Оцењивање ученика Правилник о оцењивању ученикау основном образовању и васпитању                  1
Зашто нам је потребан овај      семинар?• Подршка школама у разумевању оцене као објективне и поуздане мере напредов...
Чиме ћемо се бавити?• Зашто нови Правилник о оцењивању?• Сврха и принципи оцењивања• Оцењивање и настава (врсте оцењивања,...
Зашто нови Правилник о      оцењивању?– нови ЗОСОВ и стечена искустваЗОСОВ: Оцењивањем ученика процењује се остварен...
Школске оцене и постигнућа ученика III   разреда основне школе на     националном тесту 2   3     4    ...
6
Тема 1. СВРХА И ПРИНЦИПИ   ОЦЕЊИВАЊА              7
Принципи оцењивањаобјективнострелевантностразноврсност начина оцењивањаинструктивностјавностредовностблаговременост...
Шта је ново у члану 2   Правилника о оцењивању?• ... ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и п...
Зашто је важно оспособљавање за  објективну процену сопствених постигнућа?• СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА Област:  ...
Задатак за групе:Наведите активности којима можете даоспособите ученике за објективну проценусопствених постигнућа и пости...
Зашто је важно оспособљавање заобјективну процену сопствених постигнућа?• Важно је да ученици самостално управљају процес...
Оспособљавање за објективну проценусопствених постигнућа и постигнућа других    ученика – неке стратегије• Решавање за...
Оспособљавање за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других     ученика – неке стратегије• Омогућава...
Оспособљавање за објективну проценусопствених постигнућа и постигнућа других    ученика – неке стратегије • Укључивање...
Праведност у образовању• Праведност и правичност као принципи у оцењивању.• Праведност као индикатор квалитета образовног ...
Праведност у образовању• Односи се на разлике које постоје између појединих група ученика у погледу њихових образовних п...
Праведност образовања у Србији   у PISA 2009 огледалу – родне разликеИндикатор: родне разлике             П...
Девојчице и дечаци на различитимнивоима постигнућа: МАТЕМАТИКА                    19         ...
Разлике у постигнућима између младих     са различитим СЕС• СЕС се односи на индекс који се израчунава на основу соц...
Праведност образовања у Србији     у ПИСА 2009 огледалу – СЕСИндикатор: утицај социо-         Подаци     ...
СЕС и квалитет образовања                 22              22
Тема 2. ОЦЕЊИВАЊЕ И НАСТАВА               23
Да оцењивање не би било    импресионистичко...•потребни су спољашњи ослонци: – Оквир за процену резултата учења – Обр...
Чему још служе ови ослонци?• основа за планирање наставе• основа за планирање оцењивања (смисао захтева, очекивана тежина...
Оквир за процену резултата       учења• вештине изражавања и саопштавања;• разумевање, примена и вредновање научени...
Образовни стандарди   (стандарди постигнућа)       Основни ниво        Средњи ниво       Напредни ...
Описи постигнућа из међународних     студија (PISA и TIMSS)• Функционална писменост у различитим доменима  – PISA: м...
Анализа задатака уз коришћење Оквира запроцену резултата учења и образовних стандарда• 6 група• Индивидуално анализирајте ...
ПОВРШИНА КОНТИНЕНТА
Антарктик - решењаОбразовни стандарди за крај обавезног  3.3.2.3.4.2.образовања из математикеОбразовни стандарди за први ...
Тврдица и грумен злата - решењаПитање 1: Образовни стандарди за крај обавезног  1.1.7. образовања из српског језика Обра...
Тврдица и грумен злата - решењаПитање 2:Образовни стандарди за крај обавезног  3.1.3образовања из српског језикаОбразовн...
Тврдица и грумен злата - решењаПитање 3:Образовни стандарди за крај обавезног  1.4.7.образовања из српског језикаОбразов...
Мери Монтегју - решењеОбразовни стандарди за крај обавезног  3.5.2.образовања из српског језика       3.5.1.Образо...
Сумирање• Питање које наставник треба да постави сам себи: Зашто га ово питам? Ако наставник уме да одговори на ово пита...
Формативно, сумативно и дијагностичко        оцењивањеФормативно оцењивање – редовно проверавање постигнућа и пра...
