Ekonomiska Utsikter, Nordea, September 2010

983 views

Published on

Stark svensk ekonomi i särklass: Sveriges ekonomi varvar upp och närmar sig snabbt ett normalt konjunkturläge. Resursutnyttjandet stiger och arbetslösheten viker tydligt nedåt. Den höga tillväxten avtar nästa år för att åter accelerera 2012, enligt Nordeas konjunkturrapport.

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
983
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ekonomiska Utsikter, Nordea, September 2010

 1. 1. Ekonomiska Utsikter September 2010
 2. 2. Innehåll ÖVERSIKT Bärkraftig tillväxt trots allt ............................................................................. 4 Tabellsamling SVERIGE Nyckeltal ................................. 6 Svensk ekonomi varvar upp .......................................................................... 8 Räntor och valutor ............... 7 Norden DENMARK Economy back on the growth track ...............................................................................10 Redaktör Annika Winsth, NORWAY Chefekonom Consumer spending disappoints .................................................................. 12 annika.winsth@nordea.com FINLAND Tel +46 614 8608 Recovery at fluctuating speed ...................................................................... 14 Gått till tryck Större industriländer 25 August 2010 USA Weak growth, but no new recession ............................................................ 16 EURO AREA Recovery continues as sovereign debt crisis smoulders .............................. 18 Besök oss på UK www.nordea.se/analys Economy is losing steam ............................................................................ 20 Källor: Övriga länder Reuters EcoWin och officiell natio- nell statistik om inget annat anges. POLAND Bright economic outlook, but less so ........................................................... 21 RUSSIA Growth returning but public finances strained ............................................. 23 ESTONIA Recovery gaining strength .......................................................................... 25 LATVIA Towards brighter times ............................................................................... 26 LITHUANIA Gradual economic recovery......................................................................... 27 HUNGARY Considerable uncertainty ............................................................................ 28 CZECH REPUBLIC A good start for the new government ........................................................... 29 CHINA Economic activity is slowing as intended by the authorities ......................... 30 INDIA Healthier - but not healthy - outlook for public finances ................................ 32 BRAZIL Overheating fears abating ........................................................................... 33 TURKEY Amazing recovery ....................................................................................... 34 Råvaror OIL Risk appetite back in the limelight ................................................................ 35 OTHER COMMODITIES Only temporary price dips ............................................................................ 36 3 September 2010 Ekonomiska Utsikter
 3. 3. Översikt Bärkraftig tillväxt trots allt • Dämpad riskaptit i närtid BNP, procentuell förändring årstakt 2009 2010 2011 2012 • USA i fokus – recession undviks Världen -1.0 4.1 3.5 4.1 USA -2.6 2.5 2.0 3.0 • Svensk ekonomi varvar upp Euroområdet -4.1 1.6 1.4 1.8 Japan -5.2 2.4 1.8 2.0 Kina 9.1 9.8 8.6 8.9 Osäkerheten på finansmarknaderna är fortsatt påtaglig USA – undviker recession och riskviljan dämpad. Flera åtgärder har emellertid vid- Den amerikanska ekonomin växer nu långsammare och tagits för att mildra de risker som är förknippade med även om det till viss del var väntat är marknadsreaktio- statsskuldsproblematiken i Europa och till viss del har de nerna tydliga och riskaptiten har minskat. Lagerupp- fått önskad effekt. I stället finns en ny oro för deflation byggnaden som hittills varit central i återhämtningen, går och lägre tillväxt i USA, vilket har pressat ned långrän- nu mot sitt slut. Samtidigt står såväl delstaternas som den torna till historiskt mycket låga nivåer. federala budgeten inför stora besparingar då underskotten i de offentliga finanserna växt till oroväckande höga ni- Svagare makrodata i närtid våer under krisen. Kalifornien är en av världens större 250 250 ekonomier och problemen där kan få genomslag på såväl Index, 2000=100 Världshandel Index, 2000=100 225 225 tillväxt som riskaptit. Alla delstater är dock inte lika illa Tillväxt- 200 länder 200 ute. Det är dessutom kongressval i november i år i USA 175 175 och det kan givetvis komma att sätta käppar i hjulen för Totalt 150 150 Obama-administrationen. 125 125 Samtidigt som det finns flera oroshärdar är vår bedöm- 100 100 Industrialiserade ning att den amerikanska ekonomin inte faller tillbaka i 75 länder 75 recession. I stället tar tillväxten bättre fart igen i början 50 50 av nästa år. Återhämtningen i den globala ekonomin är 25 25 givetvis viktig, men hushållens sparkvot har också stigit 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 till drygt 6 procent och hushållen har därmed kommit en bit på vägen när det gäller att komma till rätta med sin Flera ledande indikatorer har vänt ned och bedöms vara ekonomiska situation. Penningpolitiken är fortsatt myck- fortsatt svaga i närtid. Det får sannolikt genomslag på et expansiv och vi räknar med att Fed inte inleder ränte- riskviljan i höst och psykologi kan komma att spela en höjningscykeln förrän under fjärde kvartalet 2011. Bo- stor roll. Det betyder inte att vi står inför en ny global stadspriserna lär dock falla tillbaka ytterligare med 5-10 konjunkturnedgång, utan snarare en dämpad tillväxt ett procent, vilket dämpar tillväxten med runt en halv pro- antal kvartal. Vi står därmed fast vid att 2011 blir ett sva- centenhet. gare år än 2010 vad gäller global tillväxten. I år lyfts till- växten på många håll av stimulanser och omslag i lager- Euroområdet – bättre än befarat cykeln. Nästa år blir därmed ett mellanår, då tillväxten Europa står inför fortsatt stora utmaningar, men i närtid tar bättre fart igen 2012. räknar vi med en viss stabilisering. De