Your SlideShare is downloading. ×
Ressurser Lofoten og Vesterålen
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ressurser Lofoten og Vesterålen

858
views

Published on

Published in: News & Politics, Business, Career

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
858
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Bakgrunnen – denne rapporten som jeg var prosjektleder for på vegne av OLF. KonKraft – NR, NI, LO, OLF Mange temaer: Som berørt her: Bør Norge vinne ut olje og gass, eller la det ligge i bakken. Hvorfor bratt bakke? Miljø Bruk av honnørord Noen fakta Om sameksistens – og om seismikk Miljørisiko – akuttutslipp Beredskap – oljevern Ressursspm Hvorfor er områdene utenfor Nordland viktige Kunnskap om ressursgrunnlaget Utbygginger Erfaringer med ringvirkninger Vurdering av sannsynlige Vurdering av andre uåpnete områder i nord I denne gjennomgangen – ikke oppdraget å snakke om miljø eller de politiske prosessene. Heller ikke bruke noe tid på det. Likevel – innlede litt om bakgrunn.
 • Nordland VI – åpnet i 1994 Stengt i 2000 ULB 2003, oljemelding 2004: Åpning av Barentshavet Geologisk kartlegging: Vil gi oss flere svar – men ingen fasit - om ressursgrunnlaget.
 • 42% fra yet-to be-found 35% fra ”elefantene” (?) funn fra før 1988. Hvem er disse elefantene? (neste)
 • De store oljefeltene, elefantene, tømmes – likevel betyr de så vidt mye. Figuren viser De syv største på norsk sokkel + Goliat Hvor ligger ressursene i NVI i dette bildet?
 • Oppfatning av hva vi produserer av energi? Denne figuren ga meg en aha-opplevelse: Vi er omlag selvforsynte med elektrisk strom fra vannkraft. vi bruker også strøm til bl.a. oppvarming i langt større grad enn i andre land. Billig strøm en like viktig rettighet for nordmenn som riflen og billig bensin er det for mange amerikanere. Like fullt: Selv i Norge utgjør vannkraft og fornybar utgjør i dag under 5 prosent av primærenergiproduksjonen Norge er en stor energieksportør – olje og gass dominerer IEA: PPP450 68% av fossilt brensel i 2030.
 • Oljesektoren har i 2006 et utslipp av klimagasser på 38 tonn per million kroner verdiskaping, hvilket også utgjør gjennomsnittet for alle norske sektorer. Utslippene i industrien og primærnæringene var til sammenlikning mer enn 2 ganger høyere og transportsektoren vel 3 ganger høyere i forhold til verdiskapingen i disse sektorene
 • AD RESULTAT: Dette er hva man i utgangspunktet kan forvente. Naturligvis også viktig hva som legges av føringer for utbyggingen og av lokale og sentrale myndigheter. Dette drøftes også. VESTERÅLEN 200-450 sysselsatte i en region som pr i dag har ca 32000 innbyggere Forutsetning: en kombinert olje- og gassterminal eller en offshoreløsning (i dag 5800 i privat sektor) LOFOTEN Forutsetning: en stor gassterminal 150-900 sysselsatte (i dag 4400 i privat sektor) region m drøyt 23000 innbyggere SENJA Utgangspkt et middels oljefelt Troms II 150-220 sysselsatte (i dag 9300 arbeidsplasser) region m 19000 innb HELGELAND OG SALTEN 150-600 sysselsatte region m mer enn 150000 innbyggere
 • Unge mest positive til olje- og gassvirksomhet (på tross av ungdomspartiene) Fiskerinæringen og offshorenæringen har mye til felles. Begge næringer henter ressurser ut av havet, begge næringer vet å leve med og håndtere risiko. Begge næringer forvalter verdifulle ressurser på vegne av fellesskapet. To næringer fulgt med argusøyne Media Miljøbevegelsen
 • Transcript

