Bizdata.mn bulletin 2006-aug
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,031
On Slideshare
2,031
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
35
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÃÀÇÀÐ NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIAÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÁÞËËÅÒÅÍÜMONTHLY BULLETIN OF STATISTICS 8 ñàð 2006 August Óëààíáààòàð õîò Ulaanbaatar
 • 2. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü ÃÀÐ×Èà CONTENTS Åðºíõèé òýìäýãëýë General notes .......................................................................................................3 Àðãà÷ëàëûí òàéëáàð Methodological notes............................................................................................4 Òîâ÷ òàíèëöóóëãà Introduction.............................................................................................................8 ¯íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Main indicators.....................................................................................................18 I. Óëñûí òºñºâ State budget.........................................................................................................19 II. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë Money, loan, stock market..................................................................................21 III. ¯íý Price...................................................................................................................... 27 IV. Ãàäààä õóäàëäàà External trade.......................................................................................................36 V. Òºëáºðèéí òýíöýë Balance of payment ...........................................................................................45 VI. Àæ ¿éëäâýð Industry..................................................................................................................46 VII. Õºäºëìºð Labour................................................................................................................... 52 VIII. պ人 àæ àõóé Agriculture............................................................................................................56 IX. Òýýâýð Transport ............................................................................................................58 X. ªðõèéí îðëîãî çàðëàãûí ñóäàëãàà Household income and expenditure survey ..................................................59 XI. Ýð¿¿ë ìýíä Health....................................................................................................................62 XII. Ãýìò õýðýã Crime.....................................................................................................................65 XIII. Öàã óóð, àãààðûí áîõèðäîëò Meteorology and air pollution............................................................................68 Õàâñpàëò 1 Appendix 1 ..........................................................................................................702
 • 3. Monthly Bulletin of Statistics Åðºíõèé òýìäýãëýë General notesI. Òîâ÷èëñîí òýìäýãëýëãýý: I. Abbreviations: ÀÐ Àðõàíãàé AR Arkhangai Áª Áàÿí-ªëãèé BO Bayan-Olgii ÁÕ Áàÿíõîíãîð BKH Bayankhongor ÁÓ Áóëãàí BU Bulgan ÃÎ Ãîâü-Àëòàé GO Govi-Altai ÄÎ Äîðíîãîâü DO Dornogovi ÄÄ Äîðíîä DD Dornod ÄÓ Äóíäãîâü DU Dundgovi ÇÀ Çàâõàí ZA Zavkhan ªÂ ªâºðõàíãàé OV Ovorkhangai ªÌ ªìíºãîâü OM Omnogovi ѯ Ñ¿õáààòàð SU Sukhbaatar ÑÝ Ñýëýíãý SE Selenge Òª Òºâ TO Tov Ó Óâñ UV Uvs ÕÎ Õîâä KHO Khovd Õª Õºâñãºë KHS Khovsgol ÕÝ Õýíòèé KHE Khentii ÄÀ Äàðõàí-Óóë DA Darkhan-Uul ÓÁ Óëààíáààòàð UB Ulaanbaatar ÎÐ Îðõîí OR Orkhon ÃÑ Ãîâüñ¿ìáýð GS GovisumberII. Ñàðóóäûã ðîì òîîãîîð òýìäýãëýâ (I, II, II. Months have been shown by the RomanIII, IV, V... ã.ì) numerals (I, II, III, IV, V, etc).I-XII æèëèéí ýõíèé òóõàéí ñàðûã îðóóëñàí I-XII shows the accumulated data from theºñºí íýìýãäýõ ä¿íã õàðóóëàâ. beginning of the year including the particular month.1990-1995; 1990-1997 òóõàéí õóãàöààíû 1990-1995; 1990-1997 annual average foræèëèéí äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëò áîëíî. this particular time period.III. Äàðààõ òýìäýãëýë¿¿äèéã àøèãëàâ: III. The following symbols were used: ... ìýäýýëýë áàéõã¿é ... data are not available 0.0 ìàø áàãà òîî 0.0 the amount is nil or negligible - ã¿éöýòãýë áàéõã¿é. - no execution. “¯¿íýýñ” ãýäãèéã õàðóóëàõ áºãººä Shows the term “of which” and inçàðèì òîõèîëäîëä òóõàéí ¿ç¿¿ëýëòèéí some cases it indicates not all elements ofá¿ðýëäýõ¿¿í õýñã¿¿äèéí íèéëáýð íýãäñýí sum are given.ä¿íòýé òýíöýõã¿é áàéæ áîëíî.IV. Îðîí äýâø¿¿ëýëòýýñ õàìààð÷ çàðèì IV. Due to the rounding figures (composition)¿ç¿¿ëýëòèéí íèéëáýð íü ä¿íòýéãýý, may not add up to the total and 100á¿òöèéã õóâèàð èëýðõèéëýõýä 100 õóâèàñ percentage.áàãà çýðýã çºðºõ òîõèîëäîë áàéæ áîëíî. 3
 • 4. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Àðãà÷ëàëûí òàéëáàð Methodological notes Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñºâ General government budget Òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãûí òîîöîîã Since October 1995, the budgetÎëîí Óëñûí Âàëþòûí Ñàíãèéí ñòàíäàðò revenue and expenditure has been compiledàíãèëëààð 1995 îíû 10-ð ñàðààñ ýõëýí æèë according to the International Monetary Fundá¿ð ãàðãàæ áàéíà. standard classifications. Ìîíãîë Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí The Mongolian General governmentîðëîãî, çàðëàãà íü óëñûí òºñâèéí áîëîí budget revenue and expenditure consists ofîðîí íóòãèéí òºñâèéí îðëîãî, çàðëàãààñ the central and local budget revenue andá¿ðäýíý. expenditure. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, The Ministry of Finance collect andçàðëàãûí ìýäýýã Ñàíãèéí ÿàì, àéìàã, aggregate the General government budgetíèéñëýëèéí õàðúÿà íýãæ¿¿äýýñýý àâ÷ revenue and expenditure data from it’síýãòãýí Yíäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí ãàçàð department and offices that are under the(YÑÃ)-ò èð¿¿ëäýã. jurisdiction of the ministry and forward the data to the National Statistical Office (NSO). Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, State budget revenue andçàðëàãûí ä¿íä Çàñãèéí ãàçðûí òóñãàé expenditure includes revenue andçîðèóëàëòûí ãýæ íýðëýäýã Òýòãýâðèéí, expenditure of Government Special funds forÍèéãìèéí õàëàìæèéí, Çàìûí, ªì÷ Pension, Social Security, Roads, andõóâü÷ëàëûí ñàíãóóäûí îðëîãî, çàðëàãûã Privatization.îðóóëñàí. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë Money, loan, stock market ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãºíä Currency in circulation includes theáàíêíààñ ãàäóóðõ ìºíãº, áàíêíû êàññ äàõü population and commercial banks cash andáýëýí ìºíãèéã îðóóëíà. currency outside the banks. ̺í㺠Ì1-ä óëñûí áîëîí õóâèéí Money M1 includes public and privateñåêòîðûí õàðèëöàõ äàíñàí äàõü ìºíãº, sectors bank account currency, populationèðãýäèéí õóãàöààã¿é õàäãàëàìæ, áàíêíû demand deposits and currency outside theãàäóóðõ áýëýí ìºíãèéã õàìðóóëíà. banks. ̺í㺠Ì2 áîë ̺í㺠Ì1 áîëîí Money M2 is a sum of money M1 andáàðàã ìºíãºíèé íèéëáýð þì. Áàðàã Quasi money. Quasi money consists of theìºíãºíä èðãýä, áàéãóóëëàãóóäûí time saving deposits of individuals andõóãàöààòàé õàäãàëàìæóóä, ãàäààä enterprises as wellas foreign currencyâàëþòûí õàäãàëàìæèéã õàìðóóëíà. deposits. ¯íýò öààñíû òóõàéí ñàðûí An active stock in a particular monthàðèëæààíä õàìãèéí èõ ã¿éëãýýòýé áàéñàí is considered as the stock of companies withêîìïàíèéí õóâüöààã èäýâõòýé õóâüöàà ãýæ predominated trading.¿çäýã. ¯íý Prices Àéìãèéí òºâ, íèéñëýëèéí çàõóóäàä The average market prices ofáîðëîãäîæ áàéãàà õºäºº àæ àõóéí agricultural foodstuff, wool, hide & skin atãàðàëòàé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, íîîñ, aimags centers & the capital city were shown.íîîëóóð, àðüñ øèð çýðýã çàðèì The average market prices of agricultural4
 • 5. Monthly Bulletin of Statisticsá¿òýýãäýõ¿¿íèé çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íèéã foodstuff, wool, hide & skin at aimags centersõàðóóëàâ. Àéìãèéí òºâ, íèéñëýëèéí & the capital city were shown.çàõóóäàä áîðëîãäîæ áàéãàà õºäºº àæàõóéí ãàðàëòàé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í,íîîñ, íîîëóóð, àðüñ øèð çýðýã çàðèìá¿òýýãäýõ¿¿íèé çàõ çýýëèéí äóíäàæ ¿íèéãõàðóóëàâ. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ (Õ¯È) The consumer price index is aãýäýã íü ºðõ îðëîãîîðîî ººðñäèéí weighted average by consumptionõýðýãöýýíä õóäàëäàí àâñàí, ¿éë÷ë¿¿ëñýí expenditure distribution of prices of variousõàìãèéí ÷óõàë ýí òýðã¿¿íèé íèéòëýã goods and services purchased by theõýðýãöýýòýé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéí households for its own consumption.ººð÷ëºëòèéã òýäãýýðèéí õýðýãëýýíèé The consumer price index is a weightedçàðäàëä ýçëýõ õóâèàð æèãíýñýí äóíäàæ average by consumption expenditureþì. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ (Õ¯È) distribution of prices of various goods andãýäýã íü ºðõ îðëîãîîðîî ººðñäèéí services purchased by the households for itsõýðýãöýýíä õóäàëäàí àâñàí, ¿éë÷ë¿¿ëñýí own consumption.õàìãèéí ÷óõàë ýí òýðã¿¿íèé íèéòëýãõýðýãöýýòýé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íèéíººð÷ëºëòèéã òýäãýýðèéí õýðýãëýýíèéçàðäàëä ýçëýõ õóâèàð æèãíýñýí äóíäàæþì. ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð íü Since September 1991, the National1991 îíû 9-ð ñàðààñ Îëîí Óëñûí Âàëþòûí Statistical Office has began to estimate CPIÑàíãèéí àðãà÷ëàëààð Õ¯È-èéã òîîöîæ using IMF methodology. In 1996 and 2001ýõýëñýí. 1996, 2001 îíä õýðýãëýýíèé the number of items in consumer basket andñàãñíû íýð òºðºë, çàðäëûí æèíã consumption weights have been updated.øèíý÷èëñýí. 2006 îíû 4-ð ñàðààñ ýõëýí Since April 2006 the items in consumerõýðýãëýýíèé ñàãñíû íýð òºðëèéã 287 basket updated to 287, the prices ofáîëãîí øèíý÷èëæ, 2004 îíû ªÎÇÑ-û December 2005 was taken as the baseõýðýãëýýíèé æèíã àøèãëàí 2005 îíû 12-ð period and the consumption weights hasñàðûí ¿íýýð ñóóðèëàí Õ¯È-èéã øèíý÷ëýí been renewed by 2004 HIES, in compilationòîîöîæ áàéíà. of CPI. Ãàäààä õóäàëäàà External trade Ìîíãîë Óëñûí Ãààëèéí Åðºíõèéãàçðûí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýã ¿íäýñëýí òóñ The tables of this chapter wereá¿ëãèéí õ¿ñíýãò¿¿äèéã áîëîâñðóóëàâ. developed on the basis of the statistical reports from the Customs General Äýëõèéí õóäàëäààíû Administration of Mongolia.áàéãóóëëàãààñ (øèíý íýðýýð) The commodities were classifiedáîëîâñðóóëñàí "Áàðààã òîäîðõîéëîõ, according to the Harmonized Systemêîäëîõ óÿëäóóëñàí ñèñòåì"-èéí developed by the World Trade Organization.àíãèëëûí äàãóó áàðààíû á¿ëýã, íýð The price of import goods is defined by theòºðëèéã àâñàí áîëíî. Ñ.È.Ô íºõöºëèéí CIF condition wtich means that exporter has¿íýýð èìïîðòûí áàðààã ¿íýëýõ áºãººä ýíý to bear costs of transportation & insuranceíü õóäàëäàí àâàã÷ îðíû õèë õ¿ðòýëõ till purchaser’s country border as well asòýýâðèéí áîëîí äààòãàëûí, ãààëèéí customs tax.õóðààìæ çýðýã çàðäëóóäûã ýêñïîðòëîã÷õàðèóöíà ãýñýí ¿ã. 5
 • 6. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Àæ ¿éëäâýð Industry Àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã ýäèéí çàñãèéí Classification by the kind of economic¿éë àæèëëàãààãààð àíãèëàõäàà ͯÁ-ûí activities is based on the ISIC (Internationalýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû Îëîí Standard Industrial Classification) of Unitedóëñûí ñòàíäàðò àíãèëàëûã ìºðäºæ áàéíà. Nation. Àæ ¿éëäâýðèéí áîðëóóëñàí The value of total industrial sale isá¿òýýãäýõ¿¿í íü àæ àõóéí íýãæ value of sales, completed work and servicesáàéãóóëëàãûí òàéëàíãèéí õóãàöààíä of business entities during the particularõóäàëäñàí áóþó ãàäàãø ã¿éöýòãýñýí àæèë, period.¿éë÷èëãýýíèé õýìæýý þì. Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé The growth of the industrial productionºñºëòèéã òîîöîõäîî ãîë íýð òºðëèéí was estimated on the basis of constant priceá¿òýýãäýõ¿¿íèéã 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ of 2000 for the main commodities.¿íýýð ¿íýëæ òîäîðõîéëñîí áîëíî. Ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé Data on production of the main¿éëäâýðëýë íü òóõàéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé industrial commodities shows a physical¿éëäâýðëýëèéí áèåò õýìæýýã õàðóóëíà. quantity of the particular produced goods. Õºäºëìºð Labour Àæèëëàãñäûí òîî íü ñàðûí ýöýñò The employment is the number ofáýëýí áàéãàà òóõàéí ñàëáàðûí employees of the particular economic sectoràæèëëàãñäûí òîî þì. Àæèëã¿é÷¿¿äèéí at the end of the month. According to theòîîíä îëîí óëñûí ñòàíäàðò àíãèëëûí International standard methodologyäàãóó Ìîíãîë óëñûí õóóëèàð unemployed persons are those segments ofçºâøººðºãäñºí õºäºëìºðëºõ íàñíû, the population in the working age who areõºäºëìºð ýðõëýõ ÷àäâàðòàé, öàëèí currently not working in a paid or self-õºëñòýé àæèë áîëîí õóâèàðàà õºäºëìºð employed, actively looking for job andýðõýëäýãã¿é, òóõàéí ¿åä àæèëëàõàä áýëýí, registered at the Employment Office.öàëèí õºëñòýé àæèë èäýâõòýé ýðæ, õàéæáàéãàà õºäºëìºð ýðõëýëòèéí àëáàíäá¿ðòã¿¿ëñýí õ¿ì¿¿ñ îðñîí. ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí Household income and expenditure ñóäàëãàà survey ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí ãàçàð 1966 Since 1966, the National Statisticalîíîîñ ýõëýí ºðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí Office has regularly conducted householdñóäàëãààã ÿâóóëæ áàéãàà áºãººä 2006 îíû income and expenditure survey. In 2006, aáàéäëààð Ìîíãîë Óëñûí íèéò ºðõèéã sample of 11232 households was selectedòºëººëºõ 11232 ºðõèéã ò¿¿âýðëýí àâ÷, to represent the total households of Mongoliaòýäíýýñ ºðõèéí ãèø¿¿äèéí íàñ, õ¿éñ, àæèë and data on household member’s age, sex,ýðõëýëòèéí áàéäàë, ºðõèéí îðëîãî, employment, household income,çàðëàãà, õýðýãëýýíèé õýìæýý, ñóóöíû expenditure, consumption and housingíºõöëèéí òàëààðõ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã óëèðàë condition are collected and analyzed on aá¿ð öóãëóóëàí ñóäàëæ áàéíà. quarterly bases. Õ¿í àìûí àìüæèðãààíû ò¿âøèí, The survey methodology (sample,ÿäóóðëûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã òîîöîõ questionnaire design and indicators) hasçîðèëãîîð óã ñóäàëãààíû àðãà ç¿éã been changed since the 3rd quarter of 20056
 • 7. Monthly Bulletin of Statistics(ò¿¿âýðëýëòèéí çîõèîìæ, ñóäàëãààíû for estimating living standard and povertyàñóóëãûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, çàãâàð) 2005 îíû 3 indicators.äóãààð óëèðëààñ ýõëýí ººð÷èëñºí. ̺í Moreover the type of household consumptionºðõèéí õýðýãëýý, çàðäëûí íýð òºðëèéã and expenditure was collected in accordanceíýìýãä¿¿ëýí îëîí óëñûí àðãà÷ëàëààð with international methodology as “ COICOP”.“Õóâèéí çîðèóëàëòòàé õýðýãëýýíèé áàðàà,¿éë÷èëãýýíèé àíãèëàë”-ûí äàãóó á¿ëýãëýíá¿ðòãýñýí áîëíî. Ýð¿¿ë ìýíä Health Íÿëõñûí íàñ áàðàëò (1 õ¿ðòýë The infant mortality rate (infants underíàñíû 1000 õ¿¿õäýä íîãäîõ)-ûã 1 õ¿ðòýëõ age one year per 1000 live births) isíàñàíäàà íàñ áàðñàí õ¿¿õäèéí òîîã äýýðõ estimated as a ratio of the number of deathsõóãàöààíä àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîîíä of infants under 1 year to the number of aliveõàðüöóóëæ òîäîðõîéëäîã. births during a particular period of time. Ãýìò õýðýã Crime Ýð¿¿ãèéí õóóëü øèíý÷ëýãäñýíòýé The Crime indicators have beenõîëáîãäîí óëñûí õýìæýýíä á¿ðòãýãäñýí innovated and enriched in connection withãýìò õýðãèéí íýð òºðºë óðüäûíõààñ íýëýýä change of Criminal Law.ººð÷ëºãäñºí. - Indicators like crime against human life,-Õ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò health, crime to cause others to commitõýðýãò áóñäûã àìèà õîðëîõîä õ¿ðãýõ, suicide, violent crime such as attempted andèðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã negligent murder are being compiled in theãýìò õýðýã áîëîí õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ, bulletin;áîëãîîìæã¿é àëàõ õýðãèéã íýãòãýíîðóóëñàí.-Õ¿¿õýä ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû - Rape crime was included to the crimeýñðýã ãýìò õýðýãò õ¿÷èíãèéí õýðãèéã against children, family and social morality;îðóóëñàí.-ªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýãò áóñäûí - Crime against ownership right includes theftýä õºðºíãèéã õóëãàéëàõ, áóñäûí ýä of property, robbery, snatch away othersõºðºíãèéã áóëààõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã property, deceiving to obtain others property,äýýðýìäýõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéã çàëèëàí illegally misuse others property and wasting;ìýõýëæ àâàõ, áóñäûí ýä õºðºíãèéãçàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ ãýìò õýðãèéãõàìðóóëñàí.-Áàéãàëü õàìãààëàõ æóðìûí ýñðýã ãýìò - Arson was included to crime againstõýðýãò ãàë ò¿éìðèéí õýðãèéã õàìðóóëñàí. environmental protection.-Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò - Indecent assault was added to crime againstõýðýãò òàíõàéí ãýìò õýðãèéã îðóóëñàí. social safety. 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû 10000 The number of committed offences perõ¿íä íîãäîõ á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîîã 10000 population aged 18 and over is aãàðãàõäàà íèéò á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí quotient of the number of crimes and numberòîîã îíû ýõíèé 18 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû of people aged 18 and over at the beginningõ¿í àìä õàðüöóóëàí òîîöíî. of the year. î 0 î 7
 • 8. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü Ìîíãîë Óëñûí ýäèéí çàñàã, Economic and Social Situation íèéãìèéí áàéäàë of Mongolia ( 2006 îíû ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð ) (As of the first 8 months of 2006) Óëñûí íýãäñýí òºñºâ General Government budget Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò îðëîãî, In the first 8 months of 2006, totalòóñëàìæèéí ä¿í 2006 îíû ýõíèé 8 ñàðûí revenue and grants of General Governmentáàéäëààð 762.3 òýðáóì òºãðºã, íèéò budget amounted to 762.3 bln.togrogs andçàðëàãà áà ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë total expenditure and net lending 544.9544.9 òýðáóì òºãðºã áîëæ, íèéò òýíöýë bln.togrogs. The General government budget217.4 òýðáóì òºãðºãèéí àøèãòàé ãàðëàà. overall balance surplus was 217.4 bln.togrogs. Òºñâèéí óðñãàë îðëîãî 757.1 òýðáóì Current revenue of General Governmentòºãðºã, óðñãàë çàðäàë 467.2 òýðáóì òºãðºã amounted to 757.1 bln.togrogs and currentáîëæ, óðñãàë òýíöýë 289.9 òýðáóì expenditure 467.2 bln.togrogs. The budgetòºãðºãèéí àøèãòàé ãàð÷ áàéíà. current balance was a surplus 289.9 bln.togrogs. Òàòâàðûí íèéò îðëîãî ºíãºðñºí îíû ìºí Compared with the same period of¿åèéíõýýñ 51.9 õóâü, ãàäààä õóäàëäààíû previous year, tax revenue increased by 51.9òàòâàðûí îðëîãî 27.6 õóâü, îíöãîé àëáàí percent, taxes on foreign trade increased byòàòâàðûíõ 23.0 õóâü, íýìýãäñýí ºðòãèéí 27.6 percent, value added tax increased byàëáàí òàòâàðûíõ 31.8 õóâèàð òóñ òóñ 31.8 percent and excise tax increased byíýìýãäýâ. 23.0 percent. Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò çàðëàãà, The shares of current expenditure andýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýëèéí ä¿íä óðñãàë capital expenditure in the total expenditureçàðäàë 85.8 õóâü, õºðºíãèéí çàðäàë 10.4 and net lending amounted to 85.8 percentõóâü, ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë 3.9 õóâèéã and 10.4 percent, which increased by 5.7ýçýëæ áàéãàà íü ºíãºðñºí îíû ìºí points and 3.1 points compared with the same¿åèéíõýýñ óðñãàë çàðäëûí õóâèéí æèí 5.7 period of the previous year, respectively. Butïóíêò, õºðºíãèéí çàðäëûí ýçëýõ õóâèéí share of net lending in the total expenditureæèí 3.1 ïóíêòýýð òóñ òóñ ºñ÷, ýðãýæ and net lending amounted to 3.9 percent,òºëºãäºõ öýâýð çýýëèéí õóâèéí æèí 8.7 which decreased by 8.7 points compared withïóíêòýýð áóóðëàà. the same period of the previous year. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë Money, Loan and Stock market Mîíãîëáàíêíû ìýäýýãýýð ìºíãºíèé According to the report of the Bank ofíèéë¿¿ëýëò (M2) 2006 îíû 7 äóãààð ñàðûí Mongolia, at the end of July of 2006 moneyýöýñò 1497.8 òýðáóì òºãðºã áîëæ, ºìíºõ supply (broad money, or M2) increased byñàðûíõààñ 1.6 õóâü ºññºí áàéíà. Òàéëàíò 1.6 percent against June, reaching 1497.8ñàðûí ýöýñò ã¿éëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºí㺠bln. togrogs. Compared to previous month,ºìíºõ ñàðòàé õàðüöóóëàõàä 1.6 õóâü áóþó currency issued in circulation increased by3.9 òýðáóì òºãðºãººð ºñ÷ýý. Ò¿¿í÷ëýí 1.6 percent or 3.9 bln.togrogs. Time savingèðãýä, áàéãóóëëàãûí òºãðºãèéí õóãàöààò deposits increased by 3.3 percent or 18.4õàäãàëàìæ 3.3 õóâü áóþó 18.4 òýðáóì bln.togrogs reaching 572.1 bln.togrogs. As foròºãðºãººð íýìýãäýæ 572.1 òýðáóì òºãðºãò foreign currency deposits, they increased byõ¿ðñýí áàéíà. Ãàäààä âàëþòûí õàäãàëàìæ 3.3 percent or 12.8 bln.togrogs ending at3.3 õóâü áóþó 12.8 òýðáóì òºãðºãººð ºñ÷ 395.6 bln.togrogs.395.6 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðñýí áàéíà.8
 • 9. Monthly Bulletin of Statistics Àæ àõóéí íýãæ, áàéãóóëëàãà, èðãýäýä In the end of July, 2006 the remainderîëãîñîí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë 2006 îíû of loans outstanding increased by 3.4 percent7 äóãààð ñàðûí ýöýñò ºìíºõ ñàðòàé over the previous month, reaching 1086.2õàðüöóóëàõàä 3.4 õóâü ºñ÷, 1086.2 òýðáóì bln.togrogs, of which loans in private andòºãðºãò õ¿ðñíèé äîòîð õóâèéí ñåêòîðûíõ public sector increased by 3.5 and 12.73.5 õóâü, óëñûí ñåêòîðûíõ 12.7 õóâèàð òóñ percent respectively, while other sectorsòóñ ºñ÷, õàðèí áóñàä ñåêòîðûíõ 3.8 õóâü loans declined by 3.8 percent. Meanwhile,áóóð÷ýý. Õóãàöàà õýòýðñýí çýýëèéí ºðèéí principals in arrears increased by 2.4 percent¿ëäýãäýë 2.4 õóâü, ÷àíàðã¿é çýýë 12.6 and substandard, doubtful, loss loans grewõóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Áàíêíû by 12.6 percent. The non-performing loansñèñòåìèéí õýìæýýãýýð ÷àíàðã¿é çýýë 68.0 reached 68.0 bln.togrogs, which was 6.3òýðáóì òºãðºãò õ¿ðñýí íü íèéò çýýëèéí percent of the total loans outstanding.ºðèéí ¿ëäýãäëèéí 6.3 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. Áàíêóóäûí òºãðºãèéí çýýëèéí æèãíýñýí In July of 2006, tugrugs average annualæèëèéí äóíäàæ õ¿¿ 2006 îíû 7 äóãààð ñàðä weighted lending rate reached 24.9 which24.9 õóâü áîëñîí íü ºìíºõ ñàðûíõààñ 0.7 increased by 0.7 point, and dollars averageïóíêò, âàëþòûí çýýëèéí õ¿¿ 16.7 õóâü annual weighted lending rate reached 16.7áîëæ ºìíºõ ñàðûíõààñ 0.8 ïóíêòýýð òóñ òóñ percent, increased by 0.8 points comparedíýìýãäñýí áàéíà. to previous month. Ìîíãîëûí õºðºíãèéí áèðæ äýýð 2006 According to Mongolian Stock Exchangeîíû 8 äóãààð ñàðä 16.8 ñàÿ øèðõýã ¿íýò report, in August of 2006, in total 16.8 mln.öààñ àðèëæèãäàæ, 1.8 òýðáóì òºãðºãèéí stocks were traded, reaching value of 1.8 bln.ã¿éëãýý õèéãäýâ. Õóâüöààíû ã¿éëãýý ºìíºõ togrogs. The value of shares increased by 7.8ñàðûíõààñ 7.8 äàõèí ºñ÷, íèéò ã¿éëãýýíèé times compared to previous month and its97.0 õóâèéã ýçýëæ áàéíà. share in total trade amounted to 97.0 percent. ÒÎÐ-20 äóíäàæ èíäåêñ 2006 îíû 8 During August of 2006, the TOP-20äóãààð ñàðä 1199.6 áîëæ, ºìíºõ average index increased by 30.2 pointsñàðûíõààñ 30.2 ïóíêòýýð ºññºí áàéíà. compared to previous month, reaching 1199.6. Õºðºíãèéí çàõ çýýë äýýð ¿éë àæèëëàãàà Total market capitalization of listedÿâóóëæ áàéãàà õóâüöààò êîìïàíèé íèéò companies reached 87.7 bln. togrogs inçàõ çýýëèéí ¿íýëãýý 2006 îíû 8 äóãààð August of 2006ñàðä 87.7 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðýâ. Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ Consumer price index Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé In August of 2006, the consumer price¿íý, òàðèô 2006 îíû 8 äóãààð ñàðä 2000 index increased by 46.9 percent comparedîíû 12 äóãààð ñàðòàé õàðüöóóëàõàä 46.9 with the end of 2000, by 4.7 percent from theõóâü, ºìíºõ îíû ìºí ¿åèéíõýýñ 4.7 õóâü, corresponding period of previous year, by 5.3ºìíºõ îíû æèëèéí ýöñèéíõýýñ 5.3 õóâèàð percent from the end of previous year andòóñ òóñ ºñ÷, ºìíºõ ñàðûíõààñ 0.6 õóâü decreased by 0.6 percent compared witháóóðàâ. previous month. Õ¿íñíèé áàðàà, óíäàà, óñíû á¿ëãèéí In August of 2006, the prices of foodstuffä¿í 2006 îíû 8 äóãààð ñàðä ºìíºõ ñàðòàé group decreased by 2.9 percent. As a resultõàðüöóóëàõàä 2.9 õóâü áóóðñàí íü åðºíõèé of this decrease overall index went down by 9
 • 10. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüèíäåêñ 0.6 õóâü áóóðàõàä íºëººëºâ. 0.6 percent. Prices of groups such asÒ¿¿í÷ëýí ñîãòóóðóóëàõ óíäàà, òàìõè, alcoholic beverages and tobacco,õîëáîîíû õýðýãñýë, øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý, communication and recreation and cultureàìðàëò, ÷ºëººò öàã, ñî¸ëûí áàðàà, decreased by 0.1-1.2 percent. Prices of¿éë÷èëãýýíèé á¿ëãèéí ¿íý 0.1-1.2 õóâèàð groups housing, water, electricity andáóóð÷ýý. Îðîí ñóóö, óñ, öàõèëãààí, ò¿ëø, miscellaneous goods and services remainedáóñàä áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé á¿ëãèéí ¿íý stable and prices of other groups increasedòîãòâîðòîé áàéñàí áà õàðèí äýýðõýýñ by 0.4-10.3 percent.áóñàä á¿ëãèéí ¿íý ä¿íãýýðýý 0.4-10.3õóâèàð ºññºí áàéíà. Õýðýãëýýíèé áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé ¿íý, In August of 2006, the consumer priceòàðèô 2006 îíû 8 äóãààð ñàðä ºìíºõ index increased by 0.4-0.5 percent in Govi-ñàðòàé õàðüöóóëàõàä Ãîâü-Àëòàé, Òºâ Altai and Tov aimags and prices were stableàéìãóóäàä 0.4-0.5 õóâü ºñ÷, Ñ¿õáààòàð, in Sukhbaatar, Khentii aimags compared toÕýíòèé àéìàãò òîãòâîðòîé, õàðèí áóñàä the previous month.In the rest aimagsàéìãóóäàä 0.1-3.3 õóâèàð áóóðñàí áàéíà consumer price index decreased by 0.1-3.3 percent. Ãàäààä õóäàëäàà External trade Ãàäààä õóäàëäààíû íèéò áàðàà For the first 8 months of 2006, totalýðãýëò 2006 îíû ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð external trade turnover equaled 1840.4 mln.1840.4 ñàÿ àì.äîëëàð, ¿¿íýýñ ýêñïîðò US dollars, of which exports 899.9 mln. US899.9 ñàÿ, èìïîðò 940.5 ñàÿ àì.äîëëàð dollars and imports 940.5 mln. US dollars.áîëæ, ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë 40.6 ñàÿ Total external trade balance turned a deficitàì.äîëëàðûí àëäàãäàëòàé ãàðàâ. Íèéò of 40.6 mln. US dollars. As compared witháàðàà ýðãýëò ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åýñ 44.5 the same period of the previous year, totalõóâü, ýêñïîðò 60.2 õóâü, èìïîðò 32.0 external trade turnover increased by 44.5õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. percent, exports by 60.2 percent and imports by 32.0 percent respectively. Ýêñïîðòûí ä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí As compared with the same period ofýçýëäýã ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýêñïîðò the previous year, mineral products exportsºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä increased by 288.7 mln.US dollars, textiles288.7 ñàÿ àì.äîëëàðààð, íýõìýë, íýõìýë and textile articles by 50.7 mln. US dollarsá¿òýýãäýõ¿¿í 50.7 ñàÿ àì.äîëëàðààð, and raw and processed hides, skins, fur andò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí àðüñ, øèð, articles thereof exports by 9.1 mln. US dollars,àíãèéí ¿ñ, ýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýëèéí which are reflected the increase of totalýêñïîðò 9.1 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ òóñ exports. Whereas, natural or cultured pearls,íýìýãäñýí íü ýêñïîðò ºñºõºä ãîëëîí precious metal, jewellery exports decreasedíºëººëºâ. Õàðèí ¿íýò áà õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, by 26.4 mln. US dollars.ìåòàëë ãî¸ëûí ç¿éëñèéí ýêñïîðò 26.4 ñàÿàì. äîëëàðààð áóóð÷ýý. Çýñèéí áàÿæìàëûí ýêñïîðòûí áèåò The volume of copper concentrateõýìæýý ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åýñ 12.1 õóâü, exports increased by 12.1 percent and their¿íèéí ä¿í íü 2.1 äàõèí ºññºí áàéíà. value in US dollars increased by 2.1 times 2005 îíû ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð more, compared with the same period of theíýã òîíí çýñèéí áàÿæìàëûí ¿íý äóíäæààð previous year. For the first 8 months of 2005513.3 àì.äîëëàð áàéñàí áîë 2006 îíû year, the average price of copper concentrateýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð 981.6 àì.äîëëàð per ton was 513.3 US dollars. But in the firstáîëæ 91.2 õóâèàð ºñºâ.10
