แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมิน    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน      พุทธศักราช ٢٥٥١...
2      ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา      ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ...
3  ตามสิทธิ            หน้าที่ของ    และหน้าที่   และหน้าที่  หน้าที่            นักเรียน แ...
4  ตนตาม               ตามหลักของ     ตามหลักของ ตามหลัก  หลักของ              ศาสนาตาม...
5   พระมหา                            และพระ   กษัตริย์                  ...
6  ปรองดอง            ความสามัคคี  สามัคคี    ปรองดอง  ที่เป็น            ปรองดอง    ป...
7พฤติกรรมบ่งชี้    ไม่ผ่าน (๐)   ผ่าน (๑)     ดี (๒)  ดีเยี่ยม (๓)๑.๔.๑ เข้าร่วม   ไม่เข้าร่วม   เข้าร่วม ...
8ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริตนิยาม     ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ ตรงตา...
9เกณฑ์การให้คะแนน           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตั วชี้ วัด ที่ ๒.๑ ประพฤติ ตรงตามความเป็ นจริ งต่ อ ตนเองทั้ ง...
10   ประโยชน์                    ทางที่      ทางที่ไม่ถูก   ในทางที่ไม่           ...
11พฤติกรรมบ่งชี้   ไม่ผ่าน (๐)   ผ่าน (๑)     ดี (๒)   ดีเยี่ยม (๓)๒.๒.๑ ไม่ถือเอา นำาสิ่งของของ  ไม่นำาสิ่ง...
12  กฎเกณฑ์        ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิ  ระเบียบ ข้อ   ของผู้อื่น  บังคับ ของ   ๓.๑....
13  ตนตามข้อ   ตามข้อตกลง  ตกลง กฎ     ตกลง กฎ     ข้อตกลง  ตกลง กฎ    กฎเกณฑ์    เกณฑ์      เ...
14ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้นิยาม      ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน แสวงหาควา...
15   สามารถนำาไป   ใช้ใน   ชีวิตประจำาวันได้เกณฑ์การให้คะแนน               ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตั ...
16   ค้นคว้า     หาความรู้     ความรูจาก                        ้     หาความรูจาก้ ...
17  การเรียนรู้            มีส่วนร่วมในการ   มีส่วนร่วมใน    การเรียนรู้ มี๔.๑.๓ เข้าร่วม      ...
18   ชีวิตประจำา   วันข้อที่ ๕ อยูอย่างพอเพียง      ่นิยาม      อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงอ...
19เกณฑ์การให้คะแนน             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตัวชี้วัดที่ ๕.๑     ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผ...
20    ผิดพลาดตั ว ชี้ วั ด ที่ ๕.๒ มี ภูมิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี ปรั บ ตั ว เพื่ อ อยู่ ใ นสั ง คมได้อย่างมีความสุข ...
21  รั ก ษ า ดู แ ล       ไม่เอาเปรียบผู้  ไม่เอาเปรียบผู้  ตัดสินใจ  อย่างดี รวม         อืน และไม่ ...
22  การเรียน   เรียนและการใช้  ข้อมูลข่าวสาร  ข้อมูลข่าวสาร   ข้อมูล  การทำางาน ชีวิตประจำาวัน    ในการวางแผ...
23ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทำางานนิยาม     มุ่งมั่นในการทำางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการ...
24เกณฑ์การให้คะแนน           ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตัวชี้วัดที่ ๖.๑  ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงา...
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
คุณลักษณะ หลักสูตร 51
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คุณลักษณะ หลักสูตร 51

898 views
842 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
898
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คุณลักษณะ หลักสูตร 51

 1. 1. แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ٢٥٥١ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ ซึ่งได้แก่ ๑) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒) ซื่อสัตย์สุจริต ๓) มีวินัย ๔) ใฝ่เรียนรู้ ๕) อยู่อย่างพอเพียง ๖) มุ่งมั่นในการทำางาน ๗) รักความเป็นไทย ๘) มีจิตสาธารณะ การนำาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการดังกล่าว ไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนั้น สถานศึกษาต้องมี ีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างชัดเจน โดยพิจารณาจาก นิยาม ตัวชี้วัดพฤติกรรมบ่งชี้ และเกณฑ์การให้คะแนนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์นิยาม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ที่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คือ ผู้ที่มลักษณะซึ่งแสดงออก ีถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวชี้วัด ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติ ๑.๒ ธำารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย
