Kae3013 tugasan2

6,538 views

Published on

4 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,538
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
4
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kae3013 tugasan2

 1. 1. NOR RANI BT OTHMAN 1 [Type the document title] PEMARKAHAN 1 TUGASAN 1 2 TUGASAN2 JUMLAH KAE 3013 EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK TAJUK TUGASAN 2 Pilih SATU bidang seni : SENI LUKISRancang Lima (5) aktiviti yang dapat membimbing kanak –kanak secara kreatifberdasarkan 5 tahap pemikiran kreatif dalam Teori Perkembangan KreativitiFisher dan terangkan dengan contoh bagaimana bidang seni yang dipilihdapat diterapkan dan disepadukan dalam pengajaran dan pembelajaran KUMPULAN DISEDIAKAN OLEHNAMA NO ID NO TELEFONNOR RANI BT OTHMANNAMA TUTOR E-LEARNING : DR LOY CHEE LUENTARIKH SERAH : 12/11/2012KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 1
 2. 2. NOR RANI BT OTHMAN 2 [Type the document title] Lampiran2ISI KANDUNGANBil Halaman1.0 Pengenalan 42.0 Definisi kreativiti 5 2.1 Kepentingan kreativiti 6–7 2.2 Kaitan pembelajaran dan pengajaran dengan 7–8 kreativiti.3.0 Lima Tahap Perkembangan Pemikiran Fisher. 8–9 3.1 Implikasinya kepada Perkembangan dan 10 – 11 Pembangunan Individu.4.0 Kaedah Penyoalan Mengikut Taksonomi Bloom . 11 – 135.0 Proses Pembelajaran dan Pengajaran Pendidikan Seni 13 melalui pendekatan kreatif Fisher 5.1 Aktiviti 1: Membuat Topeng . 14-17 a) Rancangan Pengajaran Harian. b) Soalan mengikut Taksonomi Bloom dan Tahap Perkembangan Fisher. 5.2 Aktiviti 2: Menggambar Kenderaan Masa 18 - 21 Hadapan. a) Rancangan Pengajaran Harian. b) Soalan mengikut Taksonomi Bloom dan Tahap Perkembangan Fisher. 5.3 Aktiviti 3: Membentuk dan membuat binaan . 22 – 24 Topi Hari Lahir. a) Rancangan Pengajaran Harian. b) Soalan mengikut Taksonomi Bloom dan Tahap Perkembangan Fisher. 5,4 Aktiviti 4: Mewarna . 25- 27 Tajuk : Membantu ayah di kebun. a) Rancangan Pengajaran Harian. b) Soalan mengikut Taksonomi Bloom dan Tahap Perkembangan Fisher.KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 2
 3. 3. NOR RANI BT OTHMAN 3 [Type the document title]Bil Halaman 5.5 Aktiviti 5 : Membuat Kraf Tradisional 28 - 31 Tajuk : Membuat anyaman mudah Tikar a) Rancangan Pengajaran Harian. b) Soalan mengikut Taksonomi Bloom dan Tahap Perkembangan Fisher.6.0 Penutup 327.0 Rujukan. 33 - 348.0 Lampiran 35 - 40KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 3
 4. 4. NOR RANI BT OTHMAN 4 [Type the document title]1.0 Pengenalan . Falsafah Pendidikan Negara memberi penekanan kepada usaha melahirkan lebih ramai lagi individu yang kreatif dan inovatif dengan tujuan untuk membangunkan negara. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan (2013 – 2025), dinyatakan kepentingan Pemikiran Kreatif dalam membangunkan potensi individu secara holistik untuk menghasilkan individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting antaranya ialah Pemikiran Kreatif dan Inovatif iaitu kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu, dan mencipta idea atau pengetahuan baharu1. I a dilihat releven dengan aspirasi mata pelajaran pendidikan seni visual kerana ia dilihat sebagai satu cabang disiplin yang membolehkan fikiran kreatif berkembang. Selain ia dapat mengembangkan kreativiti dan menggalakkan penjanaan idea murid, ia juga memberi kebebasan dan peluang untuk mereka melakukan percubaan dan eksplorasi untuk menghasilkan sesuatu karya yang bermutu. Pekara ini dizahirkan menerusi Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta pengaplikasikannya dalam pedagogi dan kurikulum mata pelajaran dengan memberi penekanan terhadap kurikulum pemikiran dan kreativiti bermula seawal pendidikan rendah lagi . (Abd Rahim,1999)2 . Kanak-kanak dilahirkan dengan kebolehan dan keupayaan yang berbeza . Kreativiti mereka juga berbeza maka sangat penting penerapan pengetahuan asas mengenai lukisan yang dihasilkan oleh kanak –kanak sebelum didedahkan dengan pelbagai aktiviti. Aktiviti kreativiti dapat menyediakan ruang untuk kanak-kanak mengeluarkan dan melahirkan perasaan, cara berkomunikasi dengan tanpa bahasa. Ia mampu membantu memberi rangsangan dan pembangunan dari pelbagai aspek. Tahap kreativiti dapat dipertingkatkan selain mewujudkan rasa sensitiviti kanak-kanak terhadap sekelilingnya. Justeru, tugasan ini akan mengupas mengenai bidang seni visual dan 5 aktiviti yang disepadukan dan diterapkan dengan Teori Perkembangan Kreaviti Fisher. Tugasan ini juga akan memperlihatkan contoh Rancangan Rancangan Pengajaran Harian dan soalan-soalan mengikut Taksonomi Bloom dan Tahap Perkembangan Fisher.1 Laporan Awal Pelan Pembangunan Pendidikan .(2013-2025). Kuala Lumpur : KementerianPendidikan Malaysia..2:362 Abd Rahim Abd. Rashid .(1999)..Kemahiran Berfikir Merentasi Kurikulum. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn. Bhd m25KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 4
 5. 5. NOR RANI BT OTHMAN 5 [Type the document title]2.0 Definisi kreativiti Menurut Kamus Dewan Edisi ke -4 , kreativiti bermaksud kemampuan mencipta.3 Pengertian tentang kreaviti yang dikemukakan oleh pakar: 1. June King Mc Fee Kreativiti bermaksud mencipta perlambangan dan idea yang baru, bagi mengemaskinikan perlambangan yang sedia ada. Menyusun dan mengolah semua organisasi yang sedia ada dan mantap, kepada suatu organisasi yang baru. Berdaya menyatukan idea baru atau idea yang diambil dari sesuatu, kepada sistem oganisasi atau situasi yang lepas iaitu memberi makna baru. 4 2. E. Paul Torrance Pelajar yang kreatif belajar melalui penyoalan, pemerhatian, penemuan, percubaan, penerokaan, memanupulasi sesuatu semasa bermain tetapi sentiasa mencuba mencari kebenaran .kreativiti sebagai sesuatu yang mempunyai keunikan 5. 3. Donald W. Mac Kinnon.(1962) Individu kreatif boleh menyatakan tentang dirinya serta mempunyai aras intelektual yang tinggi, pengalaman dan kepakaran estetika. Mereka berdiri dalam aspek berfikir dan bertindak. Ada pertalian positif antara kreativiti dengan kebebasan, kelenturan intelektul, kepekaan, keindahan dan keaslian.6 4) Menurut Muhamad Tamyez Bajuri (1996), kreativiti adalah berkait dengan aspek penerokaan, sama ada melalui mental atau fizikal. Daya inilah yang membawa kitakepada satu cara pemikiran di luar pemikiran biasa. Ia dapat dibentuk, dilatih menerusirangsangan tertentu.73 . Kamus Dewan Ed. Ke 4 (2005), Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka.Ms 828.4 Noriati A.Rashid (Dr) (2011),PSV 3103 Kreaviti dan Seni Kanak-kanak, Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia ms 225 Loy,CheeLuen, (Dr) (2011) Modul KAE3013 EkspresiKreaviti Kanak –Kanak ,Tanjung Malim : UPSI .ms 2.6 Hassan Langgulung (1990). KreativitidanPendidikan , Kuala Lumpur : DewanBahasa ` danPustaka ms2857 Noriati A.Rashid (Dr) (2011),PSV 3103 Kreaviti dan Seni Kanak-kanak,Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia ms20KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 5
