Strategisk kommunikasjonsarbeid for god miljøinformasjon Cecilie Bergmann Seksjonsleder kart, geodata og miljøinformasjon ...
Miljøinfo i Oslo <ul><li>Organisering av miljøinformasjonsarbeidet i Oslo </li></ul><ul><li>Behovet for en strategi for ar...
 
Eksempel avfall og forsøpling <ul><li>Husholdningsavfall - Renovasjonsetaten </li></ul><ul><li>Forsøpling i naturen - Fril...
Miljøkommunikasjonsstrategi / Miljøportal Organisering <ul><li>Styringsgruppe: </li></ul><ul><li>Byrådsavdeling for miljø ...
Forankring og medvirkning <ul><li>Miljøinfolov, byøkologisk program </li></ul><ul><li>Styringsgruppe og arbeidsgruppe </li...
Kommunikasjonsstrategi <ul><li>Hovedmål: </li></ul><ul><li>Oslo kommune skal sikre sine innbyggere og omverden tilgang til...
Kommunikasjonsmål <ul><li>Kommunens miljøinformasjon og miljøstatus skal være lett tilgjengelig. </li></ul><ul><li>Kommun...
1. Kommunens miljøinformasjon og miljøstatus skal være lett tilgjengelig.  <ul><li>Miljøportalen </li></ul><ul><li>www.mi...
 
 
Miljøbarometer
2. Kommunens miljøinformasjon skal være visuelt gjenkjennelig <ul><li>Designprofil </li></ul><ul><li>”Fotobank” </li></ul...
 
3. Kommunen skal aktivt informere om vedtatt miljøpolitikk, miljøtiltak og andre aktuelle miljøsaker <ul><li>Synliggjøre m...
 
4. Kommunens miljøinformasjon om miljø skal være lettfattelig, helhetlig  og koordinert <ul><li>Lettfattelig språk </li><...
5. Kommunens ansatte skal bevisstgjøres på kommunens miljøsatsning. <ul><li>Miljøportalens Intranett </li></ul><ul><li>Mi...
4 innsatsområder 2010 <ul><li>Renhold i byrommet </li></ul><ul><li>Reduksjon av klimagassutslipp </li></ul><ul><li>Bedre l...
<ul><li>Miljøportalen </li></ul><ul><li>www.miljo.oslo.kommune.no </li></ul><ul><li>Designprofilen </li></ul><ul><li>www.b...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cecilie Bergman

876 views
775 views

Published on

Strategisk kommunikasjonsarbeid for god miljøinformasjon.
Cecilie Bergmann: Faglig leder for miljøinformasjon Oslo kommune

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hvordan var det – hvordan er det nå: utfordringer, behov for forankring Tre parallelle prosesser: alle ferdigstilles i høst Nettstedet er lansert Designprofilen ligger på nett Strategien skal vedtas i november
 • Oslo kommune er stor 40-50 000 arbeidsplasser + beskriv organisasjonsstruktur + min plassering Alle virksomhetene driver mer eller mindre med miljø Min stilling opprettet i forbindelse med Miljøinformasjonsloven Medio 2004 Sitter i Friluftsetaten, men har ansvar for hele kommunen når det gjelder Miljøinformasjonsloven Andre viktige personer i miljøarbeidet: To personer i SMN har miljøansvar der: viktig for meg å bruke dem til forankringsarbeid BLA: infoavdeling Infoledere i alle virksomheter Fagpersoner i ”miljøetatene” Norges største offentlige nettsted Nettsider og kampanjer styres av hver enkelt etat, bydel og virksomhet. Lite samsnakk på tvers (infoforum, webforum, fagnettverk) Utfordringer: Mange jobber med hvert tema. Eksempel avfall: Mange budskap og avsendere skaper forvirring hos mottaker. Hva er det kommunen egentlig vil oss?
