Company
LOGO
ปฏิบัติการเครื่อง
ฉายภาพสามมิติ
อ.ดร.นาถวดี นันทาภินัย
Company Logo
www.themegallery.com
Contents
ข้อควรระวังในการใช้1
ส่วนต่างๆ ของเครื่อง2
ขั้นตอนการใช้เครื่อง3
การเชื่อมต่อ4
คำาแนะนำาด้านความ
ปลอดภัยที่สำาคัญ
1. อ่านคำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้งาน ควรอ่านคำาแนะนำาก่อนใช้งาน
2. การเก็บรัก...
การทำาความสะอาด ต้องถอดปลั๊กก่อนทำาความสะอาดทุก
ครั้ง เช็ดเครื่องด้วยผ้านุ่ม หากจำาเป็นควรใช้นำ้ายา
ทำาความสะอาดที่เจือจา...
6. อุปกรณ์เสริม หลีกเลี่ยงการใช้
อุปกรณ์เสริมที่บริษัทผู้ผลิตไม่ได้
แนะนำา เพราะอาจทำาความเสีย
หายแก่เครื่องได้ ควรใช้สาย...
Company Logo
www.themegallery.com
7. นำ้าและความชื้น อาจทำาให้เครื่องมีปัญหาไฟฟ้าช็อต
ควรหลีกเลี่ยงการวางเครื่องในที่มีคว...
Company Logo
www.themegallery.com
8. การวางและเคลื่อนย้าย ควรวางเครื่องในที่
ปลอดภัย รวมถึงการเคลื่อนย้ายด้วยความ
ระมัดระ...
9. กระแสไฟ ควรใช้กระแสไฟตามคำา
แนะนำาที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่อง หากไม่แน่ใจ
ควรปรึกษาตัวแทนจำาหน่าย
10. ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่มาพ...
Company Logo
www.themegallery.com
12. เสา
อากาศ หาก
มีเสาอากาศ
ภายนอกที่
ต่อเชื่อมอยู่
กับตัวเครื่อง
ควรแน่ใจว่า
เสาอากาศ
...
Company Logo
www.themegallery.com
13. ฟ้าผ่า เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าช็อตในเวลาที่มีพายุฟ้า
คะนอง หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่...
14. สายไฟ ระบบเสาอากาศภายนอกไม่ควร
ติดตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสายไฟหรือสาย
ไฟฟ้าอื่น หรือแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า เมื่อติดต...
Company Logo
www.themegallery.com
17.การบริการ ไม่ควรซ่อมเครื่องเองโดยการแกะชิ้นส่วน
ใดๆ ในตัวเครื่อง เพราะอาจทำาให้เกิดค...
18. เมื่อเครื่องมีปัญหา ให้ถอดปลั๊กก่อนแล้วจึงติดต่อเจ้า
หน้าที่ในปัญหาต่างๆ อาทิ
- ความเสียหาย
- สายไฟหรือปลั๊กไฟไม่ทำ...
19. เมื่อเครื่องจำำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่
ต่ำงๆ ควรตรวจให้แน่ใจว่ำชิ้นส่วนที่ได้รับ
กำรเปลี่ยนเป็นอะไหล่แท้จำกบริษัทผู้ผลิ...
