Kvartalsrapport Q2 1011

940 views
816 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
940
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
119
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kvartalsrapport Q2 1011

 1. 1. Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Stockholm, 19 juli 2011 Rapport för andra kvartalet 2011 Första halvårets rörelseresultat steg 21 % till € 1 952 mn (SEK 17,4 md) Vd Christian Clausens kommentar till rapporten: ”Den stabila affärsutvecklingen fortsätter. Intäkterna från kundområdena steg med 5 procent under kvartalet och både rörelseresultat och riskjusterat resultat är högre än i fjol. Kreditförlusterna har sjunkit till den lägsta nivån sedan 2008 och kreditkvaliteten fortsätter att förbättras. Samtidigt sjönk tradingresultatet från förra kvartalets höga nivå till följd av volatiliteten på finansmarknaden, och räntenettot påverkades av en utökad och mer långfristig upplåning. Nordeas relationsstrategi har lagt en stabil grund för att vi ska nå vår ambition i det nya normala – en avkastning på eget kapital i nivå med de bästa europeiska bankerna på cirka 15 procent. Under hösten ska vi fortsätta att förbättra kapitaleffektiviteten och genomföra planer för att begränsa kostnadsökningen under den senare delen av 2011 och därefter hålla kostnaderna i stort sett oförändrade framöver.” (För en utförligare kommentar, se sidan 2) Första halvåret 2011 jämfört med första halvåret 2010 (kv2 2011 jämfört med kv1 2011): • Intäkterna steg med 9 % (minskning 7 %) • Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade med 183 000 eller 6 % (ökning med 40 000 under andra kvartalet eller 5 %) • Kreditförlusterna var 17 punkter exkl. en avsättning till den danska insättningsgaranti- fonden, ned från 36 punkter H1 2010 (12 punkter kv2, ned från 22 punkter kv1) • Rörelseresultatet steg 21 % (minskning 5 %) • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 11,0 % exklusive övergångsreglerna, en ökning jämfört med 10,0 % för ett år sedan (10,7 % under första kvartalet 2011) • Avkastningen på eget kapital var 11,7 %, en ökning från 10,4 % H1 2010 (11,5 % kv2 2011, en minskning från 12,0 % under kv1 2011) Nyckeltal, mn euro kv2 kv1 För- kv2 För- H1 H1 För- 2011 2011 ändr. 2010 ändr. 2011 2010 ändr. % % % Räntenetto 1 326 1 324 0 1 249 6 2 650 2 484 7 Summa rörelseintäkter 2 342 2 510 -7 2 161 8 4 852 4 464 9 Resultat före kreditförluster 1 067 1 245 -14 975 9 2 312 2 114 9 Kreditförluster -118 -242 -51 -245 -52 -360 -506 -29 Kreditförlustrelation på årsbasis, punkter 15 31 35 23 36 Rörelseresultat 949 1 003 -5 730 30 1 952 1 608 21 Riskjusterat resultat 643 771 -17 516 25 1 414 1 194 18 Utspädd vinst per aktie, EUR 0,18 0,18 0,13 0,36 0,29 Avkastning på eget kapital, % 11,5 12,0 9,5 11,7 10,4 Valutakurser som använts för 2011 för DKK, NOK och SEK avseende poster i resultaträkningen: 7,46; 7,83 och 8,94. För ytterligare information: Christian Clausen, vd och koncernchef, +46 8 614 78 04 Fredrik Rystedt, finansdirektör, +46 8 614 78 12 Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 8 614 78 80 (eller +46 72 235 05 15) Erik Durhan, pressekreterare, +46 8 534 914 36Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder ochaktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningarinom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor, och är en av Europas tiostörsta fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingforsoch Köpenhamn. www.nordea.com
 2. 2. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 2(45)Vd har ordet med 10 procent och de manuella transaktionerna på kontoren har minskat med 25 procent. Detta har medfört att intäkternaDen stabila utvecklingen fortsatte under andra kvartalet. per heltidsanställd har ökat med 10 procent.Tillväxten i kundområdena är uppmuntrande ochrörelseresultatet enligt plan. Kostnads- och Samtidigt minskade tradingresultatet från förra kvartaletskapitaleffektiviteten blir vårt huvudfokus för att nå en höga nivå till följd av volatiliteten på finansmarknaden, ochavkastning på eget kapital i nivå med de bästa bankerna. räntenettot påverkades av en utökad och mer långfristigVi färdigställer planer för att successivt begränsa upplåning.kostnadsutvecklingen under senare delen av 2011 ochdärefter räknar vi med ett i stort sett oförändrat Åtgärder med avseende på ”det nya normala”kostnadsläge framöver. Lönsamhet blir avgörande för att behålla vårt höga kreditbetyg, våra låga upplåningskostnader och flexibilitet iLäget i den globala ekonomin var oroligt under våren. vår kapitalposition. God lönsamhet är därmed en förutsättningGreklands statsfinansiella kris, den osäkra utvecklingen i de för att vi ska kunna fortsätta skapa positiva kundupplevelserövriga PIIGS-länderna och bestående globala obalanser har med stabilitet, långsiktighet och konkurrenskraftigagjort världsekonomin osäkrare. produkter.Trots turbulensen har Nordeas kreditförluster minskat till den Vi bedömer att de bästa bankerna kommer att nå enlägsta nivån sedan före finanskrisen 2008. Kreditkvaliteten avkastning på eget kapital (ROE) på cirka 15 procent. För attfortsätter att förbättras, Nordea har inga statsobligationer från fortsätta vara bland dessa måste vi höja Nordeas ROE genomPIIGS-länderna och de stresstester som den europeiska åtgärder som förbättrar kostnads- och kapitaleffektivitetenbankmyndigheten EBA offentliggjorde i förra veckan hade i och samtidigt behålla tillväxt i intäkterna. Våra mål i ”det nyapraktiken ingen effekt på våra kapitalkvoter. normala” och planerna för att nå dem presenteras under hösten.RelationsstrateginDen relationsstrategi som Nordea har följt sedan 2007 Det råder fortfarande betydande osäkerhet kring innehållet ifortsätter att ge en stabil affärsutveckling. Kundrelationerna och effekterna av de nya kapitaltäcknings- ochfördjupas i alla