MENGAPA HASIL PEMBELAJARAN HARUS DITENTUKAN

5,142 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
154
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MENGAPA HASIL PEMBELAJARAN HARUS DITENTUKAN

 1. 1. MENGAPA HASIL PEMBELAJARANHARUS DITENTUKAN???
 2. 2. Pentingnya Hasil Pembelajaran: Menyatakan apa yang perlu dikuasai oleh pelajar Menolong anda memberi tumpuan dalam penguasaan hasil Membantu anda dalam merancang dan menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran dan alat bantu mengajar yang berkesan untuk pelajar menguasai hasil pembelajaran itu Menolong anda dalam membina ujian formatif dan sumatif
 3. 3. Aspek Ujian Formatif Ujian SumatifKonsep Ujian ditadbir formal @ Ujian secara formal tidak formal mengesan pencapaian Mengesan kemajuan @ dalam tempoh pencapaian dalam P&P persekolahanTujuan Kenalpasti tahap Kenalpasti pencapaian penguasaan dan kemajuan melalui beberapa topik Skor dan gred diberiWaktu penilaian Sepanjang P&P Selepas beberapa topik/pertengahan tahun, akhir penggal persekolahanKaedah Formal: pensel-kertas Formal: pensel-kertas Tidak formal: pemerhatian, tugasan, latihan, kuiz, kerja rumahSelepas penilaian Membaiki kelemahan Menempatkan pelajar ikut pelajar serta-merta pencapaian Aktiviti pengukuhan- Beri pengiktirafan/sijil pengayaan UPSR, PMR, SPM, STPM Baiki kurikulum/subjek
 4. 4. MAKSUD HASIL PEMBELAJARANapa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentangpengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatuperkara diajar.Contoh hasil pembelajaran ialah :-1) membezakan antara haiwan dan tumbuhan.2) melukis seekor kucing.3) menamakan ibu kota bagi setiap negeri di Malaysia.
 5. 5. Apakah Perbezaan Di antara Objektif dan Hasil Pembelajaran? OBJEKTIF HASIL PEMBELAJARANObjektif menyatakan apa Hasil pembelajaranyang guru perlu buat yakni menyatakan apa yang pelajarapa yang perlu diajar, dan tahu dan boleh buat atauapa yang perlu dirancang jangkaan apa yang pelajaruntuk mengajar, bukan tahu dan boleh buatpenyataan akhir pendidikan. setelah proses P&P dilaksanakan.
 6. 6. Mengapa Objektif Dan Hasil Pembelajaran Perlu Dibina? Objektif Hasil PembelajaranObjektif dibina untuk: Hasil pembelajaran dibina untuk:Memastikan perubahan Menilai prestasi pelajarperlakuan dalam diri pelajar, daripada segi apa yang pelajardalam proses P&P. tahu dan boleh buat di akhir proses P&P.Menentukan senarai topik,konsep, generalisasi atau Mengetahui apa yang perlukandungan unsur-unsur lain diubah.dalam kursus pengajian danmata pelajaran. Memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti pembelajaran.
 7. 7. PERNYATAAN HASIL PEMBELAJARAN
 8. 8. VIDEO• Street Children of India_004.mp4
 9. 9. KOGNITIF• Melibatkan pembinaan daya intelek atau keupayaan minda terhadap fakta, konsep, prosedur, prinsip dsbnya.• Terdapat enam tahap atau peringkat mengikut taksonomi kognitif Bloom
 10. 10. 6. Penilaian
 11. 11. KOGNITIF PENGETAHUAN – mengingati kembali PEMAHAMAN – menterjemah, mentafsir, merangka APLIKASI – mengguna pakai idea dalam situasi yang baru dan konkrit ANALISIS – memecahkecilkan, mengasing maklumat bagi memahami struktur dan perhubungan
 12. 12. KOGNITIF5. SINTESIS – menggabung atau mencantum komponen-komponen untuk melihat keseluruhan idea dan struktur yamg baru dan konkrit6. PENILAIAN – menilai dan mentaksir idea/bahan berdasrkan kriteria spesifik untuk tujuan tertentu
 13. 13. PSIKOMOTOR• Melibatkan pergerakan fizikal anggota badan sebagai respons kepada stimuli persekitaran.• Terdapat 7 kategori: 1. Persepsi/pengamatan 2. Set 3. Gerak Balas Terbimbing 4. Gerak Balas Tanpa Bimbing/Mekanisme 5. Gerak Balas Nyata yang Kompleks 6. Adaptasi 7. Lakuan Tulin
