peranan guru dalam ict di sekolah.

3,974 views
3,853 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • Sebagai rujukan yg baik...perlu penambahan dengan program2 yang lebih mencabar dan mendatangkan banyak manfaat kepada murid...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

peranan guru dalam ict di sekolah.

 1. 1. 0 KRB 3033 TUGASAN B DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID Tanda Tangan NOR RANI BT OTHMAN PUSAT PEMBELAJARAN: SEREMBAN NEGERI SEMBILANNAMA TUTOR E-LEARNING: Dr Abdullah Yusuf.TUGASAN KRB3033
 2. 2. 11.0 Pengenalan.Dalam memastikan perlaksanaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar suasanapenggunaan bahasa yang betul hendaklah diwujudkan. Menurut Awang Sariyan(2006) 1, dalam sistem pendidikan usaha pembudayaan Bahasa Melayu perludimantapkan dari peringkat prasekolah hingga ke pengajian tinggi. PenggunaanBahasa Melayu akan lebih berkesan apabila semua guru , yakin dalam menggunakanBahasa Melayu. Ini bermakna guru dapat membimbing pelajar untukmempertingkatkan penguasaan dan penggunaan Bahasa Melayu dalam segala aspekkehidupanan persekolahan mereka .2 Guru adalah orang yang mempengaruhikehidupan murid, kadang-kadang guru mempengaruhi mereka sepanjang hayat .Peperiksaan dan keputusan peperiksaan sememangnya mustahak untuk pelajar, gurudan sekolah.2.0 Peranan guru a) Sebagai pakar rujuk Guru sebagai pakar rujuk pemasalahan bahasa di sekolah3. Beliau mempunyai kemahiran iktisas dengan menguasai ilmu pengetahuan. Sikap jujur guru juga perlu untuk mewujudkan interaksi positif antara guru dengan murid dan guru dengan guru. Guru perlu meningkatkan ilmu dalam soal kebahasaan, selain menggunakan bahasa yang betul dalam semua urusan seperti urusan surat – menyurat dan semasa berkomunikasi. Apabila guru lebih peka terhadap penggunaan berbahasa yang betul, murid juga akan menyedari kepentingan berbahasa yang betul dan mencontohi mereka dalam komunikasi secara lisan atau bertulis. Munsyi Dewan ialah penceramah Bahasa Melayu yang dilantik khas serta diktiraf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengendalikan kursus ceramah dan taklimat Bahasa Melayu . Dia menjadi pembimbing dalam hal kebahasaan, untuk pelajar dan guru , pengguna1 Awang Sariyan, (2006). Memartabatkan Bahasa Melayu, Utusan Malaysia , 5 Mac 2006.2 Kamarudin Hj Husin.(1994). KBSM Dan Strategi Pengajaran Bahasa .Kuala Lumpur :Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Halaman 17.3 Azizah Kassim .(2006). - Cabaran Memperkasakan Bahasa Melayu Dalam Persekitaran Sistem Persekolahan. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Memperkasakan Bahasa Melayu pada 19-21 Disember 2006 di Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur .Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia.TUGASAN KRB3033
 3. 3. 2 lain di daerah dan kawasan masing-masing. Selain itu menyelesaikan kemusyikalan bahasa dan mengendalikan pelbagai aktiviti bahasa terutamanya membantu Dewan Bahasa dan Pustaka dalam usaha mengembangkan Bahasa Melayu b) Sebagai pembina perisian bahan bantu mengajar . Guru sebagai pembina perisisan bahan bantu mengajar menggunakan teknologi terkini. Guru perlu memahirkan diri dalam bidang teknologi maklumat sehingga mampu membina perisian yang akan membantu murid dalam pembelajaran. Walaupun hasil dari kajian 4 menunjukkan kepakaran guru Bahasa Melayu adalah terhad , mereka mesti berusaha memperbaiki diri sendiri. Guru bukan sahaja mesti menguasai kemahiran asas Teknologi Maklumat tetapi juga mesti boleh mempersembahkan dan menerbitkan maklumat menggunakan komputer dan Internet. Kini terdapat banyak