nUMARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ   Nurdan SARIKAYA      200209019  Programlama Dilleri   Visua...
nUİçindekilerC#’TA DİZİLER .........................................................................................4   ...
nU  Dizilerle İlgili Örnekler ......................................................................... 28C#’ ta CLASS Y...
nU                 C#’TA DİZİLERC#’ta Dizi Değişkenlerinin TanımlanmasıDiziler tüm dillerde olduğu gibi c...
nUÖrnek:Bu örnekte InputBox nesnesi kullanılacağından References /Sağ Click/Add References/Microsoft. VisualBasic „i ekliy...
nUYukarıdaki örneğin geliştirilmişi5 elemanlı bir int dizi tanımlanarak, dizi elemanları “Dizi elemanlarını gir” butonunat...
nU  Ekle butonuna bastığımızda InputBox  ekranı gelir. Ġstediğimiz sayıyı girip  “Tamam” butonuna bastığımızda ListB...
nUÖrnek:4 elemanlı string bir dizi tanımlanıp ilk değerleri verilerek formun çalıĢtırılmasında budeğerler comboBox() ta li...
nUÇok Boyutlu Dizileri TanımlamakBazı durumlarda (özellikle büyük projelerde) çok boyutlu dizi tanımlamak zorundakalabilir...
nU10
nUDinamik DizilerC#‟ ta diziler önce tanımlanıp daha sonra eleman sayısı belirlendiği için bu diziler aynızamanda dinamik ...
nUJagged DizilerC# ile gelen güzel bir olay olan jagged dizilerdir. Bunu önceden benim gibi C kullananvatandaĢlar pointer ...
nUJagged Dizisinin TanımlanmasıÖrnek:int[][] jdizi = new int[3][];3 satırdan oluĢan bir dizi tanımladım. Fakat her satırın...
nUÖrnek:tut=r.Next(1,20);aile[i] = new string[tut];Rastgele değerlerde boyutlu bir dizi. Dizi Ģimdi jagged oldu. Sonra bun...
nUSonuç:Görüldüğü üzeri bazı alt diziler 2 bazısı 18 ... olmuĢ. Böylece bellek israfı önlenmiĢtir.Örnek: Boyutu 3 olan diğ...
nUKoleksiyonlarDizi eleman sayısının esnek Ģekilde tanımlanması için kullanılan yapılardır. Eleman sayısı,programda kullan...
nUDizilerle İlgili Diğer İşlemlerArraylist FonksiyonlarıArrayList oluĢturabilmek için projemize using System.Collections; ...
nUDizinin Yavru Değişkenine Eleman EklemeArrayList class‟indan oluĢturduğumuz yavru değiĢkene bir eleman eklemek için Add(...
nUDizinin Eleman Sayısını ÖğrenmekBir dizinin kaç elemandan oluĢtuğunu öğrenmek için Length kullanılır.Örnek:private void ...
nU     jdizi[0][3] = 100;     jdizi[2][1] = 500;     Form1.ActiveForm.Text = jdizi.Rank.ToString();// 1 yazar....
nUDizide Belirtilen İndis Aralığındaki Değerleri SilmeParametre olarak verilen dizinin, belirtilen indis aralığındaki tüm ...
nUDizinin Eleman Sırasını Tersine ÇevirmeParametre olarak verilen dizinin eleman sırasını tersine çevirmek için Reverse()k...
nUÖrnek:private void button1_Click(object sender, EventArgs e){     ArrayList diziListe = new ArrayList();     int...
nUDizinin İçinde Aranan Değeri Sondan Başlayarak BulmaIndexOf fonksiyonu gibi ArrayList içinde herhangi bir elemanı aramak...
nU      Form1.ActiveForm.Text =jdizi.GetUpperBound(0).ToString();      // 9 yazar.      //Burada GetUppe...
nUDizi İçindeki Herhangi Bir Aralığa 1’den Fazla Eleman EklemeArrayList içinde herhangi bir aralığa birden fazla elemanı t...
nUDizi İçindeki Elemanı İndis Numarasına Göre SilmeFonksiyona parametre olarak girilen indis numarasını Arraylist‟in içind...
nUDizilerle İlgili ÖrneklerÖrnek 1: Girilen sayıyı yazıya çeviren programKodlar:using  System;using  System.Drawing;usin...
nU    this.button1.Location = new System.Drawing.Point(216, 24);    this.button1.Name = "button1";    this.but...
nU    bas[0] = int.Parse(sayı.Substring(i * 3, 1));    bas[1] = int.Parse(sayı.Substring((i * 3) + 1, 1));    ...
nUÖrnek 2: Dinamik Dizi ÖrneğiKayıt‟a tıklandığında; TextBox lara girilen değerleri alır, personel sayısını (girilen kayıt...
nU         for (i = 0; i <= Pers.Count - 1; i++)           frm.listBox1.Items.Add(Pers[i].ToString()); ...
nUÖrnek   3:  x1,x2,x3  0  ya  da  değerlerini  alabilen  değiĢkenler  olmak  üzereax1+bx2+cx3=d denkleminin ç...
nU         a4 = Convert.ToInt16(textBox4.Text);         sinav yeni = new sinav(a1, a2, a3, a4);      ...
nU     return  k;   }   x1 = 0; x2  = 1; x3 = 0;   if (x1 * a  + x2 * b + x3 * c == d)   {     k[0] = ...
nU         if (d % i == 0)           return "d sayısı asaldır";           return "d sayısı asa...
nUÖrnek 4: Ters Çevir butonuna basıldığında textBox‟daki girilen değeri ListBox‟a tersçevirerek atar.Ekle  butonuna  ba...
nU   listBox3.Font = new Font("courier new", 10, FontStyle.Regular);   listBox1.Items.Add("Kelime".PadRight(15) + "Ter...
nU    }  }}Ekran Çıktısı        39
nUÖrnek 5: 6 tane sayı üretir ve bunları sıralar.Kodlarusing  System;using  System.Collections.Generic;using  System...
nUÖrnek 6: 0‟dan 100 e kadar rastgele sayılara oluĢturulmaktadır. Daha sonra bu sayılarınen büyüğü, en küçüğü ve ortalamas...
nU          for (int j = 0;  j < 100; j++)          {            if (dizi[i]  > dizi[j])  ...
nUÖrnek 7: Sayısal Loto Programı; 1 ve 49 arası 6 tane sayı üretilir. Üretilen bu sayılarınaynı olup olmadığına bakılır. S...
nUÖrnek 8: TextBox‟a değer girilir. 2. textBox‟ a değiĢtirmek istediğiniz harfi,3. textBox‟ayeni değer girilir. “DeğiĢtir”...
nUÖrnek 9: Su Doku OyunuForm Ekranının Kodları:using  System;using  System.Collections.Generic;using  System.ComponentM...
nU    private void sudoku_frm_Load(object sender, EventArgs e)    {      for (int i = 0; i < 9; i++)     ...
nU  e.Graphics.DrawLine(Pens.Chocolate, 18, 332, 332, 332);  e.Graphics.DrawLine(Pens.Chocolate,   17, 18, 17, 332);...
nU  }}private void kaydet_btn_Click(object sender, EventArgs e){  if (kaydet())  {     MessageBox.Show("Başarı i...
nU         hucre.ReadOnly = false;         hucre.BackColor = Color.GhostWhite;       }     }...
nU    {      hucre = (TextBox)this.Controls[i];      while (h < 9)      {        while (k < ...
nU     for (int i = 0; i < 9; i++)     {       string LFsilme = satirlar[i];       if (i != 0)  ...
nU  TextBox hucre = new TextBox();  int[,] gecici = new int[9, 9];  for (int i = 0; i < 9; i++)  {    for (int...
nU      }    }    private void sayi_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)    {      if (e.Butt...
nU      {        ((TextBox)(sender)).Text = "8";      }      else if (e.Data.GetData(DataFormats...
nUClass Ekranının Kodları1.  Sudoku_Kontrol Kodlarıusing System;using System.Collections.Generic;using System.Text;names...
nUpublic bool Ekleme_Izın(int[,] sudoku, int satir, int sutun, intkontrol){   if (Sutun_Kontrol(sudoku, sutun, kontrol)...
nUBu boĢ kutucuklara tıkladığımızda 1-9 arası sayılar çıkar istediğimiz yerlereyerleĢtirebiliriz.Sayıları yerleĢtirirken k...
nU2. Seçenek: Kolay ComboBox‟tan “Kolay” ı seçip, “Yeni Oyun” butonuna tıkladığımızda karĢımıza 9*9 luk karelerden oluĢa...
nUÇöz Butonu“Çöz” butonuna tıklandığında; Sudoku Çözüldü uyarısı gelir.“Tamam”, butonuna tıkladığımızda; sudoku çözülür. ...
nUKaydet ButonuKaydet butonuna tıkladığımızda dosyayı istediğimiz yere kaydeder. Kaydedilemezse;aĢağıdaki uyarıyı verir. ...
nUÖrnek 10: TextBox‟a girilen değeri “Sırala” butonuna bastığımızda a-z sırasına göreListBox‟a listeler. Bunun yanında bir...
nUEkran ÇıktısıÖrnek 11: Textbox‟a girilen sayıya kadar olan sayıları ListBox‟a dik üçgen olarak ekler.Kodlarusing  Syst...
nU          gec=gec+""+j;          }        listBox1.Items.Add(gec);        gec="";  ...
nUÖrnek 12: Klavyeden girilen n elemanlı bir a dizisinin elemanlarının karelerini alarak bdizisini; kareköklerini alarak c...
nUEkran Çıktısı        65
nUÖrnek 12: Klavyeden küçük harflerle girilen bir cümledeki sesli harflerin sayısını vecümledeki yerlerini bulan program.K...
nUEkran Çıktısı        67
nUÖrnek 13: Dinamik dizi örneği 2. Bu örnekte kullanıcıdan kaç boyutlu dizi oluĢturmakistediği  sorulmaktadır.  Ardında...
nU            if (eleman == null)              nEleman = "Değer Atanmamış";            ...
nUÖrnek 14: TextBox‟a girilen sayıları 200, 100, 50, 20, 10, 5, 1‟lik banknotlara bölüplistBox‟da gösteren uygulamaKodlaru...
