Download

1,038 views
972 views

Published on

HDSD autolisp cho anh em CTB

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,038
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Download

 1. 1. PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG1. Tình hình thực tế Trong thời gian qua chúng ta đã thi công rất nhiều các công trình biển bằng thép để phục vu công tác thi công thì công tác chuẩn bị bản vẽ chi tiết cắt chiếm đáng kể nguồn lực về con người (Draftman). Người thực hiện các bản vẽ Shopdrawing trên máy tính luôn luôn phải thực hiện lặp đi lặp lại những công việc mà những công việc như thế chỉ cần thây các thông số khác nhau mà thôi. Một ví dụ trong công việc thực tế làm Shopdrawings: • Thực hiện đánh số các phần tử (Piece mark) trong bản vẽ lắp đòi hỏi người vẽ phải hiệu chỉnh các con số mà theo quy luật nó chi tăng giá trị của một thành phần nào đó. VD: SD-8596-B01, SD-8596-B02... và rất dễ nhầm lẫn vì có nhiều phần tử trong một bản vẽ • Khi vẽ các bản vẽ chi tiết cắt cho các phần tử dầm chỉ có kích thước của các dầm khác nhau mà thôi và cũng thao tác đó người vẽ vẫn phải vẽ lại toàn bộ. • Tra cứu và vẽ các mặt cắt tiết diện các loại dầm thép luôn phải có tài liệu bên cạnh và rất mất thời gian. • Trong việc khai triển cắt, khoét, vát cho ống việc tạo các profile cho người thợ làm cũng mất rất nhiều thời gian nếu kẻ vẽ theo phương pháp hình học. • Hoặc việc thống kê tính toán bảng biểu trong AutoCAD không mạnh như trong Excel được nhưng rất thông dụng cho việc bóc tách khối lượng (MTO) để tính toán các phép tính đơn giản nhưng cũng cần tính toán bằng máy tính và nhập kết quả điều đó làm cho chúng ta rất mất thời gian và hay nhầm lẫn... Tất cả những vấn đề trên đòi hỏi cần có một phương thức giải quyết.2. Phương thức giải quyết Để khắc phục những yếu điểm trên ta thấy tất cả các thao tác lặp lại đó chỉ khác nhau về mặt thông số mà hình thức, phương thức làm không thay đổi đây là một đặc điểm để có thể cho phép áp dụng hộ trợ của máy tính trong việc tự động hóa thao tác và chỉ thay đổi thông số đầu vào. Muốn vậy cần phải có một chương trình phần mềm cho phép nhập thông số. Trước khi xây dựng một phần mềm, lựa chọn ngôn ngữ là một việc hết sức quan trọng tới tốc độ, giao diện, sự hướng dụng, bắt lỗi ...Bằng cách nhận xét trên chúng ta có thể đưa ra được ngôn ngữ phù hợp cho phần mềm. Các ngôn ngữ hiện nay hỗ trợ viết các phần mềm ngoài cho AutoCAD bao gồm: AutoLISP đây là ngôn ngữ đầu tiên sinh ra được hỗ trợ cho việc viết các lệnh mới trong AutoCAD. AutoLISP là ngôn ngữ bậc cao được phát triển từ ngôn ngữ LISP đây là ngôn ngữ xử lí câu lệnh theo dạng danh sách là ngôn ngữ khởi thủy viết AutoCAD. Khi chạy chương trình các câu lệnh được xử lí từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, lần lượt chế độ nhập liệu khó bắt lỗi do vậy tốc độ chậm. Bên cạnh đó giao diện của chương trình cũng khó linh động và khó hướng dụng, chế độ bắt lỗi nhập liệu không thực thi được. Theo sau AutoLISP hãng AutoDesk phát triển thêm VBA (Visual Basic for Application) như những chương trình của Microsoft (Word, Excell, Powerpoint, Publisher…) nhưng chỉ bắt đầu có trong chương trình AutoCAD 2000 phiên bản R15. Về tốc độ là ngôn ngữ/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 1/32