 6. 6. NOR RANI BT OTHMAN 6 [Type the document title] e) Menurut Hassan Langgulung (1991), kreaviti ialah proses yang dilalui oleh seseorang ketika ia menghadapi suasana di mana ia terlibat, kemudian bergerakbalas sesuai dengan dirinya 8. Kesimpulan saya ialah kreativiti adalah sebagai satu proses berterusan yang merujuk kepada keupayaan seseorang untuk memproses maklumat untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan asli. Tindak balas terhadap rangsangan persekitaran merupakan faktor pembentukan kreativiti sebagai jalan penyelesaian masalah dan seterusnya membawa individu ke tahap lebih baik.Kreativiti ialah keupayaan menghasilkan sesuatu yang baru daripada pengalaman lalu, dimana ia dalam bentuk yang baru, sangat luas serta meliputi segala aspek kehidupan kita.2.1 Kepentingan kreativiti Kreaviti perlu dibangunkan pada peringkat awal persekolahan untuk membolehkan murid mengetahui potensi yang tersembunyi serta potensi kecenderungan diri dalam diri mereka. Kepentingan kreaviti kepada kanak-kanak ialah : a ) menggalakkan kanak-kanak meneroka bidang dan teknologi baru. b) mencerna idea untuk penghasilkan karya atau penulisan tugasan dengan lebih lancar. c) meneliti kualiti hasil kerja yang dihasilkan dan membuat penambahbaikkan. Kanak-kanak di bawah empat tahun amat memerlukan penjagaan dan pengasuhan yang sangat sempurna dan teratur. Minda mereka mula berkembang dan perlu dirangsang dengan pelbagai aktiviti supaya ia tumbuh dan menjana minda yang positif dan kreatif. Pada peringkat ini mereka sangat berminat kepada aktiviti seni dan kreatif. Melalui aktiviti-aktiviti ini mereka boleh merealisasikan imiginasi mereka. Aktiviti seperti melukis, mewarna , membuat kraf tangan, nyanyian, tarian, membentuk arca dan sebagainya. Berdasarkan pernyataan di atas, menunjukkan bidang pengasuhan di TADIKA, TASKA atau pra sekolah harus menekankan kaedah dan teknik yang bersistematik dalam usaha melahirkan kumpulan generasi baru yang kreatif. Aktiviti seni menyediakan ruang untuk kanak –kanak untuk mengeluarkan dan melahirkan perasaan, cara berkomunikasi dengan atau tanpa bahasa, serta membantu kanak- kanak untuk meneroka pengetahuan akademik mereka. Ia memberi peluang kepada mereka 8 Hassan Langgulung (1990). Kreativiti dan Pendidikan , Kuala Lumpur : Dewan Bahasa ` dan Pustaka ms155 KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 6
 7. 7. NOR RANI BT OTHMAN 7 [Type the document title]menyampaikan perasaan, karya dan keupayaan mereka dalam pelbagai cara untukmengalakkan mereka berfikir. Ini bertepatan dengan Teori Perkembangan Kreativiti Fisher(1943), menerangkan bahawa kanak-kanak digesa untuk memberi pendapat dan komenterhadap apa yang dilalui sebagai satu refleksi diri.9 Kreativiti dapat menyediakan merekakepada kemahiran yang fleksibel yang diperlukan untuk menghadapi masa depan yang tidakmenentu. Negara perlukan individu yang boleh menyesuaikan diri, inovatif, bolehmenyelesaikan masalah dan berkertampilan berbahasa dan boleh berkomunikasi untukmemajukan negara di peringkat antarabangsa. Dengan membangunkan keupayaan menjadikreatif boleh memperkayakan pengalaman kehidupan mereka .2.2 Kaitan pembelajaran dan pengajaran dengan kreativiti. Pendidikan Seni Visual sering dipandang rendah dan dianggap sebagai matapelajaranyang tidak berapa penting oleh ibu bapa dan masyarakat negara ini. Kurangnya pemahamandari segi sumber maklumat dan rujukan yang tidak tetap terhadap Pendidikan Seni Visualmenyebabkan perkara ini terjadi. Secara sedar atau tidak, ia telah disemai dari peringkat kanak–kanak hinggalah dewasa. Pendidikan Seni Visual bukan sahaja mengajar seseorang melukisatau mewarna, malah ia mendidik mereka untuk mengenali dan menghayati keindahan dankecantikan serta memupuk nilai – nilai estetika dan nilai– nilai kemanusiaan dalam diri manusia.Ia mestilah dilihat sebagai subjek yang ‘pengubat’ permasalahan dalam jiwa kanak-kanak.Selain daripada itu, ia penting dalam pembangunan manusia dan perubahan masyarakat. Iawajar diletakkan pada landasan yang tepat dalam pembangunan insan. Sebenarnya pendidikanmengenai seni berlaku secara tidak langsung dan tanpa disedari sejak awal lagi. Kanak- kanakmenconteng untuk melahirkan apa yang di pemikiran mereka. Menurut Lowenfeld kreativiti seseorang itu boleh diukur melalui empat komponen iaitukelancaran, fleksibel, keaslian dan kepekaan .10 Semasa aktiviti pembelajaran, gurumenggalakkan pemikiran kreatif melalui empat komponen tadi. Guru berfungsi sebagai fasilitoryang menggerakkan dan merangsang pemikiran kreatif murid melalui kaedah dan teknikdengan menggunakan soalan-soalan yang bersesuaian. Peranan guru sangat penting keranatanpa panduan guru, pemikiran murid tidak akan terangsang dan pemikiran murid tidakmempunyai arah serta tidak terkawal. Soalan seperti apa, bagaimana, siapa dan sebagainyaakan merangsang murid serta mencetuskan minat dan rasa ingin tahu terhadap permasalahan.9 Loy ,CheeLuen. (Dr) (2011) Modul KAE3013 Ekspresi Kreaviti Kanak –Kanak , Tanjung Malim : UPSI ms1410 Loy ,CheeLuen. (Dr) (2011) Modul KAE3013 Ekspresi Kreaviti Kanak –Kanak ,Tanjung Malim : UPSI ms12.KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 7
 8. 8. NOR RANI BT OTHMAN 8 [Type the document title]Dengan terbentuknya rasa ingin tahu, itu terbitlah pemikiran kreatif dan idea yang pelbagai. Iniakan memberikan suatu penyelesaian terhadap sesuatu permasalahan . Pemikiran sebeginiharuslah terus diamalkan sehingga kanak- kanak meningkat dewasa dan mewujudkanmasyarakat yang kreatif serta berdaya saing.3.0 Lima Tahap Perkembangan Pemikiran Fisher (1943). Kreativiti sebenarnya banyak melibatkan proses menggunakan daya berfikir ataukemahiran secara kreatif dan kritis. Pendidikan Seni Visual mampu mengembangkan dayakreativiti di kalangan pelajar. Lima Tahap Perkembangan Pemikiran Fisher (1943), bolehdigunakan oleh guru-guru pendidikan Seni Visual bagi merancang aktiviti seni sesuai dengankebolehan pelajar untuk menjamin keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.A) Peringkat Rangsangan. Kanak-kanak memiliki sifat kreativiti secara semulajadi. Perbezaannya ialah mungkinhanya lebih atau kurang dalam diri seseorang. Pada peringkat permulaan atau set induksi, guruakan memulakannya dengan soalan-soalan yang akan merangsang pemikiran kreatif pelajar. Iadirangsang dengan pelbagai bentuk soalan seperti apa, mengapa, siapa, bagaimana dansebagainya. Soalan ini berkaitan dengan dengan minat, pengetahuan, dan pengalaman pelajar.Guru perlu membantu murid untuk berinteraksi secara aktif dan menjelaskan perasaan ingintahu mereka.B) Peringkat Penerokaan. Kanak-kanak memerlukan latihan dan pendedahan untuk menjadikan mereka lebihkreatif dan mempunyai pemikiran ke hadapan. Guru perlu memikirkan pelbagai bentuk aktivitiyang boleh memikirkan keupayaan berfikir agar pelajar bebas dari kotak pemikiran biasa. Untukmeningkatkan daya kreativiti pelajar, pelbagai bentuk latihan seperti eksperimentasi, kajian danlatihan menyelasaikan masalah boleh digunakan oleh guru. Interaksi di dalam kumpulan bolehdigunakan. Pada peringkat ini, kanak-kanak berfikiran kreatif amat gemar untuk mencarijawapan dan jalan penyelesaian melalui pelbagai gaya, cara dan teknik. Guru bolehmembimbing pelajar mencari jawapan atau jalan penyelesaian melalui pelbagai cara.C) Peringkat Perancangan. Pada peringkat ini, kegiatan merancang, memetakan dan merekodkan semua aktivitiyang ingin dilakukan dijalankan untuk menggalakkan pemikiran kreatif kanak-kanak.KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 8
