3. dio učenje

842 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
842
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3. dio učenje

 1. 1. SmislenoSmisleno u enječu enječ
 2. 2. MALO O U ENJU IČMALO O U ENJU IČ PAM ENUĆPAM ENUĆ
 3. 3. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 3 PAM ENJEĆPAM ENJEĆ mogu nostćmogu nostć • USVAJANJAUSVAJANJA • ZADRŽAVANJAZADRŽAVANJA • KORIŠTENJAKORIŠTENJA informacijainformacija
 4. 4. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 4 PAM ENJE PREMA FAZAMAĆPAM ENJE PREMA FAZAMAĆ 1.1. SENZORNO PAM ENJEĆSENZORNO PAM ENJEĆ 1.1. ehoi ko pam enječ ćehoi ko pam enječ ć 2.2. ikoni ko pam enječ ćikoni ko pam enječ ć 3.3. ...... 2.2. KRATKORO KO PAM ENJEČ ĆKRATKORO KO PAM ENJEČ Ć 3.3. DUGORO NO PAM ENJEČ ĆDUGORO NO PAM ENJEČ Ć
 5. 5. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 5 SENZORI KO PAM ENJEČ ĆSENZORI KO PAM ENJEČ Ć • ehoi ko – slušno (2 sec)čehoi ko – slušno (2 sec)č • ikoni ko – vidno (0,5 sec)čikoni ko – vidno (0,5 sec)č • neograni eni kapacitetčneograni eni kapacitetč • omogu uje percepcijućomogu uje percepcijuć (primje ivanje) podražajać(primje ivanje) podražajać
 6. 6. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 6 KRATKORO NO PAM ENJEČ ĆKRATKORO NO PAM ENJEČ Ć • ukoliko obratimo pažnjuukoliko obratimo pažnju • ograni eni kapacitet (7-9 estica)č čograni eni kapacitet (7-9 estica)č č • kodiramo (obra ujemo) podatak i nađkodiramo (obra ujemo) podatak i nađ taj na in ga šaljemo dalječtaj na in ga šaljemo dalječ • u njega dolaze informacije i izu njega dolaze informacije i iz dugoro nog pam enja kada sa njimač ćdugoro nog pam enja kada sa njimač ć nešto radimo (radno p.)nešto radimo (radno p.)
 7. 7. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 7 DUGORO NO PAM ENJEČ ĆDUGORO NO PAM ENJEČ Ć • neograni enog kapaciteta i trajanjačneograni enog kapaciteta i trajanjač • vrlo je važno dobro organiziranjevrlo je važno dobro organiziranje – znaci za dosje anjećznaci za dosje anjeć – selektivna percepcija (lakšeselektivna percepcija (lakše pamtimo ono što je naki na inčpamtimo ono što je naki na inč bitno, neobi no, druga ije,č čbitno, neobi no, druga ije,č č zanimljivo, u skladu szanimljivo, u skladu s stereotipima...)stereotipima...)
 8. 8. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 8 STRUKTURA PAMĆENJA PODRAŽAJ KRATKOROČNO PAMĆENJE DUGOROČNO PAMĆENJE SENZORIČKO PAMĆENJE ponavljanje, kodiranje pažnja pronalaženje
 9. 9. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 9 ISPITIVANJE PAM ENJAĆISPITIVANJE PAM ENJAĆ • Metoda dosje anjaćMetoda dosje anjać • Metoda prepoznavanjaMetoda prepoznavanja • Metoda uštedeMetoda uštede
 10. 10. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 10 JOŠ NEKI TRIKOVI KOD ZAPAM IVANJA.ĆJOŠ NEKI TRIKOVI KOD ZAPAM IVANJA.Ć • automatizam zapam ivanja kod nekih podatakaćautomatizam zapam ivanja kod nekih podatakać • zanimljivostzanimljivost • višekanalno u enječvišekanalno u enječ • povezivanje gradiva (opasnost od ometanja)povezivanje gradiva (opasnost od ometanja) • uzro no-posljedi no zaklju ivanječ č čuzro no-posljedi no zaklju ivanječ č č • motivacijamotivacija • u enje uvidomču enje uvidomč
 11. 11. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 11 Mnemotehnike služeMnemotehnike služe zadržavanju materijalazadržavanju materijala koji bismo ina ečkoji bismo ina eč najvjerojatnije zaboravili!najvjerojatnije zaboravili! MnemotehnikeMnemotehnike
 12. 12. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 12 •povezati nepovezanopovezati nepovezano •na i dobre znakove zaćna i dobre znakove zać dosje anjećdosje anjeć •u initi besmislenoču initi besmislenoč smislenimsmislenim MnemotehnikamaMnemotehnikama nastojimo:nastojimo:
 13. 13. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 13 NEKE VRSTENEKE VRSTE MNEMOTEHNIKAMNEMOTEHNIKA SKRA IVANJEĆSKRA IVANJEĆ VVeryery iimportantmportant pperson - VIPerson - VIP
 14. 14. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 14 KodiranjeKodiranje • dodaju se informacije i prera ujuđdodaju se informacije i prera ujuđ na takav na in da budu što bolječna takav na in da budu što bolječ zapam enećzapam eneć npr. za redoslijed boja u spektru –npr. za redoslijed boja u spektru – ljljubi asta,čubi asta,č mmodra,odra, zzelena,elena, žžuta,uta, nnaran asta,čaran asta,č ccrvenarvena LjMZŽNCLjMZŽNC LjLjepoticaepotica MMilujeiluje ZZlatnulatnu ŽŽabuabu NNaa CCigliigli
 15. 15. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 15 Za planete:Za planete: MMerkur,erkur, VVenera,enera, ZZemlja,emlja, MMars,ars, JJupiter,upiter, SSaturn,aturn, UUran,ran, NNeptun,eptun, PPlutonluton M V Z M J S U N PM V Z M J S U N P MMojaoja VVrlorlo ZZnatiželjnanatiželjna MMajkaajka JJee SSvimavima UUvijekvijek NNabrajalaabrajala PPlanetelanete
 16. 16. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 16 E=mcE=mc²² EEinsteininstein mmirišeiriše ccvijetavijeta ddva!va! DDvava iistraživa ačstraživa ač llutajuutaju zzemljomemljom DDesnoesno iistok,stok, llijevoijevo zzapadapad
 17. 17. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 17 Rime i ritamRime i ritam • unošenje rime i ritma u materijal kojiunošenje rime i ritma u materijal koji treba zapamtiti znatno olakšava ucenjetreba zapamtiti znatno olakšava ucenje Npr:Npr: Mala moja, dajem ti na znanje, sila krozMala moja, dajem ti na znanje, sila kroz masa daje ubrzanje!masa daje ubrzanje! Svaka masa mora znati- sila ce jojSvaka masa mora znati- sila ce joj ubrzanje datiubrzanje dati
 18. 18. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 18 Ako je ispred zagrade više,Ako je ispred zagrade više, zagrada se briše.zagrada se briše. Ako je ispred zagrade manje,Ako je ispred zagrade manje, u zagradi se mijenja stanje.u zagradi se mijenja stanje. Ja znam, jer sam lumen,Ja znam, jer sam lumen, gusto a je masa kroz volumen.ćgusto a je masa kroz volumen.ć
 19. 19. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 19 Kvadrat nad hipotenuzom, to zna svakoKvadrat nad hipotenuzom, to zna svako dijete,dijete, jednak je zbroju kvadrata nad objejednak je zbroju kvadrata nad obje katete.katete. Sje am se k’o ju er, rek’o si mi ti,ć čSje am se k’o ju er, rek’o si mi ti,ć č površina kruga je er na kvadrat pi.površina kruga je er na kvadrat pi.
 20. 20. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 20 BizarnoBizarno predo avanječpredo avanječ • lakše emo zapamtiti udnu, bizarnuć člakše emo zapamtiti udnu, bizarnuć č slikusliku Npr.Npr. Einstein miriše cvijeta dvaEinstein miriše cvijeta dva
 21. 21. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 21 KOGNITIVNE MAPEKOGNITIVNE MAPE Edward de Bono – uveoEdward de Bono – uveo kognitivne mape kaokognitivne mape kao nelinearan na inčnelinearan na inč prikazivanjaprikazivanja informacijainformacija
 22. 22. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 22
 23. 23. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 23
 24. 24. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 24
 25. 25. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 25
 26. 26. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 26
 27. 27. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 27 STRATEGIJE U ENJAČSTRATEGIJE U ENJAČ Strategija – skup postupaka kojima seStrategija – skup postupaka kojima se želi posti i odre eni cilj.ć đželi posti i odre eni cilj.ć đ Strategije u enja – svjesni kognitivničStrategije u enja – svjesni kognitivnič procesi kojima se informacijeprocesi kojima se informacije pripremaju za pohranu i povezivanjepripremaju za pohranu i povezivanje s postoje im znanjem.ćs postoje im znanjem.ć