 2. 2. kế thừa các tính năng của Visual Basic dễ viết, dễ bắt lỗi nhập liệu và lỗi hệ thống tính toán, tốc độ nhanh hơn, giao diện linh hoạt hơn, hướng dụng… Với những đặc điểm trên ngôn ngữ VBA là ngôn ngữ được sử dụng để viết chương trình phần mềm hỗ trợ thiết kế3. Chương trình phần mềm phục vụ công việc và ý nghĩa ShopdrawingsPro 1.0 laø chöông trình phaàn meàm hoã trôï chuû yeáu cho nhöõng ngöôøi thöïc hieän caùc baûn veõ trong moâi tröôøng AutoCAD veà: Baûn veõ shopdrawings, baûn veõ xaây döïng, baûn veõ cô khí, vaø coù moät soá tính naêng chung cho taát caû caùc loaïi baûn veõ ñoù nhö laø phaàn xöû lyù Text. Ñaây laø chöông trình phaàn meàm ñöôïc vieát treân ngoân ngöõ Visual Basic, moät trong nhöõng ngoân ngöõ cho pheùp maùy tính thöïc hieän nhanh nhaát hơn loaïi ngoân ngöõ hoã trôï trong moâi tröôøng AutoCAD nhö: AutoLisp, hoặc thủ tục Script. Do vaäy chöông trình coù giao dieän linh hoaït töông taùc vôùi ngöôøi duøng thuaän tieän vaø coù tính chæ daãn thöïc hieän, nhaäp lieäu ñuùng, chính xaùc. Nhö caùc baïn ñaõ thaáy phaàn meàm laø moät coâng cuï maø chuùng ta khoâng theå ñaùnh giaù ñöôïc giaù trò cuï theå cuûa noù, vì khi caøng söû duïng nhieàu thì noù caøng phaùt huy khaû naêng, giaù trò cuûa noù. Vôùi quan ñieåm ñoù taùc giaû ñaõ xaây döïng phaàn meàn maø laâu nay caùc thao taùc thöïc hieän ñöôïc ngöôøi duøng thöïc hieän laïi raát nhieàu laàn nhöng khoâng theå sao cheùp vì söï khaùc nhau veà kích thöôùc, vì khaùc nhau veà loaïi maët caét, vì khaùc nhau veà chieàu, höôùng… taát caû ñieàu ñoù seõ ñöôïc thöïc hieän baèng maùy tính maø chi caàn thay tham soá. Chöông trình naøy ñöôïc vieát bôûi Buøi Hoaøng Ñieäp phoøng Kyõ thuaät-Xi nghieäp dòch vuï cô khí haøng haûi. Neáu caùc baïn coù yù kieán ñoùùng goùp cho phaàn meàm, nếu như bạn có nhũng ý tưởng mới, những khó khăn trong công việc có tính tự động hóa được hoaëc thaéc maéc xin haõy goïi veà soá 0918003615 hoaëc vieát thö đóng góp ý tưởng cho toâi qua ñòa chæ thư điện tử: bhdiep_ptsc@yahoo.com. Tôi mong rằng tôi và các bạn sẽ cùng hợp tác để xây dựng chương trình này càng ngày càng hữu ích hơn, thiết thực hơn, hoàn thiện hơn nữa tôi hy vọng khi sử dụng chương trình các bạn sẽ cảm năng xuất làm việc cao hơn. Xin chân thành cảm ơn./mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 2/32
 3. 3. PHẦN II CÁC TÍNH NĂNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH SHOPDRAWINGPRO VERSION 1.0Ta ïo c aù c loaïi profile cho oáng .1.1 Taïo profile cho oáng giao vôùi oáng coù keå ñeán söï leäch taâm cuûa oáng vôùi oáng. Treân thanh menu choïn Utilities → Profiles for pipe Hình 1  Nhaäp Piece mark cho phaàn töû baïn caàn taïo profile ví duï: 8590-SD-P1, (löu yù laø khi baïn nhaäp thì caùc con chöõ luoân luoân bieán ñoåi thaønh chöõ hoa vì nhö vaäy roõ raøng hôn).  Choïn kieåu profile cuûa oáng laø: Will intersect at a big pipe. Trong Frame: Select a type when a pipe. Baïn seõ thaáy hình aûnh hieån thò beân caïnh thay ñoåi, hình aûnh naøy chæ cho baïn thaáy caùc daïng soá lieäu baïn caàn nhaäp bao goàm:/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 3/32
 4. 4. • Branch pipe diameter d(mm): Laø ñöôøng kính cuûa oáng nhaùnh caàn noái vôùi oáng chính, vôùi ñôn vò baèng milimeter. Ví duï: 219 mm • Branch thickness t(mm): Laø chieàu daøy cuûa oáng nhaùnh tính baèng milimeter. Ví duï: 12.7 mm • Major pipe diameter D(mm): Laø ñöôøng kính oáng chính tính baèng milimeter. Ví duï: 406.4 mm • Angle a(Degree): Laø goùc nghieâng hôïp bôûi hai ñöôøng taâm cuûa oáng chính vaø oáng nhaùnh chieáu leân maët phaúng song song ñoàng thôøi vôùi hai ñöoøng taâm. Ví duï: 42.5 ñoä. • Eccentric e(mm): Laø ñoä leäch taâm cuûa ñöôøng taâm oáng nhaùnh vôùi ñöôøng taâm cuûa oáng chính tính baèng milimeter. Ví duï: 75 mm. • Number of divided point: Laø soá ñieåm chia treân ñöôøng chu vi cuûa oáng nhaùnh, soá ñieåm chia caøng lôùn thì ñoä chính xaùc caøng cao. • Export data into a table: Löïa choïn naøy cho pheùp baïn xuaát döõ lieäu tính toaùn ra thaønh baûng trong Autocad theo hai toaï ñoä X vaø Y.  Choïn Create ñeå taïo profile.  Choïn nuùt leänh Cancel ñeå huyû boû leänh.  Tieáp theo choïn ñieåm cheøn profile treân maøn hình veõ.  Keát quaû treân maøn hình nhö sau:/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 4/32