 • Alle hvert sitt nettsted, hver sine kampanjer - Noe samordning har det vært, men ikke godt nok. Tilsvarende har vi på alle tema - særlig klima, transport, støy Vi startet med å skulle lage et nettsted som skulle tilrettelegge for å gi god miljøinformasjon og dekke opp kravene i miljøinformasjonsloven. Miljøportalen Underveis i dette arbeidet kom det opp så mange problemstillinger at vi endte opp med å lage en miljøkommunikasjonsstrategi parallelt med arbeidet med nettstedet. Strategien er vårt forsøk på å tenke grundig gjennom hva det innebærer å gi god miljøinformasjon til befolkningen. Samt hva som er realistisk for oss å få til ut fra det utgangspunktet vi har.
 • Inviterte alle miljøetater og informerte De som ønsket det kunne bli med i arbeidsgruppa (alle ville delta - PBE) begrenset det til de som er listet opp Arbeidsgruppa og styringsgruppa arbeidet vekselvis med strategien og Miljøportalen Viktig for meg at arbeidet er forankret på topp for å kunne be om bistand fra andre etater Kun informasjonsfolk i gruppene – annen innfallsvinkel enn om det hadde vært miljørepresentanter
 • Kommunikasjonsstrategien for miljø er forankret i miljøinformasjonsloven og Byøkologisk program. Strategien er utarbeidet på initiativ fra Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring som har det øverste administrative og politiske koordineringsansvaret for miljø i Oslo kommune. Brev – oppstart og intensjoner: På Miljøportalen skal overordnet miljøinformasjon fra kommunen presenteres. For mer detaljert informasjon ledes brukeren til virksomhetenes nettsider. Informasjonsleder vil holdes orientert + ba om kontaktpersoner og navn på andre som ønsket å holdes orientert/bidra Informasjon om arbeids- og styringsgruppas arbeid Varslet at for etater m miljøoppgaver vil fagpersoner på miljøtemaene involveres i utviklingen av innholdet på Miljøportalen Presentasjon i viktige informasjonsfora + byrådsavdelingene (som skal prioritere sine etaters arbeidsoppgaver) 2. Brev – Lansering av Miljøportal og designprofil 3 Strategien – beskriver hvordan vi skal jobbe og hvem som har ansvaret. Hva ligger sentralt og hva må hver enkelt virksomhet legge til rette for (revideres hvert år sammen med virksomhetene) Siste møtet med arbeidsgruppa i år blir 3 des: tema implementering
 • Strategien skal vedtas før jul og gjelde fra 2010. Del 1: Arbeidsgruppas syntese av miljøinfo lov, byøkologisk program 2010: første utkast I første utgave av kommunikasjonsstrategien er fokus å opprette strukturer og et fundament for kommunens miljøkommunikasjon. 2011: Ved neste revidering anbefales det å arbeide videre med årlige satsningsområder , samt å beskrive ytterligere hvilke budskap og kampanjer som skal prioriteres innenfor satsningsområdene. Dette gjøres i samarbeid med virksomhetene Byrådsavdeling for samferdsel, miljø og næring (SMN) har et overordnet koordineringsansvar for miljøsatsningen til Oslo kommune. SMN har derfor også et overordnet ansvar for kommunikasjonsstrategien og oppfølging av denne.
