÒm øng dông (lÇn 1) bé m«n: c¬ së KT CTB vµ ven biÓn (thùc hµnh) ----------------- Thêi gian: 60 phót §Ò thi sè 1Hä vµ tªn sinh viªn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . M· sè SV: . . . . . . . . . Líp: . . . . . .Đề thi:Khung nhàNhËp s¬ ®å tÝnh sau:1. KÝch th-íc vµ tiÕt diÖn nh- h×nh vÏ (xem trang 02)2. VËt liÖu sö dông: Bª t«ng cã c¸c ®Æc tr-ng M« ®un ®µn håi: E = 2,649x106 TÊn/m2 Träng l-îng riªng: = 2,5 TÊn/m3 HÖ sè po¸t x«ng : v = 0,23. T¶i träng:- T¶i träng b¶n th©n: BT- Tr-êng hîp t¶i träng tÜnh t¶i: TT (xem trang 02)- Tr-êng hîp t¶i träng ho¹t t¶i: HT (xem trang 02)4. Tæ hîp t¶i träng COMBO1 (Type ADD): 1,0 BT + 1,0 TT COMBO2 (Type ADD): 1,0 BT + 1,0 TT + 1,2 HT COMBO3 (Type EVEN): 1.0 COMBO1 + 1.0 COMBO25. Xem kÕt qu¶: Lùc däc lín nhÊt cña cét :......................................................................................................... M« men lín nhÊt cña dÇm :........................................................................................................ øng suÊt sµn tÇng 2 :........................................................................................................ trang 3/2
 4. 4. øng suÊt v¸ch tÇng 1 :........................................................................................................L-u ýThang cho ®iÓm: §Æc T¶i träng S¬ ®å Liªn xem tr-ng B¶n C¸c lo¹i t¶i h×nh häc kÕt tæ hîp KQ VL-TD th©n träng kh¸c 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0Ghi chó: - Sinh viªn cã thÓ hái thªm vÒ sè liÖu nÕu ch-a râ. Ngµy 23 th¸ng 06 n¨m 2011 Ng-êi ra ®Ò P. Bé m«n ThS. Hoµng §øc Th¾ng ThS. D-¬ng Thanh Quúnh trang 4/2
 5. 5. Đề thi:dàn khoan ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §Ò thi: PhÇn mÒm øng dông bé m«n: c¬ së KT CTB vµ ven biÓn (thùc hµnh) ----------------- Thêi gian: 60 phót §Ò thi sè 3Hä vµ tªn sinh viªn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . M· sè SV: . . . . . . . . . Líp: . . . . . .I. Lý thuyÕtC©u 1 (1,5 ®iÓm): H·y nªu c¸c b-íc thao t¸c trªn m¸y ®Ó: G¸n tiÕt diÖn chophÇn tö thanh (bao gåm c¶ khai b¸o ®Æc tr-ng vËt liÖu, tiÕt diÖn) vµ c¸c b-íc®Ó khai b¸o t¶i träng b¶n th©n. VÝ dô: C¸c b-íc thao t¸c ®Ó më file ®· cã trªn ®Üa: Vµo menu File -->Open, chän tªn file cÇn më . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .II. Thùc hµnh (8,5 ®iÓm)NhËp s¬ ®å tÝnh sau:1. KÝch th-íc vµ tiÕt diÖn nh- h×nh vÏ, ®-îc liªn kÕt ngµm d-íi ®¸y biÓn 6,MSSV m2. VËt liÖu sö dông: ThÐp cã c¸c ®Æctr-ng M« ®un ®µn håi: E = 2.1x106 kG/cm2 10,MSSV m trang 5/2 m