laman web yang dibina dan ditulis dalam Bahasa Melayu dalam Internet.5 Ini akan merangsang minat pelajar untuk belajar komputer dan menggunakan Internet yang merupakan asas teknologi maklumat komunikasi . Penggunaan Teknologi Maklumat oleh guru Bahasa Melayu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran menarik. Pengayaan ilmu dalam Bahasa Melayu perlu ditingkatkan supaya Bahasa Melayu menjadi bahasa berbudaya tinggi melalui penerbitan bahan ilimiah dalam pelbagai media bercetak dan elektronik. Setiap guru mestilah kreatif dalam memilih dan menerangkan bahan pengajaran6 c) Penterjemah istilah Teknologi Maklumat. Guru haruslah giat membantu menterjemahkan istilah ke dalam Bahasa Melayu . Istilah ini tidak semestinya terdiri daripada ungkapan tulen tetapi boleh dalam bentuk pinjaman daripada Bahasa Inggeris.4 Ros Azura Jantan.(2002). Tahap penggunaan laman web pendidikan dalam kalangan guru Bahasa Melayu. Kertas projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi5 Mohd Arirf Ismail.(2007) .Pengajaran dan pembelajaran berasaskan web pendidikan. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Antarabangsa Kesusateraan Melayu pada 26-28 Oktober di Kuantan Pahang. Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Dewan Bahasa dan Pustaka .6 Azman Wan Chik. (1993). Mengajar Bahasa Melayu Jilid1 : Perkaedahan .Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka .TUGASAN KRB3033
 4. 4. 3 Nik Safiah (1999), menyatakan bahawa jika Bahasa Melayu dilengkapkan dengan istilah yang lengkap, maka kita akan mewujudkan pengguna Teknologi Maklumat yang menguasai Bahasa Melayu.7 Guru- guru harus menguasai kemahiran memahami istilah dan menyesuaikan dengan istilah Bahasa Melayu. Perlu wujud laras bahasa teknologi maklumat sebagai alat penyampai ilmu pengetahuan moden. Kini Kamus Komputer Bahasa Melayu telah banyak diterbitkan.8 . Bahasa Melayu mampu menangani ilmu Teknologi Maklumat. tetapi perlu dilengkapkan dengan istilah yang cukup dan memenuhi maksud yang digunakan dalan Bahasa Inggeris. Istilah komputer dicipta dalam Bahasa Melayu dengan terbitnya Kamus Komputer pada tahun 1995.9 . Perancangan korpus bahasa dalam bidang kosa kata, sistem ejaan , sebutan dan laras bahasa juga sedang diusahakan. Perancangan ini berperanan mengisi erti taraf atau kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Penekanan pengajaran Bahasa Melayu secara intergrasi dalam mata pelajaran yang lain dapat membantu pelajar mahir untuk sesuatu tajuk . Penggunaan komputer dapat memupuk minat mendalam terhadap pengguasaan Bahasa Melayu. Pilihan guru sekarang ialah menyesuaikan diri dengan tuntutan baru dan harapan murid atau ketinggalan tidak berharga kepada murid. Guru dengan kerjasama Bahagian Teknologi Pendidikan kini giat dalam usaha penerbitan e- Bahan Bahasa Melayu untuk memeriksa kesalahan tatabahasa. Selain membuat dan pengedaran CD serta memuat turun perisian kursus e-Bahan Bahasa Melayu dan menambahbaik pasarana yang disediakan . Selain daripada pengubahsuaian buku dalam pelbagai bidang dan7 Nik Safiah Karim . (1999).Pemerkasaan Bahasa Melayu dalam pembinaan tamadun abad ke 21 . Kertas kerja dibentangkan di Seminar Bahasa Melayu Dalam Era Siber pada 28-30 September di Hotel Lagenda , Kuala Lumpur .Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.8 Zamri Mahmood.(2008), Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pemelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publications Sdn.Bhd.9 Mohamad Amin B Embi.(2008). Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pemelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publications Sdn.Bhd.TUGASAN KRB3033
