Samhällsansvar i Nordea

690 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
690
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samhällsansvar i Nordea

  1. 1. Samhällsansvar i Nordea
  2. 2. Ansvarsfull kreditgivning Som Nordens största bank har vi också några av Nordens kunderna agerar i enlighet med ERAT och SPRAT, och största företag som kunder, och de är involverade i många för den som lämnar oriktiga uppgifter eller håller inne omfattande projekt både i hemlandet och utomlands. Vi med information väntar rättsliga följder. En viktig aspekt vet att en miljömässig, social eller politisk risk också är en är att de flesta kreditanalytiker ägnar sig åt en specifik kreditrisk. bransch som de har särskilt goda kunskaper om. Nordeas kredithantering tar hänsyn till miljömässiga, sociala och politiska risker och omfattar metoder för att Projektfinansiering identifiera och analysera risker. Styrelsen har antagit Projektfinansiering är en finansieringsmetod där två koncerndirektiv som innefattar etiska och rättsliga kreditgivaren i första hand ser till intäkter som genereras principer samt praktiska anvisningar. från ett enstaka projekt, både som en källa för återbetal- Vi har dessutom branschspecifika riktlinjer för massa ning och som säkerhet. Projektfinansiering används ofta och papper, energi med undergrupper (kraft, olja och för stora projekt, som exempelvis kraftanläggningar, gas, oljetjänster och förnybar energi), telekommunika- massa- och pappersbruk, gruvor eller transportinfra- tion, flyg, sjöfart, fastigheter, fiskodling, hedgefonder struktur, där flera aktörer samarbetar i projektutveckling och riskkapital. och/eller finansiering. Stora och komplexa projekt innebär också mer svåröverskådliga risker, bland annat Miljömässiga, sociala och politiska risker sociala och miljömässiga risker. (I Nordea är det enheten Det huvudsakliga verktyget för att identifiera miljörisker Export and Project Finance som ansvarar för projekt- är Environmental Risk Assessment Tool, ERAT. Syftet finansiering.) 2007 antog Nordea Ekvatorprinciperna, med ERAT är att väga in miljörelaterade risker i samband en global och frivillig standard för kommersiell utlåning med kreditgivning till företag och att ta fram en miljörisk- med syftet att identifiera och hantera sociala och miljö- profil, som även omfattar klimatförändringar. För att mässiga risker vid projektfinansiering. Standarden bygger ytterligare förbättra hanteringen av CSR-risker vid på International Finance Corporations (IFC) anvisningar kreditgivning till företag har Nordea utvecklat ett komp- för miljömässigt och socialt ansvarsfull finansiering. letterande verktyg, Social and Political Risk Assessment Analytiker och andra berörda medarbetare har fått Tool, SPRAT, som vi har använt oss av sedan 2009. utbildning i hur rutiner och verktyg ska användas. Interna Nordeas riskdefinitioner bygger på allmänt accepterade seminarier hålls varje år för att hålla medarbetarna à jour internationella standarder från Världsbanken och FN:s och ge dem möjlighet att dela med sig av sin kunskap. Global Compact. Alla kunder granskas minst en gång per år. Med hjälp av ERAT och SPRAT undersöker våra analytiker hur kunderna efterlever kraven för miljömäs- siga och sociala risker. Kreditbesluten grundar sig på att Nordea engagerar sig i Östersjön Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. På miljö- –Östersjön ligger nära oss alla, och vi känner ett ansvar att toppmötet Baltic Sea Action Summit 2010 i Helsingfors åtog stödja det arbete som görs inom ramen för Baltic Sea Action sig Nordea att bidra till arbetet med att rädda Östersjön. Summit, säger Aila Aho, chef för Export and Project Finance. Miljötoppmötet Baltic Sea Action Summit samlade Nordea donerar tid och expertis näringsliv, statsöverhuvuden och representanter för statliga