 2. 2. 2 ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้๑.๑ เป็นพลเมือง ๑.๑.๑ ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ และดี อธิบายความหมาย ของชาติ ของเพลงชาติได้ถูกต้อง ๑.๑.๒ ปฏิบัติตนตามสิทธิและ หน้าที่พลเมืองดีของ ชาติ ๑.๑.๓ มีความสามัคคี ปรองดอง๑.๒ ธำารงไว้ซึ่ง ๑.๒.๑ เข้าร่วม ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความเป็น ความสามัคคี ปรองดอง ที่เป็นประโยชน์ต่อ ชาติไทย โรงเรียน ชุมชนและสังคม ๑.๒.๒ หวงแหน ปกป้อง ยกย่องความเป็นชาติไทย๑.๓ ศรัทธา ยึด ๑.๓.๑ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือมั่นและ ปฏิบัติ ๑.๓.๒ ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือตนตามหลัก ๑.๓.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน ของศาสนา๑.๔ เคารพ ๑.๔.๑ เข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เทิดทูน เกี่ยวกับสถาบัน พระมหากษัตริย์ สถาบัน พระ ๑.๔.๒ แสดงความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ มหากษัตริย์ ๑.๔.๓ แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา กษัตริย์ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๑.๑.๑ ยืนตรง ไม่ยืนตรง ยืนตรงเมื่อ ยืนตรงเมื่อ ยืนตรงเมื่อ เคารพ เคารพธงชาติ ได้ยินเพลง ได้ยินเพลง ได้ยินเพลง ธงชาติ ร้อง ชาติ ร้อง ชาติ ร้อง ชาติ ร้อง เพลงชาติ เพลงชาติ และ เพลงชาติ เพลงชาติ และอธิบาย อธิบายความ และอธิบาย และอธิบาย ความหมาย หมายของ ความหมาย ความหมาย ของเพลง เพลงชาติได้ ของเพลง ของเพลง ชาติได้ถูก ถูกต้อง ชาติได้ถูก ชาติได้ถูก ต้อง ปฏิบัติตนตาม ต้อง ปฏิบัติ ต้อง ปฏิบัติ๑.๑.๒ ปฏิบัติตน สิทธิและ ตนตามสิทธิ ตนตามสิทธิ
 3. 3. 3 ตามสิทธิ หน้าที่ของ และหน้าที่ และหน้าที่ หน้าที่ นักเรียน และ ของนักเรียน ของพลเมือง พลเมืองดี ให้ความร่วม และให้ความ ดี และให้ ของชาติ มือ ร่วมใจใน ร่วมมือ ความร่วมมือ๑.๑.๓ มีความ การทำากิจกรรม ร่วมใจในการ ร่วมใจใน สามัคคี กับสมาชิกใน ทำากิจกรรม การทำา ปรองดอง ชั้นเรียน กับสมาชิกใน กิจกรรมกับ โรงเรียน สมาชิกใน โรงเรียนและ ชุมชนตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธำารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๑.๒.๑ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม ส่งเสริม กิจกรรมที่สร้าง กิจกรรมที่สร้าง กิจกรรม และ กิจกรรม สนับสนุน ความสามัคคี ความสามัคคี มีส่วนร่วมใน และมีส่วน กิจกรรมที่ ปรองดอง การจัด ร่วมในการ สร้างความ และเป็น กิจกรรมที่ จัดกิจกรรม สามัคคี ประโยชน์ต่อ สร้างความ ที่สร้างความ ปรองดอง โรงเรียนและ สามัคคี สามัคคี ที่เป็น ชุมชน ปรองดอง ปรองดอง ประโยชน์ และเป็น และเป็น ต่อโรงเรียน ประโยชน์ต่อ ประโยชน์ต่อ ชุมชนและ โรงเรียน และ โรงเรียน สังคม ชุมชน ชุมชน และ๑.๒.๒ สังคม หวงแหน ชื่นชมใน ปกป้อง ความเป็น ยกย่อง ชาติไทย ความเป็น ชาติไทยตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๑.๓.๑ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กิจกรรม กิจกรรมทาง กิจกรรม กิจกรรมทาง กิจกรรม ทางศาสนา ศาสนาที่ตน ทางศาสนาที่ ศาสนาที่ตน ทางศาสนา ที่ตนนับถือ นับถือ ตนนับถือ นับถือ และ ที่ตนนับถือ๑.๓.๒ ปฏิบัติ และปฏิบัติตน ปฏิบัติตน ปฏิบัติตน
 4. 4. 4 ตนตาม ตามหลักของ ตามหลักของ ตามหลัก หลักของ ศาสนาตาม ศาสนาอย่าง ของศาสนา ศาสนาที่ตน โอกาส สมำ่าเสมอ อย่าง นับถือ สมำ่าเสมอ๑.๓.๓ เป็นแบบ และเป็น อย่าง ที่ดี แบบอย่างที่ ของศาสนิ ดี กชน ของศาสนิ กชนตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๑.๔.๑ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม และมีส่วน กิจกรรมที่เกี่ยว กิจกรรมที่เกี่ยว กิจกรรม และ กิจกรรมและ ร่วมในการ กับสถาบันพระ กับสถาบันพระ มีส่วนร่วมใน มีส่วนร่วมใน จัดกิจกรรม มหากษัตริย์ มหากษัตริย์ การจัด การจัด ที่เกี่ยวกับ ตามที่โรงเรียน กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ สถาบันพระ และชุมชนจัด เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ มหากษัตริย์ ขึ้น สถาบันพระ สถาบันพระ๑.๔.๒ แสดง มหากษัตริย์ มหากษัตริย์ ความสำานึก ตามที่ ตามที่ ในพระ โรงเรียนและ โรงเรียนและ มหากรุณาธิ ชุมชนจัดขึ้น ชุมชนจัดขึ้น คุณของพระ ชื่นชมใน มหากษัตริย์ พระราช-๑.๔.๓ กรณียกิจ แสดงออก พระปรีชา ซึ่งความ สามารถ จงรักภักดี ของพระมหา ต่อสถาบัน กษัตริย์