utfästelser som EU tillsammans med IMF och ECB har gjort talar för att USA är inte allt inget av euroländerna rekonstruerar sina statsskulder i Utvecklingen i USA är givetvis central då det är världens närtid då de länder som är värst ute har säkerställt sin fi- största ekonomi, men USA är inte allt. Grafen över nansiering de närmaste åren. Därutöver har stresstesterna världshandeln visar att handeln i tillväxtländerna redan är av de europeiska bankerna ökat transparensen samtidigt klart över den nivå som gällde innan länderna gick in i som de regleringar som är på väg, i kölvattnet av finans- finanskrisen 2008, men även de utvecklade länderna är krisen, tycks bli något uppmjukade och möjligen ligga på god väg tillbaka. Tillväxten i Kina dämpas något lite längre fram i tiden. framöver, men då det i första hand beror på politiska åt- gärder är vi mindre oroliga för att det ska få stora negati- Euroområdet har uppvisat en överraskande stark tillväxt va spridningseffekter. Kina kommer tillsammans med under andra kvartalet och i synnerhet tysk ekonomi växer övriga BRIC länder att vara en fortsatt viktig motor för kraftfullt. En svagare euro, men också en ökad världs- världsekonomin under hela prognosperioden. Vi räknar handel spelar givetvis roll för en exportberoende nation med tillväxttal för Kina och Indien på strax under 10 pro- som den tyska. Även de två andra stora, Frankrike och cent under de närmaste åren. Italien, bidrar med en hygglig tillväxt. Flera länder inom Euroområdet står inför besparingar, men det tycks inte dämpa tillväxten lika mycket som först befarats. Framför allt tycks effekterna inte bli så betungande för de tre stora 4 September 2010 Ekonomiska Utsikter
 4. 4. Översikt länderna. Frankrike har större behov av att sanera statsfi- baka i någon större omfattning. Vår syn är dock att det nanserna än de två andra, men tyngdpunkten på åtstram- sker en omsvängning framöver där utbudet av arbetskraft ningarna ligger i första hand efter prognosperiodens slut. ökar långsammare och arbetslösheten därmed dämpas mer tydligt. Vår prognos är en arbetslöshet under 7 pro- Risken att euron stärks och därmed dämpar tillväxten cent i slutet av prognosperioden, vilket även det är ett ut- samt låg inflation och gott om lediga resurser gör att även tryck för att resursutnyttjandet stiger i ekonomin. ECB väntar till slutet av 2011 med att höja reporäntan. ECB går dock något långsammare fram än Fed när de väl Förra avtalsrörelsen slöts under finanskrisen. I den kom- inleder sin räntehöjningscykel. Det ger en förstärkning av mande avtalsrörelsen, som troligen inleds redan nästa dollarn mot euron till 1,15 i slutet av prognosperioden. höst, bedöms löneökningarna landa betydligt högre. Kompensationskrav för det låga utfallet sist, höga vinster Norden – en stark region och den överraskande snabba återhämtning vi nu ser Danmark som var först in i krisen och som också har haft framför oss ligger bakom den bedömningen. I prognosen en kraftig korrigering av bostadsmarknaden visar nu allt ligger löneökningar på 3 respektive 4 procent under 2011 tydligare tecken på återhämtning. Såväl statsfinanser som och 2012. hushållens finanser har dock påverkats ordentligt av kri- sen och återhämtningen bedöms därmed bli något mer Ökat resursutnyttjande, stigande löner och råvarupriser dämpad än i övriga Norden. Finland, som likt Sverige, får KPIF-inflationen att nå Riksbankens mål på 2 procent drabbades mycket hårt när världskonjunkturen vek växer under 2012. Det finns därmed flera inhemska skäl för snabbt igen. Norge har klarat sig väl genom krisen. Hus- Riksbanken att höja räntan. Vi räknar med att de fortsät- hållen har emellertid ökat sitt sparande och konsumtio- ter med räntehöjningar om 25 räntepunkter på var och ett nen växer därför relativt långsamt. av de tre återstående mötena i höst. Därefter går de något långsammare fram, då den globala efterfrågan dämpas BNP, procentuell förändring årstakt och kronan stärks. 2009 2010 2011 2012 Danmark -4.7 1.4 1.8 2.0 Finland -8.0 3.5 3.0 3.5 Ekonomisk fundamenta, som starka statsfinanser och god Norge -1.4 1.5 2.3 3.2 tillväxt, samt en högre styrränta talar för en förstärkning Sverige -5.1 4.2 2.8 3.1 av kronan. Det är dock inte omöjligt att kronan försvagas på kort sikt då ökad riskaversion kan påverka kronan till- Sverige sticker ut fälligt. Långsiktigt räknar vi med en krona på 9,10 mot Från att vara ett av de länder där tillväxten föll mest un- euron. der finanskrisen, sticker Sverige ut med en återhämtning som ligger i toppskiktet. Vi närmar oss i snabb takt ett Risker - i första hand globala normalt konjunkturläge då vi räknar med en tillväxt på Det går inte att utesluta att skuldkrisen i euroområdet 4,2 procent i år och med 2,8 samt 3,1 procent under förvärras igen. USA, Storbritannien och Euroområdet 2011-2012. Resursutnyttjandet ökar därmed snabbt. står dessutom inför fortsatt konsolidering. En svagare in- ternationell konjunktur kan få negativt genomslag på Inhemsk ekonomi fortsätter att vara en viktig motor börsen och därmed dämpa tillväxten än mer, då börsut- framöver, men tillväxten breddas nu och såväl exporten vecklingen är central i flera avseenden inte minst för som investeringarna bidrar mer tydligt de kommande många svenska hushåll. För svensk del tillkommer dess- åren. Trots att vi räknar med en långsammare global ef- utom valet, där möjligen en osäker parlamentarisk situa- terfrågan under nästa år är vår prognos att svensk varu- tion kortsiktigt kan påverka framför allt stämningsläget export redan till nästa sommar är tillbaka på de nivåer på finansmarknaderna negativt. Å andra sidan är det inte som rådde före finanskrisen. Investeringarna tog bättre heller omöjligt att när väl den amerikanska ekonomin tar fart under andra kvartalet 2010 och omfattar flera sekto- fart så växer den snabbare än vad som ligger i vår pro- rer, vilket indikerar att företagen nu ser behov av att byg- gnos. Sannolikt finns det då ett uppdämt behov för såväl ga ut kapaciteten. privat konsumtion som investeringar efter en tid med be- sparingar. Hushållssektorn har det fortsatt väl förspänt med låga räntor, ökad sysselsättning och ett högt sparande. Vi räk- nar dessutom med att hushållen får finanspolitiska stimu- Annika Winsth annika.winsth@nordea.com +46 8 614 8608 lanser framöver, om än i mindre omfattning, då statsfi- nanserna väntas nå balans redan i år. Hushållens förtro- ende ligger på en hög nivå och konsumtionen väntas öka med 3 procent i år och med 2,5 procent de kommande åren. När ekonomin växer så starkt förbättras också arbets- marknaden i snabb takt. Hittills har det tagit uttryck i sti- gande sysselsättning, medan arbetslösheten inte fallit till- 5 September 2010 Ekonomiska Utsikter
