Your SlideShare is downloading. ×
0
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Training voorjaarsnota gemeente deventer, 26 mei 2011

615

Published on

De training voorjaarsnota, voor de gemeente Deventer, gegeven door adviseur Joost Janssen op 26 mei 2011

De training voorjaarsnota, voor de gemeente Deventer, gegeven door adviseur Joost Janssen op 26 mei 2011

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
615
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. De voorjaarsnotaHet sturingsdocument bijuitstekJoost JanssenEvert Jan Kruijswijk Jansen
 • 2. Programma/ De voorjaarsnota algemeen - Planning- en controlcyclus (korte herhaling) - De voorjaarsnota/ De voorjaarsnota van Deventer - Inkomsten en uitgaven - Nieuw beleid versus bezuinigingen - Reserves en voorzieningen - Weerstandsvermogen en grondexploitatie
 • 3. “Aan het hoofd van de gemeente staat de raad” (Grondwet, art 125)
 • 4. Planning- & controlcyclus⁄ Cyclus van voorjaar tot voorjaar⁄ Voorjaar: voorjaarsnota (VN) = monitoring⁄ Voorjaar: kadernota (KN) = kaderstelling - Wensen van de raad m.b.t. de begroting - „Kaders‟ voor de begroting⁄ Najaar: programmabegroting (PB) = kaderstelling - Begroting op basis kadernota - Vertaling van beleid in financiële consequenties⁄ Najaar: najaarsnota (NN) = monitoring⁄ Nieuwe jaar: jaarstukken/-rekening (JS) = controle - Verantwoording⁄ Gedurende het jaar (iedere raadsvergadering): begrotingswijzigingen
 • 5. Planning- en controlcyclus2009 (t-1) JS= controle2010 (t) VJN NJN= monitoring2011 (t+1) KN PB= kaderstelling
 • 6. Wat is de voorjaarsnota?⁄ Rapporteert over voortgang van beleid en budget, zoals afgesproken in de begroting van het lopende jaar (jaar t) (voorjaarsnota)⁄ Is het begin van de begrotingscyclus (jaar t+1) (kadernota/perspectiefnota)⁄ Biedt mogelijkheden om grote beleidswijzigingen in te zetten⁄ Wordt aangeboden door het college⁄ Is geen definitieve begroting⁄ Moment om politieke doelen helder te maken
 • 7. Input voor de voorjaarsnota⁄ Verwachte inkomsten en uitgaven⁄ Autonome ontwikkelingen⁄ Voortschrijdend inzicht/meevallers/tegenvallers⁄ Wensen (ambtelijk/college/raad)
 • 8. Inkomsten van degemeente Deventer
 • 9. Soorten inkomsten(bronnen)⁄ Rijk – Gemeentefonds - algemene uitkering (AU) - integratie en decentralisatie-uitkeringen⁄ Rijk – Specifieke uitkeringen - brede doel uitkeringen (BDU) - specifieke doeluitkeringen⁄ Eigen inkomsten: - belastingen, heffingen en leges - overige eigen inkomsten
 • 10. Inkomsten van de gemeenteBron: POR Gemeentefonds, BZK (2008)
 • 11. Inkomsten vanuit het Rijk HET RIJK Ministerie van BZK / Gemeentefonds: - Algemene uitkering (AU - Integratie- en decentralisatieuitkeringMinisterie van VWS/J&G Gemeente/ Specifieke uitkeringen Deventer - Brede doeluitkering (BDU) Centrum Jeugd en GezinMinisterie van SZW/ Specifieke uitkeringen - Brede doeluitkering (BDU) participatiebudget
 • 12. Positief nieuws?
 • 13. Inkomsten en uitgaven⁄ „Samen de trap op en samen de trap af‟ weer ingevoerd. Voordeel of nadeel?⁄ Algemene uitkering stijgt, maar er dreigen veel efficiencykortingen Hoe gaat Deventer hiermee om? (p. 62, VJN)⁄ Mogelijkheden voor extra belastinginkomsten of heffingen? (p. 59, VJN)
 • 14. Autonome ontwikkelingen⁄ “Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen waarop vanuit de gemeente geen invloed kan worden uitgeoefend, maar welke wel een effect hebben op de financiële huishouding van de gemeente.” (p. 14, VJN)Vraag: Hoe autonoom zijn de „autonome‟ ontwikkelingen uit devoorjaarsnota?⁄ Gevolgen bestuursakkoord?
 • 15. Bezuinigingen vs. nieuw beleid⁄ Nieuw beleid: pagina 16-17⁄ Bezuinigingen: pagina 18 en bijlage 5 „Kwestie van kiezen‟⁄ Hoe nieuw is nieuw beleid?⁄ Welke ruimte is er voor nieuw beleid dat de komende jaren wordt bedacht?⁄ Reserve Gemeentebrede Investeringen
 • 16. Financiële positie vanDeventer
 • 17. Reserves en voorzieningen⁄ Reserves zijn „spaarpotten‟ van de gemeente.⁄ Voorzieningen dienen voor opvangen van verplichtingen, verliezen en „zekere‟ risico‟s. Reserves Voorzieningen Resultaatbestemming Resultaatbepaling Eigen vermogen Vreemd vermogen Geen verplichting Verplichting Vrij besteedbaar Niet vrij besteedbaar Omvang niet verplicht gelijk aan risico Omvang verplicht gelijk aan risico Raad beslist expliciet over aanwending Raad beslist impliciet over aanwending