 9. 9. NOR RANI BT OTHMAN 9 [Type the document title]Perancangan boleh dilakukan melalui perancangan secara verbal melalui perbincangan,pemerhatian, interaksi dan sebagainya. Perancangan secara visual pula boleh dilakukan secaravisual, graf, atau imej lukisan. Dalam peringkat ini kaedah inkuari – penemuan dalam bentukkumpulan amat sesuai digunakan. Penglibatan pelajar secara aktif digalakkan dalam prosesmengingat kembali, memerhati, mendengar, menyoal, menyiasat, melakar, menyelidik,menganalisis serta menakul . Mereka akan berbincang, berinteraksi, membuat pemerhatianmengenai aktiviti seni yang akan dijalankan. Perbincangan dalam kumpulan boleh dijalankancontohnya mengenai pembahagian tugas. Perancangan secara visual turut dilakukan sepertilakaran kerja, imej lukisan, lakaran bahan dan sebagainya. Guru boleh membimbing pelajarmembuat perancangan sebelum melaksanakan aktiviti sebenar.D) Peringkat Aktiviti. Setelah akitiviti dirancang dengan penuh ketelitian, pelajar akan melaksanakan aktivitiyang diberikan. Pada peringkat ini, pelajar melahirkan pemikiran kreatif melalui tindakansetelah merancang segala aktiviti. Pelajar didedahkan dengan menggunakan pelbagai jenismedia dan teknik. Guru membimbing kanak-kanak dalam melaksanakan aktiviti yang dirancang.E) Kajian Semula. Peringkat ini amat penting di mana penilaian dilakukan untuk melihat keberkesanantindakan atau aktiviti yang dilaksanakan. Pada peringkat ini, pemikiran kreatif akanmembenarkan mereka mengkritik, cadangan bernas atau memberi komen terhadap hasil kerjamereka atau kumpulan yang lain. Ia bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja di manapenambahbaikkan boleh dilakukan. Pelajar digesa untuk memberikan pendapat dan komenterhadap apa yang dilihat sebagai bentuk refleksi diri. Guru –guru juga boleh membuatpenilaian secara positif untuk meningkatkan motivasi pelajar.KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 9
 10. 10. NOR RANI BT OTHMAN 10 [Type the document title]3.1 Implikasi Pemikiran Kreatif Fisher (1943) kepada perkembangan dan pembangunan individu.Matlamat pengajaran adalah untuk membantu pelajar menjadi lebih kreatif. Guru mestilahmerangsang pemikiran kreatif kepada pelajar dalam peringkat individu atau kumpulan. Gurumestilah mewujudkan persekitaran yang dapat merangsang kreativiti pelajar. Situasi pengajarandan pembelajaran mestilah tidak membebankan pelajar. Guru perlu menggalakkan motivasidalaman, memupuk rasa kekitaan dan pemikiran yang menjurus kepada aspek kreatif.Pemikiran Fisher ini menjelaskan lima tahap pemikiran kreatif yang perlu dikuasai oleh setiapguru untuk melahirkan individu yang berfikiran kreatif terutama di peringkat awal kanak-kanak.Pemikiran Fisher ini bersesuaian juga dengan pendapat ahli falsafah yang lain. Peringkat –peringkat tersebut rangsangan, penerokaan, perancangan, aktiviti dan kajian semula. Calvin W.Taylor (1915-2000) percaya bahawa perkembangan bakat berkait rapat dengan cara guru 11merangsang pemikiran mereka . Ketika set induksi, guru merangsang pelajar untuk tujuanmembina aliran fikiran serta minat pelajar. Rangsangan ini dapat membantu meningkatkanmotivasi serta pelajar boleh menggunakan pengetahuan sedia ada untuk membinapengetahuan baru. Guru juga dapat menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran denganlebih lancar dan bersesuaian dengan pelajarnya. Menurut Mack (1987), menyatakankepentingan meransang kreativiti kepada pelajar.12 Implikasi teori ini dapat dilihat padaperingkat penerokaan di mana pelajar dapat berinteraksi serta berkomunikasi di dalamkumpulan yang dibentuk. Pada peringkat ini, pelajar didedahkan kepada pelbagai aktiviti yangmencabar minda dan menjadikan mereka lebih kreatif. Mereka menggunakan keupayaanberfikir untuk meneroka pelbagai media dan bahan yang diberikan. Pelajar akan berusahauntuk menyelesaikan masalah melalui persoalan yang dikemukakan oleh guru. Pendapat inijuga disokong oleh Runco dan Chand (1995), yang menyatakan pelajar akan lebih bermotivasijika mereka memilih sendiri aktiviti seni mereka. Ia akan lebih bermakna dan guru dicadangkansupaya meluangkan masa untuk murid membuat penyelesaian masalah.13 Denganmenggunakan pelbagai teknik dan gaya, kanak-kanak akan mencari jawapan kepada masalah.Melalui peringkat perancangan pula, implikasi pemikiran kreatif pelajar dapat dilihat menerusi11 Noriati A.Rashid (Dr) (2011),PSV 3103 Kreaviti dan Seni Kanak-kanak,Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia ms 23.12 Daniel Fasko, Jr.(2001),Education and Creativity Education, Bowling Green State University Creativity Research Journal ms31813 Daniel Fasko, Jr.(2001),Education and Creativity Education, Bowling Green State University, Creativity Research Journal ms 318KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 10
 11. 11. NOR RANI BT OTHMAN 11 [Type the document title]gerak kerja secara berkumpulan. Mereka berinteraksi dan berkomunikasi dalam kumpulan.Semangat kerjasama dapat dilihat pada peringkat aktiviti, ia membantu perkembangan muridterutama dari segi psikomotor, kognitif, dan juga afektif. Murid berpeluang menggunakanpelbagai jenis media. Peringkat ini juga membantu pelajar memiliki banyak kemahiran dan iamembantu menambah keyakinan murid-murid . Semangat menghormati dan sikap toleransidapat dipupuk kepada para pelajar. Guru-guru digalakan memberi aktiviti tambahan bagimeluaskan pengetahuan dan pengalaman kepada murid-murid. Menurut Treffinger (1980), gurumestilah mengubahsuai aktiviti mengikut minat murid.14 Implikasi pada peringkat Kajian Semuladapat dilihat dengan jelas apabila penilaian dibuat ke atas setiap hasil kerja murid. Guru danmurid berpeluang untuk memberi komen atau penilaian secara positif demi meningkatkanprestasi atau penambahbaikkan. Kemahiran secara lisan seperti bercerita dan bertutur denganbaik juga dapat diperolehi melalui aktiviti ini .4.0 Kaedah Penyoalan Mengikut Taksonomi Bloom . Terdapat pelbagai kaedah yang dapat digunakan sebagai strategi pengajaran danpembelajaran untuk melaksanakan lima Tahap Perkembangan Fisher. Antara strategi yangdicadangkan di sini ialah strategi penyoalan mengikut aras soalan Taksonomi Bloom.Penyoalan terlibat dalam semua kaedah pengajaran dan merupakan aspek penting di dalampengajaran. Guru mestilah memiliki kemahiran menyoal kerana ia akan menyokong danmenggalakkan idea murid. Guru mestilah memberi masa kepada murid berfikir danmengembangkan idea positif mereka menurut Treffinger, (1980).15 Ada berbagai jenis soalanakan memberikan respons yang berbeza. Soalan boleh dibahagikan kepada beberapa tahapberdasarkan teori Taksonomi Bloom dan soalan pada setiap tahap memerlukan muridmenjawab dengan menggunakan tahap proses pemikiran yang berlainan. Soalan yang dibinaperlu berupaya menggalakkan murid terlibat dalam proses kognitif. Menurut Treffinger (1980),faktor kognitif dan afektif terlibat dalam proses perkembangan kreativiti.1614 Daniel Fasko, Jr.(2001),Education and Creativity Education, Bowling Green State University, Creativity Research Journal ms 31915 Daniel Fasko, Jr.(2001),Education and Creativity Education, Bowling Green State University, Creativity Research Journal ms 31916 Daniel Fasko, Jr.(2001),Education and Creativity Education, Bowling Green State University, Creativity Research Journal ms 319.KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 11