 • 11. Monthly Bulletin of Statistics 8 months of 2006 year, it was 981.6 US Èìïîðòûí ä¿íä ºíäºð õóâèéí æèí dollars and increased by 91.2 percent.ýçýëäýã ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò Compared with the same period of theºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëáàë 97.1 previous year, mineral products importsñàÿ àì.äîëëàðààð, óðãàìëûí ãàðàëòàé increased by 97.1mln. US dollars, vegetableá¿òýýãäýõ¿¿íèé èìïîðò 13.5 ñàÿ origin products by 13.5 mln. US dollars, foodàì.äîëëàðààð, õ¿íñíèé áýëýí products by 14.9 mln. US dollars, chemicalá¿òýýãäýõ¿¿í 14.9 ñàÿ. àì äîëëàðààð, & chemical industry products by 14.2 mln. USõèìè, õèìèéí ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í dollars and auto, air and water transport14.2 ñàÿ. àì äîëëàðààð, àâòî, àãààð, óñàí vehicles and their spare parts by 9.9 mln. USçàìûí òýýâðèéí õýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä dollars, which are comprised high percentageàíãèéí èìïîðò 9.9 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ in the imports. These had an effect on anòóñ ºññºí íü èìïîðò ºñºõºä ãîëëîí increase of total imports.íºëººëºâ. Õàðèí ìàøèí, ìåõàíèê Whereas, machinery, equipment electricòºõººðºìæ, öàõèëãààí õýðýãñýë, äóó appliances, recorders, TV sets & spare partsõóðààã÷, çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä imports decreased by 0.6 mln. US dollarsàíãèéí èìïîðò 0.6 ñàÿ àì.äîëëàðààð, and textile and textile product import by 1.4íýõìýë áîëîí íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿íèé mln. US dollars.èìïîðò 1.4 ñàÿ àì.äîëëàðààð òóñ òóñáóóðñàí áàéíà. Òºëáºðèéí òýíöýë Balance of paymentsÓðñãàë äàíñ Current account Òºëáºðèéí òýíöëèéí óðñãàë äàíñ 2006 Current account surplus of balance ofîíû 2-ð óëèðàëä 73.2 ñàÿ àì.äîëëàðûí payments equaled 73.2 mln. US dollars in theàøèãòàé ãàð÷ ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åèéíõýýñ second quarter of 2006, which was increased105.5 ñàÿ àì.äîëëàðààð íýìýãäýâ. Ãàäààä by 105.5 mln.US dollars. Current accountõóäàëäàà áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé òýíöýë 33.9 surplus was mainly due to trade and serviceñàÿ àì.äîëëàðûí àøèãòàé ãàðñàí íü óðñãàë balance surplus of trade account surplusäàíñ àøèãòàé ãàðàõàä ãîëëîí íºëººëñºí reached to 33.9 mln. US dollars. The goldáàéíà. Ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë and copper price increase in the world marketàøèãòàé ãàðàõàä ìàíàé îðíû ãîë resulted in surplus of trade account.ýêñïîðòûí á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîõ çýñèéíáàÿæìàë, àëòíû äýëõèéí çàõ çýýëèéí ¿íýºíäºð áàéñàí íü íºëººëæýý.¯éë÷èëãýý Services ¯éë÷èëãýýíèé òýíöýë 2006 îíû 2-ð Services account surplus equaled 5.4óëèðàëä 5.4 ñàÿ àì.äîëëàðûí mln.US dollars second quarter of 2006. Fromàëäàãäàëòàé ãàðëàà. Õàìòàðñàí dividends distributed by joint companies 16.4¿éëäâýð¿¿ä ºíãºðñºí îíû íîãäîë àøãààñ mln. US dollars were transferred to foreign16.4 ñàÿ àì. äîëëàðûã ãàäààä îðíóóäàä countries, and interest payments oføèëæ¿¿ëñýí, Çàñãèéí ãàçàð áîëîí õóâèéí Government and private sector loans of 4.0õýâøëèéí áàéãóóëëàãóóä ãàäààäûí mln. US dollars were made. These transfersçýýëèéí õ¿¿ä 4.0 ñàÿ àì. äîëëàðûã òºëñºí influenced the positive result of currentíü îðëîãûí äàíñ àëäàãäàëòàé ãàðàõàä account.ãîëëîí íºëººëæýý.Õºðºí㺠áà ñàíõ¿¿ãèéí äàíñ Capital and Financial account Õºðºí㺠áà ñàíõ¿¿ãèéí äàíñ 2006 îíû Capital and financial account surplus2-ð óëèðàëä 38.3 ñàÿ àì.äîëëàðûí equaled to 38.3 mln. US dollars in the secondàëäàãäàëòàé ãàðñàí íü ºíãºðñºí îíû ìºí quarter of 2006, which was decreased by 2.7 11
 • 12. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü¿åèéíõýýñ 2.7 äàõèí áóþó 24.1 ñàÿ àì. times or 24.1 mln. US dollars compared toäîëëàðààð áóóðñàí áàéíà. 2006 îíû 2 previous year. Foreign direct investmentäóãààð óëèðàëä 73.2 ñàÿ àì.äîëëàðûí increased by 2.5 times or 43.6 mln.US dollarsãàäààäûí øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò õèéãäñýí compared with same period of previous yearíü ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä at 73.2 mln. US dollars in the second quarter2.5 äàõèí áóþó 43.6 ñàÿ.àì äîëëàðààð of 2006. Meanwhile, loan disbursementíýìýãäñýí áàéíà. 2006 îíû 2-ð óëèðàëä reached to 20.3 mln. US dollars, of whichÌîíãîë óëñ íèéò 20.3 ñàÿ àì. äîëëàðûí Government and other sector long-term loançýýë àøèãëàñíààñ Çàñãèéí ãàçðûí óðò disbursement amounted to 13.0 and 7.3 mln.õóãàöààíû çýýë 13.0 ñàÿ àì. äîëëàð, àæ US dollars respectively which wereàõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûíõ 7.3 ñàÿ àì. distributed to banking, financial and miningäîëëàð áàéíà. sectors. Àæ ¿éëäâýð Industry Àæ ¿éëäâýðèéí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé In the first 8 months of 2006, the total¿éëäâýðëýë 2006 îíû ýõíèé 8 ñàðûí industrial output was 547.2 bln.togrogs at theáàéäëààð 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð constant prices 2000, that was more by 17.2547.2 òýðáóì òºãðºã áîëæ, ºíãºðñºí îíû bln.togrogs or 3.2 percent with the sameìºí ¿åèéíõýýñ 17.2 òýðáóì òºãðºã áóþó 3.2 period of previous year.õóâèàð ºññºí áàéíà. ªíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä Compared with the same period ofõóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ previous year, industrial output has beenáîëîâñðóóëàëò, öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷, increased by 3.4 percent –2.9 times foräóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë, àðüñ, øèð manufacture of wearing apparel, dressingáîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, ãóòàë and dyeing of fur, electricity, thermal energy,¿éëäâýðëýë, ìîä, ìîäîí ýäëýë steam, tanning, dressing of leather,¿éëäâýðëýë, õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà manufacture of luggage, handbags, saddlery,¿éëäâýðëýë, òºìðèéí ¿éëäâýðëýë, harness and footwear, manufacture of woodíýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë, ãàçðûí òîñ, øàòäàã and wooden products, manufacture of foodõèé îëáîðëîëò, ìåáåëü òàâèëãà products and beverages, manufacture of¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ ñàëáàðûí basic metals, manufacture of textiles,áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, öààñ, extraction of crude petroleum and natural gas,öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë, õèìèéí manufacture of furniture, manufacturing n.e.c,á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë, 3.4 õóâèàñ 2.9 manufacture of paper and paper products,äàõèí ºñ÷; õàðèí ýìíýëãèéí áàãàæ manufacture of chemicals and chemicalõýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí products divisions; and declined by 0.6-81.4õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë, ìàøèí òîíîã percent for manufacture of medical precisionòºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð ýäëýë and optical instruments, watches and clocks,¿éëäâýðëýë, öàõèëãààí ìàøèí õýðýãñýë manufacture of fabricated metal products,¿éëäâýðëýë, òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð except machinery and equipment,õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë, ìåòàëëûí õ¿äýð manufacture of electrical machinery andîëáîðëîëò, óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ, apparatus, production of other non-metallicí¿¿ðñ îëáîðëîëò, áóñàä àøèãò ìàëòìàë mineral products, mining of metal ores,îëáîðëîëò, íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã collection, purification and distribution ofõèéõ àæèëëàãàà çýðýã ñàëáàðóóäûí water, mining of coal and lignite, extraction¿éëäâýðëýë 0.6-81.4 õóâèàð áóóðñàí of peat, other mining and quarrying,áàéíà. publishing, printing and reproduction of recorded media, etc. divisions.12
 • 13. Monthly Bulletin of Statistics Àæ ¿éëäâýðèéí ìýäýýíä õàìðàãäñàí Compared with the same period ofãîë íýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ºíãºðñºí îíû previous year, the production of 64.9% ofìºí ¿åòýé õàðüöóóëáàë 64.9 õóâèéíõ íü main industrial products increased, while the¿éëäâýðëýë ºñ÷, 35.1 õóâèéíõ íü remaining 35.1% decreased.¿éëäâýðëýë áóóðñàí áàéíà. Àæ ¿éëäâýðèéí ãîë íýð òºðëèéí Production of main items of industrialá¿òýýãäýõ¿¿íýýñ öàõèëãààí, äóëààíû products, electricity, thermal energy, copperýð÷èì õ¿÷, çýñèéí áàÿæìàë ìåòàëë concentrate, molybdenum concentrate, crudeàãóóëãààðàà, ìîëèáäåíèé áàÿæìàë oil, knitted goods, medical tablets, liquidìåòàëë àãóóëãààðàà, ãàçðûí òîñ, ñ¿ëæìýë medicine, meat, spirit, alcohol, bakeryýäëýë, øàõìàë áîëîí øèíãýí ýì, ìàëûí products, cement, metal steel, metalìàõ, ñïèðò, àðõè, íàðèéí áîîâ, öåìåíò, foundries, combed down, increased byìåòàëë áýëäýö, ìåòàëë öóâèìàë, ñàìíàñàí volume; coal, gold, flour spar concentrate,íîîëóóð çýðýã á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë copper, lime, metal sleeper, book,áèåò õýìæýýãýýð ºñ÷; õàðèí í¿¿ðñ, àëò, newspaper, wheat flour, bread, soft drinks,õàéëóóð æîíøíû áàÿæìàë, êàòîäûí çýñ, milk, dairy products, macaroni noodles,øîõîé, áåòîí äýð, íîì, ñîíèí, ãóðèë, òàëõ, biscuit, sweets, fodder, injection etc.àìòàò óñ, óíäàà, ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í, decreased by volume.ãîéìîí, æèãíýìýã, ÷èõýð, ìàëûí òýæýýë,òàðèëãûí ýì çýðýã á¿òýýãäýõ¿¿íèé¿éëäâýðëýë áèåò õýìæýýãýýð áóóðñàíáàéíà. Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ä¿íãýýð In the first 8 months of 2006, production of2006 îíû ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð (îíû industry (at current prices) on 1324.8¿íýýð) 1324.8 òýðáóì òºãðºãèéí bln.togrogs sold at domestic and foreigná¿òýýãäýõ¿¿íèéã äîòîîä, ãàäààäûí çàõ market.çýýëä áîðëóóëàâ. ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí Household income and expenditure ñóäàëãàà survey ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí 2006 îíû A total of 2808 households were2 äóãààð óëèðëûí ñóäàëãààíä surveyed for the 2nd quarter of 2006 inÓëààíáààòàð õîò, 21 àéìãèéí íèéò 2808 Ulaanbaatar city and 21 aimags.ºðõ õàìðàãäëàà. Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ ìºíãºí According to survey report of the 2ndçàðëàãà 2006 îíû 2 äóãààð óëèðëûí quarter of 2006 a household monthlyáàéäëààð 255.4 ìÿíãàí òºãðºã áàéãàà íü average monetary expenditure was 255.4ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä thousand togrogs. Household monthly65.4 õóâèàð ºññºí áàéíà. monetary expenditure increased by 65.4 percent compared to the same period of the previous year. Íýã ºðõèéí ñàðûí äóíäàæ ìºíãºí Household monthly average monetaryîðëîãî 170.1 ìÿíãàí òºãðºã áàéãàà íü income was 170.1 thousand togrogs.ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä 4.9 Household monthly average monetaryõóâèàð ºñ÷ýý. income increased by 4.9 percent compared to the same period of the previous year. 13
 • 14. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü պ人 àæ àõóé Agriculture Óëñûí õýìæýýãýýð 2006 îíû 9 ä¿ãýýð As the 1st of September, 2006, totalñàðûí 1-íèé áàéäëààð 5841.7 òîíí òºìñ, amount of 5841.7 tones potatoes and 5797.85797.8 òîíí õ¿íñíèé íîãîî õóðààæ, 416.7 tones vegetables were harvested. As wellìÿí.òí ºâñ õàäëàí, 4580.0 òîíí ãàð òýæýýë 416.7 thous.tones hay harvest and 4580.0áýëòãýýä áàéãàà íü ºíãºðñºí îíû ìºí tones hand made fodder were prepared.¿åèéíõýýñ òºìñ 31.1 òîííîîð áóþó 0.5 Compared with the same period of theõóâèàð, õàäëàí ºâñ 106.8 ìÿí.òí-îîð áóþó previous year, volume of potatoes and hay34.3 õóâèàð òóñ òóñ íýìýãäýæ, õàðèí harvest were increased by 31.1 tones or 0.5õ¿íñíèé íîãîî 2.0 ìÿí.òí-îîð áóþó 26.0 percent and 106.8 thous.tones or 34.3õóâü, ãàð òýæýýë 1.3 ìÿí.òí-îîð áóþó 21.6 percent respectively. But volume ofõóâèàð òóñ òóñ áóóðñàí áàéíà vegetables and hand made fodder were decreased by 2.0 thous.tones or 26.0 percent and 1.3 thous.tones or 21.6 . percent compared with the same period of the previous year. Òýýâýð Transport Òºìºð çàìààð 2006 îíû ýõíèé 8 ñàðä For the first 8 months of 2006, 9.89.8 ñàÿ.òí à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð 2.9 mln.tons of freight and 2.9 mln.passengersñàÿ çîð÷èã÷ òýýâýðëýñýí íü ºíãºðñºí îíû (duplicated) were carried by railwayìºí ¿åèéíõýýñ çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 0.3 õóâü transport. Compared with the same period ofáóþó 9.6 ìÿí.õ¿íýýð ºñ÷, òýýñýí à÷àà 2.7 the previous year, the carried passengersõóâü áóþó 272.3 ìÿí.òí-îîð áóóðñàí áàéíà. increased by 0.3 percent or 9.6 thousand persons, the carried freight decreased by 2.7 percent or 272.3 thous.tons. Àãààðûí òýýâðýýð 2006 îíû ýõíèé 8 For the August of 2006, 1333.0 tons ofñàðä 1333.0 òí à÷àà, äàâõàðäñàí òîîãîîð freight and 254.1 thous.passengers254.1 ìÿíãàí çîð÷èã÷ òýýâýðëýñýí íü (duplicated) were carried by air transport.ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä Compared with the same period of theòýýñýí à÷àà 4.8 õóâü áóþó 61.2 òîííîîð, previous year, the carried freight and carriedçîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 10.8 õóâü áóþó 24.9 passengers were increased by 4.8 percentìÿí.õ¿íýýð ºññºí áàéíà. Àãààðûí or 61.2 thous.tons and 10.8 percent or 24.9òýýâðýýð îëîí óëñàä òýýâýðëýñýí çîð÷èã÷ thousand persons. International carriedºíãºðñºí îíû ìºí ¿åèéíõýýñ 22.2 õóâü passengers carried by air transport increasedáóþó 29.5 ìÿí.õ¿íýýð ºñ÷, õàðèí äîòîîäûí by 22.2 percent or 29.5 thous.persons, but theçîð÷èã÷ òýýâýðëýëò 4.8 õóâü áóþó 4.7 domestic passengers decreased by 4.8ìÿí.õ¿íýýð áóóðñàí áàéíà. percent or 4.7 thous.persons. Òºìºð çàì áîëîí àãààðûí òýýâðèéí In the first 8 months of 2006, total revenueñàëáàðûí íèéò îðëîãî 2006 îíû ýõíèé 8 of railway and air transportation reachedñàðä 194.1 òýðáóì òºãðºãò õ¿ðñýí íü 194.1 bln.togrogs which increased by 12.0ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åèéíõýýñ 12.0 õóâü percent or 20.7 bln.togrogs compared witháóþó 20.7 òýðáóì òºãðºãººð ºññºí áàéíà. the same period of the previous year.14
 • 15. Monthly Bulletin of Statistics Àæèëã¿é÷¿¿ä Unemployment Àéìàã, íèéñëýëèéí õºäºëìºð, At the end of August 2006, the numberõàëàìæèéí ¿éë÷èëãýýíèé õýëòýñ of registered unemployed was 33.4 thous, that(ÕÕ¯Õ)-ò á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî decreased by 5.9 percent or 2.1 thous.2006 îíû 8 äóãààð ñàðûí ýöñèéí persons compared to the same period of theáàéäëààð 33.4 ìÿíãà áîëæ, ºíãºðñºí previous year.îíû ìºí ¿åèéíõýýñ 5.9 õóâü áóþó 2.1ìÿíãàí õ¿íýýð áóóðñàí áàéíà. Óëñûí õýìæýýãýýð 19.1 ìÿíãàí ýìýãòýé The number of unemployed women wasàæèëã¿é ãýæ á¿ðòã¿¿ëñýí íü íèéò 19.1 thous, which is 57.1 percent of totalá¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí 57.1 õóâèéã registered unemployed.ýçëýõ áîëîâ. Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äýýñ 2006 At the end of August 2006, 26.4 thous.îíû ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð 26.4 ìÿíãàí registered unemployed persons entered intoõ¿í àæèëä îðñíû 11.3 õóâü íü óëñûí work. Of whom 11.3 percent entered in¿éëäâýðèéí ãàçàð, òºñºâò áàéãóóëëàãàä, government or state-owned enterprises and88.7 õóâü íü êîìïàíè, õîðøîî, áóñàä remaining 88.7 percent in companies,áàéãóóëëàãàä àæèëä îðæýý. cooperatives or other types of employers, such as small-scale private businesses. Ýð¿¿ë ìýíä Health Àìüä òºðñºí õ¿¿õäèéí òîî 2006 îíû The number of live births in the first 8ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð 31.7 ìÿíãà áîëæ, months of 2006 reached 31.7 thous. Thisºíãºðñºí îíû ìºí ¿åèéíõýýñ 1.5 ìÿíãàí shows increase of 1.5 thous.births percent orõ¿¿õäýýð áóþó 5.1 õóâèàð íýìýãäñýí áàéíà. 5.1 compared to the same period of the previous year. Ýíý îíû ýõíèé 8 ñàðä 21 ýõ ýíäæýý. In the meantime the number ofÍýã õ¿ðòýëõ íàñàíäàà ýíäñýí õ¿¿õäèéí òîî maternal deaths was 21, and the number of645 áîëæ, ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åèéíõýýñ 0.8 infant mortality under the age of 1 stood atõóâü áóþó 5 õ¿¿õäýýð íýìýãäýæ, 1-5 645 hence showing a increase of 0.8 percentõ¿ðòýëõ íàñàíäàà íàñ áàðñàí õ¿¿õäèéí or 5 infants compared same period of theòîî 145 áîëæ, 7.1 õóâü áóþó 11 õ¿¿õäýýð previous year. There was a decrease inòóñ òóñ áóóðñàí áàéíà. under five mortality reaching 145 which is by 7.1 percent or 11 children. Óëñûí äóíäæààð àìüä òºðñºí 1000 On a national average the infantõ¿¿õýä òóòìààñ 1 õ¿ðòýëõ íàñàíäàà 20 mortality rate under the age of 1 per 1000 liveõ¿¿õýä ýíäñýíèé äîòîð Áàÿíõîíãîð, births was 20. This rate was higher than theÄîðíîä, Çàâõàí, ªâºðõàíãàé, ªìíºãîâü, national average in Bayankhongor, Dornod,Ñ¿õáààòàð, Óâñ, Õºâñãºë, Ãîâüñ¿ìáýð Zavkhan, Ovorkhangai, Omnogovi,àéìãóóäàä óëñûí äóíäæààñ äýýã¿¿ð áàéíà. Sukhbaatar, Uvs, Khovsgol and Govisumber aimags. Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî The number of infectious diseases23.8 ìÿíãà áîëæ, ºíãºðñºí îíû ìºí was 23.8 thousand showing an increase of¿åèéíõýýñ 2.3 ìÿíãàí õ¿íýýð íýìýãäýâ. 2.3 thous. infections compared to the same 15
 • 16. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíüÑ¿ðüåýãýýð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 4.6 õóâü, period of the previous year. To be specificâèðóñò ãåïàòèòààð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 10.8 the number of persons infected byõóâü, ñàëõèí öýöãýýð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 22.4 tuberculosis by 4.6 percent, viral hepatitisõóâü, òýìá¿¿ãýýð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 32.6 10.8 percent, varicella by 22.4 percent,õóâèàð òóñ òóñ ºñ÷, õàðèí öóñàí ñóóëãààð syrhilis by 32.6 percent. The number ofºâ÷ëºã÷äèéí òîî 7.6 õóâü, òðèõîìîíèàçààð persons infected by shigellosis declined byºâ÷ëºã÷äèéí òîî 19.6 õóâü, çàã õ¿éòíýýð 7.6 percent, trichomoniasis declined by 19.6ºâ÷ëºã÷äèéí òîî 32.7 õóâèàð òóñ òóñ percent and gonorrhea by 32.7 percentáóóð÷ýý. respectively. 2006 îíû ýõíèé 8 ñàðä 10.6 ìÿíãàí As of the first 8 months of 2006, totalõ¿í íàñ áàðñíû 23.9 õóâü íü ýìíýëýãò íàñ deaths were 10.6 thousand and 23.9 percentáàðñàí áàéíà. Íèéò 400.7 ìÿíãàí õ¿í of total deaths was in the hospital. Total 400.7ýì÷ëýãäæýý. thousand persons took treatment. Ãýìò õýðýã Crime Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðýã 2006 îíû The total number of crimes committedýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð 11.5 ìÿíãà áîëæ as of the first 8 months of 2006 was 11.5ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åèéíõýýñ 0.7 õóâü thous, as decreased by 0.7 percent comparedáóóðàâ. to the same period of previous year. Õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëºº, àëäàð õ¿íä, Decreases were recorded in crimeíýð òºðèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 64.0 õóâü; against human freedom, rights and reputationø¿¿í òàñëàõ àæèëëàãààíû ýñðýã ãýìò 64.0 percent; crime against judicial procedureõýðýã 34.3 õóâü; èðãýäèéí óëñ òºðèéí 34.3 percent; crime against political and otheráîëîí áóñàä ýðõ, ýðõ ÷ºëººíèé ýñðýã rights and freedom of individuals 30.4 percent;ãýìò õýðýã 30.4 õóâü; àæ àõóéí íýãæèéí crime against economic entity 24.8 percent;ýñðýã ãýìò õýðýã 24.8 õóâü; õ¿¿õýä, ãýð crime against child, family and social mortalityá¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã ãýìò 21.9 percent; crime against administrativeõýðýã 21.9 õóâü; çàõèðãààíû æóðìûí rule 18.2 percent; crime againstýñðýã ãýìò õýðýã 18.2 õóâü, áàéãàëü environmental protection 18.2 percent; crimeõàìãààëàõ æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã 18.2 against military service 15.4 percent; crimeõóâü; öýðãèéí àëáàíû ýñðýã ãýìò õýðýã against ownership right 7.1 percent (of which15.4 õóâü; ºì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò theft of property 4.5 percent, crime againstõýðýã 7.1 õóâü (¿¿íèé äîòîð õóëãàé 4.5 fraud 8.0 percent, crime against forgery 16.5õóâü, çàëèëàí 8.0 õóâü, çàâøèõ, percent, robber 34.9 percent), occupational¿ðýãä¿¿ëýõ ãýìò õýðýã 16.5 õóâü, äýýðýì related crime 5.6 percent and attempted34.9 õóâü); àëáàí òóøààëûí ãýìò õýðýã murder 1.5 percent.5.6 õóâü, õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ ãýìò õýðýã1.5 õóâèàð òóñ òóñ áóóðñàí áàéíà. Õàðèí íèéãìèéí àþóëã¿é But increases were recorded in crimeáàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã 4.3 õóâü (¿¿íèé against social safety 4.3 percent (of whichäîòîð áóëààëò 0.9 õóâü); õ¿íèé àìü, áèå mugging 0.9 percent); crime against humanýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 11.9 õóâü, life and health or physical well-being 11.9(¿¿íèé äîòîð áóñäûã áîëãîîìæã¿é àëàõ percent (of which negligent murder 75.0ãýìò õýðýã 75,0 õóâü, áóñäûã àìèà percent, death due to unfortunate occasionõîðëîõîä õ¿ðãýõ ãýìò õýðýã 21.0 õóâü, 21.0 percent, offences against the freedomèðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã and health of individuals 9.3 percent); crimeãýìò õýðýã 9.3 õóâü) òýýâðèéí õýðýãñëèéí16
 • 17. Monthly Bulletin of Statisticsõºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, against traffic safety and use 17.0 percet andàøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã crime against population health 37.7 percent.17.0 õóâü, õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýãõýðýã 37.7 õóâèàð òóñ òóñ ºññºí áàéíà. Ãýìò õýðãèéí óëìààñ íèéòäýý 26.7 The crime caused 26.7 bln. togrogsòýðáóì òºãðºãèéí õîõèðîë ó÷èðñíû 83.6 worth of damage, from which 83.6 percent orõóâü íü áóþó 22.3 òýðáóì òºãðºã íü 22.3 bln.togrogs are damage of individualèðãýäèéí ºì÷èéí õîõèðîë áàéíà. Íèéò property and 9.5 percent of total damagesõîõèðëûí 9.5 õóâèéã íºõºí òºë¿¿ëæýý. was restituned Öàã óóð, àãààðûí áîõèðäîë Climate and air pollution Óñ, öàã óóðûí õ¿ðýýëýíãèéí ìýäýýãýýð National agency of Meteorology,2006 îíû 8 äóãààð ñàðä ¿íýìëýõ¿é èõ õóð Hydrology and Environment Monitoringòóíàäàñ Ñýëýíãý àéìãèéí Ñ¿õáààòàð reveals that maximum precipitation wasñóìàíä 93.6 ìì îðñîí áàéíà. Àãààðûí 93.6 mm in Sukhbaatar soum, Selenge¿íýìëýõ¿é èõ òåìïåðàòóð Áàÿíõîíãîð aimag as of August, 2006. Absolute airàéìãèéí Øèíýæèíñò ñóìàíä +39.0 õýì temperature reached +39.0OC in Shinejinstäóëààí, ¿íýìëýõ¿é áàãà òåìïåðàòóð soum, Bayankhongor aimag, whereas -5.0OCÕºâñãºë àéìãèéí Ðýí÷èíëõ¿ìáý ñóìàíä in Renchinlkhumbe soum, Khovsgol aimag.-5.0 õýì áàéâ. Àçîòûí äàâõàð èñëèéí àãóóëàìæ 2006 Concentration of nitrogen dioxideîíû 8 äóãààð ñàðä Óëààíáààòàð õîòûí exceeded from the maximum allowableáàðóóí 4 çàìä 21 óäàà, 13-ð õîðîîëîëä 9 concentration of air quality standard by 21óäàà àãààðûí ÷àíàðûí ñòàíäàðò äàõü times around the west crossroad as well asõ¿ëöýõ àãóóëàìæààñ äàâñàí áàéíà. 9 times in the 13rd microdistrict whileªíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëàõàä concentration of sulphur dioxide exceededàçîòûí äàâõàð èñëèéí àãóóëàìæ once around the west crossroad ofçºâøººðºãäºõ õýìæýýíýýñ äàâñàí Ulaanbaatar city as of August, 2006.òîõèîëäîë 13-ð õîðîîëîëä 7-îîð Compared with same period of the previousíýìýãäýâ. year, the concentration of nitrogen dioxide has increased by 7 points in the 13rd microdistrict from the allowable air quality standard respectively. Àþóëò ¿çýãäýë Îíöãîé áàéäëûí Åðºíõèé ãàçðûí Disastersìýäýýãýýð àþóëò ¿çýãäýë, îñîë ãàìøèã National Emergency and Management2006 îíû ýõíèé 8 ñàðä íèéò 1889 óäàà ãàð÷ Agency reveals that there were totally 18893627.6 ñàÿ òºãðºãèéí õîõèðîë ó÷èð÷, 163 disasters of 3627.6 mln togrogs of lossõ¿í àìü íàñàà àëäàæ, 747 ãýð, îðîí ñóóö registered; 163 people died, 747 gers,øàòàæ, 14.5 ìÿíãàí ìàë õîðîãäñîí áàéíà. houses burnt and 14.5 thousand headÀþóëò ¿çýãäëèéã òºð뺺ð íü àâ÷ ¿çâýë îé livestock died as of the first 8 months of 2006.õýýðèéí ò¿éìýð 122 óäàà, îáúåêòûí ò¿éìýð For the classification of the disasters, there1564 óäàà ãàð÷, ìàë, àìüòíû õàëäâàðò were 122 cases of forest fire, 1564 objectãàëçóó ºâ÷èí 25, ìàëûí ãîö õàëäâàðò fire as well as cases of 25 rabies, 1 foot andø¿ëõèé ºâ÷èí 1, ìàëûí õàëäâàðò áîîìûí mouth disease and 16 anthrax registered.16 òîõèîëäîë ãàðñàí áàéíà. ̺í Also, during this period of time, there were 8õóãàöààíä 8 óäàà ãàçàð õºäºëæ, àÿíãà 12 cases of earthquakes, 12 cases ofóäàà, óðóéí ¿åð 31 óäàà, õ¿÷òýé ñàëõè thunderbolt, 31 cases of overflow and 18øóóðãà 18 óäàà òîõèîëäæýý. cases of storms. 17