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Nurdan sarıkaya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nurdan sarıkaya

634 views

Published on

Visual c#'ta Diziler
Visual c#'ta Class Yapıları

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
634
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nurdan sarıkaya

 1. 1. nUMARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ Nurdan SARIKAYA 200209019 Programlama Dilleri Visual c# ‘ta Diziler ve Visualc# Class Yapıları 2011, İstanbul 1
 2. 2. nUİçindekilerC#’TA DİZİLER .........................................................................................4 C#’ta Dizi Değişkenlerinin Tanımlanması ............................................. 4 Çok Boyutlu Dizileri Tanımlamak .......................................................... 9 Dinamik Diziler.................................................................................... 11 Jagged Diziler...................................................................................... 12 Jagged Dizisinin Tanımlanması........................................................ 13 Koleksiyonlar ................................................................................... 16 Dizilerle İlgili Diğer İşlemler ................................................................. 17 Arraylist Fonksiyonları ......................................................................... 17 Dizinin Yavru Değişkenine Eleman Ekleme ...................................... 18 Dizinin Eleman Sayısını Öğrenmek ................................................... 19 Dizinin Boyutunu Öğrenmek ............................................................. 19 Belirtilen Dizi Boyutunun Eleman Sayısını Öğrenmek ....................... 20 Dizide Belirtilen İndis Aralığındaki Değerleri Silme ........................... 21 Diziye Değerin Olup Olmadığını Kontrol Etme .................................. 21 Dizinin Eleman Sırasını Tersine Çevirme ........................................... 22 Dizi Elemanlarını Küçükten Büyüğe Sıralama.................................... 22 Dizi İçinde Aranan Değeri Bulma ...................................................... 23 Dizinin İçinde Aranan Değeri Sondan Başlayarak Bulma .................. 24 Dizide Belirtilen Boyutun Üst Sınırını Öğrenmek .............................. 24 Dizinin Eleman Sayısını Öğrenme ..................................................... 25 Dizi İçindeki Herhangi Bir Aralığa Eleman Ekleme ............................ 23 Dizi İçindeki Herhangi Bir Aralığa 1’den Fazla Eleman Ekleme ......... 26 Dizi İçindeki Elemanı Bulup Silme ..................................................... 26 Dizi İçindeki Elemanı İndis Numarasına Göre Silme .......................... 27 2
 3. 3. nU Dizilerle İlgili Örnekler ......................................................................... 28C#’ ta CLASS YAPISI ............................................................................... 73 C#’ta Class Yapısı ................................................................................. 73 Protected Obje Tanımlamak ................................................................ 82 Virtual ve Override Metods Tanımlamak ............................................ 84 Base Class Constructors ....................................................................... 85 BitArray Sınıfı....................................................................................... 90 Hashtable Sınıfı ................................................................................... 91 SortedList Sınıfı.................................................................................... 94 Stack Sınıfı ........................................................................................... 96 Queue Sınıfı ......................................................................................... 98 Class İçindeki Set ve Get Deyimleri .................................................... 100 Mevcut Class’ları Kullanma ................................................................... 106Açıklamalar ............................................................................................ 119 3
 4. 4. nU C#’TA DİZİLERC#’ta Dizi Değişkenlerinin TanımlanmasıDiziler tüm dillerde olduğu gibi c# içinde oldukça önemli yer tutar. DeğiĢkenlerin diziolarak tanımlanabilmesi hem kod bloğunu kısalır, hem de programın çok daha hızlıiĢlemesini sağlar.Bellekte aynı türden sıralanmıĢ verilerin oluĢturduğu yapıya dizi denir. Tek bir tanımlamayapılarak istenilen sayıda veri giriĢi sağlanabilir. Dizi elemanları bir indis numarasınasahiptir. Ġndis numaraları varsayılan olarak sıfırdan baĢlar. Dizinin kaç elemanlıolacağı dizinin tanımlandığı satırda veya daha sonra da belirtilebilir. Ayrıca dizitanımlaması yapıldığında dizinin eleman sayısı, kullanılacak eleman sayısından az ise diziyeniden boyutlandırılabilir.Dizi değiĢkenin eleman sayısını belirtmek için new metodu kullanılır.Örnek:private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int[] dizidedegisken; dizidedegisken = new int[10]; dizidedegisken[9] = 100; label1.Text = dizidedegisken[9].ToString(); }Dizilere tanımlandıkları anda değerler atayabilirsiniz.AĢağıdaki 5 elemanlı bir dizi teksatırda tanımlanıyor arkasından oluĢturuluyor en sonunda da dizinin tğm elemanlarınadeğer atanıyor. Ġkinci satırda ise dizinin 4. Elemanı (dizi[3]) text‟in içersinde yazdırılıyor.Örnek:private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { int[] dizi = new int[5] { 0, 10, 20, 30, 40 }; textBox1.Text = dizi[3].ToString(); }ya da private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { int[] dizi = { 0, 10, 20, 30, 40 }; textBox1.Text = dizi[3].ToString(); }Yukardaki iki örnekte aynı Ģeyi yapar. 4
 5. 5. nUÖrnek:Bu örnekte InputBox nesnesi kullanılacağından References /Sağ Click/Add References/Microsoft. VisualBasic „i ekliyoruz.private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ byte i; int[] dizi = new int[5]; for (i = 0; i < 5; i++) { dizi[i] = int.Parse(Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Dizinin" + (i + 1) + ".elemanını girin", "Bilgi Girişi", "", 20,20)); } for (i = 0; i < 5; i++) { listBox1.Items.Add(dizi[i]); }}Ekran Çıktısı “Ekle” butonuna basıldığında ekrana InputBox() ekranı gelir ve dizinin elemanları girilir. Sonrasında InputBox()‟a girilen değerler ListBox‟a eklenir. 5
 6. 6. nUYukarıdaki örneğin geliştirilmişi5 elemanlı bir int dizi tanımlanarak, dizi elemanları “Dizi elemanlarını gir” butonunatıklandığında InputBox() ile diziye diziden de liste kutusuna eklenmektedir. BaĢlangıçta“EKLE” butonu pasif haldedir. Dizi elemanlarının giriĢinden sonra “Dizi elemanlarını gir”Butonu pasif hale “Ekle” butonu aktif hale gelmektedir. Ekle butonuna tıklandığındadizi yeniden boyutlandırılarak InputBox()‟tan diziye yeni eleman giriĢi yapılmakta ve aynızamanda liste kutusuna da eklenmektedir. ÇıkıĢ düğmesiyle de programsonlandırılmaktadır.int sayi;private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ byte i; int[] dizi1 = new int[5]; for (i = 0; i < 5; i++) { dizi1[i] =int.Parse(Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Dizinin" + (i+ 1) + ".elemanını girin", "Bilgi Girişi", "", 20, 20)); } for (i = 0; i < 5; i++) { listBox1.Items.Add(dizi1[i]); } sayi = 5; button1.Enabled = false; button2.Enabled = true;}byte s = 5;private void button2_Click(object sender, EventArgs e){ int[] dizi1 = new int[sayi + 1]; dizi1[sayi] =int.Parse(Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Dizinin" + (s+ 1) + ".elemanını girin", "Bilgi Girişi", "", 20, 20)); listBox1.Items.Add(dizi1[sayi]);}private void button3_Click(object sender, EventArgs e){ Close();}private void Form1_Load(object sender, EventArgs e){ button2.Enabled = false;} 6
 7. 7. nU Ekle butonuna bastığımızda InputBox ekranı gelir. Ġstediğimiz sayıyı girip “Tamam” butonuna bastığımızda ListBox‟a değer eklenir.7
 8. 8. nUÖrnek:4 elemanlı string bir dizi tanımlanıp ilk değerleri verilerek formun çalıĢtırılmasında budeğerler comboBox() ta listelenmektedir.public string[] mevsimler = new string[4] { "Ġlkbahar", "Yaz","Sonbahar", "Kış" };private void Form4_Load(object sender, EventArgs e){ comboBox1.Items.Add(mevsimler[0]); comboBox1.Items.Add(mevsimler[1]); comboBox1.Items.Add(mevsimler[2]); comboBox1.Items.Add(mevsimler[3]);} private void comboBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e) { if(comboBox1.SelectedIndex==0) textBox1.Text=mevsimler[0]; if(comboBox1.SelectedIndex==1) textBox1.Text=mevsimler[1]; if(comboBox1.SelectedIndex==2) textBox1.Text=mevsimler[2]; if(comboBox1.SelectedIndex==3) textBox1.Text=mevsimler[3]; } 8
