Halvårsrapport 1 2010, Nordea Hypotek AB

804 views
707 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
804
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Halvårsrapport 1 2010, Nordea Hypotek AB

 1. 1. 1 (13) Halvårsrapport januari – juni 2010 för Nordea Hypotek AB (publ) Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1 005 mkr (1 305), en Säkerställda obligationer är ett upplåningsinstrument, minskning med 23 procent jämfört med samma period reglerat i en särskild svensk lag, som ger investeraren föregående år. förmånsrätt i händelse av låntagarens konkurs. Säkerställda obligationer kan enbart emitteras på basis Resultatet har jämfört med föregående period av tillgångar med hög kvalitet och efter särskilt påverkats av främst följande faktorer: tillstånd från Finansinspektionen. Med hjälp av • Räntenettot minskade med 209 mkr beroende på säkerställda obligationer och erhållna kreditbetyg får ökade upplåningskostnader för långfristig bolaget tillgång till en vidgad krets av upplånings- upplåning och förändring av redovisningsprincip källor, inte minst på den internationella kapital - avseende ränteskillnadsersättning. marknaden. • Nettoresultatet av finansiella poster till verkligt värde minskade med 116 mkr, posten är hänförlig Utöver den långfristiga upplåningen enligt ovan har till säkringsredovisning och ränteskillnads- bolaget löpande under perioden finansierat sig genom ersättning. kortfristig upplåning hos moderbolaget. • Kreditförlusterna gick från negativa till positiva med 31 mkr jämfört med föregående period. Rating Bolaget har sedan juni 2006 ratingen Aaa/AAA hos Intäkter Moody´s Investor Service respektive Standard & Räntenettot utgjorde 1 242 mkr (1 451). Poor´s för de säkerställda obligationer som svarar för Provisionsnettot har för perioden belastats med bolagets huvudsakliga långfristiga upplåning. Standard beräknad stabilitetsavgift på 28 mkr och uppgick till & Poor’s har i december 2009 ändrat sina kriterier för -6 mkr (1). rating av covered bonds generellt inkl säkerställda obligationer. Nordea Hypoteks säkerställda Kostnader obligationer har placerats på ”CreditWatch negative”. Rörelsekostnaderna var i stort sett oförändrade. Totalt uppgick de till 277 mkr (278). Kapitaltäckning Nordea har fått godkännande att använda den Utlåning grundläggande IRK-metoden (intern Utlåningen till allmänheten uppgick vid periodens slut riskklassificering) från andra kvartalet 2007 för att till 395 469 mkr (355 983), vilket översteg fjolårs- beräkna kreditrisken i exponeringsklasserna företag volymen med 11 procent (7). och institut. I december 2008 erhölls godkännande för att använda IRK-metoden för exponeringsklassen Utlåningen till privatmarknaden ökade med 32 342 hushåll. Övriga exponeringsklasser t.ex. stat beräknas mkr eller 13 procent. Till juridiska personer var tills vidare enligt schablonmetoden. ökningen 7 143 mkr eller 6 procent. De nya kapitaltäckningsreglerna enligt Basel II Osäkra fordringar och kreditförluster implementeras gradvis, där potentiellt sänkta Osäkra fordringar uppgick netto till 20 mkr (6). Nettot kapitalkrav under en övergångsperiod påverkas av av återvinningar och nya kreditförluster samt golvregler beräknat på Basel I. Under 2009 tilläts inte förändring av gruppvisa reserveringar innebar en riskvägda tillgångar understiga 80 procent av det intäkt på 1 mkr (kostnad på 30). belopp som framräknas enligt reglerna i Basel I och samma procentsats gäller för åren 2010 och 2011. Finansiering