  • 1. Elefanter i sikte? Behovet for (re-) åpning av Nordland VI og VII, Troms II Lars Arne Ryssdal, direktør næringspolitikk og miljø, OLF Høstseminar NAEE, Stavanger, 12. noevember 2009
  • 2. Bakgrunn
   • Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland 7 og Troms 2 i denne stortingsperioden. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet vil bli vurdert i forbindelse med revidering av planen i 2010
   • Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland 6 i denne stortingsperioden
   • Det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget i disse områdene.
    • SEAPOP
    • MAREANO
    • Geologisk kartlegging
  • 3. OLFs konjunkturrapport 2009 Lys i enden av tunnelen – også for norsk petroleumsnæring? Presseseminar 12. November 2009
  • 4. Kostnadsindeks for norsk sokkel (2008=100) Kilde: Econ Pöyry/OLF
  • 5. Avsluttede letebrønner på norsk sokkel Antall
  • 6. Investeringsprognose for norsk sokkel fordelt etter type påløpt kostnad Milliarder 2009-kroner Kilde: Econ Pöyry/OLF
  • 7. Utvikling i gjennomsnittlig funnstørrelse og funnrate på norsk sokkel Millioner Sm3 o.e. og prosent 1969-1978 1979-1988 1989-1998 1999-2008
  • 8. Produksjonsprognose for norsk sokkel etter ressursenes funnår Mill. Sm3 o.e.
  • 9. Olje- og gassindustriens på norsk sokkel: Står foran betydelige utfordringer Kilde: OD ressursregnskap 2008 1) inklusiv Oseberg Vest 21% 51% 66% 97% 23% 6% 6% 100% De 7 store: Opprinnelig: 4701 mill sm3 o.e Gjenværende: 2003 mill Sm3 o.e (43%) Ressurskategori 1, 2 og 3 Mill. Sm3 oljeekvivalenter Mill. Sm3 oljeekvivalenter
  • 10. Produksjonsutviklingen på norsk sokkel
   • 50% av produksjon i 2030 fra uoppdagete ressurser 
   • Uoppdagete ressurser, og åpning av nye områder enda mer utslagsgivende mht. investeringer 20 år frem i tid 
  • 11. Brorparten av verdiene fra sokkelen tilfaller det norske folk * For StatoilHydros del er overskuddet fratrukket den delen av overskuddet som tilfaller staten i form av utbytte Kilde: Konkraft Prosjektgruppe 1
  • 12. Energiproduksjon i Norge Biomasse og avfall Kull Gass Olje* Vannkraft og fornybar** Primærenergiproduksjon Millioner tonn oljeekvivalenter * Olje inkluderer naturgassvæsker ** Vannkraft inkluderer geotermisk. Fornybar inkluderer solar, vind, bølge og tidevann Kilde: Global Insight Primærforbruk ,
  • 13. Utslippsintensitet av klimagasser Tonn CO2-ekvivalenter per million kroner bruttoprodukt 1) Utenom utenriks sjøfart Kilde: Statistisk sentralbyrå
  • 14. Scenarier for funn, utbygging - De fem høyest prioriterte områdene
   • Oljeselskapene har rangert de områder som er mest lovende
   • Basert ¨på tilgjengelig, geologisk informasjon
   • Nordland VI – Ribbanbassenget
   • Nordland VI – Utrøsthøgda
   • Nordland VII – nordlige del
   • Nordland VII – sentrale til sørlige del
   • Troms II
   • Eggakanten og Kystnært i hhv. Helgeland og Barentshavet prioritert ned
  • 15. Nordland VI, VII og Troms II – Hvor stor kan aktiviteten i bli?
   • Forutsetninger
    • Samlet ressurspotensial KonKraft II 3,4 mrd fat o.e.
    • ECON Pöyry: utgangspunkt utbygginger 2 mrd fat o.e.
    • Antagelse 2 store, 3 middels funn, samt en del mindre
   • Resultat
    • 1000-2000 permanente arbeidsplasser på land, de aller fleste i regionen.
   • Forventninger lokalt
    • Nordland Fylkeskommune med vedtak om ilandføring.
  • 16. Nordland VI, VII og Troms II – KonKrafts vurdering av utbyggingsalternativer
   • Samlet sett framstår havbunnsutbygginger med ilandføring som et godt alternativ. Vil kunne gi betydelige lokal ringvirkninger.
   • Kostnadene ved de ulike alternativene er ikke analysert i rapporten
   • De viktigste faktorene i fht offshore vs. Ilandføring er feltstørrelse og avstand til land
   • Teknologiutviklingen vil bli fokusert slik at olje fra Nordland VI skal kunne ilandføres
   • En havbunnsutbygging med ilandføring vil kreve et relativt stort ressursgrunnlag for å være lønnsom.
  • 17. Effektene ved utbygging kan styrkes – hvordan gi grunnlag for dynamiske prosesser ? (ECON Pöyrys konklusjoner)
   • Valg av lokaliseringssted
    • Større tettsteder / byer får større andel oppdrag lokalt næringsliv og drar fordel av mer variert tilgang på kompetanse
    • Men i forhold til relativ tilvekst i andel arbeidsplasser vil effekten være størst i mindre kommuner lengre fra nærmeste regionsenterr
   • Kritisk masse
    • Ringvirkningene større
     • Jo større del av områdene som åpnes
     • Jo større sammenfall i tid
     • Jo større samlet volum av ressursene