 9. 9. nUÇok Boyutlu Dizileri TanımlamakBazı durumlarda (özellikle büyük projelerde) çok boyutlu dizi tanımlamak zorundakalabilirsiniz. Bu genlikle satır ve sütundan iki boyutlu bir dizi olacaktır. (Özellikle matrishesaplarıyla ilgilenen mühendisler için) Bazen daha büyük boyutlu da olabilir.Çok boyutlu bir dizi tanımlamak, sizi tek boyutlu birçok dizi tanımlamak yerine bir taneçok boyutlu dizi tanımlayarak problemi çözme imkânı verir. Bu hem kod karmaĢasındanhem de hız açısından faydalıdır. AĢağıda iki boyutlu bir dizi tanımlanmıĢ olup (2 satır, 3sütunlu) ilk satır üçüncü sütunlu değere 200 değeri atanmıĢtır.Örnek: private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { int[,] dizi = new int[2, 3]; dizi[0, 2] = 200; textBox1.Text=dizi[0,2].ToString(); }dizi [2, 3] ün sonuçta 6 elemanlı bir dizi olduğu aĢağıda anlatılmaya çalıĢıldı.dizi [0, 0], dizi [0, 1], dizi [0, 2], dizi [1, 0], dizi [1, 1], dizi [1, 2] görüldüğü gibi 6elemanlı iki boyutlu bir dizi oluĢturuldu.Burada dizinin ilk ve ikinci elemanı yerine i,j değiĢkenleri kullanılarak bir çok iĢlemkolaylıkla yapılabilir. 9
 10. 10. nU10
 11. 11. nUDinamik DizilerC#‟ ta diziler önce tanımlanıp daha sonra eleman sayısı belirlendiği için bu diziler aynızamanda dinamik dizi olarak da kullanılabilirler. Burada [] içerisindeki değer birtextBox‟tan veya bir inputBox‟tan rahatlıkla alınabilir. Bu sayede bu diziler aynı zamandabir dinamik dizi görevi görürler.Dinamik diziler öğrenci sayısının bilinmediği sınıflar için veya oyuncu sayısının bilinmediğibilhassa network oyunları için kullanılır. Mesela öğrenci sayısını dinamik dizi olaraktanımlamak çok doğru bir karardır. Çünkü A sınıfı 40 kiĢi, B sınıfı 50 kiĢiden ibaretolabilir. Bu durumda öğrenci sayısını bir textBox‟ a aldırarak [] içerisinde atayabilirsiniz.Onu da for döngüsüyle iĢleme sokup tüm öğrencilerin, isimlerini, numaralarını tek satırlıkkodla aldırmanız mümkün olur aksi halde en büyük sınıfa göre bir dizi tanımlayacaktınız.Diğer ufak sayılarda iĢlem yaparken artan değiĢkenler bellekte boĢu boĢuna yer iĢgaledecekti. Bu iyi bir programcı için istenen bir Ģey değildir.Bir diziyi arraylist sınıfından tanımlamak demek dizinin boyutunun ihtiyaç duyuldukçaarttırılması veya azaltılması demktir.10 elemanımız ve 10 elemanlı bir dizimiz varsa velisteye yeni eleman eklemek isteniyorsa dizinin elemanını ihtiyaç duyuldukçaarttırabilirsiniz. Üstelik dizinin eski hali korunacaktır. Aynı durum dizinin boyutunuazaltmak içinde geçerlidir.Arraylist sınıfı diziye her eleman eklendiğinde dizi boyutu arttırmaz Bunun yerine ilketapta 4 elemanlı bir dizi oluĢturur. Ġlk 4 elemanda dizinin boyutu sabit kalır.5. elemaneklendiğinde dizi boyutu 2 katına çıkarılır.Not: Arraylist sınıfını kullanabilmek için öncelikle;using System.Collections; kütüphanesini çağırmalıyız.ArrayList Fonksiyonları ileriki sayfalarda iĢlenecektir. 11
 12. 12. nUJagged DizilerC# ile gelen güzel bir olay olan jagged dizilerdir. Bunu önceden benim gibi C kullananvatandaĢlar pointer kullanarak yapıyordu. Bu Ģekilde malloc()la yer isteyip sonra onudinamik oluĢturup siliyorduk. Jagged (pürüzlü, düzensiz) dizilerde ise sizin istediğinizkadar temel eleman oluĢturup bu elemanların her birinin alt dizisi ihtiyaca göreoluĢturulur. OluĢturacağımız dizilerde satırların eleman sayıları birbirinden farklıysa budurumlarda Jagged dizi tanımlanır.Bir diziyi jagged olarak tanımlamak ona bir özellik kazandırmanız dizi ile ilgili tümiĢlemleri yine yapabilirsiniz.Mesela diziyi tablo halinde ifade edecek olursak Ģöyle bir yapıda dizimiz olabilir.Dizinin alt eleman sayısı farklılık gösterebiliyor. .net listview datagrid vs. gibibileĢenlerdeki ekleme mantığıyla hareket edeceğiz. Ġlk önce itemleri (dizinin [i][0])kısmını ayarlayacağız. Sonra da o itemlere (dizi elemanlarına ait ) alt itemleri oluĢturupekleyeceğiz.Listviewe rastgele oluĢturulmuĢ verileri rastgele boyutlu dizilere nasıl atılacağınıgösterelim.ġimdi dizinin [i][0]. elemanları Listviewde item gibi olacak sonra listview e diğer kayıtlarsubitemler olarak gelecek. Bu Ģekilde iç içe for döngüsüyle yapacağız. Matrisler gibidüĢünürsek daha kolay anlaĢılır. 12
 13. 13. nUJagged Dizisinin TanımlanmasıÖrnek:int[][] jdizi = new int[3][];3 satırdan oluĢan bir dizi tanımladım. Fakat her satırın eleman sayısı birbirinden farklıolacaktır. (Aynıda olabilir) Bu sayıları da programın herhangi bir yerinde bildireceğim.Örnek:private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { //Dizinin 1.,2. ve 3. satırlarının kaç değerden oluşacağıbelirtilmiştir. //Sonra da dizilere değer atanmıştır. int[][] jdizi; jdizi = new int[3][]; jdizi[0] = new int[4][]; jdizi[1] = new int[3][]; jdizi[2] = new int[2][]; jdizi[0][3] = 100; jdizi[2][1] = 500; Form1.ActiveForm.Text = jdizi[2][1].ToString(); }Yukarıdaki kod aĢağıdaki gibi Ģematize edilebilir.Jdizi[0][0] jdizi[0][1] jdizi[0][2] jdizi[0][3]Jdizi[1][0] Jdizi[1][1] Jdizi[1][2]Jdizi[2][0] Jdizi[0][1]Görüldüğü gibi ilk satır 4 elemandan , 2. Satır 3 elemandan, 3. Satırda 2 elemandanoluĢmaktadır. Artık her elemana rahatlıkla değer atayabilirsiniz. Burada dikkat edilmesigereken husus jdizi[2][3] yukarıdaki elemanlar dıĢında herhangi bir tanesi de olabilir)elemanına değer atayamayacağınızdır. Eğer böyle bir atama yaparsanız, çalıĢma anındaprogramınız kırılacaktır.Örnek:string[][] aile = new aile[10][];Alt dizileri ise tek tek tekrar dizi tanımlıyormuĢuz gibi tekrar tanımlayacağız. Meseladizinin 1. elemanı 2. elemanı ... hepsi ayrı ayrı birer dizi olacaktır.Örnek:aile[i] = new string[10];ġeklinde tanımlarız. Fakat bunun düzensizliği nerde kaldı? AĢağıdaki örneğe bakalım. 13
 14. 14. nUÖrnek:tut=r.Next(1,20);aile[i] = new string[tut];Rastgele değerlerde boyutlu bir dizi. Dizi Ģimdi jagged oldu. Sonra buna random olarakrastgele değerler verip dolduralım.Cascade: (char)65 dersek a olur. Onun koyacağımız tip belirteçleri cascade oluyor.Bununla o değeri bellekteki tutulma Ģekli belirlenir.Rastgele değerler için;Örnek: public string veri_ekle() { string tut1 = ""; for (int i = 0; i< r.Next(1, 15); i++) //Verinin boyu da random ayarlanır { tut1 += Convert.ToString((char)r.Next(65, 90)); //65 ve 90 alafabenin asci max min değerleridir //a,z arasında rastgele harf ürettikchar’cascadedir. } return tut1; }Bunu da sırayla jagged diziye ekledikten sonra artık ispat için listviewde sergilemekkalıyor. Ekleme iĢlemi tam olarak solutionda mevcuttur.Listviewe eklemek artık daha kolay olacaktır.Örneğin Devamı:for (int a = 0; a < eb ; a++){ //eb en buyuk alt kolonun boyutu listView1.Columns.Add(a.ToString());}for (int i = 0; i < Convert.ToInt32(textBox1.Text); i++){ listView1.Items.Add(aile[i][0]); //Temel elemanlar item olacaktır for (int j = 0; j < aile[i].Length; j++) { listView1.Items[i].SubItems.Add(aile[i][j].ToString()); //Alt elemanlar subitem olacaktır }} 14
 15. 15. nUSonuç:Görüldüğü üzeri bazı alt diziler 2 bazısı 18 ... olmuĢ. Böylece bellek israfı önlenmiĢtir.Örnek: Boyutu 3 olan diğer boyutu belli olmayan bir jagged dizi tanımlanarak 2.boyutunun elemanlarını form yüklendiğinde diziye girilmektedir. Her bir sütunelemanlarını ayrı ayrı liste kutusuna listeleyen ve bu dizinin rankını “Dizinin rankınıgöster” düğmesine basıldığında mesaj kutusunda gösteren program.string[][] aile = new string[3][];private void Form5_Load(object sender, EventArgs e){ aile[0] = new string[] {"Nurdan","Nurşan","Hakan","Seçkin"}; aile[1] = new string[] {"Sen", "Ben", "O", "Biz", "Siz" }; aile[2] = new string[] {"Sevde", "Sercan", "Selçuk" }; for (int j = 0; j < 4; j++) listBox1.Items.Add(aile[0][j]); for (int j = 0; j < 5; j++) listBox2.Items.Add(aile[1][j]); for (int j = 0; j < 3; j++) listBox3.Items.Add(aile[2][j]);}private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ MessageBox.Show("Aile Dizisi"+(aile.Rank).ToString()+"boyutludur." ,"Rank"); } 15
 16. 16. nUKoleksiyonlarDizi eleman sayısının esnek Ģekilde tanımlanması için kullanılan yapılardır. Eleman sayısı,programda kullanılacak eleman sayısına göre artırılır ya da azaltılır. Koleksiyonlar,System.Collections isim alanında (namespace) bulunur. Koleksiyonlarla çalıĢmayabaĢlamadan önce System.Collection‟ı using deyimiyle projenin baĢına dâhil etmekgerekir. 16
 17. 17. nUDizilerle İlgili Diğer İşlemlerArraylist FonksiyonlarıArrayList oluĢturabilmek için projemize using System.Collections; kodunu usingsatırına eklemeliyiz. Bu kodla System.Collections kütüphanesini çağırmıĢ oluruz.Klasik dizilerle çalıĢırken karĢılaĢabileceğimiz temel sorunlar Ģunlardır.Dizilerin sınırları sabittir. int[] dizi = new int[60];Dizilerin tüm elemanları aynı türden olmalıdır. Örneğin; Hepsi intKullanmadığımız dizi elemanlarından dolayı bellek alanlarıgereksiz yere iĢgal edilmektedir.Örneğin sayısını bilemediğimiz bir dizinin eleman sayısını 500 olarak belirlediğimizivarsayalım. ÇalıĢma zamanında dizimizin sadece 10 elamanını kullandığımız durumdadiğer 490 elemanlık bellek alanı boĢ olarak kalır. Öte yandan dizimizde tutmak istediğimizdeğiĢkenlerin sayısı 501 bir olduğu bir durumda "IndexOutOfRangeException" istisnaidurumu ortaya çıkar ve program bu hatadan dolayı sonlanır. 17
 18. 18. nUDizinin Yavru Değişkenine Eleman EklemeArrayList class‟indan oluĢturduğumuz yavru değiĢkene bir eleman eklemek için Add()kullanılır.Örnek:public partial class Form1 : Form{ public Form1() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { ArrayList diziListe = new ArrayList(); int[] dizi = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 }; diziListe.Add(dizi[2]);// diziListenin ilk elemani 3 diziListe.Add(12); // diziListenin ikinci elemani 12 diziListe.Add("kelime"); // dizilistenin üçüncü elemani kelime stringi olur this.Text = diziListe[0].ToString(); // Formun basligina 3 yazar this.Text = diziListe[1].ToString(); // Formun basligina 12 yazar this.Text = diziListe[2]; // Formun basligina kelime yazar }} Burada dikkat edilmesi gereken ilk nokta Add fonksiyonu ile ArrayList‟e ayni andasadece bir eleman ekleyebilmemiz. Ġkinci önemli nokta ise hem bir integer değeri ekledikhem de bir string değeri ekledik. Buradan da anlaĢılacağı üzere oluĢturduğumuzArraylist‟e object türünde değerler atabiliyoruz. Mesela biz burada diziListe isimli yavrudeğiĢkene bool, double, float, string, byte, hatta Button, listBox türünde nesneler deekleyebiliyoruz çünkü object türü değiĢken hepsini kapsayabiliyor. 18