Тема 3. ПРИМЕНА РАЗЛИЧИТИХМЕТОДА И ТЕХНИКА У ОЦЕЊИВАЊУ                38
Начин и поступак оцењивања (1)• Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере постигнућа и прак...
Начин и поступак оцењивања (2)Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито:• излагања и ...
Начин и поступак оцењивања (3)• Постигнуће ученика из практичног рада, огледа, лабораторијске и друге вежбе, уметничког н...
Традиционални облици      оцењивањаМогућности писменог и усменог начина   П+   П- испитивања и     ....  ...
Oцењивањe…1.  Оцењивање излагања (презентације)2.  Оцењивање истраживачког рада3.  Оцењивање дебате4.  Оцењивање групн...
Задатак за групе1. Усагласите се око кључних карактеристика инаведите дефиницију метода/технике/обликакоји сте добили.2. У...
Какво оцењивање ученици      бирају?• коришћење уџбеника/белешки током теста• питања вишеструког избора• примери пит...
Зашто је важно да се у пракси користе   различите методе и технике оцењивања?•  ученици то воле•  редукује се анксиоз...
Избор зависи од…• конкретног исхода на чијем остваривању радимо• садржаја и компетенција које ученици треба да усвоје и ...
Тема 4. ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАПРЕДОВАЊУ  УЧЕНИКА И ВОЂЕЊУ ПЕДАГОШКЕ      ДОКУМЕНТАЦИЈЕ                 ...
Извештавање о постигнућу и   напредовању ученика• Индивидуални рад на тексту Шта чини добар извештај о раду и напредов...
Описна и бројчана оценаОписном оценом изражава се:1) оствареност циљева, општих и посебних, односно  прилагођених стандар...
Ангажовање ученика…• обухвата: одговоран однос према раду, постављеним задацима, активно учествовање у настави, сарадњу с...
Извештавање о постигнућу и напредовању  ученика и сарадња са родитељима (1)Групни рад:            Евиденција ...
• Наставници разредне наставе (2 групе) осмишљавају формулар за извештавање о постигнућу и напредовању ученика (шта се о...
Неколико коментара...• Будите сигурни да добро разумете резултате о постигнућу ученика.• Најзначајније информације су изг...
Шта даље?• Учесници обуке треба да припреме иформацију о обуци и реализованим темама за наставничко веће у својим школа...
И на крају...•Оцена представља објективну и поузданумеру напредовања и развоја ученика ипоказатељ је квалитета и ефикаснос...
Хвала на пажњи!         57
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice

29,349
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
29,349
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

3 ocenjivanje ucenika final dodato za radionice

 1. 1. Оцењивање ученика Правилник о оцењивању ученикау основном образовању и васпитању 1
 2. 2. Зашто нам је потребан овај семинар?• Подршка школама у разумевању оцене као објективне и поуздане мере напредовања и развоја ученика и показатеља квалитета и ефикасности рада наставника и школе.• Подршка школама у примени Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању. 2
 3. 3. Чиме ћемо се бавити?• Зашто нови Правилник о оцењивању?• Сврха и принципи оцењивања• Оцењивање и настава (врсте оцењивања, Оквир за процену резултата учења, стандарди постигнућа)• Примена различитих метода и техника оцењивања• Извештавање о напредовању ученика и вођење педагошке документације
 4. 4. Зашто нови Правилник о оцењивању?– нови ЗОСОВ и стечена искустваЗОСОВ: Оцењивањем ученика процењује се оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа, а за ученике са сметњама у развоју процењује се оствареност прилагођених стандарда постигнућа и савладавању индивидуалног образовног плана. 4
 5. 5. Школске оцене и постигнућа ученика III разреда основне школе на националном тесту 2 3 4 5 5
 6. 6. 6
 7. 7. Тема 1. СВРХА И ПРИНЦИПИ ОЦЕЊИВАЊА 7
 8. 8. Принципи оцењивањаобјективнострелевантностразноврсност начина оцењивањаинструктивностјавностредовностблаговременостправичност... (чл. 2, став 4) 8
 9. 9. Шта је ново у члану 2 Правилника о оцењивању?• ... ученик оспособљава за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика ...• ... оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком основу• ... уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста, претходних постигнућа ученика• ... уважавање тренутних услова у којима се оцењивање одвија. 9
 10. 10. Зашто је важно оспособљавање за објективну процену сопствених постигнућа?• СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВА Област: Настава и учење стандард 2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег учења. индикатор 2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак.• СТАНДАРДИ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ПРОФЕСИЈУ НАСТАВНИКА И ЊИХОВОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА Компетенције за поучавање и учење: Вредновање/евалуација – Прати и процењује различите аспекте учења и напредовања, користећи различите технике евалуаирања; – Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа, користећи поступке вредновања који су у функцији даљег учења) такође тражи да се ученици оспособљавају за објективну процену сопствених постигнућа. 10
