Nuclear Regulatory SystemsGlobal Conference for a Nuclear Power Free World 2      Öñíûñ."³·°¯³¸°"Æçåçïäçô"´²³´    ...
Nuclear Power in Germanyā  Ãöñïëå"Çðçôéû"Ãåö"ñè"³»·»   Ę òôñïñöç"Ð÷åîçãô"Òñùçô"ëð"Éçôïãðûā  Õëðåç"ãäñ÷ö"³»¹²õ¼   Ę Ë...
Nuclear Power in Germany March 2011                   Source: IRRS 2011
Nuclear Power in Germanyā  Ãïçðæïçðö"ñè"öêç"Ãöñïëå"Çðçôéû"Ãåö"ëð"´²³³¼"   Ę Ëïïçæëãöç"åîñõ÷ôç"ñè"º"Ð÷åîçãô"òñùçô"òîãðöõ...
Shutdown dates according to 2011Atomic energy law                  Source: IRRS 2011
The German Federal System              Source: IRRS 2011
The German Federal System              Source: IRRS 2011
Advisory Committees and      Technical Expert Organizationsā  Åñïïëööççõ¼   Ę Ôçãåöñô"Õãèçöû"Åñïïëõõëñð   Ę Åñï...
Countermeasures against Sever Accidentsā  Ïçãõ÷ôçõ"öñ"çðõ÷ôç"ëðöçéôëöû"ñè"ôçãåöñô"òôçõõ÷ôç"øçõõçî"ëð"  ÄÙÔÕ"(ëðæçòçðæçð...
Regulations with respect to Backfittingsā  Ëð"Òôëðåëòîç¼"õãèçöû"ãååñôæëðé"öñ"öêç"õöãöç"ñè"öêç"ãôö"ñè"õåëçðåç"  ãðæ"öçåê...
Limits to Backfitting - IAEAā  ËÃÇÃ"Õãèçöû"è÷ðæãïçðöãîõ¼   Ę ĕÖêç"è÷ðæãïçðöãî"õãèçöû"ñäìçåöëøç"ëõ"öñ"òôñöçåö"òçñòîç"ãðæ...
Independence of the Regulatory Bodyā  Ëðæçòçðæçðö"èôñï"òñîëöëåõā  Ñôéãðëüãöëñðãî"ëðæçòçðæçðåç"ñè"öêç"ôçé÷îãöñôā  Èëðãðå...
Public Involvement in the regulatory processā  Æ÷ôëðé"îçéëõîãöëøç"òôñåçõõçõ¼"   Ę õöãíçêñîæçô"éôñ÷òõ"êãøç"öêç"òñõõëäëîë...
Final Remarksā  Ð÷åîçãô"òñùçô"òîãðöõ"ãôç"øçôû"åñïòîçú"öçåêðëåãî"õûõöçïõ"ā  Õçøçôç"ãååëæçðöõ"ùëöê"åãöãõöôñòêëå"åñðõçó÷çðå...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nuclear Regulatory Systems

230 views
184 views

Published on

Lecture by Dr. Christoph Pistner, Global Conference for a Nuclear Power Free World 2, Dec 15-16, 2012; Hibiya, Tokyo

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
230
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nuclear Regulatory Systems