affärssegment med fler affärer per kund och likviditetsreglerna. Vi har börjat optimera våra produkter,högre intäkter som följd. processer och metoder samt den taktiska hanteringen av de riskvägda tillgångarna (RWA). Enbart under andra kvartaletPå privatsidan fortsätter antalet relationskunder att öka. Under minskades RWA med 1,9 md euro,kvartalet välkomnade vi 40 000 nya förmåns- och private kärnprimärkapitalrelationen ökade med 0,3 procentenheterbanking-kunder, varav 28 000 är nya Nordeakunder. Nya och och såväl likviditetsreserven som löptiderna på vår upplåninguppskattade produkter höjde inlåningen med 3 procent, vilket har fördubblats sedan 2008.minskar behovet av upplåning på kapitalmarknaden. Samtidigt planerar vi för bättre kostnadseffektivitet. Den nyaDen fortsatt höga affärsvolymen per företagskund och vår organisationen är nu på plats och kommer att reflekteras i dentillväxtplan för Corporate Merchant Banking har ökat finansiella rapporteringen från tredje kvartalet. Den säkrarintäkterna med 6 procent. Goda relationer, kvalitet och tydligt ansvarstagande och ett fokuserat genomförande avkompetens gör kunderna nöjdare och breddar deras åtgärderna för att förbättra kostnadseffektiviteten. Vi planeraranvändning av våra tjänster och produkter, vilket är av att begränsa kostnadsökningen 2011 och därefter hållastrategisk betydelse i ”det nya normala”. kostnaderna i det närmaste oförändrade framöver. Vi vidtarVi har utökat våra relationskanaler med nya applikationer för också åtgärder för att ökningen av RWA ska bli måttlig trotssurfmobiler och surfplattor. I dag har vi 250 000 aktiva intäktstillväxten.mobilbankskunder och vi finns i de mest populära sociala Vi kommer att fortsätta stärka effektiviteten genommedierna. I maj lanserade vi Facebook-sidor i samtliga värdekedjorna och hjälpa våra kunder att finna effektivanordiska länder och antalet kunder som följer oss där stiger lösningar i ”det nya normala”. Kostnads- ochsnabbt. De direkta reaktioner som vi får påskyndar kapitaleffektivitet kommer att leda oss i nästa etapp på vägenutvecklingsarbetet och skapar nya affärsmöjligheter. mot ”Great Nordea”.Tidigare investeringar i verksamhetsplattformen bär nu frukt.Sedan 2009 har affärsvolymen per heltidsanställd ökat med Christian Clausen25 procent, antalet transaktioner i internetbanken har ökat vd och koncernchef Intäkter, mn euro Riskjusterat resultat2 500 Utveckling från 2006 jämfört med målet om en fördubbling på sju år2 000 60% 50%1 500 40%1 000 30% 500 20% 10% 0 0% kv1/06 kv3/06 kv1/07 kv3/07 kv1/08 kv3/08 kv1/09 kv3/09 kv1/10 kv3/10 kv1/11 kv1/07 kv2/07 kv3/07 kv4/07 kv1/08 kv2/08 kv3/08 kv4/08 kv1/09 kv2/09 kv3/09 kv4/09 kv1/10 kv2/10 kv3/10 kv4/10 kv1/11 kv2/11 Rullande fyra kvartal jämfört med helåret 2006: 1 957 mn euro Långsiktigt mål för årlig snittökning
 3. 3. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 3(45)Resultaträkning1 Kv 2 Kv 1 Förändr. Kv 2 Förändr. Jan-jun Jan-jun Förändr.Mn euro 2011 2011 % 2010 % 2011 2010 %Räntenetto 1 326 1 324 0 1 249 6 2 650 2 484 7Avgifts- och provisionsnetto 623 602 3 538 16 1 225 1 013 21Nettoresultat av poster till verkligt värde 356 544 -35 339 5 900 887 1Andelar i intresseföretags resultat 13 18 -28 7 86 31 32 -3Övriga rörelseintäkter 24 22 9 28 -14 46 48 -4Summa rörelseintäkter 2 342 2 510 -7 2 161 8 4 852 4 464 9Personalkostnader -744 -768 -3 -701 6 -1 512 -1 388 9Övriga administrationskostnader -485 -453 7 -445 9 -938 -883 6Avskrivningar av materiella och immateriellatillgångar -46 -44 5 -40 15 -90 -79 14Summa rörelsekostnader -1 275 -1 265 1 -1 186 8 -2 540 -2 350 8Resultat före kreditförluster 1 067 1 245 -14 975 9 2 312 2 114 9Kreditförluster, netto -118 -242 -51 -245 -52 -360 -506 -29Rörelseresultat 949 1 003 -5 730 30 1 952 1 608 21Skatt -249 -261 -5 -191 30 -510 -426 20Periodens resultat 700 742 -6 539 30 1 442 1 182 22Volymer, nyckeluppgifter1 30 jun 31 mar Förändr. 30 jun Förändr.Md euro 2011 2011 % 2010 %Utlåning till allmänheten 332,2 330,5 1 302,6 10In- och upplåning från allmänheten 187,9 182,3 3 160,9 17 varav sparkonton 54,2 52,8 3 49,7 9Kapital under förvaltning 191,1 192,0 0 170,0 12Försäkringstekniska avsättningar, livförsäkring 37,2 36,7 1 34,7 7Eget kapital 24,8 24,1 3 22,9 8Summa tillgångar 593,2 586,6 1 571,1 4Nyckeltal Kv 2 Kv 1 Kv 2 Jan-jun Jan-jun 2011 2011 2010 2011 2010Resultat per aktie efter utspädning, euro 0,18 0,18 0,13 0,36 0,29EPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,73 0,68 0,55 0,73 0,55 2Aktiekurs , euro 7,41 7,74 6,81 7,41 6,81Totalavkastning, % -1,6 -1,9 -8,9 -3,5 -8,0 2Eget kapital per aktie , euro 6,13 6,01 5,68 6,13 5,68 2Potentiellt antal utestående aktier , miljoner 4 047 4 043 4 043 4 047 4 043Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning,miljoner 4 027 4 026 4 022 4 027 4 019Avkastning på eget kapital, % 11,5 12,0 9,5 11,7 10,4K/I-tal, % 54 50 55 52 53 2Kärnprimärkapitalrelation, exkl övergångsregler % 11,0 10,7 10,0 11,0 10,0 2Primärkapitalrelation, exkl övergångsregler % 12,1 11,7 11,1 12,1 11,1 2Kapitaltäckningsgrad, exkl övergångsregler % 13,8 13,5 13,2 13,8 13,2 2Kärnprimärkapitalrelation % 9,3 9,1 9,0 9,3 9,0 2Primärkapitalrelation % 10,2 10,0 10,0 10,2 10,0 2Kapitaltäckningsgrad % 11,7 11,4 11,8 11,7 11,8 2Primärkapital mn euro 21 745 21 335 20 491 21 745 20 491 2Riskvägda tillgångar inkl övergångsregler , md euro 213 214 206 213 206Kreditförluster på årsbasis, punkter 15 31 35 23 36 2Antal anställda (omräknat till heltidstjänster) 34 169 34 138 33 511 34 169 33 511Riskjusterat resultat, mn euro 643 771 516 1 414 1 194Economic profit, mn euro 253 378 90 631 355 2Economic capital , md euro 17,3 17,4 17,9 17,3 17,7EPS, riskjusterad, euro 0,16 0,19 0,13 0,35 0,30RAROCAR, % 14,9 17,6 12,3 16,3 14,21 För valutakurser använda i konsolideringen av Nordea koncernen se not 1.2 Vid periodens slut.
