May 2012

346
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
346
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

May 2012

 1. 1. Vol 8, Issue: 67 May - 2012 nelavankaonline.com iô°ûÑdG á∏› ≥ë∏e - (ájƒ¨∏àdG á¨∏dÉH) ∫Ó¡dG á∏›
 2. 2. 67May - 2012 97266676 ÚH ó«ª◊G ¿RGƒàdG - âjƒµdG ‘ iôNC’G á«¡«aÎdG øcÉeC’G - ™ªàéª∏d áKQÉc ÉHôdG - ¢ùØædÉH á≤ãdGh ¿ÉÁ’G ∑ôeCG øe »àNCG Éj - ΩÓ°SE’G ádÉ°SQ - º∏°Sh ¬«∏Y ˆG ≈∏°U »ÑædG É¡«a Ö°†Z ∞bGƒe - ó«°TôdG π≤©dGh áØWÉ©dG ˆG ™e ÜOC’G - »àjƒµdG ïÑ£dG - º«¶©dG πLôdG - áæé∏dG QÉÑNG - áæ°ùdGh ÜÉàµdG øe ∂Jó«≤Y òN - ÜÉé◊ÉH
 3. 3. 2
 4. 4. 3
 5. 5. 4
 6. 6. 5
 7. 7. 6
 8. 8. 7
 9. 9. 8
 10. 10. 9
 11. 11. 10
 12. 12. 11
 13. 13. 12
 14. 14. 13
 15. 15. 14
 16. 16. 15
 17. 17. 16
 18. 18. 17
 19. 19. 18
 20. 20. 19
 21. 21. 20
 22. 22. 21
 23. 23. Advertisement 30% Discount 20% Discount Description Rate for One year for one Month 1 Inside Page of Front Cover KWD 150 KWD 105 KWD 120 2 Inside Page of Back Cover KWD 150 KWD 105 KWD 120 3 Single Page Inside KWD 100 KWD 70 KWD 80 4 Two middle pages KWD 200 KWD 140 KWD 160 5 Back Cover Page KWD 200 KWD 140 KWD 160Half Page : Half of the above mentioned rates ❖ Quarter Page : Quarter of the above mentioned rates contact: abdussalamsyed@ymail.com, Tel.No: 97248933

×