 • Miljøportalen www.miljo.oslo.kommune.no Miljøportalen er ett av tiltakene i kommunikasjonsstrategien, og den omtales spesielt fordi alle virksomheter i stor eller liten grad må forholde seg til denne. Miljøportalen er forankret i Byøkologisk program og miljøinformasjonsloven. Miljøportalen skal gi god, enhetlig og målrettet miljøkommunikasjon brukes i kommunens løpende arbeid for å bedre Oslomiljøet synliggjøre Oslo som miljøby Miljøportalen er en overordnet portal med lenker til virksomhetenes miljøinformasjon. Portalen skal også inneholde egenprodusert informasjon og informasjon om miljøpolitiske vedtak i Oslo kommune. Gjennom miljøportalen blir oversikten over all miljøinformasjon samlet på ett sted og det blir enklere for brukerne å få oversikt og å finne fram. Miljøportalen kommer i tillegg til, og ikke istedenfor, virksomhetenes eget informasjonsansvar. Mangler tre miljøtema Miljønyheter Nyhetsredaksjonsgruppe: representanter fra byrådsavdelingen møtes en gang per mnd – planlegger nyheter og aktuelt Arbeidsgrupper for hver miljøtema m/en hovedansvarlig kontaktperson – planlegger nyheter Infosjefer/webredaktører skal lage miljønyheter på egne sider og tipse Miljøportalen om disse (lenke til hverandre) Miljøbarometer På Miljøportalen skal det etableres en presentasjonsløsning for kommunens miljøstatus og måloppnåelse, og virksomhetene må regne med å bli involvert i å oppdatere informasjon i løsningen etter hvert.
 • Som Statens Miljøstatus Statistikk på utvalgte indikatorer presentere gjennomføringsgrad og måloppnåelse av politiske vedtatte mål, strategier og tiltak. Gjennomføringsgrad og måloppnåelse skal vises ved hjelp av indikatorer (nøkkeltall). importere, eksportere og lagre data (tallmaterialet til indikatorene) i en database. Dette skal være Oslo kommunes hoveddatabase for lagring av miljødata/indikatorer, og denne må kunne oppdateres av flere. hente frem tallmaterialet til indikatorene fra databasen og presentere dem som tabeller, diagrammer og grafer (jf. ). Disse skal synliggjøre Oslo kommunes miljøstatus og -utvikling over tid, vise trender, gjennomføringsgrad og måloppnåelse som piler og smiley.
 • Mål oppnåelse
 • Nytt miljødesign Parallelt medarbeidet med ”Kommunikasjonsstrategi for miljø” har det blitt utviklet en ny miljødesign for Oslo kommune. Designet skal brukes på overordede dokumenter, trykksaker og på miljøportalen. Virksomhetene står også fritt til å bruke denne. Miljølogoen er fornyet, og skal benyttes av alle virksomheter på miljørelatert materiell eller informasjon Designprofil Oppfølging av designprofilen (designservice/designpoliti) Nettpublisering av designprofil (Intranett) Utfordring: Alle etatene har eget design Frivillig bruk av designet, men logoen er tvang
 • 3.1 Synliggjøre miljøresultater Virksomhetene skal jevnlig synliggjøre oppnådde miljøresultater på egne nettsider og i pressen, tips Miljøportalen. (Gode miljøsaker). 3.2 Synliggjøre miljøutfordringer Virksomhetene skal også synliggjøre utfordringer som kommunen står overfor. Negative miljøsaker må også omtales/publiseres/offentliggjøres for å skape troverdighet. Vi skal vise at vi er klar over utfordringene og tar dem på alvor, samt si noe om hvordan vi angriper problemstillingene. 3.3 Miljøprofilering i Oslonå Vi skal profilere kommunens miljøarbeid i hver utgave av Oslonå. SMN avtaler med redaktør i Oslonå for overordnede miljøsaker. Virksomhetene oppfordres til å bruke Oslonå til miljøinformasjon. SMN/ Alle 3.4 Artikler i fagtidsskrifter Alle virksomheter oppfordres til å selge inn/utarbeide artikler om eget miljøarbeid til fagtidsskrifter. Alle 3.5 Varsle om medieutspill Virksomhetene skal varsle egen byrådsavdeling iht. gjeldende instrukser om både planlagte og ikke-planlagte, positive og negative mediesaker. Alle 3.6 ”Mailfooter” Utarbeide forslag til ”mailfooter ” om miljø i alle e-poster fra kommunen. SMN 2009 3.7 Oslo miljøpris Utarbeide en plan for hvordan Oslo miljøpris