 19. 19. nUDizinin Eleman Sayısını ÖğrenmekBir dizinin kaç elemandan oluĢtuğunu öğrenmek için Length kullanılır.Örnek:private void button2_Click(object sender, EventArgs e){ int[] dizi = new int[5] { 0, 10, 20, 30, 40 }; textBox1.Text = dizi.Length.ToString(); // 5 yazdırır.}Eğer Jagged bir dizide aynı fonksiyonu kullanırsanız geriye satır sayınız döner. Çünkühangi satıra kaç eleman atayacağınız değiĢkenlik gösterecektir.Örnek:private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { int[][] jdizi; int[,]nurdan= new int[2,3]; jdizi = new int[5][]; jdizi[0] = new int[4]; jdizi[1] = new int[3]; jdizi[2] = new int[2]; jdizi[0][3] = 100; Form1.ActiveForm.Text = jdizi.Length.ToString();}Dizinin Boyutunu ÖğrenmekBir dizinin boyutunu öğrenmek için Rank kullanılır.Örnek:private void button4_Click(object sender, EventArgs e) { int[,] dizi = new int[2, 3]; dizi[0, 2] = 200; textBox1.Text = dizi.Rank.ToString();//2 yazdırır. }Aynı fonsiyonu Jagged diziler için kullanırsanız geriye 1 değeri döner.Örnek:private void button5_Click(object sender, EventArgs e){ int[][] jdizi; jdizi = new int[10][]; jdizi[0] = new int[4]; jdizi[1] = new int[3]; jdizi[2] = new int[2]; 19
 20. 20. nU jdizi[0][3] = 100; jdizi[2][1] = 500; Form1.ActiveForm.Text = jdizi.Rank.ToString();// 1 yazar. }Belirtilen Dizi Boyutunun Eleman Sayısını ÖğrenmekBir dizinin herhangi bir boyutunun kaç elemanlı olduğunu öğrenmek için GetLength()kullanılır. AĢağıda dizi değiĢkeninin ilk boyutunu textBox‟un içine yazdırdık. Dizi çokboyutlu da olabilirdi o zaman GetLength(1) veya daha büyük bir değer girilebilirdi.Örnek:private void button6_Click(object sender, EventArgs e){ int[] dizi = new int[5] { 0,5,10,15,20,25}; textBox1.Text = dizi.GetLength(0).ToString(); //6 yazdırır.}Aynı fonksiyonu Jagged diziler için kullanırsanız sadece ”0” için çalıĢır. Yani dizinin ilkboyutunun kaç elemandan oluĢtuğunu öğrenebilirsiniz. Çünkü tanımlandığı anda diğerboyutlar belli değildir.Örnek:private void button7_Click(object sender, EventArgs e){ int[][] jdizi; jdizi = new int[10][]; jdizi[0] = new int[4]; jdizi[1] = new int[3]; jdizi[2] = new int[2]; jdizi[0][3] = 100; jdizi[2][1] = 500; Form1.ActiveForm.Text = jdizi.GetLength(0).ToString(); // 10 yazar. //Burada GetLength(1) yazılmaz program hata verir.}Clear, Reverse, IndexOf metotları Array sınıfında Shared (paylaĢtırılmıĢ) olarak tanımlımetotlardır. ĠĢlemin yapılacağı dizi parametre olarak verilmelidir. 20
 21. 21. nUDizide Belirtilen İndis Aralığındaki Değerleri SilmeParametre olarak verilen dizinin, belirtilen indis aralığındaki tüm değerleri temizlemek içinClear() kullanılır. Temizleme iĢleminde atanan değer, dizi elemanlarının tiplerine göredeğiĢir. Örneğin int tipinde tanımlı bir dizinin elemanları temizlenirse 0 değerini alacaktır.Buna karĢın String tipindeki elemanlar “” (boĢ yazı) değerini alır.Örnek:int[] dizi = { 12, 13, 14, 15 }; // 1. indisten başlayarak, 3 elemanı temizle Array.Clear(dizi, 1, 3); MessageBox.Show(dizi[2].ToString()); //Sonuç = 0 // Dizinin tüm elemanlarını temizler Array.Clear(dizi, 0, dizi.Length);Örnek:private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ ArrayList diziListe = new ArrayList(); int[] dizi = new int[5] { 11, 21, 34, 56, 74 }; diziListe.AddRange(dizi); diziliste.Clear(); // diziListenin içine tamamen temizler textBox1.Text = diziListe[2].ToString();// hata verir.}Diziye Değerin Olup Olmadığını Kontrol EtmeFonksiyona parametre olarak verilen değiĢkenin ArrayList içinde olup olmadığınaContains() bakar. Eğer var ise true yok ise false döndürür.Örnek:private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ ArrayList diziListe = new ArrayList(); int[] dizi = new int[5] { 1, 2, 3, 4, 5 }; diziListe.AddRange(dizi); if (diziListe.Contains(Convert.ToInt32(textBox1.Text)) == true) { MessageBox.Show("girilen deger diziListe içinde mevcut"); } else { MessageBox.Show("girilen deger diziListe içinde yok"); }} 21
 22. 22. nUDizinin Eleman Sırasını Tersine ÇevirmeParametre olarak verilen dizinin eleman sırasını tersine çevirmek için Reverse()kullanılır. Dizinin tüm elemanlarının veya belirli indis aralığındaki elemanlarının sırasıtersine çevrilebilir.Örnek:string[] harfler = { "A", "B", "C" }; Array.Reverse(harfler); MessageBox.Show(harfler[2]); // Sonuç = A string[] harfler = { "A", "B", "C" }; Array.Reverse(harfler, 0, 1); MessageBox.Show(harfler[2]); // Sonuç = CÖrnek:private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ ArrayList diziListe = new ArrayList(); int[] dizi = new int[5] { 7, 8, 9, 10, 11 }; diziListe.AddRange(dizi); diziListe.Reverse(); // dizi bundan sonra {11,10,9,8,7} halini alir. textBox1.Text = diziListe[2].ToString(); // textBox1in içine 9 yazar.}Dizi Elemanlarını Küçükten Büyüğe SıralamaArraylist‟in elamanlarını küçükten büyüğe doğru sıralamak için Sort() kullanılır. Eğerelemanlar string tipinde ise alfabetik sıralama yapar.Örnek:private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ ArrayList diziListe = new ArrayList(); string[] dizi = new string[4] { "Ankara", "Izmir","Istanbul", "Gaziantep" }; diziListe.AddRange(dizi); diziListe.Sort(); //dizinin son hali {"Ankara","Gaziantep","Istanbul","Izmir"}seklinde olur. textBox1.Text = diziListe[3].ToString(); // textBox1in içine Izmir yazar.} 22
 23. 23. nUÖrnek:private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ ArrayList diziListe = new ArrayList(); int[] dizi = new int[5] { 11, 21, 34, 56, 74 }; diziListe.AddRange(dizi); textBox1.Text = diziListe[2].ToString(); // textBox1’in içine 34 yazar}Dizi İçinde Aranan Değeri BulmaĠlk parametrede verilen dizide, ikinci parametrede verilen değeri aramak için IndexOf()kullanılır. Aranan değer dizide bulunursa indisi, bulunamazsa -1 döndürür. IndexOffonksiyonu aramaya ArrayList‟in baĢından baslar.Örnek:float[] notlar = { 78.1, 99.9, 100, 12.2 }; float maxNot = 100; MessageBox.Show(Array.IndexOf(notlar, maxNot).ToString()); // Aranan maxNot değerinin indisi = 2Örnek: private void button11_Click(object sender, EventArgs e) { ArrayList diziListe = new ArrayList(); string[] dizi = new string[5] {"aa","bb","cc","dd","ee" }; // fonksiyonun parametresi aradigimiz elemandir diziListe.AddRange(dizi); int sira; sira = diziListe.IndexOf("cc", 0, diziListe.Count–1); textBox1.Text = sira.ToString(); } 23
 24. 24. nUDizinin İçinde Aranan Değeri Sondan Başlayarak BulmaIndexOf fonksiyonu gibi ArrayList içinde herhangi bir elemanı aramak için LastIndexOf()kullanılır. IndexOf‟tan farkı aramaya sondan baĢlamasıdır. Elaman sayısı çok fazla olanArraylist‟lerde aradığımız eleman sonlara daha yakınsa bu fonksiyon bize hız kazandırır.Eğer aranan eleman ArrayList içinde var ise elemanın indis numarasını, yok ise -1döndürür.Örnek:private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { ArrayList diziListe = new ArrayList(); string[] dizi = new string[5] {"aa","bb","cc","dd","ee" }; diziListe.AddRange(dizi); int sira; sira = diziListe.LastIndexOf("dd", 0, diziListe.Count – 1); // Aramaya sondan basladigi için elemani 2. seferde bulur. Eger IndexOf kullansaydik elemani üçüncü seferde bulacakti. textBox1.Text = sira.ToString(); }Dizide Belirtilen Boyutun Üst Sınırını ÖğrenmekBir dizinin herhangi bir boyutunun en üst sınırını öğrenmek için GetUpperBound()kullanılır.Örnek:private void button8_Click(object sender, EventArgs e) { int[] dizi = new int[5] { 0, 20, 10, 40, 30 }; textBox1.Text = dizi.GetUpperBound(0).ToString(); //4 yazdırır. }Aynı iĢlemi Jagged diziler için kullanırsanız. Sadece ilk boyut için değer döndürebilirsiniz.BaĢka bir boyut girerseniz program çalıĢmayacaktır.Örnek:private void button9_Click(object sender, EventArgs e) { int[][] jdizi; jdizi = new int[10][]; jdizi[0] = new int[4]; jdizi[1] = new int[3]; jdizi[2] = new int[2]; jdizi[0][3] = 100; jdizi[2][1] = 500; 24
 25. 25. nU Form1.ActiveForm.Text =jdizi.GetUpperBound(0).ToString(); // 9 yazar. //Burada GetUpperBound(1) yazılmaz program hata verir. }Diğer dizi fonksiyonları da Jagged dizilerde kullanılabilir fakat gireceğiniz değerlerebirazcık dikkaet etmeniz gerekecektir.Dizinin Eleman Sayısını ÖğrenmeArrayList‟in eleman sayısını öğrenmek için Count() fonksiyonu kullanılır.Örnek:private void button7_Click(object sender, EventArgs e){ ArrayList diziListe = new ArrayList(); int[] dizi = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }; diziListe.AddRange(dizi); textBox1.Text = diziListe.Count.ToString(); //textBox1in içine 6 yazar}Dizi İçindeki Herhangi Bir Aralığa Eleman EklemeArrayList içinde herhangi bir aralığa eleman eklemek için Insert() kullanılır. Arayaeleman eklediğimiz için ArrayList‟in eleman sayısı da artmıĢ olur (tıpkı otobüs beklerkenbirinin araya girmesi gibi). Fonksiyonun ilk parametresine elemanı eklemek istediğimizindis numarasını, ikinci parametreye ise elamanı yazarız.Örnek:private void button10_Click(object sender, EventArgs e){ ArrayList diziListe = new ArrayList(); string[] dizi = new string[5] { "aa", "bb", "cc", "dd", "ee" }; // diziListe.AddRange(dizi); diziListe.Insert(2, "ff"); // diziListenin 2 numarali indisine ff ekledik. diziListenin eleman sayisi 6 oldu. textBox1.Text = diziListe[2].ToString(); // textBox1in içine ff yazar.} 25
