กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

21,273 views
20,621 views

Published on

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,273
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
219
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร

 1. 1. รายวิชา 2726397การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ่
 2. 2. พัฒนาหลักสูตรมีความหมาย 2 ประการประการแรกหมายถึงการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ประการที่สองหมายถึงการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เดิมให้ดีข้น ึ
 3. 3. 1. การพัฒนาหลักสูตรระดับชาติ2. การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น3. การพัฒนาหลักสูตรระดับห้องเรียนหรือสถานศึกษา
 4. 4. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler)หลักการและเหตุผลดังกล่าวจะได้จากคาถามที่ผูพฒนาหลักสูตรควรตอบให้ชดเจน ้ ั ัตามลาดับดังนี้1. มีจุดมุ่งหมายทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรจะแสวงหา2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่โรงเรียนควรจัดขึ้นเพือช่วยให้บรรลุ ่ จุดประสงค์ท่กาหนดไว้ ี3. จะจัดประสบการณ์ทางการศึกษาอย่างไรจึงจะทาให้การสอนมีประสิทธิภาพ4. จะประเมินผลประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนอย่างไรจึงจะตัดสิน ได้ว่าบรรลุถงจุดประสงค์ท่กาหนดไว้ ึ ี
 5. 5. การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์มี3 ขันตอนดังนี้ ้ ้ขันที่ 1 กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ้ขันที่ 2 เลือกและจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ ้ขันที่ 3 ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
 6. 6. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (Hilda Taba)หลักสูตรควรมีองค์ประกอบ 4 ประการคือ1. วัตถุประสงค์ซ่ึงอาจเป็ นได้ทงวัตถุประสงค์ทวไปของหลักสูตรหรือ ้ั ั่ วัตถุประสงค์เฉพาะรายวิชา2. เนื้ อหาวิชาและจานวนคาบการเรียนการสอนของแต่ละวิชา3. กระบวนการเรียนการสอนหรือกิจกรรม4. การประเมินผลตามวัตถุประสงค์
 7. 7. ้ ้กระบวนการพัฒนาหลักสูตรประกอบซึ่งประกอบด้วยขันตอน 7 ขันตอน1. ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ2. กาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร3. เลือกเนื้ อหาสาระ4. รวบรวมจัดลาดับเนื้ อหาสาระ5. คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู ้6. จัดประสบการณ์เรียนรู ้7. ประเมินผลการจัดประสบการณ์
 8. 8. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของเซเลอร์และอเล็กซานเดอร์ (Saylerand Alexander)กระบวนพัฒนาหลักสูตร ดังนี้1. กาหนดเป้ าหมาย จุดมุ่งหมายของหลักสูตร2. ออกแบบหลักสูตร3. ใช้หลักสูตร4. การประเมินผลหลักสูตร
 9. 9. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรเชิงระบบ (system approach) ้ ่ ้ัการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วยขันตอนสีขนตอนได้แก่1. กาหนดปัญหา2. คิดหาวิธีแก้ปญหาหลาย ๆ แบบ ั3. เลือกวิธีแก้ปญหาที่เหมาะ ั4. ทดลองใช้ประเมินผล
 10. 10. มีขนตอนดังนี้ ้ั1. กาหนดเป้ าหมายจุดมุ่งหมายของ2. กาหนดโครงสร้างเนื้ อหาสาระหลักสูตร3. จัดลาดับการเรียนรู ้ กาหนดหน่ วยการเรียน4. นาหลักสูตรไปทดลองสอน5. นาผลจากการทดลองสอนมาปรับปรุงหลักสูตร
 11. 11. 1. จงบอกความหมายของการพัฒนาหลักสูตร2. รูปแบบของหลักสูตรของใครที่ครอบคลุม กว้าง สมบูรณ์ และถูกนามาใช้กบบริบทของไทย ั3. การกาหนดโครงสร้างและการจัดลาดับการเรียนรูใน ้ หลักสูตรทาเพืออะไร ่4. สรุปการพัฒนาหลักสูตรมีขนตอนสาคัญๆอะไรบ้าง ้ั

×