 5. 5. 5 พระมหา และพระ กษัตริย์ ราชวงศ์เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตัวชี้วัดที่ ๑.๑ เป็นพลเมืองดีของชาติพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๑.๑.๑ ยืนตรง ไม่ยืนตรง ยืนตรงเมื่อ ยืนตรงเมื่อ ยืนตรงเมื่อ เคารพ เคารพธงชาติ ได้ยินเพลง ได้ยินเพลง ได้ยินเพลง ธงชาติ ร้อง ชาติ ร้อง ชาติ ร้อง ชาติ ร้อง เพลงชาติ เพลงชาติ เพลงชาติ เพลงชาติ และอธิบาย และอธิบาย และอธิบาย และอธิบาย ความหมาย ความหมาย ความหมาย ความหมาย ของเพลง ของเพลงชาติ ของเพลงชาติ ของเพลง ชาติได้ถูก ได้ถูกต้อง ได้ถูกต้อง ชาติได้ถูก ต้อง ปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตนตาม ต้อง ปฏิบัติ๑.๑.๒ ปฏิบัติตน สิทธิและ สิทธิและ ตนและ ตามสิทธิ หน้าที่ของ หน้าที่ของ ชักชวนผู้อื่น หน้าที่ นักเรียน พลเมืองดี ปฏิบัติตาม พลเมืองดี และให้ความ และให้ความ สิทธิและ ของชาติ ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมมือ ร่วมใจ หน้าที่ของ๑.๑.๓ มีความ ในการทำา ในการทำา พลเมืองดี สามัคคี กิจกรรมกับ กิจกรรมกับ และให้ความ ปรองดอง สมาชิกใน สมาชิกใน ร่วมมือ โรงเรียน โรงเรียน และ ร่วมใจใน ชุมชน การทำา กิจกรรมกับ สมาชิกใน โรงเรียน ชุมชน และ สังคมตัวชี้วัดที่ ๑.๒ ธำารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๑.๒.๑ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เป็นผู้นำาหรือ ส่งเสริม กิจกรรมที่สร้าง กิจกรรม และ กิจกรรม และ เป็นแบบ สนับสนุน ความสามัคคี มีส่วนร่วมใน มีส่วนร่วมใน อย่าง ในการ กิจกรรมที่ การจัด การจัด จัดกิจกรรม สร้างความ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ ที่สร้างความ สามัคคี สร้าง สร้างความ สามัคคี
 6. 6. 6 ปรองดอง ความสามัคคี สามัคคี ปรองดอง ที่เป็น ปรองดอง ปรองดอง และเป็น ประโยชน์ และเป็น และเป็น ประโยชน์ต่อ ต่อโรงเรียน ประโยชน์ต่อ ประโยชน์ต่อ โรงเรียน ชุมชนและ โรงเรียน และ โรงเรียน ชุมชน และ สังคม ชุมชน ชุมชน และ สังคม๑.๒.๒ หวงแหน สังคม ชืนชม ่ ชื่นชม ปกป้อง ในความเป็น ปกป้อง ยกย่อง ชาติไทย ในความเป็น ความเป็น ชาติไทย ชาติไทยตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๑.๓.๑ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม กิจกรรม กิจกรรมทาง กิจกรรม กิจกรรมทาง กิจกรรม ทางศาสนา ศาสนาที่ตน ทางศาสนา ศาสนาที่ตน ทางศาสนา ที่ตนนับถือ นับถือ ที่ตนนับถือ นับถือ และ ที่ตนนับถือ๑.๓.๒ ปฏิบัติ และปฏิบัติตน ปฏิบัติตนตาม ปฏิบัติตน ตนตาม ตามหลักของ หลักของ ตามหลัก หลักของ ศาสนาตาม ศาสนาอย่าง ของศาสนา ศาสนาที่ตน โอกาส สมำ่าเสมอ อย่าง นับถือ สมำ่าเสมอ๑.๓.๓ เป็นแบบ และเป็น อย่างที่ดี แบบอย่างที่ ของศาสนิ ดี กชน ของศาสนิ กชนตัวชี้วัดที่ ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 7. 7. 7พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๑.๔.๑ เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม เข้าร่วม และมีส่วน กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ กิจกรรม และ กิจกรรมและ ร่วมในการ เกี่ยวข้องกับ เกี่ยวกับ มีส่วนร่วมใน มีส่วนร่วมใน จัดกิจกรรม สถาบันพระมหา สถาบันพระ การจัด การจัด ที่เกี่ยวกับ กษัตริย์ มหากษัตริย์ กิจกรรมที่ กิจกรรมที่ สถาบันพระ ตามที่ เกี่ยวกับ เกี่ยวกับ มหากษัตริย์ โรงเรียนและ สถาบันพระ สถาบันพระ๑.๔.๒ แสดง ชุมชนจัดขึ้น มหากษัตริย์ มหากษัตริย์ ความสำานึก ตามที่ ตามที่ ในพระ โรงเรียนและ โรงเรียนและ มหากรุณาธิ ชุมชนจัดขึ้น ชุมชนจัดขึ้น คุณของพระ ชื่นชมใน มหากษัตริย์ พระราช-๑.๔.๓ กรณียกิจ แสดงออก พระปรีชา ซึ่งความ สามารถของ จงรักภักดี พระมหา ต่อสถาบัน กษัตริย์ พระมหา และพระ กษัตริย์ ราชวงศ์
 8. 8. 8ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์สุจริตนิยาม ซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต คือ ผูที่ประพฤติตรงตามความเป็น ้จริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความจริง ความถูกต้องในการดำาเนินชีวิต มีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำาผิดตัวชี้วัด ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้๒.๑ ประพฤติ ๒.๑.๑ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงตรงตาม ความ ๒.๑.๒ ปฏิบัติตนโดยคำานึงถึงความถูกต้องละอายเป็นจริงต่อ และเกรงกลัว ตนเองทั้งทาง ต่อการกระทำาผิดกาย วาจา ใจ ๒.๑.๓ ปฏิบัติตามคำามั่นสัญญา๒.๒ ประพฤติ ๒.๒.๑ ไม่ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นตรงตาม ความ ของตนเองเป็นจริงต่อ ผู้อื่น ๒.๒.๒ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงทั้งทางกาย ๒.๒.๓ ไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง วาจา ใจ