 28. 28. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 28 STRATEGIJE U ENJAČSTRATEGIJE U ENJAČ • PONAVLJANJEPONAVLJANJE • ORGANIZACIJAORGANIZACIJA • ELABORACIJAELABORACIJA
 29. 29. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 29 PONAVLJANJEPONAVLJANJE • doslovno višekratno izgovaranjedoslovno višekratno izgovaranje elementa koji želimo upamtitielementa koji želimo upamtiti • koristimo ga kad neki sadržajkoristimo ga kad neki sadržaj moramo doslovno nau itičmoramo doslovno nau itič
 30. 30. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 30 Nedostatak:Nedostatak: Znanje koje smo na taj na inčZnanje koje smo na taj na inč pohranili naj eš e je nepovezano sč ćpohranili naj eš e je nepovezano sč ć ostalim znanjima i ako se na njegaostalim znanjima i ako se na njega esto ne vra amo, zaboravit emo gač ć ćesto ne vra amo, zaboravit emo gač ć ć
 31. 31. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 31 PONAVLJANJEPONAVLJANJE 1.1. gradivo iz teksta pamtimgradivo iz teksta pamtim ponavljanjem.ponavljanjem. 2.2. svoje zabilješke itam više putačsvoje zabilješke itam više putač uzastopce.uzastopce. 3.3. napamet u im klju ne pojmoveč čnapamet u im klju ne pojmoveč č kako bih se na ispitu mogao/la boljekako bih se na ispitu mogao/la bolje podsjetiti na važna podru jačpodsjetiti na važna podru jač sadržaja.sadržaja. 4.4. itaju i neki tekst, pokušavam gač ćitaju i neki tekst, pokušavam gač ć napamet ponoviti nakon svakognapamet ponoviti nakon svakog odlomka.odlomka.
 32. 32. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 32 5.5. na osnovi skripta ili drugih bilješkina osnovi skripta ili drugih bilješki pokušavam u što ve oj mjeri nau itić čpokušavam u što ve oj mjeri nau itić č gradivo napamet.gradivo napamet. 6.6. napamet u im pregled najvažnijihčnapamet u im pregled najvažnijihč stru nih izraza koji sam samčstru nih izraza koji sam samč izradio/la.izradio/la. 7.7. napamet u im pravila ili formule.čnapamet u im pravila ili formule.č
 33. 33. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 33 OrganizacijaOrganizacija • po iva na pretpostavci da se dobročpo iva na pretpostavci da se dobroč organizirane informacije lakše u e ičorganizirane informacije lakše u e ič dosje ajućdosje ajuć • npr. identifikacija najvažnijih pojmova,npr. identifikacija najvažnijih pojmova, traženje unutrašnjih veza u gradivutraženje unutrašnjih veza u gradivu (uspostava hijerarhije me u klju nimđ č(uspostava hijerarhije me u klju nimđ č informacijama)informacijama)
 34. 34. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 34 ORGANIZACIJAORGANIZACIJA 1.1. izra ujem tablice, dijagrame i grafi keđ čizra ujem tablice, dijagrame i grafi keđ č prikaze kako bi gradivo predavanja biloprikaze kako bi gradivo predavanja bilo bolje strukturirano.bolje strukturirano. 2.2. pravim kratke sažetke najvažnijih stvari kaopravim kratke sažetke najvažnijih stvari kao podsjetnik.podsjetnik. 3.3. pri itanju svojih zabilješki izra ujemč đpri itanju svojih zabilješki izra ujemč đ shemu s najvažnijim to kama.čshemu s najvažnijim to kama.č 4.4. pokušavam ve e koli ine gradiva podijelitić čpokušavam ve e koli ine gradiva podijelitić č u manje odlomke, koje zatim pojedina noču manje odlomke, koje zatim pojedina noč obra ujem.đobra ujem.đ
 35. 35. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 35 5.5. pokušavam mnoštvo pojedinostipokušavam mnoštvo pojedinosti nekog gradiva sažeti u osnovnanekog gradiva sažeti u osnovna pravila.pravila. 6.6. u tekstovima i bilješkama podvla imču tekstovima i bilješkama podvla imč najvažnija mjesta.najvažnija mjesta. 7.7. pokušavam razlikovati važne odpokušavam razlikovati važne od nevažnih informacija.nevažnih informacija.