Bolagets upplåning sker på såväl den svenska som den Vid juni månads utgång uppgick bolagets riskvägda internationella kapitalmarknaden. Långfristig finan- tillgångar till 177 510 mkr, beräknade enligt golv- siering sker huvudsakligen genom utgivning av regeln. Primärkapitalrelationen var 7,4 procent och säkerställda obligationer med löptider från två till tio kapitaltäckningsgraden uppgick till 9,5 procent. år. Totalt emitterades under perioden obligationer, Exklusive tillägg för övergångsreglerna uppgick denominerade i svenska kronor, motsvarande 53 171 bolagets riskvägda tillgångar till 53 111 mkr med en mkr (55 287). Emissioner i andra valutor än svenska primärkapitalrelation på 24,9 procent och en kronor uppgick till 17 132 mkr (8 735). Utestående kaptialtäckningsgrad på 31,8 procent. obligationsvolym vid halvårsskiftet 2010 uppgick till 297 480 mkr (266 727), varav 85 261 mkr (75 740) denominerade i annan valuta än svenska kronor. Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 2. 2. 2 (13) Förändring i styrelsen Vid årsstämman den 18 mars 2010 nyvaldes Nils Lindberg till ordinarie styrelseledamot. Väsentliga händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter den 30 juni 2010. Styrelsens försäkran Halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför. Stockholm den 27 augusti 2010 Torsten Allqvie Kurt Gustafsson Styrelsens ordförande Ulla Hermann Björn Hökby Nils Lindberg Karin Markstedt Verkställande direktör Nordea Hypotek AB (publ), org.nr 556091-5448, ingår i Nordeakoncernen som helägt dotterbolag till Nordea Bank AB (publ). Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 3. 3. 3 (13) Resultaträkning Jan-jun Jan-jun Helår Tkr Not 2010 2009 2009 Rörelseintäkter Ränteintäkter 4 472 119 5 888 468 10 747 157 Räntekostnader -3 230 490 -4 437 402 -7 704 646 Räntenetto 1 241 629 1 451 066 3 042 511 Avgifts- och provisionsintäkter 30 411 31 592 63 869 Avgifts- och provisionskostnader -36 322 -30 537 -66 824 Avgifts- och provisionsnetto -5 911 1 055 -2 955 Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde 3 45 298 161 236 282 024 Summa rörelseintäkter 1 281 016 1 613 357 3 321 580 Rörelsekostnader Allmänna administrationskostnader: Personalkostnader -2 649 -2 807 -5 554 Övriga administrationskostnader -274 322 -274 915 -548 934 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 -5 -11 Summa rörelsekostnader -276 972 -277 727 -554 499 Kreditförluster, netto 4 1 092 -30 138 -60 726 Rörelseresultat 1 005 136 1 305 491 2 706 355 Skatt -264 353 -343 344 -711 803 Periodens resultat 740 783 962 147 1 994 552 Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 4. 4. 4 (13) Balansräkning 30 jun 31 dec 30 jun Tkr Not 2010 2009 2009 Tillgångar Utlåning till kreditinstitut 5 898 329 208 438 25 530 Utlåning till allmänheten 5 395 468 858 374 242 749 355 983 377 Derivatinstrument 7 9 692 199 13 951 494 15 761 485 Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer 2 725 203 2 404 303 2 379 839 Materiella tillgångar - 1 6 Skattefordringar 902 498 769 Övriga tillgångar 1 424 791 1 910 681 2 782 402 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 543 491 562 316 620 609 Summa tillgångar 410 753 773 393 280 480 377 554 017 Skulder Skulder till kreditinstitut 79 020 686 86 592 000 83 752 535 Emitterade värdepapper 299 378 180 272 870 036 267 024 179 Derivatinstrument 7 3 945 921 2 320 169 2 552 831 Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer 8 027 626 5 804 077 5 899 299 Skatteskulder 264 353 - 321 376 Övriga skulder 291 2 572 816 334 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 013 627 5 786 676 1 741 771 Uppskjutna skatteskulder 45 745 45 745 32 317 Avsättningar 77 300 49 700 22 519 Efterställda skulder 3 800 000 3 800 000 3 800 000 Summa skulder 396 573 729 379 841 219 365 147 161 Eget kapital Aktiekapital 110 000 110 000 110 000 Balanserade vinstmedel 14 070 044 13 329 261 12 296 856 Summa eget kapital 14 180 044 13 439 261 12 406 856 Summa skulder och eget kapital 410 753 773 393 280 480 377 554 017 För egna skulder ställda säkerheter 371 765 260 354 279 946 335 958 520 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Åtaganden 356 812 334 297 242 960 259 695 131 Övriga noter Redovisningsprinciper 1 Segmentrapportering 2 Klassificering av finansiella instrument 6 Kapitaltäckning 8 Risker och osäkerhet 9 Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 5. 5. 5 (13) Rapport över förändringar i eget kapital Balanserade Summa eget Tkr Aktiekapital1) vinstmedel kapital Ingående balans per 1 jan 2010 110 000 13 329 261 13 439 261 Periodens resultat - 740 783 740 783 Utgående balans per 30 jun 2010 110 000 14 070 044 14 180 044 Balanserade Summa eget Tkr Aktiekapital1) vinstmedel kapital Ingående balans per 1 jan 2009 110 000 11 334 709 11 444 709 Periodens resultat - 1 994 552 1 994 552 Erhållna aktieägartillskott - 1 895 482 1 895 482 Lämnade koncernbidrag - -2 571 889 -2 571 889 Skatteeffekt på koncernbidrag - 676 407 676 407 Utgående balans per 31 dec 2009 110 000 13 329 261 13 439 261 Balanserade Summa eget Tkr Aktiekapital1) vinstmedel kapital Ingående balans per 1 jan 2009 110 000 11 334 709 11 444 709 Periodens resultat - 962 147 962 147 Utgående balans per 30 jun 2009 110 000 12 296 856 12 406 856 1) 100 000 aktier Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 6. 6. 6 (13) Kassaflödesanalys Jan-jun Jan-jun Helår Tkr 2010 2009 2009 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 1 005 136 1 305 491 2 706 355 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -4 012 644 -2 876 812 920 448 Betalda inkomstskatter -404 -206 -676 341 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -3 007 912 -1 571 527 2 950 462 Förändring av den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av utlåning till allmänheten -21 230 196 -15 528 274 -33 823 727 Förändring av derivatinstrument, netto 8 077 804 2 344 727 4 171 574 Förändring av övriga tillgångar 485 891 -1 972 681 -1 100 962 Förändring av den löpande verksamhetens skulder Förändring av skulder till kreditinstitut -7 571 314 23 259 535 26 099 000 Förändring av emitterade värdepapper 26 508 144 -5 362 144 483 713 Förändring av övriga skulder -2 572 526 -1 752 877 819 606 Kassaflöde från den löpande verksamheten 689 891 -583 241 -400 334 Finansieringsverksamheten Erhållet aktieägartillskott - - 1 895 482 Förändring forlagslån - - 0 Utbetalt koncernbidrag - - -1 895 482 Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 0 Periodens kassaflöde 689 891 -583 241 -400 334 Likvida medel vid periodens början 208 438 608 771 608 771 Likvida medel vid periodens slut 898 329 25 530 208 438 Förändring 689 891 -583 241 -400 334 Likvida medel 30 jun 30 jun 31 dec Tkr 2010 2009 2009 Utlåning till kreditinstitut, betalbar vid anfordran 898 329 25 530 208 438 Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 7. 7. 