 9. 9. 9เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตั วชี้ วัด ที่ ๒.๑ ประพฤติ ตรงตามความเป็ นจริ งต่ อ ตนเองทั้ ง ทางกาย วาจา ใจพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๒.๑.๑ ให้ข้อมูล ไม่ให้ข้อมูลที่ ถูก ให้ข้อมูลที่ถูก ให้ข้อมูลที่ ให้ข้อมูลที่ ที่ถูกต้อง ต้องและเป็นจริง ต้องและเป็น ถูกต้องและ ถูกต้องและ และเป็นจริง จริง ปฏิบัติใน เป็นจริง เป็นจริง๒.๑.๒ ปฏิบัติ สิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติในสิ่ง ปฏิบัติในสิ่ง ตนโดย ทำาตามสัญญา ที่ถูกต้อง ที่ถูกต้อง คำานึงถึง ที่ตนให้ไว้กับ ทำาตาม ทำาตาม ความถูก เพื่อน พ่อแม่ สัญญาที่ตน สัญญาที่ตน ต้องละอาย หรือผู้ปกครอง ให้ไว้กับ ให้ไว้กับ และเกรง และครู เพื่อน เพื่อน พ่อ กลัว ต่อ ละอายและ พ่อแม่ หรือ แม่ หรือผู้ การกระทำา เกรงกลัวที่จะ ผู้ปกครอง ปกครอง ผิด ทำาความผิด และครู และครู๒.๑.๓ ปฏิบัติ ละอายและ ละอายและ ตาม เกรงกลัวที่จะ เกรงกลัวที่ ทำาความผิด จะทำาความ คำามั่น ผิด เป็นแบบ สัญญา อย่างที่ดี ด้านความ ซื่อสัตย์ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจา ใจพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๒.๒.๑ ไม่ถือเอา นำาสิ่งของของ ไม่นำาสิ่งของ ไม่นำาสิ่งของ ไม่นำาสิ่งของ สิ่งของหรือ คนอื่นมาเป็น และผลงาน และผลงาน และผลงาน ผลงานของ ของตนเอง ของผู้อื่นมา ของผู้อื่นมา ของผู้อื่นมา ผู้อื่นมาเป็น เป็นของตนเอง เป็นของ เป็นของ ของตนเอง ปฏิบัติตนต่อผู้ ตนเอง ตนเอง๒.๒.๒ ปฏิบัติตน อื่นด้วยความ ปฏิบัติตนต่อ ปฏิบัติตนต่อ ต่อผู้อื่นด้วย ซื่อตรง ผู้อื่นด้วย ผู้อื่นด้วย ความ ความซื่อตรง ความซื่อตรง ซื่อตรง ไม่หา ไม่หา๒.๒.๓ ไม่หา ประโยชน์ใน ประโยชน์ใน
 10. 10. 10 ประโยชน์ ทางที่ ทางที่ไม่ถูก ในทางที่ไม่ ไม่ถูกต้อง ต้อง และ ถูกต้อง เป็นแบบ อย่างที่ดีแก่ เพื่อนด้าน ความ ซื่อสัตย์เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั วชี้ วัด ที่ ๒.๑ ประพฤติ ตรงตามความเป็ นจริ งต่ อ ตนเองทั้ ง ทางกาย วาจา ใจพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๒.๑.๑ ให้ข้อมูล ไม่ให้ข้อมูลที่ ถูก ให้ข้อมูลที่ถูก ให้ข้อมูลที่ถูก ให้ข้อมูลที่ ที่ถูกต้อง ต้องและเป็นจริง ต้องและเป็น ต้องและเป็น ถูกต้องและ และเป็นจริง จริง ปฏิบัติใน จริง ปฏิบัติใน เป็นจริง๒.๑.๒ ปฏิบัติ สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติในสิ่ง ตนโดย ทำาตาม ทำาตาม ที่ถูกต้อง คำานึงถึง สัญญาที่ตน สัญญาที่ตน ทำาตาม ความถูก ให้ไว้กับเพื่อน ให้ไว้กับเพื่อน สัญญาที่ตน ต้องละอาย พ่อแม่ หรือผู้ พ่อแม่ หรือผู้ ให้ไว้กับ และเกรง ปกครอง และ ปกครอง และ เพื่อน พ่อ กลัวต่อ ครู ละอาย ครู ละอาย แม่ หรือผู้ การกระทำา และเกรงกลัว และเกรงกลัว ปกครอง ผิด ที่จะทำาความ ที่จะทำาความ และครู๒.๑.๓ ปฏิบัติ ผิด ผิด ละอายและ ตามคำามั่น เกรงกลัวที่ สัญญา จะทำาความ ผิด เป็น แบบอย่างที่ ดีด้านความ ซื่อสัตย์ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกายวาจา ใจ
 11. 11. 11พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๒.๒.๑ ไม่ถือเอา นำาสิ่งของของ ไม่นำาสิ่งของ ไม่นำาสิ่งของ ไม่นำาสิ่งของ สิ่งของหรือ คนอื่นมาเป็น และผลงาน และผลงาน และผลงาน ผลงานของ ของตนเอง ของผู้อื่นมา ของผู้อื่นมา ของผู้อื่นมา ผู้อื่นมาเป็น เป็นของ เป็นของ เป็นของ ของตนเอง ตนเอง ปฏิบัติ ตนเอง ปฏิบัติ ตนเอง๒.๒.๒ ปฏิบัติตน ตนต่อผู้อื่น ตนต่อผู้อื่น ปฏิบัติตนต่อ ต่อผู้อื่นด้วย ด้วยความ ด้วยความ ผู้อื่นด้วย ความ ซื่อตรง ซื่อตรง ไม่ ความซื่อตรง ซื่อตรง หาประโยชน์ ไม่หา๒.๒.๓ ไม่หา ในทางที่ไม่ ประโยชน์ใน ประโยชน์ ถูกต้อง ทางที่ไม่ถูก ในทางที่ ต้อง และ ไม่ถูกต้อง เป็นแบบ อย่างที่ดี ด้านความ ซื่อสัตย์ข้อที่ ๓ มีวินัยนิยาม มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลง กฎเกณฑ์ และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผูที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ้ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมเป็นปกติวิสัย ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นตัวชี้วัด ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคมตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้๓.๑ ปฏิบัติตาม ๓.๑.๑ปฏิบัติตน ตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อ ข้อตกลง บังคับ