 12. 12. NOR RANI BT OTHMAN 12 [Type the document title]Terdapat enam kategori di dalam Taksonomi Bloom.1) PengetahuanIa memerlukan murid mengenal pasti atau mengingati maklumat. Murid tidak dikehendakimemanipulasi maklumat, tetapi hanya mengingatinya sahaja. Murid perlu mengingati fakta,memerhati kembali fakta, memerhati dan mendefinisikan apa yang dipelajari.2) Pemahaman.Peringkat ini memerlukan murid menunjukkan bahawa mereka telah mempunyai pengetahuanyang mencukupi untuk menyusun maklumat secara mental. Untuk menjawab soalan, muridperlu memilih fakta yang penting. Untuk peringkat ini, murid perlu bukan setakat mengingatisemula tetapi menunjukkan mereka lebih memahami apa yang telah dipelajari. Mereka perlumenunjukkan boleh menyatakan dengan mengunakan ayat sendiri serta membuatperbandingan. Soalan peringkat ini memerlukan murid menterjemah atau mentafsir bahanpembelajaran yang ditunjukkan dalam bentuk carta, graf, jadual dan katun. Mereka perlu adamaklumat yang diperlukan sebelum berupaya menjawab soalan peringkat ini .3) Aplikasi.Pada tahap ini, murid dikehendaki mengaplikasi maklumat yang telah dipelajari. Soalanperingkat ini, memerlukan murid menggunakan peraturan atau proses untuk menyelesaikanmasalah. Menurut Jacobs dan Dominoswki (1973), untuk meningkatkan kreativiti, muridbertanggung jawab menyelesaikan masalah dan tugas guru sebagai pemberi masalah danpeluang kepada murid untuk mencari penyelesaian di luar kotak pemikiran.174) Analisis.Pada peringkat ini soalan peringkat tinggi terlibat . Ia memerlukan murid memikirkan denganlebih mendalam dan kritikal. Murid perlu mencari sebab sesuatu perkara berlaku, menganalisismaklumat untuk mendapat kesimpulan dan inferens. Murid juga perlu mengemukakan buktiuntuk menyokong hipotesis mereka.5) SintesisPada peringkat tinggi ini, murid perlu menghasilkan pemikiran kreatif dan asli. Murid perlumembuat jangkaan atau menyelesaikan masalah. Menurut Feldhusen dan Triffinger (1980),penyelesaian masalah menyediakan pengalaman dengan memaksa murid memanipulasi17 17 Daniel Fasko, Jr.(2001),Education and Creativity Education, Bowling Green State University, Creativity Research Journal ms 322.KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 12
 13. 13. NOR RANI BT OTHMAN 13 [Type the document title]persekitaran untuk menghasilkan idea baru .18 Pada peringkat ini, murid tidak boleh hanyameneka jawapan sahaja.6) Penilaian.Soalan peringkat ini adalah paling tinggi. Ia tidak mempunyai jawapan betul atau salah. Muridperlu menghakimi sesuatu idea, penyelesaian sesuatu masalah atau penilaian estetika . Iamemerlukan murid memberi pendapat tentang sesuatu isu dan membuat penghakiman. Sebagai kesimpulannya, sebarang aktiviti seni perlulah dibuat perancangan teliti oleh guru.Kursus untuk belajar cara meningkatkan kreativiti murid boleh dihadiri oleh guru dan gurupelatih. Pendapat ini disokong oleh Mohan (1973), yang menyatakan kursus peningkatankreativiti untuk pra –perkhidmatan dan perkhidmatan guru adalah digalakkan diadakan.19Menurut Mack (1973) pula, sekolah dan insitusi perguruan haruslah meningkatkan pengajaranmengenai kreativiti .20 Oleh itu dapatlah dikatakan ada hubungan di antara kreativiti dengangaya pembelajaran kepada kreativiti dan sekolah mesti menekankan kepada kemahirankreativiti pelajar.5.0 Proses pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Seni melalui Pendekatan Fisher Fisher berpendapat tahap perkembangan aktiviti dapat dilaksanakan berdasarkan limatahap. Kaedah penyoalan Taksonomi Bloom digunakan untuk mengembangkan kreativitisemasa pembelajaran dan pengajaran Pendidikan Seni Visual. Kaedah ini merupakanpenyoalan mengikut aras soalan dan disesuaikan dengan Tahap Perkembangan Fisher.Berikut adalah lima aktiviti seni lukis yang saya pilih:1) Aktiviti 1: Membuat Topeng2) Aktiviti 2: Menggambar Kenderaan Masa Hadapan3) Aktiviti 3: Membentuk dan membuat binaan ; Tajuk Topi Hari Lahir.4) Aktiviti 4: Mewarna : Tajuk : Membantu ayah di kebun.5.) Aktiviti 5 :Mengenal Kraf Tradisional: Tajuk :Membuat anyaman mudah : Tikar .18 Daniel Fasko, Jr.(2001).Education and Creativity Education, Bowling Green State University, Creativity Research Journal ms 32019 Daniel Fasko, Jr.(2001),Education and Creativity Education, Bowling Green State University, Creativity Research Journal ms32420 Daniel Fasko, Jr.(2001),Education and Creativity Education, Bowling Green State University, Creativity Research Journal ms 325.KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 13
 14. 14. NOR RANI BT OTHMAN 14 [Type the document title] 5.1 Aktiviti 1: Membuat Topeng .a) Rancangan Pengajaran Harian. Langkah/ Isi kandungan Aktiviti ABM/catatan Fasa/masa Pengajaran Set induksi (5 Pengenalan 1) Guru memainkan ABM minit) Konsep kaset bunyi suara kaset bunyi haiwan. haiwan. 2) Murid meneka dan melakar muka haiwan berdasarkan bunyi. 3)Guru mengaitkan isi pelajaran hari ini. langkah1 (5m) Penerangan 1.Guru Alatan; tajuk,alatan dan menerangkan kad manila bahan. tentang tajuk kertas tebal pelajaran. Guru kadbod menunjukkan hasil gunting kerja yang telah siap kepada murid. 2.Guru menerangkan alat dan bahan yang perlu digunakan . Langkah Penerangan 1.Guru KBKK: 2(15m) demonstrasi menerangkan cara Menilai ,mengenalpasti membuat topeng ,membanding beza 2. Guru membuat Nilai; demontrasi di menghargai hadapan murid. aestetika,bersabar,tekun dan berhati-hati. langkah Aktiviti Murid 1.Murid membina KBKK; 3(25m) topeng. menilai 2. Murid menghias Nilai: topeng .dengan menghargai estetika,bersabar dan cara tekun dalam menghasilkan topeng..KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 14
 15. 15. NOR RANI BT OTHMAN 15 [Type the document title] tebukan,,tampalan atau lukisan mengikut watak. 3. Guru memantau dan membantu aktiviti murid. 4.Guru membimbing murid mengemaskini topeng yang telah siap langkah 4(10 Sesi apresiasi 1.Murid memakai KBKK m) ,kritikan seni, topeng dan menilai ,interpersonal nilai estitika dan melakonkan watak. Nilai, refleksi. 2.Guru meminta ketekunan, beberapa orang kesabaran,kekemasan,bekerjasama murid untuk ,ketelitian dan menghargai nilai menerangkan estetika. tentang hasil kerja mereka di hadapan kelas 3.Murid menilai hasil karya rakan dari segi kekemasan,susun atur corak dan warna yang dipilih. Penutup (5m) Pengkukuhan. Guru menerangkan KBKK berbangga dengan menilai ,berfikir secara kreatif hasil kerja kreatif murid.KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 15