 6. 6. Träng l-îng riªng: = 7850 kG/m3 HÖ sè po¸t x«ng : = 0.33. T¶i träng:- Tr-êng hîp t¶i träng b¶n th©n BT- Tr-êng hîp t¶i träng TT: T¶i träng do th-îng tÇng t¸c dông lªn mçi ®Çu èng chÝnh theo ph-¬ng - Z, P = 110 T- Tr-êng hîp t¶i träng GIO: T¶i träng do giã t¸c dông lªn mçi ®Çu èng chÝnh theo ph-¬ng +X: Q = 36.5 T4. Tæ hîp t¶i träng COMBO1 (Type ADD): 1,0 BT + 1,0 TT + 1,0 GIO5. Khèi l-îng th-îng tÇng: Khèi l-îng th-îng tÇng ®Æt t¹i ®Çu c¸c èng chÝnh, gi¸ trÞ lÊy theo sè liÖu t¶i träng th-îng tÇng6. Xem kÕt qu¶: Lùc däc lín nhÊt M« men lín nhÊt Chu kú dao ®éng riªng lín nhÊt (thø nhÊt) cña kÕt cÊuL-u ýThang cho ®iÓm: §Æc T¶i träng S¬ ®å Liªn xem tr-ng b¶n T¶i träng kh¸c, h×nh häc kÕt tæ hîp KQ VL-TD th©n khèi l-îng 3,0* 1,0* 1,0 1,0* 2,0 1,0 1,0Ghi chó: - Sinh viªn cã thÓ hái thªm vÒ sè liÖu nÕu ch-a râ. - PhÇn cã dÊu ( * ) nÕu kh«ng ®¹t sÏ coi lµ c¶ bµi kh«ng ®¹t Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng-êi ra ®Ò Tr-ëng bé m«n trang 6/2
 7. 7. ThS. Hoµng §øc Th¾ng PGS. TS. Phan ý ThuËn ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §Ò thi: PhÇn mÒm øng dông bé m«n: c¬ së KT CTB vµ ven biÓn (thùc hµnh) ----------------- Thêi gian: 60 phót §Ò thi sè 4Hä vµ tªn sinh viªn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . M· sè SV: . . . . . . . . . Líp: . . . . . .NhËp s¬ ®å tÝnh sau: S¬ ®å tÝnh lµ khèi ch©n ®Õ dµn BK cã mét mÆt th¼ng ®øng, 3 mÆt xiªn1. KÝch th-íc vµ tiÕt diÖn nh- h×nh vÏ, ®-îc liªn kÕt ngµm d-íi ®¸y biÓn2. VËt liÖu sö dông: ThÐp cã c¸c®Æc tr-ng M« ®un ®µn håi: E = 2.1x106kG/cm2 Träng l-îng riªng: = 7850 3kG/m HÖ sè po¸t x«ng : = 0.33. T¶i träng:- Tr-êng hîp t¶i träng b¶n th©n BT- Tr-êng hîp t¶i träng TT: T¶i träng do th-îng tÇng t¸c dông lªn mçi ®Çu èng chÝnh theo ph-¬ng - Z, P = 110 T- Tr-êng hîp t¶i träng GIO: T¶i träng do giã t¸c dông lªn mçi ®Çu èng chÝnh theo ph-¬ng +X: Q = 36.5 T trang 7/2
 8. 8. 4. Tæ hîp t¶i träng COMBO1 (Type ADD): 1,0 BT + 1,0 TT + 1,0 GIO5. Khèi l-îng th-îng tÇng: Khèi l-îng th-îng tÇng ®Æt t¹i ®Çu c¸c èng chÝnh, gi¸ trÞ lÊy theo sè liÖu t¶i träng th-îng tÇng6. Xem kÕt qu¶: Lùc däc lín nhÊt M« men lín nhÊt Chu kú dao ®éng riªng lín nhÊt (thø nhÊt) cña kÕt cÊuL-u ýThang cho ®iÓm: §Æc T¶i träng S¬ ®å Liªn xem tr-ng b¶n T¶i träng kh¸c, h×nh häc kÕt tæ hîp KQ VL-TD th©n khèi l-îng 3,0* 1,0* 1,0 1,0* 2,0 1,0 1,0Ghi chó: - Sinh viªn cã thÓ hái thªm vÒ sè liÖu nÕu ch-a râ. - PhÇn cã dÊu ( * ) nÕu kh«ng ®¹t sÏ coi lµ c¶ bµi kh«ng ®¹t Ngµy 05 th¸ng 12 n¨m 2006 Ng-êi ra ®Ò Tr-ëng bé m«n ThS. Hoµng §øc Th¾ng PGS. TS. Phan ý ThuËn ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §Ò thi: PhÇn mÒm øng dông (lÇn 1) trang 8/2