 1. 1. Nuclear Regulatory SystemsGlobal Conference for a Nuclear Power Free World 2 Öñíûñ."³·°¯³¸°"Æçåçïäçô"´²³´ Dr. Christoph Pistner Öko-Institut e.V., Darmstadt
 2. 2. Nuclear Power in Germanyā Ãöñïëå"Çðçôéû"Ãåö"ñè"³»·» Ę òôñïñöç"Ð÷åîçãô"Òñùçô"ëð"Éçôïãðûā Õëðåç"ãäñ÷ö"³»¹²õ¼ Ę Ëðöçðõç"æëõå÷õõëñðõ"ãäñ÷ö"õãèçöû."èëðãî"æëõòñõãî"ñè"è÷çî"ãðæ" ðñð¯òôñîëèçôãöëñðõ"ëõõ÷çõā Ãïçðæïçðö"ñè"öêç"Ãöñïëå"Çðçôéû"Ãåö"ëð"´²²³±´²²´¼" Ę Òêãõç"ñ÷ö"ñè"Ð÷åîçãô"Òñùçô"ëð"Éçôïãðû Ę Çðõ÷ôç"õãèçöû"èñô"öêç"ôçïãëðëðé"îëèçöëïçõā Ãïçðæïçðö"ñè"öêç"Ãöñïëå"Çðçôéû"Ãåö"ëð"´²³²¼" Ę Õöëîî"Òêãõçëðé"ñ÷ö"ñè"Ð÷åîçãô"Çðçôéû Ę Òôñîñðéãöëñð"ñè"îëèçöëïçõ"èñô"ñð"ãøçôãéç"³´"ûçãôõ
 3. 3. Nuclear Power in Germany March 2011 Source: IRRS 2011
 4. 4. Nuclear Power in Germanyā Ãïçðæïçðö"ñè"öêç"Ãöñïëå"Çðçôéû"Ãåö"ëð"´²³³¼" Ę Ëïïçæëãöç"åîñõ÷ôç"ñè"º"Ð÷åîçãô"òñùçô"òîãðöõ Ę Ùëöêæôãùî"ñè"îñðéçô"îëèçöëïçõ"èôñï"´²³²"ãïçðæïçðö Ę Õçö"èëúçæ"åîñõ÷ôç"æãöçõ"èñô"ôçïãëðëðé"òîãðö"÷ðöëî"´²´´
 5. 5. Shutdown dates according to 2011Atomic energy law Source: IRRS 2011
 6. 6. The German Federal System Source: IRRS 2011
 7. 7. The German Federal System Source: IRRS 2011
 8. 8. Advisory Committees and Technical Expert Organizationsā Åñïïëööççõ¼ Ę Ôçãåöñô"Õãèçöû"Åñïïëõõëñð Ę Åñïïëõõëñð"ñð"Ôãæëñîñéëåãî"Òôñöçåöëñð" Ę Ð÷åîçãô"Ùãõöç"Ïãðãéçïçðö"Åñïïëõõëñðā Çúòçôö"Ñôéãðëüãöëñðõ Ę Éçõçîîõåêãèö"èþô"Ãðîãéçð¯ ÷ðæ"Ôçãíöñôõëåêçôêçëö"(ÉÔÕ+ Ę öçåêðëåãî"õçôøëåç"òôñøëæçôõ"(ÖÜØõ+ Ę Ñöêçô"ëðæçòçðæçðö"ëðõöëö÷öçõ"(Ñçíñ¯Ëðõöëö÷ö+
 9. 9. Countermeasures against Sever Accidentsā Ïçãõ÷ôçõ"öñ"çðõ÷ôç"ëðöçéôëöû"ñè"ôçãåöñô"òôçõõ÷ôç"øçõõçî"ëð" ÄÙÔÕ"(ëðæçòçðæçðö"ùãöçô"ëðìçåöëñð"ãðæ"êçãö"ôçïñøãî+ā Òôñøëõëñðõ"èñô"õçåñðæãôû"ãðæ"òôëïãôû"õëæç"äîççæ"ãðæ"èççæ"ëð" ÒÙÔõā Çîçåöôëåãî"åñððçåöëñðõ"äçöùççð"ðçëéêäñôëðé"÷ðëöõ"ãðæ" ëðåôçãõçæ"äãööçôû"õ÷òòîûā ÄÙÔõ¼"åñðöãëðïçðö"ëõ"èëîîçæ"ùëöê"ãð"ëðçôö"ãöïñõòêçôçā ÒÙÔõ¼"òãõõëøç"ôçåñïäëðçôõā èëîöçôçæ"åñðöãëðïçðö"øçðöëðé"õûõöçïõā õãïòîëðé"õûõöçï"öñ"ãðãîûüç"öêç"åñðöãëðïçðö"ãöïñõòêçôç