 5. 5. 4 pengetahuan juga merupakan usaha penyebaran korpus yang dibuat kerana dalam buku-buku yang diterbitkan terkandung istilah yang digubal. Tugas pembinaan dan pengembangan bahasa melalui Teknologi Maklumat untuk memastikan kedaulatan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan terus dipikul oleh guru. Korpus bahasa yang dibina telah disebarkan ke seluruh negara yang digunakan untuk menyebarluaskan maklumat dan pengetahuan bahasa kepada murid. d) Guru sebagai penggerak keberkesanan Kempen Membudayakan Bahasa Melayu. Guru boleh mempertingkatkan keberkesanan kempen “Cintailah Bahasa Kita” , atau kempen “ Bicara Bahasa ” atau “Kempen Berbudi Bahasa”. Antara aktiviti yang yang boleh dianjurkan seperti menulis esei, cerpen, puisi dan lain-lain. Guru Bahasa Melayu boleh menggunakan kemudahan teknologi maklumat contohnya penggunaan komputer riba, LCD , projektor, kamus telapak dan perisian komputer untuk menjayakan program ini. Aktiviti berbahasa dan membaca bahan-bahan berbentuk ilimiah kurang di kalangan murid sekolah. Bahan –bahan bacaan boleh diletakkan di Sudut Bacaan di kelas-kelas. Sudut Bacaan adalah sebagai tempat murid-murid membaca dan ensiklopedia, majalah akedemik , dan akhbar berbahasa Melayu yang terkini. Hasil kerja bertulis murid yang bermutu boleh dipamerkan di Sudut Bacaan. Guru Bahasa Melayu boleh memainkan peranan sebagai mentor murid dan penyelia sudut bacaan di dalam kelas. Pengayaan khazanah ilmu dan persuratan , usaha ini perlu digalakkan dan ditingkatkan dari peringkat rendah lagi. Ini bertujuan supaya nilai Bahasa Melayu menjadi lebih tinggi sebagai budaya tinggi melalui penerbitan bahan ilmiah dan juga rujukan umum dalam pelbagai media bercetak dan elektronik. Segala kemudahan multimedia hendaklah dimanafaatkan dan digunakan oleh guru Bahasa Melayu. Hasilnya murid akan teruja dan berminat mempelajari Bahasa Melayu. Murid akan menyedari bahawa bidang lain pun boleh dipelajari dalam bahasa Melayu. MotivasiTUGASAN KRB3033
 6. 6. 5 murid dapat dikekalkan untuk berjaya pada matapelajaran itu berkesan.e) Guru sebagai perancangan, perlaksanaan dan penilai dalam menggerakkan fungsi Bahasa Melayu. Guru perlu merancang dan menyediakan setiap pengajaran dan aktiviti supaya fungsi Bahasa Melayu dapat dipenuhi. Guru mesti mengekalkan motivasi pelajar melalui pengajaran yang sistematik , tepat serta mengabungjalinkan penggunaan bahasa dengan Teknologi Maklumat dalam pelajaran. Keperluan murid dalam pembelajaran Teknologi Maklumat perlu dilengkapkan seperti komputer di dalam makmal komputer. Murid akan lebih seronok jika menggunakan komputer sendiri. Semua guru bertanggungjawab merancang dan memastikan kecekapan murid dalam berbahasa samada secara lisan atau bertulis. Perancangan melibatkan guru mengetahui dan meneliti matlamat Teknologi Maklumat digunakan dan memilih kaedah yang paling sesuai untuk menyampaikan pengetahuan yang ada. Tugas guru sebagai penilai ialah menilai setakat mana telah menggunakan Teknologi Maklumat dalam menyampaikan pengetahuan kepada murid. Penilaian hendaklah dibuat secara telus dan adil dengan matlamat untuk menjalankan tanggungjawab peranan guru dalam era Teknologi Maklumat .3. 0 Kepentingan Bahasa Melayu . a) Membolehkan pelajar menguasai kemahiran komunikasi di peringkat mikro seperti keluarga, kawan-kawan dan peringkat makro atau kelompok sosial yang lebih luas seperti majlis rasmi ,media penyiaran atau adat istiadat. Tuntutan Perlembangan dan Akta dibina dikembangkan dan dipupuk serta dibudayakan sebagai bahasa komunikasi sosial rakyat Malaysia, bahasa perpaduan dan berupaya dalam mencapai hasrat menjadikan negara maju. Murid-murid dapat menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan dalam perhubunganTUGASAN KRB3033