 16. 16. NOR RANI BT OTHMAN 16 [Type the document title]5.1 b) Soalan mengikut Taksonomi Bloom dan Tahap Perkembangan Fisher.Tahap/Aras Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis Sintesis PenilaiansoalanRangsangan Apakah - Siapakah dia Mengapakah - - haiwan yang ntara kamu harimau mempunyai yang pernah mempunyai bulu yang melihat kuku yang halus ? haiwan liar tajam ? seperti gajah atau singa?Penerokaan Bagaimanakah kamu menggunakan bahan- bahan ini untuk menghasilkan topeng muka ?Perancangan Bagaimana Apakah ciri kamu rekaan kamu mengambil ? tindakan di atas perancangan yang telah kamu fikirkan tadi ?Aktiviti Apakah bahan- bahan yang sesuai untuk kamu gunakan bagi membuat topengKAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 16
 17. 17. NOR RANI BT OTHMAN 17 [Type the document title] seekor harimau ?Kajian Apa Pada Bolehkah ApakahSemula. kekurangan pendapat kamu pendapat pada topeng kamu, berikan kamu ini ? apakah cadangan mengenai bahan yang untuk topeng ini digunakan memperbaiki ? itu sesuai topeng dengan muka ini topeng muka supaya yang menjadi dihasilkan? lebih baik ?sorry buat sendiri ye....lagi 4 ...KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 17
 18. 18. NOR RANI BT OTHMAN 18 [Type the document title] 6.0 PenutupMelalui Lima Tahap Perkembangan Fisher (1943), guru –guru dapat memahami dan membantukanak-kanak merekacipta sesuatu aktiviti dengan menggunakan idea masing-masing. Melaluimatapelajaran Seni Visual murid dapat mengeluarkan imaginasi, mengeluarkan idea,melaksanakan aktiviti hinggalah mendapat keputusan . Aktiviti seni yang kreatif amat perlukerana ia menggalakan pemikiran kreatif. Guru-guru Pendidikan Seni Visual mestilah lebihkreatif agar proses pengajaran dan pembelajaran menjadi berkesan dan bermakna. MenurutChambers (1973), ciri guru yang menggalakkan pemikiran kreatif ialah mengendalikan kelasdengan suasana mesra, tidak terlalu formal untuk menggalakkan pertukaran idea, guru sentiasabersedia serta menggalakkan idea yang pelik daripada murid dan menggalakkan penyertaanmurid.21 Menurut Sternburg dan Lubart (1973), Sekolah haruslah menyediakan persekitaranyang menggalakkan kreativiti .22 Sekolah peringkat awal mestilah menggalakkan kreativitidengan menggalakkan penjanaan idea untuk membina keyakinan murid. Kanak-kanakdilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semulajadiproses pembesaran. Penerapan kreativiti dalam pemikiran mereka dapat membentuk modalinsan yang berketrampilan, berupaya mencipta idea-idea baru serta berdaya saing yang dapatmeletakkan Malaysia sebagai negara maju di peringkat antarabangsa21 Daniel Fasko, Jr.(2001),Education and Creativity Education, Bowling Green State University, Creativity Research Journal ms 32222 Daniel Fasko, Jr.(2001),Education and Creativity Education, Bowling Green State University, Creativity Research Journal ms 324KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 18
 19. 19. NOR RANI BT OTHMAN 19 [Type the document title] 7.0 Rujukan. BUKU Abd Rahim Abd. Rashid (1999). Kemahiran Berfikir Merentasi Kurikulum. Kuala Lumpur : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Abdul Shukor Hashim. ( Prof. Dr) (2012). Perkembangan Seni Kanak-Kanak. Kuala Lumpur : Meteor Doc . Sdn Bhd. Chang, Hon Woon (2008), Teori Seni Visual Edisi ke Dua, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Daniel Fasko, Jr.(2001),Education and Creativity Education, Bowling Green State University Creativity Research Journal Eh Ah Meng (1995), Siri Pendidikan Sekolah Dan Perkembangan Kanak-Kanak . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd. Hassan Langgulung (1990). Kreativiti dan Pendidikan . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa ` dan Pustaka Iberahim Hassan (2000). PendidikanSeni: Matlamat dan Kepentingannya,Tanjong Malim :Universiti Pendidikan Sultan Idris. Iberahim Hassan (2000). Perkembangan Psikologi Kanak-Kanak Berhubung Dengan PendidikanSeni, Tanjong Malim :UniversitiPendidikan Sultan Idris. Kamus Dewan Ed. Ke 4 (2005), Kuala Lumpur :Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia (1982). Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Loy ,CheeLuen. (Dr) (2011) Modul KAE3013 EkspresiKreavitiKanak –Kanak , Tanjung Malim :UPSI Mohd Azhar Abd Hamid (2004). Kreaviti Konsep dan Teori Praktis, Johor : Universiti Teknologi Malaysia.KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 19
 20. 20. NOR RANI BT OTHMAN 20 [Type the document title] Mohd Johari Abd Hamid (2004). Pendidikan Seni Visual Dan Muzik, Tanjong Malim :Universiti Pendidikan Sultan Idris. Noriati A.Rashid (Dr) (2011),PSV 3103 Kreaviti dan Seni Kanak-kanak. Kuala Lumpur : Kementerian Pelajaran Malaysia . Siti Zainon (2007) . Seni Suara dan Muzik dalam Asas Kebudayaan dan Kesenian Melayu, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 20
 21. 21. NOR RANI BT OTHMAN 21 [Type the document title]8.0 LampiranLampiran 1 statistical methods of analysis have become more sophisticated,Education and Creativity Education anDd. CFraesakto iv, iJtry . in turn expanding our understanding of theDaniel Fasko, Jr. creative process. For example, Guilford (1972) usedBowling Green State University factor analytic methods to develop his Structure ofABSTRACT: J. P. Guilford (1950) asked in his Intellectinaugural (SI) model of 120 abilities, in which creativeaddress to the American Psychological Association performance was included in the content categorieswhy schools were not producing more creative (Guilford, 1975). He later expanded these abilities topersons. 150 in this model (Guilford, 1985).He also asked, “Why is there so little apparent What follows is a review of the literature incorrelation somewhatbetween education and creative productiveness” of a historical perspective. A review of the(p. 444)? This article presents a review of past and progression of thinking and research in the field ofcurrent creativity may assist readers in understanding theresearch on the relation of education to creativity developmentin students of preschool age through age 16 inU.S. of creativity in students of preschool agepublic through age 16 (P–16).schools. Several models of creative thinking are Learning and Creativitypresented Guilford (1950) stated that “a creative act is an(e.g., Guilford, 1985; Renzulli, 1992; Runco & instanceChand, 1995), as well as techniques for developing of learning…[and that] a comprehensive learningcreativity theory must take into account both insight and(e.g., Davis, 1982; Sternberg&Williams, 1996). creativeSome research presented indicates a relation activity” (p. 446). In this regard, Guilford (1967a)between suggested that transformations of information are acreativity and learning (e.g., Karnes et al., 1961; keyTorrance, to understanding insight. These transformations are1981). Implications for research and practice found in the content categories of Guilford‟s (1975)also are discussed. SIIn J. P. Guilford‟s 1950 presidential address to the model and can occur in both convergent andAmerican Psychological Association (APA), he divergentasked, productions. At that time, the relation between“Why is there so little apparent correlation between informationeducation and insight still needed to be addressed. Thereand creative productiveness” (p. 444)? Another have been attempts in the past 20 years to expand ourquestion derived from his speech addressed current understanding of insight.