 11. 11. Задатак за групе:Наведите активности којима можете даоспособите ученике за објективну проценусопствених постигнућа и постигнућа другихученика.Могу бити наведене опште активности,али и активности које се конкретно примењујуу одређеном наставном предмету. 11
 12. 12. Зашто је важно оспособљавање заобјективну процену сопствених постигнућа?• Важно је да ученици самостално управљају процесом учења, да издвајају и процењују критеријуме успешности, да умеју да користе резултате самопроцене за боље планирање и повећање сопствене ефикасности и самопоуздања, да буду аутономни и самостални у доношењу одлука – у школи и ван ње. “Као наставници, о оцењивању би требало да мислите као о нечему што радите са ученицима, а не о нечему што радите ученицима.” (J. E. Ormrod) 12
 13. 13. Оспособљавање за објективну проценусопствених постигнућа и постигнућа других ученика – неке стратегије• Решавање задатака уз гласно коментарисање избора стратегије и разлоге за то.• Стављање ученика у ситуацију да гласно коментаришу начин на који решавају задатака.• Формулисање експлицитних, јасних и разумљивих критеријума оцењивања тако да ученици могу лако да их користе.• Приказивање примера „добрих” и „средњих” и „лоших” задатака и тражење од ученика да их упореде на основу различитих критеријума, сами, у пару или у групи. 13
 14. 14. Оспособљавање за објективну процену сопствених постигнућа и постигнућа других ученика – неке стратегије• Омогућавање ученицима да извештавају о сопственим постигнућима и опишу напредак у неком периоду.• Омогућавање ученицима да напишу какве резултате очекују на неком тесту или испитивању.• Омогућавање ученицима да сами припремају задатке који обухватају различите аспекте градива и различите нивое тежине.• Подршка ученицима у вођењу личних портфолија. 14
 15. 15. Оспособљавање за објективну проценусопствених постигнућа и постигнућа других ученика – неке стратегије • Укључивање ученичких предлога о критеријумима евалуације и дизајнирању различитих формулара за оцењивање постигнућа. • Упоређивање оцена које су дали ученици са оценама које је дао наставник. • Укључивање ученика на састанке са родитељима. 15
 16. 16. Праведност у образовању• Праведност и правичност као принципи у оцењивању.• Праведност као индикатор квалитета образовног система. – Родне разлике – Социо-економски статус породица ученика – Деца са тешкоћама у учењу – Деца којима је потреба језичка подршка – Деца са сметњама у развоју или инвалидитетом – Деца из различитих етничких група ...... Што су разлике међу групама мање, систем је праведнији! Праведност се процењује на нивоу система, али се дешава на нивоу одељења! 16
 17. 17. Праведност у образовању• Односи се на разлике које постоје између појединих група ученика у погледу њихових образовних постигнућа.• Идеално праведан систем је онај који обезбеђује ученицима из различитих група да остваре исти или веома сличан ниво читалачке, математичке и научне писмености. 17
 18. 18. Праведност образовања у Србији у PISA 2009 огледалу – родне разликеИндикатор: родне разлике Подаци 18Читалачка писменост Девојчице: виши ниво + 39 поенаМатематичка писменост Дечаци: виши ниво + 12 поенаНаучна писменост Нема разликаУ односу на OECD Слични по свим индикаторимаУ односу на регион Виша праведност 18
 19. 19. Девојчице и дечаци на различитимнивоима постигнућа: МАТЕМАТИКА 19 19
 20. 20. Разлике у постигнућима између младих са различитим СЕС• СЕС се односи на индекс који се израчунава на основу социјалног, економског, културолошког и образовног статуса породице из које потиче ученик (образовање родитеља, запосленост родитеља, занимање родитеља и поседовање одређених добара у домаћинству)• Ученици чији родитељи имају виши ниво образовања чешће имају и виша постигнућа на скалама читалачке, математичке и научне писмености. 20
 21. 21. Праведност образовања у Србији у ПИСА 2009 огледалу – СЕСИндикатор: утицај социо- Подаци 21економског статуса (СЕС)Колико разлика у постигнућимаможе да се објасни разликама у 10%СЕС?У односу на 2006. годину Виша праведностУ односу на OECD просек Виша праведностУ односу на регион Виша праведност 21
 22. 22. СЕС и квалитет образовања 22 22
 23. 23. Тема 2. ОЦЕЊИВАЊЕ И НАСТАВА 23