 5. 5. Översikt Growth, % Inflation, % 2008 2009 2010 2011E 2012E 2008 2009 2010 2011E 2012E World1) 2.3 -1.0 4.1 3.5 4.1 World 4.7 0.7 2.5 2.2 2.1 BIG-3 2) 0.0 -3.5 2.1 1.8 2.4 BIG-3 3.3 -0.3 1.1 1.1 1.3 USA 0.0 -2.6 2.5 2.0 3.0 USA 3.8 -0.3 1.6 1.4 1.3 Japan 3) -1.2 -5.2 2.4 1.8 2.0 Japan3) 1.4 -1.4 -1.4 -0.5 0 .1 Euro area 0.4 -4.1 1.6 1.4 1.8 Euro area 3.3 0.3 1.5 1.5 1.6 Germany 0.7 -4.7 3.0 1.8 2.2 Germany 2.8 0.3 1.2 1.4 1.6 France 0.1 -2.5 1.6 1.5 1.8 France 3.2 0.1 1.6 1.4 1.7 Italy -1.3 -5.1 1.0 1.1 1.5 Italy 3.5 0.6 1.6 1.7 1.6 Spain 0.9 -3.6 -0.6 0.0 0.8 Spain 4.2 -0.3 1.8 1.3 1.0 Netherlands 1.9 -3.9 2.0 1.8 2.2 Netherlands 2.2 1.0 1.2 1.5 1.6 Belgium 1.0 -2.8 1.8 1.6 2.0 Belgium 4.5 0.0 2.0 1.7 1.6 Austria 2.2 -3.4 1.6 1.8 2.1 Austria 3.2 0.4 1.5 1.5 1.6 Portugal 0.0 -2.6 0.8 0.7 1.0 Portugal 2.7 -0.9 0.9 1.1 1.2 Greece 2.0 -2.0 -4.5 -2.6 1.0 Greece 4.3 1.3 4.4 1.3 1.0 Finland 0.9 -8.0 3.5 3.0 3.5 Finland 4.1 0.0 0.8 2.0 2.5 Ireland -3.0 -7.1 -0.5 1.0 2.5 Ireland 3.1 -1.7 -1.6 0.1 1.0 Denmark -0.9 -4.7 1.4 1.8 2.0 Denmark 3.4 1.3 2.2 1.8 2.0 Sweden -0.4 -5.1 4.2 2.8 3.1 Sweden 3.4 -0.3 1.1 2.0 2.9 Norway 1.8 -1.4 1.5 2.3 3.2 Norway 3.8 2.1 2.3 1.3 2.1 Iceland 5.6 1.3 -7.3 -4.9 2.3 Iceland 5.0 12.4 12.0 6.0 2.0 UK -0.1 -4.9 1.5 1.5 2.0 UK 3.6 2.2 3.0 2.5 1.5 Switzerland3) 1.8 -1.5 1.5 1.8 1.8 Switzerland 3) 2.4 -0.4 0.7 1.0 1.0 Russia 5.6 -7.9 5.7 4.8 5.2 Russia 14.1 11.7 6.7 6.9 7.3 Poland 5.1 1.8 3.4 3.0 3.7 Poland 4.4 3.8 2.7 3.1 2.3 Estonia -3.6 -14.1 1.8 4.2 4.5 Estonia 10.6 -0.1 2.6 3.0 2.7 Latvia -4.6 -18.0 -1.8 3.0 4.3 Latvia 15.3 3.6 -0.8 2.2 3.0 Lithuania 2.8 -14.9 0.9 3.2 4.0 Lithuania 11.1 4.2 1.2 2.0 2.8 China 9.6 9.1 9.8 8.6 8.9 China 6.0 -0.7 3.3 3.0 3.0 India 5.1 7.7 9.1 8.8 9.6 India 9.1 2.1 9.0 5.0 4.0 Brazil 5.1 -0.2 7.6 4.6 5.1 Brazil 5.7 4.9 5.4 4.8 4.5 1) W eighted average of countries in this table. Accounts for 70.5% of world GDP. Weights calculated using PPP adjusted GD P levels for 2007 according to the IMF's World Economic Outlook 2) U S, Japan and the Euro area 3) Source: IIMF W E O April 2010 Public finances, % of GDP Current account, % of GDP 2008 2009 2010 2011E 2012E 2008 2009 2010 2011E 2012E BIG-3 -2.9 -8.7 -8.2 -7.2 -5.6 BIG-3 - - - - - USA -3.2 -10.0 -9.5 -8.5 -6.2 USA -4.7 -2.7 -3.0 -2.5 -2.5 Japan 3) -4.2 -10.3 -9.8 -9.1 -8.5 Japan3) 3.2 2.8 2.8 2.4 2.1 Euro area -2.0 -6.3 -5.8 -4.7 -3.5 Euro area -1.7 -0.8 -0.5 -0.2 -0.1 Germany 0.0 -3.3 -4.3 -3.3 -2.3 Germany 6.6 5.0 6.1 6.5 7.0 France -3.3 -7.5 -7.9 -6.5 -5.8 France -2.3 -2.0 -1.9 -1.8 -1.6 Italy -2.7 -5.3 -4.9 -3.5 -2.7 Italy -3.4 -3.2 -3.0 -2.9 -2.7 Finland 4.2 -2.5 -2.5 -0.5 0.0 Finland 3.1 1.3 1.6 2.0 2.0 Denmark 3.4 -2.8 -4.9 -4.6 -3.7 Denmark 2.0 4.0 3.5 2.8 2.8 Sweden 2.2 -1.0 0.0 0.5 1.1 Sweden 8.8 7.2 6.4 6.6 6.8 Norway 19.3 9.9 12.4 14.6 18.0 Norway 17.7 14.2 15.3 15.7 19.0 Iceland 5.4 -13.6 -15.0 -10.0 -5.0 Iceland -20.6 -42.2 -10.0 3.0 5.0 UK -4.9 -11.5 -10.5 -8.0 -6.0 UK -1.5 -1.3 -1.1 -1.0 -0.5 Switzerland3) 0.8 1.4 -1.0 -0.9 -0.9 Switzerland 3) 2.4 8.7 9.5 9.6 9.8 Russia 4.1 -5.3 -5.2 -3.5 -2.8 Russia 6.2 3.9 5.0 4.5 3.0 Poland -3.7 -7.1 -6.0 -5.0 -3.5 Poland -5.0 -1.6 -2.2 -1.6 -0.6 Estonia -2.7 -1.7 -2.2 -1.9 -1.5 Estonia -9.1 4.6 4.0 2.0 0.8 Latvia -4.1 -9.0 -7.2 -5.8 -3.0 Latvia -13.0 9.4 7.0 4.0 3.3 Lithuania -3.2 -8.9 -7.8 -6.0 -3.0 Lithuania -11.9 3.8 3.0 2.5 1.5 China -0.4 -2.1 -3.0 -2.2 -1.8 China 9.6 6.1 4.5 4.1 3.7 India -6.0 -6.5 -5.5 -5.0 -4.5 India -2.2 -2.1 -2.2 -2.0 -2.3 Brazil -1.6 -3.2 -2.7 -2.0 -1.8 Brazil -1.8 -1.5 -2.5 -3.0 -3.0 6 September 2010 Ekonomiska Utsikter
 6. 6. Översikt Monetary policy rates Monetary policy rate spreads vs Euro area 24.8.10 3M 6M 12M 24M 24.8.10 3M 6M 12M 24M US 0.25 0.25 0.25 0.25 2.00 US -0.75 -0.75 -0.75 -0.75 0.00 1 Japan 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 Japan -0.15 -0.15 -0.15 -0.15 -1.50 Euro area 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 Euro area - - - - - Denmark 1.05 1.05 1.05 1.05 2.25 Denmark 0.05 0.05 0.05 0.05 0.25 Sweden 0.50 1.00 1.25 1.75 3.00 Sweden -0.50 0.00 0.25 0.75 1.00 Norway 2.00 2.00 2.00 2.25 3.50 Norway 1.00 1.00 1.00 1.25 1.50 UK 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 UK -0.50 -0.50 -0.50 -0.50 0.00 Switzerland 0.25 0.25 0.25 0.50 1.00 Switzerland -0.75 -0.75 -0.75 -0.50 -1.00 Poland 3.50 3.50 3.75 4.25 4.75 Poland 2.50 2.50 2.75 3.25 2.75 Czech Rep. 0.75 0.75 0.75 1.00 2.00 Czech Rep. -0.25 -0.25 -0.25 0.00 0.00 Hungary 5.25 5.25 5.25 5.75 6.50 Hungary 4.25 4.25 4.25 4.75 4.50 Turkey 7.00 7.00 7.00 8.00 8.50 Turkey 6.00 6.00 6.00 7.00 6.50 Russia 7.75 7.75 7.75 8.25 9.00 Russia 6.75 6.75 6.75 7.25 6.75 China 5.31 5.31 5.31 5.31 5.31 China 4.31 4.31 4.31 4.31 3.31 India 5.75 6.00 6.25 6.50 6.50 India 4.75 5.00 5.25 5.50 4.50 Brazil 10.75 11.75 11.75 11.75 11.75 Brazil 9.75 10.75 10.75 10.75 9.75 1) Spread vs US 3-month rates 3-month spreads vs Euro area 24.8.10 3M 6M 12M 24M 24.8.10 3M 6M 12M 24M US 0.32 0.40 0.50 0.80 2.35 US -0.57 -0.50 -0.50 -0.40 0.10 Euro area 0.89 0.90 1.00 1.20 2.25 Euro area - - - - - Denmark 1.14 1.25 1.35 1.70 2.60 Denmark 0.25 0.35 0.35 0.50 0.35 Sweden 1.03 1.45 1.65 2.05 3.15 Sweden 0.14 0.55 0.65 0.85 0.90 Norway 2.64 2.55 2.55 2.79 3.80 Norway 1.75 1.65 1.55 1.59 1.55 UK 0.72 0.75 0.75 0.80 2.30 UK -0.17 -0.15 -0.25 -0.40 0.05 Poland 3.81 3.90 4.25 4.75 5.25 Poland 2.92 3.00 3.25 3.55 3.00 Czech Republic 1.24 1.25 1.25 1.60 2.50 Czech Republic 0.35 0.35 0.25 0.40 0.25 Hungary 5.34 5.30 5.60 6.25 7.00 Hungary 4.45 4.40 4.60 5.05 4.75 Russia 3.75 3.80 4.00 4.50 6.00 Russia 2.86 2.90 3.00 3.30 3.75 Estonia 1.18 1.05 1.00 1.20 2.25 Estonia 0.29 0.15 0.00 0.00 0.00 Latvia 1.25 1.10 1.30 1.80 2.00 Latvia 0.36 0.20 0.30 0.60 -0.25 Lithuania 1.70 1.80 2.20 2.50 2.80 Lithuania 0.81 0.90 1.20 1.30 0.55 10-year government benchmark yields 10-year yield spreads vs Euro area 24.8.10 3M 6M 12M 24M 24.8.10 