 4. 4. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 4(45)Koncernen Räntenetto Räntenettot uppgick till 1 326 mn euro och var i stort settResultat för andra kvartalet 2011 i korthet oförändrat jämfört med förra kvartalet. Räntenettot ökade iIntäkterna minskade med 7 procent från förra kvartalets kundområdena, främst till följd av den positivarekordnivå, främst till följd av lägre tradingresultat och utvecklingen för inlåningen samt att andra kvartalet hadelägre räntenetto i Group Treasury. Jämfört med andra en bankdag mer än första kvartalet. Detta motverkadeskvartalet i fjol steg intäkterna med 8 procent. emellertid av ett lägre räntenetto inom Group Treasury främst till följd av minskad ränterisk avseendeKundverksamheten utvecklades fortsatt starkt med en upplåningen, lägre nettoavkastning på likviditetsreservenintäktsökning på 5 procent. Räntenettot samt avgifts- och och ökade upplåningskostnader på grund av en högreprovisionsnettot steg ytterligare från redan höga nivåer. volym av långfristig upplåning.Kostnaderna ökade med 1 procent i lokala valutor jämfört Utlåning till företagmed förra kvartalet och personalkostnaderna minskade Utlåningen till företag ökade under andra kvartalet, imed 3 procent. synnerhet till de största företagen. Exklusive omvända repor steg utlåningen med 2 procent i lokala valutor.Avsättningar för kreditförluster minskade till 98 mn euro, Marginalerna på befintlig utlåning var stabila.vilket motsvarar en kreditförlustrelation på 12 punkter(22 punkter under förra kvartalet). Utöver detta gjordes en Utlåning till privatkundernettoavsättning på 20 mn euro till den danska I lokala valutor ökade bolånen med 2 procent jämfört medinsättningsgarantifonden, vilket motsvarar en förra kvartalet. Bolånemarginalerna var i genomsnittkreditförlustrelation på 3 punkter (9 punkter under första närmast oförändrade under kvartalet, exklusive den såkvartalet). Kreditförlusterna minskade på samtliga kallade eftersläpningseffekten i Norge som drog nednordiska marknader och nettoåterföringar noterades i marginalerna.Sverige. Inlåning från företag och privatkunderRörelseresultatet minskade med 5 procent jämfört med Inlåningen från allmänheten uppgick till 188 md euro. Iförra kvartalet, främst till följd av lägre intäkter som till lokala valutor motsvarar detta en ökning med 4 procentstor del uppvägdes av lägre kreditförluster. Det mot förra kvartalet och en ökning med 18 procent jämförtriskjusterade resultatet minskade med 17 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Ökningen berodde på enmed förra kvartalet och ökade med 25 procent jämfört med högre volym av återköpsavtal (repor) samt större inlåningandra kvartalet i fjol. från privatkunder och finansinstitut. Inlåningen från privatkunder steg med 4 procent i lokala valutor, trots denAntalet förmåns- och private banking-kunder fortsatte att hårda konkurrensen om kontosparandet. Högreöka. 40 000 nya kunder tillkom under andra kvartalet. marknadsräntor fick den genomsnittligaCirka 70 procent av dessa var också nya Nordeakunder. inlåningsmarginalen, både på privat- och företagssidan, att stiga och höjde räntenettot med cirka 30 mn euro.Andelen långfristig upplåning var 67 procent, enminskning från 69 procent i slutet av första kvartalet. Group Corporate Centre Periodens räntenetto inom Group Corporate CentreFörvaltat kapital minskade något till 191 md euro, men minskade till -18 mn euro från 30 mn euro undermed ett särskilt starkt nettoinflöde från institutionella föregående kvartal. Nedgången berodde främst på minskadkunder. ränterisk i Group Treasury, ökade upplåningskostnader på grund av en ökad volym av långfristig upplåning och lägreKärnprimärkapitalrelationen, det vill säga exklusive nettoavkastning, efter upplåningskostnader, påhybridkapital, uppgick till 11,0 procent exklusive likviditetsreserven.övergångsreglerna i Basel II (10,7 procent under förstakvartalet). Inklusive övergångsreglerna var Avgifts- och provisionsnettokärnprimärkapitalrelationen 9,3 procent (9,1 procent). Avgifts- och provisionsnettot ökade med 3 procent till rekordhöga 623 mn euro. Det var främstValutarörelser fick en obetydlig inverkan under andra betalningsprovisionerna och övriga provisionsintäkter somkvartalet 2011 jämfört med första kvartalet. ökade.Intäkter Provisionskostnader för statliga stabilitetsfonder uppgickIntäkterna minskade med 7 procent från förra kvartalet till till 13 mn euro, liksom under förra kvartalet, och avsåg2 342 mn euro. endast Sverige.
 5. 5. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 5(45)Sparande- och kapitalförvaltningsprovisioner främst till följd av höga IT-kostnader under andraSparandeprovisionerna minskade med 3 procent till kvartalet.359 mn euro, främst till följd av lägretransaktionsrelaterade kapitalförvaltningsprovisioner och I slutet av andra kvartalet hade antalet anställda (omräknatcourtageintäkter. Förvaltat kapital minskade något till till heltidstjänster) ökat något jämfört med första kvartalet.191 md euro, med ett nettoinflöde på 1,5 md euro under Jämfört med andra kvartalet i fjol hade antalet anställdakvartalet. ökat med 2 procent.Betalnings- och låneprovisioner K/I-talet var 54 procent, en ökning jämfört med förraBetalningsprovisionerna steg med 6 procent till 215 mn kvartalet, men en minskning jämfört med andra kvartaleteuro, till följd av högre kortintäkter. Låneprovisionerna 2010.minskade med 3 procent till 160 mn euro. Under andra kvartalet uppgick avsättningar förNettoresultat av poster till verkligt värde prestationsbaserade löner till 45 mn euro, jämfört medNettoresultat av poster till verkligt värde minskade med 75 mn euro under förra kvartalet.35 procent från en mycket hög nivå under första kvartalettill 356 mn euro. Kreditförluster Avsättningar för kreditförluster uppgick till 98 mn euro,Kapitalmarknadsintäkter i kundområdena vilket motsvarar en kreditförlustrelation på 12 punkterDen kunddrivna handeln på kapitalmarknaden fortsatte att (22 punkter under förra kvartalet), exklusiveutvecklas positivt. Nettoresultatet av poster till verkligt engångsavsättningen på netto 20 mn euro till den danskavärde från dessa områden uppgick till 251 mn euro, en insättningsgarantifonden med anledning av Fjordbankökning med 7 procent jämfört med förra kvartalet. Mors haveri och en minskning av avsättningen till Amagerbanken. I Baltikum gjordes nettoreserveringarOallokerade kapitalmarknadsintäkter motsvarande 5 punkter (jämfört med nettoåterföringarNettoresultat av poster till verkligt värde inom de motsvarande 26 punkter under första kvartalet). Gruppvisaoallokerade kapitalmarknadsintäkterna, det vill säga kreditförluster, netto, var positiva med 60 mn euro underintäkter från riskhanteringen i kundtransaktioner, andra kvartalet (positiva med 53 mn euro under förstaminskade till 58 mn euro från förra kvartalets höga nivå på kvartalet), till följd av företagens högre kreditbetyg.191 mn euro. SkatterGroup Corporate Centre Den effektiva skattesatsen var 26,2 procent, jämfört medNettoresultatet av poster till verkligt värde inom Group 26,0 procent under förra kvartalet och 26,2 procent underTreasury minskade till 3 mn euro jämfört med 67 mn euro andra kvartalet i fjol.under det mycket starka förra kvartalet. Periodens resultatLivförsäkringsverksamheten Periodens resultat minskade med 6 procent jämfört medNettoresultatet av poster till verkligt värde i förra kvartalet till 700 mn euro, vilket motsvarar enlivförsäkringsverksamheten minskade med 16 procent till avkastning på eget kapital på 11,5 procent. Utspädd vinst52 mn euro. I slutet av andra kvartalet uppgick per aktie var 0,18 euro (0,18 euro under förra kvartalet).