 • 18. Ñòàòèñòèêèéí áþëëåòåíü ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä, æèë á¿ðèéí ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð MAIN INDICATORS, as of the first 8 months 2006 % 2005 2006 2005 Yíäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Main indicators Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñèéí Monthly changes of consumer ººð÷ëºëò,îíû ýõíýýñ õóâèàð price index, % 10.0 5.3 - Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî, Unemployment, end of the particular òóõàéí ¿åèéí ýöýñò, ìÿíãàí õ¿í period, thous.persons 35.5 33.4 94.1 Àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé Gross industrial output, ¿éëäâýðëýë, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ at constant prices of 2000, ¿íýýð, òýðáóì òºãðºã bln.togrog 530.0 547.2 103.2 ¯¿íýýñ: Of which: -Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ ¿éëäâýð -Mining and quarrying 274.9 254.3 92.5 -Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð -Manufacturing 180.7 215.7 119.3 -Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷, -Electricity, thermal energy and óñàí õàíãàìæ water supply 74.4 77.2 103.8 Ýêñïîðò, ñàÿ àì.äîëëàð Exports, mln.USD 561.7 899.9 160.2 Èìïîðò, ñàÿ àì. äîëëàð Imports, mln.USD 712.3 940.5 132.0 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî, Revenue of General Goverment, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºãðºã at current price, bln.togrog 515.1 762.3 148.0 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà, Expenditure of General Government, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºãðºã at current price, bln.togrog 448.0 544.9 121.6 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí óðñãàë General Government current budget îðëîãî, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºãðºã revenue, at current price, bln.togrog 512.4 757.1 147.8 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí óðñãàë General Government current budget çàðëàãà, îíû ¿íýýð, òýðáóì òºãðºã expenditure, at current price, bln.togrog 358.8 467.2 130.2 ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºíãº,* Currency in circulation* 2006 îíû 7-ð ñàðûí ýöýñò, òýðáóì òºã end of the July, 2006, bln.tog 211.0 245.3 116.2 ̺í㺠Ì1* Money M1* 2006 îíû 7-ð ñàðûí ýöýñò, òýðáóì òºã end of the July, 2006, bln.tog 278.8 325.0 116.6 ̺í㺠Ì2* Money M2* 2006 îíû 7-ð ñàðûí ýöýñò, òýðáóì òºã end of the July, 2006, bln.tog 1 040.1 1 497.8 144.0 Âàëþòûí çàõ çýýëèéí õàíø, Market exchange rate, end of the òóõàéí ¿åèéí ýöýñò, particular period 1 àì.äîëëàð=òºã 1 USD=togrog 1 205.0 1 168.0 96.9 Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí òîî Number of infectious disease cases 21 521 23 797 110.6 Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðãèéí òîî Number of committed offences 11 612 11 529 99.3 Çàðèì ãîë òýíöýë Some main balances Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí íèéò òýíöýë, General Government budget overall - òýðáóì òºãðºã balance, bln.togrog 67.1 217.4 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí óðñãàë òýíöýë, General Government budget current - òýðáóì òºãðºã balance, bln.togrog 153.6 136.3 Ãàäààä õóäàëäààíû òýíöýë, External trade balance, ñàÿ àì.äîëëàð mln.USD -150.6 - 40.6 - * Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîë áàíêíû ñòàòèñòèêèéí ñàðûí ìýäýýëýë, æèë á¿ðèéí 7 äóãààð ñàðûí ýöñèéí áàéäëààð * Source: Monthly statistical bulletin, Bank of Mongolia,at the end of Jule of the selected years ÌÎÍÃÎË ÓËÑÛÍ ¯ÍÄÝÑÍÈÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÃÀÇÐÛÍ ÄÀÐÃÀ Ï.ÁßÌÁÀÖÝÐÝÍ CHAIRMAN OF THE NATIONAL STATISTICAL OFFICE OF MONGOLIA P.BYAMBATSEREN 2006 îíû 09-ð ñàðûí 10 10 September 200618
 • 19. Section 1. Budget I.ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑªÂ GENERAL GOVERNMENT BUDGET1.1 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÀ, îíû ¿íýýð, æèë á¿ðèéí ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð REVENUE & EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT, at current prices, as first 8 months of selected years ñàÿ òºã. mln. tog. 2005 I - VIII 2006 I - VIII Óëñûí Îðîí Óëñûí Îðîí Îðëîãî, çàðëàãûí Types of revenue and Óëñûí Óëñûí íýãäñýí íóòãèéí íýãäñýí íóòãèéí òºðëóóä expenditure òºñºâ òºñºâ òºñºâ òºñºâ òºñºâ òºñºâ General Central General Central Local Govt Local Govt Govt. Govt Govt. Govt Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí îðëîãî Revenue of General government 1 1Íèéò îðëîãî, òóñëàìæèéí ä¿í Total revenue & grants 515 088.8 487 791.8 46 939.2 762 264.4 725 238.5 58 739.5 Íèéò îðëîãî Total revenue 513 009.2 472 498.1 42 165.9 758 254.4 706 428.4 53 930.7 Óðñãàë îðëîãî Current revenue 512 395.7 472 498.1 41 552.4 757 142.5 706 428.4 52 818.8 Òàòâàðûí îðëîãî Tax revenue 422 997.4 389 294.5 35 357.7 642 424.2 597 879.7 46 649.1 1 Îðëîãûí àëáàí òàòâàð 1 Income tax 102 788.9 96 805.1 5 983.8 232 721.2 225 606.5 7 114.8 Àæ àõóéí íýãæèéí Corporate 68 182.7 68 182.7 - 133 819.4 133 819.4 - Õ¿í àìûí Individuals 34 606.1 28 622.4 5 983.8 98 901.8 91 787.1 7 114.8 2 Íèéãìèéí äààòãàëûí 2 Social security øèìòãýë contribution 56 488.1 58 142.9 - 65 666.7 67 771.3 - 3 ªì÷èéí òàòâàð 3 Property tax 3 871.8 - 3 871.8 4 131.1 - 4 131.1 4 Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èë- 4 Taxes on goods ãýýíèé àëáàí òàòâàð & services 174 550.4 162 452.8 12 097.6 225 152.8 208 098.6 17 054.2 Íýìýãäñýí ºðòãèéí Value added àëáàí òàòâàð tax 118 637.9 111 117.3 7 520.5 156 399.6 144 230.9 12 168.8 Îíöãîé àëáàí òàòâàð Excise tax 48 747.5 48 747.5 - 59 950.5 59 950.5 - Òóñãàé çîðèóëàëòûí Income of special îðëîãî purposes 7 165.0 2 588.0 4 577.0 8 802.6 3 917.2 4 885.4 5 Ãàäààä õóäàëäààíû 5 Taxes on foreign òàòâàðûí îðëîãî trade 38 378.8 38 378.8 - 48 977.2 48 977.2 - 6 Áóñàä òàòâàð 6 Other taxes 46 919.5 33 514.8 13 404.5 65 775.1 47 426.2 18 349.0 Òàòâàðûí áóñ îðëîãî Non- tax revenue 89 398.3 83 203.6 6 194.7 114 718.4 108 548.7 6 169.7 Õºðºíãèéí îðëîãî Capital revenue 613.5 - 613.5 1 111.9 - 1 111.9 Òóñëàìæèéí îðëîãî Grants and transfers 2 079.6 15 293.7 4 773.3 4 010.0 18 810.1 4 808.8 Óëñûí íýãäñýí òºñâèéí çàðëàãà Expenditure of General governmentÍèéò çàðëàãà áà ýðãýæ Total expenditure &òºëºãäºõ öýâýð çýýë net lending 448 045.2 423 028.9 44 658.5 544 858.3 512 239.8 54 332.0 Íèéò çàðëàãà Total expenditure 391 573.9 366 557.6 44 658.5 523 693.8 491 075.3 54 332.0 Óðñãàë çàðäàë Current expenditure 358 762.7 338 559.8 39 845.1 467 230.9 440 794.7 48 149.7 1 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé 1 Expenditure on 2 2 çàðäàë goods & services 224 635.6 202 073.6 24 216.9 296 043.3 268 130.5 30 017.5 Öàëèí, õºëñ Wages & salaries 90 752.5 84 216.9 6 535.6 122 956.3 114 409.1 8 547.3 Íèéãìèéí äààòãàëûí Social security øèìòãýë contribution - 17 894.4 1 654.8 - 24 110.5 2 104.6 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Goods & services 3 áóñàä çàðäàë expenses 3 133 883.2 117 856.7 16 026.5 173 086.9 153 721.4 19 365.6 2 Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé 2 Interest payments òºëáºð 12 754.2 12 754.2 - 11 576.9 11 576.9 - 3 Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã 3 Subsidies & transfers 121 372.8 123 732.0 15 628.2 159 610.7 161 087.4 18 132.3 Îðîí íóòãèéí òºñºâò Grants to local ºãºõ ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã government - 4 773.3 - - 4 808.8 - Õºðºíãèéí çàðäàë Capital expenditure 32 811.2 27 997.8 4 813.4 56 462.9 50 280.6 6 182.3 Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð Internal sources 30 855.1 26 041.7 4 813.4 51 565.8 45 383.5 6 182.3 Õºðºí㺠îðóóëàëò Investment 23 375.1 20 469.8 2 905.3 43 492.7 39 190.9 4 301.8 Èõ çàñâàðûí çàðäàë Capital repairment 1 508.4 1 508.4 - 2 493.3 2 493.3 - Àâòî çàìûí ñàí Roads fund 3 710.2 1 802.1 1 908.2 3 527.6 1 647.1 1 880.5 Ãåîëîãè õàéãóóëûí Geological survey 312.4 312.4 0.0 354.6 354.6 - Îéæóóëàëò, áàéãàëü Forest, other environ- 667.7 667.7 - 446.5 446.5 - îð÷íû áóñàä àðãà õýìæýý ment expenditure Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ Acquisition of stock 1 281.3 1 281.3 - 1 251.2 1 251.2 - Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð External sources 1 956.1 1 956.1 - 4 897.1 4 897.1 - Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë Lending (net) 56 471.2 56 471.2 - 21 164.4 21 164.4 - Ãàäààä çýýëýýð Foreign financed ñàíõ¿¿æèõ òºñºë projects 55 920.6 55 920.6 - 29 961.3 29 961.3 - 1 Íèéò îðëîãûí ä¿íãýýñ ºì÷ õóâü÷ëàëûí îðëîãûã õàñ÷ òîîöñîí. 2 Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýëèéí äàâõàðäëûã õàñ÷ òîîöñîí. 3 Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí íýã õ¿¿õäèéí ñóðãàëòûí òºëáºðèéí äàâõàðäëûã õàñ÷ òîîöñîí. 1 Excluded privatization income in total revenue and grants. p g 2 Excluded social security contribution due to avoid duplication. 3 Excluded tuition fee of government employees children due to avoid duplication. Òàéëáàð: Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã õàâñðàëòààñ õàðíà óó. Note: See detailed data from appendix. 19
 • 20. Á¿ëýã 1. Òºñºâ 1.2 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑªÂ, îíû ¿íýýð, æèë á¿ðèéí ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð LOCAL BUDGET, at current prices, as first 8 months of selected years ñàÿ òºã. mln. tog. 1 2 Îðëîãî, çàðëàãûí Àéìàã, íèéñëýë Íèéò îðëîãî Óëñûí òºñ⺺ñ îëãîñîí Íèéò çàðëàãà õàðüöàà, % ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã * Revenue to Aimag and the Total revenue 1 Grants from Central Total expenditure 2 expenditure ratio, % Capital Government * 2005 I- VIII 2006 I- VIII 2005 I- VIII 2006 I- VIII 2005 I- VIII 2006 I- VIII 2005 I- VIII 2006 I- VIII Ä¿í Total 46 939.2 58 739.5 4 773.3 4 808.8 44 658.5 54 332.0 105.1 108.1 ÀÐ/AR 954.1 1 278.4 220.4 310.7 781.9 1 017.6 122.0 125.6 Áª/BO 776.1 951.1 223.2 237.8 715.8 884.6 108.4 107.5 ÁÕ/BKH 972.6 1 269.4 402.9 467.8 786.4 1 110.5 123.7 114.3 ÁÓ/BU 1 353.3 1 651.1 - - 1 253.5 1 516.6 108.0 108.9 ÃÎ/GO 901.5 1 222.8 458.0 592.8 900.5 1 060.9 100.1 115.3 ÄÎ/DO 1 351.5 1 686.7 - - 1 117.4 1 572.2 121.0 107.3 ÄÄ/DD 656.7 961.4 5.6 30.0 670.9 928.2 97.9 103.6 ÄÓ/DU 827.7 876.3 425.7 351.4 724.2 828.4 114.3 105.8 ÇÀ/ZA 994.4 1 324.5 386.9 516.0 914.8 1 235.9 108.7 107.2 ªÂ/OV 1 082.1 1 345.1 370.4 442.5 1 033.8 1 285.6 104.7 104.6 ªÌ/OM 1 108.4 2 087.0 211.7 - 1 118.7 1 987.3 99.1 105.0 ѯ/SU 780.7 2 125.8 359.6 - 691.4 1 260.3 112.9 168.7 ÑÝ/SE 1 087.1 1 438.2 21.4 50.0 949.7 1 357.6 114.5 105.9 Òª/TO 1 556.5 1 922.1 287.4 374.3 1 609.9 1 896.2 96.7 101.4 ÓÂ/UV 931.7 1 122.2 451.9 502.7 834.7 1 023.2 111.6 109.7 ÕÎ/KHO 969.5 1 239.2 361.2 387.2 933.1 1 231.8 103.9 100.6 Õª/KHS 1 086.8 1 361.8 171.9 126.6 1 059.8 1 312.4 102.5 103.8 ÕÝ/KHE 914.0 1 188.9 316.8 376.5 801.2 1 127.0 114.1 105.5 ÄÀ/DA 1 071.2 1 627.8 - - 991.5 1 623.4 108.0 100.3 ÓÁ/UB 21 168.4 24 220.1 - - 21 659.7 23 489.1 97.7 103.1 ÎÐ/OR 6 016.5 7 387.8 - - 4 766.3 6 214.4 126.2 118.9 ÃÑ/GS 378.6 452.1 98.5 42.7 343.3 369.1 110.3 122.5 * Óëñûí òºñ⺺ñ îðîí íóòãèéí òºñºâò îëãîæ áàéãàà øèëæ¿¿ëýã. * Transfers received by Local Govt from Central Govt 1 Íèéò îðëîãîä ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã îðñîí 1 In total revenue included transfers received by Local Govt 2 Íèéò çàðëàãàä îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ òºâëºð¿¿ëæ áàéãàà îðëîãî îðñîí 2 In total expenditure included grants from Local Govt Òàéëáàð: Äýëãýðýíã¿é ìýäýýëëèéã õàâñðàëòààñ õàðíà óó. Note: See detailed data from appendix. 1.3 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑªªÑ ÓËÑÛÍ ÒªÑªÂÒ ÒªÂ˪ÐYYËÝÕ ÎÐËÎÃÎ, îíû ¿íýýð, æèë á¿ðèéí ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð GRANTS FROM LOCAL GOVT TO CENTRAL GOVT, at current prices, as first 8 months of selected years ñàÿ òºã. mln.tog Àéìàã, íèéñëýë 2005 I - VIII 2006 I - VIII Òºëºâëºãºº ÿéöýòãýë Òºëºâëºãºº ÿéöýòãýë Aimag and the Capital Plan Actual Plan Actual ÁÓ/BU 525.0 300.0 363.4 180.0 ÄÎ/DO 130.7 111.2 330.0 275.9 ªÌ/OM - - 979.5 214.9 ÑY/SU - - 8.0 - ÑÝ/SE - - 10.8 - ÄÀ/DA 198.2 198.2 289.3 289.3 ÓÁ/UB 8 913.3 8 913.3 8 930.0 8 830.0 ÎÐ/OR 4 404.9 3 691.4 5 010.0 5 010.0 Ä¿í Total 14 172.2 13 214.1 15 921.0 14 800.120
 • 21. Section 2. Money, loan, stock market II. MªÍê, ÇÝÝË,¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÇÀÕ ÇÝÝË MONEY, LOAN, STOCK MARKET2.1 ̪ÍêÍÈÉ ÍÈÉ˯¯ËÝËÒ, ñàðûí ýöýñò* MONEY SUPPLY, at the end of the month* ñàÿ òºã. mln. tog. ÿéëãýýíä áàéãàà Áàíêíààñ Õóãàöààã¿é Áàðàã Õóãàöàà áýëýí ìºí㺠ãàäóóðõè ìºí㺠̺í㺠Ì1 õàäãàëàìæ ̺í㺠Ì2 ìºí㺠Periods Currency issued Currency Money M1 Demand Broad money M2 Quasi in circulation outside banks deposits money2004 I 139 828.5 122 657.7 200 525.0 77 867.4 698 260.9 497 735.9 II 147 680.9 126 799.2 198 110.8 71 311.6 721 312.3 523 201.5 III 161 225.1 139 685.0 210 799.3 71 114.3 740 190.6 529 391.3 IV 182 358.9 159 843.4 225 477.7 65 634.3 774 876.3 549 398.6 V 189 211.8 169 087.3 237 217.9 68 130.6 789 378.2 552 160.3 VI 190 175.8 170 277.4 254 807.0 84 529.6 812 171.5 557 364.5 VII 190 891.1 172 053.2 248 764.7 76 711.4 813 572.3 564 807.6 VIII 193 995.2 173 206.6 254 029.2 80 822.6 842 464.8 588 435.6 IX 183 020.2 162 957.8 241 994.9 79 037.1 827 249.0 585 254.1 X 173 566.1 152 998.1 225 739.4 72 741.2 831 122.4 605 383.0 XI 165 719.2 138 086.6 212 578.7 74 492.1 839 547.8 626 969.1 XII 168 521.1 143 512.7 221 327.6 77 814.9 847 032.4 625 704.92005 I 165 147.7 136 350.3 211 272.3 74 922.0 858 734.9 647 462.6 II 148 831.3 116 337.8 197 122.8 80 785.0 860 114.8 662 992.0 III 159 797.2 132 713.9 213 357.6 80 643.7 892 973.8 679 616.2 IV 190 347.0 163 705.9 248 012.6 84 306.7 932 476.0 684 463.4 V 195 678.8 165 675.3 255 501.6 89 826.3 972 132.9 716 631.3 VI 203 835.2 176 766.3 277 664.4 100 898.0 1 009 588.5 731 924.1 VII 210 998.3 180 724.5 278 810.8 98 086.3 1 040 143.3 761 332.4 VIII 219 156.3 189 332.4 293 241.4 103 909.0 1 081 203.0 787 961.6 IX 206 623.7 174 414.6 273 522.2 99 107.6 1 112 374.9 838 852.7 X 200 176.3 162 050.3 262 138.2 100 087.9 1 112 799.5 850 661.3 XI 185 843.3 152 999.4 253 099.1 100 099.7 1 110 615.1 857 516.1 XII 191 688.3 152 369.5 269 124.4 116 754.9 1 170 138.8 901 014.42006 I 199 125.3 154 087.5 267 579.6 113 492.1 1 169 470.7 901 891.2 II 168 834.2 129 867.0 262 113.5 132 246.5 1 168 392.3 906 278.8 III 186 511.1 144 808.9 274 375.7 129 566.8 1 216 241.3 941 865.6 IV 216 110.6 174 323.4 292 829.0 118 505.6 1 276 237.3 983 408.2 V 238 878.4 195 125.4 326 227.3 131 102.0 1 427 747.6 1 101 520.2 VI 241 313.2 198 178.9 328 612.9 130 434.0 1 474 536.2 1 145 923.4 VII 245 250.9 192 574.2 325 022.7 132 448.5 1 497 774.8 1 172 752.12006VII /2005.VII, (%) 116.2 106.6 116.6 135.0 144.0 154.0Ýõ ¿¿ñâýð: * Ñòàòèñòèêèéí ñàðûí áþëëåòåíü, ÌîíãîëáàíêSource: * Monthly statistical bulletin, Bank of Mongolia ̺íãºíèé ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä, Money indicators 1,600.0 1474.5 1 497.8 1 427.7òýðáóì òºãðºã, billion togrogs 1,400.0 1276.2 1 6.2 ,21 1170.1 1 169.5 1168.4 1,200.0 1081.2 1112.4 1 1 2.8 111 1 0.6 1009.6 1 040.1 972.1 893.0 932.5 1,000.0 813.6 842.5 827.2 831.1 839.5 847.0 858.7 860.1 789.4 812.2 740.2 774.9 698.3 721.3 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 VI VII VIII XI XII VI VII VIII XI XII VI VII IV V IX X IV V IX X IV V 04-I II III 05-I II III 06-I II III ñàðààð, by months ÿéëãýýíä áàéãàà áýëýí ìºí㺠Currency issued in circulation ̺í㺠Ì1 Money M1 Õóãàöààã¿é õàäãàëàìæ Demand deposits ̺í㺠Ì2 Broad money M2 Áàðàã ìºí㺠Quasi money 21
 • 22. Á¿ëýã 2. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë2.2 ÁÀÍÊÓÓÄÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒÀÉËÀÍ ÒÝÍÖÝË* BALANCE SHEET OF BANKS*Àêòèâ Assets ñàÿ òºãðºã million togrogs Òºâ Áàíêíû Ãàäààä ¿¿íýýñ, of which Àâëàãà äàõü Íèéò àêòèâ Õóãàöàà Áàíêíû íººö ¿íýò öààñ àêòèâ Aâëàãà Òºâ Çàñãèéí Óëñûí Õóâèéí Èðãýä Áóñàä íàéäâàðã¿é çýýë Periods Reserves Central Bank Foreign Claims Ãàçàð ñåêòîð ñåêòîð Substandard bills assets Central Public Private sector Individuals Other loss loans Total assets Government sector of claims2004 I 86 527.9 53 182.7 138 557.7 473 668.4 46 952.3 13 501.6 252 929.6 145 346.3 14 938.6 21 124.8 751 936.8 II 91 995.8 54 080.7 153 631.5 488 910.5 47 118.8 13 316.2 263 081.9 148 868.6 16 525.0 22 253.2 788 618.5 III 81 517.0 60 450.0 149 223.4 523 427.7 51 125.4 16 633.2 279 250.3 160 402.0 16 016.8 23 350.5 814 618.2 IV 72 444.3 46 350.0 159 991.7 554 786.1 46 146.7 15 708.7 304 570.7 172 337.2 16 022.8 25 972.5 833 572.1 V 85 408.7 46 250.0 145 380.1 562 263.3 42 314.5 17 847.6 310 419.4 176 091.8 15 590.0 28 120.8 839 302.0 VI 69 828.4 72 860.0 147 726.0 569 734.5 43 072.9 15 410.9 315 735.0 180 962.7 14 553.0 30 903.6 860 148.7 VII 83 691.2 59 580.0 141 337.2 581 733.8 41 060.8 14 636.7 325 194.7 184 458.3 16 383.3 29 950.6 866 341.9 VIII 85 670.3 49 478.8 167 843.3 595 459.5 35 053.4 14 574.9 334 875.0 194 961.3 15 994.9 33 186.7 898 452.0 IX 83 247.8 45 880.0 172 360.7 595 504.5 27 841.3 14 743.8 334 958.1 201 874.2 16 087.1 35 806.2 896 993.0 X 85 315.2 57 270.0 192 639.1 596 449.6 21 084.8 14 225.6 344 711.6 201 734.4 14 693.2 35 687.8 931 673.8 XI 97 895.8 56 700.0 187 132.9 610 842.0 18 801.2 12 659.8 358 832.5 204 705.8 15 842.7 35 167.8 952 570.7 XII 88 486.5 69 255.6 165 806.3 638 024.4 31 225.8 13 125.7 365 512.9 210 931.1 17 228.9 39 118.0 961 572.82005 I 109 580.8 49 794.6 176 745.5 641 718.5 27 420.0 13 113.5 359 596.5 224 693.6 16 894.9 38 038.2 977 839.4 II 127 365.8 63 488.2 198 263.1 639 509.6 31 224.2 15 216.1 355 652.9 221 895.1 15 521.3 40 630.8 1 028 626.6 III 115 997.7 69 543.6 190 058.6 667 851.0 26 777.5 13 868.3 376 823.5 233 706.2 16 675.5 40 836.4 1 043 451.0 IV 107 445.6 67 686.1 205 420.0 681 370.7 21 033.4 16 355.5 386 539.7 239 204.3 18 237.8 40 786.0 1 061 922.4 V 108 338.9 68 098.4 206 212.7 701 131.2 15 347.2 17 733.7 398 545.5 250 603.4 18 901.4 45 523.2 1 083 781.2 VI 116 052.7 81 198.4 194 503.3 732 194.3 11 519.9 22 295.2 420 177.5 262 786.4 15 415.3 46 631.6 1 123 948.5 VII 113 146.0 76 793.8 201 231.2 744 846.2 10 035.2 24 183.8 432 403.0 262 860.8 15 363.4 47 681.8 1 136 017.1 VIII 137 470.8 71 155.2 228 349.8 761 653.9 9 286.3 17 070.6 437 216.9 282 906.3 15 173.8 49 634.1 1 198 629.6 IX 117 772.2 83 275.1 246 665.8 783 714.8 8 644.9 21 194.9 443 805.4 294 561.9 15 507.7 52 654.5 1 231 427.8 X 145 942.2 65 278.7 240 283.9 788 803.0 7 556.3 20 924.7 444 568.9 300 194.7 15 558.4 55 360.2 1 240 308.0 XI 138 555.1 92 278.3 214 322.3 831 847.8 7 916.5 21 987.4 472 193.2 314 154.3 15 596.4 55 263.2 1 277 003.6 XII 126 032.7 125 677.9 256 492.7 863 019.0 3 167.1 34 169.2 489 563.5 321 606.8 14 512.4 49 471.0 1 371 222.22006 I 149 314.0 86 745.2 241 336.0 887 917.6 2 560.4 36 669.8 496 736.3 337 689.3 14 261.8 50 988.0 1 365 312.9 II 167 315.3 89 809.3 214 439.0 906 264.6 1 633.7 35 045.4 509 684.5 346 969.9 12 931.1 51 839.7 1 377 828.2 III 155 180.0 109 401.6 219 522.6 956 702.9 5 025.5 29 158.7 545 585.4 363 811.0 13 122.3 54 385.6 1 440 807.1 IV 161 050.4 64 424.2 290 130.1 986 598.7 4 812.9 24 843.7 562 576.4 377 175.2 17 190.5 55 438.5 1 502 203.4 V 157 058.4 54 111.4 407 955.6 1 007 872.0 4 839.1 26 894.4 564 958.4 393 537.4 17 642.7 56 343.6 1 626 997.3 VI 159 021.2 69 024.8 411 050.3 1 055 759.7 4 886.8 29 779.7 591 788.1 413 244.1 16 061.0 60 351.3 1 694 856.0 VII 159 766.4 65 101.1 446 350.3 1 091 908.3 5 736.7 33 574.6 619 628.0 417 405.3 15 563.7 67 980.2 1 763 126.2 Ïàññèâ Liabilities Õàðèëöàõ Õàäãàëàìæ, Óðò Òºâ Çàñãèéí Òºâ áàíêíààñ ªºðèéí Áóñàä ç¿éë Íèéò ïàññèâ Õóãàöàà äàíñ ãàäààä âàëþòûí Ãàäààä õóãàöààòàé ãàçðûí àâñàí çýýë õºðºí㺠(öýâýð) Periods õàäãàëàìæ ïàññèâ ãàäààä ïàññèâ õàäãàëàìæ Demand Time savings & Foreign Long-term Central Credit from Capital Other items Foreign currency liabilites foreign Government Central accounts (net) Total liabilities deposit deposit liabilities deposits Bank 2004 I 77 867.4 497 735.9 35 830.0 14 208.8 17 577.8 12 750.5 114 168.6 - 18 202.1 751 936.8 II 71 311.6 523 166.8 40 569.7 12 033.9 20 310.9 12 871.2 121 655.6 - 13 301.1 788 618.5 III 71 114.3 529 256.9 43 242.1 13 225.1 21 276.4 18 289.1 138 015.6 - 19 801.3 814 618.2 IV 65 634.3 549 398.6 42 163.8 18 812.2 25 677.6 13 410.0 138 424.9 - 19 949.4 833 572.1 V 68 130.6 552 160.3 39 866.5 18 578.9 31 159.1 16 737.6 139 240.0 - 26 594.3 839 278.7 VI 84 529.6 557 364.5 38 873.3 18 992.2 28 951.9 16 192.4 141 026.8 - 25 782.1 860 148.7 VII 76 711.4 564 807.6 39 511.6 19 883.7 28 730.9 14 598.3 145 169.8 - 23 071.4 866 341.9 VIII 80 822.6 588 435.6 41 445.7 16 632.2 36 266.0 17 094.3 147 482.6 - 29 575.1 898 603.9 IX 79 037.1 585 254.1 40 966.6 21 867.2 27 224.0 17 264.0 146 739.3 - 21 359.3 896 992.9 X 72 741.2 605 365.0 41 180.1 23 214.4 29 215.6 18 510.6 147 078.9 - 5 632.0 931 673.8 XI 74 492.1 626 969.1 43 357.8 19 620.8 25 499.1 20 802.0 153 308.5 - 11 478.8 952 570.7 XII 77 814.9 625 704.9 44 827.4 8 873.8 42 993.6 23 838.2 167 101.1 - 29 116.5 962 037.2 2005 I 74 922.0 647 462.6 45 400.8 8 608.8 37 532.6 24 530.0 169 996.3 - 7 841.1 1 000 612.2 II 80 785.0 662 992.0 44 422.9 7 932.2 42 681.3 25 565.5 168 281.7 - 3 522.2 1 029 138.4 III 80 643.7 679 616.2 45 331.0 9 541.4 46 111.6 20 041.2 170 958.3 - 4 219.9 1 048 023.4 IV 84 306.7 684 463.4 45 285.4 7 558.4 48 213.7 21 681.8 175 454.7 - 3 729.5 1 063 234.6 V 89 826.3 716 631.3 44 845.9 7 038.6 48 826.5 21 306.2 176 843.3 - 20 436.9 1 084 881.2 VI 100 898.0 731 924.1 40 849.5 6 533.2 50 781.5 19 329.5 179 449.0 - 5 014.8 1 124 750.1 VII 98 086.3 761 332.4 41 379.1 7 013.6 51 566.9 17 372.0 182 628.4 - 22 106.0 1 137 272.7 VIII 103 909.0 787 960.4 40 964.8 7 175.7 54 320.4 18 160.3 187 728.9 - 595.6 1 199 624.0 IX 99 107.6 838 852.7 44 379.8 7 187.1 46 473.2 18 377.8 190 708.6 - 12 934.6 1 232 152.3 X 100 087.9 850 661.3 43 989.9 6 937.1 47 650.7 18 443.4 194 422.9 - 21 214.2 1 240 978.9 XI 100 099.7 857 516.1 46 639.8 6 677.5 54 083.5 18 603.7 200 994.1 - 6 889.5 1 277 724.8 XII 116 754.9 901 014.4 43 775.8 11 056.1 56 089.0 18 149.8 207 075.7 17 628.1 1 371 543.8 2006 I 113 492.1 901 891.2 44 398.2 10 324.8 49 115.5 18 433.1 209 390.5 18 620.0 1 365 665.4 II 132 246.5 906 278.8 44 895.2 5 276.6 49 156.3 18 297.8 212 597.1 9 270.0 1 378 018.4 III 129 566.8 941 865.6 49 049.1 4 913.9 52 383.2 18 336.5 226 021.1 18 968.8 1 441 105.0 IV 118 505.6 983 408.2 56 577.0 5 049.6 53 613.6 18 914.1 236 114.0 30 020.2 1 502 202.4 V 131 102.0 1 101 520.2 57 982.6 5 295.1 54 657.0 18 579.2 240 426.2 17 435.0 1 626 997.3 VI 130 434.0 1 145 923.4 52 820.4 4 457.2 54 232.8 19 050.8 242 355.0 45 582.4 1 694 856.0 VII 132 448.5 1 172 752.1 56 617.0 4 423.4 59 013.3 17 310.1 248 925.5 71 636.3 1 763 126.2 Ýõ ¿¿ñâýð: * Ñòàòèñòèêèéí ñàðûí áþëëåòåíü, Ìîíãîëáàíê Source: * Monthly statistical bulletin, Bank of Mongolia ͺºö ìºíãº, Reserve money 400 350 òýðáóì òºãðºã, billion togrogs 300 ͺºö ìºí㺠Reserve money 250 200 Áàíêíààñ ãàäóóðõè ìºí㺠150 Currency outside banks 100 Áàíêóóäûí õàäãàëàìæ 50 Banks deposits Áàíêóóäûí êàññ 0 Banks cash III III III II VIII XII II VIII XII II IX IX 2004-I VII XI 2005-I VII XI 2006-I VII IV X IV X IV VI VI VI V V V22
 • 23. Section 2. Money, loan, stock market2.3 ÃÀÄÀÀÄ ÂÀËÞÒÛÍ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÕÀÍØ*, òºãðºãººð, ñàðûí ýöñèéí áàéäëààð EXCHANGE RATES ON FOREIGN EXCHANGE MARKET*, togrogs, by the end of month Àì. Äîëëàð Åâðî Ðóáëü Þàíü Èåí Âîí Ôóíò Àëò (óíö) Çýýëæèõ òóñãàé ýðõ USD EUR RUB CNY JPY KRW GBP XAU SDR2003 XII 1 168.00 1 460.20 39.90 141.10 10.92 0.98 2 073.40 485 537.60 1 729.002004 I 1 171.00 1 459.10 41.10 141.50 11.04 1.00 2 127.60 479 670.90 1 748.50 II 1 176.00 1 462.80 41.20 142.10 10.74 1.00 2 191.10 463 785.00 1 740.90 III 1 177.00 1 433.20 41.30 142.20 11.14 1.02 2 142.60 492 427.40 1 730.80 IV 1 170.00 1 382.30 40.40 141.40 10.60 1.00 2 068.00 448 110.00 1 698.10 V 1 159.00 1 421.60 40.00 140.00 10.48 0.99 2 130.00 459 398.60 1 695.30 VI 1 174.00 1 430.30 40.50 141.80 10.84 1.02 2 146.60 469 893.50 1 725.20 VII 1 188.00 1 431.20 40.80 143.50 10.62 1.02 2 146.60 461 716.20 1 728.70 VIII 1 193.00 1 433.60 40.80 144.10 10.82 1.03 2 159.50 482 896.60 1 743.70 IX 1 202.00 1 481.70 41.10 145.20 10.83 1.04 2 177.90 494 442.70 1 764.30 X 1 207.00 1 536.40 41.90 145.80 11.37 1.07 2 211.20 511 255.00 1 810.10 XI 1 214.00 1 612.10 42.90 146.70 11.81 1.16 2 298.60 547 665.80 1 843.60 XII 1 209.00 1 647.40 43.40 146.10 11.65 1.16 2 320.90 528 151.70 1 875.002005 I 1 208.00 1 574.40 43.00 146.00 11.70 1.18 2 278.40 515 967.00 1 838.20 II 1 208.00 1 595.00 43.50 146.00 11.47 1.20 2 307.00 523 124.40 1 848.90 III 1 192.00 1 543.00 42.80 144.00 11.12 1.17 2 239.20 508 090.00 1 797.60 IV 1 188.00 1 535.70 42.70 143.50 11.26 1.19 2 273.80 513 216.00 1 798.10 V 1 189.00 1 489.60 42.30 143.70 11.01 1.19 2 167.80 498 726.10 1 765.90 VI 1 193.00 1 439.20 41.70 144.10 10.84 1.16 2 168.90 519 104.10 1 745.60 VII 1 193.00 1 439.70 41.60 147.10 10.61 1.16 2 079.20 506 965.40 1 724.30 VIII 1 205.00 1 471.40 42.20 148.80 10.92 1.17 2 161.30 525 741.50 1 766.40 IX 1 215.00 1 465.30 42.60 150.10 10.76 1.17 2 148.80 570 442.50 1 760.40 X 1 221.00 1 485.10 43.00 151.00 10.60 1.17 2 178.50 578 998.20 1 772.20 XI 1 228.00 1 452.80 42.70 152.00 10.31 1.18 2 119.70 611 390.50 1 749.50 XII 1 221.00 1 449.10 42.50 151.30 10.37 1.21 2 103.70 625 152.00 1 751.802006 I 1 217.00 1 495.20 43.50 151.00 10.60 1.25 2 173.40 677 938.80 1 775.10 II 1 200.00 1 423.60 42.60 149.40 10.33 1.24 2 092.90 663 053.30 1 728.00 III 1 174.00 1 416.50 42.30 146.30 9.99 1.20 2 043.20 674 903.30 1 688.00 IV 1 192.00 1 483.50 43.60 148.70 10.39 1.26 2 127.90 760 615.20 1 742.00 V 1 175.00 1 510.20 43.50 146.40 10.52 1.24 2 203.70 770 095.00 1 751.60 VI 1 172.00 1 470.70 43.30 146.50 10.06 1.22 2 130.80 680 990.60 1 722.80 VII 1 169.00 1 483.80 43.50 146.60 10.11 1.23 2 172.90 739 334.10 1 732.70 VIII 1 168.00 1 498.80 43.70 146.70 9.98 1.22 2 219.70 718 728.80 1 735.90Ýõ ¿¿ñâýð: * Ñòàòèñòèêèéí ñàðûí áþëëåòåíü, ÌîíãîëáàíêSource: * Monthly statistical bulletin, Bank of Mongolia Õýðýãëýýíèé ¿íèéí èíäåêñ, àì.äîë. áà åâðîãèéí õàíøèéí ºñºëòèéí õàðüöàà, ºìíºõ ñàð=100%, Consumer price index, USD and EUR growth, %, previous month=100% 106.0 104.0 103.3 103 102.6 102.2 102.0 102.0 102.1 102.1 102.1 õóâü, percent 101.7 101.8 101.5 101.2 101.3 101.2 101.1 100.9 100.9 100.8 100.9 100.4 100.5 100.4 100.3 100.2 100.0 100.1 100.1 99.8 99.6 99.5 99.6 99.4 98.6 98.0 96.7 96.0 94.0 2003-XII 2004-I II III VI VII VIII XI XII 2005-I II III VI VII VIII XI XII 2006-I II III VI VII VIII IV V IX X IV V IX X IV V Õ¯È, CPI Àì. Äîë., USD official rate Åâðî, EUR official rate 23
