• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
การเรียนรู้แบบโครงงาน
 

การเรียนรู้แบบโครงงาน

on

 • 4,370 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,370
Views on SlideShare
4,370
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบโครงงาน Presentation Transcript

  • ครูไทย (ครูพันธุ์ใหม่)
   • ได้เป็นครูไทย อยู่ที่ไหนชื่นใจทุกวัน มีสุขสนุกสุขสันต์
   • ดังสวรรค์อยู่ในห้องเรียน จัดกิจกรรม เติมศีลธรรมชี้นำให้
   • เปลี่ยน เด็กเรียนรู้ด้วยความพากเพียร รักเรียนด้วยจิตชื่นชม
   • จัดเตรียมเนื้อหา บูรณา วิชาเหมาะสม ภูมิปัญญา
   • สื่อเพลงรื่นรมย์ สื่อประสมจูงใจใฝ่เรียน หมั่นเติมความรัก
   • เพื่อ ครูหน้ายักษ์ จะได้แปรเปลี่ยน เป็น ครูนางฟ้า น่ารัก
   • พากเพียร นักเรียน ... ดี .... เก่ง ... สุข ... ใจ
  • การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Method
  • แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
   • ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนใจ
   • ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถของตนเอง
   • ใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่น ๆ ที่เป็นระบบ
   • เพื่อหาคำตอบภายใต้คำแนะนำของครูผู้สอนหรือผู้เชี่ยวชาญ
   • สอนได้ทุกชั้น
   • รายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้
   • ในเวลาเรียนหรือนอกเวลาเรียนก็ได้
  • กระบวนการในการจัดทำโครงงาน
   • กระบวนการกลุ่ม
   • กระบวนการคิด
   • กระบวนการแก้ปัญหา
   • กระบวนการสืบเสาะแสวงหาความรู้
  • วัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้
   • เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ของตนเองในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
   • เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพลังความอยากรู้อยากเห็น
   • เพื่อให้ผู้เรียนตัดสินใจว่าจะทำอะไร กับใคร อย่างไรและเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องที่เขาต้องการค้นหาคำตอบ
   • เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์
  • ประเภทของโครงงาน
   • โครงงานประเภทสำรวจ
   • โครงงานประเภททดลอง
   • โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์
   • โครงงานประเภทสร้างทฤษฎี
  • ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
   • เลือกหัวข้อเรื่องหรือปัญหาที่จะศึกษา
   • วางแผน
   • - กำหนดจุดประสงค์
   • - ตั้งสมมุติฐาน
   • - กำหนดวิธีการศึกษา
   • 3. ลงมือปฏิบัติ
   • 4. เขียนรายงาน
   • 5. นำเสนอผลงาน
  • 1. เลือกเรื่อง/ปัญหาที่จะศึกษา
   • กิจกรรมของผู้เรียน
   • 1. สำรวจความสนใจของตนเอง
   • 1.1 สังเกต ศึกษาข้อมูล
   • 1.2 ติดตามข่าว เหตุการณ์
   • 1.3 เชื่อมโยงเรื่องที่เรียน
   • 1.4 เชื่อมโยงโดยใช้ web
   • หรือแผนภาพความคิด
   • กิจกรรมสนับสนุนของครูผู้สอน
   • 1. จัดกิจกรรมสำรวจความสนใจ
   • 1.1 สำรวจชุมชน
   • 1.2 ใช้คำถามกระตุ้นให้สนใจ
   • 1.3 ใช้คำถามเชื่อมโยงเหตุการณ์
   • 1.4 ใช้สื่อต่าง ๆ
   • 1.5 ช่วยเหลือนักเรียนเลือกเรื่อง / ปัญหา เพื่อทำเป็นโครงงาน
   • 1.6 ร่วมกับนักเรียนกำหนดเรื่อง / ปัญหา ทำ web ทำ mind map
   ผลที่ได้รับ นักเรียนได้รับเรื่อง / ปัญหาที่จะทำโครงงาน
  • 2. การวางแผน (2.1 กำหนดจุดประสงค์)
   • กิจกรรมของผู้เรียน
   • 1. คิดทบทวน ไตร่ตรองหาเหตุผลประกอบในการตัดสินใจ
   • 2. เขียนสิ่งที่ตนต้องการ
   • 3. พูดคุยกับเพื่อน ๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
   • กิจกรรมสนับสนุนของครูผู้สอน
   • 1. ใช้คำถามให้นักเรียนคิดถึงความต้องการหรือประเด็นที่ต้องการศึกษา
   • 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของจุดประสงค์ แสดงความคิดเห็น
   • ข้อเสนอแนะ ให้คิดอย่างรอบคอบ
   • 3. ให้กำลังใจ
   ผลที่ได้รับ จุดประสงค์ของโครงงาน
  • 2. การวางแผน (2.2 การตั้งสมมุติฐาน)
   • กิจกรรมของผู้เรียน
   • 1. พูดคุยกับเพื่อนเพื่อกำหนดคำตอบล่วงหน้า
