Helsefremmende utfordringer blant_barn_og_unge[1]

744 views

Published on

Helsefremmende arbeid blant barn og unge. Undervisning for sykepleierstudenter med bakgrunn i boken Helsefremmende lokalsamfunn

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
744
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Helsefremmende utfordringer blant_barn_og_unge[1]

 1. 1. + Helsefremmende utfordringer blant barn og unge Nina Sletteland Sykepleier & fagbokforfatter www.helsepedagog1.no
 2. 2. Dispisisjon for dagen  Innledning om generelle helseutfordringer i Norge  Helseatferd – sosial ulikhet i helse og helsepåvirkning  Helsefremmende arbeid  Eksempel på helsefremmende dialog med barn med astma  Eksempel på ungdom og verdibasert helseveiledning  Helsefremmende kommunikasjonsteknologiske muligheter
 3. 3. Våre helsevaner
 4. 4. 4 Helseutfordringer i Norge  Helseatferd er medvirkende årsak til sykdom   Diabetes type 2   Hjerte- og karsykdommer   KOLS   Enkelte kreftformer   Psykiske lidelser  Helseparadokset
 5. 5. + 6 Helseutfordringer blant barn og unge i Norge   Astma & allergi rammer 40% av alle barn i Norge   Psykiske vansker som påvirker funksjonsnivå rammer 15-20%   Kroniske smerter har 12 prosent av ungdom i alderen 11-15 år med varighet på 6 måneder eller mer.   Rundt 300 barn og unge under 15 år får type 1 diabetes hvert år.   2008: 17% jenter og 14% gutter med overvekt og fedme   2010: 22% jenter og 17% gutter med overvekt og fedme
 6. 6. + 7 Barns helseatferd = de voksnes Kraftig reduksjon av tidsbruk til matlaging Festmat er hverdagsmat Barnav fysisk aktive foreldre er mer fysisk aktive enn barn av inaktive foreldre Færre unge røyker, flere snuser Økning i alkoholbruk blant jenter (FHI, 2010, aktivitetshåndboken)
 7. 7. misk e , k u l t u re l l e o g m i l j ø ono mes i oøk s i ge e sos be tin r e ll ge e lse G en r Leve- og arbeidskår Arbeids- Arbeidsmiljø ledighet le nettverk Sosia Vann og Utdanning sanitære forhold uelle livsfakto divid re In r Helse- og omsorgs- tjenester Jordbruk og matproduksjon Alder, kjønn og biologi BoligforholdFigur 3.1 Den sosiale helsedeterminantmodellen (etter Whitehead og Dahlgren, 1991)
 8. 8. ”personer medfunksjonsnedsettelser harstørre risiko for å utvikledårlig helse enn befolkningenfor øvrig.”
 9. 9. + 10 Sosial ulikhet i helserisiko  Jo høyere sosioøkonomisk status, desto mer fysisk aktiv   Klikk for å redigere tekststiler i malen  Middelklassen og overklassen største brukere av kommunale kulturtilbud  Kostholdet i lavstatusgrupper : mat som er billig per energienhet, men lavt innhold av viktige næringsstoffer og vitaminer  Sammenheng mellom barns helse og atferd og foreldrenes utdaning og inntekt. sosioøkonomisk bakgr
 10. 10. + 11 Hva er helsefremmende arbeid?   «Helsefremmende arbeid er den prosess som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse» (Ottawacharteret, 1986)   Helsefremmende arbeid er en holdning, en tilnærming og en måte å legge tilrette for optimal helse på» (Sletteland & Donovan, 2012:92)   Empowerment   Resilience   Salutogenese
 11. 11. Pippi FrøkenLangstrømpe RosenbolmLegger merke til gode Legger merke til feilsider og ser forbi feil og ignorerer de gode sideneGjødsler Fjerne ugresInkluderende språk Separerende språkTrygge relasjoner Utrygge relasjonerEnergispreder – barna Energitømmer – barnafylles med emosjonell tømmes for emosjonellenergi energiStolthet Skam & redsel (Starrin,B. 2007)
 12. 12. Faktorer for resilience  På individnivå medfødt robusthet, sosiale ferdigheter, selvstendighet, opplevelse av kontroll mestring og egenverd – opplevelse av sammenheng  Nære voksnes varme og utviklingsstøttende omsorg, deltakelse i barnets liv, konsistens i oppdragelse  Sosialt nettverk preget av støtte, tilhørighetsopplevelse, inkldering i lokalsamfunnet
 13. 13. Salutogene prinsipper – opphavet til helse  Helse er ikke et spørsmål om hva vi utsettes for, men hvordan vi møter det som skjer i livet  En grunnleggende forståelse i salutogenese er at spenning og belastning er potensielt helsefremmende  En salutogen tilnærming fokuserer på menneskets opplevelse av sammenheng, helse og velvære
 14. 14. 15Innsatsområder forhelsefremmende arbeid  Bygge opp en helsefremmende politikk  Skape et støttende miljø  Styrke lokalsamfunnets muligheter for handling  Utvikle personlige ferdigheter  Reorientere helsetjenesten mot forebyggende helsearbeid
 15. 15. + 16 Diskusjonsoppgave   Har sykepleiere en rolle i å bidra til mobilisering mot forhold som gjør at personer med kroniske vansker utestenges fra deltakelse i samfunnet?