 5. 5. Hình 2./mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 5/32
 6. 6. 1.2 Taïo profile cho oáng giao vôùi maëtë phaúng taám. Treân thanh menu choïn Utilities → Profiles for pipe (Xem Hình 1)  Nhaäp Piece mark cho phaàn töû baïn caàn taïo profile ví duï: 8590-SD-P2. Hình 3  Choïn kieåu profile cuûa oáng laø: Will be slopped, trong Frame: Select a type when a pipe. Baïn seõ thaáy hình aûnh hieån thò beân caïnh thay ñoåi (Xem Hinh 3), hình aûnh naøy chæ cho baïn thaáy caùc daïng soá lieäu baïn caàn nhaäp bao goàm: • Pipe outside diameter D(mm): Laø ñöôøng kính cuûa oáng seõ ñöôïc vaùt, vôùi ñôn vò baèng milimeter. Ví duï: 406.4 mm • Pipe thickness t(mm): Laø chieàu daøy cuûa oáng tính baèng milimeter. Ví duï: 25.4 mm • Slopped angle a(Degree): Laø goùc vaùt cuûa oáng. Ví duï: 35.2 (Degree)/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 6/32
 7. 7. • Number of divided point: Laø soá ñieåm chia treân ñöôøng chu vi cuûa oáng, soá ñieåm chia caøng lôùn thì ñoä chính xaùc caøng cao. • Export data into a table: Löïa choïn naøy cho pheùp baïn xuaát döõ lieäu tính toaùn ra thaønh baûng trong Autocad theo hai toaï ñoä X vaø Y.  Choïn Create ñeå taïo profile.  Choïn nuùt leänh Cancel ñeå huyû boû leänh.  Tieáp theo choïn ñieåm cheøn profile treân maøn hình veõ.  Keát quaû treân maøn hình nhö sau: (Hình 4)/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 7/32
 8. 8. Hình 41.3 Taïo profile cho oáng chính khi cho oáng nhoû ñi qua. (Nhö caùc nozzle treân fuel tank…). Treân thanh menu choïn Utilities → Profiles for pipe (Xem Hình 5)  Nhaäp Piece mark cho phaàn töû baïn caàn taïo profile ví duï: 8590-SD-P3./mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 8/32
 9. 9. Hình 5  Choïn kieåu profile cuûa oáng laø: Will be went through by a small pipe, trong frame Select a type when a pipe. Baïn seõ thaáy hình aûnh hieån thò beân caïnh thay ñoåi (Xem Hinh 5), hình aûnh naøy chæ cho baïn thaáy caùc daïng soá lieäu baïn caàn nhaäp bao goàm: • Nozzle pipe diameter d(mm): Laø ñöôøng kính cuûa oáng nhoû ñi qua oáng chính, vôùi ñôn vò baèng milimeter. Ví duï: 1219.2 mm • Major pipe diameter D(mm): Laø ñöôøng kính oáng chính tính baèng milimeter. Ví duï: 2032 mm • Angle a(Degree): Laø goùc nghieâng hôïp bôûi hai ñöôøng taâm cuûa oáng chính vaø oáng nhoû chieáu leân maët phaúng song song ñoàng thôøi vôùi hai ñöoøng taâm. Ví duï: 90 ñoä. • Number of divided points: Laø soá ñieåm chia treân ñöôøng chu vi cuûa oáng nhoû, soá ñieåm chia caøng lôùn thì ñoä chính xaùc caøng cao. • Export data into a table: Löïa choïn naøy cho pheùp baïn xuaát döõ lieäu tính toaùn ra thaønh baûng trong Autocad theo hai toaï ñoä X vaø Y.  Choïn Create ñeå taïo profile.  Choïn nuùt leänh Cancel ñeå huyû boû leänh.  Tieáp theo choïn ñieåm cheøn profile treân maøn hình veõ.  Keát quaû treân maøn hình nhö sau: (Hình 6)/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 9/32
 10. 10. Hình 6/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 10/32