 • 24. Á¿ëýã 2. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë2.4 ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÍÝÃÆ, ÈÐÃÝÄÝÄ ÎËÃÎÑÎÍ ÇÝÝËÈÉÍ ªÐÈÉÍ ¯ËÄÝÃÄÝË, ñàðûí ýöýñò* LOANS OUTSTANDING, at the end of the month* ñàÿ òºã. mln. tog. Áàíêóóäûí Name of 2004 2005 2006 2006.VII (% íýð banks VII XII VII XII VI VII 2005.VII 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 1,086,171.50Á¿ãä Total 540 672.7 606 798.6 734 810.8 859 851.8 1 050 906.6 1 086 171.5 147.8 540 672.7 606 798.6 734 810.9 859 851.8 1 050 906.6Ãîëîìò Golomt 77 792.3 96 608.7 113 856.8 135 964.2 159 093.1 162 297.1 142.5Êàïèòàë Capital 6 615.2 8 764.6 14 999.2 15 527.8 17 384.6 17 650.7 117.7պ人 àæ àõóé Agricultural 67 636.3 81 074.6 97 401.9 134 355.7 166 657.2 173 000.1 177.6Õóäàëäàà, õºãæèë Trade & Dev. 80 581.4 92 569.5 120 861.8 148 617.5 187 751.1 202 339.9 167.4Ìîíãîë øóóäàí Post Giro 40 338.9 42 769.0 56 524.7 62 072.3 79 870.5 79 018.0 139.8Õàäãàëàìæ Savings 22 258.0 21 131.7 23 155.1 24 664.4 31 930.6 34 449.2 148.8Òýýâýð, õºãæèë Transport & Dev. 7 487.5 7 312.8 4 921.6 4 794.6 4 365.3 4 395.6 89.3Ýðýë Erel 5 054.2 4 965.4 4 660.4 4 774.8 9 607.5 9 506.0 204.0Êðåäèò Credit 9 180.7 8 705.4 10 423.5 10 575.4 9 870.1 9 746.2 93.5Óëààíáààòàð õîò Ulaanbaatar city 10 712.4 13 021.6 36 642.7 49 725.0 65 458.5 66 650.2 181.9Çîîñ Zoos 31 774.6 38 109.7 53 738.7 62 034.4 74 929.1 79 580.2 148.1Àíîä Anod 93 092.8 101 716.4 92 536.6 93 816.9 111 016.3 113 655.1 122.8Èíòåð Inter 9 440.7 8 835.2 7 312.5 6 112.4 - - -Êàïèòðîí Capitron 22 020.0 20 788.7 22 431.5 27 922.8 31 097.4 29 754.8 132.6Õàñáàíê Khasbank 16 946.8 20 313.6 30 257.0 38 077.9 47 367.9 48 477.4 160.2Ìåíàòåï Menatep 1 779.6 - 1 787.1 976.8 2 630.0 3 341.2 187.0×èíãèñ õààí Chinggis khaan 37 961.3 40 111.7 43 299.8 39 838.9 51 877.4 52 309.8 120.82.5 ÀÐÈËÆÀÀÍÛ ÁÀÍÊÍÛ ÕÀÄÃÀËÀÌÆ, ÇÝÝËÈÉÍ ÑÀÐÛÍ Õ¯¯, 2006 îíû 7-ð ñàðûí ýöýñò* MONTHLY DEPOSIT AND LENDING RATES OF COMMERCIAL BANKS, at the end of July, 2006* õóâü percent Õóãàöààíû ýöýñò çàðëàñàí Õàäãàëàìæèéí õ¿¿íèé äóíäàæ õóâü çýýëèéí õ¿¿ Àðèëæààíû Name of Average deposit rate Lending rate announced at áàíêíû íýð commercial Òºãðºãèéí Âàëþòûí the end of the period banks Domestic currency Foreign currency Õóãàöààã¿é 0-1 æèë Õóãàöààã¿é 0-1 æèë ¯éëäâýðëýë Õóäàëäàà Èðãýä Demand Time & Saving Demand Time & Saving Enterprise Trade IndividualsÃîëîìò Golomt 0.6 0.6-1.4 0.3 0.3-0.7 1.0-2.9 1.0-2.9 1.0-3.0Êàïèòàë Capital 0.6 1.2-1.6 0.3 0.5-1.0 1.8-2.0 1.8-2.0 2.0-2.7Õàäãàëàìæ Savings 0.5 0.8-1.4 0.2 0.4-0.7 1.7-2.4 1.8-3.0 1.8-3.0պ人 àæ àõóé Agricultural 0.8 0.9-1.5 0.1-0.2 0.1-0.3 1.5-2.5 1.1-3.5 1.3-4.0Õóäàëäàà, õºãæèë Trade & Dev. 0.5-0.6 1.1-1.5 0.1-0.2 0.1-0.5 1.9-2.3 2.4-2.7 1.7-2.1Ìîíãîë øóóäàí Post Giro 0.6 1.0-1.5 0.1-0.3 0.5-1.0 1.4-3.0 1.4-3.3 1.4-3.3Òýýâýð, õºãæèë Transport & Dev. 0.5 1.3-1.6 0.3 0.6-0.7 2.0 0.0-2.5 0.5-3.0Ýðýë Erel 0.5-0.9 1.0-1.6 0.3-0.4 0.5-0.8 1.0-2.8 2.0-2.8 2.0-3.0Êðåäèò Credit 0.7 1.0-1.4 0.2-0.4 0.5-0.7 2.0 2.0-2.3 1.5-4.0Óëààíáààòàð õîò Ulaanbaatar city 0.6 1.3-1.6 0.3 0.7-0.9 - 1.8-2.8 2.0-2.7Çîîñ Zoos 0.8 1.2-1.4 0.4 0.4-0.6 2.0-2.2 - 2.4-2.9Àíîä Anod 0.5-0.8 0.9-1.6 0.2-0.4 0.2-0.9 1.5-2.7 1.5-2.9 0.5-3.9Êàïèòðîí Capitron 0.0-0.6 1.0-1.6 0.0-0.4 0.1-0.9 1.5-3.0 1.5-3.2 1.5-3.2Õàñáàíê Khasbank 0.6-0.7 1.1-1.4 0.1-0.3 0.1-0.7 1.5-3.5 1.5-3.5 1.3-3.5¯íäýñíèé õºðºí㺠îðóóëàëòûí Menatep - - - - 1.0 - 0.9×èíãèñ õààí Chinggis khaan - - - - 1.0 1.2-1.3 0.7 Çýýëèéí õ¿¿* Loan rate* 80 annual interest rate % 70 æèëèéí õ¿¿ %, 60 50 40 30 20 10 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 2004 2005 2006 Áàíêíû âàëþòûí áîãèíî õóãàöààíû çýýëèéí õ¿¿, Bank short-term loan rate, foreign currency Áàíêíû òºãðºãèéí áîãèíî õóãàöààíû çýýëèéí õ¿¿, Bank short-term loan rates, domestic currency Ìîíãîë áàíêíû ¿íýò öààñíû õ¿¿, Bills rates of Bank of MongoliaÝõ ¿¿ñâýð: * Ñòàòèñòèêèéí ñàðûí áþëëåòåíü, ÌîíãîëáàíêSource: * Monthly statistical bulletin, Bank of Mongolia24
 • 25. Section 2. Money, loan, stock market2.6 ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÇÀÕ ÇÝÝË** STOCK MARKET SUMMARY** Àðèëæààíû ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Main indicators of Stock market õýìæèõ íýãæ measuring unit 2006. VII 2006. VIIIÀðèëæàà ÿâàãäñàí ºäºð Number of trading days òîî number 18 23¯íýò öààñ íü á¿ðòãýãäñýí êîìïàíèé òîî: Number of registered companies: òîî number 389 389 ¯¿íýýñ: of which: - òºðèéí ºì÷èéí (100 õóâü) - state owned (100 %) òîî number 21 21 - òºðèéí ºì÷èéí îðîëöîîòîé - state partially owned òîî number 42 41 - õóâèéí ºì÷èéí - private 326 327Çàõ çýýëèéí ¿íýëãýý Market capitalization ñàÿ òºã mln.togrogs 86 149.7 87 707.9¯íýò öààñíû ã¿éëãýýíèé ä¿í Total turnover of stocks ñàÿ òºã mln.togrogs 227.5 1 762.5 ¯¿íýýñ: - Êîìïàíèé õóâüöàà of which: - Company stock ñàÿ òºã mln.togrogs 219.4 1 710.5 - Êîìïàíèé áîíä - Company bond ñàÿ òºã mln.togrogs 8.1 52.0Àðèëæèãäñàí ¿íýò öààñíû òîî á¿ãä Total securities traded ìÿí.ø thous.pieces 1 018.0 16 811.2 ¯¿íýýñ: - Êîìïàíèé õóâüöàà of which: - Company stock ìÿí.ø thous.pieces 1 017.2 16 806.2 - Êîìïàíèé áîíä - Company bond ìÿí.ø thous.pieces 0.8 5.0Äóíäàæ õàíø (¿íýò öààñíû íýð òºð뺺ð) Average price (by securities types) - Êîìïàíèé õóâüöàà - Company stock òºãðºã togrogs 215.7 101.8Íèéò õèéãäñýí õýëöëèéí òîî Total deals made òîî number 6 803 7 370 ¯¿íýýñ: - òóõàéí ñàðä of which: - made in current month òîî number 538 567ªäðèéí äóíäàæ (õóâüöààíû àðèëæààãààð) Daily average (by total trade of securities) - ¿íèéí ä¿í - price òºãðºã togrogs 12 188 889 74 369 565 - òîî øèðõýã - number òîî number 56 511 730 704ÒÎÏ-20 èíäåêñ Market capitalization - äóíäàæ - average 1 169.2 1 178.1 - õàìãèéí èõ - maximum 1 171.6 1 199.6 - õàìãèéí áàãà - minimum 1 164.4 1 169.4 - õààëò - close 1 169.4 1 199.6Òºâëºðñºí õàäãàëàìæèä íýýãäñýí äàíñ Accounts opened in center deposits òîî number 303 061 303 198 ¯¿íýýñ: - àæ àõóéí íýãæ of which: - enterprise òîî number 388 338 - èðãýí - citizen òîî number 302 673 302 860Òóõàéí ñàðä íýýëãýñýí äàíñ Accounts opened in current month òîî number 129 187Áðîêåð, äèëåðèéí êîìïàíè Broker, dealer company òîî number 25 25 2.7 2006 ÎÍÛ 8-Ð ÑÀÐÄ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑ ÍÜ ÕÀÌÃÈÉÍ ÈÄÝÂÕÈÒÝÉ ÀÐÈËÆÈÃÄÑÀÍ 20 ÊÎÌÏÀÍÈ** 20 MOST ACTIVE STOCKS, IN THE AUGUST, 2006** Àðèëæèãäñàí ¿íýò Õààëòûí õàíø, òºã Õàíøèéí ¯íýò öààñíû Stock öààñ, øèðõýãýýð Closing price, tog ººð÷ëºëò,òºã íýð name Trading volume 2006.VII.31 2006.VIII.31 Price change, tog ÆÅÍÊÎ ÒÓÐ ÁÞÐÎ JENKO TOUR BUREAU 15 414 496 100 100 0 ÁÈÄÈÑÅÊ BIDICKS 1 093 550 100 100 0 ÄÀÐÕÀÍ ÇÁ DARKHAN ZB 81 777 100 100 0 ÀÂÒÎÈÌÏÅÊÑ ABTOIMPEX 37 516 70 150 80 ÍÅÔÒÜ ÈÊ NIC 29 508 100 110 10 ÝÝÐÌÝË EERMEL 23 151 240 245 5 ÌÀÒÅÐÈÀËÈÌÏÅÊÑ MATERIALIMPEX 22 459 220 220 0 ÃÎÂÜ GOBI 18 398 700 701 1 ÀËÒÀÍ ÆÎËÎÎ ÃÎÂÜ ALTAN JOLOO GOBI 17 082 100 85 -15 ÓÐÃÀÖ ªÃªªÆ URGATS UGUUJ 12 712 182 180 -2 ÕßËÃÀÍÀÒ KHYALGANAT 10 000 20 20 0 ÇÎÎÑ ÁÀÍÊ ZOOS BANK 7 751 1 040 1 030 -10 ÓËÑÛÍ ÈÕ ÄÝËï¯Ð STATE DEP. STORE 6 842 48 48 0 ÌÀÕÈÌÏÅÊÑ MAKHIMPEX 3 041 320 318 -2 ÁÀÃÀÍÓÓÐ BAGANUUR 2 560 200 200 0 ÕÀÉËÀÀÑÒ KHAILAAST 2 188 105 105 0 ÌÎÍ.ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÕÎËÁÎÎ MON. TELECOMMUNICATION 1 659 640 650 10 ÕÓÐÕ ÃÎË KHURKH GOL 1 531 3 150 147 ÕÀÐÕÎÐÈÍ KHARKHORIN 1 472 100 100 0 ÄÀÐÕÀÍ ÍÝÕÈÉ DARKHAN NEKHII 1 370 353 380 27 Ýõ ñóðâàëæ: ** Ìîíãîëûí Õºðºíãèéí áèðæèéí ñàðûí ìýäýý Source: ** Monthly statistical bulletin, Mongolian Stock Exchange 25
 • 26. Á¿ëýã 2. ̺íãº, çýýë, ¿íýò öààñíû çàõ çýýë2.8 2006 ÎÍÛ 8-Ð ÑÀÐÄ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÕÀÍØ ÍÜ ÕÀÌÃÈÉÍ ÈÕ ªÑÑªÍ 20 ÊÎÌÏÀÍÈ** 20 MOST INCREASED STOCKS, IN THE AUGUST, 2006** Àðèëæèãäñàí ¿íýò Õààëòûí õàíø, òºã Õàíøèéí ¯íýò öààñíû Stock öààñ, øèðõýãýýð Closing price, tog ººð÷ëºëò,òºã íýð name Trading volume 2006.VII.31 2006.VIII.31 Price change, tog.ÁÀßÍÃÎË ÇÁ BAYANGOL ZB 432 3 500 4 000 500ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ULAANBAATAR 164 701 1 020 319ÕÓÐÕ ÃÎË KHURKH GOL 1 531 3 150 147ÀÂÒÎÈÌÏÅÊÑ ABTOIMPEX 37 516 70 150 80ÌÎÍÃÎËÛÍ ÃÝÃÝÝ MONGOL GEGEE 23 10 50 40ØÈÂÝÝ ÎÂÎÎ SHIVEE OVOO 786 102 140 38ÕÓÐÒÀÉ KHURTAI 114 15 50 35ÄÀÐÕÀÍ ÍÝÕÈÉ DARKHAN NEKHII 1 370 353 380 27ÑÎÐ SOR 910 150 170 20ÝÐÝÝÍÖÀ EREENTSAV 15 10 25 15ÀÃÐÎÒÅÕÈÌÏÅÊÑ AGROTEKHIMPEX 356 50 60 10ÍÅÔÒÜ ÈÊ NIC 29 508 100 110 10ÝÐÄÝÍÝÒ ÕÈÂÑ ERDENET KHIVS 412 110 120 10ÌÎÍ.ÖÀÕÈËÃÀÀÍ ÕÎËÁÎÎ MON. TELECOMMUNICATION 1 659 640 650 10ÝÝÐÌÝË EERMEL 23 151 240 245 5ÁªÕªÃ BUKHUG 105 142 145 3ÕÝÐËÝÍ ÕÈÂÑ KHERLEN KHIVS 1 245 13 15 2Õ¯ÍÑ ÀÐÕÀÍÃÀÉ KHUNS ARKHANGAI 727 20 22 2ÑÎËÎÍÃÎ ÈÌÏÅÊÑ SOLONGO IMPEX 64 50 52 2ÄÀÐÕÀÍ ªÐêª DARKHAN URGUU 30 50 51 12.9 2006 ÎÍÛ 8-Ð ÑÀÐÄ ¯ÍÝÒ ÖÀÀÑÍÛ ÕÀÍØ ÍÜ ÕÀÌÃÈÉÍ ÈÕ ÁÓÓÐÑÀÍ 5 ÊÎÌÏÀÍÈ** 5 MOST DECLINED STOCKS, IN THE AUGUST, 2006** Àðèëæèãäñàí ¿íýò Õààëòûí õàíø, òºã Õàíøèéí ¯íýò öààñíû Stock öààñ, øèðõýãýýð Closing price, tog. ººð÷ëºëò,òºã íýð name Trading volume 2006.VII.31 2006.VIII.31 Price change, tog.ÀËÒÀÍ ÆÎËÎÎ ÃÎÂÜ ALTAN JOLOO GOBI 17 082 100 85 - 15ÇÎÎÑ ÁÀÍÊ ZOOS BANK 7 751 1 040 1 030 - 10ÓÐÃÀÖ ªÃªªÆ URGATS UGUUJ 12 712 182 180 - 2ÌÀÕÈÌÏÅÊÑ MAKHIMPEX 3 041 320 318 - 2ÑÝËÝÍÃÝ ÈÌÏÅÊÑ SELENGE IMPEX 9 102 100 - 2Ýõ ñóðâàëæ: ** Ìîíãîëûí Õºðºíãèéí áèðæèéí ñàðûí ìýäýýSource: ** Monthly statistical bulletin, Mongolian Stock Exchange26
 • 27. Section 3. Price III. ¯ÍÝ PRICES3.1 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÝ, ÒÀÐÈÔÛÍ ÈÍÄÅÊÑ CONSUMER PRICE INDEX OF CERTAIN GOODS AND SERVICES õóâü percentage 2006 - VIII 2006 - VIII 2005 -XII 2006-VIIÅЪÍÕÈÉ ÈÍÄÅÊÑ OVERALL INDEX 105.3 99.4 Õ¿íñíèé áàðàà Foodstuffs 108.8 97.1 Õ¿íñíèé áóñ áàðàà Non-food goods 100.4 100.4 Õ¿í àìä ¿ç¿¿ëñýí ¿éë÷èëãýý Market services rendered to population 106.2 102.73.2 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ, á¿ëýã, äýä á¿ëãýýð CONSUMER PRICE INDICES by group and subgroups õóâü percentage Á¿ëýã, äýä á¿ëýã Group and subgroup 2006 - VIII 2006 - VIII 2005 -XII 2006-VIIÕYÍÑÍÈÉ ÁÀÐÀÀ, ÑÎÃÒÓÓÐÓÓËÀÕ ÁÓÑ ÓÍÄÀÀ FOOD AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES 108.8 97.1 Õ¿íñíèé áàðàà Foodstuffs 108.8 97.0 Òàëõ, ãóðèë, áóäàà Bread, flour and cereals 102.6 99.8 Ìàõ, ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í Meat and meat products 115.6 94.4 Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í, ºíäºã Milk, dairy products, and eggs 86.5 98.8 Òºðºë á¿ðèéí ººõ, òîñ Oils and fats 98.3 100.6 Æèìñ, æèìñãýíý Fruit 140.2 93.1 Òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî Ðotato and vegetables 117.1 97.5 Ñààõàð, æèìñíèé ÷àíàìàë, ÷èõýð, øîêîëàä Sugar, jam, candy and chocolate 118.8 96.2 Ñîãòóóðóóëàõ áóñ óíäàà Non-alcoholic beverages 108.0 100.4ÑÎÃÒÓÓÐÓÓËÀÕ ÓÍÄÀÀ, ÒÀÌÕÈ ALCOHOLIC BEVERAGES, TOBACCO 101.3 99.9 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà Alcoholic beverages 102.9 99.9 Òàìõè Tobacco 98.9 100.0ÕÓÂÖÀÑ, ÁªÑ ÁÀÐÀÀ, ÃÓÒÀË CLOTHING, FOOTWEAR AND CLOTH 103.4 101.0 Õóâöàñ, áºñ áàðàà Clothing, cloth 105.7 101.2 Ãóòàë Footwear 99.8 100.8ÎÐÎÍ ÑÓÓÖ, ÓÍÄÍÛ ÓÑ, ÖÀÕÈËÃÀÀÍ, ÒYËØ HOUSING, WATER, ELECTRICITY AND FUELS 95.5 100.0 Îðîí ñóóöíû áîäèò ò¿ðýýñ Actual rentals for housing 101.7 100.0 Îðîí ñóóöíû çàñâàðûí ¿éë÷èëãýý Maintenance and repair of the dwelling 99.2 100.0 Óñàí õàíãàìæ, áóñàä ¿éë÷èëãýý Water supply and miscellaneous services 107.7 100.0 Öàõèëãààí, õèéí áîëîí áóñàä òyëø Electricity, gas and other fuels 88.0 100.0ÃÝÐ ÀÕÓÉÍ ÒÀÂÈËÃÀ, ÃÝÐ ÀÕÓÉÍ ÁÀÐÀÀ, ÁÀÃÀÆ FURNISHINGS, HOUSEHOLD EQUIPMENT 101.3 100.4ÕÝÐÝÃÑÝË AND TOOLS Òàâèëãà, õýðýãñýë, õèâñ, äýâñãýð Furniture, carpets and other floor coverings 93.6 100.0 θìîë, íýõìýë ýäëýë Household textiles 104.3 101.4 Öàõèëãààí áàðàà Household appliances 106.8 100.2 Øèëýí ýäëýë, ñàâ ñóóëãà Glassware, tableware and household utensils 105.2 101.7 Áàãàæ õýðýãñýë Tools and equipment 102.3 100.0 Öýâýðëýãýýíèé áîëîí áóñàä æèæèã áàðàà Household maintenance 102.6 100.5ÝÌ, ÒÀÐÈÀ, ÝÌÍÝËÃÈÉÍ YÉË×ÈËÃÝÝ HEALTH 101.9 100.8 Ýì, òàðèà, ýìíýëãèéí õýðýãñýë Medical products, appliances and equipment 100.8 100.0 Àìáóëàòîðèéí ¿éë÷èëãýý Out-patient services 108.6 104.2 Ýìíýëýãò õýâòýæ ýì÷ë¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýý Hospital services 100.0 100.0ÒÝÝÂÝÐ TRANSPORT 109.4 100.6 Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õóäàëäàí àâàëò Purchase of vehicles 91.6 100.0 Õóâèéí òýýâðèéí õýðýãñëèéí çàñâàð, ¿éë÷èëãýý Operation of personal transport equipment 105.3 102.6 Òýýâðèéí ¿éë÷èëãýý Transport services 120.5 100.0ÕÎËÁÎÎÍÛ ÕÝÐÝÃÑÝË, ØÓÓÄÀÍÃÈÉÍ YÉË×ÈËÃÝÝ COMMUNICATION 86.5 98.8ÀÌÐÀËÒ, ת˪ªÒ ÖÀÃ, ÑΨËÛÍ ÁÀÐÀÀ, YÉË×ÈËÃÝÝ RECREATION AND CULTURE 103.6 99.6 Audio,visual, photographic and information Äóó, ä¿ðñ, ãýðýë çóðàã, áóñàä òîíîã òºõººðºìæ processing equipment 101.9 98.7 ׺뺺ò öàãò çîðèóëñàí õýðýãñýë Major durables for recreation and culture 117.6 100.6 ׺뺺ò öàã, ñî¸ëûí ¿éë÷èëãýý Recreational and cultural services 100.6 100.3 Íîì, ñîíèí áè÷ãèéí õýðýãñýë Newspapers, books and stationery 106.9 100.0ÁÎËÎÂÑÐÎËÛÍ YÉË×ÈËÃÝÝ EDUCATION 110.3 110.3ÇÎ×ÈÄ ÁÓÓÄÀË, ÇÎÎÃÈÉÍ ÃÀÇÀÐ, ÄÎÒÓÓÐ ÁÀÉÐ RESTAURANTS AND HOTELS 105.0 101.9 Íèéòèéí õîîëíû ¿éë÷èëãýý Catering service 105.0 101.3 Çî÷èä áóóäàë, äîòóóð áàéðíû ¿éë÷èëãýý Hotels, accommodation service 105.5 105.5ÁÓÑÀÄ ÁÀÐÀÀ, YÉË×ÈËÃÝÝ MISCELLANEOUS GOODS AND SERVICES 105.8 100.0 Õóâü õ¿íä õàíäñàí ¿éë÷èëãýý Personal care 101.6 100.0 Õóâü õ¿íèé ýä ç¿éë, õýðýãëýë Personal effects 127.2 100.0 Ñàíõ¿¿ãèéí ¿éë÷èãýý Financial services 100.0 100.0 27
 • 28. Á¿ëýã 3. ¯íý 3.3 ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒÛÍ ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ÇÀÐÈÌ ÁÀÐÀÀ, ¯ÉË×ÈËÃÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ CONSUMER PRICE INDEX OF SELECTED GOODS AND SERVICES IN ULAANBAATAR õóâü percentage Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íýð Commodities and services, 2006 - VIII 2006 - VIII òºðºë, õýìæèõ íýãæ unit of measure 2005 -XII 2006 -VII Ãóðèë, äýýä çýðýã,êã Flour, highest grade, kg 100.4 100.0 Ãóðèë, 1-ð çýðýã, êã Flour, grade 1, kg 102.8 100.0 Ãóðèë, 2-ð çýðýã, êã Flour, grade 2, kg 105.8 100.9 Òàëõ, "Àòàð", ø Bread "Atar", piece 100.3 100.0 Ãóðèëàí áîîâ, 500 ãð Bakery, 500 gr 101.2 100.0 Öàãààí áóäàà, êã Rice, kg 102.6 98.0 Õîíèíû ìàõ, êã Mutton, kg 122.3 94.6 ¯õðèéí ìàõ, êã Beef, kg 114.3 93.6 Àäóóíû ìàõ, êã Horse meat, kg 97.1 92.8 Òàõèàíû ãóÿ, êã Chicken leg, kg 90.0 96.5 Äîòîð ìàõ, öóâäàé Animal interior 114.3 80.0 Õèàì, ÷àíàñàí, êã Sausages, kg 99.1 100.0 Øèíãýí ñ¿¿, ë Milk, litre 59.0 93.7 Òàðàã, ë Yoghurt, litre 107.4 101.5 Ǻºõèé, êã Cream, kg 85.5 92.4 Õóóðàé ñ¿¿, êã Powdered milk, kg 107.3 100.6 ªíäºã, ø Egg, piece 86.9 100.0 Óðãàìëûí òîñ, ë Vegetable oil, litre 94.6 100.7 ªºõºí òîñ, êã Fat, kg 104.7 101.2 Øàð òîñ, êã Melted butter, kg 105.0 101.2 Maðãàðèí, 500ãð Margarine,500gr 103.0 100.9 Àëèì, êã Apple, kg 158.9 92.1 Áàíàí, êã Banana, kg 100.2 100.7 ¯çýì, êã Raisin, kg 102.4 93.5 Òºìñ, êã Potato, kg 130.0 96.9 Ëóóâàí, êã Carrot, kg 184.3 117.2 Ìàíæèí, êã Turnip, kg 151.3 88.4 Áàéöàà, êã Cabbage, round, kg 70.0 83.7 Áººðºíõèé ñîíãèíî, êã Onion, kg 115.1 94.0 Óëààí ëîîëü, êã Tomato, kg 98.1 81.5 ªðãºñò õýìõ, êã Cucumber, kg 62.8 98.6 Ýëñýí ÷èõýð, êã Sugar, kg 138.6 92.0 ¨îòîí, 500ãð Cube sugar, 500gr 118.4 102.2 Õàòóó ÷èõýð, 1 êã Candy, 1 kg 111.1 100.0 Øîêîëàä, 100ãð Chocolate, 100gr 99.1 100.0 Æèìñíèé ÷àíàìàë, 380 ã Jam, 380gr 105.5 100.0 Äàâñ, öàãààí, êã Salt, white, kg 108.0 100.0 Ìàéîíåç, êã Mayonnaise, kg 103.1 100.0 Öóó, 170 ãð Vinegar, 170 gr 106.1 100.8 Êåò÷óï, 250 ãð Ketchup, 250 gr 111.6 101.0 Íîãîîí öàé, 2êã Green tea, 2 kg 96.1 100.0 Áàéõóó öàé, 50ã Black tea, 50g 102.4 100.5 Êîôå, 100ãð Coffee, 100g 112.0 101.3 Óíäàà, 1.25 ë Soft drink, 1.25 l 102.7 100.0 Æèìñíèé ø¿¿ñ, 1 ë Fruit juice, 1 l 105.4 100.2 Àðõè, 0.5 ë Vodka "Arkhi", 0.5 litre 103.1 100.0 Äàðñ, 0.75ë Wine, 0.75 litre 108.1 100.0 Ïèâî, 0.33 ë Beer, 0.33 litre 95.0 98.2 ßíæóóð, äîòîîä, õàéðöàã Cigarettes, local, packet 98.1 100.0 Ä¿íñýí òàìõè, 350 ãð Pipe tobacco, 350 gr 97.4 100.028
 • 29. Section 3. Price (Õ¿ñíýãò 3.3-í ¿ðãýëæëýë- Table 3.3 continuation) Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íýð Commodities and services, 2006 - VIII 2006 - VIII òºðºë, õýìæèõ íýãæ unit of measure 2005 -XII 2006 - VIIÄààëèìáà, ì Cloth "Daalimba", m 100.0 100.0Ýðýýí äààâóó, ì Cotton cloth, m 105.6 100.0Òîðãî, ì Silk cloth, m 103.5 100.0Ñàâõèí êóðòêà, ø Leather jacket, piece 102.5 100.0Ýð.õ¿íèé êîñòþì, õîñ Suit, mens, set 115.6 106.1Ñîðî÷êàí öàìö, ø Mens shirt, piece 129.3 100.0Æèíñ, ø Jeans, piece 80.8 100.0Áðþê, ø Trousers, mens, piece 110.5 100.0Ýì. õ¿íèé êîñòþì, õîñ Suit, womens, set 132.4 100.0Íîîëóóðàí öàìö, ø Cashmere sweater, piece 100.0 100.0Þáêà, ø Skirt, piece 101.8 100.0Öàìö, ø Blouse, piece 122.0 100.0Êîëãîòêè, ø Tights, piece 104.3 100.0Îõèäûí ïëàòüå, ø Girls dress, piece 105.9 105.5Õ¿¿õäèéí ôóòáîëêà, ø Childrens cotton T-shirt, piece 100.0 100.0Õ¿¿õäèéí æèíñýí ºìä, ø Childrens jeans, piece 118.7 102.9Õèìè öýâýðëýãýý, ýðýãòýé êîñòþì Dry cleaning, mens suit 100.0 100.0Ýðýãòýé õ¿íèé çóíû áîòèíê, õîñ Mens leather shoes, pair 90.6 100.0Ýìýãòýé õ¿íèé øèðýí òóôëè, õîñ Womens, leather shoes, pair 108.0 100.0Îõèäûí õàâàð íàìðûí ãóòàë, õîñ Girls warm boots, pair 96.3 100.0Õ¿¿õäèéí ï¿¿ç, õîñ Sport shoe, childrens, pair 93.8 100.0Ýì. õ¿íèé ãóòëûí ºñãèéä ðåçèí íààõ Ladys shoes repair 87.1 100.01 ºðºº áàéð ò¿ðýýñëýõ ñàðûí õºëñ, Monthly rent for apartment, 1 bedroom 101.7 100.0Õàíûí öààñ, ðóëîí Wall-paper, 1 roll 95.7 100.0Òîñîí áóäàã, öàãààí, ë White oil paint, litre 100.0 100.0Ïëèòà, ø Slab, piece 97.0 100.0Öýâýð óñíû ¿íý, ñàðä, 1 õ¿íèé Monthly water use fee, per capita 142.2 100.0Õîã õàÿãäàë, 1 õ¿íèé Carbage collection fee, per capita 100.0 100.0Áîõèð óñíû ¿íý, ñàðä, 1 õ¿íèé Sewage water use fee, per capita 108.3 100.0 2 2Çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé õºëñ, 1ì Monthly housing service fee,1 m 100.0 100.0 2 2Õàëààëò, 1ì Monthly heating fees, 1 m 100.0 100.0Öàõèëãààí, îðîí ñóóöíû, 1 êÂò.öàã Electricity, for house, 1 KWH 100.0 100.0Ò¿ëøíèé ìîä, 1 øóóäàé Wood for fuel, 1 slack 73.2 100.0Õàëóóí óñíû ¿íý, ñàðä, 1 õ¿íèé Hot water supply fee, per capita 100.0 100.0Óíòëàãûí îð, 2 õ¿íèé Bed, double 100.0 100.0Äèâàí, ø, äîòîîä Sofa, domestic, piece 85.2 100.0Õèâñ, 2*3 ì Carpet, 2*3 m 103.3 100.0Õºâºíòýé õºíæèë, 1 õ¿íèé Cotton blanket, single 104.1 100.0Ãàð í¿¿ðèéí àë÷óóð, ø Face cotton towel, piece 100.0 100.0Õºðãºã÷, ø Refrigerator, piece 101.2 100.0Óãààëãûí ìàøèí, ø Washing machine, piece 107.5 100.0Òîîñ ñîðîã÷, ø Vacuum cleaner, piece 116.7 100.0Öàõèëãààí ïëèòêà, ø Electric cooker, piece 113.6 102.1Óñ áóöàëãàã÷, 1.5ë Electric kettle, 1.5 l 117.7 100.0Õàëáàãà, öàéíû, ø Tea spoon, piece 111.8 111.8Õîîëíû ñàâ, 5 ë Pot, 5 liters volume 122.5 100.0Öàéíû õàëóóí ñàâ, 2 ë Thermos, 2 liters volume 100.0 100.0Øààçàí àÿãà, ø Porcelain cup, piece 100.4 100.0×èéäýíãèéí øèë, ø Light bulb, piece 108.3 100.0Ýäèéí ñàâàí, ø Laundry soap, piece 100.0 100.0Óãààëãûí íóíòàã, ø Washing detergent, piece 102.9 101.2Àÿãà, òàâàã óãààã÷ øèíãýí, 500 ãð Dishwashing detergent, 500 gr 106.2 100.0 29
 • 30. Á¿ëýã 3. ¯íý (Õ¿ñíýãò 3.3-í ¿ðãýëæëýë- Table 3.3 continuation) Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé íýð Commodities and services, 2006 - VIII 2006 - VIII òºðºë, õýìæèõ íýãæ unit of measure 2005 -XII 2006 - VII Àñïèðèí, 10 ø Aspirin, 10 tablets 94.9 100.0 Àìïèöèëëèí, 10ø Ampicillin, 10 tablets 101.8 100.0 Âèòàìèí "Ñ", ¿ðëýí, 50 ø Vitamin "C", 50 tablets 100.0 100.0 Ïåíèöèëëèí, òàðèàãààð, 1 ñàÿ Pennicillin, injection, 1 mln. 107.9 100.0 Ø¿äíèé ýì÷èä ¿ç¿¿ëýõ õºëñ Dentist services fee 113.4 109.1 Øèíæèëãýý õèéëãýõ õºëñ Fee for laboratory testing 100.0 100.0 Ñóóäëûí àâòîìàøèí, ø Car, piece 89.3 100.0 Áåíçèí, À-80, ëèòð Petrol "A-80", litre 110.1 103.8 Áåíçèí, À-93, ëèòð Petrol "A-93", litre 110.0 103.5 Äèçåëèéí ò¿ëø, ëèòð Diesel fuel, litre 110.1 103.2 Òºìºð çàìûí õºëñ, äîòîîä, 460 êì Railway ticket fare, domestic, 460 km 100.0 100.0 Òºìºð çàìûí õºëñ, ÓÁ-Áýýæèí,1 òàëäàà Railway ticket fare, UB-Beijing, 1 way 100.0 100.0 Àâòîáóñíû áèëåò, 1 óäàà Bus fare, 1 way 100.0 100.0 Ìèêðî àâòîáóñíû áèëåò, 1 óäàà Mini bus fare, 1 way 150.0 100.0 Õîò äîòîðõè òàêñèíû õºëñ, êì Taxi service fare, km 100.0 100.0 Îíãîöíû áèëåò, äîòîîä, 500 êì Airticket fare, domestic, 500 km 139.1 100.0 Îíãîöíû áèëåò, ÓÁ-Áýýæèí, 1 òàëäàà Airticket fare, UB-Beijing, 1 way 100.3 100.0 Äîòîîäîä çàõèà èëãýýõ òàðèô Internal postal charge 100.0 100.0 Cóóðèí óòñààð ÿðèõ òàðèô, 1 ìèí Fixed phone local call, 1 min 96.4 100.0 Mîáèêîì, ñ¿ëæýýí äîòðîî 1 ìèí Mobicom, within own network call, 1 min 56.8 100.0 Ñêàéòåë, ñ¿ëæýýí äîòðîî 1 ìèí Skytel, within own network call, 1 min 75.0 100.0 ÓÁ-Äîðíîä 3 ìèí óòñààð ÿðèõ õºëñ UB-Dornod tel.call, 3 min 100.0 100.0 Èíòåðíåò àøèãëàõ õºëñ, 1 öàã Internet use charge, 1 hour 94.3 94.8 ªíãºò òåëåâèçîð, ø Colour television set 101.0 100.0 DVD òîãëóóëàã÷, ø DVD player, piece 123.3 100.0 Äèæèòàë ôîòî àïïàðàò, ø Digital photo camera, piece 86.0 86.0 Êîìïüþòåð, èæ á¿ðäýë Personal computer, set 107.8 100.0 Êîìïàêò äèñê, öýâýð, ø Compact disk, blank, piece 100.0 100.0 Ǻºëºí òîãëîîì, ø Soft toys, piece 136.8 101.3 Ñàãñàí áºìáºã, ø Basketball, piece 90.8 100.0 Êàáåëèéí òåëåâèçèéí ñàðûí õóðààìæ Cable TV service, monthly charge 100.0 100.0 Çóðàã áóóëãàõ õºëñ, 10*15 ñì Colour photo printing, 10*15 cm 107.1 104.9 Âèäåî ïðîêàòûí ¿éë÷èëãýý, VCD, 1 ºäºð Rental of VCD movies, 1 day 104.5 100.0 Êèíîíû áèëåò, 1 õ¿íèé Admission to movies, 1 person 100.0 100.0 Ñóðàã÷èéí äýâòýð, äºðâºëæèí, ø Notebook, piece 99.1 100.0 "ªäðèéí ñîíèí" óëèðëûí çàõèàëãà Quartelly subscription of "Daily news" 100.0 100.0 ¯çãýí áàë, ø Rollpen, piece 111.2 100.0 Ñóðãàëòûí òºëáºð, óëñûí Annual education tuition, state 113.4 113.4 Ñóðãàëòûí òºëáºð, õóâèéí Annual education tuition, private 107.1 107.1 Çîîãèéí ãàçðûí õîîëíû ¿íý Cafes dish 101.9 100.6 Öýöýðëýãèéí õ¿¿õäèéí õîîëíû ìºíãº, 1 ºäºð Kindergarten attendance fees, 1 day 118.3 100.0 Ýðýãòýé õ¿íèé ¿ñ çàñàõ Mens hair cut 100.0 100.0 Ýìýãòýé õ¿íèé ¿ñ òàéðàëò Womens hair cut 100.0 100.0 Í¿¿ðýíä èëëýã õèéõ õºëñ Fee for facial massage 104.2 100.0 Í¿¿ðíèé ýíãýñýã, ø Facial powder, pressed, piece 102.4 100.0 Ãàð í¿¿ðèéí ñàâàí, ø Beauty soap, piece 101.3 100.0 ¯ñíèé øàìïóíü, ø Shampoo, piece 99.7 100.0 Ø¿äíèé îî, 100 ãð Toothpaste, 100 gr 105.2 100.0 Ýìýãòýé õ¿íèé àðèóí öýâðèéí õýðýãëýë, 10ø Sanitary pad, 10 pieces 101.1 100.0 Àðèóí öýâðèéí öààñ, áîîäîë Toilet paper, pack 99.2 100.030
 • 31. Section 3. Price 3.4 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ, 8-ð ñàðä, ºìíºõ ñàðòàé õàðüöóóëñíààð , àéìãààð CONSUMER PRICE INDEX in August, previous month=100, by aimags õóâü percentage Õ¿íñíèé Ñîãòóóðóóëàõ Õóâöàñ, Îðîí ñóóö, óñ, Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà, Àéìàã áàðàà, óíäàà, òàìõè áºñ áàðàà, öàõèëãààí, òàâèëãà, ýìíýëãèéí Òýýâýð ñîãòóóðóóëàõ ãóòàë ò¿ëø ãýð àõóéí áàðàà ¿éë÷èëãýý áóñ óíäàà Aimags Food and Alcoholic Clothing, Housing, water Furnishings, Health Transport non-alcoholic beverages, footwear electricity household beverages tobacco and cloth and fuels equipment and toolsÀÐ/AR 97.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.4Áª/BO 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 102.2ÁÕ/BKH 97.9 100.0 100.0 100.0 98.5 100.0 101.5ÁÓ/BU 99.7 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.5ÃÎ/GO 96.4 130.4 102.0 100.0 102.1 100.0 100.7ÄÎ/DO 99.4 100.0 99.0 100.0 98.9 100.0 102.7ÄÄ/DD 98.9 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.2ÄÓ/DU 90.4 100.1 99.4 97.6 100.3 100.0 100.0ÇÀ/ZA 98.5 102.8 100.0 100.0 100.6 100.0 99.6ªÂ/OV 98.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.9ªÌ/ÎM 94.9 100.4 98.8 100.0 91.9 99.5 100.2ѯ/SU 100.1 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 100.2ÑÝ/SE 92.0 98.1 100.9 101.4 101.5 100.0 101.1Òª/TO 98.4 99.7 100.1 100.0 101.1 101.3 101.4ÓÂ/UV 92.1 100.0 100.0 105.2 100.0 100.0 101.0ÕÎ/KHO 91.8 100.0 99.3 100.1 104.9 101.4 102.1Õª/KHS 95.6 100.0 102.9 99.7 99.4 102.4 101.5ÕÝ/KHE 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0ÄÀ/DA 94.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101.6ÎÐ/OR 93.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.8ÃÑ/GS 95.5 100.0 100.0 101.5 100.0 100.0 97.5 (Õ¿ñíýãò 3.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 3.4 continuation ) Õîëáîîíû Àìðàëò, Áîëîâñðîëûí Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä Åðºíõèé Àéìàã õýðýãñýë, ÷ºëººò öàã, ¿éë÷èëãýý çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, èíäåêñ øóóäàíãèéí ñî¸ëûí äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý áàðàà, ¿éë÷èëãýý Aimags Communication Recreation Education Restaurants Miscellaneous Overall and culture and hotels goods & index servicesÀÐ/AR 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1Áª/BO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3ÁÕ/BKH 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 99.2ÁÓ/BU 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9ÃÎ/GO 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.4ÄÎ/DO 100.0 101.7 100.0 100.0 100.0 99.9ÄÄ/DD 100.0 100.0 100.0 100.0 101.3 99.7ÄÓ/DU 100.0 100.0 100.0 100.0 100.3 97.2ÇÀ/ZA 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 99.6ªÂ/OV 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8ªÌ/ÎM 100.0 99.4 100.0 100.0 97.3 97.5ѯ/SU 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0ÑÝ/SE 100.0 100.0 100.0 89.1 100.6 96.8Òª/TO 100.0 98.9 118.6 100.0 100.0 100.5ÓÂ/UV 100.0 99.0 100.0 100.0 100.0 97.0ÕÎ/KHO 100.0 103.1 100.0 100.6 102.0 97.3Õª/KHS 99.7 102.4 100.0 100.0 101.9 99.2ÕÝ/KHE 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0ÄÀ/DA 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.7ÎÐ/OR 100.0 99.1 100.0 100.0 100.0 96.7ÃÑ/GS 100.0 99.9 100.0 88.0 100.0 97.7 31
 • 32. Á¿ëýã 3. ¯íý 3.5 ÕÝÐÝÃËÝÝÍÈÉ ¯ÍÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ, 8-ð ñàðä, ºìíºõ îíû æèëèéí ýöýñòýé õàðüöóóëñíààð ,àéìãààð CONSUMER PRICE INDEX by August, since beginning of the year, by aimags õóâü percentage Õ¿íñíèé Ñîãòóóðóóëàõ Õóâöàñ, Îðîí ñóóö, óñ, Ãýð àõóéí Ýì, òàðèà, Àéìàã áàðàà, óíäàà, òàìõè áºñ áàðàà, öàõèëãààí, òàâèëãà, ýìíýëãèéí Òýýâýð óíäàà, óñ ãóòàë ò¿ëø ãýð àõóéí áàðàà ¿éë÷èëãýý Aimags Food and Alcoholic Clothing, Housing, water Furnishings, Health Transport non-alcoholic beverages, footwear electricity household beverages tobacco and cloth and fuels equipment and toolsÀÐ/AR 110.7 101.3 100.0 100.2 100.8 111.3 103.7Áª/BO 119.3 105.7 94.4 102.2 100.7 99.2 108.2ÁÕ/BKH 119.5 100.0 95.4 98.5 97.8 106.4 110.3ÁÓ/BU 106.5 99.4 97.1 102.9 98.8 103.3 102.5ÃÎ/GO 116.1 130.5 102.9 101.6 105.0 107.7 107.1ÄÎ/DO 119.6 81.3 93.4 100.1 98.6 99.5 104.9ÄÄ/DD 106.5 100.0 97.4 101.8 118.9 100.6 106.0ÄÓ/DU 104.3 99.7 97.6 97.7 102.7 95.9 107.2ÇÀ/ZA 116.3 103.5 100.7 99.6 99.5 99.2 104.7ªÂ/OV 103.6 100.6 106.4 100.0 100.0 100.9 102.1ªÌ/ÎM 116.9 97.8 92.1 101.1 100.9 100.0 109.1ѯ/SU 109.5 101.7 106.9 104.8 105.7 105.0 106.9ÑÝ/SE 102.5 98.1 107.6 102.3 108.0 114.1 102.5Òª/TO 109.9 103.1 86.7 97.1 99.8 103.2 109.3ÓÂ/UV 111.7 98.9 99.4 101.3 109.8 107.0 118.9ÕÎ/KHO 124.9 100.1 98.1 88.1 106.5 106.1 116.5Õª/KHS 110.9 126.2 107.4 117.7 102.6 104.9 125.6ÕÝ/KHE 109.0 103.8 103.4 101.0 106.6 99.0 108.7ÄÀ/DA 104.3 99.8 99.7 102.7 99.3 96.2 102.6ÎÐ/OR 106.3 100.4 98.3 99.6 97.9 101.2 118.0ÃÑ/GS 108.8 100.6 100.2 100.9 105.9 100.2 100.5 (Õ¿ñíýãò 3.5-ûí ¿ðãýëæëýë Table 3.5 continuation ) Õîëáîîíû Àìðàëò, Áîëîâñðîëûí Çî÷èä áóóäàë, Áóñàä Åðºíõèé Àéìàã õýðýãñýë, ÷ºëººò öàã, ¿éë÷èëãýý çîîãèéí ãàçàð, áàðàà, èíäåêñ øóóäàíãèéí ñî¸ëûí äîòóóð áàéð ¿éë÷èëãýý ¿éë÷èëãýý áàðàà, ¿éë÷èëãýý Aimags Communication Recreation Education Restaurants Miscellaneous Overall and culture and hotels goods & index servicesÀÐ/AR 100.0 100.0 100.0 100.6 101.7 104.4Áª/BO 100.0 100.0 100.0 104.9 98.2 107.7ÁÕ/BKH 101.5 97.8 100.0 100.0 100.2 107.6ÁÓ/BU 100.0 94.2 100.0 100.0 100.8 101.9ÃÎ/GO 100.0 102.1 108.7 99.9 100.3 108.9ÄÎ/DO 100.0 105.8 105.0 100.0 99.4 106.2ÄÄ/DD 100.0 100.4 100.0 102.1 102.1 103.5ÄÓ/DU 100.0 100.6 100.0 100.8 100.3 101.9ÇÀ/ZA 99.8 96.3 101.7 100.0 99.7 105.9ªÂ/OV 100.0 100.0 100.0 100.0 101.5 102.9ªÌ/ÎM 94.6 98.1 107.1 101.3 109.1 106.0ѯ/SU 96.3 106.1 100.0 103.8 100.9 106.2ÑÝ/SE 99.3 100.0 100.0 89.1 101.4 102.6Òª/TO 100.0 93.9 98.8 100.0 103.8 102.7ÓÂ/UV 100.0 96.4 100.0 100.0 99.0 106.1ÕÎ/KHO 100.2 92.7 100.0 119.5 99.9 108.7Õª/KHS 100.0 100.3 108.6 102.1 106.2 110.9ÕÝ/KHE 100.0 100.8 100.0 102.3 96.5 104.9ÄÀ/DA 89.7 102.6 100.0 104.7 100.0 102.0ÎÐ/OR 87.0 99.7 100.0 100.0 98.7 102.7ÃÑ/GS 100.0 99.9 100.0 92.7 104.9 103.832