 26. 26. nUDizi İçindeki Herhangi Bir Aralığa 1’den Fazla Eleman EklemeArrayList içinde herhangi bir aralığa birden fazla elemanı tek seferde eklemek içinInsertRange () kullanılır.Örnek:private void button12_Click(object sender, EventArgs e){ ArrayList diziListe = new ArrayList(); int[] dizi = new int[5] { 0, 1, 2, 3, 4 }; diziListe.AddRange(dizi); int[] eklenecek=new int[3]{ 10, 11, 12 }; diziListe.InsertRange(2, eklenecek); // diziListenin 2 numarali indisinden sonra {10,11,12} dizisini ekledik. diziListenin eleman sayisi 8 oldu. // diziListenin son hali{0,1,10,11,12,2,3,4,5} seklidedir. textBox1.Text = diziListe[2].ToString(); // textBox1in içine 10 yazar. }Dizi İçindeki Elemanı Bulup SilmeFonksiyona parametre olarak girilen elemanı Arraylist‟in içinde bulup silmek için Remove() kullanılır. Böylece ArrayList‟in eleman sayısı 1 azalmıĢ olur.Örnek:private void button13_Click(object sender, EventArgs e){ ArrayList diziListe = new ArrayList(); int[] dizi = new int[5] { 0, 1, 2, 3, 4 }; diziListe.AddRange(dizi); diziListe.Remove(3) textBox1.Text = diziListe[3].ToString(); // textBox1in içine 4 yazar.} 26
 27. 27. nUDizi İçindeki Elemanı İndis Numarasına Göre SilmeFonksiyona parametre olarak girilen indis numarasını Arraylist‟in içinde bulup silmek içinRemoveAt () kullanılır. Remove fonksiyonundan tek farkı parametre olarak elemanıdeğil elemanın indis numarasını almasıdır.Örnek:private void button15_Click(object sender, EventArgs e){ ArrayList diziListe = new ArrayList(); int[] dizi = new int[5] { 7, 8, 9, 10, 11 }; diziListe.AddRange(dizi); diziListe.Remove(2); textBox1.Text = diziListe[2].ToString(); // textBox1in içine 10 yazar.} 27
 28. 28. nUDizilerle İlgili ÖrneklerÖrnek 1: Girilen sayıyı yazıya çeviren programKodlar:using System;using System.Drawing;using System.Collections;using System.ComponentModel;using System.Windows.Forms;using System.Data;namespace YazıyaÇevir{public class Form1 : System.Windows.Forms.Form{ private System.Windows.Forms.TextBox textBox1; private System.Windows.Forms.Button button1; private System.Windows.Forms.Label label1; private System.ComponentModel.Container components = null; public Form1() { InitializeComponent(); } protected override void Dispose( bool disposing ) { if( disposing ) { if (components != null) { components.Dispose(); } } base.Dispose( disposing ); } #region Windows Form Designer generated code private void InitializeComponent() { this.textBox1 = new System.Windows.Forms.TextBox(); this.button1 = new System.Windows.Forms.Button(); this.label1 = new System.Windows.Forms.Label(); this.SuspendLayout(); this.textBox1.Location = new System.Drawing.Point(8, 24); this.textBox1.Name = "textBox1"; this.textBox1.Size = new System.Drawing.Size(200, 20); this.textBox1.TabIndex = 0; 28
 29. 29. nU this.button1.Location = new System.Drawing.Point(216, 24); this.button1.Name = "button1"; this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23); this.button1.TabIndex = 1; this.button1.Text = "Çevir"; this.button1.Click += newSystem.EventHandler(this.button1_Click); this.label1.BackColor =System.Drawing.SystemColors.ActiveCaption; this.label1.Location = new System.Drawing.Point(12, 56); this.label1.Name = "label1"; this.label1.Size = new System.Drawing.Size(48, 21); this.label1.TabIndex = 2; this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13); this.ClientSize = new System.Drawing.Size(292, 94); this.Controls.Add(this.label1); this.Controls.Add(this.button1); this.Controls.Add(this.textBox1); this.Name = "Form1"; this.Text = "Form1"; this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load); this.ResumeLayout(false); this.PerformLayout();} #endregion [STAThread] static void Main() { Application.Run(new Form1()); } string çevir(string sayı) { int max_basamak_say = 18; //18 basamaklı-katrilyon string[] birler = { "", "bir", "iki", "üç", "dört", "beş", "altı", "yedi", "sekiz", "dokuz"}; string[] onlar = { "", "on", "yirmi", "otuz", "kırk", "elli","altmış", "yetmiş", "seksen", "doksan"}; //Eğer 18 basamaktan daha fazla kullanacaksanız //katrilyondan önce o basamakları da ekleyin string[] binler = {"katrilyon", "trilyon", "milyar", "milyon","bin", ""}; int i, uz ; int[] bas = new int[3]; string sonuç="", ara_sonuç=""; uz = sayı.Length; //sayının kullanılmayan basamaklarını sıfırla doldur sayı = sayı.PadLeft(max_basamak_say, 0); //sayıyı üçerli basamaklar halinde ele al for (i = 0 ; i <= max_basamak_say / 3 - 1 ; i++) { 29
 30. 30. nU bas[0] = int.Parse(sayı.Substring(i * 3, 1)); bas[1] = int.Parse(sayı.Substring((i * 3) + 1, 1)); bas[2] = int.Parse(sayı.Substring((i * 3) + 2, 1)); if (bas[0] == 0) ara_sonuç = ""; else if (bas[0] == 1) ara_sonuç = "yüz"; else ara_sonuç = birler[bas[0]] + "yüz"; ara_sonuç = ara_sonuç + onlar[bas[1]] + birler[bas[2]]; //basamak değeri oluşmadıysa yani 000 ise binler basamağını ekle if (ara_sonuç != "") ara_sonuç = ara_sonuç + binler[i]; //birbin olmaz if ((i > 1) && (ara_sonuç == "birbin")) ara_sonuç = "bin"; if (ara_sonuç != "") sonuç = sonuç + ara_sonuç + " "; } if (sonuç.Trim() == "") sonuç = "sıfır"; return sonuç.Trim(); } private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) { try { label1.Text = çevir(textBox1.Text); } catch { MessageBox.Show("Geçersiz sayı"); } } private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e) { this.AcceptButton=button1; }}}Ekran Çıktısı: 30
 31. 31. nUÖrnek 2: Dinamik Dizi ÖrneğiKayıt‟a tıklandığında; TextBox lara girilen değerleri alır, personel sayısını (girilen kayıtsayısı) , dizi boyutunu (textBox lara girilen bilgi sayısı) bulur.Listele butonuna tıklandığında forma girilen bilgileri 2. Formdaki ListBox‟a ekler.Kodlar:using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;using System.Collections;namespace dinamikdizi{ public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } struct personel { public string ad, meslek, babaadi, dogumyeri, soyad; public override string ToString() { return "ADI=" + ad + ", SOYADI= " + soyad + " ,MESLEĞĠ= " + meslek + ",BABA ADI=" + babaadi + ",DOĞUM YERĠ=" +dogumyeri; } } ArrayList Pers = new ArrayList(); private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { personel p; p.ad = textBox1.Text; p.soyad = textBox2.Text; p.meslek = textBox3.Text; p.babaadi = textBox4.Text; p.dogumyeri = textBox5.Text; Pers.Add(p); label8.Text = Pers.Count.ToString(); label9.Text = Pers.Capacity.ToString(); } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { int i; Form2 frm = new Form2(); 31
 32. 32. nU for (i = 0; i <= Pers.Count - 1; i++) frm.listBox1.Items.Add(Pers[i].ToString()); frm.Show(); } }}Ekran Çıktısı: 32
 33. 33. nUÖrnek 3: x1,x2,x3 0 ya da değerlerini alabilen değiĢkenler olmak üzereax1+bx2+cx3=d denkleminin çözümünü sağlayan (x1,x2,x3) değerlerini sonuc1 label ınayazan, çözümü yoksa denklemin çözümü yok diye sonuç1 label ına yazan program.Bunun yanında d deki değerin asal olup olmadığını sonuc2 label ına yazan ve Temizlebutonuna bastığında textBox ların içini 0 yapıp label lerin içini temizleyen program.Kodlar:Formun Kodlarıusing System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace deniz_tanır_04078541{ public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int a1,a2,a3,a4; int[] sonuc = new int[3]; a1 = Convert.ToInt16(textBox1.Text); a2= Convert.ToInt16(textBox2.Text); a3 = Convert.ToInt16(textBox3.Text); a4 = Convert.ToInt16(textBox4.Text); sinav yeni = new sinav(a1, a2, a3, a4); sonuc = yeni.hesapla(); label5.Text = sonuc[0].ToString() + "," +sonuc[1].ToString()+","+sonuc[2].ToString(); if (sonuc[0] == 100) label5.Text = "çözüm yok"; } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { int a1, a2, a3, a4; int[] sonuc = new int[3]; a1 = Convert.ToInt16(textBox1.Text); a2 = Convert.ToInt16(textBox2.Text); a3 = Convert.ToInt16(textBox3.Text); 33
 34. 34. nU a4 = Convert.ToInt16(textBox4.Text); sinav yeni = new sinav(a1, a2, a3, a4); label6.Text= yeni.asalmi(); } private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { textBox1.Text = "0"; textBox2.Text = "0"; textBox3.Text = "0"; textBox4.Text = "0"; label5.Text = ""; label6.Text = ""; } }}Class Kodlarıusing System;using System.Collections.Generic;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace egesinav{ class sinav { int a, b, c, d; int x1, x2, x3; public sinav(int a3, int b3, int c3, int d3) { a = a3; b = b3; c = c3; d = d3; } public int[] hesapla() { int[] k=new int[3]; k[0] = 100; x1 = 0; x2 = 0; x3 = 0; if (x1 * a + x2 * b + x3 * c == d) { k[0] = x1; k[1] = x2; k[2] = x3; return k; } x1 = 0; x2 = 0; x3 = 1; if (x1 * a + x2 * b + x3 * c == d) { k[0] = x1; k[1] = x2; k[2] = x3; 34