 11. 11. Ta ïo vaø tra cöùu kích thöôùc c aùc maët c a ét daàm. Treân thanh menu choïn Utilities → Sections (Xem Hình 7)  Ñeå choïn nhöõng maët caét co saün trong danh saùch baïn haõy choïn option: Existing list luùc naøy con troû chuoät môùi cho pheùp choïn teân loaïi maët caét treân danh saùch döôùi ngay nuùt löïa choïn.  Choïn loaïi maët caét trong danh saùch coù saün seõ thaáy hieån thò caùc kich thöôùc ñaëc tröng cuûa maët caét o phaàn frame Parameters töông öùng theo töøng loaïi maët caét (Hình 7).  Ñeå veõ maët caét trong cöûa soå veõ cuûa AutoCAD chi caàn kích ñuùp chuoät (Double click) leân teân maët caét caàn veõ, hoaëc choïn teân loaïi maët caét caàn veõ roài nhaán (click) Ok.  Trong cöûa soå caâu leänh cuûa AutoCAD seõ nhaéc baïn nhaäp ñieåm caàn cheøn maët caét, baïn haõy choïn ñieåm caàn cheøn maët caét, vaø keát thuùc. Vi duï W12x26  Keát quaû nhö Hình 8/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 11/32
 12. 12. Hình 8Ñònh nghóa maët caét vaø töï ñoäng veõ maët caét. Nhö phaàn treân ñaõ noùi vôùi chöùc naêng taïo maét caét vaø ñònh nghóamaët caét Sections cho pheùp ngöôøi duøng choïn löïa nhieàu loaïi maët caétthoâng duïng nhö H-section, C-section, Equal angle section, unequal angle section,Rectangular hollow section, Square hollow section. Trong danh saùch coù saüncuõng coù nhieàu loaïi maët caét treân ñeå cho ngöôøi duøng co the löïa choïn.  Ñeå ñònh nghóa moät loaïi maët caét môùi baïn haõy choïn Utilities → Sections (Hình 7)  Choïn nuùt option: User definition section. Luùc naøy chöông trình cho pheùp baïn nhaäp caùc thoâng soá cuûa maët caét theo trình töï nhö sau: • Choïn kieåu maët caét • Nhaäp teân cuûa maët caét neáu caàn thieát • Khai baùo caùc thoâng soá maët caét. Caùc thoâng soá naøy ñöôïc chæ daãn xem phaàn Phuï luïc 1. • Ví duï vôùi maët caét C-section: Hình 8a vaø Hình 8b/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 12/32
 13. 13. Hình 8a/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 13/32
 14. 14. Hình 8bTaïo baûng coù kính thöôùc ñeàu  Ñeå taïo moät baûng coù khích thöôùc ñeàu baïn haõy choïn Utilities l Fixed table (Hình 9) Hình 9/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 14/32
 15. 15.  Tieáp theo baïn nhaäp taát caû caùc tham soá sau: (Hình 9) • Teân baûng vaøo hoäp text: Table title. • Nhaäp soá doøng cuûa baûng vaøo hoäp text: Number of rows • Nhaäp chieàu cao cuûa doøng vaøo hoäp text: Row height (mm) vôùi ñôn vò milimeter. • Nhaäp soá coät cuûa baûng voaø hoäp text: Number of columns. • Nhaäp chieàu roäng cuûa coät vaøo hoäp text: Column width (mm) vôùi ñôn vò milimeter. • Löïa choïn cho pheùp theâm vaøo coät ñaàu tieân soá thöù töï • Khi löïa choïn With item no. ñöôïc baät thì hoäp combo box Item no. starts: cho pheùp baïn choïn löïa, hoaëc nhaäp soá thöù töï baét ñaàu töø con soá baïn choïn. • Hoäp text box: Text Height (mm) cho pheùp baïn nhaäp chieàu cao cuûa soá thöù töï trong baûng seõ ñöôïc veõ ra laø bao nhieâu. Theo maëc ñònh thì chieàu cao naøy seõ baèng 0.6 laàn chieàu cao cuûa haøng. • Check box: cho pheùp baïn theâm moät doøng ñaàu baûng ñeå ghi teân tröôøng cuûa baûng. Khi duøng löïa choïn naøy baûng seõ coù theâm 1 doøng vaøo baûng, chöõ soá thöù töï ñöôïc xuaát hieän töø doøng thöù hai, neáu löïa choïn naøy bò taét thì seõ khoâng coù doøng naøy vaø chöõ soá thöù töï seõ ñöôïc ñaùnh töø doøng ñaàu tieân.  Choïn Ok ñeå taïo baûng.  Choïn nuùt leänh Cancel ñeå huyû boû leänh.  Tieáp theo choïn ñieåm cheøn baûng treân maøn hình veõ.  Keát quaû treân maøn hình nhö sau: (Hình 10)/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 15/32
