L 6 hychin zyiliin zah zeel

568 views
504 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

L 6 hychin zyiliin zah zeel

 1. 1. Õ¿ èí ç¿éëèéí çàõ çýýë íü äàðààõè ãóðâàí ãîë çàõ çýýëýýñ á¿ðääýã áàéíà. Õ¿ èí ç¿éëèéí çàõ çýýëÕººëìºðèéí çàõ Êàïèòàëûí çàõ Ãàçðûí çàõ çýýë çýýë çýýë
 2. 2. Õºäºëìºðèéí íººö ¯éëäâýðëýëèéí õ¿ èíÊàïèòàëûí ç¿éë ãýäýã íü íººö ¿éëäâýðëýëä Ãàçðûí íººö õýðýãëýãäýõ òºðºë á¿ðèéí íººö¿¿ä þì. Àæ àõóéã ýðõëýí õºòëºõ àðãà óõààí
 3. 3. ¯éëäâýðëýëèéí õ¿ èí ç¿éëñèéí ¿íý Õ¿ èí ªì ëºã- èéí Õýðýãëýã-¹ ç¿éëñ ¯íý íü õóâüä èéí õóâüä1 Õºäºëìºð Öàëèí Îðëîãî Çàðäàë Îðëîãî Çàðäàë2 Ãàçàð Ðåíò Òºëáºð,3 Êàïèòàë Îðëîãî Çàðäàë àøèã Àæ àõóé4 ýðõëýõ Àøèã Îðëîãî Çàðäàë àðãà óõààí
 4. 4.  Õºäºëìºðèéí íººöèéí çàõ çýýë áà öàëèíÕºäºëìºð áîë íèéãìèéí áàéíãà ºñºí íýìýãäýæ áàéãàà ìàòåðèàëûí áîëîí îþóí ñàíààíû õýðýãöýýã õàíãàõ ýõ ñóðâàëæ þì. Ýíý òóõàé Àíãëèéí ýäèéí çàñàã Ó. Ïåòòè “ Áàÿëãèéí ýöýã íü õºäºëìºð, ýõ íü ãàçàð ìºí “ ãýæ ¿çýæ áàéæýý.À. Ìàðøàëë “ Àëèâàà õºäºëìºð ÿìàð íýãýí ¿ð ä¿íä õ¿ðýõ òîäîðõîé çîðèëãîòîé áàéäàã” ãýæ òîìú¸îëæýý.Èéìä ÿìàð íýã ¿ð àøèãòàé ¿ð ä¿íä õ¿ðýõýä èãëýãäñýí õ¿íèé áèåèéí áîëîí îþóíû õ¿ íèé çàðöóóëàëòûã õºäºëìºð ãýíý.
 5. 5.  Õºäºëìºð çàðöóóëàëòûí õýìæýýã àæëûí öàãèéí ¿ðãýëæëýõ õóãàöààãààð õýìæèíý.Àæëûí öàãèéí ¿ðãýëæëýë íü òîäîðõîé õÿçãààðòàé áºãººä õî¸ð õ¿ èí ç¿éëýýð õÿçãààðëàãäàíà Õ¿í õîíîãèéí 24 öàãàæèëëàæ àäàõã¿é. Ó èð Àæëûí öàãèéí ¿ðãýëæëýë íü õºäºëìºðëºõ ¿åä íü õ¿íèé îþóíû õýðýãöýýã çàðöóóëàãäñàí õ¿ õàíãàõàä èãëýãäñýí ýíåðãýý íºõºí ñýðãýýõèéí íèéãìèéí øèíæòýé õ¿ èí òóëä óíòàæ àìðàõ çýðýã ç¿éëýýð õÿçãààðëàãäàæ ôèçèîëîãèéí õýðãöýýò áàéäàã. /ñîíèí óíøèõ, öàãèéã çàéðëøã¿é çóðàãò ¿çýõ ãì/ çàðöóóëíà
 6. 6. Àæëûí áóñ ºëººò öàãò çàðöóóëàãäàõ äýýðõ öàã õóãàöàà õýäèéãýýð îðëîãî îëîõîä èãëýãäýõã¿é õ¿íèé ¿ð á¿òýýëòýé õºäºëìºðëºõ ¿íäýñ áîëæ ºãäºã. Õºäºëìºðèéí ¿ð ä¿í íü òóõàéí õºäºëìºðèéí ýð èì á¿òýýìæýýñ øàëòãààëäàã Õºäºëìºðèéí ýð èì íü Õºäºëìºðèéí á¿òýýìæ íü íýãæ õóãàöààíä íýãæ õóãàöààíäçàðöóóëàãäñàí áèåèéí ¿éëäâýðëýãäñýíáà îþóíû õ¿ ýíåðãèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîî ò¿âøèíãýýð õýìæýýãýýð òîäîõîéëîãäîíî òîäîðõîéëîãäîíî