3M 6M 12M 24M US 2.52 2.50 2.70 3.20 3.75 US 0.34 0.20 0.05 0.00 0.35 Euro area 2.18 2.30 2.65 3.20 3.40 Euro area - - - - - Denmark 2.25 2.40 2.75 3.30 3.50 Denmark 0.07 0.10 0.10 0.10 0.10 Sweden 2.32 2.45 2.80 3.35 3.75 Sweden 0.14 0.15 0.15 0.15 0.35 Norway 3.12 3.12 3.38 3.87 4.25 Norway 0.94 0.82 0.73 0.67 0.85 UK 2.88 2.90 3.20 3.75 4.10 UK 0.69 0.60 0.55 0.55 0.70 Poland 5.43 5.50 5.60 5.70 5.75 Poland 3.24 3.20 2.95 2.50 2.35 Czech Rep. 3.47 3.60 3.75 4.25 4.50 Czech Rep. 1.29 1.30 1.10 1.05 1.10 Hungary 6.96 7.10 7.00 7.25 7.50 Hungary 4.78 4.80 4.35 4.05 4.10 Exchange rates vs EUR Exchange rates vs USD 24.8.10 3M 6M 12M 24M 24.8.10 3M 6M 12M 24M EUR/USD 1.261 1.32 1.27 1.20 1.15 - EUR/JPY 105.9 114 114 118 127 USD/JPY 84.02 86.0 90.0 98.0 110 EUR/DKK 7.449 7.46 7.46 7.46 7.46 USD/DKK 5.908 5.65 5.87 6.21 6.48 EUR/SEK 9.421 9.45 9.20 9.10 9.10 USD/SEK 7.472 7.16 7.24 7.58 7.91 EUR/NOK 7.953 8.00 7.90 7.70 7.70 USD/NOK 6.307 6.06 6.22 6.42 6.70 EUR/GBP 0.818 0.83 0.82 0.80 0.77 GBP/USD 1.541 1.59 1.55 1.50 1.49 EUR/CHF 1.314 1.34 1.30 1.28 1.28 USD/CHF 1.042 1.02 1.02 1.07 1.11 EUR/PLN 4.020 4.10 3.90 3.90 3.70 USD/PLN 3.189 3.1 3.1 3.3 3.2 EUR/CZK 24.91 25.3 25.0 24.8 24.0 USD/CZK 19.75 19.1 19.7 20.6 20.9 EUR/HUF 285.7 280 270 265 270 USD/HUF 226.6 212 213 221 235 EUR/TRY 1.93 2.00 2.00 2.10 2.10 USD/TRY 1.53 1.59 1.59 1.67 1.67 EUR/RUB 38.97 39.3 37.5 34.3 31.6 USD/RUB 30.91 30.0 29.5 28.6 27.5 EUR/EEK 15.65 15.6 15.6 15.6 15.6 USD/EEK 12.41 11.9 12.3 13.0 13.6 EUR/LVL 0.708 0.71 0.70 0.70 0.70 USD/LVL 0.562 0.54 0.55 0.58 0.61 EUR/LTL 3.453 3.45 3.45 3.45 3.45 USD/LTL 2.738 2.62 2.72 2.88 3.00 EUR/CNY 8.570 8.91 8.51 7.80 6.96 USD/CNY 6.797 6.75 6.70 6.50 6.05 EUR/INR 59.13 59.4 57.2 52.8 51.8 USD/INR 46.90 45.0 45.0 44.0 45.0 EUR/BRL 2.244 2.48 2.39 2.20 2.07 USD/BRL 1.780 1.88 1.88 1.83 1.80 7 September 2010 Ekonomiska Utsikter
 7. 7. Sverige Svensk ekonomi varvar upp • BNP-tillväxten är hög men dämpas 2011 över. Inte minst innebär förbättringen på arbetsmarkna- den att inkomsterna stiger. Vi räknar också med skatte- • Resursutnyttjandet stiger lättnader för hushållen på cirka 15 miljarder kronor de • Reporäntan höjs till 2 procent 2011 kommande två åren. Då sparandet i utgångsläget är högt och hushållens tillförsikt inför är god väntas hushållen Återhämtningen i den svenska ekonomin fortgår. Den in- utnyttja det ekonomiska utrymmet till konsumtion. Hus- hemska efterfrågan började repa sig redan i mitten av priserna har planat ut något i år efter uppgången ifjol. 2009 och när exportindustrin växlade upp under första Nya regler om bolånetak, osäkerhet om fastighetsskatten halvåret i år vann uppgången i styrka. BNP beräknas öka och signaler om kommande räntehöjningar kan ha bidra- med drygt 4 procent i år. Den globala ekonomin går in i git till dämpningen. Räntorna bedöms förvisso stiga en lugnare återhämtningsfas under de närmaste kvartalen, framöver, men eftersom ränteuppgången är relativt mått- vilket med viss eftersläpning även påverkar den svenska lig och förutsättningarna för hushållen i övrigt är mycket ekonomin. Tack vare gynnsamma inhemska förhållanden gynnsamma bedöms effekterna på såväl huspriser som kan BNP-tillväxten ändå upprätthållas på en god nivå konsumtion bli begränsade. även nästa år. Med en accelererande internationell efter- frågan stärks tillväxten igen 2012. I kontrast till avmattningen i huspriserna har bostadsin- vesteringarna skjutit fart igen, vilket visar att hushållen är Ökad efterfrågan på svensk export fortsatt aktiva på bostadsmarknaden. Ökade om- och ny- Den globala handeln har återhämtat sig snabbt det senas- byggnationer av bostäder var en bidragande orsak till att te året, vilket har medfört en kraftig ökning av svensk investeringarna i näringslivet vände upp redan under export. Än så länge förbättras orderingången, vilket tyder andra kvartalet i år. Uppgången var bred. Utöver bostads- på en fortsatt god utveckling under återstoden av året. Så investeringarna så expanderade såväl industrin som flera småningom kommer dock dämpningen i den internatio- tjänstebranscher. De ökade investeringarna speglar ökad nella tillväxten även påverka den svenska exporten. Trots produktion, högre vinster och att företagen hyser tillför- det räknar vi med att varuexporten redan i mitten av 2011 sikt inför framtiden. Investeringsmiljön väntas vara god är tillbaka på de nivåer som gällde innan krisen slog till även framöver. för två år sedan. Längre fram är prognosen behäftad med stor osäkerhet. Då framför allt den amerikanska ekono- Arbetslösheten faller snabbt min växlar upp så väntas den globala efterfrågan skjuta Den snabba och breda uppgången i ekonomin har ökat fart igen, vilket också den svenska exportindustrin kom- efterfrågan på arbetskraft. Allt fler lediga platser på lan- mer att dra nytta av mot slutet av prognosperioden. dets arbetsförmedlingar och företagens mycket optimis- tiska anställningsplaner skvallrar om att uppgången fort- Inhemsk ekonomi viktig motor sätter. Hittills har den ökade sysselsättningen inte slagit Hushållen tog täten i återhämtningen då konsumtionen igenom i arbetslöshetstalen i någon större omfattning. började öka redan i mitten av 2009. Mycket talar för att Orsaken är att tillströmningen av arbetskraft har varit den kommer att vara en viktig tillväxtmotor även fram- ovanligt kraftig under det senaste året. En bidragande or- Sverige: Makroekonomiska nyckeltal (årlig tillväxt i procent om inget annat anges) 2007 (mdr. SEK) 2008 2009 2010E 2011E 2012E Privat konsumtion 1,460 -0.1 -0.8 3.0 2.5 2.5 Offentlig konsumtion 797 1.3 1.7 1.1 0.9 0.7 Fasta bruttoinvesteringar 612 1.7 -16.0 3.8 6.5 7.0 - industri 95 2.7 -22.3 -2.8 12.4 11.3 - bostadsinvesteringar 121 -9.5 -23.4 15.6 9.8 6.3 Lagerinvesteringar* 23 -0.5 -1.5 1.5 0.0 0.0 Export 1,621 1.4 -12.4 11.4 6.7 6.0 Import 1,388 2.9 -13.2 12.6 7.2 6.0 BNP -0.4 -5.1 4.2 2.8 3.1 Nominell BNP (mdr SEK) 3,126 3,214 3,108 3,264 3,397 3,564 Arbetslöshet (% av arbetskraften) 6.2 8.3 8.4 7.7 7.1 Sysselsättning 1.2 -2.1 0.9 1.1 1.0 Konsumentpriser (årsgenomsnitt KPI) 3.4 -0.3 1.1 2.0 2.9 Underliggande inflation (årsgenomsnitt KPIF) 2.7 1.9 1.9 1.4 1.9 Timlöner (nationalräkenskaper) 3.9 3.0 2.3 3.0 4.0 Bytesbalans (mdr SEK) 283 224 210 225 244 - % av BNP 8.8 7.2 6.4 6.6 6.8 Handelsbalans (% av BNP) 3.8 3.5 3.1 3.3 3.5 Offentligt finansiellt sparande (mdr SEK) 71 -32 -1 17 40 - % av BNP 2.2 -1.0 0.0 0.5 1.1 Offentlig bruttoskuld, % av BNP 37.6 41.5 38.1 37.6 36.2 * Bidrag till BNP-utvecklingen, procentenheter 8 September 2010 Ekonomiska Utsikter