 14. 14. PSIKOMOTOR• PERSEPSI/PENGAMATAN – Persepsi atau proses membawa kepada kesedaran terhadap ransangan drp. benda, objek melalui alat deria menerusi penglihatan, bunyi, sentuhan, rasa, bau.• SET – kesediaan secara mental, fizikal dan emosi.• GERAK BALAS TERBIMBING – mencuba, mengikuti, meniru.
 15. 15. PSIKOMOTOR• GERAK BALAS TANPA BIMBING – Tindakan ke arah satu pencapaian kemahiran yang agak kompleks.• GERAK BALAS NYATA YANG KOMPLEKS – Tindakan motor secara automatik dan kompleks yang mencerminkan tahap kompetensi yang tinggi.
 16. 16. PSIKOMOTOR• ADAPTASI– Kemahiran yang mencukupi untuk individu mengubah suai mengikut keperluan.• LAKUAN TULIN– Mencipta pola pergerakan baru sesuai dengan situasi dan masalah khusus.
 17. 17. AFEKTIF• Perasaan emosi seperti perasaan, penghargaan, semangat, motivasi, nilai dan sikap• Terdapat lima kategori 1. Menerima 2. memberi maklum balas/gerak balas 3. Menilai 4. Menorganisasi 5. Menghayati nilai/perwatakan
 18. 18. AFEKTIF▫ PENERIMAAN – kesedaran, kesediaan, keprihatinan, mendengar.▫ MEMBERI MAKLUM/GERAK BALAS – melibatkan diri, bersetuju dan rela bertindak terhadap sesuatu benda/situasi.
 19. 19. AFEKTIF• MENILAI – menerima, cenderung dan terlibat secara aktif terhadap sesuatu amalan/nilai.• MENGORGANISASI – mengatur/membina sesuatu sistem nilai dalam diri sendiri.• MENGHAYATI NILAI/PERWATAKAN – menyerap dan menganuti nilai secara konsisten dan logik yang menjadi pegangan, pendirian atau falsafah hidup.
 20. 20. BAGAIMANAKAH HASILPEMBELAJARAN DAPATDIKENAL PASTI DALAMHURAIAN SUKATANPELAJARAN?
 21. 21. 1. Guru harus membezakan hasil pembelajaran yang khusus daripada yang umum dalam bidang kognitif, afektif dan psikomotor seperti diterangkan di atas.3. Sekiranya hasil pembelajaran itu telah dinyatakan secara umum, guru boleh menyatakannya semula secara khusus dengan panduan yang diberi.
 22. 22. Contoh HSP Bahasa Melayu : Tahun 21. Contoh HSP tentang kemahiran,"bercerita"2. Hasil pembelajaran khusus diberi dibawah lajur Kemahiran sebagai"Bercerita berpandukan gambar ataukeadaan sebenar".
 23. 23. KEMAHIRAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN (HSP)Bercerita berpandukan gambar atau • Pelajar bercerita berpandukankeadaan gambar bersiri atau gambar tunggal yang mengandungi pelbagai maklumat. • Contoh:-  Pekerja sedang membelah dan memotong kayu balak  Jentera sedang mengangkat kayu balak dari lori • Pelajar akan bercerita tentang keadaan sebenar yang diperlihatkan.
 24. 24. OBJEKTIF ABM Guru Pelajar (Maklumbalas(Penilaian) ) KAEDAH STRATEGI
 25. 25. Kaedah-kaedahdalam meningkatkankeberkesanan hasilpembelajaran
 26. 26. a) SUSULAN• Memberi tugasan folio• Membuat modul kerja khususb) PENILAIAN• Pemerhatian• Teknik menyoal• Memeriksa kerja pelajar
 27. 27. c) MEMBUAT KESIMPULAN• Menegaskan isi-isi penting• Memberi cadangan dan panduan untuk murid tingkatkan kefahaman• Mencadangkan bahan-bahan yang boleh dirujuk untuk meluaskan ilmu• Mengaitkan pelajaran dengan keperluan hidup
 28. 28. KESIMPULAN• Hasil pembelajaran ialah apa yang boleh ditunjukkan oleh pelajar tentang pengetahuan dan kebolehan membuat sesuatu selepas sesuatu perkara diajar.• Penentuan hasil pembelajaran penting untuk: ▫ mengetahui apa yang perlu dikuasai oleh pelajar ▫ memberi tumpuan kepada penguasaannya ▫ merancang kaedah-kaedah mengajar ▫ membina ujian formatif dan sumatif• Guru perlu merujuk kepada pelbagai dokumen kurikulum khasnya huraian sukatan pelajaran.

×