 12. 12. 12 กฎเกณฑ์ ของครอบครัว โรงเรียนและสังคม ไม่ละเมิดสิทธิ ระเบียบ ข้อ ของผู้อื่น บังคับ ของ ๓.๑.๒ ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ใน ครอบครัว ชีวิตประจำาวัน และ โรงเรียน และ รับผิดชอบในการทำางาน สังคมเกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๓.๑.๑ ปฏิบัติตน ไม่ปฏิบัติตน ปฏิบัติตามข้อ ปฏิบัติตาม ปฏิบตตาม ั ิ ตามข้อ ตามข้อตกลง ตกลง กฎ ข้อตกลง ข้อตกลง ตกลง กฎ กฎเกณฑ์ เกณฑ์ กฎเกณฑ์ กฎเกณฑ์ เกณฑ์ ระเบียบ ข้อ ระเบียบ ข้อ ระเบียบ ข้อ ระเบียบ ข้อ ระเบียบข้อ บังคับของ บังคับของ บังคับ ของ บังคับของ บังคับของ ครอบครัวและ ครอบครัวและ ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว โรงเรียน โรงเรียน ตรง และโรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน ต่อเวลาในการ ตรงต่อเวลา และสังคม และสังคม ปฏิบัติกิจกรรม ในการปฏิบัติ ไม่ละเมิด ไม่ละเมิด ต่าง ๆ ในชีวติ กิจกรรมต่าง สิทธิของผู้ สิทธิของผู้ ประจำาวัน ๆ ในชีวต ิ อื่น ตรง อื่น ประจำาวัน ต่อเวลา๓.๑.๒ ตรงต่อ และรับผิด ในการ เวลาในการ ชอบในการ ปฏิบัติ ปฏิบัติ ทำางาน กิจกรรมต่าง กิจกรรม ๆ ต่าง ๆ ใน ในชีวิต ชีวิตประจำา ประจำาวัน วัน และรับ และรับผิด ผิดชอบใน ชอบในการ การทำางาน ทำางานเกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตัวชี้วัดที่ ๓.๑ ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคมพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๓.๑.๑ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติตน ปฏิบัติตามข้อ ปฏิบัติตามข้อ ปฏิบัติตาม
 13. 13. 13 ตนตามข้อ ตามข้อตกลง ตกลง กฎ ตกลง กฎ ข้อตกลง ตกลง กฎ กฎเกณฑ์ เกณฑ์ เกณฑ์ กฎเกณฑ์ เกณฑ์ ระเบียบ ข้อ ระเบียบ ข้อ ระเบียบ ข้อ ระเบียบ ข้อ ระเบียบ ข้อ บังคับของ ตกลง ของ ตกลงของ ตกลง ของ บังคับของ ครอบครัวและ ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว โรงเรียน และโรงเรียน โรงเรียน และ โรงเรียน โรงเรียน ตรงต่อเวลา สังคม ไม่ และสังคม และสังคม ในการปฏิบัติ ละเมิดสิทธิ ไม่ละเมิด ไม่ละเมิด กิจกรรมต่าง ๆ ของผู้อื่น สิทธิของผู้ สิทธิของผู้ ในชีวิตประจำา ตรงต่อเวลา อื่น ตรง อื่น วัน ในการปฏิบัติ ต่อเวลา๓.๑.๒ ตรงต่อ และรับผิด กิจกรรมต่าง ๆ ในการ เวลาในการ ชอบ ในชีวิตประจำา ปฏิบัติ ปฏิบัติ ในการทำางาน วัน กิจกรรมต่าง กิจกรรม และรับผิด ๆ ต่าง ๆ ชอบ ในชีวิต ในชีวิต ในการทำางาน ประจำาวัน ประจำาวัน และรับผิด และรับผิด ชอบในการ ชอบในการ ทำางาน ทำางาน ปฏิบัติเป็น ปกติวิสัย และเป็น แบบอย่างที่ ดี
 14. 14. 14ข้อที่ ๔ ใฝ่เรียนรู้นิยาม ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ทมีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ ี่เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสมำ่าเสมอ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด เผยแพร่ และนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ตัวชี้วัด ๔.๑ ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ ความรู้ และสามารถนำาไปใช้ ในชีวิตประจำาวันได้ตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้๔.๑ ตั้งใจ เพียร ๔.๑.๑ ตั้งใจเรียน พยายาม ใน ๔.๑.๒ เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียน การเรียนและ รู้ เข้าร่วม ๔.๑.๓ สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมการ เรียนรู้๔.๒ แสวงหา ๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสารความรู้จาก สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน แหล่งเรียนรู้ และภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะต่าง ๆ สม ทั้งภายในและ ๔.๒.๒ บันทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบ จากสิ่งที่ ภายนอก เรียนรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ โรงเรียน ด้วย ๔.๒.๓ แลกเปลี่ยนความรู้ ด้วยวิธีการต่าง ๆ และนำา การเลือกใช้สื่อ ไปใช้ในชีวิตประจำาวัน อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ ความรู้ และ
