Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Helsefremmende utfordringer blant_barn_og_unge[1]
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Helsefremmende utfordringer blant_barn_og_unge[1]

 • 325 views
Published

Helsefremmende arbeid blant barn og unge. Undervisning for sykepleierstudenter med bakgrunn i boken Helsefremmende lokalsamfunn

Helsefremmende arbeid blant barn og unge. Undervisning for sykepleierstudenter med bakgrunn i boken Helsefremmende lokalsamfunn

Published in Health & Medicine
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. + Helsefremmende utfordringer blant barn og unge Nina Sletteland Sykepleier & fagbokforfatter www.helsepedagog1.no
 • 2. Dispisisjon for dagen  Innledning om generelle helseutfordringer i Norge  Helseatferd – sosial ulikhet i helse og helsepåvirkning  Helsefremmende arbeid  Eksempel på helsefremmende dialog med barn med astma  Eksempel på ungdom og verdibasert helseveiledning  Helsefremmende kommunikasjonsteknologiske muligheter
 • 3. Våre helsevaner
 • 4. 4 Helseutfordringer i Norge  Helseatferd er medvirkende årsak til sykdom   Diabetes type 2   Hjerte- og karsykdommer   KOLS   Enkelte kreftformer   Psykiske lidelser  Helseparadokset
 • 5. + 6 Helseutfordringer blant barn og unge i Norge   Astma & allergi rammer 40% av alle barn i Norge   Psykiske vansker som påvirker funksjonsnivå rammer 15-20%   Kroniske smerter har 12 prosent av ungdom i alderen 11-15 år med varighet på 6 måneder eller mer.   Rundt 300 barn og unge under 15 år får type 1 diabetes hvert år.   2008: 17% jenter og 14% gutter med overvekt og fedme   2010: 22% jenter og 17% gutter med overvekt og fedme
 • 6. + 7 Barns helseatferd = de voksnes Kraftig reduksjon av tidsbruk til matlaging Festmat er hverdagsmat Barnav fysisk aktive foreldre er mer fysisk aktive enn barn av inaktive foreldre Færre unge røyker, flere snuser Økning i alkoholbruk blant jenter (FHI, 2010, aktivitetshåndboken)
 • 7. misk e , k u l t u re l l e o g m i l j ø ono mes i oøk s i ge e sos be tin r e ll ge e lse G en r Leve- og arbeidskår Arbeids- Arbeidsmiljø ledighet le nettverk Sosia Vann og Utdanning sanitære forhold uelle livsfakto divid re In r Helse- og omsorgs- tjenester Jordbruk og matproduksjon Alder, kjønn og biologi BoligforholdFigur 3.1 Den sosiale helsedeterminantmodellen (etter Whitehead og Dahlgren, 1991)
 • 8. ”personer medfunksjonsnedsettelser harstørre risiko for å utvikledårlig helse enn befolkningenfor øvrig.”
 • 9. + 10 Sosial ulikhet i helserisiko  Jo høyere sosioøkonomisk status, desto mer fysisk aktiv   Klikk for å redigere tekststiler i malen  Middelklassen og overklassen største brukere av kommunale kulturtilbud  Kostholdet i lavstatusgrupper : mat som er billig per energienhet, men lavt innhold av viktige næringsstoffer og vitaminer  Sammenheng mellom barns helse og atferd og foreldrenes utdaning og inntekt. sosioøkonomisk bakgr
 • 10. + 11 Hva er helsefremmende arbeid?   «Helsefremmende arbeid er den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse» (Ottawacharteret, 1986)   Helsefremmende arbeid er en holdning, en tilnærming og en måte å legge tilrette for optimal helse på» (Sletteland & Donovan, 2012:92)   Empowerment   Resilience   Salutogenese
 • 11. Pippi FrøkenLangstrømpe RosenbolmLegger merke til gode Legger merke til feilsider og ser forbi feil og ignorerer de gode sideneGjødsler Fjerne ugresInkluderende språk Separerende språkTrygge relasjoner Utrygge relasjonerEnergispreder – barna Energitømmer – barnafylles med emosjonell tømmes for emosjonellenergi energiStolthet Skam & redsel (Starrin,B. 2007)
 • 12. Faktorer for resilience  På individnivå medfødt robusthet, sosiale ferdigheter, selvstendighet, opplevelse av kontroll mestring og egenverd – opplevelse av sammenheng  Nære voksnes varme og utviklingsstøttende omsorg, deltakelse i barnets liv, konsistens i oppdragelse  Sosialt nettverk preget av støtte, tilhørighetsopplevelse, inkldering i lokalsamfunnet
 • 13. Salutogene prinsipper – opphavet til helse  Helse er ikke et spørsmål om hva vi utsettes for, men hvordan vi møter det som skjer i livet  En grunnleggende forståelse i salutogenese er at spenning og belastning er potensielt helsefremmende  En salutogen tilnærming fokuserer på menneskets opplevelse av sammenheng, helse og velvære
 • 14. 15Innsatsområder forhelsefremmende arbeid  Bygge opp en helsefremmende politikk  Skape et støttende miljø  Styrke lokalsamfunnets muligheter for handling  Utvikle personlige ferdigheter  Reorientere helsetjenesten mot forebyggende helsearbeid
 • 15. + 16 Diskusjonsoppgave   Har sykepleiere en rolle i å bidra til mobilisering mot forhold som gjør at personer med kroniske vansker utestenges fra deltakelse i samfunnet?