7 (13) Not 1 Redovisningsprinciper Nordea Hypoteks halvårsrapport är upprättad enligt Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25, med tillägg i FFFS 2009:11), och Rådet för finansiell rapportering RFR 2.3. Nordea Hypotek tillämpar så kallad lagbegränsad IFRS och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning i EU med de begränsningar som följer av RFR 2.3 och FFFS 2008:25 (med tillägg i FFFS 2009:11). Detta innebär att samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden tillämpas så långt detta är möjligt inom ramen för ÅRKL och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. I allt väsentligt är redovisningsprinciperna, beräknings- grunderna och presentation oförändrade jämfört med årsredovisningen 2009, förutom för redovisningsprinciperna för klassificeringen av pensionskostnader och låneprovisioner och redovisningsprinciperna för erhållen ränteskillnadsersättning. Alla komponenter inom pensionskostnader är från och med 2010 klassificerade som ”Personalkostnader”. Tidigare klassificerades dessa som ”Bokslutsdispositioner”. Nordea Hypotek Bolaget har även omklassificerad låneprovisioner från ”Avgifts- och provisionsnetto” till ”Räntenetto”. Låneprovisioner som anses vara en integrerad del av den effektiva räntan på ett lån, och därmed ska inkluderas i effektivräntan, har omklassificerats till ”Räntenetto” i resultaträkningen. Låneprovisioner som anses vara ersättning för utförda tjänster klassificeras fortfarande som ”Avgifts- och provisionsnetto”. Effekten på ”Räntenetto” uppgår per juni 2010 till 2 mkr och per juni 2009 till 2 mkr. Från 2010 redovisar Nordea Hypotek ränteskillnadsersättning under "Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde" i samband med att den erhålls, då denna princip är allmän praxis på marknaden och då ersättningen motsvarar förändringen i verkligt värde till följd av ändringar i gällande räntor. Resultateffekten för Nordea Hypotek AB var per juni 2010 76 mkr och per juni 2009 84 mkr. Jämförelsesiffror har justerats för samtliga dessa effekter. Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 8. 8. 8 (13) Not 2 Segmentrapportering Rörelsesegment Nordic Banking Group Corporate Centre Övriga rörelsesegment Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Mkr 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Summa rörelseintäkter 1 624 1 445 -453 3 0 0 Rörelseresultat 1 625 1 415 -453 3 0 0 Utlåning till allmänheten 395 443 355 961 - - 26 22 Summa rörelsesegment Avstämning Summa Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun Mkr 2010 2009 2010 2009 2010 2009 Summa rörelseintäkter 1 171 1 448 110 165 1 281 1 613 Rörelseresultat 1 172 1 418 -167 -113 1 005 1 305 Utlåning till allmänheten 395 469 355 983 - - 395 469 355 983 Avstämning mellan summa rörelsesegment och finansiella rapporter Jan-jun 2010 Jan-jun 2009 Utlåning till Utlåning till Mkr Rörelseresultat allmänhete Rörelseresulta allmänheten n t Summa rörelsesegment 1 172 395 469 1 418 355 983 Koncernfunktioner och oallokerade poster -167 - -113 - Summa 1 005 395 469 1 305 355 983 Rapporterbara segment Nordic Banking bedriver fullständig bankverksamhet till privat- och företagskunder och utgör Nordea Hypoteks största kundområde. Group Corporate Centre ovan avser Group Treasury. Övriga rörelsesegment avser Institutional and International Banking. Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 9. 9. 