återbäringsmedlen till 7,8 procent av deförsäkringstekniska avsättningarna, eller 1 933 mn euro, Riskjusterat resultatvilket är en minskning med 0,2 procentenhet jämfört med Riskjusterat resultat minskade med 17 procent tillförsta kvartalet. 643 mn euro jämfört med första kvartalet, och ökade med 25 procent jämfört med andra kvartalet i fjol.Resultatandelar i intresseföretagIntäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till Resultat för första halvåret 2011 i korthet13 mn euro, jämfört med 18 mn euro under förra kvartalet. Första halvåret 2011 utmärktes av fortsatt hög intäktstillväxt. Intäkterna var 9 procent högre än förstaÖvriga rörelseintäkter halvåret 2010. Högre intäkter, främst härrörande frånÖvriga rörelseintäkter uppgick till 24 mn euro, att jämföra räntenettot samt avgifts- och provisionsnettot, och lägremed 22 mn euro under förra kvartalet. kreditförluster fick rörelseresultatet att öka med 21 procent. Riskjusterat resultat steg med 18 procentKostnader jämfört med samma period i fjol.Kostnaderna ökade med 1 procent jämfört med förrakvartalet och uppgick till 1 275 mn euro. Valutarörelser bidrog till höjda intäkter medPersonalkostnaderna minskade med 3 procent till 744 mn 2 procentenheter och till höjda kostnader medeuro. Övriga kostnader steg jämfört med förra kvartalet,
 6. 6. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 6(45)3 procentenheter under första halvåret 2011 jämfört med riskvägda tillgångarna med cirka 1,3 md euro ellerförsta halvåret 2010. 0,7 procent.Intäkter Andelen osäkra fordringar minskade till 136 punkter avRäntenettot ökade med 7 procent jämfört med första utlåningen till följd av lägre osäkra fordringar samt ökadehalvåret i fjol. Utlåningen ökade med 10 procent. lånevolymer. De osäkra fordringarna minskade medMarginalerna på företagsutlåningen var högre, medan 4 procent från förra kvartalet. 59 procent av de osäkrainlåningsmarginalerna var lägre än i fjol. fordringarna, brutto, utgörs av lån där kunderna fortfarande betalar och 41 procent är lån där kunderna ejAvgifts- och provisionsnettot fortsatte att öka starkt och betalar. Osäkra fordringar netto, efter reserveringar förlåg 21 procent över första halvåret 2010. Nettoresultatet av individuellt värderade lån, uppgick till 3 095 mn euro ellerposter till verkligt värde ökade med 1 procent jämfört med 87 punkter av den sammanlagda utlåningen.samma period i fjol. Den kunddrivna handeln på Reserveringskvoten minskade något till 50 procent,kapitalmarknaden var fortsatt stark och volymerna ökade. jämfört med 51 procent i slutet av första kvartalet.Group Treasurys resultat förbättrades också. Kreditförlustrelationer och osäkra fordringarIntäkterna från resultatandelar i intresseföretag uppgick till kv2 kv1 kv4 kv3 kv231 mn euro och övriga rörelseintäkter uppgick till Punkter av utlåningen 2011 11 2010 10 1046 mn euro. Kreditförluster på årsbasisKostnader koncernen 12¹ 22¹ 23 29 35Kostnaderna ökade med 8 procent jämfört med samma varav individuella 20 28 38 35 34 varav gruppvisa -8 -6 -15 -6 1period i fjol. Personalkostnaderna ökade med 9 procent. I Kreditförluster pålokala valutor ökade kostnaderna med 5 procent och årsbasispersonalkostnaderna med 6 procent. Nordic Banking 11¹ 26¹ 27 33 35 Andel osäkra fordringar,Kreditförluster brutto, koncernenJämfört med samma period i fjol minskade (punkter) 136 141 146 139 135kreditförlusterna med 46 procent till 273 mn euro, vilket - betalande 59 % 58 % 59 % 55 % 52 %motsvarar en kreditförlustrelation på 17 punkter - ej betalande 41 % 42 % 41 % 45 % 48 % Total reserverings-(36 punkter). Därutöver gjordes avsättningar på 87 mn grad, koncerneneuro, motsvarande 6 punkter, till den danska (punkter) 69 72 76 75 76insättningsgarantifonden. Reserveringskvot, koncernen² 50 % 51 % 52 % 54 % 56 % ¹ Kreditförlustrelation exklusive avsättningarna till den danskaSkatter insättningsgarantifonden: Inklusive dessa: 15 respektive 31 punkter förDen effektiva skattesatsen under perioden var koncernen och 14 respektive 37 punkter för Nordic Banking.26,1 procent, jämfört med 26,5 procent i fjol. 2 Summa reserver i relation till osäkra fordringar, brutto.Periodens resultat MarknadsriskPeriodens resultat ökade med 22 procent till 1 442 mn euro Räntebärande värdepapper och statsskuldförbindelsertill följd av högre intäkter och lägre kreditförluster. uppgick till 95 md euro i slutet av andra kvartalet, varav 26 md euro i livförsäkringsrörelsen och resterande del iRiskjusterat resultat likviditetsreserven och tradingportföljen. 29 procent avRiskjusterat resultat steg med 18 procent till 1 414 mn portföljen utgörs av stats- eller kommunobligationer ocheuro jämfört med samma period i fjol. 31 procent av bostadsobligationer, exklusive 13 md euro i pantsatta värdepapper.Övrig information Den samlade marknadsrisken minskade till 77 mn euro under andra kvartalet jämfört med 94 mn under förstaKreditportföljen kvartalet. Minskningen berodde främst på lägre ränterisk.Utlåningen ökade med 1 procent till 332 md euro jämförtmed förra kvartalet. Utlåningen i kundområdena steg Marknadsriskockså med 1 procent under andra kvartalet. kv2 kv1 kv4 kv2 Mn euro 2011 11 2010 10 Samlad risk, VaR 77 94 81 72Kreditportföljens kvalitet förbättrades ytterligare under Ränterisk, VaR 97 107 91 56andra kvartalet främst till följd av bättre kreditbetyg för Aktierisk, VaR 15 10 13 21företagskunderna. Detta resulterade i en minskning av de Valutarisk, VaR 13 8 14 24 Kreditmarginalrisk, VaR 18 26 33 31 Diversifieringseffekt 46 % 38 % 47 % 45 %
 7. 7. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 7(45)Balansräkning I slutet av andra kvartalet uppgick economic capital tillTillgångarna i balansräkningen ökade med 1 procent 17,3 md euro, vilket var en liten minskning jämfört medjämfört med slutet av förra kvartalet och uppgick till utgången av förra kvartalet.593 md euro. Ökningen beror främst på en högre volym avräntebärande värdepapper och en större utlåning till Resultatet av den europeiska bankmyndighetens stresstestallmänheten. publicerades den 15 juli. Nordea klarade sig bra i testet. Kärnprimärkapitalrelationen inklusive övergångsregler,Kapitalposition och riskvägda tillgångar vilket var den officiella kvoten som presenterades iI slutet av andra kvartalet uppgick Nordeas riskvägda stresstestet, ökade i det negativa scenariot från 8,9 procenttillgångar till 179,9 md euro exklusive övergångsregler, en under fjärde kvartalet 2010 till 9,5 procent under fjärdeminskning med 1,9 md euro eller 1,0 procent jämfört med kvartalet 2012 efter utdelning i enlighet med Nordeasförra kvartalet och en minskning med 2,8 procent jämfört utdelningspolicy under perioden.med förra året då de riskvägda tillgångarna uppgick till184,9 md euro. Nordeas upplåning och likviditet Den genomsnittliga kostnaden för långfristig upplåningUnder andra kvartalet minskade de riskvägda tillgångarna var i stort sett oförändrad under andra kvartalet.främst till följd av förbättrad kreditkvalitet iföretagsportföljen men även på grund av Under andra kvartalet emitterade Nordea cirka 10 md euroeffektiviseringsarbete inom affärsområdena. Nordea har i långfristig skuld, varav cirka 7 md euro i form avintensifierat arbetet med att uppnå en effektiv säkerställda svenska, norska och finska obligationer påkapitalanvändning när det gäller affärsområdenas marknader i och utanför Norden.riskvägda tillgångar. Arbetet omfattar en rad initiativ somrör processer, data och metoder för de olika Andelen långfristig upplåning av den totala upplåningenexponeringsklasserna. Under andra kvartalet fick detta en uppgick i slutet av andra kvartalet till cirka 67 procentpositiv effekt på de riskvägda tillgångarna med 1,7 md (69 procent i slutet av första kvartalet).euro. Även framöver förväntas dessa initiativ påverka decentrala parametrarna i beräkningen av de riskvägda