• Like
 • Save
การเตรียมความพร้อมสู่ AEC
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

การเตรียมความพร้อมสู่ AEC

 • 2,193 views
Uploaded on

การเตรียมความพร้อมสู่ AEC โดย ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ในงานรวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 9 2011-08-31 ที่ห้องประชุมมหิศร SCB

การเตรียมความพร้อมสู่ AEC โดย ดร.สมพงษ์ ศิริโสภณศิลป์ ในงานรวมพลคนโลจิสติกส์ ปีที่ 9 2011-08-31 ที่ห้องประชุมมหิศร SCB

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,193
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
3

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. สมพงษ ศิริโสภณศิลป สิงหาคม 2554
 • 2. Business Continuity Model (BCM) การบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ การวางแผนลวงหนาเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับภัย หรือวิกฤตการณที่ไมสามารถคาดเดาลวงหนาได แต สามารถทําใหธุรกิจหยุดชะงัก หรือสรางความเสียหาย อยางรุนแรงตอธุรกิจ โดยปกติจะหมายถึง อุบัตภัย ภัยพิบัติ ิ วินาศกรรม จลาจลPage 2
 • 3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)Page 3
 • 4. New Competition Landscape • ประชากรจาก 60+ ลานคน เปน 600 ลาน คน • พื้นทีจากภาคพื้นทวีป 500,000+ ตาราง ่ กิโลเมตร เปนพืนที่ 4,400,000+ ตาราง ้ กิโลเมตรทีคลุมทังพื้นดินและผืนน้า ่ ้ ํ • จากภาษาไทย เปน 8 ภาษา • กฎขอแรกของธุรกิจ: เรารูจักลูกคาเราดี หรือยัง? • ธุรกิจทองถินที่เคยแตดแลตลาดขนาดเล็ก ่ ู จะมีขีดความสามารถในการจัดการตลาดที่ มีขนาดใหญและหลากหลายขึ้นอยางมาก ไดอยางไร?Page 4
 • 5. แนวโนมการเปลี่ยนแปลง ปริมาณการคา การขนสง ระหวางประเทศในกลุม อาเซียนจะสูงขึ้น การปรับเครือขายฐานการผลิต และโครงสรางโซ อุปทานระหวางประเทศ การจัดตั้งธุรกิจโดยตางชาติเพิ่มขึ้นทั้งในภาคการ ผลิต การคา และบริการPage 5
 • 6. สถานการณการแขงขันที่เขมขนขึ้นPage 6
 • 7. รูปแบบธุรกิจยุคใหม: กุมสวนงานที่มีมูลคาสูงสุดสินคาอุปโภคบริโภค ใครเปนผูได สวนตาง ???Page 7
 • 8. มุมมองธุรกิจยุคใหมPage 8
 • 9. เปรียบเทียบความเปน Centerคลองสุเอซ: อียิปต คลองปานามา: ปานามาจํานวนเรือที่ใชบริการ 18,000 ลําตอป จํานวนเรือที่ใชบริการ 12,000 ลําตอป ปจจุบัน PSA ใหบริการทาเรือ 29 แหงใน 17 ประเทศ Page 9 ทาเรือสิงคโปร จํานวนเรือที่ใชบริการ 130,000 ลําตอป
 • 10. รูปแบบการขยายธุรกิจระหวางประเทศ: โลกในอดีตPage 10
 • 11. รูปแบบการขยายธุรกิจระหวางประเทศ: โลกปจจุบันPage 11
 • 12. การคากํากับการประกอบการขนสงPage 12
 • 13. รูปแบบการขนสงขามแดนระหวางประเทศ รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 ประเทศ ก. ประเทศ ข. ประเทศ ค.Page 13
 • 14. ความเกี่ยวเนื่องของบริการขนสง 2 ประเภท การใหบริการขนสงขามแดนและผานแดน (Cross-border and Trans-border transportation) การแขงขันในการใหบริการขนสง ภายในประเทศ (Domestic transportation) ดวยการจัดตั้งธุรกิจในตางประเทศPage 14