 7. 7. Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí íèéë¿¿ëýëòèéã ºðõ ãýð ã¿éöýòãýõýä äàðààõü õ¿ èí ç¿éë¿¿ä íºëººëíº. ¯¿íä:  Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí ¿íý áóþó öàëèíãèéí õýìæýý. ªºðººð õýëáýë, òóõàéí çàõ çýýëèéí ¿íý öàëèíãèéí õýìæýý íýìýãäýõýä íèéë¿¿ëýõ õºäºëìºðèéí òîî õýìæýý íýìýãäýíý. Õàðèí öàëèíãèéí õýìæýý áóóðàõàä íèéë¿¿ëýõ õºäºëìºðèéí òîî õýìæýý áóóðíà.  ºëººò öàãèéí ¿íý öýíý áà àëäàãäñàí áîëîìæèéí çàðäëààñ  Òóõàéí áàéãóóëëàãèéí õºäºëìºð àõóéí íºõöºëººñ  Òóõàéí áàéãóóëëàãûí õºãæëèéí ¿å øàòààñ
 8. 8. Õºäºëìºð íü õóâü õ¿í, ºðõèéí àæ àõóéí ìýäýëä Õºäºëìºðèéí íººöèéí çàõáàéäàã òóë òýä çàõ çýýëä çýýëèéí íèéë¿¿ëýëòèéã õºäºëìºðºº íèéë¿¿ëýõ ºðõ ãýð¿¿ä áèé áîëãîíî. òàëààð øèéäâýð Õàðèí òóõàéí çàõ çýýëèéí ãàðãàõäàà àæëûí áîëîí ýðýëòèéã ï¿¿ñ áèé ө뺺ò öàãèéí õîîðîíä áîëãîäîã. ñîíãîëò õèéíý.
 9. 9. Õºäºëìºðèéí ºëººò öàãèéí çàõ çýýëä õ¿ì¿¿ñ õè íýýíõýìæýýíèé àæèë õèéõ øèéäâýðýý äàðààõ ç¿éëä ¿íäýñëýí ãàðãàíà Õºäөëìºð ýðõëýëòèéí Õºäºëìºðèéí àøèã çàðäàë òóñ. ªºðººð /àëäàãäñàí õýëáýë õýðýâ Äîëîî õîíîãòáîëîìæèéí çàðäàë àæèë õèéâýë àæèëëàõ öàãèéí áóþó àæèë òîäîðõîé õýìæýý. õèéõèéí òóëä õýìæýýíèé öàëèí àëäàõ ºëººò àâíàöàãèéí ¿íý öýíý/
 10. 10. Îð èí ¿åèéí ýäèéí çàñàãò öàëèí õºëñ áîë õºäºëìºðèéí ¿íý ãýæ òîäîðõîéëäîã. ªºðººðõýëáýë öàëèí ãýæ õ¿íèé õºäºëìºðèéã àøèãëàñíûòºëºº ò¿¿íèé òîî, àíàðò íèéö¿¿ëýí òºëºõ òºëáºð þì
 11. 11. Íýðýëñýí öàëèí : Áîäèò öàëèí: àæëûí òîäîðõîé íýðýëñýí õóãàöààíä öàëèíãààðàà çàðöóóëñàí õóäóëäàí àâ õºäºëìºðèéí àäàõ áàðàà, òºëºº àâ ¿éë èëãýýíèé áàéãàà ìºíãºí òîî õýìæýýãòºëáºðèéã õýëíý õýëíý. Öàëèíãèéí òºðºë
 12. 12. Áîäèò öàëèí íü: 1. Íýðýëñýí öàëèíòàé øóóä 2. ªðãºí õýðýãëýýíèé áàðàà ¿éë èëãýýíèé ¿íýòýé óðâóó õàìààðàëòàé áàéíà. Áîäèò öàëèíãèéí ººð ëºëòèéã:ÁÖ(%)=ÍÖ(%) - èíôëÿöèéí ò¿âøèí(%) = + -+ òîî ãàðâàë õýðýãëýã èéí áîäèò öàëèí ºññºíèéã- òîî ãàðâàë áîäèò öàëèí áóóðñíûã õàðóóëíà