 15. 15. 15 สามารถนำาไป ใช้ใน ชีวิตประจำาวันได้เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตั ว ชี้ วั ด ที่ ๔.๑ ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายาม ในการเรี ย นและเข้ า ร่ ว มกิจกรรม พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) ๔.๑.๑ ตั้งใจ ไม่ตงใจเรียน ั้ เข้าเรียนตรง เข้าเรียนตรง เข้าเรียนตรง เรียน เวลา ตังใจ ้ เวลา ตังใจ ้ เวลา ตังใจ ้ ๔.๑.๒ เอาใจใส่ เรียน เอาใจใส่ เรียน เอาใจ เรียน เอาใจ และมีความ ในการเรียน มี ใส่ และมีความ ใส่ และมี เพียร ส่วนร่วมในการ เพียรพยายาม ความเพียร พยายามใน เรียนรูและเข้า ้ ในการเรียนรู้ พยายามใน การเรียนรู้ ร่วมกิจกรรม มีสวนร่วมใน ่ การเรียนรู้ มี ๔.๑.๓ เข้าร่วม การเรียนรู้ การเรียนรูและ ้ ส่วนร่วมใน กิจกรรม ต่าง ๆ เป็น เข้าร่วม การเรียนรู้ การเรียนรู้ บางครัง ้ กิจกรรมการ และเข้าร่วม ต่าง ๆ เรียนรูตาง ๆ ้ ่ กิจกรรมการ บ่อยครัง ้ เรียนรูตาง ๆ ้ ่ ทังภายใน ้ และภายนอก โรงเรียนเป็น ประจำาตัวชี้วัดที่ ๔.๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำาไปใช้ใชีวต ิประจำาวันได้ พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) ๔.๒.๑ ศึกษา ไม่ศกษาค้นคว้า ึ ศึกษาค้นคว้า ศึกษาค้นคว้า ศึกษาค้นคว้า
 16. 16. 16 ค้นคว้า หาความรู้ ความรูจาก ้ หาความรูจาก้ หาความรูจาก้ หาความรู้ หนังสือ หนังสือ หนังสือ จากหนังสือ เอกสาร สิ่ง เอกสาร สิ่ง เอกสาร สิง ่ เอกสาร สิ่ง พิมพ์ สื่อ พิมพ์ สื่อ พิมพ์ สือ ่ พิมพ์ สือ ่ เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ และ และ ต่าง ๆ ทั้งภายในและ สารสนเทศ สารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ ภายนอก แหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ทังภายใน ้ โรงเรียน ทั้งภายในและ ทั้งภายใน และภายนอก เลือกใช้สื่อได้ ภายนอก และ โรงเรียน อย่างเหมาะ โรงเรียน และ ภายนอก และเลือก สม และ เลือกใช้สื่อได้ โรงเรียน ใช้สื่อได้ มีการบันทึก อย่างเหมาะ เลือกใช้สอ ื่ อย่างเหมาะ ความรู้ สม ได้อย่าง สม มีการบันทึก เหมาะสม มี ๔.๒.๒ บันทึก ความรู้ การบันทึก ความรู้ วิเคราะห์ ความรู้ วิเคราะห์ ข้อมูล สรุป วิเคราะห์ ข้อมูล จาก เป็นองค์ความ ข้อมูล สรุป สิ่งที่เรียนรู้ รู้ และ แลก เป็นองค์ความ สรุปเป็น เปลี่ยนเรียนรู้ รู้ และแลก องค์ความรู้ กับผู้อื่นได้ เปลี่ยนเรียน ๔.๒.๓ แลก รู้ ด้วยวิธี เปลียนเรียนรู้ ่ การที่หลาก ด้วยวิธีการ หลาย และ ต่าง ๆ และ นำาไปใช้ใน นำาไปใช้ใน ชีวิตประจำา ชีวตประจำา ิ วันได้ วันเกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตั ว ชี้ วั ด ที่ ๔.๑ ตั้ ง ใจ เพี ย รพยายาม ในการเรี ย นและเข้ า ร่ ว มกิจกรรม พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) ๔.๑.๑ ตั้งใจ ไม่ตังใจเรียน ้ เข้าเรียนตรง เข้าเรียนตรง เข้าเรียนตรง เรียน เวลา ตั้งใจ เวลา ตั้งใจ เวลา ตั้งใจ ๔.๑.๒ เอาใจใส่ เรียน เอาใจใส่ เรียน เอาใจใส่ เรียน เอาใจ และมีความ และมีความ และมีความ ใส่ และมี เพียร เพียรพยายาม เพียรพยายาม ความเพียร พยายามใน ในการเรียนรู้ ในการเรียนรู้ พยายามใน
 17. 17. 17 การเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการ มีส่วนร่วมใน การเรียนรู้ มี๔.๑.๓ เข้าร่วม เรียนรู้และเข้า การเรียนรู้และ ส่วนร่วมใน กิจกรรมการ ร่วมกิจกรรมการ เข้าร่วม การเรียนรู้ เรียนรู้ต่าง ๆ เรียนรู้ ต่าง ๆ กิจกรรมการ และเข้าร่วม บางครั้ง เรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมการ ทั้งภายในและ เรียนรู้ต่าง ๆ ภายนอก ทั้งภายใน โรงเรียนบ่อย และภายนอก ครั้ง โรงเรียนเป็น ประจำา และ เป็นแบบ อย่างที่ดีตัวชี้วัดที่ ๒ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่อ อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ สามารถนำาไปใช้ในชีวตประจำาวันได้ ิพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๔.๒.๑ ศึกษา ไม่ศกษา ึ ศึกษาค้นคว้า ศึกษาค้นคว้า ศึกษาค้นคว้า ค้นคว้า ค้นคว้า ความรูจาก ้ หาความรูจาก้ หาความรูจาก ้ หาความรู้ หาความรู้ หนังสือ เอกสาร หนังสือ หนังสือ เอกสาร จากหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อ เอกสาร สิ่ง สิ่งพิมพ์ สื่อ เอกสาร สิ่ง เทคโนโลยี พิมพ์ สื่อ เทคโนโลยี และ พิมพ์ สือ ่ แหล่งเรียนรู้ ทั้ง เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยี ภายในและ และ แหล่งเรียนรู้ ต่าง ๆ แหล่ง ภายนอก สารสนเทศ ทั้งภายในและ เรียนรู้ทั้ง โรงเรียน เลือก แหล่งเรียนรู้ ภายนอก ภายในและ ใช้สื่อได้อย่าง ทั้งภายในและ โรงเรียน เลือก ภายนอก เหมาะสม และ ภายนอก ใช้สื่อ โรงเรียน มีการบันทึก โรงเรียน ได้อย่างเหมาะ และเลือกใช้ ความรู้ และเลือกใช้ สม มี สื่อได้อย่าง สื่อได้อย่าง การบันทึกความ เหมาะสม เหมาะสม รู้ วิเคราะห์๔.๒.๒ บันทึก มีการบันทึก ข้อมูล สรุปเป็น ความรู้ ความรู้ องค์ความรู้ แลก วิเคราะห์ วิเคราะห์ เปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูล จาก ข้อมูล สรุป ด้วยวิธีการที่ สิ่งที่เรียนรู้ เป็นองค์ความ หลากหลาย สรุปเป็นองค์ รู้ แลกเปลี่ยน และเผยแพร่แก่ ความรู้ เรียนรู้กับ ผู้ บุคคลทั่วไปนำา๔.๒.๓ แลก อื่นได้และนำา ไปใช้ในชีวิต เปลี่ยนเรียน ไปใช้ในชีวิต ประจำาวันได้ รู้ด้วยวิธีการ ประจำาวันได้ ต่าง ๆ เพื่อ นำาไปใช้ใน