“enlightened” educational practices, and he asked Insightwhy Jacobs and Dominowski (1981) and Martinsenschools were not producing more creative persons. (1995) suggested that when students solve insightThis problems, which require students to “use an object inarticle is an attempt to answer these questions. Creativity Research Journal 317Further, in the inaugural issue of the Journal of Creativity Research Journal Copyright 2000–2001 byCreative 2000–2001, Vol. 13, Nos. 3 & 4, 317–327 LawrenceBehavior, Guilford (1967a) stated that “The problems Erlbaum Associates, Inc. I thank my graduate assistants Janet Sharik, Dangzhi Zhao, andof creativity in the educational setting are endless, Yunwu Xi for library research, and producing graphs and tables. Iand also wish to thank Sharla Fasko and Ron Skidmore for theirthe scope of research in this area is rapidly thoughtfulspreading” comments on prior editions of this article. Manuscript received May 15, 1999; Revision received December(p. 10). However, since the publication of this article, 9, 1999; accepted January 2, 2000.KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 21
 22. 22. NOR RANI BT OTHMAN 22 [Type the document title]Correspondence and requests for reprints should be sent to Daniel creativity consciousness, demystify creativity, andFasko, Jr., Bowling Green State University, 550 Education increaseBuilding,Bowling Green,OH 43403–0251. E-mail: dfasko@bgnet.bgsu.edu. creative ideas and products (Davis, 1991). Insome … unusual way to solve a problem” (Jacobs & addition,Dominowski, 1981, p. 171), problem restructuring is Runco and Chand (1995) stated that thinking isrequired to some extent. These researchers also creative “if it leads to original and adaptive ideas,questioned solutions,whether there is a specific or a general transfer or insights” (p. 244) and posited that there areof skills after solving these types of problems. informationalMartinsen and process components that may besuggested that cognitive styles might explain the pertinent.transfer problem as well as the restructuring process Runco and Chand (1995) presented a model ofinvolved creativein solving insight problems. Martinsen differentiated thinking to explain the components and interactionsbetween two cognitive styles, assimilators and of processes (see Figure 1). It is beyond the scopeexplorers, where assimilators “give priority to of this article to explain this model in detail (seeupholding Runcocognitive economy” and explorers “seek new types & Chand, 1995, for more explicit details of theirof solutions and new ways of solving problems” (p. model). The model depicts the complex structure of292). He also speculated that explorers would creativity and creative thinking. Runco and Chandperform alsobetter than assimilators when “there is a high level of emphasized the importance of knowledge andnovelty…in the task” and that assimilators would motivationperform for creative thinking. Knowledge can bebetter “when they have a high level of relevant differentiatedexperience” into declarative and procedural knowledge,(p. 292). Martinsen subsequently found that where declarative knowledge can enhance creativeassimilators performed better on insight problems in thinking by simply providing factual information.the high-level-of-experience condition (i.e., Proceduralexperience knowledge provides instructions for strategicin problem-solving activities) and that explorers thinking, which Runco and Chand described asperformed better in the low-level-of-experience metacognitive ability.condition. Runco and Nemiro‟s study (cited in Runco &These results suggest that good problem solving Chand, 1995) suggested that motivation is importantoccurs “when there is an optimal match between for creative thinking and that, in their model, problemstrategic finding would facilitate intrinsic motivation indisposition and the task condition” (Martinsen, individuals.1995, p. 296). He also believed that the assimilator In other words, students will be more motivatedand when they choose their own tasks. This would makeexplorer cognitive styles were related to creativity in the task meaningful to the individual. They furtherthat “creativity is associated with the ability to handle suggestedhigh task novelty” (p. 297). that educators devote more time to problem-Metacognition finding skills to communicate to students that thisPerhaps, however, one‟s metacognitive abilities are ability is as important as problem solving. Often,related to creative thinking. In fact, Guilford (1975) though, extrinsic motivators must be used to fosterasserted intrinsic motivation. Of importance is Runco andthat “the student be taught about the nature of his Chand‟s (1995) argument that “motivation is depend-own intellectual resources, so that he may gain more 318 Creativity Research Journalcontrol over them” (p. 120). Davis (1991) stated that D. Fasko, Jr. Figure 1. Two-tier model of creative thinking. The three boxes on“it the primary tier each represent sets of skills. Problem findingis…important to help students metacognitively representsunderstand problem identification, problem definition, and so on. Ideationthe topic of creativity” (p. 240). In turn, this represents ideational fluency, originality, and flexibility. Evaluationincreased understanding of creativity would increase represents valuation and critical evaluation. Additional componentsKAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 22
 23. 23. NOR RANI BT OTHMAN 23 [Type the document title]and details are given in the text. Reprinted from “Cognition and states that “Higher-order strategies for „thinkingCreativity” aboutby M. A. Runco & I. Chand, 1995, Educational PsychologyReview, 7, 243–267. Copyright © 1995 by Kluwer Academic. thinking and learning‟…facilitate creative and criticalReprinted thinking.” In addition, Principle 8, Intrinsicwith permission. Motivationent on cognitive processes” (p. 260), such as to Learn, states that “Intrinsic motivation, creativity,recognition. and higher-order thinking are stimulatedThus, in this brief presentation of Runco and by…authenticChand‟s model, one can see the complexity of learning tasks…and novelty”(Woolfolk, 1998, pp.creative 511–514). Thus, one can see the connection betweenthinking. learner-centered teaching and facilitating creativityLearning Theory and creative thinking.Other cognitive theories of learning, which began in Motivationthe early 1960s (Neisser, 1967), have influenced our With regard to cognitive and affective