Experter inom enheten Export and Project Finance avgör och lokala myndigheter, frivilligorganisationer och interna- vilken typ av finansiering som är lämpligast för projekt som tionella organisationer från länderna runt Östersjön, det vill kan bidra positivt till Östersjöns miljö, och kan också hjälpa säga Nordeas hemmamarknad. Alla deltagarna på mötet Vi strävar efter att bidra till och stödja en hållbar framtid för till att ordna finansiering. åtog sig att delta i miljöarbetet. kommande generationer. Läs mer: http://www.bsas.fi/commitments/all-commitments2 Samhällsansvar i Nordea Samhällsansvar i Nordea 3
  3. 3. Avkastning med ansvar Ansvarsfulla investeringar och ägarstyrning ESG-analys – att identifiera hållbara företag inom Nordea Investment Funds Under 2010 utvecklade vi våra egna kriterier och metoder Vårt arbete på detta område startade 2007. Genom att för ESG-analys. Vi använder oss av ett positivt tillväga- underteckna FN:s principer för ansvarsfulla investeringar gångssätt. Analysen tar hela tiden hänsyn till företagens (UNPRI) har Nordea åtagit sig att införliva frågor som rör generella hantering av viktiga ESG-frågor samt deras miljö, samhällsansvar och ägarstyrning (ESG - Environ- strategiska syn på dessa frågor. Genom analysen försöker mental, Social and Governance) i investeringsanalysen, vi identifiera bästa företagspraxis och företag som hanterar beslutsprocesserna samt i riktlinjer och rutiner. sina risker och möjligheter på ett bra sätt och/eller utvecklar I februari 2010 införde vi en ny strategi för ansvars- hållbara produkter. Våra egna analyser är huvudsakligen fulla investeringar. Strategin bygger på djuplodande inriktade på företag i Norden, eftersom det är vår hemma- ESG-analyser och aktivt ägande samt utveckling av marknad. För internationella företag bearbetar och be- nya, moderna tjänster där ESG-aspekterna ingår i dömer vi ESG-analyser som genomförts av vår externa investeringsprocessen. En annan del i den nya strategin leverantör MSCI Inc. är att öka kommunikationen om vilka resultat som uppnåtts och om viktiga händelser i Nordea. Aktivt ägande och dialoger För att stödja strategin har ett särskilt team inrättats, Nordea agerar aktivt som ägare i företag som bryter mot Responsible Investment and Governance. Teamet har internationella normer för miljöskydd, mänskliga rättig- lång erfarenhet inom området och utsågs 2010 till heter, arbetsrätt och affärsetik. Vi för i dag en aktiv dialog “Best team within the ESG sector” av Financial Hearings. med 16 företag världen över som bryter mot interna- Kompetensutvecklingen i teamet sker genom deltagande tionella normer. i seminarier minst en gång i månaden och externa kurser, Vi prioriterar förebyggande dialoger med de största till exempel SA8000. företagen och oftast träffar vi företagens representanter personligen. Listan över företag som vi inlett dialog Grunden med granskas av Nordeas kommitté för ansvarsfulla Sedan strategin för ansvarsfulla investeringar fastlades investeringar. Kommittén beslutar om graden av enga- 2007 har alla våra fonder granskats halvårsvis för att gemang och om eventuell uteslutning av ett företag i identifiera företag som bryter mot internationella normer Nordeas egna fonder. När ett företag inte längre bryter Korruptionsbekämpning för miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och affärsetik. Riktlinjerna för ansvarsfulla investeringar omfattar alla fonder, utom fond-i-fonder som placerar mot internationella normer tas det bort från listan över uteslutna företag. i externa fonder samt externa fonder som distribueras av Att bekämpa ekonomisk brottslighet är ett stort ansvar rapporteras till Group Operational Risk Management Nordea. Nordea investerar inte i företag som ägnar sig åt som förutsätter strikta rutiner och riktlinjer samt kunniga som årligen gör en