 16. 16. Hình 10Taïo baûng coù kích thöôùc thay ñoåi theo ngöôøi duøng.  Ñeå taïo moät baûng coù khích thöôùc thay ñoåi theo baïn haõy choïn Utilities U Custmized table (Hình 11)/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 16/32
 17. 17. Hình 11  Tieáp theo baïn nhaäp taát caû caùc tham soá sau: (Hình 11) • Teân baûng vaøo hoäp text: Table title. • Soá coät ñöôïc giôùi haïn laø 6 do vaäy neáu baïn coù baûng lôùn hôn thì coù theå laøm nhieàu laàn. Vôùi moãi coät thì baïn coù theå nhaäp kích thöôùc beà roäng thay ñoåi taïi caùc hoäp text box Width (mm) vôùi ñôn vò milimeter. • Nhaäp soá doøng cuûa baûng vaøo hoäp text: Number of rows • Nhaäp chieàu cao cuûa doøng vaøo hoäp text: Row height (mm) vôùi ñôn vò milimeter. • Nhaäp soá coät cuûa baûng voaø hoäp text: Number of columns. • Löïa choïn cho pheùp theâm vaøo coät ñaàu tieân soá thöù töï, vaø baét ñaàu baèng töø soá naøo thì baïn coù theå choïn trong hoäp combo box beân caïnh. • Hoäp text box: Text Height (mm) cho pheùp baïn nhaäp chieàu cao cuûa soá thöù töï trong baûng seõ ñöôïc veõ ra laø bao nhieâu. Theo maëc ñònh thì chieàu cao naøy seõ baèng 0.6 laàn chieàu cao cuûa haøng. • Check box: cho pheùp baïn theâm moät doøng ñaàu baûng ñeå ghi teân tröôøng cuûa baûng. Khi duøng löïa choïn naøy baûng seõ coù theâm 1 doøng vaøo baûng, chöõ soá thöù töï ñöôïc xuaát hieän töø doøng thöù hai, neáu löïa choïn naøy bò taét thì seõ khoâng coù doøng naøy vaø chöõ soá thöù töï seõ ñöôïc ñaùnh töø doøng ñaàu tieân.  Choïn Ok ñeå taïo baûng.  Choïn nuùt leänh Cancel ñeå huyû boû leänh.  Tieáp theo choïn ñieåm cheøn baûng treân maøn hình veõ.  Keát quaû treân maøn hình nhö sau: (Hình 12)/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 17/32
 18. 18. Hình 12Taïo maûng soá thöù töï vaø caùc öùng duïng cuûa noù.1.4 Taïo maûng soá thöù tö trong thoáng keâ, boùc taùch vaät tö  Ñeå taïo moät maûng soá thöù töï baïn haõy choïn Utilities → Item no. array.  Sau ñoù xuaát hieän moät cöûa soå xem Hình 13/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 18/32
 19. 19. Hình 13  Baïn haõy nhaäp ñaày ñuû caùc thoâng soá sau:  From: soá baét ñaàu cuûa maûng.  To: soá keát thuùc cuûa maûng.  Text height (mm): Chieàu cao cuûa chöõ maûng ñöôïc veõ.  Distance (mm): Khoaûng caùch giöõa caùc ñieåm insert point cuûa caùc phaàn töû trong maûng. Khoaûng caùch naøy ñöôïc maëc ñònh 1.5 laàn chieàu cao maûng cho höôùng thaúng ñöùng.  Format: Kieåu ñònh daïng cuûa chöõ maûng  Check box: Do you want to add brackets?: cho pheùp baïn theâm phaàn tieàn toá vaø haäu toá cuûa maûng.  Check box: First bracket: cho pheùp baïn theâm phaàn tieàn toá vaø baïn choïn löïa hoaëc nhaäp toå hôïp kí töï ngay combo box beân caïnh.  Check box: Last bracket: cho pheùp baïn theâm phaàn haäu toá vaø baïn choïn löïa hoaëc nhaäp toå hôïp kí töï ngay combo box beân caïnh.1.5 Taïo maûng piece mark trong ñaùnh teân caùc phaàn töû shopdrawing. Khi baïn laøm baûn veõ shopdrawing baïn raát meät moûi khi phaûi söûa ñoåicaùc con soá piece mark cuûa caùc phaàn töû maø ñoâi khi baïn laïi con söûakhoâng heát, vôùi chöông trình naøy baïn coù theå ñaùnh soá töï ñoäng vaø baïnkhoâng coøn phaûi lo ngaïi gaëp phaûi söï nhaàm laãn nöõa. Vaäy ñeå thöïc hieänbaïn seõ laøm nhö sau:  Ñeå taïo moät maûng soá thöù töï baïn haõy choïn Utilities → Item no. array.  Sau ñoù xuaát hieän moät cöûa soå xem Hình 13  Baïn haõy nhaäp toaøn boä thoâng tin theo nhö muïc 2.6.1  Nhöng phaàn tieàn toá seõ laø soá baûn veõ coøn phaàn haäu toá coù theå theâm vaøo nhö Hình 14 a  Choïn Ok ñeå coù ñöôïc maûng piece mark luùc naøy baïn chæ caàn di chuyeån caùc piece mark tôùi caùc phaàn töû caàn ñaùnh soá Hình 14 b/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 19/32
