Nuclear Regulatory Systems

 • 144 views
Uploaded on

Lecture by Dr. Christoph Pistner, Global Conference for a Nuclear Power Free World 2, Dec 15-16, 2012; Hibiya, Tokyo

Lecture by Dr. Christoph Pistner, Global Conference for a Nuclear Power Free World 2, Dec 15-16, 2012; Hibiya, Tokyo

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
144
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Nuclear Regulatory SystemsGlobal Conference for a Nuclear Power Free World 2 Öñíûñ."³·°¯³¸°"Æçåçïäçô"´²³´ Dr. Christoph Pistner Öko-Institut e.V., Darmstadt
 • 2. Nuclear Power in Germanyā Ãöñïëå"Çðçôéû"Ãåö"ñè"³»·» Ę òôñïñöç"Ð÷åîçãô"Òñùçô"ëð"Éçôïãðûā Õëðåç"ãäñ÷ö"³»¹²õ¼ Ę Ëðöçðõç"æëõå÷õõëñðõ"ãäñ÷ö"õãèçöû."èëðãî"æëõòñõãî"ñè"è÷çî"ãðæ" ðñð¯òôñîëèçôãöëñðõ"ëõõ÷çõā Ãïçðæïçðö"ñè"öêç"Ãöñïëå"Çðçôéû"Ãåö"ëð"´²²³±´²²´¼" Ę Òêãõç"ñ÷ö"ñè"Ð÷åîçãô"Òñùçô"ëð"Éçôïãðû Ę Çðõ÷ôç"õãèçöû"èñô"öêç"ôçïãëðëðé"îëèçöëïçõā Ãïçðæïçðö"ñè"öêç"Ãöñïëå"Çðçôéû"Ãåö"ëð"´²³²¼" Ę Õöëîî"Òêãõçëðé"ñ÷ö"ñè"Ð÷åîçãô"Çðçôéû Ę Òôñîñðéãöëñð"ñè"îëèçöëïçõ"èñô"ñð"ãøçôãéç"³´"ûçãôõ
 • 3. Nuclear Power in Germany March 2011 Source: IRRS 2011
 • 4. Nuclear Power in Germanyā Ãïçðæïçðö"ñè"öêç"Ãöñïëå"Çðçôéû"Ãåö"ëð"´²³³¼" Ę Ëïïçæëãöç"åîñõ÷ôç"ñè"º"Ð÷åîçãô"òñùçô"òîãðöõ Ę Ùëöêæôãùî"ñè"îñðéçô"îëèçöëïçõ"èôñï"´²³²"ãïçðæïçðö Ę Õçö"èëúçæ"åîñõ÷ôç"æãöçõ"èñô"ôçïãëðëðé"òîãðö"÷ðöëî"´²´´
 • 5. Shutdown dates according to 2011Atomic energy law Source: IRRS 2011
 • 6. The German Federal System Source: IRRS 2011
 • 7. The German Federal System Source: IRRS 2011
 • 8. Advisory Committees and Technical Expert Organizationsā Åñïïëööççõ¼ Ę Ôçãåöñô"Õãèçöû"Åñïïëõõëñð Ę Åñïïëõõëñð"ñð"Ôãæëñîñéëåãî"Òôñöçåöëñð" Ę Ð÷åîçãô"Ùãõöç"Ïãðãéçïçðö"Åñïïëõõëñðā Çúòçôö"Ñôéãðëüãöëñðõ Ę Éçõçîîõåêãèö"èþô"Ãðîãéçð¯ ÷ðæ"Ôçãíöñôõëåêçôêçëö"(ÉÔÕ+ Ę öçåêðëåãî"õçôøëåç"òôñøëæçôõ"(ÖÜØõ+ Ę Ñöêçô"ëðæçòçðæçðö"ëðõöëö÷öçõ"(Ñçíñ¯Ëðõöëö÷ö+
 • 9. Countermeasures against Sever Accidentsā Ïçãõ÷ôçõ"öñ"çðõ÷ôç"ëðöçéôëöû"ñè"ôçãåöñô"òôçõõ÷ôç"øçõõçî"ëð" ÄÙÔÕ"(ëðæçòçðæçðö"ùãöçô"ëðìçåöëñð"ãðæ"êçãö"ôçïñøãî+ā Òôñøëõëñðõ"èñô"õçåñðæãôû"ãðæ"òôëïãôû"õëæç"äîççæ"ãðæ"èççæ"ëð" ÒÙÔõā Çîçåöôëåãî"åñððçåöëñðõ"äçöùççð"ðçëéêäñôëðé"÷ðëöõ"ãðæ" ëðåôçãõçæ"äãööçôû"õ÷òòîûā ÄÙÔõ¼"åñðöãëðïçðö"ëõ"èëîîçæ"ùëöê"ãð"ëðçôö"ãöïñõòêçôçā ÒÙÔõ¼"òãõõëøç"ôçåñïäëðçôõā èëîöçôçæ"åñðöãëðïçðö"øçðöëðé"õûõöçïõā õãïòîëðé"õûõöçï"öñ"ãðãîûüç"öêç"åñðöãëðïçðö"ãöïñõòêçôç