För hanteringen av refinansieringsrisken använder Nordeatillgångarna och bidra till en fortsatt minskning av dessa. sig av ett mått för upplåningsbehov och matchning av tillgångarnas och skuldernas beteendemässiga löptider.Exklusive övergångsreglerna i Basel II uppgick Avseende de kortsiktiga likviditetsriskerna använderkärnprimärkapitalrelationen till 11,0 procent. Nordea sig av ett mått som ligger nära LCR (LiquidityPrimärkapitalrelationen och kapitaltäckningsgraden ligger Coverage Ratio). Nordeas likviditetsreserv består avklart över målen i Nordeas kapitalpolicy. Kapitalbasen likvida värdepapper som centralbankerna godtar somuppgår till 24,9 md euro och är därmed 7,9 md euro större säkerhet och som har liknande egenskaper som likvidaän kapitalkravet exklusive övergångsregler samt 10,5 md värdepapper enligt Basel III. Dessa värdepapper uppgickeuro större än kapitalkravet inklusive övergångsreglerna. till 58 md euro i slutet av andra kvartalet (56 md euroPrimärkapitalet uppgår till 21,7 md euro och är därmed under första kvartalet).7,4 md euro större än kapitalkravet (exklusiveövergångsreglerna).Kapitalrelationer kv2 kv1 kv4 kv2 % 2011 11 2010 10 Exklusive övergångsregler: Kärnprimärkapitalrelation 11,0 10,7 10,3 10,0 Primärkapitalrelation 12,1 11,7 11,4 11,1 Kapitaltäckningsgrad 13,8 13,5 13,4 13,2 Inklusive övergångsregler: Kärnprimärkapitalrelation 9,3 9,1 8,9 9,0 Primärkapitalrelation 10,2 10,0 9,8 10,0 Kapitaltäckningsgrad 11,7 11,4 11,5 11,8
 8. 8. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 8(45)Osäkert läge för världsekonomin men fortsatt Arbetslösheten sjunker i alla nordiska länder. I Danmarkgod utveckling för de nordiska länderna ligger arbetslösheten kvar på relativt låga 4 procent. DenUtvecklingen i världsekonomin var turbulent under våren. privata konsumtionen stiger i Sverige och Norge med stödGreklands statsfinansiella kris, den osäkra utvecklingen i av de starka statsfinanserna. Den starka ekonomiskade övriga PIIGS-länderna och bestående globala obalanser utvecklingen har också fått fart på investeringarna. Dehar gjort ekonomin osäkrare. Osäkerheten har ökat också i nordiska länderna gynnas av hög efterfrågan på flera avNordeuropa. deras främsta exportmarknader.Den ekonomiska utvecklingen i de nordiska länderna är Återhämtningen fortsätter i Baltikum, inte bara i Estlanddock på det stora hela fortsatt god. Tillväxten i Sverige utan även i Lettland och Litauen. Tillväxten är fortsattoch Norge är fortsatt stark i år, och länderna har goda stark i Polen. I Ryssland går återhämtningen framåt ochstatsfinanser och handelsbalanser. Den svenska och norska investeringarna är på uppgång.centralbanken har fortsatt höja sina styrräntor för attförhindra överhettning. Tillväxten är stark också i Finland. NordeaaktienI Danmark däremot är tillväxten bräcklig eftersom BNP Under andra kvartalet sjönk Nordeas aktiekurs frånminskade i slutet av 2010 och början av 2011. Både 69,10 kronor till 68,00 kronor på NASDAQ OMXFinland och Danmark står inför vissa finanspolitiska Nordiska Börs.åtstramningar men deras statsfinanser är i betydligt bättreskick än exempelvis genomsnittet i euroområdet.
 9. 9. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 9(45)Ny organisation införd i juni 2011 Dessutom har en organisationsenhet med namnet GroupI juni infördes en ny organisation som bygger på det Operations and Other Lines of Business skapats. Groupvärdekedjetänkande som varit centralt för Nordeas Corporate Centre och Group Risk Management förblirverksamhetsmodell sedan 2007. Den nya organisationen centrala delar av organisation.har utvecklats kring de tre huvudsakliga affärsområdenaRetail Banking, Wholesale Banking och Wealth Den nya organisationen får genomslag i den finansiellaManagement. Alla delar av värdekedjorna – kundansvar, rapporteringen från det tredje kvartalet 2011.stöd, produkter, personal och IT-utveckling – införlivas iaffärsområdena med det tydliga målet att öka Mer information om detta finns i ett separateffektiviteten, höja avkastningen på eget kapital och pressmeddelande.fördjupa kundrelationerna.Kvartalsvis utveckling, koncernen Kv 2 Kv 1 Kv 4 Kv 3 Kv 2 Jan-jun Jan-junMn euro 2011 2011 2010 2010 2010 2011 2010Räntenetto 1 326 1 324 1 365 1 310 1 249 2 650 2 484Avgifts- och provisionsnetto 623 602 618 525 538 1 225 1 013Nettoresultat av poster till verkligt värde 356 544 504 446 339 900 887Andelar i intresseföretags resultat 13 18 5 29 7 31 32Övriga rörelseintäkter 24 22 15 53 28 46 48Summa rörelseintäkter 2 342 2 510 2 507 2 363 2 161 4 852 4 464Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader -744 -768 -675 -721 -701 -1 512 -1 388 Övriga administrationskostnader -485 -453 -543 -436 -445 -938 -883Avskrivningar av materiella och immateriellatillgångar -46 -44 -52 -39 -40 -90 -79Summa rörelsekostnader -1 275 -1 265 -1 270 -1 196 -1 186 -2 540 -2 350Resultat före kreditförluster 1 067 1 245 1 237 1 167 975 2 312 2 114Kreditförluster, netto -118 -242 -166 -207 -245 -360 -506Rörelseresultat 949 1 003 1 071 960 730 1 952 1 608Skatt -249 -261 -301 -249 -191 -510 -426Periodens resultat 700 742 770 711 539 1 442 1 182Resultat per aktie efter utspädning (DEPS), euro 0,18 0,18 0,19 0,18 0,13 0,36 0,29DEPS, rullande 12 månader till periodens slut, euro 0,73 0,68 0,66 0,58 0,55 0,73 0,55
 10. 10. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 10(45)Kundområden Resultat Intäkterna steg med 4 procent jämfört med föregående kvartal, med stöd av ett ökat räntenetto. ÖkningstaktenNordic Banking i utlåningen till privatkunder har under de senaste kvartalen minskat från tidigare års höga nivåer.Antalet förmåns- och private banking-kunder ökade Jämfört med föregående kvartal var ökningstaktenmed 34 000 under andra kvartalet, motsvarande 1 procent. De stora företagskundernas efterfrågan på5 procent på årsbasis. Omkring 26 000 av dessa var nya lån förblev något dämpad, även om volymerna börjadekunder i Nordea. öka under perioden. Inlåningen ökade med 1 procent, främst i form av sparande på privatsidan.Under de senaste 12 månaderna har antalet Utlåningsmarginalerna var överlag stabila medanrelationskunder ökat med 153 000 eller 5,5 procent. inlåningsmarginalerna fortsatte att förbättras.Antalet proaktiva kundmöten steg med 10 procentjämfört med andra kvartalet 2010. Under samma period Kostnaderna var oförändrade från föregående kvartalminskade antalet anställda omräknat till heltidstjänster och steg med 3,5 procent i lokala valutor jämfört medmed 400. samma period 2010.Satsningen på initiativet Framtidens distribution Kreditförlusterna minskade markant jämfört medfortskred planenligt. 250 kontor har nu omvandlats till första kvartalet. I siffran för föregående kvartal ingårdet nya specialiserade formatet, en ökning med 100 en avsättning till den danska insättningsgarantifondensedan förra kvartalet. Kundaktiviteten, som var med anledning av Amagerbankens kollaps. I siffran förrekordhög under första kvartalet, var fortsatt intensiv andra kvartalet ingår en avsättning på 20 mn euro nettounder andra kvartalet. Vad gäller onlinetjänsterna har hänförlig till Fjordbank Mors och en återföring avInternetbanken Privat förbättrats ytterligare och Nordea avsättningen för Amagerbanken. Kreditförlust-interagerar nu med kunderna på Facebook i alla de fyra relationen uppgick till 11 punkter exklusive dennanordiska länderna. En rad mobila funktioner lanserades avsättning (26 punkter under första kvartalet).under perioden, däribland en förbättrad SMS-bank i Kreditförlusterna minskade i alla länder, och i SverigeNorge och en surfplatteapplikation i Sverige. kom återföringarna och återvinningarna att överstigaEfterfrågan på mobila tjänster fortsatte att öka kraftigt de nya avsättningarna.under perioden.