 8. 8. Sverige sak är att antalet personer i arbetsmarknadspolitiska pro- Svensk export ökar i linje med global handel gram har ökat. Eftersom dessa i allt större utsträckning är 145 375 USD mdr. SEK mdr. inriktade på jobbsökande har både arbetskraften och ar- 135 350 325 betslösheten stigit. Jobbskatteavdraget och sjukförsäk- 125 Global handel, 300 ringsreformen torde också ha bidragit till att fler har sökt 115 industriländer, fasta priser 275 sig ut på arbetsmarknaden. Arbetskraften ökar i betydligt 105 250 lugnare takt framöver eftersom bland annat antalet per- 225 95 soner i arbetsmarknadspolitiska program stabiliseras. Det 200 85 innebär att sysselsättningsuppgången kommer att få allt Svensk export 175 75 av varor, säsongsrensat, större genomslag på arbetslöshetstalen. höger 150 65 125 Osäkerhet om den långsiktiga jämviktsnivån på arbets- 55 Prognos 100 lösheten är stor. Det finns anledning att tro att den har 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 höjts under de senaste åren. Förvisso dröjer det innan ar- Hushållens inkomster stiger betslösheten sjunker till de låga nivåerna innan krisen, 6 13 % y/y % av disp. inkomst men en arbetslöshet på mellan 6 och 7 procent har histo- 5 Reala 12 riskt varit förenlig med svårigheter för företagen att re- inkomster krytera personal. Bristen på arbetskraft har redan börjat 4 Sparkvot, 11 Konsumtion höger öka och låg nära det historiska genomsnittet redan andra 10 kvartalet i år, vilket kan vara en indikation på att nivån på 3 9 den strukturella arbetslösheten har stigit. 2 8 1 Stigande inflation på sikt 7 Begynnande brist på arbetskraft är en konsekvens av den 0 6 höga tillväxten och är ett av flera tecken på att återhämt- Prognos -1 5 ningen i den svenska ekonomin går snabbt. Uppgången 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 av investeringarna visar också att resursutnyttjandet sti- ger då företagen uppenbarligen redan har behov av att Arbetslösheten faller, ökad brist på arbetskraft öka produktionskapaciteten. Den stigande aktiviteten in- 4 9.0 % Företag med brist % av arbetskraften nebär att de offentliga finanserna förbättras och bedöms på arbetskraft 9 8.5 (omvänd skala) vara i balans redan i år. Goda finanser talar för ytterligare 14 finanspolitiska stimulanser kommande år. 8.0 19 7.5 Inflationstrycket är för närvarande måttligt. Ett stigande 24 resursutnyttjande påverkar dock inflationsutsikterna läng- 7.0 29 re fram. Till exempel kommer läget att vara väsentligt 6.5 34 annorlunda vid nästa avtalsrörelse som av allt att döma 39 Arbetslöshet, 6.0 inleds hösten 2011. Det talar för att löneökningarna blir höger betydligt större 2012 jämfört med årets historiskt sett 44 Prognos 5.5 låga ökningstakt och medför att det inhemska kostnads- 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 trycket ökar. Det finns således starka skäl för Riksbanken att höja reporäntan från de mycket låga nivåer som eta- Underliggande inflation bottnar 2011 5 5 blerades under 2009. Vi räknar med att reporäntan ligger % y/y % y/y på 1,25 procent vid det kommande årsskiftet och på 2,00 4 KPI 4 procent i slutet av 2011. Riksbankens räntehöjningar be- 3 3 döms bidra till att kronan stärks. Kronan handlas till strax över 9 kronor mot euron om ett år enligt vår prognos. 2 2 1 1 Valet - en risk KPIF Riskerna i prognosen är framför allt förknippade med den 0 0 globala ekonomin. Till de inhemska riskerna hör det -1 -1 kommande riksdagsvalet. Ett regeringsskifte, eller om -2 Prognos -2 valet skulle resultera i en oklar parlamentarisk situation, 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 skulle åtminstone kortsiktigt kunna medföra att kronan försvagas. Även börsutvecklingen är ett osäkerhetsmo- ment bland annat då det påverkar hushållens finanser. Torbjörn Isaksson torbjorn.isaksson@nordea.com +46 8 614 8859 9 September 2010 Ekonomiska Utsikter
 9. 9. Denmark Economy back on the growth track • Consumers out of the shadow of the financial crisis Private sector to drive growth in future The public sector is thus passing the “growth baton” to the • Public sector passing the baton to the private sector private sector, which is to drive economic growth going • Employment set to grow in 2011 forward. So far private consumption and exports have provided the first signs of the private sector being able to • Tentative housing market pick-up run with the baton. But we have not yet seen positive growth in business investment and residential construction. The Danish economy has slowly but steadily returned to Fortunately, the arrow points in the right direction for the growth path. The improvement has been aided by business investment. The manufacturing sector’s order consumers now emerging from the shadow of the books are starting to fill up again concurrently with a rise financial crisis and starting to loosen their purse strings in capacity utilisation. The conditions thus seem in place again after being bolstered by income tax cuts and for an uptick in business investment as early as next year. record-low interest rates. Moreover, exporters have At the same time destocking may stop as early as this year, finally started to benefit from the decent global upswing. which may contribute positively to growth. Residential And public spending is still making a positive investment, on the other hand, is unlikely to provide any contribution to growth, albeit on borrowed time. help until 2012. In 2009 housing starts had plunged to a 59-year low and the number of completed units in 2010 Public spending under pressure therefore looks set to be the lowest in the almost 60 years A sharp increase in public spending and investment on record. during the crisis has to some degree offset the decline in private-sector activity. The automatic stabilisers kicked Unemployment curve to break in early 2011 in, with the economic setback leading to shrinking tax During the severe economic downturn, labour market receipts and rising transfer income expenses. trends have been subject to much mystery. At first glance Consequently, public