 7. 7. 6 harian.10 . Matlamat yang pertama dikaitkan dengan proses ‟ melengkapkan‟ murid dengan unsur asas bahasa, segi lisan, bacaan dan kefahaman serta gerak kerja bertulis. Antara aspek yang perlu diperhatikan oleh guru ialah struktur ayat, ejaan dan perbendaharaan kata semasa menilai tugasan murid. b) Murid-murid dapat membaca pelbagai bahan dalam bahasa sebagai amalan untuk menimba ilmu pengetahuan. Murid dapat menggunakan Bahasa Melayu dengan berkesan dalam bidang pengetahuan. Informasi sekarang sedang berkembang dengan pesatnya.11 Murid perlu membaca untuk memenuhi keperluan kurikulum sekolah, Satu peringkat keupayaan membaca perlu dicapai untuk mencapai matlamat ini. Dalam proses membaca, keperluan pertama adalah semata-mata bertujuan untuk kefahaman teks di sekolah. Kemahiran membaca perlu dikuasai oleh setiap murid untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran . Membaca adalah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca.12 Kemahiran membaca penting kerana ia membolehkan murid- murid memahami perkara yang dibaca. Setelah boleh membaca Bahasa Melayu dengan lancar, proses seterusnya murid-murid akan memahami dan mengenalpasti isi-isi penting dalam teks yang dibaca. Seterusnya murid akan dapat memperolehi ilmu serta memproses maklumat secara kritis dengan pengabungjalinan kemahiran membaca dengan kemahiran lain dalam matapelajaran lain. Contohnya , kemahiran bahasa dapat digabungjalinkan dengan kemahiran Seni Muzik. Kemahiran membaca menjadi landasan untu menguasai kemahiran belajar Murid membaca untuk pelbagai tujuan. Kemahiran membaca yang betul akan dapat meningkatkan pemahaman. Oleh itu10 Azizul Rahman B Abdul Rahman .(2006) Cabaran Memperkasakan Bahasa Melayu Dalam Persekitaran Sistem Persekolahan. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Memperkasakan Bahasa Melayu pada 19-21 Disember 2006 di Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur .Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia.11 Christoper Bowring .(2004). Belajar Secara Berkesan Di Sekolah .Kuala Lumpur : Institut Terjemahan Negara NegaraMalaysia ,Berhad. Halaman 4812 Pusat Perkembangan Kurikulum ,Kementerian Pendidikan Malaysia.(2001). Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah . Kuala Lumpur:Kementerian Pendidikan Malaysia .Ms 14.TUGASAN KRB3033
 8. 8. 7 Bahasa Melayu digunakan untuk proses pemerolehan dan perkembangan ilmu. c) Murid-murid dapat memahami Sistem Bahasa Melayu dari segi fungsi, bentuk, dan makna dan menggunakannya dengan tepat. Contohnya penggunaan laras bahasa yang betul untuk situasi yang betul. Pembelajaran Bahasa Melayu bukan sekadar mencurahkan sesuatu secara automatik ke dalam minda murid. Ia memerlukan penglibatan mental dan perbuatan murid itu sendiri. Cara pendedahan pendedahan pembelajaran amat penting untuk membentuk pemahaman murid.13 Murid mesti ada pengetahuan tentang kegunaan bahasa serta cara penggunaannya.14 Murid mendapat maklumat pilihan, struktur ayat yang sesuai untuk konteks bahasa yang tertentu dan mengenal fungsinya dalam ayat tersebut . Kejayaan pengajaran guru bahasa tidak bergantung kepada latihan cara pengajaran tetapi pengetahuan tentang bahasa. Dengan dedikasi guru, murid akan dapat menguasai bahasa. Bahagian Perkembangan Kurikulum juga telah melaksanakan transformasi Kurikulum Bahasa Melayu bagi sekolah rendah dengan menambah waktu belajar Bahasa Melayu. Untuk murid Tahap 1, waktu belajar