 11. 11. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 11(45)Nordic Banking kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Förändr. kv211/Mn euro 2011 2011 2010 2010 2010 kv111 kv210Räntenetto 1 081 1 025 1 007 965 920 5% 18%Avgifts- och provisionsnetto 541 533 548 450 492 2% 10%Nettoresultat av poster till verkligt värde 178 166 233 175 175 7% 2%Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter 8 9 3 8 22 -11% -64%Summa intäkter inkl. allok. 1 808 1 733 1 791 1 598 1 609 4% 12%Personalkostnader -315 -315 -305 -307 -303 0% 4%Summa kostnader inkl. allok. -911 -915 -922 -878 -862 0% 6%Resultat före kreditförluster 897 818 869 720 747 10% 20%Kreditförluster -89 -232 -155 -188 -200 -62% -56%Rörelseresultat 808 586 714 532 547 38% 48%K/I-tal, % 50 53 52 55 54RAROCAR, % 18 16 17 13 14Economic capital 11 936 12 019 12 300 12 428 12 506Riskvägda tillgångar 121 977 123 554 126 263Antal anställda (omr. t. heltidstj) 15 840 15 888 15 968 16 134 16 244 0% -2%Volymer, md euro:Utlåning till företag 118,8 117,6 116,2 116,1 115,5 1% 3%Bolån till privatkunder 112,8 111,2 109,8 106,1 102,6 1% 10%Konsumtionslån 26,5 26,5 26,9 26,2 25,8 0% 3%Summa utlåning 258,1 255,3 252,9 248,4 243,9 1% 6%Inlåning från företag 58,1 59,1 62,0 57,6 55,5 -2% 5%Inlåning från privatkunder 77,2 75,0 74,5 72,6 72,1 3% 7%Summa inlåning 135,3 134,1 136,5 130,2 127,6 1% 6%Marginaler, %:Utlåning till företag 1,34 1,35 1,35 1,33 1,32Bolån till privatkunder 0,71 0,73 0,70 0,70 0,72Konsumtionslån 3,82 3,77 3,73 3,80 3,79Utlåningsmarginaler totalt 1,28 1,30 1,28 1,28 1,29Inlåning från företag 0,49 0,44 0,42 0,36 0,29Inlåning från privatkunder 0,63 0,48 0,43 0,29 0,22Inlåningsmarginaler totalt 0,56 0,46 0,42 0,32 0,25
 12. 12. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 12(45)Banking Danmark och resulterade i en fortsatt hög aktivitet vad gäller kundmöten.AffärsutvecklingBanking Danmarks affärsvolymer och affärsaktivitet Resultatökade ytterligare, inte minst bland de större företagen, Räntenettot ökade med 2 procent från första kvartalet,trots medelmåttiga makroekonomiska utsikter och hård tack vare högre affärsvolymer och högrekonkurrens. Inflödet av externt värvade förmåns- och inlåningsmarginaler. Totala intäkter minskade medprivate banking-kunder förblev starkt, och det totala 2 procent till följd av ett lägre nettoresultat av posterantalet förmåns- och private banking-kunder ökade till verkligt värde och lägre aktivitet påmed 3 600 under perioden. bostadsmarknaden.På privatsidan påverkas affärsutvecklingen av de Antalet anställda minskade ytterligare ochmedelmåttiga ekonomiska utsikterna och den politiska personalkostnaderna var i stort sett oförändrade frånosäkerhet som kan fortsätta in på hösten. Följden har första kvartalet. Investeringarna i kontorsnätet iblivit att utlåningstillväxten avtagit. samband med satsningen på Framtidens distribution, samt insatser för att värva nya kunder gjorde attPlus3, ett nytt konto med gradvis stigande sparränta, kostnaderna steg.lockade nya privatkunder och även inlåning frånNordeas befintliga kunder. Kreditförlusterna sjönk från föregående kvartal, även exklusive första kvartalets avsättning på 67 mn euroMarknaden för företagsutlåning påverkas alltjämt av hänförlig till Amagerbankens kollaps och andraatt de stora företagen har välfyllda kassor och av en kvartalets avsättning på 20 mn euro netto medallmänt låg aktivitetsnivå. Till detta kommer en hård anledning av Fjordbank Mors haveri (33 mn euro) ochpriskonkurrens, i synnerhet i de övre segmenten. en återföring för Amagerbanken (13 mn euro). Exklusive dessa uppgick andra kvartaletsSatsningen på Framtidens distribution, som innefattar kreditförlustrelation till 29 punkter (40 punkter underbåde företags- och privatkunder, fortskrider enligt plan första kvartalet). kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Förändr. kv211/Mn euro 2011 2011 2010 2010 2010 kv111 kv210Räntenetto 333 328 339 327 318 2% 5%Avgifts- och provisionsnetto 146 154 152 96 105 -5% 39%Nettoresultat av poster till verkligt värde 42 44 107 64 63 -5% -33%Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter 3 7 3 5 20 -57% -85%Summa intäkter inkl. allok. 524 533 601 492 506 -2% 4%Personalkostnader -108 -107 -105 -107 -103 1% 5%Summa kostnader inkl. allok. -280 -275 -283 -264 -260 2% 8%Resultat före kreditförluster 244 258 318 228 246 -5% -1%Kreditförluster -74 -142 -79 -129 -137 -48% -46%Rörelseresultat 170 116 239 99 109 47% 56%K/I-tal, % 53 52 47 54 51RAROCAR, % 17 17 22 15 17Economic capital 3 388 3 381 3 486 3 422 3 443Riskvägda tillgångar 35 786 36 345 37 367Antal anställda (omr. t. heltidstj) 4 992 5 007 5 064 5 108 5 100 0% -2%Volymer, md euro:Utlåning till företag 32,8 31,6 32,0 30,9 31,2 4% 5%Bolån till privatkunder 30,4 30,1 29,9 29,3 28,9 1% 5%Konsumtionslån 13,5 13,4 13,5 13,4 12,8 1% 5%Summa utlåning 76,7 75,1 75,4 73,6 72,9 2% 5%Inlåning från företag 11,9 12,5 13,2 13,6 13,2 -5% -10%Inlåning från privatkunder 24,1 23,4 23,7 23,2 23,5 3% 3%Summa inlåning 36,0 35,9 36,9 36,8 36,7 0% -2%Marginaler, %:Utlåning till företag 1,53 1,57 1,56 1,59 1,61Bolån till privatkunder 0,54 0,55 0,54 0,49 0,50Konsumtionslån 4,45 4,37 4,36 4,48 4,50Utlåningsmarginaler totalt 1,52 1,54 1,53 1,54 1,55Inlåning från företag 0,35 0,33 0,30 0,28 0,29Inlåning från privatkunder 0,46 0,37 0,32 0,19 0,21Inlåningsmarginaler totalt 0,41 0,35 0,31 0,23 0,25