risköversikt för hela koncernen. tillverkning av olagliga vapen. Uteslutning av företag används medarbetare med förmåga att bemöta människor på ett Det skulle inte vara möjligt att följa lagar, bestämmelser som en sista utväg när överträdelserna är allvarliga och korrekt sätt. och interna riktlinjer utan gedigna planer, riktlinjer för när företagen inte vill förändra eller förbättra sitt agerande. specifika områden och naturligtvis uppföljning. Nordea Nordea har en central roll i arbetet med att förhindra har cirka 130 Risk and Compliance Officers i hela ekonomisk brottslighet. Det är alla bankers ansvar. EU:s koncernen. De hjälper sina enheter att agera i enlighet och världssamfundets regelverk för att bekämpa finansi- med lagar, bestämmelser, koder och standarder, och att ering av terrorism, drogkarteller och människohandel har hela tiden iaktta principerna om integritet och god affärssed. blivit betydligt mer omfattande under de senaste åren. Nordeas etiska riktlinjer och riktlinjer för etiskt korrekta Medarbetarna utbildas i regelverken affärsrelationer syftar till att säkerställa god affärsmoral och Penningtvätt ingår i vårt utbildningsprogram för korrup- inbegriper korruptionsbekämpning och konkurrensfrågor. tionsbekämpning, både som webbaserad kurs och i Varje enhet i Nordea ska själv identifiera, bedöma och klassrum. Alla nya medarbetare på kontoren utbildas, begränsa sina respektive operativa risker. Det görs med liksom alla nyblivna chefer. Dessutom håller våra Risk hjälp av en särskild metod för egen riskbedömning and Compliance Officers särskilda utbildningar om (Risk Self Assessment), där varje enhet identifierar, bekämpning av korruption och penningtvätt. Under 2010 bedömer och fattar beslut om begränsande åtgärder utbildade vi närmare 11 000 medarbetare och chefer. för åtminstone de tre största riskerna. Dessa risker4 Samhällsansvar i Nordea
  4. 4. Det är människor det handlar om Positiva kundupplevelser Nordea uppmuntrar sina medarbetare att utvecklas och ha balans i livet. Den här inställningen förmedlas till alla vår kultur. Möjligheten att arbeta utomlands och i olika befattningar är populärt bland de yngre medarbetarna. chefer genom bland annat ledarutbildningar. Vårt traineeprogram är eftertraktat och de som får ”Positiva kundupplevelser” är en av Nordeas värderingar klagomål och ger återkoppling till berörda områden en plats är garanterade en tillsvidareanställning. och något som hela koncernen strävar efter. Utbildning, för förändringar och utveckling av våra tjänster. Balans i livet rutiner, riktlinjer och utveckling har alla detta som mål. Liknande processer finns i länderna utanför Norden. Nordea vet att en sund affärsverksamhet och värderings- Lika möjligheter baserad arbetsmiljö leder till goda resultat. Vår satsning Nordea främjar jämlikhet i koncernen och ger alla Nordeas årliga kundbarometer används för att mäta både Utveckling av tjänsterna på hälsa går ut på att identifiera och förstärka de faktorer medarbetare samma möjligheter. Alla lediga tjänster vår förmåga att skapa positiva kundupplevelser och vår I fråga om de mest grundläggande produkterna och som ger medarbetarna en hälsosam arbetsmiljö. anslås på intranätet. När chefsbefattningar tillsätts prestation i relation till våra främsta konkurrenter. Under tjänsterna satsar Nordea på bekvämlighet, öppenhet och I Nordea tar vi hänsyn till att människor har olika behov ska det finnas minst en kvinna bland de tre slutkandi- 2010 svarade cirka 126 000 kunder på frågor om Nordea, tydlighet för både kunder och medarbetare. Vi testar nya i olika skeden av livet, och att det är viktigt att hitta en bra daterna. Allt fler män tar ut föräldraledigt, men precis vilket gav oss ett värdefullt underlag för förbättringar. arbetssätt och produktkoncept i så kallade “live labs” balans mellan arbete och fritid. som