 9. 9. bé m«n: c¬ së KT CTB vµ ven biÓn (thùc hµnh) ----------------- Thêi gian: 60 phót §Ò thi sè 3Hä vµ tªn sinh viªn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . M· sè SV: . . . . . . . . . Líp: . . . . . .NhËp s¬ ®å tÝnh cña khèi ch©n ®Õ c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng thÐp d¹ng MSPcã 8 èng chÝnh1. KÝch th-íc vµ tiÕt diÖn nh- h×nh vÏ, ®-îc liªn kÕt ngµm t¹i ngµm tÝnh to¸n, chiÒu s©u ngµm tÝnh to¸n lµ 5,0 m2. VËt liÖu sö dông: ThÐp cã c¸c ®Æc tr-ng M« ®un ®µn håi: E = 2.1x106 kG/cm2 Träng l-îng riªng: = 7850 kG/m3 HÖ sè po¸t x«ng : = 0.33. T¶i träng: - Tr-êng hîp t¶i träng b¶n th©n BT: do m¸y tù tÝnh - Tr-êng hîp t¶i träng TT: T¶i träng do th-îng tÇng truyÒn xuèng ch©n ®Õ ®-îc quy thµnh lùc tËp trung t¸c dông lªn ®Çu trªn cña 8 èng chÝnh, lùc cã ph-¬ng - Z, P = 130 T - Tr-êng hîp t¶i träng GIO: T¶i träng do giã t¸c dông th-îng tÇng ®-îc quy vÒ lùc tËp trung lªn mçi ®Çu trªn cña 8 èng chÝnh, lùc cã ph-¬ng +X: Q = 45,0 T - Tr-êng hîp t¶i träng SONG: T¶i träng sãng theo ph-¬ng +X ®-îc quy vÒ lùc tËp trung t¹i c¸c c¸c nót cã cao ®é n»m d-íi mùc n-íc tÝnh to¸n (d=30m). Gi¸ trÞ t¶i träng cã gi¸ trÞ gÇn ®óng x¸c ®Þnh theo ph-¬ng tr×nh: Fx=1.5ln(Z) (L-u ý: Lùc tËp trung, ®¬n vÞ lµ TÊn, kh«ng cÇn quan t©m ®Õn ®-êng kÝnh vµ sè l-îng èng t¹i nót) víi Z: chiÒu cao cña nót so víi ®¸y biÓn4. Tæ hîp t¶i träng COMBO1 (Type ADD): 1,0 BT + 1,0 TT COMBO2 (Type ADD): 1,0 BT + 1,0 TT + 0,9 GIO + 0,9 SONG COMBO3 (Type EVEN): COMBO1 + COMBO2 (Tæ hîp bao cña COMBO1 vµ COMBO2)6. Xem kÕt qu¶: trang 9/2
 10. 10. Lùc däc lín nhÊt cña èng chÝnh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (T) M« men lín nhÊt cña èng chÝnh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . (Tm)L-u ýThang cho ®iÓm: S¬ ®å §Æc T¶i träng Liªn xem h×nh tr-ng kÕt BT TT GIO SONG tæ hîp KQ häc VL-TD 3,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0Ghi chó: - Sinh viªn cã thÓ hái thªm vÒ sè liÖu nÕu ch-a râ. Ngµy 23 th¸ng 06 n¨m 2011 Ng-êi ra ®Ò P. Bé m«n ThS. Hoµng §øc Th¾ngThS. D-¬ng Thanh Quúnh trang 10/2

×