factors ofunderstanding of creativity. These theories generally creativity,view thinking as a “constructive process” (Houtz & Hennessey and Amabile (1987) proposed anKrug, 1995). That is, as individuals think, they “intrinsic motivation principle of creativity” (p. 6),construct which states that intrinsic motivation is conducive totheir knowledge base. Houtz and Krug reported creativity and that extrinsic motivation underminesthat creativity has been “considered both a cognitive creativity. They also asserted that this intrinsicand affective endeavor” (p. 284). In addition, they motivationreported is influenced greatly by situational or “state” factorsthat according to generally accepted approaches (p. 11). Thus, situational events in one‟s environmentto cognitive theory, “the mind is continuously (e.g., school) may affect one‟s motivation on acreating” task (e.g., problem solving). In fact, Hennessey and(p. 288; e.g., memory). Amabile found that “extrinsic constraints,” which areTreffinger (1980) and Treffinger, Isaksen, and factors external to the specific task, could decreaseFirestein intrinsic(1983) developed a model of creative learning motivation and thus decrease creativity (p. 11).that is composed of three levels: divergent functions, Other affective factors of creativity are discussedcomplex thinking and feeling processes, and laterinvolvement in this article.in real challenges. (A figure of this model can be Relation to Academic Achievementseen in either of the works cited here.) Cognitive and According to Torrance (1981), the purpose ofaffective factors are involved at each level of creative creativelearning. Some methods that may influence functions teaching is to create a “responsible environment”are brainstorming, idea checklists, and attribute through high teacher enthusiasm, appreciation oflisting. individualMethods to influence complex thinking and feeling differences, and so on. Feldhusen and Treffingerprocesses include values clarification, role playing, (1980) and Davis (1991) also believed establishing aand creative problem solving. In addition, methods “creative climate” was important to stimulate creativesuch as independent study and creative problem thinking. Feldhusen and Treffinger (1980) providedsolving several recommendations for establishing ainfluence involvement in real challenges (Davis, classroom1991; Treffinger, 1980). Houtz and Krug‟s (1995) environment conducive to creative thinking:views are similar to those of Treffinger et al. (1983). 1. Support and reinforce unusual ideas and responsesRecently, the APA (1993) “Learner-Centered of students.Psychological 2. Use failure as a positive to help students realizePrinciples” also suggested the importance errors and meet acceptable standards in a supportiveof creative behaviors. In fact, Principles 4, 5, and 8 atmosphere.include 3. Adapt to student interests and ideas in theaspects of creativity and creative thinking. For classroomexample, Principle 4, Strategic Thinking, states that whenever possible.“Successful learners use strategic thinking 4. Allow time for students to think about and developin…problem their creative ideas. Not all creativity occurssolving.” Principle 5, Thinking About Thinking,KAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 23
 24. 24. NOR RANI BT OTHMAN 24 [Type the document title]immediately and spontaneously. art achievement. Thus, educational programs for5. Create a climate of mutual respect and acceptance giftedbetween students and between students elementary and secondary school students shouldand teachers, so that students can share, de- emphasizeCreativity Research Journal 319 creative programs in their curriculum, such asEducation and Creativity Feldhusen‟s Three-Stage Enrichment Modelvelop, and learn together and from one another (Feldhusenas well as independently. & Kolloff, 1981), or any of the others discussed in6. Be aware of the many facets of creativity besides the following section. (See Feldhusen &Kolloff,arts and crafts: verbal responses, written 1981,responses both in prose and poetic style, fiction for further details of their model.) The following is aand nonfiction form. Creativity enters all curricular discussion of how we can develop creativity in ourareas and disciplines. schools, which also was questioned by Guilford7. Encourage divergent learning activities. Be a (1950).resource provider and director. Developing Creativity8. Listen and laugh with students. A warm, There are many suggestions in the literature as tosupportive how to develop creative abilities from childhood toatmosphere provides freedom and security adulthood in our P–16 schools (e.g., Davis & Rimm,in exploratory thinking. 1985; Guilford, 1967b; Karnes et al., 1961; Olmo,9. Allow students to have choices and be a part of 1977; Parnes & Noller, 1972; Renzulli, 1992;the decision-making process. Let them have a Sternberg&part in the control of their education and learning Lubart, 1991; Torrance, 1972;Williams, 1969).experiences. For example, Guilford (1967b) and Torrance (1963)10. Let everyone get involved, and demonstrate observed that creative thinking abilities could bethe value of involvement by supporting student developedideas and solutions to problems and projects. through direct instruction. Karnes et al. (1961)(p. 32) suggested that educational programs should beTorrance (1981) also noted several signs that indicate organizedwhen creative learning occurs, such as improved flexibly to provide better services, such asmotivation, alertness, curiosity, concentration, and enrichmentachievement. Thus, creative teaching can enhance programs, to students. Teaching techniqueslearning. that stimulate both convergent and divergent thinkingIn a study of underachieving (UA) and overachieving are important for stimulating creative thinking and(OA) elementary school students who were areassessed as being gifted, Karnes et al. (1961) found more challenging to creative students (Karnes et al.,that creativity was related significantly to educational 1961). Individual assignments based on problemachievement. In addition, OA students had higher solvingcreative and problem finding also would stimulate creativityability than did UA students. Although there were (e.g., Davis & Rimm, 1985; Karnes et al., 1961;some methodological problems with the study, the Subotnik, 1988). Teachers who are amenable toresults changeare noteworthy in that this was one of the first and who model divergent thinking themselves seemstudies to compare UA and OA students. McCabe‟s the most effective in stimulating creativity in students(1991) study generally supported Karnes et al.‟s (Karnes et al., 1961). Besides using individualfindings. assignmentsThat is, in a sample of 126 seventh- and to stimulate creativity, teachers should provideninth-grade girls, there was a relation between high situations for students to participate in groupverbal and math IQ scores and high creativity, as activitiesmeasured (Davis, 1991; Davis & Rimm, 1985). These groupby the Torrance Test of Creative Thinking activities,(TTCT; Torrance, 1966). McCabe also found that in addition to enhancing creative thinking andstudents academic performance, should provide students withwith high creative scores had higher English opportunities for developing peer acceptance (Karnesachievement scores. This was not the case for math et al., 1961).and Another technique for developing creativity is theKAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 24