 • 33. Section 3. Price3.6 ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÇÀÐÈÌ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÇÀÕ ÇÝÝËÈÉÍ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ AVERAGE MARKET PRICE OF SOME AGRICULTURAL PRODUCTS òºã togÀéìàã, íèéñëýë Äóíäàæ ¿íý Aimags and Average prices the Ñapital 2005.VIII 2006.VII 2006.VIII 2005.VIII 2006.VII 2006.VIII Õîíèíû àðüñ Sheep skin ßìààíû àðüñ Goat skinÀÐ / AR 6 500 2 000 3 000 7 000 2 000 2 500Áª / BO 2 700 1 200 1 500 6 200 1 600 3 000ÁÕ / BKH 5 000 2 500 2 500 5 500 - -ÁÓ / BU 5 000 2 000 2 500 5 000 1 500 2 500ÃÎ / GO 3 800 1 165 2 640 3 800 1 420 2 550ÄÎ / DO 3 200 1 400 1 900 3 300 2 100 2 000ÄÄ / DD 3 500 700 1 000 3 000 800 800ÄÓ / DU 6 000 3 500 3 000 6 000 3 000 3 000ÇÀ / ZA 5 500 2 750 2 500 - 2 000 2 000ªÂ / OV 4 500 3 000 3 500 5 000 1 700 3 000ªÌ / OM 3 000 3 000 2 500 3 500 2 000 2 500ѯ / SU 5 500 2 000 2 000 5 500 2 000 2 000ÑÝ / SE 4 000 1 500 2 500 3 500 1 000 2 000Òª / TO 5 000 1 800 4 000 4 700 1 500 3 500Ó / UV 4 500 2 000 3 000 5 000 3 000 4 000ÕÎ / KHO 4 100 1 500 3 000 4 500 1 000 3 000Õª / KHS 5 800 2 500 3 500 4 500 2 000 3 500ÕÝ / KHE 5 500 1 700 4 000 5 000 2 000 3 000ÄÀ / DA 6 000 3 000 3 000 6 000 3 000 3 000ÓÁ / UB 5 500 3 830 2 200 5 200 2 670 3 100ÎÐ / OR 5 000 2 000 2 500 5 000 1 500 2 500ÃÑ / GS 5 000 3 500 4 000 6 000 3 000 3 500 ¯õðèéí øèð Cattle hide Àäóóíû øèð Horse hideÀÐ / AR 16 000 23 000 23 000 20 000 24 000 22 000Áª / BO 12 000 16 000 19 000 19 000 26 000 21 000ÁÕ / BKH 15 500 20 000 21 000 15 000 19 000 18 000ÁÓ / BU 15 000 15 000 16 000 19 000 17 000 18 000ÃÎ / GO 16 000 20 000 20 000 12 000 16 000 16 000ÄÎ / DO 11 500 12 400 11 000 12 100 12 300 9 000ÄÄ / DD 20 000 16 000 16 000 17 000 18 000 17 000ÄÓ / DU 12 000 - - 12 000 15 000 -ÇÀ / ZA 8 000 20 000 - - - -ªÂ / OV - 20 000 - - 20 000 -ªÌ / OM - 12 000 13 000 12 000 15 000 16 000ѯ / SU 15 000 18 000 20 000 17 000 22 000 20 000ÑÝ / SE 19 000 18 000 15 000 15 000 22 000 15 000Òª / TO 18 000 23 000 25 000 25 000 25 000 25 000Ó / UV - - - - - -ÕÎ / KHO 16 000 16 000 16 000 13 000 13 000 13 000Õª / KHS 18 000 16 000 15 000 21 000 20 000 20 000ÕÝ / KHE 15 000 20 000 22 000 18 000 24 000 20 000ÄÀ / DA 19 000 16 500 16 500 20 000 18 000 18 000ÓÁ / UB 22 500 27 670 26 700 19 500 27 500 25 000ÎÐ / OR 27 000 20 000 22 000 18 000 15 000 16 000ÃÑ / GS 25 500 20 000 20 000 15 000 20 000 18 000 33
 • 34. Á¿ëýã 3. ¯íý (Õ¿ñíýãò 3.6-ûí ¿ðãýëæëýë Table 3.6 continuation) Àéìàã, íèéñëýë Äóíäàæ ¿íý Aimags and Average prices the Capital 2005.VIII 2006.VII 2006.VIII 2005.VIII 2006.VII 2006.VIII ßìààíû 1 êã íîîëóóð Òýìýýíèé 1 êã íîîñ Greezy cashmere 1 kg Camels wool 1 kg ÀÐ / AR 33 000 29 000 31 000 - - - Áª / BO 32 000 28 000 27 000 600 700 2 000 ÁÕ / BKH 34 000 32 000 32 000 1 000 - - ÁÓ / BU 22 000 15 000 25 000 - - - ÃÎ / GO 30 800 31 200 30 970 1 255 1 380 1 550 ÄÎ / DO 25 400 26 900 28 300 890 1 270 1 340 ÄÄ / DD 25 500 20 000 20 000 - 1 000 1 000 ÄÓ / DU 32 000 28 500 25 500 1 500 2 500 2 000 ÇÀ / ZA 32 000 30 000 30 000 800 2 000 - ªÂ / OV 34 000 30 000 31 000 1 400 2 500 2 500 ªÌ / OM 29 000 29 000 29 000 800 1 800 1 700 ѯ / SU 31 000 31 000 30 000 700 1 000 1 300 ÑÝ / SE - - - - - - Òª / TO 26 500 28 000 28 000 1 170 1 200 1 300 Ó / UV 28 000 31 000 31 000 - 900 - ÕÎ / KHO 31 900 31 000 30 000 1 100 1 600 1 600 Õª / KHS 32 000 31 000 28 000 650 - - ÕÝ / KHE - 25 000 18 000 - - - ÄÀ / DA 33 000 28 000 30 000 - - - ÓÁ / UB 29 000 30 000 30 300 800 1 950 2 600 ÎÐ / OR 32 000 28 000 25 000 500 - - ÃÑ / GS 31 000 28 000 28 000 700 2 300 2 30034
 • 35. Section 3. Price3.7 ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ ÕÎÒÎÄ ÇÀÐÀÃÄÀÆ ÁÀÉÃÀÀ ÁÀÐÈËÃÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÌÀÒÅÐÈÀËÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ¯ÍÝ, óëñ îðíîîð AVERAGE PRICES OF MAJOR CONSTRUCTION MATERIALS ON SALE IN ULAANBAATAR, by countries òºã tog Ìàòåðèàëûí íýð, ¿éëäâýðëýã÷ Õýìæèõ Measurement 2006-VIII Materials, by producing country 2006-VII 2006-VIII % óëñ îðíîîð íýãæ unit 2006-VII Ìîíãîë óëñ MongoliaÁåòîí çóóðìàã Ì-200 Concrete mortar M-200 ì3 m3 51 000 51 000 100.0Õºíãºí áåòîí 700 Iron concrete 700 ì3 m3 56 000 56 000 100.0Óëààí òîîñãî Ì-100 Brick made from clay M-100 ìÿí.ø thous.piece 80 000 80 000 100.0Öåìåíò Ì-500 Cement M-500 êã kg 250 250 100.0Øîõîé (ìåëü) Lime (meli) êã kg 300 300 100.0Âàêóóì öîíõ (15õ15) Vacuum window (15x15) ì2 m2 75 000 80 000 106.7Øàëíû áàíç (õîâèëã¿é) Plank for floor (without groove) ì3 m3 55 000 55 000 100.0Çàõàëñàí áàíç Edged plank ì3 m3 12 000 12 000 100.0Ïàëê (15õ15), õóóðàé Palk (15x15), dry ø piece 5 500 5 500 100.0Õººñºíöºð (íèìãýí) Polystryrene ì2 m2 3 000 3 000 100.0Ýìóëüñ (äîòîð) Emulsion (inward ) êã kg 450 450 100.0 ÎÕÓ Russian FederationÕàð öààñ (÷óëóóòàé) 1õ10ì Roofing paper (with stone) áîîäîë pack 10 000 10 000 100.0Õàäààñ 100ìì Spike 100 mm êã kg 1 500 1 500 100.0Îëèô Olip êã kg 2 000 2 000 100.0Øîõîé (ìåëü) Lime (meli) êã kg 350 350 100.0 ÁÍÕÀÓ Peoples Republic of ChinaÓëààí òîîñãî Ì-100 Brick made from clay M-100 ìÿí.ø thous.piece 70 000 70 000 100.0Öåìåíò Ì-500 (ñàâòàé) Cement M-500 êã kg 200 200 100.0Öîíõíû øèë 5ìì (íºëººã¿é) Window glass 5mm ì2 m2 6 500 6 500 100.0Öîíõíû øèë 5ìì (íºëººòýé) Window glass 5mm ì2 m2 5 000 5 000 100.0Õàð öààñ (÷óëóóã¿é) 1x15 Roofing paper (without stone) áîîäîë pack 4 000 4 000 100.0Õàäààñ 100ìì Spike 100 mm êã kg 1 300 1 300 100.0Òîñîí áóäàã Oilcolour êã kg 1 000 1 000 100.0Õàíûí öààñ 10õ0.53 Wallpaper (10x0.53) áîîäîë pack 4 500 4 500 100.0Øàëíû õóëäààñ (2.5 ì ºðãºíòýé) Linoleum(wide of 2.5 m) ì m 2 000 2 000 100.0Ýìóëüñ (ãàäíà) Emulsion (external), kg 5 êã 5 kg 1 800 1 800 100.0Ýìóëüñ (äîòîð) Emulsion (inward ), kg 5 êã 5 kg 3 500 3 500 100.0Øîõîé (ìåëü) Lime (meli) êã kg 300 300 100.0Ïëèòà 30x30 (øàëíû) Slabstone (40x40), piece ø piece 400 400 100.0Ïëèòà 30x20 (õàíàíû) Slabstone (40x40), piece ø piece 300 300 100.0Øààçàí óãààãóóð Ceramic sink ø piece 35 000 35 000 100.0Øààçàí ñóóëòóóð Ceramic lavatory pan ø piece 50 000 50 000 100.0ªäðèéí ãýðýë (ñóóðüã¿é) Daylight (without pivot) ø piece 1 000 1 000 100.0Õààëãà (òºìºð) Building door (metal), piece ø piece 120 000 120 000 100.0Êðàíò Tap ø piece 12 000 12 000 100.0Óÿí äóø Flexible shower kits ø piece 5 000 5 000 100.0Ïàðêåòàí øàë Parquet floor ì2 m2 7 500 7 500 100.0Ä¿¿æèí òààç False ceiling ì2 m2 2 500 2 500 100.0 ÕÁÍÃÓ Federal Republic of GermanyÝìóëüñ (ãàäíà) Emulsion (external) 5 êã 5 kg 16 000 16 000 100.0Ýìóëüñ (äîòîð) Emulsion (inward ) 5 êã 5 kg 9 500 9 500 100.0 ÁÍÑÓ Republic of KoreaÕàíûí öààñ 12õ0.5 Wallpaper (12x0.5) áîîäîë pack 3 500 3 500 100.0 35
 • 36. Á¿ëýã 4. Ãàäààä õóäàëäàà IV. ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀ EXTERNAL TRADE4.1 ÃÀÄÀÀÄ ÕÓÄÀËÄÀÀÍÛ ÍÈÉÒ ÝÐÃÝËÒ EXTERNAL TRADE TURNOVER ñàÿ àì. äîëë. mln. USD Ǻ𿿠Õóãàöàà Íèéò ýðãýëò Ýêñïîðò Èìïîðò (+,-) Periods Total turnover Exports Imports Balance 2000 I-XII 1 150.3 535.8 614.5 -78.7 2001 I-XII 1 159.2 521.5 637.7 -116.2 2002 I-XII 1 214.8 524.0 690.8 -166.8 2003 I-XII 1 416.9 615.9 801.0 -185.1 2004 I-XII 1 890.8 869.7 1 021.1 -151.4 2005 I-XII 2 249.2 1 064.9 1 184.3 -119.4 2005 I 118.8 56.5 62.3 -5.8 II 92.1 36.7 55.4 -18.7 III 169.0 75.2 93.8 -18.6 IV 132.0 57.9 74.1 -16.2 V 154.0 65.8 88.2 -22.4 VI 230.8 104.5 126.3 -21.8 VII 190.9 83.9 107.0 -23.1 VIII 186.4 81.2 105.2 -24.0 I-VIII 1 274.0 561.7 712.3 -150.6 2006 I 119.5 53.0 66.5 -13.5 II 145.5 74.6 70.9 3.7 III 197.8 102.2 95.6 6.6 IV 215.0 101.0 114.0 -13.0 V 258.6 127.7 130.9 -3.2 VI 292.4 153.1 139.3 13.8 VII 288.3 144.6 143.7 0.9 VIII 323.2 143.7 179.5 -35.8 I-VIII 1 840.4 899.9 940.5 -40.6 2006 I-VIII/2005 I-VIII (%) 144.5 160.2 132.0 -Ýõ ¿¿ñâýð: Ãààëèéí Åðºíõèé Ãàçðûí ìýäýýSourse: Report of the Customs General Administration36
 • 37. Section 4. External trade4.2 ÝÊÑÏÎÐÒ, îðíîîð EXPORTS, by countries ìÿí.àì.äîëë. thous.USD 2005 2006 2004 2005 Óëñ, îðîí Countries I-XII I-XII I-VIII VIII I-VIII VIIIÄ¿í Total 869 661.4 1 064 877.8 561 682.0 81 206.0 899 958.0 143 746.6Åâðîï Europe 213 643.7 171 112.9 76 841.5 8 298.2 62 797.1 10 054.2¯¿íýýñ; Of which;Åâðîïûí õîëáîî Countries of EU 186 555.5 131 628.4 58 587.9 6 385.7 39 710.4 5 484.1Àâñòðè Austria 1.1 126.3 31.3 1.3 53.3 11.0Áåëüãè Belgium 717.7 1 094.9 563.8 11.9 417.1 131.8Ãåðìàí Germany 11 681.1 12 272.7 10 217.4 3 506.8 2 845.0 1 067.0Ãðåê Greece 1.6 - - - - -Äàíè Denmark 8.0 6.3 3.6 - 4.8 1.5Èðëàíä Ireland 29.9 77.2 25.2 3.9 74.9 3.7Èñïàíè Spain 124.7 34.9 27.4 1.5 21.8 7.7Èòàëè Italy 17 333.0 24 846.3 14 737.7 2 666.5 18 435.4 2 782.5Èõ Áðèòàíè United Kingdom 137 354.7 87 101.0 29 872.2 183.9 2 668.8 966.7Ëþêñåìáóðã Luxemburg 1.5 482.3 5.6 2.8 11 943.2 -Íèäåðëàíä Netherlands 3 316.7 4 638.1 2 633.8 - 1 637.2 5.5Ïîëüø Poland 87.1 89.1 32.3 - 13.1 0.5Ñëîâàê Slovakia 3.2 6.3 2.4 - 5.4 -Ñëîâåíè Slovenia 0.1 - - - - -Óíãàð Hungary 42.8 9.6 9.6 - 20.8 1.6Ôèíëÿíä Finland 138.5 0.9 - - 1.0 -Ôðàíö France 15 643.1 663.2 380.9 3.9 825.9 295.4×åõèéí ÁÍÓ Czech Republic 36.9 160.0 35.1 3.2 669.9 183.9Øâåä Sweden 30.6 16.6 6.9 - 72.8 25.3Ýñòîí Estonia 3.2 2.7 2.7 - - -Åâðîïûí áóñàä îðíóóä Other countries of Europe 27 088.2 39 484.5 18 253.6 1 912.5 23 086.7 4 570.1Áåëîðóññ Belarus - 6.4 - - 23.6 9.9Áîëãàð Bulgaria 13.1 121.8 121.8 - 4.7 -Èçðàèëü Israel 13.4 - - - - -Ìîëäàâ Moldavia 239.7 490.4 309.9 66.7 - -Íîðâåãè Norway 111.2 288.8 223.2 51.2 68.9 -ÎÕÓ Russian Federation 20 639.0 27 229.9 9 855.7 1 147.9 16 835.3 3 137.4Ðóìûí Romania 19.1 72.5 - - 245.1 12.8Òóðê Turkey 648.3 46.2 21.8 20.8 218.0 -Óêðàèí Ukraine 3 282.1 7 031.7 4 811.8 587.4 2 899.7 532.9Øâåéöàðü Switzerland 2 122.3 4 182.6 2 909.4 38.5 2 791.4 877.1Þãîñëàâ Yugoslavia - 14.2 - - - -Àçè Asia 484 387.5 603 871.3 335 996.0 53 995.4 668 796.7 111 365.9¯¿íýýñ; Of which;Ç¿¿í Õîéä Àçè NorthÅastern Asia 457 166.7 585 302.2 322 242.6 53 854.4 665 255.6 110 831.1Õÿòàä China 413 888.7 514 208.8 286 756.5 39 478.4 646 900.8 105 137.4ßïîí Japan 33 426.8 5 797.9 3 089.7 998.5 5 930.8 1 577.6ÁÍÀÑAÓ Dem.Rep. of Korea 175.3 1.8 0.1 - - -ÁÍÑÓ Republic of Korea 9 659.7 65 085.6 32 380.5 13 375.7 12 309.7 4 108.0Òàéâàíü Taiwan 16.2 208.1 15.8 1.8 114.3 8.1Ç¿¿í ªìíºä Àçè SouthÅastern Asia 20 000.4 707.7 225.0 9.5 1 125.6 409.0Âüåòíàì Viet Nam 8.2 32.4 14.2 2.9 - -Ìàëàéç Malaysia 92.9 0.9 - - 6.5 6.5Èíäîíåç Indonesia - 26.9 26.9 - 6.5 -Ñèíãàïóð Singapore 19 883.7 611.3 151.1 6.5 1 112.6 402.5Òàéëàíä Thailand - 32.9 31.6 - - -Ôèëèïïèí Philippinnes 15.6 3.3 1.2 0.1 - -Àçèéí áóñàä îðíóóä Other countries of Asia 7 220.4 17 861.4 13 528.4 131.5 2 415.5 125.8Àçåðáàéæàí Azerbaijan - 15.7 9.1 - 12.4 -Àðàá Aruba - 0.7 - - - -Àðìåí Armenia - - - - 2.5 -Áàëáà Nepal 168.3 236.5 55.9 16.5 106.0 -ÿðæ Georgia - 27.5 27.5 - - -Èðàí Iran 8.6 - - - - -Êàçàõñòàí Kazakhstan 156.5 552.6 481.3 33.5 982.1 107.9Êàòàð Qatar 225.4 115.0 9.2 9.2 - -Êèðãèçñòàí Kirgizstan 4.3 202.1 72.3 0.1 64.3 5.9Êóâåéò Kuwait 653.8 907.1 10.1 - - -Ëèâàí Lebanon 781.8 161.1 150.7 10.4 18.8 -Àðàáûí Íýãäñýí Ýìèðàò United Arab Emirates 161.4 54.2 54.2 - 0.4 -Ïàêèñòàí Pakistan 14.5 11.7 11.7 - - -Ñàóäûí Àðàá Saudi Arabia 552.0 592.7 13.6 - - -Ñèðè Syrian Arab Republic 184.0 131.0 - - - -Òàæèêñòàí Tajikstan - 16.2 - - 12.0 12.0Óçáåêèñòàí Uzbekistan 3 665.1 14 781.6 12 577.1 61.8 96.2 -Ýíýòõýã India 644.7 55.7 55.7 - 1 120.8 -Àôðèê Africa 111.4 143.9 143.9 0.0 4.1 0.1Åãèïåò Egypt 106.0 52.5 52.5 - 2.4 -ªìíºä Àôðèêèéí Á¿ãäÍàéðàìäàõ Óëñ Republic of South Africa 4.0 0.4 0.4 - 1.7 0.1Íèãåð Niger 1.4 - - - - -Òàíçàíè Tanzania - 91.0 91.0 - - -Àìåðèê America 171 427.0 275 468.9 134 535.5 18 912.2 168 121.6 22 319.8ÀÍÓ USA 156 268.6 152 476.7 56 647.4 13 166.4 62 258.0 8 345.8Àðãåíòèí Argentina 385.7 236.2 236.2 - - -Êàíàä Canada 14 689.7 122 052.9 77 220.5 5 435.5 105 739.7 13 886.0Êîëóìáè Columbia 35.1 425.6 424.2 310.3 - -Êóáà Cuba - 62.7 - - 14.9 14.9Ìåêñèê Mexico - 128.4 - - - -Ïåðó Peru 30.5 - - - - -×èëè Chile 17.4 86.4 7.2 - 109.0 73.1Àâñòðàëè Australia 91.8 14 280.8 14 165.1 0.2 238.5 6.6Àâñòðàëè Australia 89.4 14 245.9 14 165.1 0.2 225.7 6.6Ãàíà Ghana - - - - 3.1 -Øèíý Çåëàíä New Zealand 2.4 34.9 - - 9.7 - 37
 • 38. Á¿ëýã 4. Ãàäààä õóäàëäàà4.3 ÝÊÑÏÎÐÒ, áàðààíû á¿ëãýýð EXPORTS, by commodity groups ìÿí.àì.äîëë. thous.USD 2005 2006 2004 2005 Áàðààíû á¿ëýã Commodity groups I-XII I-XII I-VIII VIII I-VIII VIIIÄ¿í Total 869 661.4 1 064 877.8 561 682.0 81 206.0 899 958.0 143 746.6Ìàë, àìüòàä òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé Live animals, animals originá¿òýýãäýõ¿¿í products 18 354.9 19 608.4 7 135.5 199.1 8 170.9 1 041.6Óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Vegetable origin products 6 082.4 910.5 605.3 6.9 6 308.9 713.3Ìàë, àìüòàí, áîëîí óðãàìëûí Animal & vegetable fat & oilãàðàëòàé ººõ, òîñ 35.2 153.4 64.8 6.5 - -Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í Food products 490.6 1 710.5 854.9 299.9 1 504.2 150.6Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Mineral products 353 738.5 454 731.0 254 141.1 35 211.5 542 817.6 96 885.8Õèìè, õèìèéí ¿éëäâýðèéí Chemical & chemical industryá¿òýýãäýõ¿¿í products 68.0 44.8 21.7 0.1 111.8 64.5Õóâàíöàð, êàó÷óê, ò¿¿ãýýð Plastics, rubber, & articlesõèéñýí ýäëýë thereof 1 036.6 1 356.8 814.8 179.8 859.7 406.6Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí Raw & processed hides, skins,àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ fur & articles thereofýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë 23 142.5 30 488.7 14 960.7 2 195.9 24 044.1 1 994.4Ìîä, ìîäîí ýäëýë Wood & wooden articles 1 187.3 1 209.6 704.0 102.1 1 283.0 115.7Öåëëþëîç, öààñ êàðòîí, Cellulose, paper, cardboard &òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë articles thereof 815.3 3 701.1 2 980.8 66.6 746.7 42.7Íýõìýë, íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í Textiles & textile articles 197 002.6 191 434.2 120 568.4 23 792.9 171 272.7 22 231.7Ãóòàë, ìàëãàé, ø¿õýð, Footwear, headwear, umbrellas, ºä, õèéìýë öýöýã feather & artificial flowers 867.7 276.4 75.8 7.2 200.3 25.8×óëóó, ãºëòãºíº, öåìåíò, øºðìºñºí Articles of stone, plaster, cement,÷óëóó, òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë asbestos,glass & glassware 11.7 13.9 4.2 3.9 15.3 0.6¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë Natural or cultured pearls,ãî¸ëûí ç¿éëñ precious metal, jewellery 243 257.2 331 576.6 143 736.7 18 401.7 117 308.2 13 831.7¯íäñýí òºìºðëºã, ò¿¿ãýýð Base metals & articlesõèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í thereof 19 779.8 18 227.8 10 715.7 524.6 15 368.5 2 888.8Ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, Machinery, equipment electricöàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, appliances, recorders,çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãè TV sets & spare parts 1 650.8 3 181.9 1 501.0 78.0 5 162.4 1 654.1Àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí Auto, air & water transportõýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãè vehicles & their spare parts 1 495.7 4 785.0 1 908.9 61.4 3 118.5 1 099.5Õàðàà ç¿é, ãýðýë, êèíî çóðàã, Optical, photographic, cinemato-õýìæ¿¿ð,õÿíàëò,ýìíýëýã,ìýñ graphic, measuring control,çàñëûí áàãàæ,öàã, õºãæìèéí çýìñýã medical, surgical & musical instruments, watches 68.7 73.3 23.5 0.0 543.0 415.5¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà Various industrial goods 555.5 1 216.9 708.1 64.1 1 069.1 183.5Áóñàä Other 20.4 177.0 156.1 3.8 53.1 0.238
 • 39. Section 4. External trade4.4 ÝÊÑÏÎÐÒÛÍ ÇÀÐÈÌ ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ, îðíîîð EXPORTS BY SOME COMMODITIES, by countries ìÿí.àì.äîëë. thous.USD Ìîëèáäåíû õ¿äýð áà Çýñèéí áàÿæìàë Æîíøíû áàÿæìàë Óëñ, îðîí Countries áàÿæìàë Copper concentrate Fluor spar concentrate Molybdenium concentrate 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIIIÄ¿í Total 183 392.8 393 199.3 31 938.8 34 872.8 13 686.1 21 107.2ÀÍÓ USA - - - 0.1 2 944.7 6 609.1Ãåðìàí Germany - - - - 14.0Êàçàõñòàí Kazakhstan - - - - - 59.6Ìîëäàâ Moldavia - - - - 286.4 -ÎÕÓ Russian Federation - 0.1 - 0.3 6 325.6 8 348.0Ðóìûí Romania - - - - - 58.6ÁÍÑÓ Republic of Korea - - 806.1 1 433.4 250.9 404.6Òàéâàí Taiwan - - - - - 110.9Óêðàéí Ukraine - - - 3 083.5 2 881.4Óçáåêèñòàí Uzbekistan 12 374.7 - - - 182.6 64.6Õÿòàä China 171 017.5 393 198.7 31 132.6 33 439.0 319.4 1 420.3Ýíýòõýã India - 1 102.5ßïîí Japan - - 264.0Áóñàä Other 0.6 0.5 0.1 - 15.0 47.6 (Õ¿ñíýãò 4.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 4.4 continuation) Ñâèòåð, ïóëîâåð,äæåìïåð, Ñàìíàñàí íîîëóóð Áîãèéí ºëºí ãýäýñ æèëåò áîëîí áóñàä ñ¿ëæìýë ãàäóóð öàìö Jerseys,pullovers, cardigans, Óëñ, îðîí Countries Combed goat down Intestine knitted or crocheted 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIIIÄ¿í Total 32 997.8 41 567.0 3 877.1 2 442.0 12 886.1 7 454.3Àâñòðè Austria - - - - 29.1 35.7ÀÍÓ USA 657.8 1 421.4 - - 3 127.6 1 701.3Àðãåíòèí Argentina - - - - 29.4 -Áàëáà Nepal 16.5 27.1 - - - -Áåëüãè Belgium - - - - 551.3 378.5ÁÍÑÓ Republic of Korea - 127.9 - - 30.5 202.9Ãåðìàí Germany 382.4 - 140.3 13.7 7 564.5 1 672.2Èòàëè Italy 13 511.2 13 999.5 - - 436.5 1 723.6Ëèâàí Lebanon - - 150.7 - - -Èõ Áðèòàíè United Kingdom 2 185.1 914.3 - - 173.3 332.7Êàíàä Canada - - - - 348.0 332.2Íèäåðëàíä Netherlands - - 2 599.6 1 595.1 - -Íîðâåãè Norway - - - - 133.2 -ÎÕÓ Russian Federation - - - - 65.3 35.4Òàéâàíü Taiwan - - - - 13.9 -Òóðê Turkey - - 20.8 41.6 - -Ôðàíö France - - - - 5.2 424.0Õÿòàä China 13 962.5 20 805.8 - - 20.1 142.7×åõèéí ÁÍÓ Czech Republic - - - - 22.7 29.5Øâåéöàð Switzerland 547.6 1 963.8 923.4 789.2 8.0 6.9Ýíýòõýã India 14.9 18.3 - - - -ßïîí Japan 1 719.8 2 288.9 33.9 - 309.4 418.5Áóñàä Other - - 8.4 2.4 18.1 18.2 (Õ¿ñíýãò 4.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 4.4 continuation) Áîëîâñðóóëààã¿é áóþó õàãàñ Õîíèíû ñàìíààã¿é íîîñ Ñ¿ëæìýë ôóòáîëêà, ìàéê áîëîâñðóóëñàí àëò Gold, unwrought or in semi- T-shirts and singlets, knitted or Óëñ, îðîí Countries Sheep wool manufactured forms crocheheted 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIIIÄ¿í Total 2 565.1 2 470.2 143 570.7 117 251.5 2 615.0 10 665.8ÀÍÓ USA - - - - 2 484.1 10 202.4Àâñòðàëè Australia - - 14 036.8 - - -ÁÍÑÓ Republic of Korea 0.3 - 25 371.0 2.1 112.3 33.3Åãèïåò Egypt 44.1 - - - - -Êàíàä Canada - - 76 789.7 105 306.2 - 1.9Ëþêñåìáóðã Luxemburg - - - 11 943.2 - -ÎÕÓ Russian Federation 8.3 83.1 - - 0.4 -Èõ Áðèòàíè United Kingdom 25.0 30.8 27 288.1 - - 247.6Õÿòàä China 2 446.1 2 356.3 - - 1.7 -×åõèéí ÁÍÓ Czech Republic - - - - - 175.3Ýíýòõýã India 40.8 - - - - -ßïîí Japan 0.5 - 85.1 - 7.1 -Áóñàä Other - - - - 9.4 5.3 (Õ¿ñíýãò 4.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 4.4 continuation) Àäóóíû äýë Àäóóíû ñ¿¿ë Àäóóíû øèð Óëñ, îðîí Countries Horse mane Horse tail Horse hide 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIIIÄ¿í Total 667.3 752.9 468.2 547.5 2 119.1 2 203.3Ãåðìàí Germany - - 6.5 - - -Õÿòàä China 667.3 752.9 461.7 547.5 2 119.1 2 203.3 39
 • 40. Á¿ëýã 4. Ãàäààä õóäàëäàà4.5 ÝÊÑÏÎÐÒÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ EXPORTS BY SOME COMMODITIES 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2006 I-VIII/2005 I-VIII (%) Ä¿í Ä¿íÃîë íýð òºðëèéí áàðàà Main commodities Õýìæèõ Measurement ìÿí.àì.äîëë. ìÿí.àì.äîëë. íýãæ unit Òîî õýìæýý Value Òîî õýìæýý Value Òîî õýìæýý Ä¿í Volume Volume Volume Value thous.USD thous.USD¯õðèéí õºëä¿¿ ìàõ Frozen beef ò t - - 715.7 1 178.0 - -Àäóóíû ìàõ Horse meat ò t 1 558.6 1 319.3 2 343.0 1 941.2 150.3 147.1Ìàëûí äàéâàð Edible meet offalá¿òýýãäýõ¿¿í ò t 403.1 73.5 283.2 380.0 70.3 5.2 *Àäóóíû õÿëãàñ Horse hair ò t 500.2 1 135.5 574.5 840.0 114.9 74.0Áîãèéí ºëºí ãýäýñ Intestine ò t 161.6 3 877.1 141.8 2 442.0 87.7 63.0Áóãûí ÿñàí ýâýð Deer bone horns ò t 18.0 129.2 12.8 76.6 70.9 59.3Áîëîâñðóóëààã¿é áóþó Gold, unwrought or in semi-õàãàñ áîëîâñðóóëñàí àëò manufactured forms ò t 11.2 143 570.7 6.9 117 251.5 62.0 81.7Çýñèéí áàÿæìàë Copper concentrate ìÿí. ò thous. t 357.3 183 392.8 400.6 393 199.3 112.1 2.1 *Ìîëèáäåíû õ¿äýð áà Molybdeniumáàÿæìàë concentrate ìÿí. ò thous. t 1.6 31 938.8 2.5 34 872.8 157.0 109.2Æîíøíû áàÿæìàë Fluor spar concentrate ìÿí. ò thous. t 169.6 13 686.1 225.5 21 107.2 133.0 154.2Òóíãààñàí çýñ áà Refined copper &õàéëø copper alloys ò t 2 191.0 5 290.5 1 402.4 9 014.2 64.0 170.4Õàð òºìðèéí õàÿãäàë Iron scrap ìÿí. ò thous. t 4.8 634.6 2.0 1 632.3 42.2 257.2Õàð òóãàëãàíû ººäºñ, Lead waste & scrapõàÿãäàë ò t 401.1 114.8 62.6 42.6 15.6 37.1Õîíèíû àðüñ Sheep skin ìÿí.ø thous.p 1.2 7.6 - - - -ßìààíû àðüñ Goat skin ìÿí.ø thous.p 17.2 37.6 2.9 24.0 17.0 63.8Õîíü, õóðãàíû Sheep or lamb skináîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó ñàÿ. äì2 mln.dm2 37.8 6 797.0 77.7 13 740.1 2.1 * 2.0 * leatherøåâðåòßìàà, èøèãíèéáîëîâñðóóëñàí àðüñ áóþó Goat or kid skin leather ñàÿ. äì2 mln.dm2 8.6 1 510.8 30.9 4 984.3 3.6 * 3.3 *øåâðîYõðèéí øèð Cattle hide ìÿí. ø thous.p - - 3.5 63.0 - -Àäóóíû øèð Horse hide ìÿí. ø thous.p 132.2 2 119.1 137.6 2 203.3 104.1 104.0Õîíèíû ñàìíààã¿é íîîñ Sheep wool ò t 3 063.9 2 565.1 3 156.0 2 470.2 103.0 96.3Áîõèð íîîëóóð Greezy cashmere ò t 333.5 11 974.8 1 610.9 60 271.3 4.8 * 5.0 *Ñàìíàñàí íîîëóóð Combed goat down ò t 582.8 32 997.8 741.0 41 567.0 127.1 126.0Íîîëóóðàí òîïñ Tops of cashmere ò t 2.3 208.6 3.1 255.4 134.1 122.4 * T-shirts and singlets, knittedÑ¿ëæìýë ôóòáîëêà, ìàéê ìÿí. ø thous.p 1 535.6 2 615.0 5 077.3 10 665.8 3.3 * 4.1 * or crochehetedÑâèòåð, ïóëîâåð, Jerseys, pullovers,äæåìïåð,æèëåò áîëîí cardigans, waistcoats &ñ¿ëæìýë ãàäóóð öàìö similar articles, knitted ìÿí.ø thous.p 3 779.0 12 886.1 3 331.2 7 454.3 88.2 57.8θìîë ãàäóóð õóâöàñ Clothes ìÿí.ø thous.p - 25 283.8 - 22 225.9 - 87.9θìîë äîòóóð õóâöàñ Underwear clothes ìÿí.ø thous.p 2 588.3 7 513.6 2 779.1 8 169.7 107.4 108.7Õºíæèë áà àÿíû õºíæèë Blankets & travelling rugs ø p 2132 94.3 5 308 226.3 2.5 * 2.4 *Í¿¿ðñ Coal ìÿí. ò thous. t 1 239.9 13 403.9 1 261.7 22 336.8 101.8 166.6Áîëîâñðóóëààã¿é íåôòü Crude petroleum oils áàððåëü barrel 104 908.2 4 974.3 171 650.7 10 314.4 163.6 207.4Òàéëáàð: * ÄàõèíNote:* Times more40
 • 41. Section 4. External trade4.6 ÈÌÏÎÐÒ, îðíîîð IMPORTS, by countries ìÿí.àì.äîëë. thous.USD 2005 2006 2004 2005 Óëñ, îðîí Countries I-XII I-XII I-VIII VIII I-VIII VIIIÄ¿í Total 1 021 145.6 1 184 352.8 712 274.5 105 244.8 940 523.8 179 546.0Åâðîï Europe 486 152.1 577 076.4 330 438.7 46 951.5 441 126.5 84 656.0¯¿íýýñ; Of which;Åâðîïûí õîëáîî Countries of EU 111 346.9 120 597.9 79 477.9 9 953.0 75 111.9 11 953.4Àâñòðè Austria 4 736.5 875.9 681.2 119.0 947.3 317.4Áåëüãè Belgium 3 366.1 4 677.5 2 820.6 204.2 2 148.6 395.9Ãåðìàí Germany 33 515.7 37 600.7 24 096.1 3 984.8 25 168.3 3 785.9Ãðåê Greece 321.5 82.7 10.9 5.1 28.0 0.0Äàíè Denmark 5 023.8 3 273.2 2 659.3 59.9 966.2 229.9Èðëàíä Ireland 862.4 288.0 204.3 5.3 199.1 16.2Èñïàíè Spain 4 322.8 888.3 519.8 46.3 875.9 303.1Èòàëè Italy 3 029.7 3 430.3 1 999.1 363.5 4 319.3 608.5Èõ Áðèòàíè United Kingdom 3 997.0 8 688.2 4 266.5 748.2 6 284.7 1 151.8Êèïð Cyprus 33.3 161.1 106.4 - 111.6 30.5Ëàòâè Latvia 4 796.0 1 705.9 300.2 0.4 310.3 81.8Ëèòâà Lithuania 504.0 456.9 360.1 3.8 31.8 0.0Ëþêñåìáóðã Luxemburg 4.8 71.6 64.7 0.1 48.8 4.7Ìàëüòà Malta 23.3 28.6 13.2 - - -Ìîíàêî Monaco 0.8 1.3 1.1 - 0.2 0.0Íèäåðëàíä Netherlands 1 361.2 3 115.3 2 182.1 207.0 2 704.1 112.1Ïîëüø Poland 8 747.5 10 004.9 5 292.0 973.8 7 977.5 1 704.3Ïîðòóãàëü Portugal 13.0 20.9 8.3 - 113.9 2.2Ñëîâàê Slovakia 238.7 161.4 108.5 - 209.9 0.3Ñëîâåíè Slovenia 313.8 516.0 280.7 - 529.1 32.3Óíãàð Hungary 7 222.3 3 363.4 1 984.2 145.8 2 859.1 416.5Ôèíëÿíä Finland 2 472.3 2 824.2 2 018.3 326.2 1 844.2 231.0Ôðàíö France 14 859.0 29 352.3 23 365.9 1 931.2 10 733.2 1 811.9×åõèéí ÁÍÓ Czech Republic 4 549.9 5 103.3 2 938.6 796.9 4 208.2 508.4Øâåä Sweden 6 219.8 2 125.1 1 667.6 31.5 2 330.7 208.7Ýñòîí Estonia 811.7 1 780.9 1 528.2 - 161.9 0.0Åâðîïûí áóñàä îðíóóä Other countries of Europe 374 805.2 456 478.5 250 960.8 36 998.5 366 014.6 72 702.6Áåëîðóññ Belarus 5 547.9 5 075.6 4 370.9 1 927.3 4 342.5 396.3Áîëãàð Bulgaria 1 713.0 1 633.7 734.2 202.8 911.7 230.8Èçðàèëü Israel 4 286.9 8 142.5 6 945.9 2 161.2 4 504.1 779.0Èñëàíä Iceland 8.9 96.9 96.0 - - -Ìîëäàâ Moldavia - 13.1 13.1 - 22.8 11.5Íîðâåãè Norway 368.4 584.3 536.6 70.0 219.9 10.1ÎÕÓ Russian Federation 341 916.6 417 926.8 224 760.0 30 969.9 338 045.6 69 124.8Ðóìûí Romania 143.9 69.3 33.7 4.8 97.9 36.9Òóðê Turkey 1 475.4 2 266.7 1 284.2 109.1 2 276.1 502.6Óêðàèí Ukraine 14 828.4 19 590.4 11 483.6 1 531.1 14 749.8 1 550.3Øâåéöàðü Switzerland 4 446.5 1 071.9 695.3 15.0 827.9 60.3Þãîñëàâ Yugoslavia 69.3 7.3 7.3 7.3 16.3 0.0Àçè Asia 460 487.3 526 634.9 332 864.3 47 861.0 445 306.4 87 988.7¯¿íýýñ; Of which;Ç¿¿í Õîéä Àçè Northeastern Asia 398 317.3 448 995.9 284 172.0 44 011.5 384 216.6 72 327.5Õÿòàä China 257 177.4 307 268.7 193 542.1 32 180.2 270 274.9 53 463.9ßïîí Japan 74 962.8 75 500.9 49 630.6 5 575.0 58 524.0 9 725.1ÁÍÀÑAÓ Dem.Rep. of Korea 16.8 35.1 34.1 15.3 61.2 0.0ÁÍÑÓ Republic of Korea 61 190.0 63 723.8 39 360.5 5 984.6 53 066.0 8 715.8Òàéâàíü Taiwan 4 970.3 2 467.4 1 604.7 256.4 2 290.5 422.7Ç¿¿í ªìíºä Àçè Southeastern Asia 32 545.9 31 174.2 17 551.4 2 918.8 23 917.3 3 640.8Âüåòíàì Viet Nam 2 200.1 2 568.9 1 652.5 224.1 1 884.4 258.1Камбож Cambodia 8.7 0.8 0.8 - - -Ìàëàéç Malaysia 5 506.1 6 966.1 3 648.8 802.2 5 629.5 1 130.2Èíäîíåç Indonesia 2 997.8 3 227.1 2 130.1 192.5 2 446.9 347.1Ñèíãàïóð Singapore 14 995.4 16 276.0 8 789.2 1 557.0 11 569.3 1 570.4Òàéëàíä Thailand 4 682.4 864.9 488.8 100.8 1 517.2 292.4Ôèëèïïèí Philippinnes 2 155.4 1 270.4 841.2 42.2 870.0 42.6Àçèéí áóñàä îðíóóä Other countries of Asia 29 624.1 46 464.8 31 140.9 930.7 37 172.5 12 020.4Àçåðáàéæàí Azerbaijan - - - - 13.9 0.0Àðìåí Armenia 13.1 - - - - -Арàб Aruba 14.0 0.9 - - - -Áàëáà Nepal 1.7 1.1 - - 2.0 0.0Áàíãëàäåø Bangladesh 2.0 430.6 0.2 0.1 206.7 34.2Áàõðåéí Bahrain - 0.1 0.1 - - -Áèðì Burma - 11.9 11.9 - - -ÿðæ Georgia 566.2 403.6 300.9 49.4 311.2 21.0Èðàí Iran 4.0 598.9 47.2 - 1.6 0.0Èîðäàí Jordan 1.6 - - - - -Êàçàõñòàí Kazakhstan 26 334.1 40 537.9 28 437.0 651.3 32 961.0 11 229.6Êèðãèçñòàí Kirgizstan 1 298.6 1 132.2 571.4 45.7 814.2 122.2Êóâåéò Kuwait 21.7 54.2 54.2 4.3 7.2 0.0Ëàîñ Lao PDR - - - - 0.4 0.4Ëèâàí Lebanon 0.5 - - - - -Àðàáûí Íýãäñýí Ýìèðàò United Arab Emirates 423.8 367.1 292.3 23.8 243.7 66.7Ñàóäûí Àðàáûí Âàíò Óëñ Saudi Arabia - 3.1 2.2 - 1.3 0.1Ñèðè Syrian Arab Republic - 1.7 1.7 1.7 - -Ïàêèñòàí Pakistan 8.4 40.3 29.8 - 1.3 0.0Òóðêìåíèñòàí Turkmenistan - 0.3 0.3 0.3 - -Óçáåêèñòàí Uzbekistan 76.7 310.9 93.6 - 371.2 261.5Øðè-ëàíê Sri-Lanka 232.0 1 051.8 204.2 23.5 277.6 65.0Ýíýòõýã India 625.7 1 518.2 1 093.9 130.6 1 959.2 219.7Àôðèê Africa 30.8 305.5 110.0 15.1 131.9 3.6Òóíèñ Tunisia 6.1 5.4 1.7 1.7 0.6 0.0Åãèïåò Egypt 1.5 48.7 33.8 10.9 0.8 0.2ªìíºä Àôðèêèéí Á¿ãä 35.1 2.5 120.5 2.8Íàéðàìäàõ Óëñ Republic of South Africa 18.5 211.5Kåíè Kenya - - - - 6.8 0.6Ìàäàãàñêàð Madagascar 0.1 - - - - -Ìàðîêêî Morocco 4.6 0.5 - - 3.2 0.0Íèãåð Niger - - - - -Ñåéøåëèéí àðàëûí Á¿ãä Seychelles - 39.4 39.4 - - -Íàéðàìäàõ ÓëñÀìåðèê America 57 102.2 64 650.1 39 355.4 8 004.6 41 394.8 3 084.1ÀÍÓ USA 46 497.3 40 115.2 27 564.5 6 468.2 30 423.0 2 009.9Àðãåíòèí Argentina 2 105.4 3 788.6 2 264.9 340.9 2 244.4 198.0Áàãàìûí àðàë Bahamas 0.5 - - - - -Á¿ãä Íàéðàìäàõ Dominican Republic - 2.8 2.8 - - -Äîìèíèêàí ÓëñÁðàçèë Brazil 1 716.1 2 378.7 826.2 94.0 1 228.9 94.1Âåíåñóýë Venezuela - - - - 1.0 0.0Ãâàòåìàë Guatemala - 686.5 686.5 29.4 - -Äîìèíèêàí Dominica 13.7 2.0 1.5 0.1 - -Êàíàä Canada 6 177.5 17 301.6 7 924.0 1 063.6 7 053.9 721.4Êîëóìáè Colombia - - - - 40.7 0.0Êîñòà Ðèêà Costa Rica - 2.5 0.5 - 61.1 0.0Êóáà Cuba - 4.2 4.2 - 8.9 0.0Ìåêñèê Mexico 199.0 112.8 61.1 8.4 146.2 26.3Íèêàðàãóà Nicaragua 0.6 0.9 0.9 - 4.6 0.0Ïàíàì Panama - 229.8 - - 11.1 0.0Ïàðàãâàé Paraguay 348.0 - - - - -Ïåðó Peru 3.8 0.9 - - -Ïóýðòî-Ðèêî Puerto Rico - - - - 1.0 0.0×èëè Chile 35.5 20.7 17.4 - 160.2 34.4Ýêâàäîð Ecuador 8.1 - - - 9.8 0.0ßìàéêà Jamaica 0.5 - - - - -Àâñòðàëè Australia 17 373.2 15 685.9 9 506.1 2 412.6 12 564.2 3 813.6Àâñòðàëè Australia 15 498.9 14 138.7 8 337.2 2 188.0 11 991.1 3 724.7Øèíý Çåëàíä New Zealand 1 874.3 1 547.2 1 168.9 224.6 573.1 88.9 41