 16. 16. LOV 2011-06-17 nr 64: Lov omfolkehelsearbeid (folkehelseloven)  Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen  Loven gjelder for helsepersonell, offentlige tjenestemenn og private der dette fastsettes i medhold av §§ 28 og 29.
 17. 17. Overskudd og trivsel for ALLE-  helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med funksjonsnedsettelser-  Jan.2011, Helsedirektoratet, avd. Minoritetshelse og rehabilitering
 18. 18. St.meld.nr.47 (2008.2009) Samhandlingsreformen  Forebygge framfor bare å reparere   Tidlig innsats framfor sen innsats  Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen   Flytte tjenester nærmere der folk bor   Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.   Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok   Bedre for pasientene - sterkere brukermedvirkningKommuner, helseforetak og utdanningsinstitusjoner harhovedansvaret for å gjennomføre samhandlingsreformen.
 19. 19. + 20 Reorientere helsetjenesten mot forebyggende helsearbeid
 20. 20. + 21 Utvikle personlige ferdigheter   Frisklivsentraler i kommunene   Salutogene samtalegrupper   SMIL - «Mindre alene sammen» - et forebyggende og helsefremmende tiltak basert på familie- og systemperspektiv   Oppmerksomhetstrening (mindfulness)
 21. 21. HELSEKOMMUNIKASJON ER:“…bruken av ulikekommunikasjonsstrategier for å informere ogpåvirke enkeltpersoner, grupper ogsamfunnsborgere til positiv helseatferd”. ( Sletteland & Donovan, 2012:147)
 22. 22. + 23 Barn med astma - helsefremmende dialog   Bearbeide opplevelsene   Lære seg å kjenne igjen tegn   Lære å sette ord på det   Hvordan de mestrer hverdagen   Få frem om de deltar i lek og aktiviteter   Få frem om de snakker med andre om at de har astma
 23. 23. Bestemmelser om barns rett til å si sin mening og bli hørt:  Er nedfelt i sosial- tjenesteloven § 8-3, pasientrettighetsloven §§ 3-4, jfr. 4-3 og 4-4, jfr. § 4-3 og barnevernloven § 6-3.  Informasjon til barn og foreldre er grunnleggende for at brukeren skal kunne medvirke til og gjøre bruk av sine rettigheter.  Retten til informasjon fremgår blant annet av for- valtningsloven § 11, sosialtjenesteloven § 4-1 pasientrettighetsloven § 3-2 og § 3-4.
 24. 24. Helsefremmende og forebyggende tilrettelegging:  Gruppekurs for barn  Gruppekurs for foreldre  Repetisjon og oppfølgin  Flerfaglig og tverrsektorielt samarbeid i tråd med samhandlingsreformen
 25. 25. Psykisk helse avgjørende faktorer for god intervensjon  Å lytte til barn, unge og foreldre  Gode metoder og kartleggingsverktøy ved bekymring eller debuterende symptomer  Tidlig utredning og diagnostikk  Tilstrekkelig kompetanse på kartlegging og utredning  Tiltak for å forebygge at psykiske vansker utvikler seg til alvorlig psykisk lidelse  Individuell tilpasset behandling
 26. 26. + 27 Ungdom og verdibasert helseveiledning  Invitasjon til menings- og erfaringsutveksling  Ungdommens egne verdier og prioriteringer i den situasjonen hun/han er i, er grunnlaget for veiledningen  Ikke noe helsepersonell ut fra helsefaglige vurderinger har ansvaret for at blir gjennomført - men ungdommens eget «prosjekt»  Makten til å definere hvilke verdier og prioriteringer som skal legges til grunn, skal helt og fullt ligge hos ungdommen
 27. 27. Skam i ny forkledning:Fedme – ensomhet – opplevelse av manglende mestring
 28. 28. «Empowerment handler også i stor grad om å vriskamfølelsen over til en positiv følelse av egenverd og tro på egne krefter. Først når dette skjer, vil grunnlaget for endring være tilstede» (Brataas, mfl.:82)
 29. 29. + 30 Helsefremmende kommunikasjonsteknologiske muligheter  Web-basert informasjon/veiledning/livsstilsendring  Bruk av sms/chatveiledning  Online-veiledning/e-terapi
 30. 30. Anerkjennbegrensningene &fokuser påmulighetene
 31. 31. + Aktuell lesning og referanser: 32  Aktivitetshåndboken, 2008: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling, Helsedirektoratet  Antonovsky, A, 2000: Helbredets mysterium. Hans Reitzels Forlag  Brataas, H. 2011: Sykepleiepedagogisk praksis, Oslo Gyldendal Akademisk  Lerdal, A. & Fagermoen, M.S. 2011: Læring og mestring- et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning, Gyldendal, Akademisk  Lunde, E. Lerdsal, B. & Stubrud, L.H. 2011: Habilitering av barn og unge - tiltak for helsefremming og mestring Oslo, Universitetsforlaget  Naidoo J & Wills J (2009): Health promotion: Foundation for health. 3. ed. London: Balliere Tindell.  Sletteland, N & Donovan, R. 2012: Helsefremmende lokalsamfunn, Oslo, Gyldendal Akademisk (in press)  WHO (1998): Health PromotionGlossary. [ http://www.who.int/healthpromotion/about/HPG/en/]

×