Company Logo
www.themegallery.com
ส่วนต่ำงๆ ของ
เครื่องvisualizer
Company Logo
www.themegallery.com
แผงควบคุมด้ำนหลัง
Company Logo
www.themegallery.com
Operation Panel แผงระบบปฏิบัติกำร
Company Logo
www.themegallery.com
Company Logo
www.themegallery.com
ขั้นตอนกำรเปิดใช้เครื่อง
ยกแขนไฟส่องทั้งสองข้ำงขึ้น
Company Logo
www.themegallery.com
กดที่ล็อคแขน ยกแขนขึ้นจนสุด
Company Logo
www.themegallery.com
หมุนหัวกล้องให้ส่องที่วัตถุ
Company Logo
www.themegallery.com
เปิดฝำครอบกล้องออก
Company Logo
www.themegallery.com
ขั้นตอนกำรเก็บเครื่อง
ปิดฝำครอบเลนส์
Company Logo
www.themegallery.com
หมุนกล้องกลับเข้ำที่
Company Logo
www.themegallery.com
กดปุ่มล็อค ยกแขนลงจนสุด
Company Logo
www.themegallery.com
พับไฟส่องกลับเข้ำที่
Company Logo
www.themegallery.com
การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์
Company Logo
www.themegallery.com
Operation การเปิดใช้งาน
กดสวิตช์เปิดเครื่อง
Company Logo
www.themegallery.com
วางวัตถุที่จะฉายลงบนแผง
Company Logo
www.themegallery.com
เมื่อใช้เครื่องเสร็จ ปิดสวิตช์
Company Logo
www.themegallery.com
การปรับโฟกัส
Company Logo
www.themegallery.com
ปรับที่ปุ่มปรับโฟกัสที่แผงของ
เครื่อง
Company Logo
www.themegallery.com
เมื่อใช้กับวัตถุที่เป็นฟิล์มหรือ
แผ่นใส
Company Logo
www.themegallery.com
ปรับปุ่ม BACK LIGHT ที่แผง
Company Logo
www.themegallery.com
ปรับ White Balance
Company Logo
www.themegallery.com
ปรับมุมกระดาษ
กดปุ่ม ZOOM PRESET
Company Logo
www.themegallery.com
การแช่ภาพ
กดปุ่ม Still Picture
Company Logo
www.themegallery.com
วัตถุเป็นสีขาว
กดปุ่ม White Paper
Company Logo
www.themegallery.com
ปรับความมืดสว่าง
ปรับความสว่างที่ปุ่ม EXPOSER
ปรับความ Hard soft ที่ปุ่ม DETAIL
Company Logo
www.themegallery.com
ระบบการเชื่อมต่อ
Company Logo
www.themegallery.com
Changing to Sources via External Input Equipment
Company Logo
www.themegallery.com
ปรับปุ่ม INPUT SELECT
Company Logo
www.themegallery.com
การบันทึกโดยใช้ VCR
 ถ้าต้องการบันทึกโดยใช้ VCR ให้ทำาการเชื่อมต่อ visualizer กับ
VCR โ...
Company Logo
www.themegallery.com
alizer or Video Presentation Stand V
เป็นเครื่องฉายภาพ 3 มิติที่ใช้
ร่วมกับ LCD Projecto...
Company Logo
www.themegallery.com
ZOOM
OUT
ขยายภาพมุม
กว้าง
ZOOM IN
ขยายภาพเฉพาะส
ปรับแสงตามต้องการ
ปรับความคมชัดของภาพ
ปร...
Company Logo
www.themegallery.com
เครื่องนำาเสนอภาพ ( EIKI
LCD – projector )เป็นเครื่องนำาเสนอ
ภาพของเครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ...
Company Logo
www.themegallery.com
–การเปิด ปิดเครื่องนำาเสนอภาพ
Projector )
ครื่อง
ญญานที่ต้องการใช้งานให้เรียบร้อยก่อนเปิ...
Company Logo
www.themegallery.com
Power สวิทซ์
เปิด - ปิด
INPUT
ODEที่จะเปลี่ยนภาพจาก VIDEO
เป็นภาพจาก COMPUTER
ZOOM
ขยายภ...
Company Logo
www.themegallery.com
POWER เปิด - ปิดเครื่อง
ZOOM ย่อ - ขยายจอภาพ
FOCUS ปรับความคมชัดของภาพ
INPUT
MENU เลือกป...
Company Logo
www.themegallery.com
DELTA AV600 LCD
Projector
เป็นเครื่องนำาเสนอภาพ
ของเครื่องฉายภาพ 3
มิติ สามารถที่จะเลือก...
Company Logo
www.themegallery.com POWER เปิด - ปิดเครื่อ
ADJUST เลือก MODE เป็น VIDEO หรือ V
MENU เลือก ระบบที่ต้องก
NEXT ...