 • 10. Regulations with respect to Backfittingsā Ëð"Òôëðåëòîç¼"õãèçöû"ãååñôæëðé"öñ"öêç"õöãöç"ñè"öêç"ãôö"ñè"õåëçðåç" ãðæ"öçåêðñîñéûā Ä÷öā Ôçé÷îãöñôû"òôñåçõõ"ïãû"öãíç"îñðé"öëïç"(³²¯³·"ûçãôõ+ā Çøçð"öêç"è÷îèëîîïçðö"ñè"ñôæçôõ"ïãû"öãíç"æçåãæçõā Ëð"´²³²¼"Ðçù"òãôãéôãòê"ĩ¹æ Ę ôçó÷çõöëðé"ð÷åîçãô"òñùçô"òîãðö"ñòçôãöñôõ"öñ"ôçãîëüç"õãèçöû" òôñøëõëñð"äçûñðæ"öêç"ðçåçõõãôû"òôçåã÷öëñðõ"ãéãëðõö" æãïãéçõ."ãååñôæëðé"öñ"öêç"õöãöç"ñè"öêç"ãôö"ëð"õåëçðåç"ãðæ" öçåêðñîñéûā Ä÷ö"òôñøëõëñðõ"ãôç"ðñö"ðçåçõõãôû."ëè"öêçû"ãôç"ĕðñö"ïçôçîû" õîëéêöîû"ôçîçøãðöĖ
 • 11. Limits to Backfitting - IAEAā ËÃÇÃ"Õãèçöû"è÷ðæãïçðöãîõ¼ Ę ĕÖêç"è÷ðæãïçðöãî"õãèçöû"ñäìçåöëøç"ëõ"öñ"òôñöçåö"òçñòîç"ãðæ" öêç"çðøëôñðïçðö"èôñï"êãôïè÷î"çèèçåöõ"ñè"ëñðëüëðé"ôãæëãöëñð°Ė Ę ĕÒôñöçåöëñð"ï÷õö"äç"ñòöëïëüçæ"öñ"òôñøëæç"öêç"êëéêçõö"îçøçî" ñè"õãèçöû"öêãö"åãð"ôçãõñðãäîû"äç"ãåêëçøçæ°Ėā Ä÷ö¼ Ę Öêç"õãèçöû"ïçãõ÷ôçõ"öêãö"ãôç"ãòòîëçæ"öñ"èãåëîëöëçõ"ãðæ" ãåöëøëöëçõ"öêãö"éëøç"ôëõç"öñ"ôãæëãöëñð"ôëõíõ"ãôç"åñðõëæçôçæ" ñòöëïëüçæ"ëè"öêçû"òôñøëæç"öêç"êëéêçõö"îçøçî"ñè"õãèçöû"öêãö" åãð"ôçãõñðãäîû"äç"ãåêëçøçæ"öêôñ÷éêñ÷ö"öêç"îëèçöëïç"ñè"öêç" èãåëîëöû"ñô"ãåöëøëöû."ùëöêñ÷ö"÷ðæ÷îû"îëïëöëðé"ëöõ"÷öëîëüãöëñð°
 • 12. Independence of the Regulatory Bodyā Ëðæçòçðæçðö"èôñï"òñîëöëåõā Ñôéãðëüãöëñðãî"ëðæçòçðæçðåç"ñè"öêç"ôçé÷îãöñôā Èëðãðåëãî"ëðæçòçðæçðåçā Ëðæçòçðæçðåç"ñè"öêç"ëðøñîøçæ"çúòçôöõ Ę ñôéãðëüãöëñðãî" Ę ëðæëøëæ÷ãî"→"Ðççæ"èñô"Ò÷äîëå"ëðøñîøçïçðö
 • 13. Public Involvement in the regulatory processā Æ÷ôëðé"îçéëõîãöëøç"òôñåçõõçõ¼" Ę õöãíçêñîæçô"éôñ÷òõ"êãøç"öêç"òñõõëäëîëöû"öñ"åñïïçðö"ñð" ðçù"ôçé÷îãöëñðõā Æ÷ôëðé"îëåçðõëðé"òôñåçæ÷ôçõ¼" Ę êçãôëðéõ"ñòçð"öñ"öêç"ò÷äîëå."òñõõëäëîëöëçõ"èñô""ó÷çõöëñðõ" ãðæ"ãòòçãîõā Æ÷ôëðé"ñòçôãöëñð¼" Ę õûõöçï"èñô"ôçòñôöëðé"ñòçôãöëñðãî"çúòçôëçðåç"(çøçðöõ+ā Éçðçôãîîû¼ Ę Ôëéêöõ"öñ"ãååçõõ"çðøëôñðïçðöãî"ëðèñôïãöëñð"äãõçæ"ñð"öêç" Ããôê÷õ¯åñðøçðöëñð"
 • 14. Final Remarksā Ð÷åîçãô"òñùçô"òîãðöõ"ãôç"øçôû"åñïòîçú"öçåêðëåãî"õûõöçïõ"ā Õçøçôç"ãååëæçðöõ"ùëöê"åãöãõöôñòêëå"åñðõçó÷çðåçõ"ãôç" òñõõëäîçā Çøçð"ùëöê"ãð"ñòöëïëüçæ"ôçé÷îãöñôû"õûõöçï."ðñ"ãäõñî÷öç"õãèçöû" ëõ"ãåêëçøãäîçā Õñåëçöû"êãõ"öñ"æçåëæç"ùêçöêçô"öêç"ôëõí"ñè"ð÷åîçãô"òñùçô"ëõ" ãååçòöãäîç"ñô"ðñö"ãðæ"êñù"öñ"òêãõç"ñ÷ö"ð÷åîçãô"òñùçô