 13. 13. Öàëèí õºëñíèé åðºíõèé ò¿âøèí öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýýý ãýäýã íýð òîìú¸îã ÿëãàæ îéëãîõ íü óõàë. Öàëèí õºëñíèé åðºíõèé ò¿âøèí ãýäýã íü àæèëëàãñäûí ñàðä þìóó æèëä àâàõ öàëèíãèéí íèéò õýìæýý þì. Öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýý íü öàëèíãèéí õýëáýðýýñ õàìààð ÿëãààòàé áàéíà. 1. Öàãààð îëãîõ öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýýã àæèëëàñàí öàãèéí íýãæèä íîãäóóëàí òîãòîîíî. 2. Õèéñíýýð îëãîõ öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýý íü ¿éäâýðëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í, ã¿éöýòãýñýí àæèë, ¿éë èëãýýíèé òîî õýìæýýòýé õîëáîîòîé.
 14. 14. Õºäºëìºðèéí ¿íý áóþó öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýý íü õºäºëìºðèéí ýðýëò, íèéë¿¿ëýëòèéí õàðüöààãààð òîäîðõîéëîãäîíî.Õºäºëìºðèéí ýðýëò öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýý õî¸ð íü óðâóó õàìààðàëòàé Öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýý ºñºõ ¿åä ï¿¿ñ àæèë íû òîîã áàãàñãàíà Öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýý ºñºõ ¿åä õºäºëìºðèéí íèéë¿¿ëýëò íýìýãäýíý
 15. 15. Хөдөлмөрийн эрэлт нийлүүлэлтЦалин D S W -------------------------- Q хөдөлмөрийн хэмжээ
 16. 16.  Öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýý íü õóâü õ¿íèé õóäàëäàí àâàõ àäâàðûã òîäîðõîéëäîã. Èéìä öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýýã õºäºëìºðèéí àëäàãäñàí áîëîìæèéí ºðòºã ãýæ õýëíý. ªºðººð õýëáýë , àæëûí öàã íýìýãäñýíýýð ºëººò öàãàà àëäàæ áàéãàà õýðýã þì. Öàëèí õºëñíèé õýìæýý íýìýãäýõýä õºäºëìºðèéí íèéë¿¿ëýëò áóóð ýõýëäýã áàéíà. Ó èð íü:
 17. 17. • Öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýý • Öàëèí õºëñíèé ¿íýëãýý ºññºíººð àæèë èí ºëººò ºññºíººð àæèë äûí öàãàà áàãàñãàæ, áîäèò îðëîãî íýìýãäýíý. àæëûí öàãàà Èéìä öàëèí õºëñ íýìýãä¿¿ëýõèéã òîäîðõîé ò¿âøèíä ñîíèðõîíî. Àæëûí öàãàà õ¿ðýõýä àæèë èä íýìýãä¿¿ëñíýýð àæëûí öàãàà óðüäûíõààñàà èë¿¿ áàãàñãàæ , õàðèí öàëèí àâ ò¿¿ãýýð èõ ºëººò öàãàà ýðãýýä áàðàà õóäàëäàí àâàõ íýìýãä¿¿ëæ ýõýëäýã áîëîìæòîé áîëíî. ¯¿íèéãîðëóóëàëòéí ¿ð ¯¿íèéã îðëîãûí ¿ð ä¿í ãýíý. ä¿í ãýíý
 18. 18. Ýíäýýñ ¿çýõýä õóâüõ¿íèé öàëèí õºëñíèéò¿âøèí äîîãóóð áàéõàäîðëóóëàëòûí ¿ð ä¿íäàâàìãàéëíà.Õàðèí öàëèí õºëñíèéõýìæýý ºíäºð ò¿âøèíäîðëîãûí ¿ð ä¿í õ¿ òýé¿éë èëíý.
