การพับกระดาษ

2,139
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,139
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การพับกระดาษ

  1. 1. การพั บ กระดาษ การพับกระดาษเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่ง มีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณของทุกชาติ ทุกภาษา เพื่อให้เป็นของเล่นสำาหรับเด็กในห้างและร้านค้าทั่วไป ในสมัยก่อน จะนิยมเล่นกันสมัยโบราณที่มีราคาถูก ก่อนจะมีของเด็กเล่นที่ทันสมัย เช่นในปัจจุบันที่มีราคาแพง และหาซื้อได้ง่ายมีขายตามมากในทางภาคอีสาน เช่น นำากระดาษมาพับเป็นเครื่องบินทำาเป็นว่าว ทำาพัด เป็นต้น และงานการพับกระดาษเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำามาดัดแปลงได้หลากหลายรูปแบบ สามารถที่จะนำามาใช้ประโยชน์ได้จริง และทุกวันนี้ก็ยังมีการนำามาใช้เพื่อเป็นงานศิลปะอย่างแพร่หลาย ทั้งยังสามารถทำาเป็นอาชีพได้ รวมทั้งการนำากระดาษที่เหลือใช้มาพับเป็นรูปแบบต่าง ๆ แล้วนำามาตกแต่งให้สวยงามในงานสำาคัญได้อย่างลงตัว และยังเป็นที่นิยมทำากันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำามาให้ทำาเป็นกิจกรรมกลุ่มได้ดี ทำาให้เกิดความสามัคคี การร่วมมือร่วมใจกันทำางาน เช่น “ การพั บ นกแห่ ง สั น ติ ภ าพ ” การพั บดาว ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันเพราะต้องใช้จำานวนมาก เป็นวัสดุที่หาง่ายราคาไม่แพง ขันตอนการทำาไม่ยุ่งยากสามารถทำาได้ทุกเพศ ้ทุกวัย การนำากระดาษมาพับเป็นศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ นั้น ถือได้ว่าเป็นการฝึกทักษะอีกรูปแบบหนึ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ งานการพับกระดาษเป็นงานที่ต้องใช้สมาธิ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำาให้ได้ความบันเทิง และความสามัคคีในกลุ่มอีกด้วยประโยชน์ ท ี ่ จ ะได้ ร ั บ ١. เป็นการฝึกสมาธิ ٢. เป็นการคิดสร้างสรรค์ คิดริเริ่ม พัฒนาให้การพับกระดาษใช้ประโยชน์ร่วมกับงาน ศิลปะ ในด้านอื่นๆ อีกมากมาย และให้ความบันเทิงในกลุ่ม ٣. เป็นงานศิลปะที่นิยมอย่างหนึ่ง ٤. เป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดความสัมพันธ์ และมีสามัคคีกันกันระหว่างบุคคล และหมู่คณะ ٥. เป็นการสร้างงานและพัฒนางานพับกระดาษให้เป็นอาชีพเสริมได้ทางหนึ่ง ٦. เป็นการพัฒนาของเล่นเด็กที่มีราคาถูกและประหยัด
  2. 2. จึงเห็นว่าศิลปะการพับกระดาษของไทยควรจะอนุรักษ์ ส่งเสริมและคิดริเริ่มสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ๆ เพื่อเผยแพร่แก่เยาวชนรุ่นต่อไปเพื่อไม่ให้ศิลปะการพับกระดาษหายไปจากประเทศไทย ภาพตั ว อย่ า งงาน พั บ กระดาษ
  3. 3. แนวความคิ ด เพื ่ อ การส่ ง เสริ ม วิชากิจกรรม เป็นการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ประสบการณ์ และมีทักษะ สามารถที่จะนำาความรู้เหล่านั้นไปพัฒนา เพื่อนำาไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ และวิชากิจกรรม
  4. 4. ก็เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จะต้องมีแทรกอยู่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงการที่จะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสที่ดีได้ในสภาวะที่เศรษฐกิจที่ยำ่าแย่ในขณะนี้ ก็สามารถที่จะนำาความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด อนึ่ง ในการทำากิจกรรมต่าง ๆ นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือกัน และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการที่จะสร้างงานในแต่ละชิ้นให้สำาเร็จ ให้ทำางานกันเป็นกลุ่มเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันในการทำางานร่วมกัน การแบ่งหน้าที่กันทำา เพื่อให้งานที่รับผิดชอบสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ และเวลาที่กำาหนด ใบความรู ้วิชา กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ สถานศึกษา..............................................................ชื่อ......................................................นามสกุล.........................................ระดับชั้น ปวช./ปวส..................
  5. 5. คำ า ชี ้ แ จง ให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์ของการทำากิจกรรมของงานการพับกระดาษ1. อธิบายถึงประโยชน์ของการนำากระดาษมาทำาเป็นชิ้นงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. การเลือกวัสดุ ในการนำามาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ชิ้นงาน.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٤. ขันตอนการประดิษฐ์ชิ้นงาน ้.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................٥. สรุป..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  6. 6. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้ อ เสนอแนะ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×