 • 18. Soorten en functies reservesSoort OmschrijvingAlgemene reserves - algemene risico‟s - „vrij besteedbaar‟ - weerstandsvermogenBestemmingsreserves - raad bestemd (te wijzigen) - verwachte (omvangrijke) uitgaveStille reserves - actuele waarde > boekwaarde - direct verkoopbaar - weerstandsvermogen/ Functies- Spaarfunctie / bestedingsfunctie- Bufferfunctie- Egalisatiefunctie (hoofdfunctie voorzieningen)- Inkomens- en financieringsfunctie ((bespaarde) rente)
 • 19. Rol van raad bij reserves Beslist over Stelt beleid t.a.v. reserves & RAAD onttrekkingen, stortingen voorzieningen / en instellen reserves in weerstandsvermogen vast relatie tot doelstellingen en weerstandsvermogen College informeert over toereikendheid reserves m.b.t. doelstellingen en weerstandsvermogenConclusie: Reserves zijn 100% onderdeel vanbudgetrecht van de raad!
 • 20. Rol van raad bij voorzieningenRAADStelt beleid t.a.v. reserves & Oprichting, stortingen envoorzieningen / onttrekkingen volgen uitweerstandsvermogen vast de noodzaak hiertoe. College informeert over / accountant controleert op toereikendheid voorzieningen
 • 21. om aan te draaien!Vraag vooraf:Heeft u een (volledig) overzicht van - en dus inzicht in- de stand van zaken van de reserves envoorzieningen?Opmerking vooraf:Stand van knoppen is uitkomst van politiek-bestuurlijkediscussie!
 • 22. Kwaliteitsniveau van voorzieningenRaad heeft bevoegdheid om kaders voor (verplicht)ingestelde voorzieningen te wijzigen en daarmee deomvang te beïnvloeden.• Instellen voorziening verplichtend karakter (accountant ziet toe op toereikendheid).• Beinvloeden van omvang van voorziening door beleidswijzigiging (bijvoorbeeld onderhoudsniveau).Dus beleidskeuzes bepalen omvang (toevoeging aanen vrijval van) voorzieningen!
 • 23. Vrij besteedbaar vs. geblokkeerd voor financieringRaad bepaalt welk gedeelte van reserves wordtgeblokkeerd voor rentebaten (in de exploitatie).Voorbeeld: “Rente vermogensreserve”, p. 14 (nr. 19), p. 15,53, 55-56, 69 (VJN)Vraag: In hoeverre is vermogensreserve vrij besteedbaar?
 • 24. Vrij besteedbaar vs. geblokkeerdvoor exploitatie
 • 25. Weerstandsvermogen⁄ “Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (de middelen waarover de gemeente kan beschikken om niet begrote kosten die onverwachts en substantieel zijn te dekken) en de benodigde weerstandscapaciteit (de risico‟s waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn afgesloten)”. (p. 57 VJN)⁄ Een adequaat weerstandsvermogen voorkomt dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen of verhoging van belastingen. Het geeft de „robuustheid‟ van de begroting aan.Vraag: Risicocategorie 3 (p. 61, VJN) conform definitie/formule?
 • 26. Componenten weerstandsvermogenRaad kiest welke vermogensbestandsdelen inweerstandscapaciteit worden meegenomen(geblokkeerd)!Onderdelen weerstandscapaciteit Deventer/ Reserves - Algemene reserve*/ Onbenutte (flexibele) begrotingsruimte - Post onvoorzien* - Stelpost autonome ontwikkelingen/ Onbenutte investeringsruimte * = incidentele/ Onbenutte belastingcapaciteit weerstandscapaciteit/ Stille reserve*
 • 27. Weerstandsvermogen Deventer⁄ Onderdeel algemene reserve: “Egalisatiereserve rente” à € 2.900.000 (p. 20-21 en 58, VJN en p. 177 PB) Vraag: In hoeverre kan deze reserve dienen als weerstandsvermogen?⁄ Stille reserve geen onderdeel weerstandsvermogen. Waarom niet?⁄ Onbenutte belastingcapaciteit - OZB (macronorm) - Rioolheffing t.b.v. voorziening riolering (onderhoud + vervanging)
 • 28. Robuustheid weerstandsvermogenDe raad kan robuustheid van weerstandsvermogenvaststellen; risicovol (ratio < 1,0) of risicoarm (ratio > 1,0).Risicovol: Kans op (eenmalige) tegenvallers die (in exploitatie) moetenworden opgelost, minder middelen geblokkeerd voorweerstandsvermogenRisicoarm: Oplossing binnen weerstandsvermogen beter mogelijk, geengevolgen voor exploitatie (voortgang beleidsvoornemens.Vraag: Risicocategorie 2 (score 8) wel of niet meenemen in bepaling vanbenodigde weerstandscapaciteit? (p. 61, VJN)Conclusie: Ook noemer van invloed op ratio!
 • 29. Meer weten?⁄ www.necker.nl⁄ joost@necker.nl Hoe en wat voor het raadslid, door Jan Dirk Pruim Ik raadslid, door Geeske Wildeman, Jasper Loots, Roel Freeke en Tom Smolders/ Gemeenteraad.nl

×