 • 42. Á¿ëýã 4. Ãàäààä õóäàëäàà4.7 ÈÌÏÎÐÒ, áàðààíû á¿ëãýýð IMPORTS, by commodity groups ìÿí.àì.äîëë. thous.USD 2005 2006 2004 2005 Áàðààíû á¿ëýã Commodity groups I-XII I-XII I-VIII VIII I-VIII VIIIÄ¿í Total 1 021 145.6 1 184 352.8 712 274.5 105 244.8 940 523.8 179 546.0Ìàë, àìüòàä òýäãýýðýýñ ãàðàëòàé Live animals, animals originá¿òýýãäýõ¿¿í products 5 889.6 5 978.8 3 849.0 704.4 5 813.0 1 363.3Óðãàìëûí ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í Vegetable origin products 70 544.6 55 949.7 29 919.6 3 927.1 43 469.1 5 564.9Ìàë, àìüòàí, áîëîí óðãàìëûí Animal & vegetable fat & oilãàðàëòàé ººõ, òîñ 9 624.5 13 125.9 8 115.7 1 073.9 6 896.4 1 214.0Õ¿íñíèé áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í Food products 73 316.3 78 409.4 43 350.6 7 722.5 58 257.9 10 704.7Ýðäýñ á¿òýýãäýõ¿¿í Mineral products 236 687.7 326 578.6 178 956.9 25 606.9 276 017.1 64 700.9Õèìè, õèìèéí ¿éëäâýðèéí Chemical & chemical industryá¿òýýãäýõ¿¿í products 47 419.8 54 552.5 31 024.1 4 632.9 45 225.8 8 381.9Õóâàíöàð, êàó÷óê, ò¿¿ãýýð Plastics, rubber, & articlesõèéñýí ýäëýë hereof 25 693.7 30 036.7 17 782.7 2 927.7 24 538.6 4 208.5Ò¿¿õèé áîëîí áîëîâñðóóëñàí Raw & processed hides, skins,àðüñ, øèð, àíãèéí ¿ñ fur & articles thereofýäãýýðýýð õèéñýí ýäëýë 624.8 762.1 522.3 69.7 400.2 64.2Ìîä, ìîäîí ýäëýë Wood & wooden articles 4 422.6 5 388.5 3 142.7 531.4 4 584.4 767.1Öåëëþëîç, öààñ êàðòîí, Cellulose, paper, cardboard &òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë articles thereof 19 265.9 29 956.2 14 390.0 2 786.3 55 071.8 7 875.6Íýõìýë, íýõìýë á¿òýýãäýõ¿¿í Textiles & textile articles 101 745.4 76 351.3 49 325.1 7 728.2 47 962.1 5 074.5Ãóòàë, ìàëãàé, ø¿õýð, Footwear, headwear, umbrellas,ºä, õèéìýë öýöýã feather & artificial flowers 1 654.1 1 451.2 719.6 75.7 1 103.3 250.2×óëóó, ãºëòãºíº, öåìåíò, øºðìºñºí Articles of stone, plaster, cement,÷óëóó, òýäãýýðýýð õèéñýí ç¿éë asbestos, glass & glassware 17 373.9 18 738.0 11 222.7 2 195.7 13 927.7 3 182.9¯íýò, õàãàñ ¿íýò ÷óëóó, ìåòàëë Natural or cultured pearls,ãî¸ëûí ç¿éëñ precious metal, jewellery 136.8 204.5 119.3 2.9 121.1 26.9¯íäñýí òºìºðëºã, ò¿¿ãýýð Base metals & articlesõèéñýí á¿òýýãäýõ¿¿í thereof 70 909.3 85 594.9 53 279.7 6 096.3 63 535.8 15 528.5Ìàøèí, ìåõàíèê òºõººðºìæ, Machinery, equipment electricöàõèëãààí õýðýãñýë, äóó õóðààã÷, appliances, recorders,çóðàãò, òýäãýýðèéí ñýëáýã, ýä àíãè TV sets & spare parts 201 487.2 256 014.8 175 048.3 22 023.0 174 456.3 33 118.7Àâòî, àãààð, óñàí çàìûí òýýâðèéí Auto, air & water transportõýðýãñýë, òýäãýýðèéí ýä àíãè vehicles & their spare parts 103 826.2 116 005.3 76 033.8 14 699.7 85 934.0 14 133.3Õàðàà ç¿é, ãýðýë, êèíî çóðàã, Optical, photographic,cinemato-õýìæ¿¿ð,õÿíàëò,ýìíýëýã,ìýñ graphic, measuring control,çàñëûí áàãàæ,öàã, õºãæìèéí çýìñýã medical, surgical & musical instruments, watches 16 476.9 14 507.0 7 363.5 1 211.1 14 281.4 1 043.1¯éëäâýðèéí òºðºë á¿ðèéí áàðàà Various industrial goods 13 589.2 14 331.8 7 920.6 1 226.4 12 935.1 1 512.1Áóñàä Other 457.1 415.6 188.3 3.0 5 992.7 830.742
 • 43. Section 4. External trade4.8 ÈÌÏÎÐÒÛÍ ÇÀÐÈÌ ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ, îðíîîð IMPORTS BY SOME COMMODITIES, by countries ìÿí.àì.äîëë. thous. USD Ãóðèë Òºìñ Øàð àéðàã Óëñ, îðîí Countries Flour Potato Beer 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIIIÄ¿í Total 11 761.0 15 203.1 2 433.2 3 186.2 1 772.1 3 614.5Ãåðìàí Germany - - - - 25.6 21.8Äàíè Denmark - - - - - 23.3Êàçàõñòàí Kazakhstan 1 810.4 2 583.9 - - - 9.9Êóâåéò Kuwait 0.5ÎÕÓ Russian Federation 8 024.3 10 347.8 1.2 - 0.5 -ÁÍÑÓ Republic of Korea 0.7 1.9 - - 1 524.4 3 058.0Òóðê Turkey - 95.2 - - - 9.1Õÿòàä China 1 924.5 2 173.0 2 432.0 3 186.2 25.9 56.9Ñèíãàïóð Singapore 0.5 - - - 98.1 336.0×åõèéí ÁÍÓ Czech Republic - - - - 88.8 68.8Áóñàä Other 0.1 1.3 - - 8.8 30.7 ( Õ¿ñíýãò 4.8-ûí ¿ðãýëæëýë Table 4.8 continuation ) Öàãààí áóäàà Ýëñýí ÷èõýð Ìàðãàðèí Óëñ, îðîí Countries Rice Granulated sugar Margarin 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIIIÄ¿í Total 1 814.8 3 346.4 4 711.4 7 052.7 2 108.6 2 309.2ÀÍÓ USA 3.5 1.4 0.1ÁÍÑÓ Republic of Korea 0.1 1.4 352.9Áåëüãè Belgium 202.4Ãåðìàí Germany - - 1.9 655.3 20.2 29.1Ãâàòåìàë Guatemala - - 686.5 - - -Èõ Áðèòàíè United Kingdom - - 618.1 1 190.1Ìàëàéç Malaysia - - - 160.0 - 215.9Íèäåðëàíä Netherlands - - - 510.1 -ÎÕÓ Russian Federation 0.1 - 0.6 0.5 2 088.4 2 025.7Ôðàíö France - - - 1 547.9 - -Òàéâàíü Taiwan 96.9 - - - - -Òàéëàíä Tailand 5.8 9.5 46.1Õÿòàä China 1 694.7 3 327.1 3 401.9 2 311.8 - 38.5Áóñàä Other 13.8 8.3 1.0 75.5 - - ( Õ¿ñíýãò 4.8-ûí ¿ðãýëæëýë Table 4.8 continuation ) Óðãàìëûí òîñ Àâòîáåíçèí Äèçåëü ò¿ëø Óëñ, îðîí Countries Vegetable oil Petrol Diesel 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2005 I-VIII 2006 I-VIIIÄ¿í Total 172.8 16.2 68 269.1 98 654.4 81 454.0 131 962.0ÀÍÓ USA 2.0 1.4Ãåðìàí Germany 2.8 12.0 - - - -Êàçàõñòàí Kazakhstan - - 10 702.7 1 590.5 10 446.3 21 123.2ÎÕÓ Russian Federation 1.0 0.8 50 786.1 95 641.8 69 232.0 109 335.3Õÿòàä China 10.3 1.3 6 780.3 1 422.1 1 775.7 1 503.5Óíãàð Hungary 156.5 -Áóñàä Other 0.2 0.7 - - - - ( Õ¿ñíýãò 4.8-ûí ¿ðãýëæëýë Table 4.8 continuation ) Íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñýë Õºíãºí òýðýã À÷ààíû òýðýã Óëñ, îðîí Countries Public transport Car Trucks means 2005 I-VII 2006 I-VII 2005 I-VII 2006 I-VII 2005 I-VII 2006 I-VIIÄ¿í Total 5 192.0 4 784.4 30 978.8 44 213.0 14 185.5 15 271.7ÀÍÓ USA 9.7 - 1 202.2 1 448.9 71.4 16.3Áåëàðóñü Belarus - - - - 2 928.0 1 158.5ÁÍÑÓ Republic of Korea 1 832.6 2 165.5 4 917.9 3 238.9 4 164.9 4 193.9Ãåðìàí Germany 7.9 53.3 1 707.6 2 939.0 106.2 357.0Èñïàíè Spain - - - 89.0 - -Èõ Áðèòàíè United Kingdom - - 845.0 1 174.9 62.9 52.6ÎÕÓ Russian Federation 1 501.9 2 102.3 1 522.6 1 479.2 2 610.0 1 220.0Òàéëàíä Thailand - - - 151.0 161.7 327.9Òóðê Turkey 143.3 114.5 - - - -Õÿòàä China 1 216.1 100.4 29.1 190.3 3 003.5 5 603.0Ôðàíö France 1.9 - 11.4 53.0 - -×åõèéí ÁÍÓ Czech Republic 448.0 - - 1.8 13.5 28.9Øâåä Sweden - - 16.3 41.9ßïîí Japan 29.0 242.5 20 720.8 33 400.7 1 034.8 2 286.4Áóñàä Other 1.6 5.9 5.9 4.4 28.6 27.2 43
 • 44. Á¿ëýã 4. Ãàäààä õóäàëäàà 4.9 ÈÌÏÎÐÒÛÍ ÃÎË ÍÝÐÈÉÍ ÁÀÐÀÀ IMPORTS BY SOME COMMODITIES 2005 I-VIII 2006 I-VIII 2006 I-VIII/2005 I-VIII (%) Ä¿í Ä¿í Õýìæèõ Measurement Òîî ìÿí.àì. Òîî ìÿí.àì. Ãîë íýð òºðëèéí áàðàà Main commodities Òîî õýìæýý íýãæ unit õýìæýý äîëë. õýìæýý äîëë. Ä¿í Value Volume Volume Value Volume Value thous.USD thous.USD ªíäºã Eggs ìÿí.ø thous.p 9 397.0 409.0 13 178.6 554.1 140.2 135.5 Òºìñ Potato ò t 32 415.8 2 433.2 31 145.7 3 186.2 96.1 130.9 Ñîíãèíî, ñàðìèñ Onion, garlic ò t 2 893.5 320.8 3 071.1 438.4 106.1 136.7 Àëèì, ëèéð Apple, pear ò t 5 019.8 964.8 2 997.0 691.2 59.7 71.6 Íîãîîí öàé Green tea ò t 850.8 322.3 1 264.6 503.6 148.6 156.3 Öàãààí áóäàà Rice ò t 6 927.6 1 814.8 12 260.8 3 346.4 177.0 184.4 Øàð áóäàà Millet ò t 6 395.4 1 256.7 4 563.4 918.5 71.4 73.1 Ãóðèë Flour ìÿí.ò thous.t 60.3 11 761.0 76.0 15 203.1 125.9 129.3 Óðãàìëûí òîñ Vegetable oil ò t 219.3 172.8 26.4 16.2 12.0 9.4 Ìàðãàðèí Margarin ò t 2 657.2 2 108.6 3 004.9 2 309.2 113.1 109.5 Ýëñýí ÷èõýð Granulated sugar ò t 18 138.1 4 711.4 21 183.6 7 052.7 116.8 149.7 Õàòóó ÷èõýð Candy ò t 3 929.2 3 686.1 3 347.4 3 510.4 85.2 95.2 Àìòëàã ãóðèëàí ç¿éëñ Flavoured flour product ò t 3 440.3 4 126.6 4 024.8 4 972.5 117.0 120.5 Ëààçàëñàí æèìñ, ñàìàð Canned fruits, nuts ò t 44.7 28.0 25.4 17.3 57.0 61.8 Ñîãòóóðóóëàõ áèø óíäàà Soft drinks, ìÿí.ë thous. l 2 630.0 1 143.8 3 344.1 1 657.6 127.2 144.9 Ñîãòóóðóóëàõ óíäàà Alcohol drinks ìÿí.ë thous. l 3 456.7 2 755.9 6 513.4 4 845.4 188.4 175.8 ¯¿íýýñ: Øàð àéðàã Of which: Beer ìÿí.ë thous. l 3 063.6 1 772.1 6 047.6 3 614.5 2.0 * 2.0 * ßíæóóð Cigarette ñàÿ ø mln.p 344.8 4 560.3 453.6 6 935.2 131.6 152.1 Ä¿íñýí òàìõè Tobacco ò t 714.1 1 426.3 677.7 1 477.8 94.9 103.6 Àâòîáåíçèí Petrol ìÿí.ò thous.t 150.2 68 269.1 166.4 98 654.4 110.8 144.5 Äèçåëü ò¿ëø Diesel ìÿí.ò thous.t 145.6 81 454.0 204.6 131 962.0 140.5 162.0 Îíãîöíû ò¿ëø Jet fuel ìÿí.ò thous.t 13.7 7 913.5 27.6 18 786.2 2.0 * 2.4 * Ò¿ëøíèé ìàçóò Mazut ìÿí.ò thous.t 1.8 384.6 1.7 574.3 96.5 149.3 Öàõèëãààí Electricity ñàÿ.êâò.ö mln.kwt.h 136.6 3 678.5 167.1 4 436.7 122.3 120.6 Àçîòûí áîðäîî Nitrogen fertilizer ò t 7 152.8 1 511.0 13 075.9 2 825.2 182.8 187.0 Ñàâàí Soap ò t 4 074.4 2 670.0 4 270.4 3 190.6 104.8 119.5 Óãààëãûí íóíòàã Washing powder ò t 1 794.4 1 487.3 2 122.6 2 105.4 118.3 141.6 Òóíãààð ñàâëàãäñàí ýì Packet medicine ò t 422.3 4 211.2 466.3 6 149.4 110.4 146.0 Øèíý äóãóé New tyre ìÿí.ø thous.p 73.0 4 827.2 76.5 7 464.5 104.7 154.6 Íèéëýã ìÿíäñàí äààâóó Synthetic paper fabric ìÿí. ì2 thous.m 2 6 237.3 5 779.3 6 038.7 4 754.9 96.8 82.3 Õºâºí öààñàí äààâóó Cotton fabrics less than (200ã/ì2-ààñ áàãà) (200g/m 2 ) ìÿí. ì2 thous.m 2 3 973.6 4 556.4 7 046.6 8 399.5 177.3 184.3 Öîíõíû øèë Window glass ìÿí. ì2 thous.m 2 466.4 699.5 462.0 755.1 99.1 107.9 ªðººíèé àãààð òîõèðóóëàõ Air conditioning machines, òºõººðºìæ motordriven fan ø p 1 129.0 345.1 13 779 807.1 12.2 * 2.3 * Õýâëýã÷ ìàøèí ìåõàíèçì Printing machinery, òýäãýýðèéí òóñëàõ ýä àíãè machines & their auxiliary parts ø p 1161 233.6 983 310.7 84.7 133.0 Õºðãºõ, õºë人õ Refrigerator, freezer òºõººðºìæ ø p 22 863 2 262.0 21 295 2 178.9 93.1 96.3 Áóëüäîçåð, àâòî õóñóóð, Buldozer, grader, èíä¿¿äýã÷, òýãøëýã÷, leveller road, roll ýêñêàâàòîð ø p 264 29 499.2 1 992 10 654.9 7.5 * 36.1 ªðãºã÷, à÷èã÷ áóóëãàã÷ Parts for lifting, çýðãèéí ýä àíãè handing, loading machinery ìÿí.ø thous.p 102.4 11 115.2 169.3 14 992.1 165.4 134.9 Øîðîî, ÷óëóó ÿëãàõ, Machinery for sorting, õîëèõ ìàøèí screening mixing of stones ìÿí.ø thous.p 100.9 18 030.2 15.1 16 269.5 15.0 90.2 Óñ õàëààõ çýðýã àõóéí Electric domestic öàõèëãààí õýðýãñýë appliances ìÿí. ø thous.p 44.4 1 337.4 77.4 1 855.5 174.0 138.7 Òîîñ ñîðîã÷ Vacuum cleaner ø p 16 360 269.2 12 901 209.7 78.9 77.9 Ìýäýýëýë áîëîâñðóóëàõ Data processing machine ìàøèí ò¿¿íèé á¿ðäýë õýñýã ìÿí.ø thous.p 44.3 5 895.9 136.8 17 145.6 3.1 * 2.9 * Òåëåôîí öàõèëãààí øóóäàí Telephone telegraph õîëáîîíû àïïàðàò communication app. ìÿí. ø thous.p 21.3 11 854.1 25.5 18 878.3 119.5 159.3 Òåëåâèçîð, âèäåî ìîíèòîð Television,video monitors áà âèäåî ïðîåêòîð & video projectors ø p 24 142 1 906.5 26 472 2 379.4 109.7 124.8 Íèéòèéí òýýâðèéí õýðýãñýë Public transport means ø p 1 112 5 192.0 1 316 4 784.4 118.3 92.1 Õºíãºí òýðýã Car ø p 9 091 30 978.8 11 004 44 213.0 121.0 142.7 À÷ààíû òýðýã Trucks ø p 3 949 14 185.5 4 277 15 271.7 108.3 107.7 Òýýâðèéí õýðýãñëýëèéí ñýëáýã ýä àíãè Spare parts for vehicles ìÿí.ø thous.p 187.5 4 151.1 222.4 5 064.3 118.7 122.0 Òàéëáàð: * Äàõèí Note:* Times more44
 • 45. Section 5. Balance of payments V. ÒªËÁªÐÈÉÍ ÒÝÍÖÝË* BALANCE OF PAYMENTS*5.1 ÒªËÁªÐÈÉÍ ÒÝÍÖÝË BALANCE OF PAYMENTS ñàÿ àì.äîëë mln. USD II óëèðàë ¯ç¿¿ëýëò Indicators 2nd quarter 2005 2006I. Óðñãàë òýíöýë(À+Á+ I. Current Account (A+B+C) -32.3 73.2 À. Áàðàà áà ¿éë÷èëãýýíèé õóäàëäàà A. Goods and services -75.3 33.9 à. Áàðàà (1-2) а. Goods (1-2) -52.4 39.3 1. Ýêñïîðò Ô.Î. 1. Exports F.O.B. 215.6 382.4 1.1 Çýñèéí áàÿæìàë 1.1 Copper concentrate 52.8 151.4 1.2 ̺íãºæººã¿é àëò 1.2 Non-monetary gold 80.8 54.2 1.3 Áóñàä 1.3 Other 81.9 176.8 2. Èìïîðò Ô.Î. 2. Imports F.O.B. -268.0 -343.1 á. ¯éë÷èëãýýíèé òýíöýë (1+2+3+4+5+6 b. Services (1+2+3+4+5+6) -22.9 -5.4 1. Òýýâýð /öýâýð/ 1. Transport /net/ -3.9 2.5 2. Àÿëàë /öýâýð/ 2.Travel /net/ 16.0 4.7 ¯¿íýýñ: Æóóë÷ëàë /öýâýð/ Of which:Tourism /net/ 9.9 0.0 3. Õàðèëöýý õîëáîî /öýâýð/ 3. Communications /net/ -2.4 1.1 4. Áàðèëãà /öýâýð/ 4. Construction /net/ -2.5 -0.4 5. Äààòãàë /öýâýð/ 5. Insurance /net/ -3.8 -4.1 6. Áóñàä /öýâýð/ 6. Other services /net/ -26.2 -9.2Á. Öýâýð îðëîãî (à+á) B. Net income (a+b) -7.2 -17.1 à. Àæèëëàãñäûí öàëèí õºëñ /öýâýð/ a. Compensation of employees /net/ 1.5 0.0 á. Õºðºí㺠îðóóëàëòûí îðëîãî /öýâýð/ b. Investment income /net/ -8.7 -17.1Â. Óðñãàë øèëæ¿¿ëýã (à+á+â) C. Current transfers (a+b+c) 50.1 56.4 à. Çàñãèéí ãàçðûí øèëæ¿¿ëýã /öýâýð/ a. General government /net/ 21.9 21.8 á. Àæèë÷äûí ãóéâóóëãà b. Workers remittances 27.1 25.5 1. Õ¿ëýýí àâñàí 1. Credit 38.7 42.1 2. Øèëæ¿¿ëñýí 2. Debit 11.6 16.5 á. Áóñàä øèëæ¿¿ëýã /öýâýð/ c. Other transfers /net/ 1.1 9.0II. Õºðºí㺠áà Ñàíõ¿¿ãèéí Òýíöýë (À+Á) II. Capital and Financial account -14.2 -38.3 À.Õºðºíãèéí äàíñ A. Capital account 0.0 0.0 Á. Ñàíõ¿¿ãèéí äàíñ (à+á+â) B. Financial account (a+b+c) -14.2 -38.3 à. Øóóä õºðºí㺠îðóóëàëò /öýâýð/ a. Direct investment /net/ 29.6 73.2 á. Ñàíõ¿¿ãèéí õºðºí㺠îðóóëàëò b. Portfolio investment 0.0 0.0 1. Àêòèâ 1. Assets 0.0 0.0 2. Ïàññèâ 2. Liabilities 0.0 0.0 â.Áóñàä õºðºí㺠îðóóëàëò c. Other investment -43.8 -111.5 1. Õóäàëäààíû çýýë /öýâýð/ 1. Trade credits /net/ 9.1 25.9 2. Çýýë /öýâýð/ 2. Loans /net/ -29.1 -2.5 2.1 Óðò õóãàöààíû çýýë /öýâýð/ 2.1 Long-term 2.4 2.1 2.1.1 Àêòèâ 2.1.1 Assets 0.0 0.0 2.1.1.1 Çàñãèéí ãàçàð 2.1.1.1 General government 0.0 0.0 2.1.1.2 Áóñàä ñåêòîð 2.1.1.2 Other sectors 0.0 0.0 2.1.1 Ïàññèâ 2.1.2 Liabilities 2.4 2.1 2.1.2.1 Àøèãëàëò 2.1.2.1 Disbursement 10.1 13.0 2.1.2.1.1 Çàñãèéí ãàçàð 2.1.2.1.1 General government 10.1 13.0 2.1.2.1.2 Áóñàä ñåêòîð 2.1.2.1.2 Other sectors 0.0 0.0 2.1.2.2 ¯íäñýí ºðèéí òºëáºð 2.1.2.2 Principle debt payment 7.7 11.0 2.1.2.2.1 Çàñãèéí ãàçàð 2.1.2.2.1 General government 5.8 6.9 2.1.2.2.2 Áóñàä ñåêòîð 2.1.2.2.2 Other sectors 1.9 4.1 2.2 Áîãèíî õóãàöààíû çýýë 2.2 Short-term -31.5 -4.6 2.2.1 Àêòèâ 2.2.1 Assets 4.5 -5.3 2.2.2 Ïàññèâ 2.2.2 Liabilities -36.0 0.7 2.2.2.1 Àøèãëàëò 2.2.2.1 Disbursement 2.6 7.3 2.2.2.2 ¯íäñýí ºðèéí òºëáºð 2.2.2.2 Principle debt payment 38.6 6.6 3. Áýëýí ìºí㺠áà õàðèëöàõ /öýâýð/ 3. Currency and deposits /net/ -23.9 -134.8 4. Áóñàä öýâýð àêòèâ 4. Other net assets 0.0 0.0III. Çàëðóóëãà III. Net Errors and Omissions 72.2 -0.7IV. Íèéò òºëáºðèéí òýíöýë (I+II+III) IV. Overall Balance of Payments (I+II+III) 25.7 34.2V. Öýâýð íººöèéí ººð÷ëºëò (À+Á+ V. Reserve assets (A+B-C) -25.7 -34.2À. ̺íãºæñºí àëòíû ººð÷ëºëò A. Monetary gold 13.3 148.8Á. Áóñàä öýâýð àêòèâûí ººð÷ëºëò B.Other net claims 10.3 -114.7Â. ÎÓÂÑ-èéí çýýëèéí ººð÷ëºëò C. Use of Fund credit -2.1 -0.1* Ýõ ñóðâàëæ: Ìîíãîëáàíêíû óëèðëûí ìýäýý* Source: Quarterly report of Bank of Mongolia 45
 • 46. Á¿ëýã 6. Àæ ¿éëäâýð VI. ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐ INDUSTRY6.1 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÁÎÐËÓÓËÑÀÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð SOLD PRODUCTION OF INDUSTRY, by divisions, at current prices ñàÿ òºã. mln tog. Y¿íýýñ: Ä¿íä ýçëýõ õóâü 2005 2006 2005 2006 Ãàäààäàä Percentage share to total Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division VIII VIII I-VIII I-VIII Of which: 2005 2006 Abroad I-VIII I-VIII Íèéò ä¿í Total 90 076.0 281 444.8 841 172.5 1 324 829.7 905 729.7 100.0 100.0 Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarring 61 709.3 234 202.2 564 251.2 998 227.2 837 031.4 67.1 75.3Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Mining of coal and lignite, extraction of peat 5 902.0 3 467.1 49 277.7 52 709.7 22 928.0 5.9 4.0Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Extraction of crude petroleum and natural gas 909.2 3 037.2 6 882.3 13 154.1 13 154.1 0.8 1.0Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Mining of metal ores 52 447.4 222 402.5 493 209.4 912 982.2 784 370.5 58.6 68.9Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Other mining and quarrying 2 450.7 5 295.4 14 881.8 19 381.3 16 578.7 1.8 1.5 Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 18 637.5 36 560.1 165 046.2 203 512.3 68 698.3 19.6 15.4Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà Manufacture of food products and¿éëäâýðëýëò beverages 6 812.0 9 506.0 59 217.0 60 744.6 2 149.9 7.0 4.6 Ìàõ, çàãàñ, æèìñ, íîãîî, Production, processing and ººõ, òîñ áîëîâñðóóëàëò * preservation of meat, fish, fruit, vegetables, oils, fats* 261.4 606.8 4 421.1 4 300.3 1 145.2 7.5 7.1 Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of dairy products * ¿éëäâýðëýë * 441.7 267.1 3 323.2 1 810.9 - 5.6 3.0 ¯ð òàðèàíû ãóðèë, öàðäóóë, Manufacture of grain mill products, ìàëûí òýæýýë ¿éëäâýðëýë * starches, starch products, and prepared animal feeds* 1 059.8 676.5 13 238.4 6 593.4 - 22.4 10.9 Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of other food products * ¿éëäâýðëýë * 1 845.2 2 504.9 14 262.2 17 279.8 913.1 24.1 28.4 Óíäàà ¿éëäâýðëýë Manufacture of beverages /ñîãòóóðóóëàõ óíäàà îðîîä/ * / included alcohol drinks/ * 3 203.9 5 450.8 23 972.1 30 760.1 91.6 40.5 50.6Òàìõè ¿éëäâýðëýë Manufacture of tobacco products 2.1 - 19.2 9.7 - 0.0 0.0Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of textiles 4 884.9 17 224.2 38 394.2 61 540.4 38 318.1 4.6 4.6Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ Manufacture of wearing apparel, áîëîâñðóóëàëò dressing and dyeing of fur 1 113.1 1 753.1 15 380.5 18 165.2 16 512.1 1.8 1.4Àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí Tanning and dressing of leather,ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë manufacture of luggage, handbags, saddlery harness, footwear 32.3 30.3 413.3 671.6 225.0 0.0 0.1Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of wood and wooden products 718.6 535.2 4 940.8 3 615.8 0.2 0.6 0.3Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ Publishing, printing and reproductionàæèëëàãàà of recorded media 574.0 571.2 5 511.3 5 086.0 - 0.7 0.4Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of paper and paper¿éëäâýðëýë products 78.1 206.5 867.9 2 277.1 - 0.1 0.2Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò Manufacture of coke, refined¿éëäâýðëýë petroleum products and nuclear fuel - - - 11.1 - 0.0Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of chemicals and chemical products 141.7 188.1 3 279.6 3 496.6 - 0.4 0.3Ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of rubber and plastics products - 26.2 - 115.8 - - 0.0Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð Production of other non-metallicõèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë mineral products 1 318.3 1 716.0 7 904.6 10 069.5 - 0.9 0.8Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of basic metals 2 549.5 3 978.3 25 576.5 33 068.7 11 492.2 3.0 2.5Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä Manufacture of fabricated metalòºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë products, except machinery and equipment 118.6 348.0 913.7 1 370.5 - 0.1 0.1Ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæ Manufacture of machinery and¿éëäâýðëýë equipment n.e.c 9.0 - 75.2 - - 0.0 -Öàõèëãààí ìàøèí õýðýãñýë Manufacture of electrical machinery¿éëäâýðëýë and apparatus 30.5 69.4 277.2 183.7 69.4 0.0 0.0Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí Manufacture of medical, precision andõýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí õýðýãñýë, optical instruments, watchesöàã ¿éëäâýðëýë and clocks 98.8 69.7 875.9 1 081.8 - 0.1 0.1Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë Manufacture of other transport¿éëäâýðëýë equipment 45.2 236.7 784.9 1 309.8 - 0.1 0.1Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, Manufacture of furniture,áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä manufacturing n.e.c 110.9 101.1 614.3 694.3 0.8 0.1 0.1Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Electricity, thermal energy and 9 729.1 10 682.5 111 875.2 123 090.2 - 13.3 9.3¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ water supplyÖàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Electricity, thermal energy, steam 8 630.8 9 289.2 101 102.6 108 606.2 - 12.0 8.2Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ Collection, purification and distribution of water 1 098.4 1 393.3 10 772.5 14 484.0 - 1.3 1.1Òàéëáàð: * Á¿ëãèéí ä¿íä ýçëýõ õóâüNote: * Percentage share within subsector46
 • 47. Section 6. Industry6.2 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÍÈÉÒ ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ, ñàëáàðààð, îíû ¿íýýð GROSS INDUSTRIAL OUTPUT, by divisions, at current prices ñàÿ òºã. mln.tog 2005 2006 2005 2006 Ä¿íä ýçëýõ õóâü Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division VIII VIII I-VIII I-VIII Percentage share to total 2005 I-VIII 2006 I-VIII Íèéò ä¿í Total 128 736.1 202 211.6 871 724.3 1 227 849.9 100.0 100.0Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarrying 97 126.2 164 250.7 578 705.9 890 420.4 66.4 72.5Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Mining of coal and lignite, extraction of peat 5 337.9 3 720.8 43 736.8 48 192.4 5.0 3.9Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé Extraction of crudeîëáîðëîëò petroleum and natural gas 933.6 1 785.5 5 913.9 12 611.3 0.7 1.0Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Mining of metal ores 87 758.3 152 492.7 510 397.5 805 554.7 58.6 65.6Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Other mining and quarrying 3 096.4 6 251.7 18 657.6 24 062.0 2.1 2.0Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 21 759.8 27 189.6 180 728.4 214 034.9 20.7 17.4Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà Manufacture of food¿éëäâýðëýë products and beverages 8 262.4 9 469.0 62 142.8 63 680.7 7.1 5.2 Ìàõ, çàãàñ, æèìñ, íîãîî, ººõ, òîñ Production, processing and áîëîâñðóóëàëò* preserving of meat, fish fruit, vegetables,oils, fats* 291.8 427.5 2 736.4 3 461.4 4.4 5.4 Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë* Manufacture of dairy products * 466.5 234.9 3 138.1 1 709.1 5.0 2.7 ¯ð òàðèàíû ãóðèë, öàðäóóë, ìàëûí Manufacture of grain mill products, òýæýýë ¿éëäâýðëýë* starches, starch products and prepared animal feeds* 1 538.2 1 299.1 14 291.6 8 958.3 23.0 14.1 Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of other food ¿éëäâýðëýë* products* 1 839.4 2 408.9 14 063.3 17 247.4 22.6 27.1 Óíäàà ¿éëäâýðëýë * / ñîãòóóðóóëàõ Manufacture of beverages * óíäàà îðîîä / / included alcohol drinks / 4 126.5 5 098.6 27 913.3 32 304.5 44.9 50.7Òàìõè ¿éëäâýðëýë Manufacture of tobacco products 3.5 - 2 206.5 9.7 0.3 0.0Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of textiles 6 209.6 6 646.8 41 885.2 57 284.2 4.8 4.7Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ Manufacture of wearing apparel,áîëîâñðóóëàëò dressing and dyeing of fur 1 153.3 1 777.5 15 691.2 19 420.7 1.8 1.6Àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí Tanning, dressing of leather,ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë manufacture of luggage, handbags, saddlery, harness, and footwear 20.9 23.9 233.4 810.5 0.0 0.1Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of wood and wooden products 672.3 319.4 4 598.9 2 419.7 0.5 0.2Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã Publishing, printing andõèéõ àæèëëàãàà reproduction of recorded media 570.4 570.0 5 554.0 5 101.4 0.6 0.4Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of paper and paper¿éëäâýðëýë products 51.5 713.8 525.2 1 595.6 0.1 0.1Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò Manufacture of coke, refined¿éëäâýðëýë petroleum products and nuclear fuel - 0.0 - 11.7 - 0.0Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of chemicals and¿éëäâýðëýë chemical products 133.5 195.6 3 305.3 3 577.2 0.4 0.3Ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of rubber and plastics products - 2.2 - 70.2 - 0.0Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð Production of other non-metallicõèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë mineral products 1 418.5 1 833.5 8 422.6 10 484.0 1.0 0.9Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of basic metals 2 588.5 5 090.4 32 181.9 45 287.5 3.7 3.7Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ Manufacture of fabricated metaláóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë products, except machinery and equipment 155.6 341.4 842.0 1 275.4 0.1 0.1Ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæ ¿éëäâýðëýë Manufacture of machinery and equipment n.e.c 9.0 - 75.1 - 0.0 -Öàõèëãààí ìàøèí õýðýãñýë Manufacture of electrical machinery¿éëäâýðëýë and apparatus 60.4 69.4 342.3 204.7 0.0 0.0Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, Manufacture of medical precisioníàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí and optical instruments, watchesõýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë and clocks 98.8 7.1 1 050.7 1 163.6 0.1 0.1Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë Manufacture of other transport¿éëäâýðëýë equipment 260.1 47.1 1 158.5 1 013.3 0.1 0.1Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, Manufacture of furniture,áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä manufacturing n.e.c 91.4 82.5 512.7 624.8 0.1 0.1Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Electricity, thermal energy and¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ water supply 9 850.2 10 771.2 112 290.1 123 394.6 12.9 10.0Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Electricity, thermal energy, steam 8 636.9 9 354.6 100 754.8 108 314.9 11.6 8.8Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ Collection, purification and distribution of water 1 213.3 1 416.6 11 535.2 15 079.7 1.3 1.2Òàéëáàð: * Á¿ëãèéí ä¿íä ýçëýõ õóâüNote: * Percentage share within subsector 47