 19. 19.  Õºäºëìºðèéí çàõ çýýëèéí ¿íäñýí çàãâàðóóä • Öàëèí õºëñíèé ò¿âøèí íü õºäºëìºðèéí ýðýëò,ªðñºë íèéë¿¿ëýëòèéí îãòîëöëîëîîð òîäîðõîéëîãäîíî.人íò • Ãàíö òîì ï¿¿ñ àæèë äûí öàëèí ,õºëñèéã õÿíàí òîãòîîæ áàéäàãÌîíï ñîíü • ¯Ý-èéí áàéãóóëëàãà õºäºëìºðèéí íèéë¿¿ëýëòýíä¯Ý-èéí íºëººëºõ çàìààð öàëèí õºëñèéã íýìýãä¿¿ëæ áîëíî íºëººá¿õèé
 20. 20. Öàëèíãèéí ò¿âøèí, ò¿¿íä íºëººëºõ õ¿ èí ç¿éëñ Õºäºëìºðèéí àäâàð Êàïèòàëçýâñýãëýìæèéí Áàéãàëèéí íººö ò¿âøèí Òåõíîëîãèéí Ìåíåæìåíòèéí ò¿âøèí ò¿âøèí
 21. 21.  Êàïèòàëûí çàõ çýýë.Êàïèòàë ãýäýã íü “ ¿íäñýí õºðºí㺔 ãýñýí óòãàòàé ëàòèí ¿ãÊàïèòàë ãýñýí íýð òîìú¸î íü ìàòåðèàëëàã ýä ç¿éëñ áîëîí ìàòåðèàëëàã áóñ ýä ç¿éëñèéã áàãòààñàí ºðãºí õ¿ðýýòýé îéëãîëò þì
 22. 22. • Êàïèòàë áîë À. Ñìèò õóðèìòëàãäñàí õºðºíãºÄ. Ðèêàðäî • ¯éëäâýðëýëèéí õýðýãñýë • Êàïèòàë áîë íýì¿¿ ºðòºã Ê. Ìàðêñ àâ èðäàã ºðòºã
 23. 23. • Óðò õóãàöààíû òóðøÃ.È. Ôèøåð ýçýíäýý îðëîãî àâ èðäàã áàÿëãèéã êàïèòàë ãýíý • Èõ õýìæýýíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýõ ¿éë èëãýý ÿâóóëàõ çîðèëãîîð á¿òýýãäñýí, Ä.Ä.Õàéìàí óðò õóãàöààíû òóðø ¿éëäâýðëýëä àøèãëàãääàã íººöèéã êàïèòàë • Êàïèòàë íü á¿õ íèéòýä çàéëøã¿é øààðäëàãàòàéÅ.Æ. Ðîáèíñîí ò¿ãýýìýë òàâààð áîëîõ ìºí㺠ãýæ òîäîðõîéëæýý
 24. 24.  Äýýðõ òîäîðõîéëîëòóóäààñ ¿íäýñëýí êàïèòàëûí ¿íäñýí øèíæèéã òîäîðõîéëáîë: ¯éëäâýðëýë Õàðüöàíãóé ¿éë èëãýý óðò Îðëîãî ÿâóóëàõàä õóãàöààãààð àâ èðäàã ¿íýòàøèãëàãääàã õýðýãëýãääýã ç¿éë ç¿éë ç¿éë
 25. 25. Êàïèòàëûã: Áèåò êàïèòàë Ñàíõ¿¿ãèéí êàïèòàë
 26. 26.  Êàïèòàëûã ¿éëäâýðëýëä ã¿éöýòãýõ ¿¿ðýã, øèíæ àíàðààð íü: ¯íäñýí Ýðãýëòèéí êàïèòàë êàïèòàë / /¿íäñýí ýðãýëòèéí õºðºíãº/ õºðºíãº/ Ò¿¿õèé ýä Áàðèëãà ìàòåðèàë, áàéãóóëàìæ, ñýëáýã ñóóðü ìàøèí, õýðýãñýë, ñàâ òîíîã òºõººðºìæ ãì áàãëàà áîîäîë ãì
 27. 27.  Êàïèòàëûã àøèãëàõ õóãàöààãààð íü: Äóíä õóãàöààíû• Áàéøèí • Á¿õ òºðëèéí áàðèëãà, • Ìàøèí, ìàòåðèàë,ãàçàð, çàì òåõíèê, òýæýýëøóóäóó ãì àæëûí áà áîðäîî ãì àøèã øèìèéí ìàë ãì Óðò Áîãèíîõóãàöààíû õóãàöààíû
 28. 28. Êàïèòàëûí Êàïèòàëûí ýðýëò íèéë¿¿ëýëòÁàíêíû çýýëèéí Áàíêíû õ¿¿ãýýð õàäãàëàìæèéíòîäîðõîéëîã- äîíî õ¿¿ãýýð òîäîðõîéëîã-äîíî