 20. 20. Hình 14 a/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 20/32
 21. 21. Hình 14 b/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 21/32
 22. 22. Ta ïo m aûn g An ph ab e â Töông töï nhö maûng soá thöù töï chæ khaùc laø maûng cho pheùp thay ñoåitöø A tôùi Z, Hình 15 Ñeå taïo moät maûng soá thöù töï baïn haõy choïn Utilities → Alphabet array. Hình 15Taïo maûng ngaøy trong caùc öùng duïng keá hoaïch vaø caùc öùng duïng khaùc.  Ñeå taïo moät maûng ngaøy baïn haõy choïn Utilities → Date array.  Sau ñoù xuaát hieän moät cöûa soå xem Hình 16/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 22/32
 23. 23. Hình 16  Baïn haõy nhaäp ngaøy baét ñaàu baèng caùch goõ vaøo text box From date:, hoaëc kích ñuùp chuoät ñeå choïn ngaøy theo lòch, khi kích ñuùp chuoät seõ xuaát hieän cöûa soå nhö Hình 17, vaø baïn coù theå choïn ngaøy baét ñaàu baèng caùch ñuùp chuoät leân ngaøy ñoù.  Töông töï cho ngaøy keát thuùc.  Text height (mm): cho pheùp nhaäp chieàu cao chöõ cuûa maûng.  Distance (mm): laø khoaûng caùch theo phöông doïc hoaëc ñöùng tuyø theo löïa choïn cuûa baïn taïi frame Orientation.  Step value: laø gí trò böôùc nhaåy cuûa maûng ngaøy baét böôïc laø soá nguyeân.  Format date: laø kieåu ñònh daïng ngaøy coù theå choïn theo danh saùch coù saün hoaëc baïn ñònh nghóa.  Cuoái cuøng choïn Ok ñeå thöïc hieän leänh, vaø baïn caàn nhaäp ñieåm cheøn cho maûng, ta ñöôïc keát quaû nhö Hình 18  Choïn Cancel ñeå huyû boû leänh./mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 23/32
 24. 24. Hình 17 Hình 18Ghi teân file.  Ñeå ghi teân file baïn choïn Utilities → Add file name  Nhaäp chieàu cao cuûa text  Choïn ñieåm cheøn.  Löu yù laø tröôùc khi cheøn teân file baïn phaûi löu file neáu khoâng seõ xuaát hieän thoâng baùo nhaéc baïn löu file.Ghi teân ñöôøng daãn cuûa file hieän haønh.  Ñeå ghi ñöôøng daãn file baïn choïn Utilities → Add file path  Nhaäp chieàu cao cuûa text/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 24/32
 25. 25.  Choïn ñieåm cheøn.  Löu yù laø tröôùc khi cheøn ñöôøng daãn cuûa file baïn phaûi löu file neáu khoâng seõ ñöôøng daãn laø ñöôøng daãn maëc ñònh löu file.Gh i t e â ñ aày ñuû cu û a fil e (Ñöô øn g daãn v aø t e ân ) n  Ñeå ghi ñaày ñuû teân file vaø ñöôøng daãn file baïn choïn Utilities → Add full file name  Nhaäp chieàu cao cuûa text  Choïn ñieåm cheøn.  Löu yù laø tröôùc khi cheøn teân, vaø ñöôøng daãn ñaày ñuû cuûa file baïn phaûi löu file neáu khoâng seõ coù thoâng baùo nhaéc baïn löu fileCaäp nhaät ngaøy hieän haønh trong baûn veõ.  Ñeå ghi ngaøy hieän haønh baïn coù theå choïn Utilities → Add curent date seõ xuaát hieän cöûa soå nhö Hình 19 Hình 19  Khai baùo ñaày ñuû caùc thoâng tin sau: • Text height (mm): chieàu cao cuûa text. • Date format: Kieåu ñònh daïng ngaøy choïn trong hoäp combo box.  Choïn Ok ñeå thöïc hieän vaø tieáp theo choïn ñieåm cheøn ñeå veõ.  Choïn Cancel ñeå huyû boû leänhCaùc öùng duïng text trong AutoCAD. Baïn muoán coù caùc tieän ích söûa chöõa text nhö cuûa Microsoft Word trongcaùc ñoái töôïng text trong AutoCAD thi ñaây laø coâng cuï cung caáp cho baïn tính/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 25/32