i samhället i stort är detta en generationsfråga. Prioriterade områden var proaktivitet, kvaliteten i kund- för att säkerställa öppenhet i det vi erbjuder. Det gör vi på olika sätt, med hänsyn till aktuella lagar, mötena, tjänsterna över lag och kvaliteten i rådgivningen. Kundcentren och telefonbanken är två alternativ regler och bestämmelser i de enskilda länderna. Vi strävar Säkerhet Undersökningen är utformad så att varje kontor och för kunder med funktionshinder, men vi vill mer än så. efter att skapa flexibla arbetsförhållanden. Vi erbjuder Den största säkerhetsfrågan i en bank är risken för region kan se sina resultat. Alla resultat följs upp och åt- Därför utvecklas nu ytterligare funktioner för Nordeas medarbetarna tillgång till hälsovård, med omfattande hälso- väpnade rån på kontoren. Nordea arbetar förebyggande gärdsplaner tas fram. Vår kundbarometer fortsatte upp, nätbank. Dessa ska framför allt förbättra möjligheten undersökningar och gynnsamma villkor för tjänstledighet. genom att hålla obligatoriska utbildningar för alla kontor, framför allt bland relationskunderna. Det är den för synskadade att göra sina bankärenden via Internet. och det finns rutiner för hur personalen ska agera vid rån viktigaste faktorn bakom inflödet av nya kunder. Under Internetbanken i Sverige, till exempel, har tagit fram Förutsättningar för medarbetarna att utvecklas liksom strukturerade processer för stöd till medarbetare 2010 välkomnade vi 200 000 nya förmåns- och private en “talande kortläsare”, en säkerhetslösning som gör Nordea erbjuder rika möjligheter för karriärutveckling som drabbas. I Sverige till exempel finns en stödgrupp banking-kunder i Nordea. det lättare för synskadade att använda sig av internet- i koncernen. Varje medarbetare har årligen ett utveck- bestående av kolleger som har utbildats och är beredda banken. Nordea testar regelbundet användbarheten lingssamtal där karriärmål, utveckling och motivation att åka ut till kontor som har rånats. De arbetar tillsam- Reagera på återkoppling och har ett specialistteam som arbetar med att diskuteras, liksom affärsmål. mans med professionella psykologer för att erbjuda stöd Kundbarometern äger rum en gång om året, men våra förbättra åtkomsten. Rörlighet över gränserna och internationella uppdrag till de drabbade. kundombudsmän i de fyra nordiska länderna rapport- bidrar till ökad arbetsrotation och kompetensutveckling. erar varannan vecka. Kundombudsmännen hanterar Det stärker också Nordea som företagsmedborgare liksom6 Samhällsansvar i Nordea Samhällsansvar i Nordea 7
  5. 5. Rätt fokus När vi lägger upp CSR-arbetet framöver vill vi ta hänsyn till våra intressenters förväntningar och prioriteringar. Vi genomförde därför intressentdialoger under 2010 genom att skicka ut enkäter till kunder, medarbetare, aktieägare, analytiker och statliga myndigheter. Dessutom hade vi ett CSR i praktiken möte med frivilligorganisationer. Intressenterna ombads att gradera Nordeas sex fokusområden utifrån en femgradig skala från oviktigt till mycket viktigt. Identifierade fokusområden var: Hur vi driver vår verksamhet Riktlinjer Nordeas riktlinjer för CSR baserar sig på FN:s Global Compact och FN:s deklaration om de mänskliga rättig- • Ansvarsfull utlåning - väga in sociala och miljömässiga konsekvenser vid kreditgivning för stora projekt heterna. Nordea har två övergripande uppsättningar • Öppenhet och tydlig information om finansiella Vi strävar efter att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt ningen med 50 procent (ton/kund) och den interna CSR-riktlinjer: principerna för samhällsansvar, som tjänster som erbjuds kunderna sätt. Vår fastighetsenhet Property & Premises arbetar pappersförbrukningen med 50 procent (ton/heltidare). omfattar koncernens värderingar och åtagande om etiskt • Hållbara produkter, t ex etiska fonder