 36. 36. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 36 ELABORACIJA (PRORADA)ELABORACIJA (PRORADA) • proširivanje novih informacijaproširivanje novih informacija dodavanjem ili povezivanjem s onimdodavanjem ili povezivanjem s onim što ve znamo; kriti ko provjeravanjeć čšto ve znamo; kriti ko provjeravanjeć č gradivagradiva
 37. 37. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 37 ELABORACIJAELABORACIJA 1.1. pitam se je li tekst koji upravopitam se je li tekst koji upravo prora ujem doista uvjerljiv.đprora ujem doista uvjerljiv.đ 2.2. pokušavam uspostaviti vezu sapokušavam uspostaviti vezu sa sadržajima srodnih predmeta odnosnosadržajima srodnih predmeta odnosno predavanja.predavanja. 3.3. za nove koncepte zamišljam mogu nostićza nove koncepte zamišljam mogu nostić njihove prakti ne primjene.čnjihove prakti ne primjene.č 4.4. razmišljam o alternativama za tvrdnje ilirazmišljam o alternativama za tvrdnje ili zaklju ke koji se iznose u tekstovimačzaklju ke koji se iznose u tekstovimač koje u im.čkoje u im.č
 38. 38. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 38 5.5. nove pojmove i teorije pokušavamnove pojmove i teorije pokušavam povezati s ve mi poznatimćpovezati s ve mi poznatimć pojmovima i teorijama.pojmovima i teorijama. 6.6. neke si sadržaje predo avam učneke si sadržaje predo avam uč obliku slika.obliku slika. 7.7. izmišljam konkretne primjere zaizmišljam konkretne primjere za odre ene sadržaje u enja.đ čodre ene sadržaje u enja.đ č
 39. 39. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 39 Spontano javljanje strategija:Spontano javljanje strategija: - ponavljanje: 5.-6. god.ponavljanje: 5.-6. god. - organizacija: 8.-9. god.organizacija: 8.-9. god. - elaboracija: oko 13. god.elaboracija: oko 13. god. Demonstriranjem iDemonstriranjem i upozoravanjem na mogu nostćupozoravanjem na mogu nostć uporabe ove strategije seuporabe ove strategije se mogu po eti primjenjivati ičmogu po eti primjenjivati ič ranije.ranije.
 40. 40. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 40 U ENJE ZA ISPITE :ČU ENJE ZA ISPITE :Č • procijeniti težinu pojedinih predmetaprocijeniti težinu pojedinih predmeta i potrebno vrijeme.i potrebno vrijeme. • saznati na in ispitivanja.čsaznati na in ispitivanja.č • napraviti raspored u enja i polaganja.čnapraviti raspored u enja i polaganja.č • dobro je odrediti si poneki slobodandobro je odrediti si poneki slobodan dan – kao nagradu za položeni ispit.dan – kao nagradu za položeni ispit. • pribaviti svu potrebnu literaturu.pribaviti svu potrebnu literaturu.
 41. 41. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 41 Opasnosti:Opasnosti: • strah odstrah od po injanja/odustajanje/ignoriranječpo injanja/odustajanje/ignoriranječ obavezeobaveze • u enje bez razumijevanja iču enje bez razumijevanja ič zaboravljanjezaboravljanje • panika: u enje na brzinu / kaos /čpanika: u enje na brzinu / kaos /č nepovezanostnepovezanost
 42. 42. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 42 • gubljenje vremena :gubljenje vremena : a) površno u enje/iluzija nau enog/č ča) površno u enje/iluzija nau enog/č č prepoznavati znati≠prepoznavati znati≠ b) posve ivanje previše vremena jednojćb) posve ivanje previše vremena jednojć stvari / u enje nepotrebnih sadržajačstvari / u enje nepotrebnih sadržajač • podložnost razli itim distraktorimačpodložnost razli itim distraktorimač • nalaženje izgovora i opravdanjanalaženje izgovora i opravdanja
 43. 43. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 43 Efikasno u enje:čEfikasno u enje:č • voditi ra una o tome jeste ličvoditi ra una o tome jeste lič vizualni, slušni ili motori ki tipčvizualni, slušni ili motori ki tipč u enikaču enikač • dobro je imati stalno mjesto za raddobro je imati stalno mjesto za rad • osigurati optimalne okolinske uvjete:osigurati optimalne okolinske uvjete: svjetlo, tišina, temperatura.svjetlo, tišina, temperatura. isklju iti tv i radio.čisklju iti tv i radio.č
 44. 44. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 44 • razmišljati o nau enom u “praznomčrazmišljati o nau enom u “praznomč hodu” (npr. šetnja ku i, ekanje ić čhodu” (npr. šetnja ku i, ekanje ić č sl.)sl.) • diskutirati o nau enom sčdiskutirati o nau enom sč prijateljima i poznanicimaprijateljima i poznanicima • aktivno u enje – u enje sč čaktivno u enje – u enje sč č prepri avanjem gradiva svojimčprepri avanjem gradiva svojimč rije ima i samoispitivanječrije ima i samoispitivanječ
 45. 45. Free powerpoint template: www.brainybetty.com 45 Ovo sveOvo sve • neka posluži vamaneka posluži vama • neka posluži vašim šti enicimaćneka posluži vašim šti enicimać

×