 24. 24. Да оцењивање не би било импресионистичко...•потребни су спољашњи ослонци: – Оквир за процену резултата учења – Образовни стандарди (стандарди постигнућа) – Описи постигнућа из међународних студија (PISA и TIMSS) – Различите таксономије знања (Блум, Солова таксономија...) 24
 25. 25. Чему још служе ови ослонци?• основа за планирање наставе• основа за планирање оцењивања (смисао захтева, очекивана тежина, односно сложеност интелектуалних активности потребних да би се одговорило на захтев...)• основа за извештавање ученика и родитеља о постигнућима и напретку• олакшано споразумевање различитих актера захваљујући усвојеном заједничком језику• индикатори квалитета наставника, школе и образовног система у целини• основа за различита поређења 25
 26. 26. Оквир за процену резултата учења• вештине изражавања и саопштавања;• разумевање, примена и вредновање научених поступака и процедура;• рад са подацима и рад на различитим врстама текстова;• уметничко изражавање;• вештине, руковање прибором, алатом и технологијама и извођење радних задатака 26
 27. 27. Образовни стандарди (стандарди постигнућа) Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво• Образовни стандарди за крај обавезног образовања• Образовни стандарди за крај првог циклуса• У припреми: Образовни стандарди за крај средњег образовања 27
 28. 28. Описи постигнућа из међународних студија (PISA и TIMSS)• Функционална писменост у различитим доменима – PISA: математика, читање, природне науке, решавање проблема (15 година) – TIMSS: математика, природне науке (осма година школовања)• Међународни консензус око одређења кључних знања и вештина• Формулисани језиком компетенција, а не садржаја• Обично је дефинисано шест нивоа (у PISA истраживању други ниво је праг фукционалног знања) 28
 29. 29. Анализа задатака уз коришћење Оквира запроцену резултата учења и образовних стандарда• 6 група• Индивидуално анализирајте задатак уз коришћење Оквира за процену резултата учења и образовних стандарда за крај обавезног образовања и крај првог циклуса.• Размислите о захтеву и нивоу постигнућа у задатку, а потом покушајте да пронађете одговарајући захтев у Оквиру за процену резултата учења и образовним стандардима и попуните табеле у својим радним листовима. 15 минута 29
 30. 30. ПОВРШИНА КОНТИНЕНТА
 31. 31. Антарктик - решењаОбразовни стандарди за крај обавезног 3.3.2.3.4.2.образовања из математикеОбразовни стандарди за први циклус 3.2.4. – веза није баш директна, али је овдеобавезног образовања из математике најближаОквир за процену резултата учења Колона 2, поступци и процедуре Оцена 5 Уме да решава сложеније проблемске ситуације и одреди ограничења у решавањуPISA опис постигнућа Ниво 6; могу да концептуализују и користе дате податке, да их комбинују са формалним математичким операцијама, да моделују сложене проблемске ситуације
 32. 32. Тврдица и грумен злата - решењаПитање 1: Образовни стандарди за крај обавезног 1.1.7. образовања из српског језика Образовни стандарди за први циклус 2.5.5. обавезног образовања из српског језика Оквира за процену резултата учења Нема директне повезаности (одредити колону, оцену и категорију у оквиру оцене) PISA опис постигнућа Ниво 1, прави једноставне везе између заједно изложених делова информација
 33. 33. Тврдица и грумен злата - решењаПитање 2:Образовни стандарди за крај обавезног 3.1.3образовања из српског језикаОбразовни стандарди за први циклус 3.2.7обавезног образовања из српског језика 2.2.6. – веза није баш директна, али је овде најближаОквира за процену резултата учења Колона 3, рад на тексту, Оцена 4(одредити колону, оцену и категорију у из текста издваја најзначајније информацијеоквиру оцене) и изводи закључке на основу њихPISA опис постигнућа Ниво 4, користе формално и свакодневно знање да би критички разматрали текст
 34. 34. Тврдица и грумен злата - решењаПитање 3:Образовни стандарди за крај обавезног 1.4.7.образовања из српског језикаОбразовни стандарди за први циклус 1.2.5.обавезног образовања из српског језикаОквира за процену резултата учења Колонa 3, рад на тексту Оцена 2(одредити колону, оцену и категорију у Уме да одреди основну тему текстаоквиру оцене)PISA опис постигнућа Ниво 2, препознавање главне идеје у тексту
 35. 35. Мери Монтегју - решењеОбразовни стандарди за крај обавезног 3.5.2.образовања из српског језика 3.5.1.Образовни стандарди за први циклус 1.5.4. – веома удаљено и уопштенообавезног образовања из српског језикаОквира за процену резултата учења Колона 2, поступци и процедуре Оцена 4(одредити колону, оцену и категорију у Разуме, повезује и објашњава појаве,оквиру оцене) процесе и односе који се испољавају у различитим условима и ситуацијама.PISA опис постигнућа Ниво 3, могу да изабере одговарајуће чињенице и знања да би објаснили појаве.