 25. 25. NOR RANI BT OTHMAN 25 [Type the document title]inquiry–discovery or problem-solving approach, Davis and Rimm (1985) suggested that stimulatingwhich is an indirect teaching method (Feldhusen & creative thinking should be aimed at “strengtheningTreffinger, 1980). Treffinger (1980) suggested that attitudes conducive to creativity” (p. 231). Thus, thecreativity affectiveis related to the discovery process. They stated domain would seem to be as important as thethat “experience with discovery learning enhances cognitivedomainin stimulating creativity.creative Infact,Davisperformance by forcing the learner to manipulate and Rimm indicated that “creative attitudes” arethe environment and produce new ideas” (p. 34). taughtFeldhusen in all creativity programs. However, Williams notedand Treffinger (1980) also reported that the creative those classroom practices in 1969, and I believe thatprocesses of fluency, flexibility, elaboration, and those presently implemented infrequently promoteoriginality were incorporated in the inquiry– affectivediscovery behaviors.Williams also noted that teachers had320 Creativity Research Journal difficulty evaluating affective behaviors.D. Fasko, Jr. Two other issues besides creative attitudes forapproach to teaching. The following are suggestions stimulatingfor an inquiry–discovery learning experience: creative thinking were mentioned by Davis and1. Provide the initial experience to interest students Rimm (1985). That is, they believed as Feldhusenin inquiring about a problem, concept, situation, andor idea. Treffinger (1980) did, that creative abilities could be2. Provide the students with manipulative situations strengthened through practice in creative thinkingand materials to begin avenues of exploration. exercises,3. Supply information sources for students‟ such as those that promote divergent thinkingquestions. (e.g., brainstorming). Davis and Rimm also believed4. Provide materials and equipment that will spark that creative thinking techniques, which were dividedand encourage student experimentation and into personal and standard techniques, could beproduction. developed.5. Provide time for students to manipulate, discuss, Personal creative techniques are unique, whereasexperiment, fail, and succeed. standard techniques (e.g., brainstorming) are taught6. Provide guidance, reassurance, and reinforcement infor student ideas and hypotheses. creativity courses. (See Davis&Rimm, 1985, for7. Reward and encourage acceptable solution otherstrategies. A supportive positive climate will personal and standard techniques and creativityspawn the best results. activities.)Cognitive-affective models for encouraging creativity Davis (1982) developed a four-step model ofin children also have been developed (Williams, creativity1969). The cognitive domain consists of knowledge, development: awareness, understanding, techniques,reasoning skills, and whatWilliams termed and self-actualization (AUTA). In general, thealgorithmic model suggests that to become a creative person onetruths (p. 8; i.e., what truly is), as well as technical must (a) increase one‟s creativity consciousness (i.e.,skills one‟s readiness to think creatively), (b) understandand special talents. This domain is incorporated thegenerally topic of creativity, (c) use personal and standardinto teachers‟ instructional objectives, and is creativedependent thinking techniques, and (d) be self-actualizedon experience and innate abilities of the learner (i.e., reach one‟s potential; Davis&Rimm, 1985).(Hennessey & Amabile, 1987). The affective domain (Seeconsists of aesthetic concerns, one‟s feelings, Davis, 1982, and Davis & Rimm, 1985, for moreemotions, specificand so on.Williams believed that itwas this domain details on the model.)that In a survey conducted over 25 years ago offacilitated a student‟s appreciation of his or her own approaches and programs used to teach childrencreative creativeproductions, as well as those of others. In this regard, thinking, Torrance (1972) found that theKAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 25
 26. 26. NOR RANI BT OTHMAN 26 [Type the document title]Osborn–Parnes Creative Problem-Solving Program both aspects of creative thinking. Guilford suggested(Osborn, 1963; Parnes, 1967) was used frequently. In that teachers could use the SI in the preparation ofaddition, Torrance found that the Osborn–Parnes theirapproach lesson plans, in making assignments, and in assessinghad better results than other approaches, such classroom performance.as using creative arts, in developing creativity (e.g.,divergentthinking production). However, using the creativearts (e.g., theater) was effective in teaching childrento think creatively, too. According to Torrance,the most effective techniques for stimulatingcreativityinvolved both cognitive and affective factors, as wellasprovided extrinsic motivation and active learningopportunities.Torrance noted that programs that used extrinsicmotivation resulted in a lack of transfer of creativeperformance. He also cautioned that most of thestudies he reviewed used the TTCT (Torrance, 1966).However, Sternberg and Lubart (1991) indicated thatthey were not enthusiastic about many creativitytrainingprograms because they used trivial problems. Itwould appear that using realistic problems would bebeneficial in these types of programs. This alsowouldincrease the likelihood of transfer of these problem-solving skills (Sternberg & Lubart, 1991).Guilford (1972) reported that, in the schools, mosttraining for creativity was aimed at enhancing diver-Creativity Research Journal 321Education and Creativitygent thinking and production abilities. However, hesuggested that improvement of transformationabilities(i.e., revising one‟s experiences and producing newpatterns; Guilford, 1967a) also was important. ToGuilford, transformation abilities would increasestudents‟flexibility in thinking, which would lead to theproduction of more novel and creative ideas. Inaddition,developing students‟ memory capabilities is essentialbecause creative persons need a good store ofinformation to work from.Guilford (1985) also believed that his SI modelcould be used to guide curriculum development andteaching. For example, he stated that the SI could“serve as the „periodic table‟ of the educator” (p.255).This periodic table would include 150 intellectualabilitieswith which teachers might assist students. Theseinclude convergent and divergent thinking, which areKAE 3013 KREAVITI KANAK- KANAK TUGASAN 2 26

×