9 (13) Not 3 Nettoresultat av finansiella poster till verkligt värde Jan-jun Jan-jun Helår Tkr 2010 2009 2009 Räntebärande värdepapper och andra ränterelaterade instrument 45 298 161 236 282 024 Summa 45 298 161 236 282 024 Not 4 Kreditförluster, netto Jan-jun Jan-jun Helår Tkr 2010 2009 2009 Kreditförluster fördelade per kategori Utlåning till allmänheten 1 092 -30 138 -60 726 - varav reserveringar -5 000 -34 681 -63 629 - varav nedskrivningar -8 965 -2 244 -9 414 - varav utnyttjade reserveringar 2 353 600 628 - varav återföringar 7 524 890 898 - varav återvinningar 5 180 5 297 10 791 Summa 1 092 -30 138 -60 726 Specifikation av kreditförluster Förändringar av reserveringar i balansräkningen 2 524 -33 791 -62 731 - varav Utlåning, individuellt värderade -2 476 890 -2 050 - varav Utlåning, gruppvis värderade 5 000 -34 681 -60 681 Förändringar redovisade direkt i resultaträkningen -1 432 3 653 2 005 - varav konstaterade kreditförluster, individuellt värderade -128 - -702 - varav konstaterade kreditförluster, gruppvis värderade -6 484 -1 644 -8 084 - varav realiserade återvinningar, gruppvis värderade 5 180 5 297 10 791 Summa 1 092 -30 138 -60 726 Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 10. 10. 10 (13) Not 5 Utlåning och osäkra lånefordringar Kreditinstitut Allmänheten 30 jun 31 dec 30 jun 30 jun 31 dec 30 jun Mkr 2010 2009 2009 2010 2009 2009 Lånefordringar som inte är osäkra 898 208 26 395 523 374 305 356 030 Osäkra lånefordringar: - - - 28 25 11 - reglerade - - - 28 17 7 - oreglerade - - - 0 8 4 Lånefordringar före reserver 898 208 26 395 551 374 330 356 041 Reserver för individuellt värderade osäkra lånefordringar - - - -8 -8 -5 - reglerade - - - -8 -5 -3 - oreglerade - - - 0 -3 -2 Reserver för gruppvis värderade osäkra lånefordringar - - - -74 -79 -53 Reserver - - - -82 -87 -58 Lånefordringar, redovisat värde 898 208 26 395 469 374 243 355 983 Summa 30 jun 31 dec 30 jun 2010 2009 2009 Lånefordringar som inte är osäkra 396 421 374 513 356 056 Osäkra lånefordringar: 28 25 11 - reglerade 28 17 7 - oreglerade 0 8 4 Lånefordringar före reserver 396 449 374 538 356 067 Reserver för individuellt värderade osäkra lånefordringar -8 -8 -5 - reglerade -8 -5 -3 - oreglerade 0 -3 -2 Reserver för gruppvis värderade osäkra lånefordringar -74 -79 -53 Reserver -82 -87 -58 Lånefordringar, redovisat värde 396 367 374 451 356 009 Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 11. 11. 11 (13) Avstämning av reserver för osäkra lånefordringar Allmänheten Individuellt Gruppvis Lånefordringar, tkr värderade värderade Summa Ingående balans per 1 jan 2010 -7 875 -79 000 -86 875 Avsättningar -5 000 - -5 000 Återföringar 2 525 5 000 7 525 Förändringar redovisade i resultaträkningen -2 475 5 000 2 525 Reserver som tagits i anspråk för nedskrivningar 2 352 - 2 352 Utgående balans per 30 jun 2010 -7 998 -74 000 -81 998 Ingående balans per 1 jan 2009 -6 453 -18 319 -24 772 Avsättningar -2 948 -60 681 -63 629 Återföringar 898 - 898 Förändringar redovisade i resultaträkningen -2 050 -60 681 -62 731 Reserver som tagits i anspråk för nedskrivningar 628 - 628 Utgående balans per 31 dec 2009 -7 875 -79 000 -86 875 Ingående balans per 1 jan 2009 -6 453 -18 319 -24 772 Avsättningar - -34 681 -34 681 Återföringar 890 - 890 Förändringar redovisade i resultaträkningen 890 -34 681 -33 791 Reserver som tagits i anspråk för nedskrivningar 600 - 600 Utgående balans per 30 jun 2009 -4 963 -53 000 -57 963 Nyckeltal 30 jun 31 dec 30 jun 2010 2009 2009 Andel osäkra lånefordringar, brutto1, punkter 0,7 0,7 0,3 Andel osäkra lånefordringar, netto2, punkter 0,5 0,5 0,2 Total reserveringsgrad3, punkter 2,1 2,3 1,6 Reserver i relation till osäkra lånefordringar4, % 28,8 31,6 45,1 Totala reserver i relation till osäkra lånefordringar5, % 295,0 348,5 526,8 1 Individuellt värderade osäkra lånefordringar före reserver dividerade med totala lånefordringar före reserver. 