Your SlideShare is downloading. ×
คำบุพบท
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

คำบุพบท

3,704

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,704
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. คําบุพบท
 • 2. คําบุพบท คือ คําที่เชื่อมคําหรือกลุมคําใหสัมพันธกันและเมื่อเชื่อมแลวทําใหทราบวา คํา หรือกลุมคําที่เชื่อมกันนั้นมีความสัมพันธกันอยางไร ไดแก ใน แก จนของ ดวย โดย ฯลฯ
 • 3. หนาที่ในการแสดงความสัมพันธของคําบุพบท1. แสดงความสัมพันธเกี่ยวกับสถานที่ เชน คนในเมือง2. แสดงความสัมพันธเกี่ยวกับเวลา เชน เขาเปดไฟจนสวาง3. แสดงความสัมพันธเกี่ยวกับการเปนเจาของ เชน แหวนวงนี้เปนของฉัน4. แสดงความสัมพันธเกี่ยวกับเจตนาหรือสิ่งที่มุงหวัง เชน เขาทําเพื่อลูก5. แสดงความสัมพันธเกี่ยวกับอาการ เชน เราเดินไปตามถนน
 • 4. หลักการใชคําบุพบทบางคํา“กับ” ใชแสดงอาการกระชับ อาการรวม อาการกํากับกัน อาการเทียบกัน และแสดงระดับ เชน ฉันเห็นกับตา“แก” ใชนําหนาคําที่เปนฝายรับอาการ เชน ครูใหรางวัลแกนักเรียน“แด” ใชแทนตําวา "แก" ในที่เคารพ เชน นักเรียนมอบพวงมาลัยแดอาจารย“แต” ใชในความหมายวา จาก ตั้งแต เฉพาะ เชน เขามาแตบาน"ตอ" ใชนําหนาแสดงความเกี่ยวของกัน ติดตอกัน เฉพาะหนาถัดไปเทียบจํานวน เปนตน เชน เขายื่นคํารองตอศาล
 • 5. ชนิดของคําบุพบท คําบุพบทแบงเปน 2 ชนิด 1.คําบุพบททีแสดงความสัมพันธระหวางคําตอคํา เชน ่ความสัมพันธระหวางคํานามกับคํานาม คํานามกับคําสรรพนาม คํานามกับคํากริยา คําสรรพนามกับคําสรรพนาม คําสรรพนามกับคํากริยาคํากริยากับคํานาม คํากริยากับคําสรรพนาม คํากริยากับคํากริยา เพือบอกสถานการณใหชัดเจน ่ดังตอไปนี้
 • 6. -บอกสถานภาพความเปนเจาของ ฉันซื้อสวนของนายฉลอง ( นามกับนาม ) บานของเขาใหญโตแทๆ ( นามกับสรรพนาม ) อะไรของเธออยูในถุงนี้ ( สรรพนามกับสรรพนาม )
 • 7. - บอกความเกี่ยวของ เธอตองการมะมวงในจาน ( นามกับนาม ) พอเห็นแกแม ( กริยากับนาม ) ฉันไปกับเขา ( กริยากับสรรพนาม )
 • 8. -บอกการใหและบอกความประสงค แกงหมอนี้เปนของสําหรับใสบาตร ( นามกับกริยา ) พอใหรางวัลแกฉัน ( นามกับสรรพนาม )- บอกเวลา เขามาตั้งแตเชา ( กริยากับนาม ) เขาอยูเมืองนอกเมื่อปที่แลว ( นามกับนาม )
 • 9. - บอกสถานที่ เธอมาจากหัวเมือง ( กริยากับนาม )- บอกความเปรียบเทียบ เขาหนักกวาฉัน ( กริยากับนาม ) เขาสูงกวาพอ ( กริยากับนาม )
 • 10. 2. คําบุพบททีไมมีความสัมพันธกับคําอืน สวนมากจะอยู ่ ่ตนประโยค ใชเปนการทักทาย มักใชในคําประพันธ เชน ดูกร ดูกอน ดูรา ขาแต คําเหลานี้ใชนําหนาคํานามหรือสรรพนาม ดูกร ทานพราหมณ ทาจงสาธยายมนตบูชาพระผูเปนเจาดวย ดูกอน ภิกษุทั้งหลาย การเจริญวิปสสนาเปนการปฏิบัติธรรมของทาน ดูรา สหายเอย ทานจงทําตามคําที่เราบอกทานเถิด ขาแต ทานทังหลาย ขาพเจายินดีมากที่ทานมารวมงานในวันนี้ ้
 • 11. ขอสังเกตการใชคําบุพบท1. คําบุพบทตองนําหนาคํานาม คําสรรพนาม หรือคํากริยาสภาวมาลา เชน เขามุงหนาสูเรือน ปากินขาวดวยมือ ทุกคนควรซื่อสัตยตอหนาที่
 • 12. 2. คําบุพบทสามารถละได และความหมายยังคงเดิม เชน เขาเปนลูกฉัน ( เขาเปนลูกของฉัน ) แมใหเงินลูก ( แมใหเงินแกลูก ) ครูคนนี้เชี่ยวชาญภาษาไทยมาก ( ครูคนนี้เชี่ยวชาญทางภาษาไทยมาก )
 • 13. 3. ถาไมมีคํานาม หรือคําสรรพนามตามหลัง คํานั้นจะเปนคําวิเศษณ เชน -เธออยูใน พอยืนอยูริม  เธออยูในหอง พอยืนอยูริมหนาตาง (บุพบท)  -เขานั่งหนา ใครมากอนเขานั่งหนาหอง ใครมากอนครู (บุพบท) - ฉันอยูใกลแคนเี้ อง ฉันอยูใกลตลาดแคนี้เอง (บุพบท) 

×