 29. 29. Капиталын эрэлт нийлүүлэлтЗээлийн хүү S r ------------------ D Q капиталын хэмжээ
 30. 30. Зээлийн хүүг Нэрэлсэн Бодит зээлийн зээлийн хүү хүү тухайн үеийн мөнгөний ханш ханшаар уналтын нөлөөгилэрхийлэгдсэн харгалзан зээлийн тооцсон зээлийнхүүгийн үнэлгээ хүүгийн үнэлгээ
 31. 31. Бодит зээлийн Нэрэлсэн Ханш уналтын хүү = зээлийн хүү түвшин
 32. 32. КАПИТАЛЫН ЭЛЭГДЭЛ ХОРОГДОЛ Үндсэн капитал ашиглагдах явцад байнга элэгдэж, анхны шинж чанараа алдаж байдаг. Капиталын бүтцэд тооны ба чанарын өөрчлөлт орохыг капиталын элэгдэл хорогдол гэнэ.
 33. 33. Капиталын элэгдэл Хоцрогдлын Биет элэгдэл элэгдэл Урьдынхаа Илүү Байгал- с хямд бүтээмж-Ашиглах ийн үнэтэй, тэй замаар нөлөө- машин машин гөөр техник техник гарч ирэх гарч ирэх
 34. 34.  Элэгдсэн үндсэн хөрөнгийг нөхөхийн тулд элэгдэл хорогдлын сан байгуулна. Үндсэн капиталын элэгдэл хорогдол нь нэг талаар үндсэн хөрөнгө өртгөө шинэ бүтээгдэхүүнд шилжүүлэх үйл явц, нөгөө талаар элэгдсэн үндсэн хөрөнгийг нөхөх зорилгоор шинээр үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүнээс мөнгөн хөрөнгийн хуримтлах үйл явц юм. Элэгдэл, хорогдлын шимтгэлийг дараах байдлаар тооцно.
 35. 35. dn - элэгдэл хорогдлын шимтгэлийн жилийн норм ( %)d - элэгдэл хорогдлын шимтгэлийн жилийн хэмжээ (төг)C - үндсэн хөрөнгийн анхны болон үлдэгдэл үнэ (төг)Z - ашиглалтын явцад хийсэн засварын зардал (төг)I - үндсэн хөрөнгийн ашиглалтаас гарах үеийн үнэ буюу үлдэгдэл өртөг (төг)t - үндсэн хөрөнгийн ашиглалтын хугацаа (жил)
 36. 36. Үндсэн капиталын элэгдэл хорогдлыг тооцох хэд хэдэн арга байдаг. Үүнд:1. Шулуун шугамын арга. Энэ аргаар тухайн үндсэн хөрөнгийн анх худалдаж авсан үнэ (анхны өртөг) болон түүнийг дахин худалдан борлуулсан үнийн (устгалын орлогын) зөрүүг ашиглалтын нийт хугацаанд (жилд) хувааж 1 жилд байгуулах элэгдлийн хэмжээг олно.2. Нийлбэр дүнгийн арга. Тухайн үндсэн хөрөнгийн анхны болон ашиглагдаж дууссаны дараах үлдэгдэл үнийн (өртгийн) зөрүүг ашиглах нийт жилийн цифрүүдийн үлдэгдэлд хувааж, түүнийг ашиглах жилийн цифрүүдийнг эсрэг эрэмбээр байрлуулсан тоогоор үржүүлэх замаар нэг жилд байгуулах элэгдэл хорогдлын шимтгэлийг тооцно.