budgets have deteriorated sharply. total employment has dropped by just over 180,000 per- We expect this year’s deficit to reach 4.9% of GDP, sons from its peak, while official unemployment figures which is the largest deficit in 25 years. With the EU’s have only edged higher by 70,000. The significant devia- covergence programme as a guideline, the government tion is due to the combination of the surge in persons en- has initiated a sweeping restoration plan, aiming at low gaged in labour market schemes, a large number of per- growth in public spending from 2011 to 2013. However, sons not eligible for unemployment benefits and a given the past difficulty in reaching long-term goals, we shrinking labour force, with the pool of available labour expect the election year of 2011 to bring a moderate being reduced by the outflow of foreign labour. Going increase in public spending of 0.8%, while in 2012 we forward the gross number of unemployed (including see a good chance of a minor drop once growth in the people in labour market schemes) is expected to increase global economy accelerates again. moderately during the autumn. The increase will first and foremost be triggered by continued low capacity utilisa- Denmark: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2007 (DKKbn) 2008 2009 2010E 2011E 2012E Private consumption 822 -0.2 -4.6 3.2 2.2 1.7 Government consumption 439 1.6 3.4 1.2 0.8 -0.2 Fixed investment 380 -4.7 -13.0 -6.0 3.7 2.7 - government investment 31 -2.9 12.4 19.3 1.0 -7.6 - residential investment 117 -14.2 -18.1 -8.9 -0.3 1.6 - business fixed investment 231 -0.1 -13.9 -9.0 5.6 5.3 Stockbuilding* 10 0.3 -1.7 0.8 0.3 0.0 Exports 886 2.4 -10.2 3.3 5.1 5.4 Imports 845 3.3 -13.2 5.2 6.6 4.3 GDP -0.9 -4.7 1.4 1.8 2.0 Nominal GDP (DKKbn) 1,691 1,737 1,662 1,714 1,767 1,840 Unemployment rate, % 1.8 3.4 4.4 4.7 4.5 Unemployment level, '000 persons 48.1 92.2 118.2 128.0 122.3 Gross unemployment level, '000 persons 74.2 130.6 170.4 189.5 179.6 Consumer prices, % y/y 3.4 1.3 2.2 1.8 2.0 Hourly earnings, % y/y 4.5 2.9 2.4 2.1 2.2 Nominal house prices, one-family, % y/y -4.5 -13.2 4.0 2.0 2.0 Current account (DKKbn) 35.2 65.9 60.0 50.0 52.0 - % of GDP 2.0 4.0 3.5 2.8 2.8 General govt. budget balance (DKKbn) 59.8 -47.0 -85.0 -81.0 -68.0 - % of GDP 3.4 -2.8 -4.9 -4.6 -3.7 Gross public debt, % of GDP 34.2 41.4 43.5 46.0 48.0 * Contribution to GDP growth (% points) 10 September 2010 Ekonomiska Utsikter
 10. 10. Denmark tion, enabling businesses to scale up production without Order books no longer shrinking hiring additional manpower – beneficial for productivity 30 30 % y/y New orders, manufacturing ex. ships, % y/y but detrimental for unemployment. Moreover, the prospect 25 2Q mov. avg., advanced 1Q 25 20 20 of slightly falling employment in the public sector will re- 15 15 duce the number of job vacancies and job-seekers’ chances 10 10 of finding employment. With the unemployment curve set 5 5 to finally break in early 2011, we expect employment to 0 0 start climbing a bit next year, while unemployment will -5 -5 peak at an average of 128,000 full-time unemployed, or a -10 -10 Gross capital formation, gross unemployment rate of almost 7%. -15 machines and equipment, -15 -20 2Q mov. avg. -20 Prospect of low wage growth -25 -25 With unemployment set to remain high and only slowly 96 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 declining in the years ahead, wage growth is likely to be Source: Statistics Denmark and own forecasts very moderate. Not least in the public sector where slug- gish wage formation has deferred negative adjustments to Easier said than done to manage public spending 4.0 4.0 2011, the stage is set for very weak nominal wage growth % of GDP % of GDP in the coming years. This will inevitably put pressure on 3.5 Actual government consumption growth 3.5 Planned government consumption growth real wages and thus mean lower growth in consumers’ 3.0 3.0 real purchasing power. Moreover, consumer spending Nordea 2.5 2.5 forecast will not be boosted by tax breaks and interest rate cuts to 2.0 2.0 the same extent as this year, and we therefore expect 1.5 1.5 consumer spending to grow at slightly lower rates in 1.0 1.0 2011 and 2012 than this year. 0.5 0.5 Tentative housing market pick-up 0.0 0.0 A good gauge of the health of the Danish economy is the -0.5 -0.5 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 trend in the housing market where in particular strong trading activity has many positive spill-over effects on Source: Statistics Denmark, the Finance Ministry and own forecasts the rest of the economy. The sharp drops in mortgage rates seen since end-2008 lent a welcome helping hand to Unemployment curve to peak in early 2011 225 225 the then badly ailing housing market. The combination of Persons ('000) Persons ('000) 200 200 interest rate declines and falling house prices has gener- 175 Gross unemployed 175 ally made it more affordable for first-time buyers and people upgrading to larger homes – as reflected in mod- 150 150 erately rising trading activity. Prices per square meter 125 125 have also begun to climb, but measured by housing af- 100 100 fordability, it has not become more expensive to buy a 75 75 home, as continued falling long mortgage rates have 50 50 compensated for the higher home prices. The key driver Unemployed in the Danish housing market has been the Greater Co- 25 25 Forecast penhagen area – it has the lowest supply of homes for 0 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 sale and the highest increase in trading activity and prices. Going forward we expect house prices to rise Source: Statistics Denmark and own forecasts moderately. This year and the next, house prices will Home buyers starting to come back benefit from continued low interest rates, and growing 120 28 employment may take over when interest rates start to Index % of disp. income 2004=100 27 move up. However, there are still many homes for sale 110 DanBolig house sales, 26 and it is a buyer’s market in large parts of the country, so 12M mov. avg. there are very slim chances of a nation-wide price surge. 100 25 If house prices should rise sharply, they will most likely 24 90 decline again once interest rates start to move higher. 23 80 22 Troels Theill Eriksen 21 troels.t.eriksen@nordea.com +45 3333 2448 70 20 Housing burden, rhs 60 19 Jan Størup Nielsen 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 jan.storup.nielsen@nordea.com +45 3333 5115 Source: Nordea and Danbolig 11 September 2010 Ekonomiska Utsikter