   • 2. เลือกคำตอบที่เหมาะสม
   • 3. เขียนสิ่งที่คาดเดาไว้เพื่อรอการพิสูจน์
   • กิจกรรมสนับสนุนของครูผู้สอน
   • 1. ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนคาดเดาคำตอบล่วงหน้าว่าน่าจะเป็นอย่างไร น่าจะมีผลอย่างไร
   • 2. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ให้ความคิดเห็น
   • 3. ถามย้ำให้นักเรียนคิดอย่างรอบคอบและมั่นใจในคำตอบที่คาดคะเน
   ผลที่ได้รับ สมมุติฐาน
  • 2. การวางแผน (2.3 กำหนดวิธีการศึกษา)
   • กิจกรรมของผู้เรียน
   • 1. ร่วมกับนักเรียนวางแผนโดย
   • - หาวิธีการศึกษาเรื่องนั้น ๆ
   • - เลือกวิธีการที่เหมาะสม
   • - กำหนดขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา แหล่งเรียนรู้ และวิธีการนำเสนอผลงาน
   • 2. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
   • กิจกรรมสนับสนุนของครูผู้สอน
   • 1. กระตุ้น ส่งเสริม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
   • - คิดวิธีการศึกษาที่หลากหลาย
   • - เลือกการศึกษาที่สามารถทำได้
   • - เลือกแหล่งข้อมูลที่เหมาะสม
   • - จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
   • - ช่วยประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา
   ผลที่ได้รับ เค้าโครงโครงงาน
  • 3. การลงมือปฏิบัติ
   • กิจกรรมของผู้เรียน
   • 1. ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
   • 2. บันทึกข้อมูลทุกขั้นตอน
   • 3. ปรึกษากับเพื่อนและครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
   • 4. ร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติตามโครงงาน
   • กิจกรรมสนับสนุนของครูผู้สอน
   • 1. สังเกต จดบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
   • 2. ให้ความช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาเมื่อต้องการ
   • 3. แนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
   • 4. จัดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะ
   • 5. ให้แรงเสริม กำลังใจ
   • 6. อำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้เรียน
   ผลที่ได้รับ กระบวนการ และผลงานที่ได้จากการศึกษาแต่ละขั้นตอน
  • 4. การเขียนรายงาน
   • กิจกรรมของผู้เรียน
   • 1. ศึกษารูปแบบการเขียนรายงาน
   • หลาย ๆ รูปแบบ
   • 2. เลือกรูปแบบที่เหมาะสม
   • 3. เขียนรายงานตามรูปแบบ
   • 4. จัดทำเอกสารรูปเล่ม
   • กิจกรรมสนับสนุนของครูผู้สอน
   • 1. ให้คำปรึกษาในการเลือกรูปแบบการเขียนรายงาน
   • 2. แนะนำ ติชมการเขียนรายงาน
   ผลที่ได้รับ เอกสารรายงานที่เป็นรูปเล่ม
  • 5. การนำเสนอผลงาน
   • กิจกรรมของผู้เรียน
   • 1. ศึกษาการนำเสนอที่หลากหลาย
   • 2. เลือกวิธีการที่เหมาะสม
   • 3. เตรียมการนำเสนอผลที่ได้จากการทำโครงงาน คือ
   • - กระบวนการศึกษา
   • - ผลที่ได้จากการศึกษา
   • กิจกรรมสนับสนุนของครูผู้สอน
   • 1. ให้คำปรึกษาในการเลือกวิธีการนำเสนอ
   • 2. จัดบรรยากาศ / เวทีการนำเสนอ
   • 3. ประเมินผลการทำโครงงาน
   • 4. ส่งผลงานของผู้เรียนเข้าร่วมแสดง / ประกวด
   ผลที่ได้รับ รูปแบบการนำเสนอผลงาน
  • การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
   • ICT Integration in Project-base Learning
   - - ครูใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบ ICT - ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักสืบค้นวิทยาการใหม่ ๆ จากอินเทอร์เน็ต , E - book, E - Library - ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ - พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT
  • สมรรถนะของผู้เรียนจากการเรียนรู้แบบโครงงาน
   • ความสามารถในการสื่อสาร
   • ความสามารถในการคิด
   • ความสามารถในการแก้ปัญหา
   • ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
   • ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
  • ICT
   • I – Information ข่าวสาร
   • C – Communication การสื่อสาร
   • T – Technology เทคโนโลยี