Bai Giang T T A P G 5

567 views
490 views

Published on

bai giang xu ly anh Tran Trung Anh

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
567
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai Giang T T A P G 5

 1. 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O M CL C TRƯ NG IH CM A CH T Khái ni m v oán c, i u v nh C u trúc logic c a quá trình oán c CHƯƠNG 5 nh CƠ S OÁN C VÀ Các chu n oán c nh Các cơ s c a oán c i u v nh I UV NH Các y u t nh hư ng n chính xác oán c, i u v nh Tr n Trung Anh B môn o nh và Vi n thám Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 2 Khái ni m oán c i uv Không gi ng như b n , nh o chưa ư c t ng quát hóa và mã hóa (ký hi u) v các thông tin hình h c, thông tin thu c Photo Interpretation: làm rõ nghĩa c a nh tính c a i tư ng t i th i i m thành l p b n . Cho nên ph i ti n hành oán c và i u v nh. oán c (gi i oán) nh là k thu t chi t tách thông tin nh tính và nh lư ng c a i tư ng o t hình nh c a B N ANG NHÌN TH Y NH NG chúng d a trên các tri th c chuyên ngành, các tài li u liên quan và kinh nghi m c a ngư i gi i oán (n i nghi p). I TƯ NG NÀO? i u v nh: i u tra, i soát và o v l i cho úng hi n tr ng v nh tính và nh lư ng c a i tư ng o t i th i i m thành l p b n . (ngo i nghi p, ki m tra, chính xác hóa và b sung k t qu oán c, o v b sung nh ng thay i…) Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 3 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 4 1
 2. 2. ? Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 5 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 6 ? C u trúc Logic c a quá trình gi i oán nh Hình nh Quan sát Công c Tài li u Ki n th c Gi i oán chuyên ngành Kinh nghi m T ng h p Phân tích ánh giá Phân lo i Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 7 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 8 2
 3. 3. Chu n oán c nh 1. Chu n oán c tr c ti p Khái ni m: Nh ng d u hi u có tính quy lu t nh nghĩa: là nh ng c tính c a i tư ng o th hi n trên nh dùng nh n bi t thông tin ư c ghi nh n trên nh mà m t ngư i c m hình h c, thu c tính c a i tư ng g i là các th tr c ti p ư c. chu n oán c nh. 1.1. Chu n hình dáng Phân lo i: 1.2. Chu n kích thư c • Chu n oán c tr c ti p 1.3. Chu n màu s c • Chu n oán c gián ti p 1.4. Chu n n n nh • Chu n oán c c u trúc t ng h p 1.5. Chu n bóng Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 9 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 10 1.1. Chu n hình d ng (shape) Ví d : Chu n hình d ng Xác nh s có m t và tính ch và tc a i tư ng thông qua vi c phát hi n u tiên v phá chính chí di n m o c a i tư ng trên nh b ng m t. Hình d ng xác xá nh; Hình d ng không xác Hì xá nh Hình kh i Hình tuy n Hình ph ng Hì Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 11 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 12 3
 4. 4. Ví d : Chu n hình d ng 1.2. Chu n kích thư c (size) 1. Kích thư c tương i: là s so sánh kích thư c sá kí c a i tư ng này v i i tư ng kia trên nh. nà 2. Kích thư c tuy t i: kích thư c trên th c a ư c tính toán thông qua kích thư c trên nh và tí toá kí và t l nh H D = d ⋅ ma = d ⋅ f Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 13 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 14 Ví d : chu n kích thư c Ví d : chu n kích thư c Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 15 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 16 4
 5. 5. 1.3. Chu n tông màu (colour/tone) Màu vô s c và màu h u s c Màu và tông màu c a i tư ng ch p, c a i tư ng này so v i i tư ng kia trên nh là m t chu n ư c dùng gi i oán nh Có các lo i màu như sau: *Trên nh en tr ng (toan, en tr ng) có màu vô s c: en, gio m, gio nh t, tr ng nh t, tr ng… * Trên nh màu (t h p màu): có màu h u s c: , vàng, da cam, l c, lam, chàm, tím… Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 17 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 18 Ví d : chu n tông màu Màu t nhiên Màu gi Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 19 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 20 5
 6. 6. 1.4. Chu n n n nh (texture) Ví d : chu n n n nh c tính t nhiên c a i tư ng ch p ư c R tmn Mn Trung bình bì Thô R t thô th hi n qua c u trúc c a chúng trên nh Ph thu c vào: R ng lá kim R ng nguyên Kh năng ph n x ph , c u trúc b ngoài, tái sinh sinh lá r ng m c a i tư ng, nh y c a phim. R ng lá r ng N n nh: R ng trư ng R ng nguyên thành sinh lá kim R t m n->M n->Trung bình->Thô->R t thô Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 21 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 22 Ví d : chu n n n nh Ví d : chu n n n nh M n, trung bình, thô Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 23 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 24 6