kan bli bedre kjent og få større oppmerksomhet. FRI 2009 3.8 Oslo miljøfestival Det lages en plan for kommunens deltakelse og profilering under miljøfestivalen. Planen må omhandle relevante virksomheter fra ulike sektorer. FRI 2010 3.9 Nettpublisering av revidert Byøkologisk program Hele dokumentet skal tilrettelegges for publisering på Miljøportalen; minimum med klikkbare hovedoverskrifter. Dokumentet skal også publiseres i pdf, slik at det enkelt kan skrives ut. Byøkologisk program skal publiseres både på norsk og engelsk. FRI Etter vedtak i bystyret 3.10 Byøkologisk program, trykksak Det lages en trykksak av Byøkologisk program i ny miljødesign, både på norsk og engelsk. SMN/ FRI Etter vedtak i bystyret 3.11 Byøkologisk program, kortfattet trykksak Det vurderes å lage en brosjyre som kortversjon av Byøkologisk program. Brosjyren skal lages i nytt miljødesign og trykkes både på norsk og engelsk. SMN/ FRI Etter vedtak i bystyret 3.12 Miljøbrosjyre Det lages en brosjyre om Oslo kommunes miljøarbeid – en på norsk og en på engelsk. SMN Etter vedtak i bystyret 3.13 Plan for lansering og distribusjon av nytt Byøkologisk program Det lages en plan for lansering og distribusjon av Byøkologisk program. SMN/ FRI 2009
 • Minst en dobbeltside miljø hver gang
 • Lettfattelig språk Ordliste (bruke de samme ordene når vi snakker om det samme) Planleggingskalender for kampanjer/ medieutspill (legge inn fortløpende) Samordning ved kampanjeplanlegging og medieutspill (prioritere noen kampanjer hvert år – så budskapet kan hamres inn i alle kanaler ;-)) Revidering av kommunikasjons-strategien
 • Kommunens ansatte skal bevisstgjøres på kommunens miljøsatsning. 5.1 Miljøportalens intranett Det opprettes et intranett for Miljøportalen der SMN har redaksjonsansvar. SMN 2009 5.2 5.3 Miljøbrosjyre for ansatte Utarbeide en liten brosjyre for Grønn kommune. SMN 2010 5.4 Nyhetsbrev Internt nyhetsbrev om miljø fire ganger i året. SMN 2010
 • 3.0 SATSNINGSOMRÅDER FOR 2010 I første utgave av kommunikasjonsstrategi for miljø er målet å opprette grunnstrukturer for kommunens miljøkommunikasjon (kommunikasjonstiltakene over). Det er også valgt ut fire satsningsområder for miljøkommunikasjon uten at disse er beskrevet i dybden. Hver enkelt virksomhet bes følge opp de fire satsningsområdene der det er aktuelt gjennom sitt kommunikasjonsarbeid. Disse fire satsningsområdene bes lagt inn i virksomhetenes kommunikasjonsplaner, også hos de virksomhetene der satsningsområdene ikke er primæroppgaver. Renhold i byrommet Informasjon på internett, medieberedskap Alle virksomheter som utfører aktiviteter knyttet til renhold av byen skal ha informasjon om sine tiltak på virksomhetens internettside. I vår- og sommersesongen er dette spesielt viktig. Det lages fellesoppslag på Miljøportalen som tar for seg helheten i kommunens arbeid. Reduksjon av klimagassutslipp 2.1 Synliggjøre effekt av tiltak Reduksjon av klimagassutslipp som følge av tiltak skal synliggjøres i alle større prosjekter der dette er relevant (Klemetsrud, utbyggingsprosjekter, Klima- og energifondet, kollektivtrafikk m.m.) Alle 2.2 Utskifting av fossilt brensel skal ”markedsføres” Det lages artikler om tiltak der fossilt brensel erstattes med fornybar energi, og effekten på klimagassutslipp skal synliggjøres. Mediekanal vurderes; internett, fagblader, lokalaviser etc. Alle 2.3 Klimavettkampanje 2.4 Oljefri.no Byrådsavdeling/Framtidens byer Luftkvaliteten i Oslo skal forbedres. Det skal lages en fellesannonse/-kampanje om hva som gjøres i Oslo for å bedre luftkvaliteten med blant annet pigg av-kampanjen, utskifting av vedovner og hastighetsreduksjon på motorveier vintertid. Effekten av tiltakene må synliggjøres! SAM, HEV, FRI Okt 2010 Kildesortering av husholdningsavfall Utvidet kildesortering med plast og mat. Alle innen 2012 Svært viktig prosjekt for Oslo i de kommende årene. REN og bydelene (med sitt nære forhold til egne innbyggere) og Energigjenvinningsetaten.