 26. 26. naêng ñoù. Vì thoâng thöôøng trong AutoCAD neáu baïn muoán vieát hoa haythöôøng thì banï chæ coù caùch laø ñaùnh laïi maø thoâi.1.6 Upper case  Ñeå bieán moät ñoái töôïng text thaønh chöõ hoa baïn coù theå choïn Utilities → UPPER CASE  Choïn ñoái töôïng caàn bieán ñoåi.1.7 Lower case  Ñeå bieán moät ñoái töôïng text thaønh chöõ thöôøng baïn coù theå choïn Utilities → lower case  Choïn ñoái töôïng caàn bieán ñoåi.1.8 Sentence case  Ñeå bieán moät ñoái töôïng text chöõ ñaàu tieân laø chöõ hoa baïn coù theå choïn Utilities → Sentence case  Choïn ñoái töôïng caàn bieán ñoåi.2 Phép cộng trong bảng (Addition)  Tạo đối tượng Text kết quả bằng cách sao chép một đối tượng bất kỳ.  Để cộng hai số trong AutoCAD bạn chọn Utilities → Addition  Chọn đối tượng Text để ghi tổng (không bắt buộc là số)  Chọn số cộng thứ 1 (Bắt buộc là số)  Chọn số cộng thứ 2 (Bắt buộc là số) Chú ý: Đây là phép lặp thao tác do vậy hết chu trình phép cộng máy tính lại lặp lại nếu muốn kết thúc bạn chỉ cần nhấn phím Esc hoặc chọn đối tượng trống (tức chọn không có đối tượng). Trong quá trình tính nếu chọn chữ chương trình sẽ tự hủy lệnh.3 Phép trừ trong bảng (Subtraction)  Tạo đối tượng Text kết quả bằng cách sao chép một đối tượng bất kỳ.  Để trừ một số cho một số trong AutoCAD bạn chọn Utilities → Subtraction  Chọn đối tượng Text để ghi hiệu (không bắt buộc là số)  Chọn số bị trừ (Bắt buộc là số)  Chọn số trừ (Bắt buộc là số) Chú ý: Giống như phép cộng.4 Phép nhân trong bảng (Multiplication)  Tạo đối tượng Text kết quả bằng cách sao chép một đối tượng bất kỳ.  Để nhân hai số trong AutoCAD bạn chọn Utilities → Multiplication  Chọn đối tượng Text để ghi tích (không bắt buộc là số)  Chọn số nhân 1 (Bắt buộc là số)  Chọn số nhân 2 (Bắt buộc là số) Chú ý: Giống như phép cộng./mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 26/32
 27. 27. 5 Phép chia trong bảng (Division)  Tạo đối tượng Text kết quả bằng cách sao chép một đối tượng bất kỳ.  Để chia một số cho một số trong AutoCAD bạn chọn Utilities → Division  Chọn đối tượng Text để ghi thương (không bắt buộc là số)  Chọn số bị chia (Bắt buộc là số)  Chọn số chia (Bắt buộc là số) Chú ý: Giống như phép cộng.6 Phép tính tổng trong bảng (Sum)  Tạo đối tượng Text kết quả bằng cách sao chép một đối tượng bất kỳ.  Để tính tổng của nhiều số trong AutoCAD bạn chọn Utilities → Sum  Chọn đối tượng Text để ghi tổng (không bắt buộc là số)  Chọn số cộng 1 (Bắt buộc là số)  Chọn số cộng 2 (Bắt buộc là số)….  …..  Chọn đối tượng trống để kết thúc Chú ý: Nếu trong quá trình chọn mà bạn chọn một đối tượng trống thì chương trình sẽ kết thúc.Th o ân g tin .  Phaàn thoâng tin cho baïn bieát teân phaàn meàm cuõn nhö taùc giaû vaø caùc thoâng tin nhö Hình 20  Baïn haõy choïn Utilities → Information/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 27/32
 28. 28. Hình 20/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 28/32
 29. 29. PHẦN III ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ1. Đánh giá hiệu quả trên giờ công lao động Xét thao tác một công việc của một kỹ sư thường xuyên phải làm đó là đánh piece mark cho các phần tử: Giả sử người kỹ sư phải đánh piece mark cho n phần tử ta phân tích hai phương án: a. Dùng thao tác thông thường: − Tạo piece mark cho phần tử đầu tiên hết :10 giây − Sao chép và di chuyển cho (n-1) phần tử còn lại hết: 7(n-1) giây − Hiệu chỉnh lại từng phần tử hết: 6(n-1) giây − Tổng thời gian hết: 10+7(n-1)+6(n-1)=13n-3 giây b. Khi sử dụng chương trình: − Tạo danh sách piece mark cho tất cả phần tử hết :10 giây − Di chuyển cho n phần tử hết: 4n giây − Tổng thời gian