 13. 13. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 13(45)Banking Finland Ökningen i företagsutlåningen märktes mest i de övre segmenten. Samtidigt utvecklades ävenAffärsutveckling kapitalmarknadsprodukterna positivt. KonkurrensenDet intensiva arbetet med att värva nya kunder, bland förblev hård om den kortfristiga inlåningen från företag.annat genom att hålla ett stort antal proaktiva kundmöten, Nordea valde att konkurrera med alternativa struktureradefortgick under andra kvartalet. Antalet förmåns- och lösningar.private banking-kunder ökade med 11 100 under perioden,varav 7 800 var nya kunder i Nordea. Ett prioriterat Införandet av Framtidens distributionsnät fortskred ochområde var högklassig rådgivning till så kallade ”mass- 118 kontor har nu gjorts om till det nya formatet.affluent” kunder. Nordea har som mål att betjäna dessakunder inom Premium-programmet. Resultat Stigande räntor och högre utlånings- och inlåningsvolymerFlera nya inlåningsprodukter lanserades och bidrog till att drog upp räntenettot. Även avgifts- och provisionsintäkterbefästa Nordeas position på den hårt konkurrensutsatta ökade, främst till följd av högre provisioner frånmarknaden för inlåning från privatkunder. kapitalmarknadsprodukter och betalningar. KostnadernaInlåningsmarginalerna ökade till följd av ändrad ökade från första kvartalet, men var lägre än under andraproduktmix och högre räntor. Ett nytt bolån med räntetak kvartalet 2010. Personalkostnaderna steg till följd av delanserades också vilket mottogs positivt av kunderna. allmänna löneökningarna, och även marknadsföringssatsningarna syntes iFöretagskontorsnätet, som består av 38 företagskontor och kostnadsutvecklingen jämfört med första kvartalet.7 serviceenheter, omorganiserades under kvartalet enligtstrategin för Framtidens distribution. Omorganiseringen Kreditförlusterna var 19 mn euro, och härrörde främst frånfick en positiv effekt på resultatet, vilket märktes inte företagssidan. Kreditförlustrelationen uppgick till 14minst inom betalningsavgifter och risksäkringsaktiviteter. punkter (18 punkter under första kvartalet). kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Förändr. kv211/Mn euro 2011 2011 2010 2010 2010 kv111 kv210Räntenetto 218 195 194 188 180 12% 21%Avgifts- och provisionsnetto 147 142 140 131 131 4% 12%Nettoresultat av poster till verkligt värde 38 40 36 39 35 -5% 9%Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter 4 0 -1 2 1Summa intäkter inkl. allok. 407 377 369 360 347 8% 17%Personalkostnader -72 -70 -69 -73 -71 3% 1%Summa kostnader inkl. allok. -206 -202 -216 -200 -212 2% -3%Resultat före kreditförluster 201 175 153 160 135 15% 49%Kreditförluster -19 -24 -28 -53 -55 -21% -65%Rörelseresultat 182 151 125 107 80 21% 128%K/I-tal, % 51 54 59 56 61RAROCAR, % 18 15 12 13 10Economic capital 2 790 2 740 2 819 2 886 2 941Riskvägda tillgångar 26 256 25 677 26 218Antal anställda (omr. t. heltidstj) 4 921 4 948 4 935 4 984 5 109 -1% -4%Volymer, md euro:Utlåning till företag 24,2 23,5 23,3 23,8 23,9 3% 1%Bolån till privatkunder 24,6 24,1 23,8 23,4 22,9 2% 7%Konsumtionslån 5,7 5,6 5,6 5,5 6,0 2% -5%Summa utlåning 54,5 53,2 52,7 52,7 52,8 2% 3%Inlåning från företag 14,1 14,2 15,8 13,5 14,1 -1% 0%Inlåning från privatkunder 24,4 23,9 23,7 23,2 23,2 2% 5%Summa inlåning 38,5 38,1 39,5 36,7 37,3 1% 3%Marginaler, %:Utlåning till företag 1,27 1,27 1,27 1,25 1,24Bolån till privatkunder 0,50 0,55 0,55 0,57 0,61Konsumtionslån 2,79 2,93 2,96 3,06 3,13Utlåningsmarginaler totalt 1,09 1,13 1,13 1,15 1,17Inlåning från företag 0,50 0,38 0,36 0,27 0,19Inlåning från privatkunder 0,57 0,30 0,26 0,12 0,03Inlåningsmarginaler totalt 0,54 0,33 0,30 0,18 0,09
 14. 14. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 14(45)Banking Norge ResultatAffärsutveckling Intäkterna steg med 9 procent från föregående kvartal, tackAktiviteten på privatsidan var mycket hög under andra vare en ökning i intäkter från kapitalmarknadsprodukter,kvartalet och antalet förmåns- och private banking-kunder nettoresultat av poster till verkligt värde och avgifts- ochökade med 8 700, en ökning med 14 procent på årsbasis. provisionsnettot. Bolån fortsätter att öka och Nordea tarAntalet externt värvade förmåns- och private banking- nya marknadsandelar. Marginalerna på utlåning tillkunder uppgick till närmare 4 400. privatkunder minskade, främst på grund av tekniska interna faktorer och regeln om att privatkunder måste fåKonkurrensen om privatkundernas inlåning förblev hård. sex veckors varsel om räntehöjningar.Nya inlåningsprodukter lanserades under perioden, liksom Inlåningsmarginalerna utvecklades som väntat i motsattäven en rad nya Internetbanktjänster och mobila tjänster. riktning. På företagssidan har konkurrensen varit fortsatt hård om enstaka stora inlåningsvolymer och omAffärsaktiviteten var hög på företagssidan, vilket främst företagskrediter.märktes i försäljningen av kapitalmarknadsprodukter och iprovisionsintäkterna. Stor vikt har lagts vid Kostnaderna sjönk med 4 procent till följd av en planeradkapitaleffektiviteten, i synnerhet inom företagssegmentet. minskning av personalkostnader och övriga kostnader.Effektiviteten mätt i antal kunder per heltidsanställd Kreditförlustrelationen uppgick till 11 punkter (51 punkterförbättrades under kvartalet, och antalet manuella under första kvartalet).transaktioner minskade med 32 procent jämfört medsamma kvartal 2010. kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Förändr. kv211/Mn euro 2011 2011 2010 2010 2010 kv111 kv210Räntenetto 182 185 181 177 174 -2% 5%Avgifts- och provisionsnetto 72 65 70 62 68 11% 6%Nettoresultat av poster till verkligt värde 39 20 29 25 30 95% 30%Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter 0 0 0 0 0Summa intäkter inkl. allok. 293 270 280 264 272 9% 8%Personalkostnader -45 -47 -46 -45 -44 -4% 2%Summa kostnader inkl. allok. -140 -146 -140 -143 -131 -4% 7%Resultat före kreditförluster 153 124 140 121 141 23% 9%Kreditförluster -13 -61 -26 -6 -7 -79% 86%Rörelseresultat 140 63 114 115 134 122% 4%K/I-tal, % 48 54 50 54 48RAROCAR, % 14 10 12 9 12Economic capital 2 517 2 541 2 588 2 672 2 690Riskvägda tillgångar 26 876 26 862 27 452Antal anställda (omr. t. heltidstj) 1 777 1 732 1 736 1 762 1 743 3% 2%Volymer, md euro:Utlåning till företag 23,8 23,7 23,1 24,0 24,2 0% -2%Bolån till privatkunder 24,7 23,7 23,4 22,2 21,6 4% 14%Konsumtionslån 1,0 1,1 1,4 1,0 1,0 -9% 0%Summa utlåning 49,5 48,5 47,9 47,2 46,8 2% 6%Inlåning från företag 15,4 15,6 15,9 14,7 13,7 -1% 12%Inlåning från privatkunder 9,3 8,6 8,3 8,3 8,5 8% 9%Summa inlåning 24,7 24,2 24,2 23,0 22,2 2% 11%Marginaler, %:Utlåning till företag 1,42 1,43 1,45 1,42 1,41Bolån till privatkunder 0,73 0,87 0,71 0,73 0,88Konsumtionslån 6,68 6,96 6,76 6,87 6,94Utlåningsmarginaler totalt 1,20 1,28 1,22 1,22 1,29Inlåning från företag 0,32 0,34 0,43 0,44 0,37Inlåning från privatkunder 0,48 0,37 0,52 0,54 0,37Inlåningsmarginaler totalt 0,38 0,35 0,46 0,48 0,37Valutafluktuationer påverkade intäkts- och kostnadsposter med 0 % kv2/kv1 (+1 % kv2/kv2) och balansräkningsposter med +1 % kv2/kv1 (+2 % kv2/kv2).