intensivt för att förbättra systemet för rapportering av Vi har team som arbetar med dessa frågor och resultaten affärsutövande, samt de etiska riktlinjerna. Dessa gäller • Rutiner för att bekämpa penningtvätt miljöindikatorer. Medarbetarnas dagliga vanor förändras i för 2010 är glädjande. för all personal liksom för tillfällig personal som arbetar • Lika villkor i fråga om mångfald (kön, etnicitet, takt med att medvetenheten ökar. Nordea har gröna certifikat, Renewable Energy på uppdrag av Nordea. Riktlinjerna stöds av mer specifika funktionshinder, ålder, religion, sexuell läggning) Certificates, som intygar att all el vi använder i Norden och konkreta riktlinjer för att säkerställa att principerna • Minskade utsläpp av växthusgaser Våra intressenter förväntar sig att vi driver vår verksamhet kommer från förnybara energikällor. efterlevs i den dagliga verksamheten. på ett sätt som värnar om miljön. 2009 fastställde vi mål Hösten 2009 fick Nordea miljömärkningen LEED för Nordea har ett CSR-sekretariat som samordnar och Samstämmiga resultat om att minska våra koldioxidutsläpp fram till 2016. Mer 14 huvudkontorsbyggnader i Köpenhamn, Helsingfors, främjar CSR-initiativ och arbetar med att öka medveten- Resultaten var överraskande lika bland de olika grup- specifikt ska Nordeas energiförbrukning minska med Oslo och Stockholm. Under 2010 fortsatte vi arbetet och heten internt om CSR-frågor på koncernnivå. Compliance- perna. Samtliga intressentgrupper rankade ansvarsfull 15 procent (MWh/heltidare), de interna resorna med 30 fick miljömärkningen för vårt kontor Panorama Tower i funktionen säkerställer att vi följer riktlinjer och direktiv. utlåning och öppen och tydlig information till kunder som procent (resor/heltidare), den externa pappersförbruk- Esbo, den första i sitt slag i Europa. Nordeas CSR Stakeholder Board, som består av repre- de två viktigaste områdena för Nordea. Det tredje alterna- sentanter från alla affärsområden och koncernfunktioner, tivet varierade mellan de olika intressentgrupperna. har ett helhetsperspektiv och beslutar om nya initiativ. Utifrån resultatet av intressentdialogerna och vår egen Varje affärsområde ansvarar för sitt eget CSR-arbete, utvärdering av verksamheten kommer flera av målen att med stöd från CSR-sekretariatet. Alla större CSR-initiativ inriktas på kreditprocessen. Mindre resande skonar miljön och ska godkännas av koncernledningen. Vid årsstämman har sparar tid och pengar aktieägarna möjlighet att komma med synpunkter på Så utfördes dialogerna Nordeas verksamhet, inklusive arbetet med CSR. Intressentdialogerna utfördes i samarbete med en obero- Internationella företag har i regel många personer som flyger med Nordeas tekniska infrastruktur. Målet är att minska Nordea har publicerat tre CSR-rapporter (2008, 2009 ende extern part och i enlighet med en internationell i tjänsten. Nordea använder modern teknik för att minska antalet affärsresor med 30 procent mellan 2008 och 2016. och 2010) enligt standarden Global Reporting Initiative. standard för intressentdialoger (AA1000 Stakeholder antalet affärsresor. Virtuella möten skonar miljön och sparar Här fyller tekniken för videokonferenser en viktig funktion. Rapporterna finns tillgängliga på nordea.com/csr. Engagement Standard). dessutom tid och pengar. Även om Nordea ännu inte har tagit till sig den nya tekniken –Nordea behöver hålla gränsöverskridande möten, men vi fullt ut är Dennis Jönsson ändå optimistisk: –Vi har förbättrat måste inte alltid träffas personligen. Vi köper nu in avancerade de tekniska förutsättningarna rejält och måste nu marknads- videokonferenssystem och har byggt ut det interna nätverket föra tekniken i koncernen för att dra nytta av den och minska för att kunna hålla möten via videolänk i banken. Det har också resandet, säger han. länge varit möjligt att hålla så kallade ”live meetings” via datorer med webbkamera, säger Dennis Jönsson som arbetar8 Samhällsansvar i Nordea Samhällsansvar i Nordea 9