 • 15. ตลาดการขนสงที่เกียวของ ่ ตลาดการขนสงดวยรถบรรทุก – การขนสงภายในประเทศ – การขนสงระหวางประเทศภายในกลุมอาเซียน – การขนสงในตางประเทศPage 15
 • 16. คูแขงในการประกอบการขนสงสินคาทางถนนPage 16
 • 17. โจทยของการศึกษา ผูประกอบการไทยควรมีแนวทางใด ในการรับมือกับการรุกเขามาดําเนิน ธุ ร กิ จ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ง ผูประกอบการตางชาติ ผูประกอบการไทยมีโอกาสที่จะเขา ไปแข ง ขั น ในตลาดการขนส ง ข า ม แดน/ผานแดนและการขนสงภายใน ตางประเทศใดบาง และควรใช กล ยุทธในการแขงขันแบบใด ผูที่เกี่ยวของควรดําเนินการอยางไร บาง เพื่อยกระดับความสามารถของ ผู ป ระกอบการขนส ง ทางถนนของ ไทยใหสามารถแขงขันไดในประเทศPage 17 17 ไทยได แ ละมี โ อกาสที่ จ ะแข ง ขั น ใน การขนสงระหวางประเทศ
 • 18. Page 18
 • 19. การประเมินศักยภาพการแขงขันของการขนสงภายในประเทศไทย การขนสงสินคาเทกอง การขนสงสินคาอุตสาหกรรม การขนสงสินคาอุปโภคบริโภค การขนสงสินคาดวยตูคอนเทนเนอรPage 19
 • 20. การเขาไปประกอบการขนสงในประเทศ จีน ยาก ถึง ยากมาก ชาไปกวา 10 ป ยังพอมีโอกาสในมณฑลกวางซี แตตองไปพรอม กับสินคาไทยPage 20
 • 21. การเขาไปประกอบการขนสงในประเทศ เวียดนาม ยากปานกลาง มุงเนนการขนสงสินคาอุปโภคบริโภคในเขตเมือง ความนิยมของสินคาอุปโภคบริโภคของไทยPage 21
 • 22. การเขาไปประกอบการขนสงในประเทศ ลาว จาก Land Locked เปน Land Linked ยังมีความเปนไปไดคอนขางมาก แตโอกาสกําลัง จะหดหายไปอยางรวดเร็ว อิทธิพลของสินคาไทย รวมถึงความคลายคลึงทาง วัฒนธรรมPage 22
 • 23. การลดความเสี่ยงในการจัดตั้งกิจการในตางประเทศ การเจรจา รัฐ-รัฐ ผานการใหความชวยเหลือแกรัฐบาลตางประเทศ สงเสริมรายใหญจูงรายเล็กเขาไป รวมกลุมกันเปนคลัสเตอรเพื่อลดความเสี่ยงและลด ตนทุนการดําเนินงาน ผูใหบริการเขาไปพรอมกับเจาของสินคา รวมมือกับผูประกอบการตางประเทศPage 23
 • 24. ขอเสนอแกภาคเอกชน พัฒนาตนเอง ประเมินโอกาสทางธุรกิจอยางจริงจัง รวมถึงวิเคราะห เปรียบเทียบความเสี่ยงระหวาง Do nothing กับ การ ลงทุนในตางประเทศ สรางความสามารถในการบริหาร โดยเฉพาะการบริหาร แบบโครงขาย (Network) รองรับตลาดที่ใหญขน ึ้ สรางความรวมมือ แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจ ให ความสําคัญกับการรวมกลุมPage 24
 • 25. ขอเสนอแกภาครัฐ พัฒนาระบบเผยแพรขอมูลทีทนสมัยอยางมีประสิทธิภาพ ่ ั สงเสริมผูประกอบการใหยกระดับขีดความสามารถของตน • การดําเนินงานดานกฎหมาย • การดําเนินงานดานวิชาการ กําหนดทาทีในการเจรจาอยางรอบคอบและชัดเจน ฝกอบรมเจาหนาทีในภูมภาค + ผูประกอบการไทย + ผูประกอบการ ่ ิ เพื่อนบาน สนับสนุนใหคนไทยเขาไปมีบทบาทในระบบการคาในตางประเทศ • การคาชายแดน การคานอกรูปแบบ • การคาในรูปแบบPage 25
 • 26. ขอคิดเห็นสงทาย ประเมินสถานการณตามความเปนจริง เจาะลึกลง ไปในรายละเอียด การเตรียมความพรอม อยาหยุดแคผูประกอบการ ในปจจุบน แตควรขยายไปถึงคนรุนใหม ั รักษาสมดุลอํานาจของชาติมหาอํานาจทาง เศรษฐกิจ รวมพลังทั้งสังคมPage 26