 35. 35. nU return k; } x1 = 0; x2 = 1; x3 = 0; if (x1 * a + x2 * b + x3 * c == d) { k[0] = x1; k[1] = x2; k[2] = x3; return k; } x1 = 0; x2 = 1; x3 = 1; if (x1 * a + x2 * b + x3 * c == d) { k[0] = x1; k[1] = x2; k[2] = x3; return k; } x1 = 1; x2 = 0; x3 = 0; if (x1 * a + x2 * b + x3 * c == d) { k[0] = x1; k[1] = x2; k[2] = x3; return k; } x1 = 1; x2 = 0; x3 = 1; if (x1 * a + x2 * b + x3 * c == d) { k[0] = x1; k[1] = x2; k[2] = x3; return k; } x1 = 1; x2 = 1; x3 = 0; if (x1 * a + x2 * b + x3 * c == d) { k[0] = x1; k[1] = x2; k[2] = x3; return k; } x1 = 1; x2 = 1; x3 = 1; if (x1 * a + x2 * b + x3 * c == d) { k[0] = x1; k[1] = x2; k[2] = x3; return k; } return k;} public string asalmi() { string k2; for (int i = 2; i < d; i++) 35
 36. 36. nU if (d % i == 0) return "d sayısı asaldır"; return "d sayısı asal değildir"; } }}Ekran Çıktısı: 36
 37. 37. nUÖrnek 4: Ters Çevir butonuna basıldığında textBox‟daki girilen değeri ListBox‟a tersçevirerek atar.Ekle butonuna basıldığında textBox‟a girilen değeri aynen ListBox‟a yazar.Maç Sonucu butonuna basıldığında textBox‟a girilen değere göre kazanan kazanamayanıbelirleyip MessagaBox‟ta uyarı verir.Kodlarusing System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace WindowsFormsApplication6{ public partial class Form1 : Form { string[] isimler = new string[100]; int [] sans=new int [3]; int sayac,sayac2; public Form1() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int i; try { label2.Text = ""; for (i = textBox1.Text.Length - 1; i >= 0; i--) { label2.Text += textBox1.Text.Substring(i, 1); } listBox1.Items.Add(textBox1.Text.PadRight(15) +label2.Text); } catch { ; } } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { listBox1.Font = new Font("courier new", 10, FontStyle.Regular); listBox2.Font = new Font("courier new", 10, FontStyle.Regular); 37
 38. 38. nU listBox3.Font = new Font("courier new", 10, FontStyle.Regular); listBox1.Items.Add("Kelime".PadRight(15) + "Tersi"); listBox2.Items.Add("Adı Soyadı".PadRight(15) + "Telefon No"); listBox3.Items.Add("Adı Soyadı"); } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { try { isimler[sayac] = textBox2.Text; sayac++; listBox2.Items.Add(textBox2.Text.PadRight(15) +textBox3.Text); } catch { ; } } private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { int rsayi; Random r = new Random(); try { if (int.Parse(textBox4.Text) > int.Parse(textBox5.Text)) { while (sayac2 < 3) { rsayi = r.Next(sayac); if (Array.IndexOf(sans, rsayi) == -1) { sans[sayac2] = rsayi; sayac2++; } } for (int k = 0; k < sayac2; k++) {listBox3.Items.Add(isimler[sans[k]].PadRight(15)); } sayac2 = 0; } else { MessageBox.Show("Takımınız kaybettiğinden dolayıkontür kazanan olmamıştır"); } } catch { ; } 38
 39. 39. nU } }}Ekran Çıktısı 39
 40. 40. nUÖrnek 5: 6 tane sayı üretir ve bunları sıralar.Kodlarusing System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace WindowsApplication10{ public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } string sayilar; private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int sayi, i; Random rastgele = new Random(); for (i = 0; i < 6; i++) { sayi = rastgele.Next(1, 50); sayilar += sayi.ToString() + " "; label1.Text = sayilar; } } private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { string[] sirala = new string[6]; int i; sirala = sayilar.Split( ); Array.Sort(sirala); label2.Text = " "; for (i = 0; i < 6; i++) { label2.Text += sirala[i].ToString() + " "; }}}}Ekran Çıktısı 40
 41. 41. nUÖrnek 6: 0‟dan 100 e kadar rastgele sayılara oluĢturulmaktadır. Daha sonra bu sayılarınen büyüğü, en küçüğü ve ortalaması bulunmaktadır.Kodlarusing System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace dizidenemeleri{ public partial class Form3 : Form { public Form3() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int max, min, ortalama, toplam; Random rastgelesayi = new Random(); int[] dizi = new int[100]; for (int i = 0; i < 100; i++) { dizi[i] = rastgelesayi.Next(500); } max = dizi[0]; min = dizi[0]; toplam = 0; ortalama = 0; for (int i = 0; i < 100; i++) { if (max < dizi[i]) { max = dizi[i]; } if (min > dizi[i]) { min = dizi[i]; } toplam += dizi[i]; } label4.Text = max.ToString(); label5.Text = min.ToString(); ortalama = toplam / 100; label6.Text = ortalama.ToString(); int yedek; for (int i = 0; i < 100; i++) { 41
 42. 42. nU for (int j = 0; j < 100; j++) { if (dizi[i] > dizi[j]) { yedek = dizi[j]; dizi[j] = dizi[i]; dizi[i] = yedek; } } } listBox1.Items.Clear(); for (int i = 0; i < 100; i++) { listBox1.Items.Add(dizi[i]); } } }}Ekran Çıktısı 42
 43. 43. nUÖrnek 7: Sayısal Loto Programı; 1 ve 49 arası 6 tane sayı üretilir. Üretilen bu sayılarınaynı olup olmadığına bakılır. Sayılar birbirinden farklı olduğunda üretilen sayıları sayacnumarasına göre elemanlara atılır. Dizi elemanları küçükten büyüğe sıralanır. Label aaktarılır.Kodlarprivate void button1_Click(object sender, EventArgs e){//sayısal lotoda 6 sayı üretildiği için 6 elemanlı dizi oluşturuldu. Random r = new Random(); int rastgele; int sayac=0; int[] sayilar = new int[6]; while (sayac < 6) { rastgele = r.Next(1, 50); //1 ile 49 arasında rastgele sayıüretilir if (Array.IndexOf(sayilar, rastgele) == -1) //dizinin içinde aynı sayı yoksa { sayilar[sayac] = rastgele;//üretilen rastgele sayiyi dizinin sayac kaç ise o elemanına ata sayac++; } } Array.Sort(sayilar);//diziyi küçükten büyüğe sıralar label1.Text = sayilar[0].ToString(); //label1 e sayilardizisinin 1.elemanını yaz label2.Text = sayilar[1].ToString(); label3.Text = sayilar[2].ToString(); label4.Text = sayilar[3].ToString(); label5.Text = sayilar[4].ToString(); label6.Text = sayilar[5].ToString();}Ekran Çıktısı 43
 44. 44. nUÖrnek 8: TextBox‟a değer girilir. 2. textBox‟ a değiĢtirmek istediğiniz harfi,3. textBox‟ayeni değer girilir. “DeğiĢtir” butonuna tıklandığında label da kelimenin değiĢtirilmiĢ haliyazılır.Kodlarpublic string degistir(string cumle,char a,char b){ for (int i = 0; i < cumle.Length; i++) { if (cumle[i] == a) label4.Text += b.ToString(); else label4.Text += cumle[i].ToString(); } return cumle;}private void button1_Click(object sender, EventArgs e){ string cumle1 = textBox1.Text; char a = Convert.ToChar(textBox2.Text); char b = Convert.ToChar(textBox3.Text); degistir(cumle1, a, b);}Ekran Çıktısı 44
 45. 45. nUÖrnek 9: Su Doku OyunuForm Ekranının Kodları:using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace Sudoku{ public partial class sudoku_frm : Form { int[,] sudoku = new int[9, 9]; Sudoku_Kontrol kontrolet = new Sudoku_Kontrol(); Sudoku_Coz coz = new Sudoku_Coz(); public sudoku_frm() { InitializeComponent(); } private void Sayi_Giris(object sender, EventArgs e) { if (((TextBox)(sender)).Text == "1" || ((TextBox)(sender)).Text== "2" || ((TextBox)(sender)).Text == "3" || ((TextBox)(sender)).Text =="4" || ((TextBox)(sender)).Text == "5" || ((TextBox)(sender)).Text == "6"|| ((TextBox)(sender)).Text == "7" || ((TextBox)(sender)).Text == "8" ||((TextBox)(sender)).Text == "9") { if (kontrolet.Ekleme_Izın(sudoku,Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Name.Substring(0, 1)),Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Name.Substring(1, 1)),Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Text))) {sudoku[Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Name.Substring(0,1)),Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Name.Substring(1,1))]=Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Text); } else {sudoku[Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Name.Substring(0, 1)),Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Name.Substring(1, 1))] = 0; ((TextBox)(sender)).Text = null; } } else {sudoku[Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Name.Substring(0, 1)),Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Name.Substring(1, 1))] = 0; ((TextBox)(sender)).Text = null; } } 45
 46. 46. nU private void sudoku_frm_Load(object sender, EventArgs e) { for (int i = 0; i < 9; i++) { for (int j = 0; j < 9; j++) { string isim = j.ToString() + i.ToString(); TextBox hucre = new TextBox(); hucre.Font = new System.Drawing.Font("Microsoft SansSerif", 15F, System.Drawing.FontStyle.Regular,System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(162))); hucre.Location = new System.Drawing.Point(i*35+20,j*35+20); hucre.MaxLength = 1; hucre.Multiline = true; hucre.Name = isim; hucre.Size = new System.Drawing.Size(30, 30); hucre.TabIndex = 0; hucre.TextAlign =System.Windows.Forms.HorizontalAlignment.Center; hucre.BackColor = Color.GhostWhite; hucre.AllowDrop = true; hucre.TextChanged+=new EventHandler(Sayi_Giris); hucre.DragDrop+=new DragEventHandler(hucre_DragDrop); hucre.DragOver+=new DragEventHandler(hucre_DragOver); hucre.Click += new EventHandler(hucre_Click); Controls.Add(hucre); } } } private void hucre_Click(object sender, EventArgs e) { for (int i = 0; i < 9; i++) { sayilarMenu.Items[i].Enabled=false; } for (int i = 1; i < 10; i++) { if (kontrolet.Ekleme_Izın(sudoku,Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Name.Substring(0, 1)),Convert.ToInt32(((TextBox)(sender)).Name.Substring(1, 1)), i)) { sayilarMenu.Items[i-1].Enabled=true; } } sayilarMenu.Show(((TextBox)(sender)).Location.X +this.Location.X+40, ((TextBox)(sender)).Location.Y + this.Location.Y+28); } private void sudoku_frm_Paint(object sender, PaintEventArgs e) { Pen kalem = new Pen(Brushes.Black, 3); e.Graphics.DrawLine(Pens.Chocolate, 18, 17, 332, 17); e.Graphics.DrawLine(kalem, 18, 122, 332, 122); e.Graphics.DrawLine(kalem, 18, 227, 332, 227); 46