hết: 4n+10 giây Hiệu suất giảm thời gian: Hgiảm= [(13n-3)-(4n+10)]*100%/(13n-3) = (9n-13)/(13n-3)≅70% Tương tự đánh giá cho công tác làm profile cho ống ta có Hgiảm= 98% Hiệu quả kinh tế của chương trình sẽ cao hơn nếu chương trình được áp dụng rộng dãi và trong thời gian lâu dài Dựa trên số liệu đánh giá trên tính toán cho dự án trung bình thời gian làm bản vẽ chi tiết là 6 tháng và cần 3 người mức lương trung bình 5.000.000/người/tháng thì chi phí giảm sẽ là: T1=70%*3*6*5.000.000=63.000.000 VND/6 tháng Nếu tính cho một năm chương trình sẽ tiết kiệm được là Tnăm=T1*2=63000000*2=126000000 VND/1năm2. Đánh giá trên chi phí phải trả tương đương. Trên thực tế thi công công trình cầu dẫn và LQ việc xử dụng chương trình đã làm giảm chi phí do phải đi thuê ngoài cho phần ống cầu dẫn và các chi tiết ống khác thuộc kết cấu của LQ-JVPC 29000USD chương trình đã góp phần trong các hạng mục thi công của các công trình khác như kết cấu của Flare Tower dự án Sư Tử Đen và đảm bảo tính chính xác cao./mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 29/32
 30. 30. PHẦN IV CÁC HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÁC MẶT HẠN CHẾ1 . Y Ù n gh óa, gi aù tr ò sö û du ïn g cuû a ph aàn m eàm .  Ñaây laø phieân baûn ñaàu tieân cuûa phaàn meàm, phaàn meàm ñöôïc vieát xuaát phaùp töø trong quaù trình laøm vieäc cuûa taùc giaû, moät phaàn meàm chæ coù giaù trò khi noù ñöôïc söû duïng trieät ñeå vaø phuïc vuï thieát thöïc cho coâng vieäc, neáu baïn söû duïng caøng nhieàu thì giaù trò maø phaàn meàm ñem laïi seõ caøng lôùn.  Phaàn meàm naøy trôï giuùp cho coâng vieäc thöïc hieän caùc baûn veõ shopdrawing2. Höôùng phaùt trieån cho caùc phieân baûn tieáp theo vaø caùc chöông trình chuyeân duïng khaùc. Treân cô sôû thöïc teá chuùng ta coù theå phaùp trieån caùc phaàn meàm hoätrôï cho caùc coâng vieäc nhö sau:  Chöông trình tính toaùn thieát keá padeye caåu vaø veõ töï ñoäng  Chöông trình veõ töï ñoäng baûn veõ chi tieát caét cho phaàn töû daàm.  Chöông trình saép xeáp, veõ sô ñoà caét cho daàm vaø taám,  Caùc chöông trình khaùc…3. Chöông trình ñang trieån khai.Hieän nay toâi ñang trieån khai vieát chöông trình töï ñoäng xuaát baûn baûn veõ chitieát caét cho phaàn töû daàm goàm caùc loaïi tieát dieän (I, C, L, …) giao dieäncuûa chöông trình nhö sau:/mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 30/32
 31. 31. Hình 21Chöông trình cho pheùp ngöôøi söû duïng nhaäp loaïi daàm veõ, daàm lieân keát,kích thöôùc taâm ñeán taâm, caùc thoâng soá veà haøn, … vaø ñöa ra baûn veõcaét chi tieát vôùi ñaày ñuû chi tieát./mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 31/32
 32. 32. 4. Các hạn chế của chương trình. Điều hạn chế của chương trình là đòi hỏi người dùng khi chạy phải cài đặt phần hỗ trợ VBA của AutoCAD nếu không có chương trình này thì chương trình sẽ không chạy được, phần quan trọng hơn đó là các file thư viện động (*.dll –Dynamic Link Library) cũng được hỗ trợ tích hợp trong môi trường AutoCAD. Việc xuất hiện các lỗi khi chạy là không thể tránh khỏi vì có rất nhiều trường hợp có thể sinh ra lỗi mà tác giả chỉ giải quyết tối đa việc bắt lỗi theo như sơ đồ dòng điều kiện do vậy các lỗi tham chiếu, hệ thống sẽ không giải quyết được do hạn chế của VBA là không hỗ trợ thư viện hàm API để có thể can thiệp hệ thống. Chương trình nào cũng không thể tránh khỏi lỗi mong mọi người dùng thông cảm và góp ý để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn./mnt/temp/oo/20120610005408/huongdansudung-120609195405-phpapp01.doc Trang 32/32

×