 11. 11. Norway Consumer spending disappoints • Low growth and inflation – 2012 will be better ing growth. But consumer spending growth remained weak during the first six months of this year. To some • No interest rate hike until well into 2011 extent we see this as a sign that consumers are more • NOK to strengthen in 2011 on the back of rate hikes prone to save than we had assumed. Tighter credit stan- dards for households may also have contributed to Growth disappoints – but will improve in 2012 dampen consumption growth. In the May issue of Economic Outlook we revised down our growth forecast for 2010, and now we have to do it However, we still stick to our view that consumer spend- again, mainly because the Norwegians have been more ing growth will gradually pick up. Real disposable in- prone to save rather than to spend than we thought. come growth is relatively high, the level of unemploy- ment is moderate and interest rates are low. But we see no reason to revise down our GDP growth forecast for 2011. The pick-up in interest rates looks set Oil sector investment rising to become smaller than we expected, which will add Oil sector investment has fallen somewhat from the high stimulus to consumer spending. Higher oil sector invest- level in early 2009, but there is now every indication that ment next year than originally assumed will also help investment is rising again. Oil companies' investment underpinning GDP growth. plans point to markedly higher investment activity in 2011 than in 2010. This means better times for the oil For the first time we now publish our forecast for 2012. services industry. The improvement is already beginning We see global growth rising in that year, which will to show through in current production numbers and cor- boost Norwegian export growth and result in higher oil porate surveys. In 2012 we see oil prices moving higher prices and a further increase in oil sector investment. again. More projects will become profitable, and oil sec- Corporate profitability will pick up, the labour market tor investment may increase further. will tighten slightly and wage growth will edge higher. This will underpin consumer spending growth while Also the mainland economy is showing signs of rising Norges Bank accelerates its monetary policy tightening. corporate investment. Low interest rates, looser credit standards and brighter prospects for many industries all Consumers more cautious point towards rising investment activity. But the already The significant rate cuts in 2008 and 2009 sharply high investment level suggests that the pick-up will be boosted household income growth. To begin with, con- moderate. Housing investment growth, meanwhile, will sumers chose to save the additional income. When their likely be stronger. Home prices have increased, and sus- savings had reached a fairly high level, consumers al- tained low interest rates and low unemployment point to lowed themselves to spend more of the additional income a sustained, albeit smaller than originally expected, in- in 2009. And consumption rose sharply. We had ex- crease in home prices during the rest of 2010. In 2011 we pected the low level of interest rates and reduced eco- see only a minor, if any, increase in home prices. nomic uncertainty to put a floor under consumer spend- Norway: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2007 (NOK bn) 2008 2009 2010E 2011E 2012E Private consumption 940 1.6 0.2 2.3 2.2 3.0 Government consumption 447 4.1 4.7 3.0 2.0 2.0 Fixed investment 504 2.0 -9.1 -2.6 5.6 5.7 - gross investment, mainland 376 -1.4 -11.7 -1.8 3.5 4.3 - gross investment, oil 113 5.5 2.4 -5.0 12.0 10.0 Stockbuilding* 33 -0.3 -2.2 2.0 0.0 0.0 Exports 1,040 1.0 -4.0 -0.4 0.8 1.5 - crude oil and natural gas 480 -2.0 -1.2 -3.2 -0.6 -0.6 - other goods 302 4.2 -8.2 5.0 2.5 4.3 Imports 691 4.3 -11.4 7.8 3.9 3.7 GDP 2,272 0.8 -1.4 0.7 1.7 2.4 GDP, mainland 1,724 1.8 -1.4 1.5 2.3 3.2 Unemployment rate, % 2.6 3.2 3.6 3.9 3.7 Consumer prices, % y/y 3.8 2.1 2.3 1.3 2.1 Core inflation, % y/y 2.6 2.6 1.5 1.5 2.1 Annual wages (incl. pension costs), % y/y 6.0 4.5 3.4 3.8 4.3 Current account (NOKbn) 466.6 337.4 395.5 429.5 582.9 - % of GDP 17.7 14.2 15.3 15.7 19.0 Trade balance, % of GDP 19.1 14.8 15.7 15.7 19.0 General govt budget balance (NOKbn) 484.7 234.7 320.0 400.0 550.0 - % of GDP 19.3 9.9 12.4 14.6 18.0 * Contribution to GDP growth (% points) 12 September 2010 Ekonomiska Utsikter
 12. 12. Norway Slowing export growth Declining retail sales Traditional goods exports rose sharply in H2 2009, but 118 118 Index Retail sales Index there are now clear signs of slowdown in this area. More 2005=100 2005=100 117 117 subdued economic growth in Norway's key trading part- ners and a continued erosion of competitive power point 116 116 to sustained moderate export growth at least until the 115 115 global economy gains further momentum in 2012. 114 114 Balanced labour market and low inflation 113 113 Trend There are signs that unemployment has peaked, but with (4M centered mov. avg.) 112 112 our expectation of moderate growth we do not see the la- bour market situation tighten any time soon. A lower rate 111 111 of increase in public sector employment after the past 07 08 09 10 years’ strong growth points in the same direction. Corporate investment remains at relatively high level Despite rising economic growth in 2012 we expect the 200 200 Index Investment mainland Index drop in joblessness to be fairly modest. Companies were Jan 2001=100 Jan 2001=100 careful not to lay off too many people during the down- 180 180 turn, to limit the need for new hirings once activity picks Firms up again. Growing labour supply when the economy im- 160 160 proves will also dampen the fall in unemployment. 