 36. 36. Сумирање• Питање које наставник треба да постави сам себи: Зашто га ово питам? Ако наставник уме да одговори на ово питање тако да га ученик разуме, онда говоримо о формативном оцењивању.• Ако наставник уме да разврста задатке/захтеве служећи се различитим типологијама, то је основа за сумативно и дијагностичко оцењивање. 36
 37. 37. Формативно, сумативно и дијагностичко оцењивањеФормативно оцењивање – редовно проверавање постигнућа и праћење владања ученика у току савладавања школског програма, садржи повратну информацију и препоруке за даље напредовање и, по правилу, евидентира се у педагошкој документацији наставника.Сумативно оцењивање – вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или за класификациони период из предмета са и без модула и владања. Оцене добијене сумативним оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о образовно-васпитном раду (дневник).Дијагностичко оцењивање – на почетку школске године наставник процењује претходна постигнућа ученика у оквиру одређене области; резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика. (чл. 3, став 4 и 5; чл. 10) 37
 38. 38. Тема 3. ПРИМЕНА РАЗЛИЧИТИХМЕТОДА И ТЕХНИКА У ОЦЕЊИВАЊУ 38
 39. 39. Начин и поступак оцењивања (1)• Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа, писмене провере постигнућа и практичног рада, а у складу са програмом наставног предмета. (чл. 11, став 1) 39
 40. 40. Начин и поступак оцењивања (2)Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито:• излагања и представљања (изложба радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др),• учешћа у дебати и дискусији,• писања есеја, домаћих задатака,• учешћа у различитим облицима групног рада,• рада на пројектима,• збирке одабраних ученикових продуката рада - портфолија (чл. 11, став 2) 40
 41. 41. Начин и поступак оцењивања (3)• Постигнуће ученика из практичног рада, огледа, лабораторијске и друге вежбе, уметничког наступа и спортске активности оцењује се на основу примене учениковог знања, самосталности, показаних вештина у коришћењу материјала, алата, инструмената и других помагала у извођењу задатка, као и примене мера заштите и безбедности према себи, другима и околини, у складу са програмом наставног предмета. (чл. 11, став 3) 41
 42. 42. Традиционални облици оцењивањаМогућности писменог и усменог начина П+ П- испитивања и .... .... оцењивања .... ....Задатак за групе:Направити листу предности и У+ У- недостатака .... .... писменог и усменог .... .... начина испитивања 42
 43. 43. Oцењивањe…1. Оцењивање излагања (презентације)2. Оцењивање истраживачког рада3. Оцењивање дебате4. Оцењивање групног рада на часу5. Оцењивање групног пројекта6. Оцењивање портфолија 43
 44. 44. Задатак за групе1. Усагласите се око кључних карактеристика инаведите дефиницију метода/технике/обликакоји сте добили.2. У којим ситуацијама или за које типовесадржаја је погодно користити ту технику?3. Предности коришћења технике.4. Тешкоће које можемо да очекујемо уоцењивању када примењујемо ову технику иначини решавања ових тешкоћа. 44
 45. 45. Какво оцењивање ученици бирају?• коришћење уџбеника/белешки током теста• питања вишеструког избора• примери питања• помоћна средства (дигитрон, речник)• групни рад• бирање обавеза• учествовање у оцењивању• добијање повратне информације• јасни критеријуми и очекивања 45
 46. 46. Зашто је важно да се у пракси користе различите методе и технике оцењивања?• ученици то воле• редукује се анксиозност• повећава се мотивација• у коначној оцени учествују и они аспекти учења/постигнућа до којих традицонални облици оцењивања не допиру• омогућава се индивидуализација• пружа се прилика да се ученици оспособљавају за самооцењивање• отварају се другачије перспективе у организацији наставе• повећава постигнућа 46