 15. 15. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 15(45)Banking Sverige Konkurrensen på företagssidan förblev hård och präglades av en volatilitet på inlåningsmarknaden och marginalpressAffärsutveckling på både inlåning och utlåning. Affärsverksamheten gickIntäkterna och rörelseresultatet nådde rekordnivåer under starkt framåt på företagssidan, med ett antal storaperioden, tack vare fortsatt hög affärsaktivitet. Antalet transaktioner. Detta resulterade i ökad utlåning, beräknat iförmåns- och private banking-kunder steg med 10 000. lokal valuta, och en solid utveckling i låneprovisioner.Den starka utvecklingen i Nordeas mobil- och Marginalerna på ut- och inlåning ökade under kvartalet.onlinebanktjänster fortsätter. Antalet användare av detmobila erbjudandet uppgår nu till 210 000, och Nordeas Arbetet med att höja effektiviteten i kontorsrörelsenIpad-applikation har laddats ner 7 000 gånger sedan fortsatte att ge resultat. Antalet anställda minskade medlanseringen i början av juni. 1 procent jämfört med första kvartalet, och med 3 procent jämfört med för ett år sedan. Samtidigt ökadeAktivitetsnivån gentemot privatkunder var fortsatt hög affärsvolymerna markant.under första kvartalet, bland annat genom införandet av denya kontorsformaten. Rådgivarna höll 24 procent fler Resultatproaktiva kundmöten än under samma period 2010. Detta De ökande affärsvolymerna och marginalerna resulterade iresulterade i en solid affärsutveckling med ökad utlåning en intäktsökning på 5 procent jämfört med första kvartaletoch inlåning, beräknat i lokal valuta, och ökade (7 procent i lokal valuta). Räntenettot ökade med 8 procentsparandeprovisioner. Den starka utvecklingen av jämfört med första kvartalet, medan avgifts- ochinlåningsvolymerna vittnar om Nordeas fokus på att provisionsnettot ökade med 3 procent. Nettoresultat avutveckla inlåningserbjudandet, bland annat genom poster till verkligt värde förblev högt och speglade en högframgångsrika lanseringar av nya produkter under efterfrågan på kapitalmarknadsprodukter.kvartalet. Efterfrågetillväxten på bolån har stabiliserats påen lägre nivå än för ett år sedan. Marginalerna ökade på Nettot av kreditförluster, återföringar och återvinningarsåväl inlåning som utlåning. uppgick till 19 mn euro (att jämföra med en kreditförlustrelation på 2 punkter under första kvartalet). kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Förändr. kv211/ Mn euro 2011 2011 2010 2010 2010 kv111 kv210 Räntenetto 328 304 282 258 235 8% 40% Avgifts- och provisionsnetto 176 171 186 162 190 3% -7% Nettoresultat av poster till verkligt värde 60 61 61 48 46 -2% 30% Resultatandelar i intresseföretag + övriga intäkter 0 0 0 0 0 Summa intäkter inkl. allok. 564 536 529 468 471 5% 20% Personalkostnader -89 -91 -85 -83 -84 -2% 6% Summa kostnader inkl. allok. -274 -281 -273 -261 -249 -2% 10% Resultat före kreditförluster 290 255 256 207 222 14% 31% Kreditförluster 19 -4 -19 -1 0 Rörelseresultat 309 251 237 206 222 23% 39% K/I-tal, % 49 52 52 56 53 RAROCAR, % 23 19 19 15 16 Economic capital 3 242 3 357 3 406 3 448 3 432 Riskvägda tillgångar 32 680 34 258 34 543 Antal anställda (omr. t. heltidstj) 4 147 4 199 4 232 4 277 4 290 -1% -3% Volymer, md euro: Utlåning till företag 38,0 38,8 37,8 37,4 36,2 -2% 5% Bolån till privatkunder 33,1 33,4 32,7 31,2 29,2 -1% 13% Konsumtionslån 6,2 6,3 6,4 6,3 6,0 -2% 3% Summa utlåning 77,3 78,5 76,9 74,9 71,4 -2% 8% Inlåning från företag 16,6 16,8 17,0 15,8 14,4 -1% 15% Inlåning från privatkunder 19,5 19,1 18,9 17,9 17,0 2% 15% Summa inlåning 36,1 35,9 35,9 33,7 31,4 1% 15% Marginaler, %: Utlåning till företag 1,19 1,17 1,16 1,11 1,09 Bolån till privatkunder 1,01 0,95 0,95 0,98 0,90 Konsumtionslån 3,19 2,93 2,77 2,72 2,57 Utlåningsmarginaler totalt 1,25 1,20 1,19 1,17 1,12 Inlåning från företag 0,76 0,67 0,57 0,42 0,32 Inlåning från privatkunder 0,91 0,87 0,69 0,49 0,42 Inlåningsmarginaler totalt 0,85 0,78 0,63 0,46 0,37 Valutafluktuationer påverkade intäkts- och kostnadsposter med med -1 % kv2/kv1 (+9 % kv2/kv2) och balansräkningsposter med -3 % kv2/kv1 (+4 % kv2/kv2).)
 16. 16. Nordea Rapport för andra kvartalet 2011 16(45)Kundsegment Marginalerna var dock högre än under samma kvartalCorporate Merchant Banking 2010.Kundsegmentet Corporate Merchant Banking (CMB) Utlåningen ökade jämfört med första kvartalet. De flestaingår i affärsområdet Corporate Merchant Banking & nya transaktioner hänförde sig till refinansiering avCapital Markets, som förutom CMB utgörs av Capital befintliga lån och lånefinansierade finansiellaMarkets Products och Financial Institutions Division. Till transaktioner.följd av detta presenteras kundsegmentet CMB separatnedan. I den finansiella rapporteringen ingår segmentet Inlåningen var något mindre än under första kvartalet 2011Corporate Merchant Banking i siffrorna för kundområdet och andra kvartalet 2010. Farhågorna kringNordic Banking. konkurrentbankernas solvens har avtagit och kunderna fokuserar nu mer på pris. Konkurrensen mellan deAffärsutveckling nordiska bankerna är intensiv, i synnerhet vad gäller cashAffärsaktiviteten gentemot stora företagskunder förblev management-uppdrag i samband med implementering avhög under andra kvartalet vad gäller den dagliga kontostrukturer för att minska behovet av rörelsekapital.verksamheten, men antalet större transaktioner var relativtlågt. Trots avsaknaden av större affärer lyckades Corporate Corporate Merchant Banking lanserade under andraMerchant Banking höja intäkterna jämfört med samma kvartalet initiativ inriktade på en optimering av processerperiod 2010 och första kvartalet 2011. Affärerna både internt i divisionen och gentemot de störstautvecklades fortsatt starkt på kapitalmarknadssidan, där intressenterna. Med anledning av de nya reglerna omden ökade marknadsvolatiliteten har fått företagskunderna kapitaltäckning har divisionen också lanserat en radatt fokusera på riskhanteringsprodukter. De flesta initiativ för att öka kapitaleffektiviteten.produktområden presterade bra under perioden. ResultatKonkurrensen från andra banker, nordiska såväl som Intäkterna uppgick till 353 mn euro, upp 4 procent frånutomnordiska, förblev mycket hård under perioden. Till föregående kvartal. Den underliggandedetta kom en liten minskning i den genomsnittliga affärsverksamheten förblev stark och intäkterna varutlåningsmarginalen jämfört med första kvartalet. 9 procent högre än under andra kvartalet 2010. kv2 kv1 kv4 kv3 kv2 Förändr. kv211/Mn euro 2011 2011 2010 2010 2010 kv111 kv210Räntenetto 166 163 168 159 154 2% 8%Avgifts- och provisionsnetto 124 110 122 90 131 13% -5%Nettoresultat av poster till verkligt värde 63 66 121 90 40 -5% 58%Övriga intäkter 0 0 0 0 0 0% 0%Summa intäkter inkl. allokeringar 353 339 411 339 325 4% 9%Volymer, md euro:Utlåning 37,3 35,9 37,4 37,1 37,7 4% -1%Inlåning 17,3 18,5 20,1 18,8 18,3 -6% -5%Marginaler, %:Utlåningsmarginaler 1,36 1,38 1,39 1,36 1,35Inlåningsmarginaler 0,15 0,13 0,13 0,12 0,11

×