 • 16. LOV 2011-06-17 nr 64: Lov omfolkehelsearbeid (folkehelseloven)  Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen  Loven gjelder for helsepersonell, offentlige tjenestemenn og private der dette fastsettes i medhold av §§ 28 og 29.
 • 17. Overskudd og trivsel for ALLE-  helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med funksjonsnedsettelser-  Jan.2011, Helsedirektoratet, avd. Minoritetshelse og rehabilitering
 • 18. St.meld.nr.47 (2008.2009) Samhandlingsreformen  Forebygge framfor bare å reparere   Tidlig innsats framfor sen innsats  Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen   Flytte tjenester nærmere der folk bor   Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.   Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok   Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkningKommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner harhovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen.
 • 19. + 20 Reorientere helsetjenesten mot forebyggende helsearbeid
 • 20. + 21 Utvikle personlige ferdigheter   Frisklivsentraler i kommunene   Salutogene samtalegrupper   SMIL - «Mindre alene sammen» - et forebyggende og helsefremmende tiltak basert på familie- og systemperspektiv   Oppmerksomhetstrening (mindfulness)
 • 21. HELSEKOMMUNIKASJON ER:“…bruken av ulikekommunikasjonsstrategier for å informere ogpåvirke enkeltpersoner, grupper ogsamfunnsborgere til positiv helseatferd”. ( Sletteland & Donovan, 2012:147)
 • 22. + 23 Barn med astma - helsefremmende dialog   Bearbeide opplevelsene   Lære seg å kjenne igjen tegn   Lære å sette ord på det   Hvordan de mestrer hverdagen   Få frem om de deltar i lek og aktiviteter   Få frem om de snakker med andre om at de har astma
 • 23. Bestemmelser om barns rett til å si sin mening og bli hørt:  Er nedfelt i sosial- tjenesteloven § 8-3, pasientrettighetsloven §§ 3-4, jfr. 4-3 og 4-4, jfr. § 4-3 og barnevernloven § 6-3.  Informasjon til barn og foreldre er grunnleggende for at brukeren skal kunne medvirke til og gjøre bruk av sine rettigheter.  Retten til informasjon fremgår blant annet av for- valtningsloven § 11, sosialtjenesteloven § 4-1 pasientrettighetsloven § 3-2 og § 3-4.
 • 24. Helsefremmende og forebyggende tilrettelegging:  Gruppekurs for barn  Gruppekurs for foreldre  Repetisjon og oppfølgin  Flerfaglig og tverrsektorielt samarbeid i tråd med samhandlingsreformen
 • 25. Psykisk helse avgjørende faktorer for god intervensjon  Å lytte til barn, unge og foreldre  Gode metoder og kartleggingsverktøy ved bekymring eller debuterende symptomer  Tidlig utredning og diagnostikk  Tilstrekkelig kompetanse på kartlegging og utredning  Tiltak for å forebygge at psykiske vansker utvikler seg til alvorlig psykisk lidelse  Individuell tilpasset behandling
 • 26. + 27 Ungdom og verdibasert helseveiledning  Invitasjon til menings- og erfaringsutveksling  Ungdommens egne verdier og prioriteringer i den situasjonen hun/han er i, er grunnlaget for veiledningen  Ikke noe helsepersonell ut fra helsefaglige vurderinger har ansvaret for at blir gjennomført - men ungdommens eget «prosjekt»  Makten til å definere hvilke verdier og prioriteringer som skal legges til grunn, skal helt og fullt ligge hos ungdommen
 • 27. Skam i ny forkledning:Fedme – ensomhet – opplevelse av manglende mestring
 • 28. «Empowerment handler også i stor grad om å vriskamfølelsen over til en positiv følelse av egenverd og tro på egne krefter. Først når dette skjer, vil grunnlaget for endring være tilstede» (Brataas, mfl.:82)
 • 29. + 30 Helsefremmende kommunikasjonsteknologiske muligheter  Web-basert informasjon/veiledning/livsstilsendring  Bruk av sms/chatveiledning  Online-veiledning/e-terapi
 • 30. Anerkjennbegrensningene &fokuser påmulighetene
 • 31. + Aktuell lesning og referanser: 32  Aktivitetshåndboken, 2008: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling, Helsedirektoratet  Antonovsky, A, 2000: Helbredets mysterium. Hans Reitzels Forlag  Brataas, H. 2011: Sykepleiepedagogisk praksis, Oslo Gyldendal Akademisk  Lerdal, A. & Fagermoen, M.S. 2011: Læring og mestring- et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning, Gyldendal, Akademisk  Lunde, E. Lerdsal, B. & Stubrud, L.H. 2011: Habilitering av barn og unge - tiltak for helsefremming og mestring Oslo, Universitetsforlaget  Naidoo J & Wills J (2009): Health promotion: Foundation for health. 3. ed. London: Balliere Tindell.  Sletteland, N & Donovan, R. 2012: Helsefremmende lokalsamfunn, Oslo, Gyldendal Akademisk (in press)  WHO (1998): Health PromotionGlossary. [ http://www.who.int/healthpromotion/about/HPG/en/]