 18. 18. 18 ชีวิตประจำา วันข้อที่ ๕ อยูอย่างพอเพียง ่นิยาม อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียง คือ ผู้ที่ดำาเนินชีวิตอย่างประมาณตนมีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่รวมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่ ่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ มีการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ๕.๑. ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบมีคุณธรรม ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้ ๕.๑ ดำาเนินชีวิต ๕.๑.๑ ใช้ ท รั พ ย์ สิ น ของตนเอง เช่ น เงิ น สิ่ ง ของอย่าง พอประมาณ เครื่องใช้ ฯลฯ อย่าง มีเหตุผล ประหยัด คุ้มค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมรอบคอบ มี ทั้งการใช้เวลาอย่างคุณธรรม เหมาะสม ๕.๑.๒ ใช้ทรัพยากรของส่วนรวมอย่างประหยัด คุ้ม ค่าและเก็บรักษาดูแลอย่างดี ๕.๑.๓ ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบ มี เหตุผล ๕.๑.๔ ไม่เอาเปรียบผู้อื่นและไม่ทำาให้ผู้อื่นเดือดร้อน พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่น กระทำาผิดพลาด๕.๒ มีภมิคุ้มกัน ู ๕.๒.๑ วางแผนการเรียน การทำางานและการใช้ชีวิตในตัวที่ดี ปรับ ประจำาวันบนพื้นฐานตัวเพื่ออยู่ใน ของความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร สังคมได้ ๕.๒.๒ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพอย่างมี ความ แวดล้อม ยอมรับและ ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นสุข ได้อย่างมีความสุข
 19. 19. 19เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบมีคุณธรรม พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๕.๑.๑ ใช้ ใช้เงินและ ใช้ทรัพย์สิน ใช้ทรัพย์สิน ใช้ทรัพย์สิน ทรัพย์สนของิ ของใช้ส่วน ของตนเอง ของตนเอง ของตนเอง ตนเอง เช่น ตัวอย่างไม่ และทรัพยากร และทรัพยากร และ เงิน สิ่งของ ประหยัด ของส่วนรวม ของส่วนรวม ทรัพยากร เครื่องใช้ ฯลฯ อย่างประหยัด อย่างประหยัด ของส่วนรวม อย่าง ประหยัด คุ้มค่า เก็บ คุ้มค่า เก็บ อย่าง คุมค่าและเก็บ ้ รักษาดูแล รักษาดูแล ประหยัด คุ้ม รักษาดูแลอย่าง อย่างดี อย่างดี ค่า เก็บ ดี รวมทังการใช้ ้ รอบคอบ มี รอบคอบ มี รักษาดูแล เวลาอย่างเหมาะ เหตุผล เหตุผล อย่างดี สม ไม่เอาเปรียบผู้ รอบคอบ มี๕.๑.๒ ใช้ อืน และไม่ ่ เหตุผล ทรัพยากรของ ทำาให้ผู้อื่น ไม่เอาเปรียบ ส่วนรวมอย่าง เดือดร้อน ผูอน ไม่ ้ ื่ ประหยัด คุ้ม ทำาให้ผู้อื่น ค่าและเก็บ เดือดร้อน รักษาดูแล และให้อภัย อย่างดี เมื่อผู้อื่น๕.๑.๓ ปฏิบัติตน กระทำาผิด และตัดสินใจ พลาด ด้วยความ รอบคอบ มีเหตุผล๕.๑.๔ ไม่เอา เปรียบผู้อื่น และไม่ทำาให้ผู้ อืนเดือดร้อน ่ พร้อมให้อภัย เมื่อผู้อื่นกระทำา
 20. 20. 20 ผิดพลาดตั ว ชี้ วั ด ที่ ๕.๒ มี ภูมิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี ปรั บ ตั ว เพื่ อ อยู่ ใ นสั ง คมได้อย่างมีความสุข พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) ๕.๒.๑ วางแผน ไม่วางแผนการ ใช้ ความรู้ ใช้ ความรู้ ใช้ ความรู้ การเรียน เรียนและการใช้ ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล การทำางาน ชีวิตประจำาวัน ข่าวสาร ใน ข่าวสารใน ข่าวสารใน และการใช้ การวางแผน การวางแผน การวางแผน ชีวตประจำา ิ การเรียน การเรียน การเรียน วันบนพืน ้ การทำางาน การทำางาน การทำางาน ฐานของ และใช้ และใช้ และใช้ใน ความรู้ ในชีวิตประจำา ในชีวิตประจำา ชีวตประจำาวัน ิ ข้อมูล วัน วัน ยอมรับ การ ข่าวสาร รับรู้การ ยอมรับการ เปลียนแปลง ่ ๕.๒.๒ รู้เท่าทัน เปลียนแปลง ่ เปลียนแปลง ่ ของ การ ของครอบครัว ของครอบครัว ครอบครัว เปลี่ยนแปลง ชุมชน และ ชุมชน สังคม ชุมชน สังคม ของสังคม สภาพ และสภาพ สภาพ และสภาพ แวดล้อม แวดล้อม แวดล้อม แวดล้อม และปรับตัว ยอมรับ และ อยูรวมกับผู้ ่่ ปรับตัวอยู่ อืน ่ ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมี ได้อย่างมี ความสุข ความสุขเกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ดำาเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบมีคุณธรรม พฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓) ๕.๑.๑ ใ ช้ ใช้เงินและ ใช้ทรัพย์สิน ใช้ทรัพย์สิน ใช้ทรัพย์สิน ท รั พ ย์ สิ น ของใช้ส่วน ของตนเอง ของตนเอง ของตนเอง ของ ตัวอย่างไม่ และทรัพยากร และทรัพยากร และ ตนเอง เช่น ประหยัด ของส่วนรวม ของส่วนรวม ทรัพยากร เงิน สิ่งของ อย่างประหยัด อย่างประหยัด ของส่วนรวม เครื่องใช้ คุ้มค่า เก็บ คุ้มค่า เก็บ อย่าง ฯลฯ อย่าง รักษาดูแล รักษาดูแล ประหยัด คุ้ม ประห อย่างดี อย่างดี ค่า เก็บ ยั ด คุ้ ม ค่ า รอบคอบ มี รอบคอบ มี รักษาดูแล แ ล ะ เ ก็ บ เหตุผล เหตุผล อย่างดี