 • 48. Á¿ëýã 6. Àæ ¿éëäâýð 6.3 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð GROSS INDUSTRIAL OUTPUT, at division, at constant prices of 2000 Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division 2005 2006 2005 2006 2006.I-VIII % VIII VIII I-VIII I-VIII 2005.I-VIII Íèéò ä¿í Total 73 458.7 73 810.5 529 967.7 547 156.6 103.2 Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarrying 44 737.3 39 771.7 274 863.5 254 282.0 92.5 Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Mining of coal and lignite, 3 054.8 2 079.6 26 021.9 23 929.7 92.0 extraction of peat Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé Extraction of crude 221.2 233.8 1 773.8 2 522.4 142.2 îëáîðëîëò petroleum and natural gas Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Mining of metal ores 39 498.6 35 677.4 235 615.7 216 804.6 92.0 Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Other mining and quarrying 1 962.8 1 780.9 11 452.1 11 025.3 96.3 Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 22 177.7 26 668.5 180 742.1 215 650.1 119.3 Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà Manufacture of food ¿éëäâýðëýë products and beverages 10 303.5 8 890.0 57 445.2 63 883.9 111.2 Ìàõ, çàãàñ, æèìñ, íîãîî, ººõ, òîñ Production, processing and áîëîâñðóóëàëò preserving of meat, fish 243.0 354.3 2 300.2 2 525.3 109.8 fruit, vegetables,oils, fats Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of dairy products 2 957.6 205.5 4 814.5 1 510.6 31.4 ¯ð òàðèàíû ãóðèë, öàðäóóë, ìàëûí Manufacture of grain mill products, òýæýýë ¿éëäâýðëýë starches, starch products and 1 305.3 1 052.1 8 554.7 7 220.4 84.4 prepared animal feeds Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of other food ¿éëäâýðëýë products 1 261.9 1 369.3 9 669.0 10 486.3 108.5 Óíäàà ¿éëäâýðëýë / ñîãòóóðóóëàõ Manufacture of beverages óíäàà îðîîä / / included alcohol drinks / 4 535.7 5 908.8 32 106.8 42 141.3 131.3 Òàìõè ¿éëäâýðëýë Manufacture of tobacco products 2.4 - 1 500.4 6.2 0.4 Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of textiles 7 415.3 9 377.3 68 879.5 90 006.5 130.7 Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ Manufacture of wearing apparel, áîëîâñðóóëàëò dressing and dyeing of fur 855.5 1 086.6 11 242.7 11 621.6 103.4 Àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí Tanning, dressing of leather, ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë manufacture of luggage, handbags, 6.0 8.1 193.2 203.9 105.5 saddlery, harness, and footwear Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of wood and wooden products 75.9 78.3 694.9 738.9 106.3 Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of paper and paper ¿éëäâýðëýë products 32.8 98.8 357.9 855.0 2.4 * Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã Publishing, printing and õèéõ àæèëëàãàà reproduction of recorded media 382.4 418.2 4 258.5 4 231.0 99.4 Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò Manufacture of coke, refined ¿éëäâýðëýë petroleum products and nuclear fuel - 0.0 - 12.0 - Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of chemicals and ¿éëäâýðëýë chemical products 61.0 56.9 832.7 2 424.8 2.9 * Ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of rubber and plastic products - 5.1 - 102.1 - Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð Production of other non-metallic õèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë mineral products 1 279.2 1 593.1 9 546.2 7 202.0 75.4 Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of basic metals 1 511.3 4 859.8 23 915.6 32 493.9 135.9 Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ Manufacture of fabricated metal áóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë products, except machinery and 20.6 1.2 130.2 24.3 18.6 equipment Öàõèëãààí ìàøèí õýðýãñýë Manufacture of electrical ¿éëäâýðëýë machinery and apparatus 52.1 70.4 356.2 188.4 52.9 Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, Manufacture of medical precision íàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí and optical instruments, watches õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë and clocks 114.3 1.0 992.6 923.4 93.0 Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, Manufacture of furniture, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä manufacturing n.e.c 65.3 123.6 396.3 732.2 184.8 Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Electricity, thermal energy and ¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ water supply 6 543.7 7 370.3 74 362.0 77 224.5 103.8 Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Electricity, thermal energy, steam 5 945.4 6 761.3 68 923.0 72 055.1 104.5 Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë Electricity 5 110.0 6 010.6 49 912.0 52 638.2 105.5 Äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Thermal energy 835.3 750.7 19 011.0 19 416.9 102.1 Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ Collection, purification and 598.3 609.0 5 439.1 5 169.4 95.0 distribution of water48
 • 49. Section 6. Industry6.4 ÃÎË ÍÝÐ ÒªÐËÈÉÍ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÒ PRODUCTION OF MAJOR COMMODITIES Ãîë íýð òºðëèéí Major Õýìæèõ Unit 2005 2006 2005 2006 2006.I-VIII % á¿òýýãäýõ¿¿í commodities íýãæ VIII VIII I-VIII I-VIII 2005.I-VIIIÖàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæ Electricity, thermal energy and water supplyÖàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ Electricity ñàÿ êâò.öàã mln.kw.h 183.8 216.2 1 795.4 1 893.5 105.5Äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Thermal energy ìÿí.Ãêàë thous.Gcal 195.5 175.7 4 449.3 4 544.3 102.1 3 3Ò¿ãýýñýí öýâýð óñ Distribution water ìÿí.ì thous.m 4 674.6 4 757.8 42 492.8 40 386.2 95.0Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarringÍ¿¿ðñ Coal ìÿí.òí thous.t 533.5 363.2 4 544.6 4 179.2 92.0Ãàçðûí òîñ Crude oil ìÿí.áàð thous.bar 15.1 15.9 120.9 172.0 142.2Çýñèéí áàÿæìàë, ìåòàëë Copper, with concentrate ìÿí.òí thous.t 44.9 47.0 340.9 355.8 104.4àãóóëãààðààÇýñèéí áàÿæìàë, 35%-èéí Copper concentrate ìÿí.òí thous.t 30.8 32.5 238.3 247.1 103.7àãóóëãàä øèëæ¿¿ëñíýýð with 35 %Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë Molybdenum, with òí t 121.0 239.0 1 447.0 1 778.0 122.9ìåòàëë àãóóëãààðàà concentrateÌîëèáäåíèé áàÿæìàë, 47%- Molybdenum concentrate òí t 156.0 266.0 2 022.0 1 848.0 91.4èéí àãóóëãàä øèëæ¿¿ëñíýýð with 47 %Àëò Gold êã kg 3 338.5 2 501.6 15 979.6 11 454.1 71.7Òºìðèéí õ¿äýð Iron ore ìÿí.òí thous.t - 3.8 - 180.0 -Õàéëóóð æîíøíû áàÿæìàë Fluor spar concentrate ìÿí.òí thous.t 16.2 14.1 95.4 93.1 97.6Öàéðûí áàÿæìàë Zincum concentrate ìÿí.òí thous.t - 10.9 - 68.4 -Ãÿíòáîëäûí áàÿæìàë Tangsten concentrate òí t 7.9 18.7 36.6 60.4 165.0 3 3Áóòàëìàë ÷óëóó Broken or crashed stone ìÿí.ì thous.m 20.3 13.9 93.4 81.2 86.9Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing¯õðèéí ìàõ Beef òí t - 27.1 6.2 289.6 46.7 *Õîíèíû ìàõ Sheep meat òí t - 0.0 - 243.3 -Àäóóíû ìàõ Horse meat òí t - - - 16.0 -Ãàõàéí ìàõ Pork òí t - 0.0 0.7 14.0 20.0 *ªëºí ãýäýñ Small intestine ìÿí.ãîãöîî thous.rolls 29.3 69.1 269.6 251.4 93.2Õèàìíû ç¿éë Sausage òí t 96.6 83.2 880.1 760.7 86.4Ìàõàí êîíñåðâü Canned meat òí t 9.5 54.2 147.8 192.6 130.3Æèìñíèé êîìïîò Fruit compote òí t - 2.1 - 15.7 -Æèìñíèé ÷àíàìàë Fruit jam òí t 0.1 1.2 0.1 9.6 96.0Áîëîâñðóóëñàí øèíãýí ñ¿¿ Processed milk ìÿí.ë thous.l 400.7 273.3 3 079.1 1 996.4 64.8Òàðàã Sour milk and iogurt ìÿí.ë thous.l 299.2 81.7 2 272.5 947.1 41.7Çàéðìàã Ice cream ìÿí.ø thous.pieces 275.0 865.4 2 294.0 4 744.2 2.1Öºöãèéí òîñ Soured cream and butter òí t - 2.8 27.9 39.9 143.0Áÿñëàã, ààðö Cheese and curds from sour milk òí t 1.9 4.4 10.0 24.8 2.5 *Äýýä ãóðèë Wheat flour of highest grade òí t 1 246.8 1 497.9 10 091.7 9 837.5 97.5Íýãä¿ãýýð ãóðèë Wheat flour of first grade òí t 1 591.9 2 332.6 18 951.5 15 282.1 80.6Õî¸ðäóãààð ãóðèë Wheat flour of second grade òí t 401.8 466.2 3 489.7 3 018.2 86.5Ãóðàâäóãààð ãóðèë Wheat flour of third grade òí t 2.0 38.3 728.0 1 831.6 2.5 *Õ¿¿õäèéí áóäàà Semolina òí t 74.8 91.4 424.9 599.8 141.2Àðâàéí ãóðèë Barley flour òí t 0.1 - 1.0 1.7 170.0Ìàëûí òýæýýë Fodder òí t 11 691.5 1 331.1 23 866.3 8 983.2 37.6Òàëõ Bread òí t 1 904.9 1 707.9 14 397.7 13 256.6 92.1Íàðèéí áîîâ Bakery products òí t 702.8 944.7 5 057.9 6 275.3 124.1Áÿëóó Cake òí t 9.6 8.9 76.3 95.1 124.6×èõýð Sweets òí t 8.2 9.0 104.4 87.4 83.7Æèãíýìýã Biscuit òí t 25.1 24.7 385.7 305.8 79.3Ãîéìîí Macaroni noodles òí t 95.9 136.7 626.9 517.1 82.5Ï¿íò¿¿ç Special Chinese noodles òí t 25.8 4.3 204.9 35.4 17.3Õ¿íñíèé äàâñ Salt òí t 85.1 39.2 907.2 573.5 63.2Áóóç áàíø Buuz and dumpling òí t 10.1 13.8 60.0 85.8 143.0Êåò÷óï Ketchup òí t 21.2 19.3 121.7 159.1 130.7Ìàéîíåç Mayonnaise òí t - 1.5 - 10.2 -Ñàâëàñàí íîãîîí öàé Green tea êã kg 270.0 283.5 2 027.8 2 649.5 130.7Øàðñàí òºìñ Chips òí t - 7.6 - 54.0 -Ñïèðò Spirit ìÿí.ë thous.l 224.7 203.8 1 778.7 2 448.4 137.7Àðõè Alcoholic beverage ìÿí.ë thous.l 615.4 1 035.5 4 784.2 7 448.4 155.7Äàðñ Wine ìÿí.ë thous.l 10.6 2.6 128.9 128.5 99.7Ïèâî Beer ìÿí.ë thous.l 914.9 877.4 5 139.7 4 011.1 78.0Öýâýð óñ Pure water ìÿí.ë thous.l 1 029.7 794.9 4 789.0 5 599.2 116.9Àìòàò óñ, óíäàà Soft drinks ìÿí.ë thous.l 2 485.7 1 865.7 16 347.2 13 417.5 82.1Æ¿¿ñ Juice ìÿí.ë thous.l 599.5 584.9 3 383.7 3 248.2 96.0Òàìõè Cigarettes ìÿí.áëîê thous.blocks 1.2 - 735.5 3.0 0.4 2 2Õèâñ Carpet ìÿí.ì thous.m 46.0 38.4 368.4 341.5 92.7Ýýðñýí óòàñ Spun thread òí t 6.8 6.7 38.8 19.8 51.0Ñ¿ëæìýë ýäëýë Knitted goods ìÿí.ø thous.pieces 264.5 435.6 2 796.1 3 551.5 127.0Ñàìíàñàí íîîëóóð Combed down òí t 53.9 39.6 414.1 652.2 157.5Óãààñàí íîîñ Scoured wool òí t 10.0 23.0 162.3 168.0 103.5Ýñãèé Felt ìÿí.ì thous.m 2.9 6.3 24.9 30.0 120.5Òýìýýíèé íîîñîí õºíæèë Camel woollen blanket ìÿí.ì thous.m 4.0 3.2 19.4 20.5 105.7Ýñãèé ãóòàë Felt boots ìÿí.õîñ thous.pairs 0.0 1.3 0.4 3.7 8.8 *Òàéëáàð: *ÄàõèíNote: *Times more 49
 • 50. Á¿ëýã 6. Àæ ¿éëäâýð (Õ¿ñíýãò 6.4-èéí ¿ðãýëæëýë Table 6.4 continuation ) Ãîë íýð òºðëèéí Major Õýìæèõ Unit 2005 2006 2005 2006 2006.I-VIII á¿òýýãäýõ¿¿í commodities íýãæ VIII VIII I-VIII I-VIII 2005.I-VIII % Íýõèé äýýë Sheepskin goat ø pieces 70 506 1 682 3 089 183.7 Êîñòþì Suits õîñ pairs 3 763 454 37 325 30 048 80.5 θìîë ºìä Stitched pants ìÿí.ø thous.pieces 238.6 287.7 4 066.5 4 271.6 105.0 Áîãèíî ºìä Stitched short ìÿí.ø thous.pieces 8.0 54.8 631.7 367.5 58.2 θìîë öàìö Stitched shirt ìÿí.ø thous.pieces 573.1 774.5 6 213.2 5 300.0 85.3 θìîë ôóòáîëê, ìàéê Stitched t-shirts and singlets ìÿí.ø thous.pieces - 143.0 71.1 1 829.6 25.7 * Ñàâõèí ãóòàë, áîòèíê Leather footwear ìÿí.õîñ thous.pairs 0.2 0.2 1.8 2.7 145.0 Õîíèíû áîëîâñðóóëñàí àðüñ Sheep skin leather ìÿí.ø thous.pieces - - 124.6 167.3 134.3 2 2 Õðîì, áóëèãààð Hide skin ìÿí.ì thous.m 0.0 0.2 2.5 1.5 60.0 2 2 Áàðèëãûí ìîäîí õààëãà, öîíõ Wooden building door and windows ìÿí.ì thous.m 0.3 0.3 1.9 2.7 144.4 3 Áàðèëãûí øàëíû áàíç Plank for floor ìÿí.ì3 thous.m 0.3 0.0 1.9 1.1 56.4 3 Ç¿ñìýë ìàòåðèàë Sawn wood ìÿí.ì3 thous.m 0.3 0.2 6.0 7.0 117.1 3 Òºìºð çàìûí äýð ìîä Railway sleeper ìÿí.ì3 thous.m 1.4 1.7 12.5 12.1 96.8 3 Ôàíåð Plywood ìÿí.ì3 thous.m - 0.7 - 5.2 - Äýâòýð Notebook ìÿí.ø thous.pieces - 965.5 4 267.8 3 054.5 71.6 Àðèóí öýâðèéí öààñ Toilet paper ìÿí.ø thous.pieces - 115.5 167.8 807.7 4.8 * Ñîíèíû öààñ Paper of newspaper òí t - 1.5 - 210.9 - Áè÷ãèéí öààñ Printing and copy paper òí t - 15.0 - 328.9 - Ñîíèí Newspaper ñàÿ õ.ä.õ mln.pr.p 4.2 3.7 48.5 30.5 62.9 Íîì Book ñàÿ õ.ä.õ mln.pr.p 1.7 1.6 15.4 13.3 86.2 Õýâëýìýë õóâàíöàð êàðòóóä Printing plastic cards ìÿí.ø thous.pieces 2.3 3.7 23.8 35.9 150.8 Õýâëýìýë õóàíëè Printing calendar ìÿí.ø thous.pieces 8.7 13.8 100.3 130.0 129.6 Áóñàä õýâëýìýë ç¿éëñ Other printing matter ìÿí.ø thous.pieces 200.1 316.5 1 589.6 2 357.6 148.3 Øàõìàë ò¿ëø Briquette òí t - 0.0 - 175.2 - Øàõìàë ýì Medical tablets ìÿí.áîîäîë thous.packs 114.9 160.0 1 582.8 2 691.6 170.1 Òàðèëãûí ýì Injection ìÿí.àìïóë thous.amp 0.0 38.0 1 375.5 471.5 34.3 Øèíãýí ýì Liquid medicine òí t 2.6 0.0 41.7 613.8 14.7 * Ãîî ñàéõíû òîñ Beauty cream ìÿí.ø thous.pieces 22.3 14.0 126.2 127.0 100.7 Óñíû õóâàíöàð õîîëîé Plastic water pipe ìÿí.ì thous.m - 1.0 - 18.0 - 2 Âàêóóì õààëãà, öîíõ Vacuum doors and windows ì2 m 12.5 38.7 669.4 2 468.7 3.7 * Öåìåíò Cement ìÿí.ò thous.t 13.2 6.4 64.1 73.7 115.0 Øîõîé Lime ìÿí.ò thous.t 0.3 2.6 80.4 20.8 25.8 3 Òºìºð áåòîí ýäëýë Articles of iron concrete ìÿí.ì3 thous.m 1.8 4.0 10.9 11.4 104.6 Óëààí òîîñãî Brick made from clay ìÿí.ø thous.pieces 1 592.2 2 145.4 5 954.0 6 760.6 113.5 Áåòîí äýð Metal sleeper ìÿí.ø thous.pieces 12.3 7.0 72.0 19.3 26.8 3 Öóë áåòîí Solid concrete ì3 m 889.0 987.0 4 604.0 4 536.3 98.5 3 Áåòîí çóóðìàã Concrete mortar ì3 m 1 140.7 2 728.1 6 787.0 19 962.4 2.9 * 3 3 Øàâàðäëàãûí çóóðìàã Plastering mortar ì m 66.8 - 636.2 953.5 149.9 3 3 Õººñºíöºð õàâòàí Lather panel ìÿí.ì thous.m - 0.4 - 23.2 - Ìîëèáäåí Molybdenum òí t - 30.4 - 111.8 - Êàòîäûí çýñ, 99% Copper 99% òí t 180.5 0.0 1 706.3 1 205.7 70.7 Ìåòàëë áýëäýö Metal steel ìÿí.òí thous.t 3.3 6.2 41.9 45.2 107.9 Ìåòàëë öóâèìàë Metal foundries ìÿí.òí thous.t 0.2 5.8 22.7 34.3 151.3 Ãàí òºìºð õèéö Steel casting ìÿí.òí thous.t 1.5 1.4 7.1 11.3 158.2 Íýã óäààãèéí òàðèóð Disposable injection ñàÿ ø mln.pieces 1.9 - 14.6 14.4 99.0 Öàõèëãààíû óòàñ Electric wire òí t 20.0 27.0 136.7 72.3 52.9 Àëò, ìºíãºí ýäëýë Jewellery ø pieces 127 85 883 909 102.9 Îäîí ìåäàëü Decoration and medal ìÿí.ø thous.pieces 0.0 0.6 6.7 7.4 110.4 Ëàà Candle ìÿí.ø thous.pieces 792.4 544.1 3 057.6 1 189.1 38.9 Òàéëáàð: *Äàõèí Note: *Times more50
 • 51. Section 6. Industry 6.5 ÇÀÐÈÌ ÃÎË ÍÝÐ ÒªÐËÈÉÍ ÁYÒÝÝÃÄÝÕYYÍÈÉ YËÄÝÃÄÝË, 2006 îíû 8 äóãààð ñàðûí ýöýñò STOCKS OF SOME MAJOR COMMODITIES, at the end of August, 2006 Ãîë íýð òºðëèéí Major Õýìæèõ Unit 2006 á¿òýýãäýõ¿¿í commodities íýãæ Ãàçðûí òîñ Crude oil áàððåëü barrel - Çýñèéí áàÿæìàë, ìåòàëë Copper, with concentrate ìÿí.òí thous.t 792.0 àãóóëãààðàà Ìîëèáäåíèé áàÿæìàë Molybdenium, with òí t - ìåòàëë àãóóëãààðàà concentrate Êàòîäûí çýñ, 99% Copper 99% òí t - Ãóðèë Wheat flour òí t 208.9 Ìàëûí ìàõ Meat òí t - Íàðèéí áîîâ Bakery products òí t 49.4 ×èõýð Sweets òí t 7.8 Æèãíýìýã Biscuit òí t 9.1 Õ¿íñíèé äàâñ Salt òí t 9.8 Ñïèðò Spirit ìÿí.ë thous.l 73.1 Àðõè, äàðñ Alcohol wine ìÿí.ë thous.l 127.8 Ìàëûí òýæýýë Fodder òí t 394.56.6 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÍÈÉÒ Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í ¯ÉËÄÂÝÐËÝËÈÉÍ ÈÍÄÅÊÑ, ñàëáàðààð, 2000 = 100 % INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX, by division, 2000 = 100 % Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division 2003.I-VIII % 2004.I-VIII 2005.I-VIII 2006.I-VIII % % % 2000.I-VIII 2000.I-VIII 2000.I-VIII 2000.I-VIII Íèéò ä¿í Total 139.2 163.7 153.1 158.1Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarrying 103.8 129.7 138.2 127.9Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Mining of coal and lignite, 103.7 138.8 154.6 142.1 extraction of peatÃàçðûí òîñ, øàòäàã õèé Extraction of crude 334.7 365.3 358.1 509.2îëáîðëîëò petroleum and natural gasÌåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Mining of metal ores 104.7 133.6 141.7 130.4Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Other mining and quarrying 86.4 69.5 75.2 72.4Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 246.8 279.0 213.4 254.8Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà Manufacture of food¿éëäâýðëýë products and beverages 137.1 149.7 152.1 169.1 Ìàõ, çàãàñ, æèìñ, íîãîî, ººõ, òîñ Production, processing and áîëîâñðóóëàëò preserving of meat, fish 174.7 133.2 183.0 200.9 fruit, vegetables,oils, fats Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of dairy products 415.9 395.2 985.4 309.2 ¯ð òàðèàíû ãóðèë, öàðäóóë, ìàëûí Manufacture of grain mill products, òýæýýë ¿éëäâýðëýë starches, starch products and 165.7 164.9 132.4 111.8 prepared animal feeds Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of other food ¿éëäâýðëýë products 94.3 110.9 121.0 131.2 Óíäàà ¿éëäâýðëýë / ñîãòóóðóóëàõ Manufacture of beverages óíäàà îðîîä / / included alcohol drinks / 143.0 154.8 179.4 235.5Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of textiles 269.1 377.5 237.5 310.4Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ Manufacture of wearing apparel,áîëîâñðóóëàëò dressing and dyeing of fur 1239.7 1003.8 269.7 278.8Àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí Tanning, dressing of leather,ýäëýë, ãóòàë ¿éëäâýðëýë manufacture of luggage, handbags, 47.3 49.6 26.5 28.0 saddlery, harness, and footwearÌîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of wood and wooden 243.9 128.0 112.1 119.2 productsÍèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã Publishing, printing andõèéõ àæèëëàãàà reproduction of recorded media 143.0 120.4 144.7 143.8Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of chemicals and¿éëäâýðëýë chemical products 106.2 138.3 75.2 218.9Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð Production of other non-metallicõèéñýí ýäëýë ¿éëäâýðëýë mineral products 127.8 127.4 187.3 141.3Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of basic metals 240.0 343.8 421.9 421.9Ìàøèí òîíîã òºõººðºì溺ñ Manufacture of fabricated metaláóñàä òºìºð ýäëýë ¿éëäâýðëýë products, except machinery and 1268.9 1504.4 1000.0 186.4 equipmentÝìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, Manufacture of medical precisioníàðèéí õýìæ¿¿ð, õàðàà ç¿éí and optical instruments, watchesõýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë and clocks 161.3 129.9 144.6 134.5Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, Manufacture of furniture,áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðèéí áóñàä manufacturing n.e.c 65.3 82.4 64.2 140.4Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Electricity, thermal energy and¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ water supply 106.2 115.9 118.9 123.4Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Electricity, thermal energy, steam 105.0 114.7 117.8 123.2 Öàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë Electricity 107.1 117.9 120.0 126.6 Äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Thermal energy 99.8 106.9 112.3 114.7Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ Collection, purification and 123.9 132.6 134.3 127.7 distribution of water 51
 • 52. Á¿ëýã 7. Õºäºëìºð VII. ժĪË̪РLABOUR7.1 ÀÆÈËËÀÃ×ÄÛÍ ÒÎÎ, ñàëáàðààð* EMPLOYMENT IN INDUSTRY, by divisions* 2005 2006 2006.VIII Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division % VIII VIII 2005.VIII Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division 53 178 50 034 94.1Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarring 13 293 15 063 113.3Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Mining of coal and lignite, extraction of peat 2502 2375 94.9Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Extraction of crude petroleum and natural gas 74 74 100.0Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Mining of metal ores 8051 9950 123.6Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Other mining and quarrying 2666 2664 99.9Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 27 588 22 506 81.6Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýëò Manufacture of food products and beverages 6 583 6 330 96.2 Ìàõ, çàãàñ, æèìñ, íîãîî, ººõ, òîñ Production, processing and preserving of áîëîâñðóóëàëò meat, fish, fruit, vegetables, oils, fats 714 737 103.2 Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of dairy products 328 337 102.7 ¯ð òàðèàíû ãóðèë, öàðäóóë, ìàëûí òýæýýë Manufacture of grain mill products, starches, ¿éëäâýðëýë starch products, and prepared animal feeds 533 479 89.9 Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of other food products 2 521 2 615 103.7 Óíäàà ¿éëäâýðëýë / ñîãòóóðóóëàõ M Manufacture of beverages óíäàà îðîîä / / included alcohol drinks/ 2 487 2 162 86.9Òàìõè ¿éëäâýðëýë Manufacture of tobacco products 50 - -Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of textiles 4 406 3 995 90.7Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ Manufacture of wearing apparel, dressing andáîëîâñðóóëàëò dyeing of fur 10 495 6 123 58.3Àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, Tanning, dressing of leather, manufacture ofãóòàë ¿éëäâýðëýë luggage, handbags, saddlery harness, footwear 345 295 85.5Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of wood and wooden products 1 097 745 67.9Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ Publishing, printing and reproduction ofàæèëëàãàà recorded media 828 824 99.5Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of paper and paper products 73 145 198.6Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø Manufacture of coke, refined¿éëäâýðëýë petroleum products and nuclear fuel - 10 -Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of chemicals and chemical products 460 352 76.5Ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of rubber and plastics products - 19 -Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë Production of other non-metallic mineral products 1 641 1 933 117.8Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of basic metals 919 1 024 111.4Ìàøèí, òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð Manufacture of fabricated metalýäëýë ¿éëäâýðëýë products,except machinery 172 165 95.9Ìàøèí, òîíîã òºõººðºìæ ¿éëäâýðëýë Manufacture of machinery and equipment n.e.c 25 - -Öàõèëãààí ìàøèí, õýðýãñýë Manufacture of electrical machinery¿éëäâýðëýë and apparatus 46 29 63.0Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, Manufacture of medical precision and opticalõàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë instruments, watches and clocks 142 153 107.7Òýýâðèéí áóñàä õýðýãñýë Manufacture of other transport¿éëäâýðëýë equipment 123 134 108.9Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c¿éëäâýðèéí áóñàä 183 230 125.7Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Electricity, thermal energy and¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ water supply 12 297 12 465 101.4Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Electricity, thermal energy, steam 9 235 9 143 99.0Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ Collection, purification and distribution of water 3 062 3 322 108.5Òàéëáàð: * Òóõàéí ñàðä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëñàí àæ àõóéí íýãæ¿¿äýýð ãàðãàâ.Note: * The establishments in active operation on current month are covered.52
 • 53. Section 7. Labour7.2 ÀÆ ¯ÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÕªÄªË̪ÐÈÉÍ Á¯ÒÝÝÌÆ *, ñàëáàðààð, 2000 îíû çýðýãö¿¿ëýõ ¿íýýð INDUSTRIAL LABOUR PRODUCTIVITY*, by divisions, at constant prices of 2000 2005 2006 2006.I-VIII Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division % I-VIII I-VIII 2005.I-VIII Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð Industrial division 9 636.8 10 464.5 108.6Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð Mining and quarring 19 781.6 17 715.7 89.6Í¿¿ðñ îëáîðëîëò Mining of coal and lignite, extraction of peat 9 707.9 9 107.0 93.8Ãàçðûí òîñ, øàòäàã õèé îëáîðëîëò Extraction of crude petroleum and natural gas 23 970.8 32 865.5 137.1Ìåòàëëûí õ¿äýð îëáîðëîëò Mining of metal ores 27 739.1 24 033.0 86.6Áóñàä àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîëò Other mining and quarrying 4 327.5 4 195.3 96.9Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð Manufacturing 6 585.3 8 996.7 136.6Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í, óíäàà ¿éëäâýðëýëò Manufacture of food products and beverages 8 052.3 9 541.0 118.5 Ìàõ, çàãàñ, æèìñ, íîãîî, ººõ, òîñ Production, processing and preserving of áîëîâñðóóëàëò meat, fish, fruit, vegetables, oils, fats 2 816.3 3 469.4 123.2 Ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of dairy products 16 075.2 4 584.6 28.5 ¯ð òàðèàíû ãóðèë, öàðäóóë, ìàëûí òýæýýë Manufacture of grain mill products, starches, ¿éëäâýðëýë starch products, and prepared animal feeds 13 850.9 15 121.3 109.2 Õ¿íñíèé áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of other food products 3 446.1 3 908.0 113.4 Óíäàà ¿éëäâýðëýë / ñîãòóóðóóëàõ M Manufacture of beverages óíäàà îðîîä / / included alcohol drinks/ 12 375.5 17 008.7 137.4Òàìõè ¿éëäâýðëýë Manufacture of tobacco products 30 008.5 150.2 0.5Íýõìýëèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of textiles 15 625.1 22 448.3 143.7Õóâöàñ ¿éëäâýðëýë, ¿ñëýã àðüñ Manufacture of wearing apparel, dressing andáîëîâñðóóëàëò dyeing of fur 1 139.2 1 601.5 140.6Àðüñ, øèð áîëîâñðóóëàõ, øèðýí ýäëýë, Tanning, dressing of leather, manufacture ofãóòàë ¿éëäâýðëýë luggage, handbags, saddlery harness, footwear 565.2 568.1 100.5Ìîä, ìîäîí ýäëýë ¿éëäâýðëýë Manufacture of wood and wooden products 658.4 939.8 142.7Íèéòëýõ, õýâëýõ, äóó áè÷ëýã õèéõ Publishing, printing and reproduction ofàæèëëàãàà recorded media 4 996.7 5 011.6 100.3Öààñ, öààñàí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of paper and paper products 4 732.2 6 224.1 131.5Êîêñ, øèíãýí áîëîí öàöðàã èäýâõò ò¿ëø Manufacture of coke, refined¿éëäâýðëýë petroleum products and nuclear fuel - 709.1 -Õèìèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýë Manufacture of chemicals and chemical products 1 176.0 3 732.0 317.3Ðåçèí áîëîí õóâàíöàð á¿òýýãäýõ¿¿í Manufacture of rubber and plastics products - 6 587.0 -Òºìºðëºã áóñ ýðäýñ áîäèñîîð õèéñýí ýäëýë Production of other non-metallic mineral products 6 828.4 4 981.1 72.9Òºìðèéí ¿éëäâýðëýë Manufacture of basic metals 26 223.2 29 563.5 112.7Ìàøèí, òîíîã òºõººðºì溺ñ áóñàä òºìºð Manufacture of fabricated metalýäëýë ¿éëäâýðëýë products,except machinery 899.5 209.4 23.3Öàõèëãààí ìàøèí õýðýãñýë Manufacture of electrical machinery¿éëäâýðëýë and apparatus 7 363.9 5 057.9 68.7Ýìíýëãèéí áàãàæ õýðýãñýë, íàðèéí õýìæ¿¿ð, Manufacture of medical precision and opticalõàðàà ç¿éí õýðýãñýë, öàã ¿éëäâýðëýë instruments, watches and clocks 7 199.5 7 130.5 99.0Ìåáåëü òàâèëãà ¿éëäâýðëýë, áîëîâñðóóëàõ Manufacture of furniture, manufacturing n.e.c¿éëäâýðèéí áóñàä 1 952.1 3 493.1 178.9Öàõèëãààí, äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ Electricity, thermal energy and¿éëäâýðëýëò, óñàí õàíãàìæ water supply 5 446.6 5 530.6 101.5Öàõèëãààí, äóëààí, óóð ¿éëäâýðëýë Electricity, thermal energy, steam 6 529.1 6 779.6 103.8Óñ àðèóòãàë, óñàí õàíãàìæ Collection, purification and distribution of water 1 756.5 1 550.1 88.2Òàéëáàð: Note:* Íýã àæèëëàã÷èä íîãäîõ íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í * Gross output per employees 53
 • 54. Á¿ëýã 7. Õºäºëìºð7.3 Á¯ÐÒï¯ËÑÝÍ ÀÆÈËïÉׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, òàéëàíò õóãàöààíû ýöýñò NUMBER OF REGISTERED UNEMPLOYED, at the end of period 8-ð ñàðÁîëîâñðîëûí ò¿âøèíãýýð By educational level 2004.XII 2005.XII In August 2005 2006Á¿ãä Total 35 571 32 928 35 491 33 399 Y¿íýýñ: Ýìýãòýé Of which: Female 19 632 18 344 19 592 19 060Äýýä áîëîâñðîëòîé Higher education 3 474 3 606 3 712 4 303Òóñãàé äóíä Specialized secondary áîëîâñðîëòîé education 3 066 2 719 2 972 2 604Ìýðãýæëèéí àíõàí Professional technical and øàòíû vocational training workers 3 742 3 282 3 670 3 007Á¿ðýí äóíä Upper secondary school 12 564 11 855 12 783 12 463Á¿ðýí áóñ äóíä Compulsory secondary school 10 665 9 645 10 417 9 334Áàãà Primary school 1 791 1 585 1 692 1 458Áîëîâñðîëã¿é Uneducated persons 269 236 245 2307.4 ÀÆÈËïÉׯ¯ÄÈÉÍ ÒÎÎ, íàñíû á¿ëãýýð, 2006 îíû 8-ð ñàðûí ýöýñò NUMBER OF UNEMPLOYED, by age group, at the end of August, 2006. Àéìàã, ¯¿íýýñ: Íàñíû á¿ëãýýð íèéñëýë Of whom: By age group Á¿ãä Aimags and Total Ýìýãòýé 16-24 Ýìýãòýé 25-34 Ýìýãòýé 35-44 Ýìýãòýé 45-59 Ýìýãòýé the Capital Female Female Female Female FemaleÄ¿í / Total 33 399 19 060 7 297 4 154 11 427 6 991 9 413 5 530 5 262 2 385ÀÐ / AR 1 694 876 370 213 532 311 464 229 328 123Áª / BO 2 341 923 362 113 840 338 696 320 443 152ÁÕ / BKH 2 322 1 354 388 243 868 531 642 373 424 207ÁÓ / BU 835 410 151 78 274 151 246 122 164 59ÃÎ / GO 1 102 620 182 109 339 219 361 215 220 77ÄÎ / DO 296 290 96 93 95 94 60 58 45 45ÄÄ / DD 922 600 311 178 309 218 200 138 102 66ÄÓ / DU 919 579 182 123 318 217 307 193 112 46ÇÀ / ZA 2 342 1 364 454 217 837 522 749 482 302 143ªÂ / OV 2 126 1 360 554 337 746 526 566 356 260 141ªÌ / OM 498 361 158 106 187 141 125 96 28 18ѯ / SU 964 509 275 144 327 176 251 138 111 51ÑÝ / SE 1 051 655 217 136 355 243 311 197 168 79Òª / TO 704 410 124 67 242 147 217 133 121 63Ó / UV 2 217 1 167 437 262 738 412 696 356 346 137ÕÎ / KHO 1 487 831 268 167 463 282 462 259 294 123Õª / KHS 2 017 1 160 371 216 705 438 646 372 295 134ÕÝ / KHE 1 180 586 292 136 393 206 309 164 186 80ÄÀ / DA 934 504 298 139 331 193 216 133 89 39ÓÁ / UB 5 751 3 513 1 449 860 1 919 1 252 1 396 898 987 503ÎÐ / OR 1 545 894 313 188 575 355 445 265 212 86ÃÑ / GS 152 94 45 29 34 19 48 33 25 1354