Company
LOGO
www.themegallery.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปฏิบัติการเครื่องฉายภาพสามมิติ2556

545 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
545
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปฏิบัติการเครื่องฉายภาพสามมิติ2556

 1. 1. Company LOGO ปฏิบัติการเครื่อง ฉายภาพสามมิติ อ.ดร.นาถวดี นันทาภินัย
 2. 2. Company Logo www.themegallery.com Contents ข้อควรระวังในการใช้1 ส่วนต่างๆ ของเครื่อง2 ขั้นตอนการใช้เครื่อง3 การเชื่อมต่อ4
 3. 3. คำาแนะนำาด้านความ ปลอดภัยที่สำาคัญ 1. อ่านคำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัยในการ ใช้งาน ควรอ่านคำาแนะนำาก่อนใช้งาน 2. การเก็บรักษา ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้ งาน เพื่อใช้สำาหรับการอ้างอิงถึงการใช้งานที่ ถูกต้อง 3. ความระมัดระวัง ควรระลึกถึงคำาเตือน เกี่ยวกับความระมัดระวังในการใช้งานเพื่อ ความปลอดภัย 4. ใช้งานตามคำาแนะนำา ควรใช้งานเครื่องCompany Logo www.themegallery.com
 4. 4. การทำาความสะอาด ต้องถอดปลั๊กก่อนทำาความสะอาดทุก ครั้ง เช็ดเครื่องด้วยผ้านุ่ม หากจำาเป็นควรใช้นำ้ายา ทำาความสะอาดที่เจือจางชุบนำ้าบิดให้หมาดก่อนเช็ดเครื่อง ในขั้นตอนสุดท้ายให้เช็ดเครื่องด้วยผ้าแห้ง ห้ามใช้ทินเนอ ร์ นำ้ามันเบนซิน หรือวัสดุไวไฟอื่นในการทำาความสะอาด เครื่อง เพราะอาจทำาให้เครื่องเสียหายได้ Company Logo www.themegallery.com
 5. 5. 6. อุปกรณ์เสริม หลีกเลี่ยงการใช้ อุปกรณ์เสริมที่บริษัทผู้ผลิตไม่ได้ แนะนำา เพราะอาจทำาความเสีย หายแก่เครื่องได้ ควรใช้สายต่อ เชื่อมจากบริษัทผู้ผลิตโดยเฉพาะ และตรวจสอบทุกครั้งว่าเชื่อมต่อ อย่างถูกต้องแล้ว Company Logo www.themegallery.com
 6. 6. Company Logo www.themegallery.com 7. นำ้าและความชื้น อาจทำาให้เครื่องมีปัญหาไฟฟ้าช็อต ควรหลีกเลี่ยงการวางเครื่องในที่มีความชื้น หรือถูกนำ้าได้ ง่าย รวมถึงในที่มีอากาศร้อนด้วย
 7. 7. Company Logo www.themegallery.com 8. การวางและเคลื่อนย้าย ควรวางเครื่องในที่ ปลอดภัย รวมถึงการเคลื่อนย้ายด้วยความ ระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ ตัวเครื่องรวมถึงผู้ใช้งาน
 8. 8. 9. กระแสไฟ ควรใช้กระแสไฟตามคำา แนะนำาที่ติดอยู่ที่ตัวเครื่อง หากไม่แน่ใจ ควรปรึกษาตัวแทนจำาหน่าย 10. ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่มาพร้อมเครื่องจะ เป็นแบบสามขา เพื่อความปลอดภัยใน การใช้งาน ควรเสียบปลั๊กไฟเข้ากับ เต้ารับที่มี 3 ช่อง Company Logo www.themegallery.com
 9. 9. Company Logo www.themegallery.com 12. เสา อากาศ หาก มีเสาอากาศ ภายนอกที่ ต่อเชื่อมอยู่ กับตัวเครื่อง ควรแน่ใจว่า เสาอากาศ นั้นเป็น สายดิน เพื่อ
 10. 10. Company Logo www.themegallery.com 13. ฟ้าผ่า เพื่อป้องกันระบบไฟฟ้าช็อตในเวลาที่มีพายุฟ้า คะนอง หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน ควรถอด ปลั๊กเครื่องเพื่อความปลอดภัย