 10. 10. Regulations with respect to Backfittingsā Ëð"Òôëðåëòîç¼"õãèçöû"ãååñôæëðé"öñ"öêç"õöãöç"ñè"öêç"ãôö"ñè"õåëçðåç" ãðæ"öçåêðñîñéûā Ä÷öā Ôçé÷îãöñôû"òôñåçõõ"ïãû"öãíç"îñðé"öëïç"(³²¯³·"ûçãôõ+ā Çøçð"öêç"è÷îèëîîïçðö"ñè"ñôæçôõ"ïãû"öãíç"æçåãæçõā Ëð"´²³²¼"Ðçù"òãôãéôãòê"ĩ¹æ Ę ôçó÷çõöëðé"ð÷åîçãô"òñùçô"òîãðö"ñòçôãöñôõ"öñ"ôçãîëüç"õãèçöû" òôñøëõëñð"äçûñðæ"öêç"ðçåçõõãôû"òôçåã÷öëñðõ"ãéãëðõö" æãïãéçõ."ãååñôæëðé"öñ"öêç"õöãöç"ñè"öêç"ãôö"ëð"õåëçðåç"ãðæ" öçåêðñîñéûā Ä÷ö"òôñøëõëñðõ"ãôç"ðñö"ðçåçõõãôû."ëè"öêçû"ãôç"ĕðñö"ïçôçîû" õîëéêöîû"ôçîçøãðöĖ
 11. 11. Limits to Backfitting - IAEAā ËÃÇÃ"Õãèçöû"è÷ðæãïçðöãîõ¼ Ę ĕÖêç"è÷ðæãïçðöãî"õãèçöû"ñäìçåöëøç"ëõ"öñ"òôñöçåö"òçñòîç"ãðæ" öêç"çðøëôñðïçðö"èôñï"êãôïè÷î"çèèçåöõ"ñè"ëñðëüëðé"ôãæëãöëñð°Ė Ę ĕÒôñöçåöëñð"ï÷õö"äç"ñòöëïëüçæ"öñ"òôñøëæç"öêç"êëéêçõö"îçøçî" ñè"õãèçöû"öêãö"åãð"ôçãõñðãäîû"äç"ãåêëçøçæ°Ėā Ä÷ö¼ Ę Öêç"õãèçöû"ïçãõ÷ôçõ"öêãö"ãôç"ãòòîëçæ"öñ"èãåëîëöëçõ"ãðæ" ãåöëøëöëçõ"öêãö"éëøç"ôëõç"öñ"ôãæëãöëñð"ôëõíõ"ãôç"åñðõëæçôçæ" ñòöëïëüçæ"ëè"öêçû"òôñøëæç"öêç"êëéêçõö"îçøçî"ñè"õãèçöû"öêãö" åãð"ôçãõñðãäîû"äç"ãåêëçøçæ"öêôñ÷éêñ÷ö"öêç"îëèçöëïç"ñè"öêç" èãåëîëöû"ñô"ãåöëøëöû."ùëöêñ÷ö"÷ðæ÷îû"îëïëöëðé"ëöõ"÷öëîëüãöëñð°
 12. 12. Independence of the Regulatory Bodyā Ëðæçòçðæçðö"èôñï"òñîëöëåõā Ñôéãðëüãöëñðãî"ëðæçòçðæçðåç"ñè"öêç"ôçé÷îãöñôā Èëðãðåëãî"ëðæçòçðæçðåçā Ëðæçòçðæçðåç"ñè"öêç"ëðøñîøçæ"çúòçôöõ Ę ñôéãðëüãöëñðãî" Ę ëðæëøëæ÷ãî"→"Ðççæ"èñô"Ò÷äîëå"ëðøñîøçïçðö
 13. 13. Public Involvement in the regulatory processā Æ÷ôëðé"îçéëõîãöëøç"òôñåçõõçõ¼" Ę õöãíçêñîæçô"éôñ÷òõ"êãøç"öêç"òñõõëäëîëöû"öñ"åñïïçðö"ñð" ðçù"ôçé÷îãöëñðõā Æ÷ôëðé"îëåçðõëðé"òôñåçæ÷ôçõ¼" Ę êçãôëðéõ"ñòçð"öñ"öêç"ò÷äîëå."òñõõëäëîëöëçõ"èñô""ó÷çõöëñðõ" ãðæ"ãòòçãîõā Æ÷ôëðé"ñòçôãöëñð¼" Ę õûõöçï"èñô"ôçòñôöëðé"ñòçôãöëñðãî"çúòçôëçðåç"(çøçðöõ+ā Éçðçôãîîû¼ Ę Ôëéêöõ"öñ"ãååçõõ"çðøëôñðïçðöãî"ëðèñôïãöëñð"äãõçæ"ñð"öêç" Ããôê÷õ¯åñðøçðöëñð"
 14. 14. Final Remarksā Ð÷åîçãô"òñùçô"òîãðöõ"ãôç"øçôû"åñïòîçú"öçåêðëåãî"õûõöçïõ"ā Õçøçôç"ãååëæçðöõ"ùëöê"åãöãõöôñòêëå"åñðõçó÷çðåçõ"ãôç" òñõõëäîçā Çøçð"ùëöê"ãð"ñòöëïëüçæ"ôçé÷îãöñôû"õûõöçï."ðñ"ãäõñî÷öç"õãèçöû" ëõ"ãåêëçøãäîçā Õñåëçöû"êãõ"öñ"æçåëæç"ùêçöêçô"öêç"ôëõí"ñè"ð÷åîçãô"òñùçô"ëõ" ãååçòöãäîç"ñô"ðñö"ãðæ"êñù"öñ"òêãõç"ñ÷ö"ð÷åîçãô"òñùçô

×