 7. 7. Ví d : chu n n n nh 1.5. Chu n bóng (shadow) * Bóng b n thân làm n i b t tính không gian c a i tư ng Bó là tí * Bóng Bó là chu n oán c quan tr ng khi oá tương ph n gi a bóng a v t và n n l n hơn bó và tương ph n gi a a v t và n n, phát hi n ra i tư ng. Nhưng nó cũng có tác h i phá Nhưng nó có là che khu t các i tư ng khác bên c nh. cá khá T chi u dài c a bóng và góc nghiêng c a tia sáng m t tr i dà bó và sá Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 25 có th Trung Anh ư c chi Photogrammetry and Remotev t Tran tính u cao c a a Sensing 26 Ví d : chu n bóng Ví d : chu n bóng Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 27 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 28 7
 8. 8. 2.1. Chu n m i quan h tương h 2. Chu n oán c gián ti p (relationship) Dùng ch ra s có m t các i tư ng hay tính ch t c a chúng không th hi n Các i tư ng th hi n không rõ ràng hay rà trên nh ho c không xác nh ư c theo không y . các chu n tr c ti p Bao g m các chu n sau: 2.1. Chu n m i quan h tương h Các i tư ng ch p lên nh có cùng n n màu. có mà 2.2. Chu n d u v t ho t ng 2.3. Chu n phân b Các i tư ng b các i Ph i có ki n th c v a hình, a m o, tư ng khác che l p. khá quy lu t phân b , quy ho ch… Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 29 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 30 2.2. Chu n d u v t ho t ng Ví d : Chu n m i quan h tương h (operation) Các ho t ng c a t nhiên và con ngư i gi i oán oá tính ch t c a i tư ng. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 31 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 32 8
 9. 9. Ví d : Chu n d u v t ho t ng 2.3. Chu n phân b (Association) Các quy lu t phân b trong t nhiên và và nhân t o gi i oán tính oá tí ch t c a i tư ng. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 33 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 34 Ví d : Chu n phân b 3. Chu n oán c c u trúc t ng h p (partern) C u trúc hình nh là ki u s p x p các y u t c a i tư ng ch p theo m t tr t t quy lu t nh t nh ph thu c vào tính ch t quang h c, hình h c. Bao g m các lo i c u trúc sau: Ch m m n, ch m thô, d ng loang l , d ng v y, d ng g n sóng, d ng d i song song, d ng răng lư c, d ng ô m ng, d ng kh m, d ng cành cây. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 35 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 36 9
 10. 10. Ví d : Chu n oán c c u trúc t ng h p Ví d : Chu n oán c c u trúc t ng h p Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 37 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 38 Ví d : Chu n oán c c u trúc t ng h p CƠ S C A OÁN C, I U V NH 1. Cơ s a lý c a oán c i u v 2. Cơ s sinh lý c a oán c i u v 3. Cơ s ch p nh c a oán c i u v Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 39 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 40 10
 11. 11. 1. Cơ s a lý c a oán c, i u v 2. Cơ s sinh lý c a oán c, i u v Nghiên c u a lý c a oán c i u v Các i tư ng phân b , s p x p theo Các i tư ng trên nh ư c quan sát, m t quy lu t nh t nh t o ra m t qu n th gi i oán thông qua m t ngư i. Tìm hi u kh lãnh th t nhiên. Cơ s a lý, a m o và năng quan sát, c m th ánh sáng, kh năng các m i quan h gi a các i tư ng a lý c thông tin, gi i h n ti p nh n thông tin c a t ng vùng mi n c n ư c ngư i gi i c a m t ngư i giúp cho quá trình oán c oán n m rõ. Khi bi t ư c quy lu t này ta ư c chính xác. có th s d ng t t các chu n oán c i u (chương 3) v gián ti p và t ng h p khai thác thông tin chính xác c a i tư ng ch p. Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 41 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 42 Quan sát l p th khi gi i oán nh 3. Cơ s ch p nh c a oán c, i u v Các i tư ng trên b m t trái t ph n x ho c b c x sóng i n t (ánh sáng) khác nhau, thông qua môi trư ng truy n sáng, qua h th ng kính v t tác ng lên v t li u c m quang ho c các b c m c a máy ch p nh thu nh n hình nh. Vi c tìm hi u rõ b n ch t c a quá trình t o nh giúp cho công tác oán c tr nên linh ho t, khai thác thông tin nh m t cách t i a và h p lý. (chương 1) Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 43 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 44 11
 12. 12. Các y u t nh hư ng n Các n i dung c n n m b t ư c chính xác oán c i u v nh T i sao ph i oán c, i u v nh 1. T l nh, nh nghiêng, nh b ng, nh n n Khái ni m v oán c, i u v nh. S n ho c bình nh. ph m c a oán c, i u v nh 2. Kh năng tăng cư ng ch t lư ng nh 3. Ch t lư ng ch p nh C u trúc logic c a quá trình oán c nh 4. Kh năng quan sát c a m t ngư i Các chu n oán c nh 5. Các tài li u có ý nghĩa tr c a b n : b Ý nghĩa c a các cơ s c a oán c i u v nh m u, khóa gi i oán, b n cũ, b n nh chuyên … Các y u t nh hư ng n chính xác oán 6. Kinh nghi m c a ngư i gi i oán c, i u v nh Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 45 Tran Trung Anh Photogrammetry and Remote Sensing 46 12

×