 11. 11. 14. สายไฟ ระบบเสาอากาศภายนอกไม่ควร ติดตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสายไฟหรือสาย ไฟฟ้าอื่น หรือแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า เมื่อติดตั้ง ระบบเสาอากาศภายนอก ควรตรวจดูเพื่อความ มั่นใจ เพื่อป้องกันระบบไฟตกหรือไฟฟ้าช็อต 15. เต้าเสียบ ไม่ควรเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ ที่มีปลั๊กไฟอื่นอยู่มากเกินไป เพื่อป้องกันปัญหา ไฟฟ้าช็อต Company Logo www.themegallery.com
 12. 12. Company Logo www.themegallery.com 17.การบริการ ไม่ควรซ่อมเครื่องเองโดยการแกะชิ้นส่วน ใดๆ ในตัวเครื่อง เพราะอาจทำาให้เกิดความเสียหายได้ ควรติดต่อตัวแทนจำาหน่ายในเรื่องการบริการหลังการขาย
 13. 13. 18. เมื่อเครื่องมีปัญหา ให้ถอดปลั๊กก่อนแล้วจึงติดต่อเจ้า หน้าที่ในปัญหาต่างๆ อาทิ - ความเสียหาย - สายไฟหรือปลั๊กไฟไม่ทำางาน หรือมีปัญหา - เมื่อมีของเหลวหรือวัตถุใดๆ เข้าไปในตัวเครื่อง - เมื่อเครื่องถูกนำ้าหรือความชื้น - หากเครื่องไม่สามารถทำางานได้ แม้ว่าท่านได้ปฏิบัติ ตามคำาแนะนำานี้แล้ว - เมื่อเครื่องตกหรือได้รับความเสียหายจากการกระแทกCompany Logo www.themegallery.com
 14. 14. 19. เมื่อเครื่องจำำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่ ต่ำงๆ ควรตรวจให้แน่ใจว่ำชิ้นส่วนที่ได้รับ กำรเปลี่ยนเป็นอะไหล่แท้จำกบริษัทผู้ผลิต เครื่อง มิเช่นนั้นอำจเกิดปัญหำในกำรใช้งำน ครั้งต่อไปได้ 20. กำรตรวจสอบ หลังจำกมีกำรตรวจ แก้ไขสภำพเครื่องแล้ว ควรให้ช่ำงเทคนิค ลองทดสอบเครื่องให้อีกครั้ง Company Logo www.themegallery.com
 15. 15. Company Logo www.themegallery.com ส่วนต่ำงๆ ของ เครื่องvisualizer
 16. 16. Company Logo www.themegallery.com แผงควบคุมด้ำนหลัง
 17. 17. Company Logo www.themegallery.com Operation Panel แผงระบบปฏิบัติกำร
 18. 18. Company Logo www.themegallery.com
 19. 19. Company Logo www.themegallery.com ขั้นตอนกำรเปิดใช้เครื่อง ยกแขนไฟส่องทั้งสองข้ำงขึ้น
 20. 20. Company Logo www.themegallery.com กดที่ล็อคแขน ยกแขนขึ้นจนสุด
 21. 21. Company Logo www.themegallery.com หมุนหัวกล้องให้ส่องที่วัตถุ
 22. 22. Company Logo www.themegallery.com เปิดฝำครอบกล้องออก
 23. 23. Company Logo www.themegallery.com ขั้นตอนกำรเก็บเครื่อง ปิดฝำครอบเลนส์
 24. 24. Company Logo www.themegallery.com หมุนกล้องกลับเข้ำที่
 25. 25. Company Logo www.themegallery.com กดปุ่มล็อค ยกแขนลงจนสุด
 26. 26. Company Logo www.themegallery.com พับไฟส่องกลับเข้ำที่
 27. 27. Company Logo www.themegallery.com การเชื่อมต่อกับโปรเจคเตอร์
 28. 28. Company Logo www.themegallery.com Operation การเปิดใช้งาน กดสวิตช์เปิดเครื่อง
 29. 29. Company Logo www.themegallery.com วางวัตถุที่จะฉายลงบนแผง
 30. 30. Company Logo www.themegallery.com เมื่อใช้เครื่องเสร็จ ปิดสวิตช์
 31. 31. Company Logo www.themegallery.com การปรับโฟกัส
 32. 32. Company Logo www.themegallery.com ปรับที่ปุ่มปรับโฟกัสที่แผงของ เครื่อง
 33. 33. Company Logo www.themegallery.com เมื่อใช้กับวัตถุที่เป็นฟิล์มหรือ แผ่นใส
 34. 34. Company Logo www.themegallery.com ปรับปุ่ม BACK LIGHT ที่แผง
 35. 35. Company Logo www.themegallery.com ปรับ White Balance
 36. 36. Company Logo www.themegallery.com ปรับมุมกระดาษ กดปุ่ม ZOOM PRESET