ditingkatkan dari 270 minit seminggu kepada 300 minit seminggu. Murid Tahap 2 juga, ditambah daripada 150 minit kepada 240 minit seminggu . Murid di Tingkatan 1 hingga 3 juga perlu mendapat penguasaan kemahiran lisan dan menulis dan menulis di peringkat sekolah menengah terutamanya mereka yang berada di Tingkatan 1 hingga 3. Dengan menguasai bahasa murid-murid akan ada sikap terhadap bahasa iatu kesetiaan bahasa, kebangsaan dan kesedaran akan adanya norma bahasa. Sikap positif akan terbentuk terhadap sesuatu bahasa merupakan salah satu faktor penting dalam pelestarian bahasa. Dengan adanya sikap positif terhadap13 Mel Silbernan..(2004). Pembelajaran Aktif 101 Strategi Untuk Mengajar Apa Jua Subjek. KualaLumpur Institut Terjemahan Negara NegaraMalaysia ,Berhad. Halaman 314 Kamarudin Hj Husin.(1994). KBSM Dan Strategi Pengajaran Bahasa .Kuala Lumpur :Kumpulan Budiman Sdn Bhd. .Halaman 174TUGASAN KRB3033
 9. 9. 8 Bahasa Melayu , maka akan adalah dorongan atau motivasi terhadap penggunaan Bahasa Melayu. d) Murid dapat menulis dan membina ayat yang betul . Budaya menulis dan menerbitkan buku mestilah dipupuk dari kecil lagi. Murid- murid boleh menghantar hasil kerja mereka di majalah dengan bantuan guru Bahasa Melayu. Minat murid akan lebih bertambah, jika menulis karangan dengan penggunaan perisian komputer. Penekanan haruslah diberikan kepada latihan menulis dan tujuan kemahiran menulis. Penulisan mengenai pekara yang khusus dapat melatih pengunaan kosa kata , gaya penulisan dan struktur ayat akan melahirkan pemikir dengan lebih jelas dan berkesan . Kebolehan menulis dapat membantu murid menjawab di dalam peperiksaan mereka. Kebolehan menggunakan bahasa yang tepat akan membantu mereka dalam semua matapelajaran. Kerajaan juga melaksanakan Progran Literasi (LINUS) bertujuan untuk memastikan semua murid membaca , mengira dan mengenal huruf. Program ini diperkenalkan untuk murid-murid selama tiga tahun persekolahan bermula 2010 . Peranan guru disini amat penting memastikan murid-murid boleh membaca dengan lancar sebelum mereka memasuki Tahun 4 . Untuk murid yang masih lemah, Program PROTIM ( membaca dan menulis) pula diperkenalkan untuk membolehkan murid Tahap 2 (Tahun 4,5 dan 6) . Mereka perlu menguasai kemahiran berbahasa sebelum mengikuti peringkat menengah.e) Membudayakan Bahasa Melayu di sekolah. Pembudayaan bahasa kebangsaan ialah pembudayaan Bahasa Melayu iaitu mengalakkan ciri –ciri bahasa memasukkan nilai, budi , kesantunan dan sistem lingustik bahasa. Penggunaan bahasa ini oleh seluruh rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum dalam bahasa ini disebabkan semangat patriotisme dan rasa cinta terhadap tanahair. Sekolah memakai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, lagu kebangsaan dan meningkatkan rasa hormat, bangga dan cinta yang kental terhadap Bahasa Melayu sebagai lambang jati diri negaraTUGASAN KRB3033
 10. 10. 9 kita. Kesantunan Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar ilmu serta mampu membentuk warganegara yang maju dalam pembangunan ekonomi , sains dan teknologi.4.0 RumusanMurid- murid diajar demi masa depan dan mengikut zamannya. Saya berpendapatdunia pendidikan kini berada di ambang „ anjakan paradigma‟. Teknologi maklumat,mengubah kedudukan pembelajaran antara tiga bahagian dalam segitiga , iaitu 15pelajar, informasi dan guru. . Perubahan paradigma yang selari hendaklahdilakukan di sekolah-sekolah supaya seiring dengan keperluan masyarakat . Pilihanguru, iaitu berubah atau tidak . Teknologi Maklumat, mengubah asas cara-cara kitamemenuhi kehendak dan pengertian baru cara murid belajar. Kesimpulannya, sayayakin keupayaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di era ini. Penggunaankomputer dapat meningkatkan motivasi murid. Motivasi murid adalah sesuatu tenagakuat dalam setiap situasi pembelajaran.16 Guru sekarang mesti menyesuaikan diridengan tuntutan baru dan harapan murid atau ketinggalan tidak berharga kepadamurid.