 47. 47. Избор зависи од…• конкретног исхода на чијем остваривању радимо• садржаја и компетенција које ученици треба да усвоје и развију• природе предмета и образовне области• карактеристика самих ученика које оцењујемо 47
 48. 48. Тема 4. ИЗВЕШТАВАЊЕ О НАПРЕДОВАЊУ УЧЕНИКА И ВОЂЕЊУ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 48
 49. 49. Извештавање о постигнућу и напредовању ученика• Индивидуални рад на тексту Шта чини добар извештај о раду и напредовању ученика? 49
 50. 50. Описна и бројчана оценаОписном оценом изражава се:1) оствареност циљева, општих и посебних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току савладавања школског програма;2) ангажовање ученика у настави;3) напредовање у односу на претходни период;4) препорука за даље напредовање ученика.Бројчаном оценом изражава се:1) степен остварености циљева, општих и посебних, односно прилагођених стандарда постигнућа у току савладавања школског програма;2) ангажовање ученика у настави. (чл. 4, став 3 и 4) 50
 51. 51. Ангажовање ученика…• обухвата: одговоран однос према раду, постављеним задацима, активно учествовање у настави, сарадњу са другима и исказано интересовање и мотивацијуУченику се не може умањити оцена из наставног предмета због односа ученика према ваннаставним активностима или непримереног понашања у школи. (чл. 4, став 8 и 9) 51
 52. 52. Извештавање о постигнућу и напредовању ученика и сарадња са родитељима (1)Групни рад: Евиденција о успеху ученикаНаставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у прописаној евиденцији и својој педагошкој документацији.Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана документација наставника која садржи:• личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнуће,• податке о провери постигнућа,• ангажовању ученика и напредовању,• датим препорукама,• понашању ученика• и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. 52 (чл. 21)
 53. 53. • Наставници разредне наставе (2 групе) осмишљавају формулар за извештавање о постигнућу и напредовању ученика (шта се оцењује, на којој скали, напомене и коментари...) – могу да бирају да ли праве формулар за један предмет или за све предмете.• Наставници предметне наставе (2 групе) такође припремају формулар, али за наставни предмет који предају.• Директори и стручни сарадници, група која осмишљава план сарадње са родитељима треба да одговори на следећа питања: – Осмислите када и како ћете упознати родитеље са Правилником о оцењивању. – Планирајте када и како ћете сазнати шта родитељи мисле о оцењивању. – Осмислите како ћете извештавати родитеље тако да они добијају континуиране квалитетне информације о напредовању ученика.• Друга група припрема план за рад са наставницима у примени Правилника. 53
 54. 54. Неколико коментара...• Будите сигурни да добро разумете резултате о постигнућу ученика.• Најзначајније информације су изгубљене уколико се постигнуће ученика сажме у појединачну оцену или резулат на тесту.• Језик који се користи у оцењивању ученика мора да има исто значење и за наставника/цу, и за ученика/цу и за родитеље.• Веза наставе и оцењивања је двосмерна! 54
 55. 55. Шта даље?• Учесници обуке треба да припреме иформацију о обуци и реализованим темама за наставничко веће у својим школама.• Записник са ове седнице треба да доставе на мејл адресу obuka@ceo.edu.rs, назив поруке Ocenjivanje ucenika – zapisnik, a назив документа: Ocenjivanje_naziv skole 55
 56. 56. И на крају...•Оцена представља објективну и поузданумеру напредовања и развоја ученика ипоказатељ је квалитета и ефикасности раданаставника и школе. 56
 57. 57. Хвала на пажњи! 57
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×