 • Oppsummering Strategien er syd sammen av det vi gjør fra før + Miljøportalen og design profilen. Det viktigste er å bli kjent med hva som rører seg i organisasjonen ellers, snakke sammen og påvirke hverandre positivt og i samme retning.
 • Cecilie Bergman

  1. 1. Strategisk kommunikasjonsarbeid for god miljøinformasjon Cecilie Bergmann Seksjonsleder kart, geodata og miljøinformasjon Oslo kommune Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen
  2. 2. Miljøinfo i Oslo <ul><li>Organisering av miljøinformasjonsarbeidet i Oslo </li></ul><ul><li>Behovet for en strategi for arbeidet med miljøinformasjon </li></ul><ul><li>Innholdet i strategien </li></ul><ul><ul><li>Miljøportalen www.miljo.oslo.kommune.no </li></ul></ul><ul><ul><li>Design profil </li></ul></ul>
  3. 4. Eksempel avfall og forsøpling <ul><li>Husholdningsavfall - Renovasjonsetaten </li></ul><ul><li>Forsøpling i naturen - Friluftsetaten + bydelene </li></ul><ul><li>Forsøpling i vassdrag - Vann- og avløpsetaten </li></ul><ul><li>Forsøpling i byrom og forlatte bilvrak - Trafikketaten (politivedtektene) </li></ul><ul><li>- Samferdselsetaten (kommunale veinettet ) </li></ul><ul><li>Forbrenning av avfall – energigjenvinning - Energigjenvinningsetaten </li></ul><ul><li>Bygge- og riveavfall </li></ul><ul><li>- Plan og bygningsetaten </li></ul><ul><li>Rusken/Stopp tagginga </li></ul><ul><li>- Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel </li></ul>
  4. 5. Miljøkommunikasjonsstrategi / Miljøportal Organisering <ul><li>Styringsgruppe: </li></ul><ul><li>Byrådsavdeling for miljø og samferdsel </li></ul><ul><li>Byrådsavdeling for miljø og sosiale tjenester </li></ul><ul><li>Byrådsavdeling for byutvikling (stilte ikke) </li></ul><ul><li>Presseansvarlig i Friluftsetaten </li></ul><ul><li>Redaktør Miljøportalen </li></ul><ul><li>Byrådslederens informasjonsavdeling </li></ul><ul><li>Arbeidsgruppe: </li></ul><ul><li>Byrådslederens informasjonsavdeling </li></ul><ul><li>Redaktør Miljøportalen </li></ul><ul><li>Trafikketaten </li></ul><ul><li>Renovasjonsetaten </li></ul><ul><li>Helse- og velferdsetaten </li></ul><ul><li>Enøketaten </li></ul><ul><li>Eiendoms- og byfornyelsesetaten </li></ul><ul><li>Friluftsetaten </li></ul>
  5. 6. Forankring og medvirkning <ul><li>Miljøinfolov, byøkologisk program </li></ul><ul><li>Styringsgruppe og arbeidsgruppe </li></ul><ul><li>Brev fra byrådsavdelingen om Miljøportalen: </li></ul><ul><li>bydeler, etater, kommunale foretak, Ruter As v/informasjonsleder </li></ul><ul><li>Presentasjon av utkast til strategi og Miljøportal: infoforum, webforum, 3 byrådsavdelinger, miljøarrangement </li></ul><ul><li>Brev om Miljøportal og designprofil </li></ul><ul><li>Strategien vedtatt i november </li></ul>