 37. 37. 3. Бууруулах балансын арга. Элэгдэл хорогдлын шимтгэлийг нэг тогтмол хувиар урьд оных нь жилийн эцсийн балансын үлдэгдэл өртгөөс тухайн онд байгуулах элэгдэл хорогдлын шимтгэлийг тооцно.4. Бүтээгдэхүүний нэгжид ногдуулах арга. Тухайн үндсэн хөрөнгийн анхны ба ашиглалтаас хасагдах өртгийн зөрүүг ашиглалтын нийт хугацаанд үйлдвэрлэх бүтээгдэхүүний (үйлдчилгээний) тоо хэмжээнд хувааж, нэгж бүтээгдэхүүнд ноогдох үндсэн хөрөнгийн өртгийг тодорхойлж тухайн онд байгуулах элэгдэл хорогдлын шимтгэлийг тооцно.
 38. 38. Нийгмийн аливаа үйлдвэрлэл явуулахад газар, байгалийн баялаг нь түүний материаллаг үндэс, урьдчилсан нөхцөл нь болдог.Үйлдвэрлэлийн бусад хүчин зүйлтэй харьцуулахад газар нь хэд хэдэн онцлог шинжтэй байдаг. Үүнд:1. Газрыг хэн ч үйлдвэрлэж бүтээж яадахгүй. Газар байгалийн өөрийнх нь бүтээгдэхүүн юм.
 39. 39. 2. Туйлын утгар нь авч үзвэл, газрыг орлох үйлдвэрлэлийн өөр хүчин зүйл байхгүй. Энэ нь газрын хөрсний үржил шимтэй холбоотой. Хөрсний үржил шимийг: a. Байгалийн b. Зохиомол c. Эдийн засгийн гэж ангилдаг3. Газар талбайн хэмжээгээрээ хязгаарлагдмал , тэлж нэмэгдүүлэх боломжгүй.4. Газрыг нэг орон зайнаас нөгөө орон зайд шилжүүлэн ашиглах боломжгүй
 40. 40. 5. Газрын хэсэг бүр нь чанараараа харилцан адилгүй байна.Үржил шим, байршил, зах зээлээс алслагдсан байдал, ашигт малтмалын нөөц, агууламж зэрэг шинжүүдээр ялгаатай. Монгол улсын газрын нэгдмэл санг зориулалтаар нь 6 ангилдаг. 1. Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар 2. Хот тосгон бусад суурин газар 3. Зам, шугам шүлжээний газар 4. Ойн сан бүхий газар 5. Усны сан бүхий газар 6. Нөөц газар
 41. 41. Монгол улсын газрын харилцаа нь: • Худалдах эрхтэй Өмчлөх • Худалдах эрхгүй • Хугацаатай Эзэмших • Хугацаагүй • Түрээсээр Ашиглах • Түр
 42. 42.  Газрын нийлүүлэлт тогтмол, төгс мэдрэмжгүй байдаг. Р S D QГазрын нийлүүлэлт тогтмол учраас газрын үнийг түүний эрэлт тодорхойлдог.
 43. 43. Газрын эзний газар өмчлөгчийн хувьд олж байгаа орлогыг рент гэнэЭдийн засгийн Ялгаварт рент рент
 44. 44. Урт хугацаанд нийлүүлэлт нь төгс мэдрэмжгүй байдаг үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсээс авч буй орлогыг эдийн засгийн цэвэр рент гэдэг.
 45. 45. Ялгаварт рент гэдэг нь мэдрэмжгүйнийлүүлэлт бүхий, илүү их бүтээмжтэйүйлдвэрлэлийн нөөцийг ашигласны үрдүнд олж буй нэмэгдэл орлогыг хэлнэ Үржил шимийн ялгаа Байршилын ялгаа
 46. 46. VL- газрын үнэ R - түрээсийн төлбөр (рент) L – зээлийн хүүгийн хэмжээГазрын үнэ газрын эрэлтээс шууд хамаарна

×