(2001 patah perkataan)15 Christoper Bowring .(2004). Belajar Secara Berkesan Di Sekolah .Kuala Lumpur : Institut Terjemahan Negara NegaraMalaysia ,Berhad.16 Brayan Combs (2004) .Mengajar secara efektif . Kuala Lumpur .Institut Terjemahan Negara NegaraMalaysia ,Berhad. halaman 3TUGASAN KRB3033
 11. 11. 10BibilografiAwang Sariyan, (2006). Memartabatkan Bahasa Melayu, Utusan Malaysia , 5 Mac 2006.Kamarudin Hj Husin.(1994). KBSM Dan Strategi Pengajaran Bahasa .Kuala Lumpur :Kumpulan Budiman Sdn Bhd.Azizah Kassim .(2006). - Cabaran Memperkasakan Bahasa Melayu Dalam Persekitaran Sistem Persekolahan. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Memperkasakan Bahasa Melayu pada 19-21 Disember 2006 di Dewan Bahasa dan Pustaka.Kuala Lumpur .Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia.Ros Azura Jantan.(2002). Tahap penggunaan laman web pendidikan dalam kalangan guru Bahasa Melayu. Kertas projek Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, BangiMohd Arirf Ismail.(2007) . Pengajaran dan pembelajaran berasaskan web pendidikan. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Antarabangsa Kesusateraan Melayu pada 26-28 Oktober di Kuantan Pahang. Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Dewan Bahasa dan Pustaka .Nik Safiah Karim . (1999). Pemerkasaan Bahasa Melayu dalam pembinaan tamadun abad ke 21 . Kertas kerja dibentangkan di Seminar Bahasa Melayu Dalam Era Siber pada 28-30 September di Hotel Lagenda , Kuala Lumpur .Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.Zamri Mahmood.(2008), Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pemelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publications Sdn.Bhd.Atan Long .(1991). Pedagogi Kaedah Am Mengajar, Petaling Jaya : Amiza Publishing Sdn Bhd.Mohd Arirf Ismail.(2007) . Pengajaran dan pembelajaran berasaskan web pendidikan. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Antarabangsa Kesusteraan Melayu pada 26-28 Oktober di Kuantan Pahang. Anjuran Universiti Kebangsaan Malaysia dengan Dewan Bahasa dan Pustaka .Nik Safiah Karim . (1999). Pemerkasaan Bahasa Melayu dalam pembinaan tamadun abad ke 21 . Kertas kerja dibentangkan di Seminar Bahasa Melayu Dalam Era Siber pada 28-30 September di Hotel Lagenda , Kuala Lumpur .Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka.Zamri Mahmood.(2008), Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pengajaran Dan Pemelajaran Bahasa Melayu. Shah Alam: Karisma Publications Sdn.Bhd.Azizul Rahman B Abdul Rahman .(2006) Cabaran Memperkasakan Bahasa Melayu Dalam Persekitaran Sistem Persekolahan. Kertas kerja dibentangkan di Seminar Memperkasakan Bahasa Melayu pada 19-21 Disember 2006 di Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia.Christoper Bowring .(2004). Belajar Secara Berkesan Di Sekolah .Kuala Lumpur : Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.Mel Silbernan.(2004). Pembelajaran Aktif 101 Strategi Untuk Mengajar Apa Jua Subjek. KualaLumpur . Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad.Azman Wan Chik. (1993). Mengajar Bahasa Melayu Jilid1 : Perkaedahan .Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka .Brayan Combs (2004) .Mengajar secara efektif . Kuala Lumpur .Institut Terjemahan Negara NegaraMalaysia ,Berhad.TUGASAN KRB3033

×