  6. 7. Kommunikasjonsstrategi <ul><li>Hovedmål: </li></ul><ul><li>Oslo kommune skal sikre sine innbyggere og omverden tilgang til god informasjon om kommunens miljøstatus og miljøarbeid. </li></ul><ul><li>Miljøinformasjon skal brukes aktivt som en del av omdømmebyggingen i Oslo kommune. </li></ul>
  7. 8. Kommunikasjonsmål <ul><li>Kommunens miljøinformasjon og miljøstatus skal være lett tilgjengelig. </li></ul><ul><li>Kommunens miljøinformasjon skal være visuelt gjenkjennelig. </li></ul><ul><li>Kommunen skal aktivt informere om vedtatt miljøpolitikk, miljøtiltak og andre aktuelle miljøsaker. </li></ul><ul><li>Kommunens miljøinformasjon skal være lettfattelig, helhetlig og koordinert. </li></ul><ul><li>Kommunens ansatte skal bevisstgjøres på kommunens miljøsatsning. </li></ul>
  8. 9. 1. Kommunens miljøinformasjon og miljøstatus skal være lett tilgjengelig. <ul><li>Miljøportalen </li></ul><ul><li>www.miljo.oslo.kommune.no </li></ul><ul><li>Miljøtiltak på egne nettsted </li></ul><ul><li>Miljønyheter </li></ul><ul><li>Miljøbarometer </li></ul>
  9. 12. Miljøbarometer
  10. 13. 2. Kommunens miljøinformasjon skal være visuelt gjenkjennelig <ul><li>Designprofil </li></ul><ul><li>”Fotobank” </li></ul><ul><li>Roll-ups/effekter </li></ul><ul><li>Diplom Oslo miljøpris </li></ul>
  11. 15. 3. Kommunen skal aktivt informere om vedtatt miljøpolitikk, miljøtiltak og andre aktuelle miljøsaker <ul><li>Synliggjøre miljøresultater og miljøutfordringer </li></ul><ul><li>Miljøprofilering i Oslonå </li></ul><ul><li>Artikler i fagtidsskrifter </li></ul><ul><li>Varsle om medieutspill </li></ul><ul><li>” Mailfooter” </li></ul><ul><li>Oslo miljøpris </li></ul><ul><li>Oslo miljøfestival </li></ul><ul><li>Miljøbrosjyre </li></ul><ul><li>Plan for lansering og distribusjon av nytt Byøkologisk program </li></ul>
  12. 17. 4. Kommunens miljøinformasjon om miljø skal være lettfattelig, helhetlig og koordinert <ul><li>Lettfattelig språk </li></ul><ul><li>Ordliste </li></ul><ul><li>Kampanjer/ medieutspill </li></ul><ul><ul><li>årlige satsingsområder i strategien </li></ul></ul><ul><ul><li>kampanjekalender (løpende) </li></ul></ul>
  13. 18. 5. Kommunens ansatte skal bevisstgjøres på kommunens miljøsatsning. <ul><li>Miljøportalens Intranett </li></ul><ul><li>Miljøbrosjyre for ansatte </li></ul><ul><li>Nyhetsbrev om miljø fire ganger i året </li></ul>
  14. 19. 4 innsatsområder 2010 <ul><li>Renhold i byrommet </li></ul><ul><li>Reduksjon av klimagassutslipp </li></ul><ul><li>Bedre luftkvalitet </li></ul><ul><li>Kildesortering av husholdningsavfall </li></ul>
  15. 20. <ul><li>Miljøportalen </li></ul><ul><li>www.miljo.oslo.kommune.no </li></ul><ul><li>Designprofilen </li></ul><ul><li>www.byradslederens-avdeling.oslo.kommune.no/ </li></ul><ul><li>designhandbok/designprofil_for_miljo/ </li></ul><ul><li>Miljøkommunikasjonsstrategien </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

  ×