 47. 47. nU e.Graphics.DrawLine(Pens.Chocolate, 18, 332, 332, 332); e.Graphics.DrawLine(Pens.Chocolate, 17, 18, 17, 332); e.Graphics.DrawLine(kalem, 122, 18, 122, 332); e.Graphics.DrawLine(kalem, 227, 18, 227, 332); e.Graphics.DrawLine(Pens.Chocolate, 332, 18, 332, 332); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 18, 52, 332, 52); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 18, 87, 332, 87); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 18, 157, 332, 157); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 18, 192, 332, 192); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 18, 262, 332, 262); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 18, 297, 332, 297); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 52, 18, 52, 332); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 87, 18, 87, 332); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 157, 18, 157, 332); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 192, 18, 192, 332); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 262, 18, 262, 332); e.Graphics.DrawLine(Pens.Black, 297, 18, 297, 332);}private void yeni_btn_Click(object sender, EventArgs e){ Random rdn = new Random(); int oyun = rdn.Next(1, 6); switch (mod_sec.Text) { case "Oyun Yarat": TextBox hucre = new TextBox(); for (int i = 0; i <= Controls.Count - 1; i++) { if (Controls[i].GetType().Name == "TextBox") { hucre = (TextBox)this.Controls[i]; hucre.Text = null; hucre.ReadOnly = false; hucre.BackColor = Color.GhostWhite; } } for (int i = 0; i < 9; i++) { for (int j = 0; j < 9; j++) { sudoku[i, j] = 0; } } break; case "Kolay": yukle("oyunlar/k" + oyun + ".sdk"); break; case "Normal": yukle("oyunlar/n" + oyun + ".sdk"); break; case "Zor": yukle("oyunlar/z" + oyun + ".sdk"); break; 47
 48. 48. nU }}private void kaydet_btn_Click(object sender, EventArgs e){ if (kaydet()) { MessageBox.Show("Başarı ile kaydedildi.", "Mesaj"); } else { MessageBox.Show("Kayıt edilemedi.", "Mesaj"); }}private void yukle_btn_Click(object sender, EventArgs e){ if (yukle()) { MessageBox.Show("Başarı ile yüklendi.","Mesaj"); } else { MessageBox.Show("Yüklenemedi", "Mesaj"); }}bool kaydet(){ SaveFileDialog kaydet = new SaveFileDialog(); kaydet.Title = "Sudoku Kaydet"; kaydet.Filter = "Sudoku Dosyası (*.sdk) |*.sdk"; if (kaydet.ShowDialog() != DialogResult.OK) { return false; } string veri = null; for (int i = 0; i < 8; i++) { for (int j = 0; j < 8; j++) { veri += sudoku[i, j] + ","; } veri += sudoku[i, 8] + "rn"; } for (int i = 0; i < 8; i++) { veri += sudoku[8, i] + ","; } veri += sudoku[8, 8]; System.IO.File.WriteAllText(kaydet.FileName, veri); TextBox hucre = new TextBox(); for (int i = 0; i <= Controls.Count - 1; i++) { if (Controls[i].GetType().Name == "TextBox") { hucre = (TextBox)this.Controls[i]; hucre.Text = null; 48
 49. 49. nU hucre.ReadOnly = false; hucre.BackColor = Color.GhostWhite; } } return true; } bool yukle() { int[,] gecici = new int[9, 9]; OpenFileDialog yukle = new OpenFileDialog(); yukle.Title = "Sudoku Yükle"; yukle.Filter = "Sudoku Dosyası (*.sdk) |*.sdk"; if (yukle.ShowDialog() != DialogResult.OK) { return false; } TextBox hucre = new TextBox(); for (int i = 0; i <= Controls.Count - 1; i++) { if (Controls[i].GetType().Name == "TextBox") { hucre = (TextBox)this.Controls[i]; hucre.Text = null; hucre.ReadOnly = false; hucre.BackColor = Color.GhostWhite; } } for (int i = 0; i < 9; i++) { for (int j = 0; j < 9; j++) { sudoku[i, j] = 0; } } string veri = System.IO.File.ReadAllText(yukle.FileName); string[] satirlar = veri.Split("r".ToCharArray()); for (int i = 0; i < 9; i++) { string LFsilme = satirlar[i]; if (i != 0) { LFsilme = satirlar[i].Substring(1, satirlar[i].Length -1); } string[] hucreler = LFsilme.Split(Convert.ToChar(",")); for (int j = 0; j < 9; j++) { gecici[i, j] = Convert.ToInt32(hucreler[j]); } } int h = 0; int k = 0; for (int i = 0; i <= Controls.Count - 1; i++) { if (Controls[i].GetType().Name == "TextBox") 49
 50. 50. nU { hucre = (TextBox)this.Controls[i]; while (h < 9) { while (k < 9) { hucre.Text = gecici[k, h].ToString(); if (gecici[k,h]!=0) { hucre.ReadOnly = true; hucre.BackColor = Color.Goldenrod; } k++; break; } if (k == 9) { h++; k = 0; } break; } } } for (int i = 0; i < 9; i++) { for (int j = 0; j < 9; j++) { sudoku[i, j] = gecici[i, j]; } } return true;}void yukle(string dosya){ int[,] gecici = new int[9, 9]; TextBox hucre = new TextBox(); for (int i = 0; i <= Controls.Count - 1; i++) { if (Controls[i].GetType().Name == "TextBox") { hucre = (TextBox)this.Controls[i]; hucre.Text = null; hucre.ReadOnly = false; hucre.BackColor = Color.GhostWhite; } } for (int i = 0; i < 9; i++) { for (int j = 0; j < 9; j++) { sudoku[i, j] = 0; } } string veri = System.IO.File.ReadAllText(dosya); string[] satirlar = veri.Split("r".ToCharArray()); 50
 51. 51. nU for (int i = 0; i < 9; i++) { string LFsilme = satirlar[i]; if (i != 0) { LFsilme = satirlar[i].Substring(1, satirlar[i].Length -1); } string[] hucreler = LFsilme.Split(Convert.ToChar(",")); for (int j = 0; j < 9; j++) { gecici[i, j] = Convert.ToInt32(hucreler[j]); } } int h = 0; int k = 0; for (int i = 0; i <= Controls.Count - 1; i++) { if (Controls[i].GetType().Name == "TextBox") { hucre = (TextBox)this.Controls[i]; while (h < 9) { while (k < 9) { hucre.Text = gecici[k, h].ToString(); if (gecici[k, h] != 0) { hucre.ReadOnly = true; hucre.BackColor = Color.Goldenrod; } k++; break; } if (k == 9) { h++; k = 0; } break; } } } for (int i = 0; i < 9; i++) { for (int j = 0; j < 9; j++) { sudoku[i, j] = gecici[i, j]; } } } private void coz_btn_Click(object sender, EventArgs e) { if (coz.Coz(sudoku, 0, 0)) { MessageBox.Show("Sudoku Çözüldü.","Mesaj"); 51
 52. 52. nU TextBox hucre = new TextBox(); int[,] gecici = new int[9, 9]; for (int i = 0; i < 9; i++) { for (int j = 0; j < 9; j++) { gecici[i, j] = sudoku[i, j]; } } for (int i = 0; i <= Controls.Count - 1; i++) { if (Controls[i].GetType().Name == "TextBox") { hucre = (TextBox)this.Controls[i]; hucre.Text = null; hucre.ReadOnly = true; } } for (int i = 0; i < 9; i++) { for (int j = 0; j < 9; j++) { sudoku[i, j] = 0; } } int h = 0; int k = 0; for (int i = 0; i <= Controls.Count - 1; i++) { if (Controls[i].GetType().Name == "TextBox") { hucre = (TextBox)this.Controls[i]; while (h < 9) { while (k < 9) { hucre.Text = gecici[k, h].ToString(); k++; break; } if (k == 9) { h++; k = 0; } break; } } }}else{ MessageBox.Show("Sudoku Çözülemedi.","Mesaj"); 52
 53. 53. nU } } private void sayi_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { if (e.Button == MouseButtons.Left) { ((Label)(sender)).DoDragDrop(((Label)(sender)).Image,DragDropEffects.All); } } private void hucre_DragOver(object sender,System.Windows.Forms.DragEventArgs e) { if (e.KeyState == 1) { e.Effect = DragDropEffects.Copy; } } private void hucre_DragDrop(object sender,System.Windows.Forms.DragEventArgs e) { if (e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap) == sayi1.Image &((TextBox)(sender)).ReadOnly == false) { ((TextBox)(sender)).Text = "1"; } else if (e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap) == sayi2.Image &((TextBox)(sender)).ReadOnly == false) { ((TextBox)(sender)).Text = "2"; } else if (e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap) == sayi3.Image &((TextBox)(sender)).ReadOnly == false) { ((TextBox)(sender)).Text = "3"; } else if (e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap) == sayi4.Image &((TextBox)(sender)).ReadOnly == false) { ((TextBox)(sender)).Text = "4"; } else if (e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap) == sayi5.Image &((TextBox)(sender)).ReadOnly == false) { ((TextBox)(sender)).Text = "5"; } else if (e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap) == sayi6.Image &((TextBox)(sender)).ReadOnly == false) { ((TextBox)(sender)).Text = "6"; } else if (e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap) == sayi7.Image &((TextBox)(sender)).ReadOnly == false) { ((TextBox)(sender)).Text = "7"; } else if (e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap) == sayi8.Image &((TextBox)(sender)).ReadOnly == false) 53
 54. 54. nU { ((TextBox)(sender)).Text = "8"; } else if (e.Data.GetData(DataFormats.Bitmap) == sayi9.Image &((TextBox)(sender)).ReadOnly == false) { ((TextBox)(sender)).Text = "9"; } } private void MenuSayi1_Click(object sender, EventArgs e) { SendKeys.Send("1"); } private void MenuSayi2_Click(object sender, EventArgs e) { SendKeys.Send("2"); } private void MenuSayi3_Click(object sender, EventArgs e) { SendKeys.Send("3"); } private void MenuSayi4_Click(object sender, EventArgs e) { SendKeys.Send("4"); } private void MenuSayi5_Click(object sender, EventArgs e) { SendKeys.Send("5"); } private void MenuSayi6_Click(object sender, EventArgs e) { SendKeys.Send("6"); } private void MenuSayi7_Click(object sender, EventArgs e) { SendKeys.Send("7"); } private void MenuSayi8_Click(object sender, EventArgs e) { SendKeys.Send("8"); } private void MenuSayi9_Click(object sender, EventArgs e) { SendKeys.Send("9"); } }} 54