140 140 Before the financial crisis the labour market was over- 120 120 Dwellings heated with very high wage growth. But as the labour market situation became more balanced, wage growth 100 100 slowed. We expect sustained relatively moderate wage 80 80 growth in the coming years, although it may pick up 01 02 03 04 05 06 07 08 09 slightly in 2012. This will contribute to putting a lid on price increases and keep inflation below the 2.5% target. But the dampening effect of the NOK’s appreciation over Is the labour market starting to improve? the past one to two years will fade and cause core infla- 5 5 % y/y % y/y tion to rise slightly. 4 4 Interest rates to stay low for some time yet 3 3 Despite the expected relatively low GDP growth, stable 2 2 capacity utilisation and moderate inflation level in 2010 Labour supply and most of 2011, we see interest rates rising slightly in 1 1 2011 and more in 2012. The rate of increase from the 0 0 current low level will accelerate over the forecast period. We expect Norwegian long yields to largely track Euro- -1 -1 Employment area equivalents, with no major changes to yield spreads. -2 -2 04 05 06 07 08 09 10 NOK appreciation – over time Rates hikes or expectations of imminent rate hikes are not on the cards for 2010, and we see EUR/NOK trading Growth in imported goods prices about to bottom 2.0 12 around 8.00 during the rest of the year. Changes in inter- % y/y % y/y 10 national investors’ risk appetite may periodically result in 1.5 8 relatively wide fluctuations, though. In H1 2011 we ex- 1.0 6 Prices on imported goods, rhs pect Norges Bank to hike its policy rate while the ECB 0.5 4 signals unchanged interest rates. When the market is con- 2 0.0 vinced that Norges Bank will indeed hike rates, the NOK 0 may strengthen quite sharply. We expect sustained NOK -0.5 -2 strength throughout 2012 despite rate hikes also from the -1.0 -4 ECB. As global economic growth becomes more robust, -6 -1.5 Import weighted NOK we see rising risk appetite and much higher oil prices, -8 6M advanced which will underpin a strong NOK -2.0 Note: 4M centered mov. avg. -10 05 06 07 08 09 10 Erik Bruce erik.bruce@nordea.com +47 2248 7977 13 September 2010 Ekonomiska Utsikter
 13. 13. Finland Recovery at fluctuating speed • Growth will peak during the winter when the impact of the weakened currency starts to show. This year’s growth leap is proving stronger than • Speed still reasonably good in the next few years previously expected with the export of base metals and • Surprisingly low unemployment – sluggish decrease forest industry as the main driver. • General government close to balance next year Export growth will naturally fade next year, as available capacity will diminish and the comparison levels will After a slow start in 2010, the Finnish economy started to have risen substantially. The leading indicators are pick up in the spring. Based on preliminary data, the total already showing that growth will peak next winter. production increased more than 4% in Q2 compared to Nevertheless, we forecast that the global economy will one year ago. Also, the outlook for the rest of the year is grow at a decent speed in the next few years and drive favourable. Growth will continue to accelerate, and Finnish exports. towards the end of the year GDP growth may reach 6- 7%. Residential construction growing briskly In the next few years, the recovery of exports will also be During the next year, growth will begin to slow down reflected in companies’ machinery and equipment from the brisk figures of H2 2010. In 2011, GDP will on investments, which will, however, continue to contract average grow a little slower than this year. On the whole, this year along with office and commercial construction. the trend will be reasonably favourable in the next few On the other hand, residential construction has grown so years. much that, on the whole, construction investment is now growing. Part of the increase in residential construction is Despite the broadness of the past recession, its impact based on fiscal stimulus, but the demand outlook is has been fairly mild. GDP took a huge drop, but the level favourable also after the subsidised construction starts to of unemployment remained much lower than feared. slow down. Consequently, residential construction is, Moreover, the general government deficit never exceed- after a slump, rising quickly above the previous peak. ed the EU’s 3% target, and next year general government finances will again be close to balancing. The reason for The momentum of residential construction is based on the fairly mild impact is that the sharp drop in GDP was the activity of the housing market, supported by the low mainly the result of a decrease in capital-intensive interest rate level. When the recession hit Finland, the exports. The international financial crisis remained housing market stagnated for a while and prices fell, but distant for households and many Finnish SMEs, and the the turn towards the better already coincided with the low interest rates and favourable income trend quickly equity market. The momentum will continue to be strong returned confidence and propensity to consume. next year, as the rise in interest rates will be moderate in the next few years and the labour market situation is Moderate export growth after a leap improving. Growth in housing supply will probably curb Export growth picked up speed in early 2010, and the a price rise but not stop it. outlook for the rest of the year remains good – especially Finland: Macroeconomic indicators (% annual real changes unless otherwise noted) 2007 (EURbn) 2008 2009 2010E 2011E 2012E Private consumption 91 1.7 -1.9 2.4 2.6 3.0 Government consumption 39 2.4 1.2 0.5 0.5 1.0 Fixed investment 38 -0.4 -14.7 0.7 4.1 5.0 Stockbuilding* 3 -0.9 -1.5 0.6 0.0 0.0 Exports 82 6.3 -20.3 10.0 6.9 8.0 Imports 73 6.5 -18.1 7.5 6.3 7.8 GDP 0.9 -8.0 3.5 3.0 3.5 Nominal GDP (EURbn) 179.7 184.6 171.3 179.0 188.3 197.9 Unemployment rate, % 6.4 8.2 8.5 8.1 7.7 Industrial production, % y/y -0.3 -17.8 10.0 5.0 6.0 Consumer prices, % y/y 4.1 0.0 0.8 2.0 2.5 Hourly wages, % y/y 5.5 3.9 2.7 2.3 2.5 Current account (EURbn) 5.8 2.3 2.8 3.8 4.0 - % of GDP 3.1 1.3 1.6 2.0 2.0 Trade balance (EURbn) 6.9 3.5 3.9 4.5 5.0 - % of GDP 3.7 2.0 2.2 2.4 2.5 General govt budget balance (EURbn) 7.7 -4.3 -4.5 -1.0 0.0 - % of GDP 4.2 -2.5 -2.5 -0.5 0.0 Gross public debt (EURbn) 63.0 75.4 85.0 91.0 97.0 - % of GDP 34.1 44.0 47.5 48.3 49.0 * Contribution to GDP growth (% points) 14 September 2010 Ekonomiska Utsikter

×