Nytt HMS-regelverk – struktur og utvikling

1,038 views
892 views

Published on

Olaf Thuestad, Direktør Rammesetting i Ptil

Published in: Entertainment & Humor, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,038
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nytt HMS-regelverk – struktur og utvikling

 1. 1. PTIL/PSA Nytt HMS-regelverk – Struktur og utvikling Olaf Thuestad, Direktør Rammesetting i Ptil
 2. 2. PTIL/PSA Parts-samarbeid “Parts-­‐ansvarliggjøring”   Arbeidstakermedvirkning (utover lovbestemt) SSP-­‐9911-­‐1-­‐1   2   Grunnleggende  forutsetninger  for  regulering  og  oppfølging   Funksjons-­‐  og     Risikobaserte  krav   (i  hovedsak)   2  
 3. 3. PTIL/PSA SSP-­‐9911-­‐1-­‐1   2   Grunnleggende  forutsetninger  for  regulering  og  oppfølging   • Åpenhet  og  Bllit   • AkBv  deltakelse   • ProakBvitet  
 4. 4. PTIL/PSA Sikkerhet omfatter •  Mennesker •  Miljø •  Materielle verdier
 5. 5. PTIL/PSA Regelverksutvikling    -­‐  FremBdig  regulering    
 6. 6. PTIL/PSA Sammenhenger i regelverket Arbeids-­‐   miljø-­‐   loven   Petro-­‐   leums-­‐   loven   Forurens-­‐   nings-­‐   loven   Helse-­‐   lov-­‐   givning   Rammeforskri<en Styringsforskri<en Informasjonsforskri<en Innretningsforskri<en Ak@vitetsforskri<en
 7. 7. PTIL/PSA Viktige bestemmelser i HMS-regelverket Generelt: Rammekrav Styringskrav Dokumentasjonskrav Tekniske krav Operasjonelle krav Samt krav i andre forskrifter fastsatt i medhold av AML Rammeforskriftens §3 om bruk av maritimt regelverk
 8. 8. PTIL/PSA Viktige bestemmelser i HMS-regelverket Ansvarsplassering- Pliktsubjekt • Rettighetshaver • Operatør • Andre som deltar i virksomheten • ”Påse-plikt”
 9. 9. PTIL/PSA Viktige bestemmelser i HMS-regelverket • Organisasjon og kompetanse • Kvalifisering og oppfølging av andre deltakere • Etablering av styringssystem • Kontinuerlig forbedring • HMS-kultur
 10. 10. PTIL/PSA Viktige bestemmelser i HMS-regelverket Dokumentasjon • PUD/PAD • Informasjon tidlig fase • Søknad om samtykke • Søknad om SUT • Bruk av annen dokumentasjon
 11. 11. PTIL/PSA Felles  nasjonale  forskri<er   Rammeforskri<   Styrings-­‐  og   opplysningsplikBorskri<       Teknisk  og  operasjonell     forskri<  for  landanlegg   FELLES  PÅ  LAND  OG  TIL  HAVS  PÅ  LAND   Innretnings-­‐   forskri<   TIL  HAVS   Ak@vitets-­‐   forskri<   Nasjonale  og  internasjonale  standarder,  herunder  EU-­‐standarder   Hjemmelslover   P@l   Hdir/H@l      Klif     MaRlsynet   MaRlsynet  
 12. 12. PTIL/PSA •  Punkter •  Medvirkning  går  som  en  rød  tråd  i  HMS-­‐regelverket  i  petroleumsvirksomheten   og  er  en  beBngelse  for  at  to-­‐  og  tre-­‐partsamarbeidet  skal  fungere.   •  Det  funksjonelle  regelverket  innebærer  at  en  rekke  løsninger  blir  valgt  lokalt.   Derfor  må  alle  involverte  parter  medvirke  med  sin  lokalkunnskap  om  systemer,   teknologi  og  arbeidsprosesser.  DeMe  bidrar  Bl  at  saker  blir  Blstrekkelig  belyst  før   det  treffes  beslutninger  som  angår  HMS  i  videste  forstand.     •  En  felles  og  omforent  innsats  fra  arbeidslivets  parter  vil  være  avgjørende  for   muligheten  for  gjennomføring  av  reformBltak  i  arbeidslivet  og  derved   videreutvikling  av  HMS-­‐nivået  i  næringen.     Medvirkning som grunnleggende forutsetning for høyt HMS-nivå
 13. 13. PTIL/PSA
 14. 14. PTIL/PSA www.p@l.no   •   PetroleumsBlsynet  (PBl)  -­‐  ledelse  og  sekretariat     •   Landsorganisasjonen  i  Norge  (LO)     •   Lederne     •   Norges  Rederiforbund  (NR)     •   Industri  Energi  (IE)     •    Sammenslutningen  av  Fagorganiserte  i   Energisektoren  (SAFE)     •   Oljeindustriens  Landsforening  (OLF)     •   Norsk  industri       •   Sosial-­‐  og  helsedirektoratet  (Shdir)     •   Statens  helseBlsyn  (HBl)     •   Arbeids-­‐  og  inkluderingsdepartementet  (AID)   (observatør)  
 15. 15. PTIL/PSA Forskrifter vs standarder NASJONALE  OG INTERNASJONALE KODER  OG STANDARDER OG  ANNENNASJONAL ANNEN  NASJONAL  LOVGIVING Lover  og     forskri<er   fastsaW  av   departementet  
 16. 16. PTIL/PSA ”Påse”-­‐plikten-­‐  pl  §  10-­‐6  gjelder  både  HMS  og   ressursforvaltning  og  innebærer:   - å  legge  forholdene  Bl  reMe  for  operatørens   arbeid  gjennom  budsjeMer  og  beslutninger   m.v.     - å  påse  bl  a  gjennom  revisjoner  at  operatøren   oppfyller  sine  særskilte  plikter  som  operatør   - å  ivareta  plikter  i  enkeltbestemmelser   ReYghetshaver  lovnivå  
 17. 17. PTIL/PSA •  Rf § 5 - ansvar •  Operatøren er hovedpliktsubjektet •  Plikten til å påse at operatøren etterlever krav i HMS-lovgivningen •  Rettighetshaver har plikter i enkelt- bestemmelser,(Rf kap. III,§§ 20, 22, 25) •  Rettighetshavers plikt til å ha styringssystem, Rf § 13 ReYghetshaver  –  HMS  regelverket  

×