2 Individuellt värderade osäkra lånefordringar efter reserver dividerade med totala lånefordringar före reserver. 3 Totala reserver dividerade med totala lånefordringar före reserver. 4 Reserver för individuellt värderade osäkra lånefordringar dividerade med individuellt värderade osäkra lånefordringar före reserver. 5 Totala reserver dividerade med totala osäkra lånefordringar före reserver. Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 12. 12. 12 (13) Not 6 Klassificering av finansiella instrument Derivat- Icke instrument finansiella Mkr Utlåning för säkring tillgångar Summa Finansiella tillgångar Utlåning till kreditinstitut 898 - - 898 Utlåning till allmänheten 395 469 - - 395 469 Derivatinstrument - 9 692 - 9 692 Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer 2 725 - - 2 725 Övriga tillgångar 1 425 - 1 1 426 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 544 - - 544 Summa 30 jun 2010 401 061 9 692 1 410 754 Summa 31 dec 2009 379 328 13 952 0 393 280 Summa 30 jun 2009 361 792 15 761 1 377 554 Derivat- Övriga Icke instrument finansiella finansiella Mkr för säkring skulder skulder Summa Finansiella skulder Skulder till kreditinstitut - 79 021 - 79 021 Emitterade värdepapper - 299 378 - 299 378 Derivatinstrument 3 946 - - 3 946 Förändringar av verkligt värde för räntesäkrade poster i säkringsportföljer - 8 028 - 8 028 Övriga skulder - 0 310 310 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 2 009 5 2 014 Avsättningar - - 77 77 Efterställda skulder - 3 800 - 3 800 Summa 30 jun 2010 3 946 392 236 392 396 574 Summa 31 dec 2009 2 320 377 419 102 379 841 Summa 30 jun 2009 2 553 362 214 381 365 147 Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010
 13. 13. 13 (13) Not 7 Derivatinstrument 30 jun 2010 31 dec 2009 30 jun 2009 Verkligt värde, mkr Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Tillgångar Skulder Derivatinstrument för säkring Ränterelaterade 6 686 1 673 6 385 1 779 4 405 2 153 Valutarelaterade 3 006 2 273 7 567 542 11 356 400 Summa 9 692 3 946 13 952 2 320 15 761 2 553 Varav - Säkring av verkligt värde 9 692 3 946 13 952 2 320 15 761 2 553 30 jun 31 dec 30 jun Nominellt värde, mkr 2010 2009 2009 Derivatinstrument för säkring Ränterelaterade 261 161 221 413 177 962 Valutarelaterade 90 718 73 601 69 251 Summa 351 879 295 013 247 213 Varav - Säkring av verkligt värde 351 879 295 013 247 213 Not 8 Kapitaltäckning 30 jun 31 dec 30 jun Mkr 2010 2009 2009 Primärt kapital 13 202 13 206 11 285 Total kapitalbas 16 892 16 900 14 954 Riskvägda tillgångar exklusive tillägg för övergångsregler 53 111 49 707 49 312 Primärkapitalrelation, % 24,9 26,6 22,9 Kapitaltäckningsgrad, % 31,8 34,0 30,3 Riskvägda tillgångar inklusive tillägg för övergångsregler 177 510 166 050 155 868 Primärkapitalrelation, % 7,4 8,0 7,2 Kapitaltäckningsgrad, % 9,5 10,2 9,6 Not 9 Risker och osäkerhet Kreditrisk är den mest betydande riskexponeringen för bolaget. Bolaget är också exponerat för likviditetsrisk och operativ risk. Ingen av dessa exponeringar och risker bedöms medföra någon väsentlig negativ effekt på bolaget eller dess finansiella ställning under det kommande halvåret. Några utestående tvister eller processer i vilka krav av väsentlig omfattning framförts mot bolaget föreligger inte. Nordea Hypotek AB (publ) 556091-5448 . januari-juni 2010

×