 37. 37. Company Logo www.themegallery.com การแช่ภาพ กดปุ่ม Still Picture
 38. 38. Company Logo www.themegallery.com วัตถุเป็นสีขาว กดปุ่ม White Paper
 39. 39. Company Logo www.themegallery.com ปรับความมืดสว่าง ปรับความสว่างที่ปุ่ม EXPOSER ปรับความ Hard soft ที่ปุ่ม DETAIL
 40. 40. Company Logo www.themegallery.com ระบบการเชื่อมต่อ
 41. 41. Company Logo www.themegallery.com Changing to Sources via External Input Equipment
 42. 42. Company Logo www.themegallery.com ปรับปุ่ม INPUT SELECT
 43. 43. Company Logo www.themegallery.com การบันทึกโดยใช้ VCR  ถ้าต้องการบันทึกโดยใช้ VCR ให้ทำาการเชื่อมต่อ visualizer กับ VCR โดยใช้สาย Video cable
 44. 44. Company Logo www.themegallery.com alizer or Video Presentation Stand V เป็นเครื่องฉายภาพ 3 มิติที่ใช้ ร่วมกับ LCD Projector และสามารถใช้กับ TV Monitor ได้โดยการฉาย อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ได้ทุกชนิดเช่น แผ่นใส , กระดาษ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ มีรูปทรงเพราะ Visualizer นี้สามารถปรับขยายขนาดได้ โดยการกดที่ปุ่ม W เพื่อ เครื่องฉาย ภาพ 3 มิติ
 45. 45. Company Logo www.themegallery.com ZOOM OUT ขยายภาพมุม กว้าง ZOOM IN ขยายภาพเฉพาะส ปรับแสงตามต้องการ ปรับความคมชัดของภาพ ปรับแสงสว่างของภาพ ปุ่มต่างๆที่ใช้ในการควบคุม Visuallizer W T
 46. 46. Company Logo www.themegallery.com เครื่องนำาเสนอภาพ ( EIKI LCD – projector )เป็นเครื่องนำาเสนอ ภาพของเครื่องฉาย ภาพ 3 มิติ สามารถที่ จะเลือกเสนอภาพจาก หน้าจอ Computer VTR และ Video ขนาดความกว้างของ จอภาพ LCD Projector เท่ากับ 100 นิ้ว ควบคุมที่รีโมทร์ เพื่อทำาการZoom และ
 47. 47. Company Logo www.themegallery.com –การเปิด ปิดเครื่องนำาเสนอภาพ Projector ) ครื่อง ญญานที่ต้องการใช้งานให้เรียบร้อยก่อนเปิดเครื่อง OWER ( ปุ่มสีแดงด้านบนของตัวเครื่อง หรือที่ รีโมท นาที เพื่อเป็นการอุ่นหลอดก่อนการใช้งานตามปกติ ข้อควรระวัง ! ห้ามกดปุ่ม POWER ก่อ รื่อง OWER เครื่องจะแสดง POWER OFF ? ที่บนจอภาพ OWER อีกครั้ง สีเขียวติด จึงทำาการ ถอดปลั๊กไฟออก
 48. 48. Company Logo www.themegallery.com Power สวิทซ์ เปิด - ปิด INPUT ODEที่จะเปลี่ยนภาพจาก VIDEO เป็นภาพจาก COMPUTER ZOOM ขยายภาพให้กว้างขึ้น FOCUS ปรับความคมชัดของ
 49. 49. Company Logo www.themegallery.com POWER เปิด - ปิดเครื่อง ZOOM ย่อ - ขยายจอภาพ FOCUS ปรับความคมชัดของภาพ INPUT MENU เลือกปรับค่า ความต้องการ LASER ลำาแสงแสดงทิศทาง เลือก MODE เป็น VIDEO หรือ VISUA
 50. 50. Company Logo www.themegallery.com DELTA AV600 LCD Projector เป็นเครื่องนำาเสนอภาพ ของเครื่องฉายภาพ 3 มิติ สามารถที่จะเลือก เสนอภาพจากหน้าจอ Computer VTR และ Video ขนาดความ กว้างของจอภาพ LCD Projector เท่ากับ 100 นิ้ว ควบคุมที่รีโมท เพื่อ ทำาการZoom และ Focus การเลือกหน้า
 51. 51. Company Logo www.themegallery.com POWER เปิด - ปิดเครื่อ ADJUST เลือก MODE เป็น VIDEO หรือ V MENU เลือก ระบบที่ต้องก NEXT เลือกปรับค่าที่ต้องการ ENTER เข้าสู่ระบบการปรับค่าที่ต้อ
 52. 52. Company LOGO www.themegallery.com

×