  6. 6. Samhällsengagemang Ungdomar i fokus Sponsring av unga idrottare och musiker Ökade kunskaper om ekonomi Nordeas sponsring inriktar sig på barn och ungdomar. Nordea erbjuder lektioner i ekonomi på skolor runt om i Målet är en bred sponsring inom sport och musik som Norden. Upplägget testades under 2010. Lektionerna kommer många till del. Några exempel: riktar sig till ungdomar i åldern 13-18 år och syftar till att I Danmark deltog närmare 8 500 barn i 154 hand- ge dem en grundläggande förståelse i ekonomi och lära bolls-läger under sommaren 2010. dem att hantera sin privatekonomi. Genom Nordea Jean Sibelius orkester får unga Besöken föranleder ofta livliga diskussioner om musiker i Finland möjlighet att uppträda tillsammans fördelar och nackdelar med kontanter respektive kort, i med professionella musiker. vilka sammanhang det är okej att låna och när man bör I Sverige har Nordea varit ungdomssponsor för undvika det, hur man handlar mer ekonomiskt och inte friidrott sedan 2006. Under 2010 slogs deltagarrekord minst hur man genom att målspara kan få råd att köpa med 20 000 barn på Nordeas Friidrottsskolor. något man verkligen vill ha. Lektionerna hålls som I Norge stödjer Nordea Norges idrettsforbund og klassrumsdiskussioner med olika övningar, samt en olympiske og paralympiske komité (NIF), den norska inbjudan till ett uppföljningstillfälle för att lära mer. paraplyorganisationen för idrott. Organisationen har Genom detta initiativ, som genomförs av frivilliga mer än två miljoner medlemmar och omfattar 12 000 medarbetare, gör Nordea en insats för lokalsamhället. idrottsföreningar. Målet för 2011 är att nå 20 000 ungdomar i hela Norden genom att besöka 1 000 klasser. Coachning av lettiska entreprenörer Den höga arbetslösheten i Lettland gör att många letter Bekämpning av barnsexhandel vill bli entreprenörer. Nordea har därför startat Nordea Nordea är i Sverige medlem i den finansiella koalitionen Business School. mot barnsexhandel. Det finns kommersiella webbsidor Skolan vänder sig till arbetslösa kunder och övriga som tillhandahåller barnpornografi mot direkt betalning. letter som vill starta egen verksamhet. Kurserna sträcker Den finansiella koalitionen bildades för att försvåra den sig över en sexmånadersperiod och leds av framstående här formen av transaktioner. konsult- och utbildningsföretag i Lettland, i samarbete Koalitionen i Sverige består av banker, Rikskriminal- med Stockholms Handelshögskola i Riga. Kurserna är polisen, ECPAT Sverige (End Child Prostitution and fulltecknade och kommer att fortsätta hållas under Trafficking) och kortföretagen Visa och MasterCard. överskådlig framtid. Sedan koalitionen bildades för lite mer än ett år sedan – Målet är att hjälpa energiska entreprenörer steg har antalet kommersiella webbsidor som tillhandahåller för steg, från idé till möten med möjliga investerare. barnpornografi minskat rejält, och det har även möjlig- Kurserna omfattar lektioner, praktiska råd samt indivi- heterna att göra direktbetalningar till sådana sidor. duell coachning med en mentor. Vårt mål är att kursen Människohandel omsätter miljardbelopp och bedöms ska mynna ut i flera nystartade företag, säger Jana av FN vara den tredje mest lönsamma kriminella verk- Strogonova, Nordeas chef för Retail Banking i Lettland. samheten i världen, efter vapen och droger. Vi vill lära unga människor hur de tar kontroll över sin ekonomi genom att ge dem grundläggande, objektiv Besök www.nordea.com/csr för ytterligare information och rapporter information och många konkreta exempel från vardagen, csr@nordea.com säger Anu Numminen, Nordeas privatekonom i Finland. Grafisk design: Bilbao.se10 Samhällsansvar i Nordea
  7. 7. CSR 011 2011.06

×