   • Tilrettelegging fra det offentlige
    • Infrastruktur
    • Utdanning
   • Tilgang på kompetanse:
    • tilgang på kvalifisert arbeidskraft lokalt en utfordring ved utbygginger
    • en styrking av utdanningsinstitusjonene i Nord-Norge kan sikre at flere fra landsdelen får arbeid i petroleumsvirksomhet
   • Kontraktsfilosofi fra oljeselskap (operatør)
    • For at næringslivet i Nord-Norge skal nyte godt av petroleumsvirksomhet bør innkjøpstrategi styres i retning av desentralisering
   • En fot innenfor
    • Lokale leverandører i utbyggingsfasen bruker erfaringen til å vinne kontrakter i andre utbygginger i og utenfor petroleumsbransjen.
  • 18. Ringvirkninger – Nord-Vestlandet Erfaringer fra andre utbygginger
   • Kristiansund
    • 20 prosent sysselsetting i oljerelaterte næringer - noe av det høyeste i landet
    • Vestbase - fra rene logistikkoperasjoner til teknologiintensive bedrifter
    • Tretti års langsiktig og strategisk handling fra lokale aktører
    • Tatt lang tid å oppnå
     • Men hurtig vekst i antall arbeidsplasser (dobling) fra 2005
   • Nyhamna
    • Deling av eiendomsskatt mellom kommunene
    • Betydelig bedring av transportinfrastruktur i Aukra kommune
  • 19. Ringvirkninger – Nord Norge Erfaringer fra andre utbygginger
   • Harstad
    • Politisk utpekt som oljehovedstad i Nord-Norge
    • Driftsorganisasjon Norne, samt leteorganisasjon SH
    • 300 direkte sysselsatt petroleum pr i dag
   • Helgeland / Skarv
    • Tidlig fase ennå, ”god stemning lokalt”
    • Kompetanseoppbygging hos lokale leverandører
     • Plattform for kontrakter også ellers på norsk sokkel
    • Basefunksjon Skarv i Sandnessjøen
    • Infrastruktur: flyplassutvidelse, overnattingskapasitet
   • Melkøya/ Hammerfest
    • Virkninger i utbyggingsfase godt kjent - driftsfasen lovende hittil
    • Store kommunale inntekter – snudd fraflytting
   • I dag: ingen industri i nord. 2 felt 2 utbygginger
  • 20. Sameksistens - næringene står best sammen
   • Fiskeri og olje
   • Flere viktige felles næringsklynger langs kysten (Austevoll, Herøy)
   • Fiskerisektorens rolle som bærebjelke under press
   • Fiskermanntallet viser en nær halvering i Nord-Norge siden 1990
   • Unge mennesker velger i stadig mindre grad fiskebåten som arbeidsplass
   • Reiselivsnæringen avhengig av levende lokalsamfunn
   • Nordnorske reiselivsprodukter er attraktive
   • Men sesongen er svært kort
   • Petroleumsaktivitet vil kunne gi etterspørsel etter transport og overnatting flere måneder i året.
  • 21. Fra petroleumsnasjon til energinasjon
   • Vi står i en overgangsfase – fra petroleumsnasjon til energinasjon
   • Norsk gasseksport et viktig premiss for å redusere utslipp av klimagasser internasjonalt
   • Norges posisjon som leverandør av CO 2 -effektiv energi må styrkes
   • Vi kan bidra til å løse klimautfordringene ved å videreutvikle sokkelen
   • Vi trenger attraktive arealer for å sikre kontinuerlig produksjon og høy aktivitet
  • 22.  
  • 23.  
  • 24.
   • Det er forbud mot boring i oljeførende lag i perioden 15.des.-15. aug. (8 mnd.)
   • Det er totalforbud mot boring i perioden 15.des.-20. juni (vel 6 mnd.) I praksis betyr dette at boringen kan startes opp 20. juni, men at det ikke kan bores inn i forventede oljeførende lag før tidligst 15. aug.
   • Det er forbud mot seismikkinnsamling fra 15. des.-1.aug. (7,5 mnd.)
   • Lisensen ligger innenfor 40 nmil sonen, medfører styrket oljevernberedskap.
   • For Nordland VI området er det gitt anledning til å bore maksimalt 6 letebrønner før Stortinget skal ta endelig standpunkt til om området skal åpnes for videre letevirksomhet.
   • For blokk PL219 må lisensen etter 2 brønner drøfte spørsmålet om videre aktivitet med OED.
   • Det er kun tillatt med en boreinnretning om gangen i området.
   • Berørte interesser skal informeres før boring påbegynnes.
   15.des. Miljøkrav Nordland VI PL219, blokk 6710/6 Miljøkravene på Nordland VI i 1994 All boring forbudt vel 6 mnd. 15.des. 15.des. 1.aug. 20.juni. 15.aug. Ingen restriksjoner (4mnd.) Seismisk innsamling forbudt Boring i oljeførende lag forbudt
  • 25.
   • Viktig sak for Norge: Åpning for olje- og gassvirksomhet i de mest lovende områdene vil bidra til å opprettholde betydelige investeringer og inntekter til fellesskapet
   • Viktig sak for landsdelen –utvikling av et betydelig antall arbeidsplasser
   • Berolige dem som frykter at miljøkonsekvensene kan bli store
   • ” Det sies at vi ikke vet nok til å si ja – jeg vil hevde at vi vet for mye til å si nei.”
   • Hugo Bjørnstad
   Viktig valg