 55. 55. nUClass Ekranının Kodları1. Sudoku_Kontrol Kodlarıusing System;using System.Collections.Generic;using System.Text;namespace Sudoku{ class Sudoku_Kontrol {private bool Satir_Kontrol(int[,] sudoku, int satir, int kontrol){ for (int j = 0; j < 9; j++) { if (sudoku[satir, j] == kontrol) { return false; } } return true;}private bool Sutun_Kontrol(int[,] sudoku, int sutun, int kontrol){ for (int i = 0; i < 9; i++) { if (sudoku[i, sutun] == kontrol) { return false; } } return true;}private bool Bolge_Kontrol(int[,] sudoku, int satir, int sutun, intkontrol){ for (int i = satir - (satir % 3); i < (satir - (satir % 3)) +3; i++) { for (int j = sutun - (sutun % 3); j < (sutun - (sutun % 3))+ 3; j++) { if (sudoku[i, j] == kontrol) { return false; } } } return true; } 55
 56. 56. nUpublic bool Ekleme_Izın(int[,] sudoku, int satir, int sutun, intkontrol){ if (Sutun_Kontrol(sudoku, sutun, kontrol) && Satir_Kontrol(sudoku, satir, kontrol) && Bolge_Kontrol(sudoku, satir, sutun,kontrol)) { return true; } return false;}}}2. Sudoku_Coz KodlarıEkran ÇıktısıOyunun Kuralları1. Sudoku 9*9 kareden oluĢan bir tablodan oluĢur.2. Sudoku tablosu 3*3‟lük 9 kareye bölünür3. Sudoku oyununda sütun ve satırlarda her rakam sadece 1 defa kullanılabilir.4. Sudoku oyununda ayrıca 3*3‟lük kutucuklarda da 1‟den 9‟a kadar olan rakamlardansadece biri bulunabilir.5. Sudoku oyununda amaç boĢ karelere en kısa sürede doğru rakamları koyarak tümtabloyu doldurmaktır.Form Ekranının AnlatılmasıĠlk olarak ComboBox‟tan oyunun zorluk dereceleri seçilir.1. Seçenek: Oyun Yarat ComboBox‟tan “Oyun Yarat” ı seçip, “Yeni Oyun” butonuna tıkladığımızda karĢımıza 9*9 luk karelerden oluĢan bildiğimiz sudoku form ekranı boĢ olarak gelir. BoĢ olarak gelmesinin sebebi oyunu bizim yaratacak olmamızdandır. 56
 57. 57. nUBu boĢ kutucuklara tıkladığımızda 1-9 arası sayılar çıkar istediğimiz yerlereyerleĢtirebiliriz.Sayıları yerleĢtirirken kural gereği satır ve sütunlarda bunun yanında 3*3 lükkarelerde aynı rakam tekrarı yapılmayacaktır. Kod da bunun kontrolü sağlanmıĢtır Sudoku_Kontrol.cs class dosyasıyla kontrol yapılmıĢtır. 57
 58. 58. nU2. Seçenek: Kolay ComboBox‟tan “Kolay” ı seçip, “Yeni Oyun” butonuna tıkladığımızda karĢımıza 9*9 luk karelerden oluĢan bildiğimiz sudoku form ekranı doldurulmuĢ olarak kolay seviyede gelir.3. Seçenek: Normal ComboBox‟tan “Normal” ı seçip, “Yeni Oyun” butonuna tıkladığımızda karĢımıza 9*9 luk karelerden oluĢan bildiğimiz sudoku form ekranı doldurulmuĢ olarak normal seviyede gelir.4. Seçenek: Zor ComboBox‟tan “Zor” u seçip, “Yeni Oyun” butonuna tıkladığımızda karĢımıza 9*9 luk karelerden oluĢan bildiğimiz sudoku form ekranı doldurulmuĢ olarak zor seviyede gelir. 58
 59. 59. nUÇöz Butonu“Çöz” butonuna tıklandığında; Sudoku Çözüldü uyarısı gelir.“Tamam”, butonuna tıkladığımızda; sudoku çözülür. Sudokunun çözülmesi Sudoku_Coz .cs class dosyasıyla sağlanmıĢtır.Yükle ButonuYükle butonuna tıkladığımızda herhangi bir yerdeki uzantısı .sdk olan dosyalarıyükleyebiliriz. Nedeni sebebi filter özelliğinde sadece “ *.sdk|*.sdk “ uzantısının olmasıdır.Dosya yükleyemediğimizde; aĢağıdaki uyarıyı verir. 59
 60. 60. nUKaydet ButonuKaydet butonuna tıkladığımızda dosyayı istediğimiz yere kaydeder. Kaydedilemezse;aĢağıdaki uyarıyı verir. break; case "Kolay": yukle("oyunlar/k" + oyun + ".sdk"); break; case "Normal": yukle("oyunlar/n" + oyun + ".sdk"); break; case "Zor": yukle("oyunlar/z" + oyun + ".sdk"); break;Kodda yer alan oyunlar/k, oyunlar/n, oyunlar/z programın exe dosyasının bulunduğuyerdeki oyunlar klasöründen alınmıĢtır. Bu dosyaların uzantısı “.sdk ” (uzantı “ .txt ” deolabilirdi)diye kaydedilmiĢtir. Bu dosyaların içinde 9*9 Ģeklinde oyunun zorluk derecesinegöre matrisler bulunmaktadır. 60
 61. 61. nUÖrnek 10: TextBox‟a girilen değeri “Sırala” butonuna bastığımızda a-z sırasına göreListBox‟a listeler. Bunun yanında birden fazla değer varsa onları da sıraya sokar.Kodlarusing System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace dizidenemeleri{ public partial class Form7 : Form { public Form7() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string st=""; st = textBox1.Text.ToString(); char[] harfler = new char[st.Length]; for (int i = 0; i<st.Length ; i++) { harfler[i] = st[i]; } Array.Sort(harfler ); foreach (char item in harfler) { listBox1.Items.Add(item); } } } } 61
 62. 62. nUEkran ÇıktısıÖrnek 11: Textbox‟a girilen sayıya kadar olan sayıları ListBox‟a dik üçgen olarak ekler.Kodlarusing System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace dizidenemeleri{ public partial class Form6 : Form { public Form6() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int i = 0; int j = 0; string gec = null; gec = ""; listBox1.Items.Clear(); for(i=1;i<Convert.ToInt16(textBox1.Text);i++) { for(j=1;j<=i;j++) { 62
 63. 63. nU gec=gec+""+j; } listBox1.Items.Add(gec); gec=""; } gec=""; listBox2.Items.Clear(); for(i=1;i<Convert.ToInt16(textBox1.Text);i++) { for(j=1;j<=i;j++) { gec=gec+""+j; } listBox2.Items.Add(gec); gec=""; } } }}Ekran Çıktısı 63
 64. 64. nUÖrnek 12: Klavyeden girilen n elemanlı bir a dizisinin elemanlarının karelerini alarak bdizisini; kareköklerini alarak c dizisini oluĢturup bu yeni 2 dizinin skaler çarpımını bulanprogramdır.Kodlarusing System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace DiziDenemeleri2{ public partial class Form1 : Form { public Form1() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int sayi1, a, b; sayi1 = int.Parse(textBox1.Text); int[] dizi1 = new int[sayi1]; double []dizi2= new double[sayi1]; double[] dizi3 = new double[sayi1]; double[] dizi4 = new double[sayi1]; Random rasgele = new Random(); for (a = 0; a < sayi1; a++) { dizi1[a] = rasgele.Next(1, 100); } for (a = 0; a < sayi1; a++) listBox1.Items.Add(dizi1[a]); for (b = 0; b < sayi1; b++) { dizi2[b] = dizi1[b] * dizi1[b]; listBox2.Items.Add(dizi2[b]); dizi3[b] = Math.Sqrt(dizi1[b]); listBox3.Items.Add(dizi3[b]); dizi4[b] = dizi2[b] * dizi2[b]; listBox4.Items.Add(dizi4[b]); } }}} 64
 65. 65. nUEkran Çıktısı 65
 66. 66. nUÖrnek 12: Klavyeden küçük harflerle girilen bir cümledeki sesli harflerin sayısını vecümledeki yerlerini bulan program.Kodlarusing System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace DiziDenemeleri2{ public partial class Form2 : Form { public Form2() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { string[] sesli = { "a", "e", "ı", "i", "o", "ö", "u", "ü" }; string cumle; cumle = textBox1.Text.ToLower(); int sayac = 0, zemin = 0; for (int a = 0; a < sesli.Length; a++) { for (int b = 0; b < sesli.Length; b++) { if (sesli[a] == cumle.Substring(b, 1)) { sayac++; zemin = b + 1; //sesli harfin bulndğu yeri belirtiyoruz. listBox1.Items.Add(cumle[b] + "--cumlenin" +zemin + ".harfi"); } } } label2.Text = sayac.ToString() + " " + "sesli harfbulunmaktadır."; } }} 66
 67. 67. nUEkran Çıktısı 67
 68. 68. nUÖrnek 13: Dinamik dizi örneği 2. Bu örnekte kullanıcıdan kaç boyutlu dizi oluĢturmakistediği sorulmaktadır. Ardından kullanıcıdan bu dizinin elemanlarını girmeleriniistemektedir. Elemanları ListBox‟a eklemektedir.Kodlarusing System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace DiziDenemeleri2{ public partial class Form3 : Form { public Form3() { InitializeComponent(); } string[] dizi = null; private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int dBoyut; if (!Int32.TryParse(textBox1.Text, out dBoyut)) { MessageBox.Show("Girilen Değer Sayısal Olmalı."); return; } dizi = new string[dBoyut]; MessageBox.Show(String.Format("{0} elemanlı bir dizioluşturuldu.", dBoyut)); } int sIndex = 0; private void button2_Click(object sender, EventArgs e) { if (dizi == null || sIndex == dizi.Length) { MessageBox.Show("Dizi Boyutu Aşıldı veya dizioluşturulmadı."); return; } dizi[sIndex++] = textBox2.Text; //dizinin tum elemanlarını listboxa sıfırdan atalım. listBox1.Items.Clear(); foreach (string eleman in dizi) { string nEleman = eleman; 68
 69. 69. nU if (eleman == null) nEleman = "Değer Atanmamış"; listBox1.Items.Add(nEleman); } } }}Ekran ÇıktısıDizi boyutunu girip, “Dizi OluĢtur” butonuna tıklıyoruz. Böylece “5 elemanlı bir dizioluĢturuldu” iletisi geliyor. “Tamam” butonuna tıkladıktan sonra; Değer kısmına gelip, 5 boyutlu oluĢturduğumuz dizinin elemanlarını giriyoruz. Elemanları girdikten sonra “Diziye Değer At” butonuna tıklıyoruz. Böylece girdiğimiz elemanlar ListBox‟a ekleniyor. 69
 70. 70. nUÖrnek 14: TextBox‟a girilen sayıları 200, 100, 50, 20, 10, 5, 1‟lik banknotlara bölüplistBox‟da gösteren uygulamaKodlarusing System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Windows.Forms;namespace DiziDenemeleri2{ public partial class Form4 : Form { public Form4() { InitializeComponent(); } private void button1_Click(object sender, EventArgs e) { int[] banknot = {200, 100, 50, 20, 10, 5, 1 }; int para, adet, i; listBox1.Items.Clear(); para = int.Parse(textBox1.Text); for (i = 0; i <= 6; i++) { adet = para / banknot[i]; listBox1.Items.Add(adet.ToString() + "adet" +Convert.ToString(banknot[i] + "YTL")); para %= banknot[i]; } } }}Ekran Çıktısı 70

×