 21. 21. 21 รั ก ษ า ดู แ ล ไม่เอาเปรียบผู้ ไม่เอาเปรียบผู้ ตัดสินใจ อย่างดี รวม อืน และไม่ ่ อืน ไม่ทำาให้ผู้ ่ ด้วยความ ทั้ ง ก า ร ใ ช้ ทำาให้ผู้อื่น อื่นเดือดร้อน รอบคอบ มี เวลาอย่ า ง เดือดร้อน และให้อภัย เหตุผล เหมาะสม เมื่อผู้อื่น ไม่เอาเปรียบ๕.๑.๒ ใช้ กระทำาผิด ผูอน ไม่ ้ ื่ ทรัพยากร พลาด ทำาให้ผู้อื่น ของส่วน เดือดร้อน รวมอย่าง ให้อภัยเมื่อ ประหยัด ผู้อื่นกระทำา คุ้มค่าและ ผิดพลาด เก็บรักษา และเป็น ดูแลอย่างดี แบบอย่างที่ ดี๕.๑.๓ ปฏิบัติ ตนและ ตัดสินใจ ด้วยความ รอบคอบ มีเหตุผล๕ .๑ .๔ ไ ม่ เ อ า เปรี ย บผู้ อื่ น แ ล ะ ไ ม่ ทำา ใ ห้ ผู้ อื่ น เ ดื อ ด ร้ อ น พ ร้ อ ม ใ ห้ อภั ย เมื่ อ ผู้ อื่ น ก ร ะ ทำา ผิดพลาดตัวชี้วัดที่ ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๕.๒.๑ วางแผน ไม่วางแผนการ ใช้ความรู้ ใช้ความรู้ ใช้ความรู้
 22. 22. 22 การเรียน เรียนและการใช้ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล การทำางาน ชีวิตประจำาวัน ในการวางแผน ในการวางแผน ข่าวสารใน และการใช้ การเรียน การ การเรียน การ การวางแผน ชีวตประจำา ิ ทำางานและ ทำางานและ การเรียน วันบนพืน ้ การใช้ในชีวิต การใช้ในชีวิต การทำางาน ฐานของ ประจำาวัน ประจำาวัน และการใช้ ความรู้ และยอมรับ ยอมรับ การ ในชีวิต ข้อมูล การ เปลียนแปลง ่ ประจำาวัน รู้ ข่าวสาร เปลียนแปลง ่ ของครอบครัว เท่าทันกับ๕.๒.๒ รู้เท่าทัน ของครอบครัว ชุมชน สังคม การ การ ชุมชน สังคม และสภาพ เปลี่ยนแปล เปลี่ยนแปล และสภาพ แวดล้อม และ งของ งของสังคม แวดล้อม ปรับตัวอยู่ร่วม ครอบครัว และสภาพ กับผู้อื่นได้ ชุมชน แวดล้อม อย่างมีความ สังคม และ ยอมรับ สุข สภาพ และปรับตัว แวดล้อม เพื่ออยู่ร่วม และปรับตัว กับผู้อื่นได้ เพื่อ อยู่ร่วม อย่างมี กับผู้อื่น ความสุข ได้อย่างมี ความสุข
 23. 23. 23ข้อที่ ๖ มุ่งมั่นในการทำางานนิยาม มุ่งมั่นในการทำางาน หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำาหน้าที่การงาน ด้วยความเพียรพยายาม อดทน เพื่อให้งานสำาเร็จตามเป้าหมาย ผู้ที่มุ่งมั่นในการทำางาน คือ ผู้ที่มลักษณะซึ่งแสดงออกถึง ีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ทได้รับมอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุมเท ี่ ่กำาลังกาย กำาลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำาเร็จลุล่วง ตามเป้าหมายที่กำาหนดด้วยความรับผิดชอบ และมีความภาคภูมิใจในผลงานตัวชี้วัด ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน ๖.๒ ทำางานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพื่อให้ งานสำาเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัดและพฤติกรรมบ่งชี้ ตัวชี้วัด พฤติกรรมบ่งชี้๖.๑ ตั้งใจและรับ ๖.๑.๑ เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบผิดชอบ ใน หมายการปฏิบัติหน้าที่ ๖.๑.๒ ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำางานให้สำาเร็จ การงาน ๖.๑.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการทำางานด้วยตนเอง๖.๒ ทำางานด้วย ๖.๒.๑ ทุ่มเททำางาน อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ ความเพียร อุปสรรคในการทำางาน พยายาม และ ๖.๒.๒ พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำางาน อดทนเพื่อให้ ให้สำาเร็จ งานสำาเร็จตาม ๖.๒.๓ ชื่นชมผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เป้าหมาย
 24. 24. 24เกณฑ์การให้คะแนน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตัวชี้วัดที่ ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงานพฤติกรรมบ่งชี้ ไม่ผ่าน (๐) ผ่าน (๑) ดี (๒) ดีเยี่ยม (๓)๖.๑.๑ เอาใจ ไม่ตั้งใจปฏิบัติ ตั้งใจและรับ ตั้งใจและรับ ตั้งใจและรับ ใส่ต่อการ หน้าที่การงาน ผิดชอบใน ผิดชอบใน ผิดชอบใน ปฏิบัติ การปฏิบัติ การปฏิบัติ การปฏิบัติ หน้าที่ที่ได้ หน้าที่ที่ได้รับ หน้าที่ที่ได้รับ หน้าที่ที่ได้ รับมอบ มอบหมายให้ มอบหมายให้ รับมอบ หมาย สำาเร็จ มีการ สำาเร็จ มีการ หมายให้๖.๑.๒ ตั้งใจ ปรับปรุงการ ปรับปรุงและ สำาเร็จ แà

×