 • 55. Section 7. Labour7.5 ØÈÍÝÝÐ Á¯ÐÒï¯ËÑÝÍ ÁÎËÎÍ Á¯ÐÒÃÝËÒÝÉ ÀÆÈËÃYÉ×YYÄÝÝÑ ÀÆÈËÄ ÎÐÑÎÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ, æèë á¿ðèéí ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð NUMBER OF NEWLY REGISTERED PERSONS AND UNEMPLOYED ENTERED INTO WORK, as first 8 months of selected years Ýõíèé 8 ñàðä In the first 8 months of the year Àéìàã, Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äýýñ àæèëä Øèíýýð á¿ðòã¿¿ëñýí àæèëã¿é õ¿í íèéñëýë îðñîí õ¿í Number of registered unemployed Number of unemployed newly registered Aimags and entered into work the Capital 2006.I-VIII 2006.I-VIII % 2005.I-VIII 2006.I-VIII % 2005.I-VIII 2006.I-VIII 2005.I-VIII 2005.I-VIIIÄ¿í / Total 35 533 36 632 103.1 25 705 26 371 102.6ÀÐ / AR 803 929 115.7 582 591 101.5Áª / BO 456 778 170.6 438 645 147.3ÁÕ / BKH 723 330 45.6 834 946 113.4ÁÓ / BU 950 1 736 182.7 321 230 71.7ÃÎ / GO 331 601 181.6 569 522 91.7ÄÎ / DO 574 369 64.3 416 445 107.0ÄÄ / DD 880 684 77.7 605 488 80.7ÄÓ / DU 416 254 61.1 355 86 24.2ÇÀ / ZA 1 119 1 255 112.2 823 647 78.6 * *ªÂ / OV 327 1 255 3.8 507 1 126 2.2ªÌ / OM 2 337 1 372 58.7 541 759 140.3ѯ / SU 1 178 1 419 120.5 1 040 965 92.8ÑÝ / SE 1 683 878 52.2 1 497 1 003 67.0Òª / TO 1 060 686 64.7 846 571 67.5Ó / UV 809 1 088 134.5 556 673 121.0ÕÎ / KHO 989 1 223 123.7 824 1 217 147.7Õª / KHS 727 840 115.5 634 744 117.4 *ÕÝ / KHE 550 1 210 2.2 776 794 102.3ÄÀ / DA 1 081 1 160 107.3 1 187 1 063 89.6ÓÁ / UB 16 619 16 400 98.7 10 867 11 062 101.8ÎÐ / OR 1 493 1 727 115.7 1 332 1 616 121.3ÃÑ / GS 428 438 102.3 155 178 114.8Òàéëáàð: * ÄàõèíNote: * Times more Á¿ðòãýëòýé àæèëã¿é÷¿¿äèéí òîî, íàñíû á¿ëýã, õ¿éñýýð, 2006 îíû 8 äóãààð ñàðûí ýöñèéí áàéäëààð Number of registered unemployed, by age group and by sex, at the end of August of 2006 Эðýãòýé Male 6991 Эìýãòýé 7000 Female Õ¿íèé òîî /Persons 5530 6000 5000 4154 4436 3883 4000 3143 2877 3000 2385 2000 1000 0 16-24 25-34 35-44 45-59 Íàñíû á¿ëýã/Age group 55
 • 56. Á¿ëýã 8. պ人 àæ àõóé VIII. ժĪª ÀÆ ÀÕÓÉ AGRICULTURE 8.1 ÕÓÐÀÀÑÀÍ ÒªÌÑ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 9 ñàðûí 1-íèé áàéäëààð POTATOES GATHERED, aimags and the Capital, as the 1st of September of selected years òîíí tones Àéìàã, íèéñëýë 2006 2005 % Aimags and 2003 2004 2005 2006 the Capital įÍ/TOTAL 7 577.4 8 590.9 5 810.6 5 841.7 100.5 ÀÐ/AR 51.0 4.1 10.2 119.1 11.7 * Áª/BO 985.9 502.0 277.0 1247.0 4.5 * ÁÕ/BKH 202.0 12.4 50.1 48.1 96.0 ÁÓ/BU 246.0 550.0 16.0 - - ÃÎ/GO 77.2 160.4 298.9 125.2 41.9 ÄÎ/DO 0.7 1.5 1.0 - - ÄÄ/DD 402.1 7.5 45.5 - - ÄÓ/DU - - - 3.2 - ÇÀ/ZA 456.5 107.9 152.7 111.7 73.1 ªÂ/OV 293.4 128.1 135.1 13.8 10.2 ªÌ/OM 157.7 55.8 6.1 48.5 8.0 * ѯ/SU 1.6 2.5 - - - ÑÝ/SE 881.4 828.3 659.0 260.0 39.5 Òª/TO 404.0 1 892.6 401.6 208.4 51.9 ÓÂ/UV 268.0 468.1 157.2 200.0 127.2 ÕÎ/KHO 1 337.5 1 742.2 1 056.9 1781.2 168.5 Õª/KHS 193.1 174.9 168.5 46.3 27.5 ÕÝ/KHE - 0.5 102.0 - - ÄÀ/DA 354.5 802.0 1 259.2 823.0 65.4 ÓÁ/UB 1 114.4 686.2 894.8 586.1 65.5 ÎÐ/OR 150.4 463.9 118.8 220.1 185.3 8.2 ÕÓÐÀÀÑÀÍ Õ¯ÍÑÍÈÉ ÍÎÃÎÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 9 ñàðûí 1-íèé áàéäëààð VEGETABLES HARVESTED, aimags and the Capital, as the 1st of September of selected years òîíí tones Àéìàã, íèéñëýë 2006 Aimags and 2003 2004 2005 2006 % 2005 the Capital įÍ/TOTAL 6 093.2 7 111.3 7 834.2 5 797.8 74.0 ÀÐ/AR 24.0 0.8 1.8 21.5 11.9 * Áª/BO 384.1 164.3 84.1 332.9 4.0 * ÁÕ/BKH 57.5 1.5 25.5 22.7 89.0 ÁÓ/BU 53.7 25.0 25.0 - - ÃÎ/GO 130.0 181.2 177.6 88.0 49.5 ÄÎ/DO 11.2 1.9 19.8 - - ÄÄ/DD 130.8 36.3 90.7 - - ÄÓ/DU - - 3.5 8.5 2.4 * ÇÀ/ZA 157.6 53.0 55.1 46.7 84.8 ªÂ/OV 254.8 60.7 111.1 17.1 15.4 ªÌ/OM 145.0 32.9 18.8 129.6 6.9 * ѯ/SU 0.3 6.8 - - - ÑÝ/SE 1 545.9 1 222.6 3 252.2 280.0 8.6 Òª/TO 263.3 959.4 371.0 469.0 126.4 ÓÂ/UV 184.8 410.3 79.1 181.9 2.3 * ÕÎ/KHO 1 101.0 1 531.2 1 025.6 3000.8 2.9 * Õª/KHS 115.8 56.7 38.3 26.9 70.2 ÕÝ/KHE - 1.0 19.8 - - ÄÀ/DA 400.4 1 454.4 1 449.7 385.4 26.6 ÓÁ/UB 1 027.3 813.8 947.1 662.5 70.0 ÎÐ/OR 105.7 97.5 38.4 124.3 3.2 * Òàéëáàð: *Äàõèí Note: *Times more56
 • 57. Section 8. Agriculture8.3 ÁÝËÒÃÝÑÝÍ ªÂÑ ÕÀÄËÀÍ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 9 ñàðûí 1-íèé áàéäëààð HAY HARVEST, aimags and the Capital, as the 1st of September of selected years òîíí tones Àéìàã, íèéñëýë 2006 Aimags and 2003 2004 2005 2006 % 2005 the CapitalįÍ/TOTAL 272 220.3 348 639.4 310 224.9 416 734.7 134.3ÀÐ/AR 27 657.6 42 825.0 41 017.0 55 590.0 135.5Áª/BO 32 639.0 31 219.0 31 229.0 38 671.0 123.8ÁÕ/BKH 1 074.3 1 219.5 1 447.0 462.7 32.0ÁÓ/BU 32 348.0 6 790.0 850.0 33 650.0 39.6 *ÃÎ/GO 1 634.4 717.8 1 085.3 - -ÄÎ/DO 379.5 73.0 48.5 23.0 47.4ÄÄ/DD 9 951.0 10 810.0 11 895.0 10872.1 91.4ÄÓ/DU - - - - -ÇÀ/ZA 7 629.5 10 869.8 9 603.5 16 835.4 175.3ªÂ/OV 3 331.5 2 712.3 4 150.0 10 461.0 2.5 *ªÌ/OM 1 187.0 445.6 187.3 266.4 142.2ѯ/SU 3 690.0 347.0 - 90.0 -ÑÝ/SE 9 974.0 15 410.0 21 694.0 800.0 3.7Òª/TO 13 343.8 29 017.9 30 214.9 38 382.2 127.0ÓÂ/UV 4 028.7 18 162.0 15 164.0 18 096.2 119.3ÕÎ/KHO 29 993.0 39 149.5 25 158.0 39 616.0 157.5Õª/KHS 37 932.0 63 005.2 29 967.9 69 052.0 2.3 *ÕÝ/KHE 36 806.0 53 842.0 69 023.0 59 755.0 86.6ÄÀ/DA 7 924.0 11 291.0 12 197.3 15 771.0 129.3ÓÁ/UB 8 169.0 7 181.5 4 782.5 3 728.7 78.0ÎÐ/OR 2 400.0 3 437.6 510.0 4 612.0 9.0 *ÃÑ/GS 128.0 113.7 0.7 - -8.4 ÁÝËÒÃÝÑÝÍ ÃÀÐ ÒÝÆÝÝË, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí 9 ñàðûí 1-íèé áàéäëààð HAND MADE FODDER, aimags and the Capital, as the 1st of September of selected years òîíí tones Àéìàã, íèéñëýë 2006 2005 % Aimags and 2003 2004 2005 2006 the CapitalįÍ/TOTAL 5 717.6 6 496.7 5 841.7 4 580.0 78.4ÀÐ/AR 413.8 606.9 300.1 782.0 2.6 *Áª/BO 2 401.0 2 732.0 2 442.0 - -ÁÕ/BKH 73.8 44.0 61.3 - -ÁÓ/BU 17.0 15.0 - - -ÃÎ/GO 93.9 75.3 99.6 24.0 24.1ÄÎ/DO 10.5 12.0 48.5 3.3 6.8ÄÄ/DD 4.6 2.0 - - -ÄÓ/DU 236.9 - 3.6 - -ÇÀ/ZA 217.9 285.1 398.5 255.1 64.0ªÂ/OV 690.5 172.5 509.2 1159.0 2.3 *ªÌ/OM 176.3 86.1 24.5 47.8 195.1ѯ/SU 225.0 270.2 - 10.0 -Òª/TO 182.8 445.5 314.7 590.8 187.8ÓÂ/UV 62.5 394.3 174.0 177.3 101.9ÕÎ/KHO 819.0 712.7 1 125.8 940.4 83.5Õª/KHS 66.6 139.4 49.6 103.6 2.1 *ÕÝ/KHE - 8.2 8.7 459.5 52.8 *ÄÀ/DA - 35.0 - 4.0 -ÓÁ/UB 5.1 451.0 280.8 23.2 8.3ÎÐ/OR 0.6 6.0 0.8 - -ÃÑ/GS 19.8 3.5 - - -Òàéëáàð: *ÄàõèíNote: *Times more 57
 • 58. Á¿ëýã 9. Òýýâýð IX. ÒÝÝÂÝÐ TRANSPORT9.1 Ҫ̪РÇÀÌ, ÀÃÀÀÐÛÍ ÒÝÝÂÐÈÉÍ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ, æèë á¿ðèéí ýõíèé 8 ñàðä MAIN INDICATORS OF RAILWAY AND AIR TRANSPORT, as of first 8 months, of selected years Òýýâðèéí òºðºë, Types of transport, 2004 2005 2006 2005 I-VIII % ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä indicators I-VIII I-VIII I-VIII 2004 I-VIIII.Òºìºð çàìûí òýýâýð: Railway transport:Òýýñýí à÷àà, ìÿí.òí Carried freight, thous.tons 8 864.5 10 066.2 9 794.0 97.3 äîòîîäûí domestic 4 295.2 4 773.2 4 582.5 96.0 ãàðãàëò exit 667.9 831.9 1 167.0 140.3 îðóóëàëò entry 810.3 727.9 768.1 105.5 äàìæèí ºíãºðºõ transit 3 091.1 3 733.3 3 276.4 87.8À÷àà ýðãýëò, ñàÿ òí.êì Freight turnover, mln.ton.km 5 652.8 6 591.9 6 390.6 96.9 äîòîîäûí domestic 1 202.6 1 375.1 1 387.3 100.9 ãàðãàëò exit 671.8 749.4 1 019.0 136.0 îðóóëàëò entry 347.3 323.4 347.5 107.4 äàìæèí ºíãºðºõ transit 3 431.1 4 144.0 3 636.8 87.8Çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò, ìÿí.õ¿í Carried passengers, thous.persons 2 937.7 2 871.0 2 880.6 100.3 îëîí óëñûí international 103.4 106.2 114.0 107.3 äîòîîäûí domestic 2 834.3 2 764.8 2 766.6 100.1Çîð÷èã÷ ýðãýëò, ñàÿ õ¿í êì Passenger turnover, mln.pass.km 798.1 811.1 827.0 102.0Øèëæ¿¿ëñýí ñàÿ òí.êì In terms of mln.ton.km 6 450.9 7 403.0 7 217.6 97.5Òýýâðèéí îðëîãî, Revenue, at current îíû ¿íýýð, ñàÿ òºã prices, mln.togrog 87 582.9 129 145.5 137 577.5 106.5II.Àãààðûí òýýâýð: Air transport:Òýýñýí à÷àà, òîíí Carried freight, tons 1 597.0 1 271.8 1 333.0 104.8 øóóäàí mail 412.3 289.6 268.4 92.7 òýýø luggage 320.4 288.1 207.6 72.1 à÷àà freight 864.3 694.1 857.0 123.5À÷àà ýðãýëò, ìÿí.òí.êì Freight turnover, thous.ton.km 6 074.8 6 483.5 5 453.9 84.1 øóóäàí mail 842.1 1 037.5 779.8 75.2 òýýø luggage 441.6 1 196.5 666.7 55.7 à÷àà freight 4 791.2 4 249.5 4 007.4 94.3Çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò, ìÿí.õ¿í Carried passengers, thous.persons 246.4 229.2 254.1 110.8 îëîí óëñûí international 124.7 132.9 162.4 122.2 äîòîîäûí domestic 121.8 96.4 91.7 95.2Çîð÷èã÷ ýðãýëò, ñàÿ õ¿í.êì Passenger turnover, mln.pass.km 562.0 520.4 582.2 111.9Øèëæ¿¿ëñýí ñàÿ òí.êì In terms of mln.ton.km 59.5 54.1 60.3 111.4Òýýâðèéí îðëîãî, Revenue, at current îíû ¿íýýð, ñàÿ òºã prices, mln.togrog 45 233.5 44 226.9 56 526.1 127.858
 • 59. Section 10. Household income and expenditure survey X. ªÐÕÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, ÇÀÐËÀÃÛÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ HOUSEHOLD INCOME AND EXPENDITURE SURVEY10.1 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÎÐËÎÃÛÍ Á¯ÒÝÖ, óëñûí äóíäæààð COMPOSITION OF MONTHLY AVERAGE INCOME PER HOUSEHOLD, by total average õóâü percentage 2005 2006 Îðëîãûí òºðºë Types of income IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VIÎÐËÎÃÎ - Á¯ÃÄ INCOME - TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01. ̺íãºí îðëîãî -Á¿ãä Monetary income - Total 90.3 82.6 81.6 84.3 83.9Öàëèí Wages and salaries 33.2 35.2 34.9 38.6 36.6Òýòãýâýð, òýòãýìæ, íºõºí Pensions, allowances andîëãîâîð benefits 11.9 10.1 10.3 10.6 11.1Õóâèéí àæ àõóéí îðëîãî Household business income 36.1 30.2 31.8 26.9 28.3Áóñàä Other 9.1 7.1 4.6 8.2 7.92. Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí Received from other free of charge 3.5 1.8* 5.2* 3.9* 3.2*3. ªºðèéí õóâèéí àæàõóéãààñ áýëòãýñýí Prepared food fromõ¿íñíèé ç¿éë own business 6.2 15.6** 13.2** 11.8** 12.9**Òàéëáàð: Notes:*- Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí õ¿íñíèé ç¿éë *- Free of charge food received from others**- ªºðèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éë **- Food consumption from own business10.2 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÇÀÐËÀÃÛÍ Á¯ÒÝÖ, óëñûí äóíäæààð COMPOSITION OF MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER HOUSEHOLD, by total average õóâü percentage 2005 2006 Çàðëàãûí òºðºë Types of expenditure IV-VI VII-IX X-XII I-III IV-VIªÐÕÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ - Á¯ÃÄ EXPENDITURE - TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01. ̺íãºí çàðëàãà -Á¿ãä Monetary expenditure - Total 89.8 88.7 87.0 89.3 88.6Õ¿íñíèé ç¿éëèéí çàðëàãà Food expenses 37.7 29.3 32.3 35.5 38.1Õ¿íñíèé áóñ áàðàà, Non-food expenses ¿éë÷èëãýýíèé çàðëàãà and services 50.3 57.3 48.5 50.6 49.1Áóñàä Other 1.8 2.1 6.2 3.2 1.42. Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí Received from other free of charge 3.7 1.2* 3.7* 2.7* 2.3*3. ªºðèéí õóâèéí àæàõóéãààñ áýëòãýñýí Prepared food fromõ¿íñíèé ç¿éë own business 6.5 10.1** 9.3** 8.0** 9.1**Òàéëáàð: Notes:*- Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí õ¿íñíèé ç¿éë *- Free of charge food received from others**- ªºðèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éë **- Food consumption from own business 59
 • 60. Á¿ëýã 10. ªðõèéí îðëîãî, çàðëàãûí ñóäàëãàà10.3 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÎÐËÎÃÎ, ýõ ¿¿ñâýð, áàéðøëààð, 2006 îíû 2 äóãààð óëèðëûí áàéäëààð MONTHLY AVERAGE INCOME PER HOUSEHOLD, by source of income, by location, as 2nd quarter of 2006 òºãðºã togrog Óëñûí Àéìãèéí Íèéñëýë Ñóìûí òºâ պ人 äóíäàæ òºâ Îðëîãûí òºðºë Types of income Total Capital Aimag Soum Rural area average city centre centreÎÐËÎÃÎ - Á¯ÃÄ INCOME - TOTAL 202 727.0 224 012.4 165 945.6 210 580.6 170 759.71. ̺íãºí îðëîãî -Á¿ãä Monetary income - Total 170 120.0 212 709.4 151 473.6 164 167.6 145 274.7 Öàëèí Wages and salaries 74 275.2 127 681.6 72 444.0 72 723.1 14 354.7 Òýòãýâýð, òýòãýìæ, íºõºí Pensions, allowances and îëãîâîð benefits 22 570.5 26 499.4 23 638.0 19 758.2 19 645.7 ÌÀÀ-í ¿éëäâýðëýëèéí Income from livestock îðëîãî products 32 239.2 7 060.9 10 319.6 30 793.3 86 744.6 Ãàçàð òàðèàëàíãèéí Income from agricultural ¿éëäâýðëýëèéí îðëîãî products 893.3 160.7 463.1 1 856.3 1 235.1 ÕÀÀ-í áóñ ¿éëäâýðëýë, Income from non- agricultural ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî production and services 24 218.1 28 525.7 34 579.5 21 251.4 11 196.2 Áóñàä îðëîãî Other 15 923.7 22 781.1 10 029.4 17 785.3 12 098.42. Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí Received from other õ¿íñ áîëîí õ¿íñíèé áóñ ç¿éë free of charge 6 469.0 8 318.0 6 905.0 5 704.0 3 695.03. ªºðèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ Food consumption õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éë from own farm 26 138.0 2 985.0 7 567.0 40 709.0 21 790.010.4 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÇÀÐËÀÃÀ, çàðëàãûí òºðºë, áàéðøëààð, 2006 îíû 2 äóãààð óëèðëûí áàéäëààð MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER HOUSEHOLD, by types of expenditure,by location, as 2nd quarter of 2006 òºãðºã togrog Óëñûí Àéìãèéí Íèéñëýë Ñóìûí òºâ պ人 äóíäàæ òºâ Çàðëàãûí òºðºë Types of expenditure Total Capital Aimag Soum Rural area average city centre centreÇÀÐËÀÃÀ - Á¯ÃÄ EXPENDITURE - TOTAL 287 973.2 321 065.8 273 245.2 296 926.0 179 990.31. ̺íãºí çàðëàãà -Á¿ãä Monetary expenditure - Total 255 366.2 309 762.8 258 773.2 250 513.0 154 505.3 Õ¿íñíèé ç¿éëèéí çàðëàãà Food expenses 109 704.1 129 255.5 105 226.3 97 381.1 66 167.6 Õ¿íñíèé áóñ áàðàà, Non-food expenses ¿éë÷èëãýýíèé çàðëàãà and services 131 007.6 165 773.8 139 031.0 137 886.0 74 233.7 Áóñàä çàðëàãà Other 10 453.7 9 798.7 10 545.0 11 983.6 9 575.2 Õàäãàëàìæèíä õèéñýí Savings 1 518.8 1 966.3 1 907.7 1 033.7 1 071.9 Áóñäàä ºãñºí áýëýã òóñëàìæ Gifts & allowance 2 682.0 2 968.5 2 063.2 2 228.6 3 456.92. Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí Received from other õ¿íñ áîëîí õ¿íñíèé áóñ ç¿éë free of charge 6 469.0 8 318.0 6 905.0 5 704.0 3 695.03. ªºðèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ Food consumption õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éë from own farm 26 138.0 2 985.0 7 567.0 40 709.0 21 790.060
 • 61. Section 10. Household income and expenditure survey10.5 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÎÐËÎÃÛÍ Á¯ÒÝÖ, ýõ ¿¿ñâýð, áàéðøëààð, 2006 îíû 2 äóãààð óëèðëûí áàéäëààð COMPOSITION OF MONTHLY AVERAGE INCOME PER HOUSEHOLD, by source of income, by location, as 2nd quarter of 2006 õóâü percentage Óëñûí Àéìãèéí Íèéñëýë Ñóìûí òºâ պ人 äóíäàæ òºâ Îðëîãûí òºðºë Types of income Total Capital Aimag Soum Rural average city centre centre areaÎÐËÎÃÎ - Á¯ÃÄ INCOME - TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01. ̺íãºí îðëîãî -Á¿ãä Monetary income - Total 83.9 95.0 91.2 78.0 85.0 Öàëèí Wages and salaries 36.6 57.0 43.7 34.5 8.4 Òýòãýâýð, òýòãýìæ, íºõºí Pensions, allowances and îëãîâîð benefits 11.1 11.8 14.2 9.4 11.5 Income from livestock ÌÀÀ-í ¿éëäâýðëýëèéí îðëîãî products 15.9 3.2 6.2 14.6 50.8 Ãàçàð òàðèàëàíãèéí Income from agricultural ¿éëäâýðëýëèéí îðëîãî products 0.4 0.1 0.3 0.9 0.7 ÕÀÀ-í áóñ ¿éëäâýðëýë, Income from non-agricultural ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî production and services 12.0 12.7 20.8 10.1 6.5 Áóñàä îðëîãî Other 7.9 10.2 6.0 8.5 7.12. Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí Received from other õ¿íñ áîëîí õ¿íñíèé áóñ ç¿éë free of charge 3.2 3.7 4.2 2.7 2.23. ªºðèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ Food consumption õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éë from own farm 12.9 1.3 4.6 19.3 12.810.6 ÍÝà ªÐÕÈÉÍ ÑÀÐÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÇÀÐËÀÃÛÍ Á¯ÒÝÖ, çàðëàãûí òºðºë, áàéðøëààð, 2006 îíû 2 äóãààð óëèðëûí áàéäëààð COMPOSITION OF MONTHLY AVERAGE EXPENDITURE PER HOUSEHOLD, by types of expenditure, by location, as 2nd quarter of 2006 õóâü percentage Óëñûí Àéìãèéí Íèéñëýë Ñóìûí òºâ պ人 äóíäàæ òºâ Çàðëàãûí òºðºë Types of expenditure Total Capital Aimag Soum Rural average city centre centre areaÇÀÐËÀÃÀ - Á¯ÃÄ EXPENDITURE - TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.01. ̺íãºí çàðëàãà -Á¿ãä Monetary expenditure - Total 88.6 96.5 94.7 84.4 85.8 Õ¿íñíèé ç¿éëèéí çàðëàãà Food expenses 38.1 40.3 38.5 32.8 36.8 Õ¿íñíèé áóñ áàðàà, Non-food expenses ¿éë÷èëãýýíèé çàðëàãà and services 45.5 51.6 50.9 46.4 41.2 Áóñàä çàðëàãà Other 3.6 3.1 3.8 4.0 5.3 Õàäãàëàìæèíä õèéñýí Savings 0.5 0.6 0.7 0.4 0.6 Áóñäàä ºãñºí áýëýã òóñëàìæ Gifts & allowance 0.9 0.9 0.8 0.8 1.92. Áóñäààñ ¿íýã¿é àâñàí Received from other õ¿íñ áîëîí õ¿íñíèé áóñ ç¿éë free of charge 2.3 2.6 2.5 1.9 2.13. ªºðèéí õóâèéí àæ àõóéãààñ Food consumption õýðýãëýñýí õ¿íñíèé ç¿éë from own farm 9.1 0.9 2.8 13.7 12.1 61
 • 62. Á¿ëýã 11. Ýð¿¿ë ìýíä XI. ÝЯ¯Ë ÌÝÍÄ HEALTH11.1 ҪЪËÒ, ÝÕ, Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÝÍÄÝÃÄËÈÉÍ ÒÎÎ NUMBER OF BIRTHS, MATERNAL AND CHILD DEATHS Àìàðæñàí ýõ 1 õ¿ðòýë 1-5 õ¿ðòýë Õóãàöàà Number of Àìüä òºðñºí Ýõèéí íàñàíäàà íàñàíäàà mothers õ¿¿õýä ýíäýãäýë ýíäñýí õ¿¿õýä ýíäñýí õ¿¿õýä Periods delivered child Live births Maternal deaths Infant mortality Child mortality (aged 1-5)2003 I-XII 44 928 44 744 49 1 051 3512004 I-XII 44 591 44 521 44 1 016 2802005 I-XII 45 192 45 171 42 938 2392005 I 3 465 3 458 3 84 33 II 3 530 3 506 6 103 23 III 3 622 3 632 5 100 11 IV 3 893 3 888 8 90 24 V 3 940 3 936 3 67 16 VI 3 996 4 013 2 69 17 VII 3 904 3 901 2 71 15 VIII 3 947 3 872 6 56 17 I-VIII 30 297 30 206 35 640 1562006 I 3 713 3 717 3 93 24 II 3 762 3 764 1 96 19 III 3 616 3 627 3 89 11 IV 4 237 4 227 7 88 10 V 3 791 3 803 2 67 21 VI 4 068 4 064 1 73 17 VII 4 387 4 367 1 75 16 VIII 4 175 4 180 3 64 27 I-VIII 31 749 31 749 21 645 1452006 I-VIII2005 I-VIII % 104.8 105.1 60.0 100.8 92.911.2 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ 1-5 Õ¯ÐÒÝË ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ NUMBER OF CHILD DEATHS AGED 1-5 Àéìàã, Íàñ áàðñàí 1-5 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õýä íèéñëýë Child mortality aged 1-5 Aimags and Ýõíèé 8 ñàðä the Capital 2004.I-XII 2005.I-XII In the first 8 months 2005.I-VIII 2006.I-VIIIÁ¿ãä/Total 280 239 156 145¯¿íýýñ:/Îf which:ÀÐ/AR 14 5 2 6Áª/BO 28 22 20 12ÁÕ/BKH 7 12 6 8ÁÓ/BU 12 5 3 3ÃÎ/GO 6 6 5 5ÄÎ/DO 9 5 2 2ÄÄ/DD 9 11 4 5ÄÓ/DU 6 11 9 3ÇÀ/ZA 4 11 7 2ªÂ/OV 21 14 8 7ªÌ/OM 3 5 4 2ѯ/SU 7 8 5 3ÑÝ/SE 10 10 8 8Òª/TU 6 3 2 2ÓÂ/UV 10 9 4 5ÕÎ/KHO 9 10 7 9Õª/KHS 12 9 6 13ÕÝ/KHE 6 8 5 4ÄÀ/DA 7 3 2 4ÓÁ/UB 85 64 42 38ÎÐ/OR 7 6 3 4ÃÑ/GS 2 2 2 -Ýõ ñóðâàëæ : Ýð¿¿ë Ìýíäèéí Õºãæëèéí Yíäýñíèé Òºâèéí ìýäýýëýëSource : Report of the National Center for Health Development62
 • 63. Section 11. Health11.3 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ 1 Õ¯ÐÒÝË ÍÀÑÍÛ Õ¯¯ÕÄÈÉÍ ÒÎÎ INFANT MORTALITY Íàñ áàðñàí 1 õ¿ðòýë íàñíû õ¿¿õýä Àìüä òºðñºí 1000 õ¿¿õýä òóòìààñ Àéìàã, Infant mortality 1 õ¿ðòýë íàñàíäàà ýíäñýí õ¿¿õäèéí òîî íèéñëýë Infant mortality rate per 1000 live births Aimags and Ýõíèé 8 ñàðä Ýõíèé 8 ñàðä 2004.I-XII 2005.I-XII 2004 2005 the Capital In the first 8 months In the first 8 months I-XII I-XII 2005.I-VIII 2006.I-VIII 2005.I-VIII 2006.I-VIIIÁ¿ãä /Total 1 016 938 640 645 23 21 21 20¯¿íýýñ:/of which:ÀÐ/AR 28 34 26 20 18 23 25 19Áª/BO 58 52 32 26 22 22 21 17ÁÕ/BKH 43 44 24 33 27 29 24 34ÁÓ/BU 7 17 12 9 10 24 25 18ÃÎ/GO 33 29 25 15 29 25 31 19ÄÎ/DO 18 18 8 10 20 20 13 17ÄÄ/DD 51 34 27 21 36 26 30 23ÄÓ/DU 24 16 10 8 29 19 18 15ÇÀ/ZA 30 27 21 21 23 20 23 21ªÂ/OV 31 52 36 38 14 25 25 26ªÌ/OM 19 24 16 14 20 29 28 26ѯ/SU 20 22 18 13 21 26 31 23ÑÝ/SE 28 17 13 13 22 14 16 16Òª/TU 20 11 7 7 27 16 16 15ÓÂ/UV 33 56 34 34 18 32 28 27ÕÎ/KHO 41 34 19 22 22 19 16 18Õª/KHS 55 61 46 41 25 27 30 27ÕÝ/KHE 23 30 22 15 19 26 29 20ÄÀ/DA 21 18 11 15 15 12 11 14ÓÁ/UB 388 321 217 247 24 18 19 19ÎÐ/OR 39 19 14 19 30 13 15 19ÃÑ/GS 6 2 2 4 26 9 13 2311.4 ÕÀËÄÂÀÐÒ ªÂ×ͪªÐ ªÂ×˪Ã×ÄÈÉÍ ÒÎÎ NUMBER OF INFECTIOUS DISEASE CASES Õàëäâàðò Õóãàöàà ºâ÷íººð Âèðóñò Ñ¿ðüåý Ñàëõèí Öóñàí Òýìá¿¿ Çàã õ¿éòýí Òðèõî- ºâ÷ëºã÷èä-á¿ãä ãåïàòèò Tuberculosis öýöýã ñóóëãà Syphilis Gonorrhea ìîíèàç Periods Infectious disease Viral hepatitis Varicella Shigellosis Trichomo- cases - total niasis2003 I-XII 26 884 4 814 3 772 1 464 2 007 1 695 4 188 5 8002004 I-XII 31 324 6 164 4 392 1 281 2 213 1 775 5 719 6 1812005 I-XII 32 332 6 372 4 402 1 121 1 833 2 387 6 371 6 5572005 I 2 347 555 311 133 83 128 411 506 II 2 158 470 273 111 86 110 529 430 III 2 383 354 411 103 109 150 522 522 IV 2 933 434 612 132 160 182 540 559 V 3 228 388 484 127 155 287 717 701 VI 3 129 337 473 130 174 298 601 602 VII 2 768 382 436 58 239 162 575 496 VIII 2 575 362 382 14 296 156 497 604 I-VIII 21 521 3 282 3 382 808 1 302 1 473 4 392 4 4202006 I 2 520 557 290 167 85 188 328 497 II 2 655 554 339 166 96 192 321 489 III 3 030 497 419 103 95 279 391 540 IV 3 776 474 580 127 150 325 482 500 V 3 839 483 574 121 170 337 478 490 VI 3 380 387 536 181 183 191 422 390 VII 2 551 348 429 96 206 202 254 336 VIII 2 046 337 371 28 218 239 278 311 I-VIII 23 797 3 637 3 538 989 1 203 1 953 2 954 3 5532006 I-VIII %2005 I-VIII 110.6 110.8 104.6 122.4 92.4 132.6 67.3 80.4Ýõ ñóðâàëæ : Ýð¿¿ë Ìýíäèéí Õºãæëèéí Yíäýñíèé Òºâèéí ìýäýýëýëSource : Report of the National Center for Health Development 63
 • 64. Á¿ëýã 11. Ýð¿¿ë ìýíä11.5 ÍÀÑ ÁÀÐÑÀÍ ÁÎËÎÍ ÝÌ×ËÝÃÄÑÝÍ Õ¯ÍÈÉ ÒÎÎ NUMBER OF DEATHS IN HOSPITAL AND PATIENTS CURED Á¿ðòãýãäñýí á¿õ íàñ áàðàëò Ýì÷ëýãäñýí õ¿íèé òîî Àéìàã, Death-total Ýìíýëýãò íàñ áàðñàí Number of patients curedíèéñëýë Number of deaths in hospitalAimags and Ýõíèé 8 ñàðä Ýõíèé 8 ñàðä Ýõíèé 8 ñàðäthe Capital In the first 8 months In the first 8 months In the first 8 months 2005.I-VIII 2006.I-VIII 2005.I-VIII 2006.I-VIII 2005.I-VIII 2006.I-VIIIÁ¿ãä /Total 10 342 10 552 2 508 2 526 381 562 400 738¯¿íýýñ:/of which:ÀÐ/AR 333 330 85 73 15 420 15 583Áª/BO 347 324 96 91 14 758 15 241ÁÕ/BKH 351 342 110 119 12 625 13 399ÁÓ/BU 200 219 58 46 8 279 8 236ÃÎ/GO 230 247 95 89 10 333 10 475ÄÎ/DO 222 216 43 38 7 918 8 507ÄÄ/DD 323 318 89 60 10 745 10 888ÄÓ/DU 169 167 34 26 6 978 7 184ÇÀ/ZA 285 266 62 58 10 982 11 562ªÂ/OV 417 410 123 124 14 473 13 734ªÌ/OM 227 167 46 42 6 276 6 156ѯ/SU 240 218 38 38 7 249 8 191ÑÝ/SE 343 385 50 53 13 918 14 584Òª/TU 317 234 57 42 11 247 10 703ÓÂ/UV 296 337 87 77 12 755 13 469ÕÎ/KHO 291 294 70 79 13 005 14 630Õª/KHS 496 572 106 114 16 048 17 401ÕÝ/KHE 284 270 68 55 10 337 10 505ÄÀ/DA 458 407 49 60 11 734 11 951ÓÁ/UB 4 118 4 423 1 043 1 148 154 606 166 265ÎÐ/OR 339 344 77 80 9 103 9 194ÃÑ/GS 56 62 22 14 2 773 2 880Ýõ ñóðâàëæ : Ýð¿¿ë Ìýíäèéí Õºãæëèéí Yíäýñíèé Òºâèéí ìýäýýëýëSource : Report of the National Center for Health Development Õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷ëºã÷äèéí á¿òýö, ºâ÷íèé òºð뺺ð, æèë á¿ðèéí ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð, õóâèàð 2005.I-VIII Number of infectious disease cases, by types in the first 8 months of the selected years % 2006.I-VIII 25.0 20.4 20.5 20.0 15.315.3 15.714.9 14.9 15.0 12.4 10.0 8.2 6.0 6.8 5.1 5.0 3.8 4.2 0.0 Öóñàí ñóóëãà Çàã õ¿éòýí Òðèõîìîíèàç Ñàëõèí öýöýã Òýìá¿¿ Viral hepatitis Tuberculosis Trichomniasis Gonorrhea Syphilis Shigellosis Ñ¿ðüåý Varicella Âèðóñò ãåïàòèò64
 • 65. Section 12. Crime XII. ÃÝÌÒ ÕÝÐÝà CRIME12.1 ÓËÑÛÍ ÕÝÌÆÝÝÍÄ ÁYÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ NUMBER OF COMMITTED OFFENCES Ýõíèé 8 ñàðä In the first 8 months Õýðãèéí òºðºë Types of offences 2004 2005 2006 2006. I-VIII % I-VIII I-VIII I-VIII 2005. I-VIIIÁ¿ðòãýãäñýí õýðýã - Á¿ãä Committed offences - Total 12 923 11 612 11 529 99.3 Crime against human life and healthÕ¿íèé àìü áèå, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã 3 197 3 033 3393 111.9 (or physical well-being)Y¿íýýñ: Of which: Õ¿íèéã ñàíààòàé àëàõ Attempted murder 227 195 192 98.5 Áóñäûã áîëãîîìæã¿é àëàõ Negligent murder 11 4 7 175.0 Offences against the freedom and Èðãýäèéí ýðõ ÷ºëºº, ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã 1 967 1 995 2 181 109.3 health of individuals Áóñäûã àìèà õîðëîõîä õ¿ðãýõ Death due to unfortunate occasion 966 821 993 121.0Õ¿íèé ýðõ, ýðõ ÷ºëºº, àëäàð õ¿íä, íýð òºðèéí Crime against human freedom, rights and 12 25 9 36.0ýñðýã ãýìò õýðýã reputationÕ¿¿õýä, ãýð á¿ë, íèéãìèéí ¸ñ ñóðòàõóóíû ýñðýã Crime against child, family and social 285 265 207 78.1ãýìò õýðýã moralityÈðãýäèéí óëñ òºðèéí áîëîí áóñàä ýðõ, ýðõ Crime against political and other rights 24 23 16 69.6÷ºëººíèé ýñðýã ãýìò õýðýã and freedom of individualsªì÷ëºõ ýðõèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against ownership right 6 815 5 986 5 562 92.9Y¿íýýñ: Of which: Õóëãàé Theft of property 5 262 4 457 4 255 95.5 Áóëààëò Mugging 223 230 232 100.9 Äýýðýì Robber 458 421 274 65.1 Çàëèëàí Fraud 477 460 423 92.0 Çàâøèõ, ¿ðýãä¿¿ëýõ Forgery 225 261 218 83.5Àæ àõóéí íýãæèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against economic entity 123 129 97 75.2Íèéãìèéí àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against social safety 1 256 979 1 021 104.3Õ¿í àìûí ýð¿¿ë ìýíäèéí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against population health 65 61 84 137.7Áàéãàëü õàìãààëàõ æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against environmental protection 17 33 27 81.8Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é Crime against traffic safety and use 819 728 852 117.0áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýãÇàõèðãààíû æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against administrative rule 94 99 81 81.8Ø¿¿í òàñëàõ àæèëëàãààíû ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against judicial procedure 64 67 44 65.7Àëáàí òóøààëûí ãýìò õýðýã Occupational related crime 76 72 68 94.4Öýðãèéí àëáàíû ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against military service 29 26 22 84.6Êîìïüþòåðèéí ìýäýýëëèéí àþóëã¿é áàéäëûí 2 - 1 -ýñðýã ãýìò õýðýã Crime against computer information safetyÁóñàä Other 45 86 45 52.3 Ýõ ñóðâàëæ: Öàãäààãèéí Åðºíõèé Ãàçðûí ìýäýý Source: Report of the State Police Department. 65
 • 66. Á¿ëýã 12. Ãýìò õýðýã12.2 Á¯ÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÃÈÉÍ ÒÎÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð, õýðãèéí òºð뺺ð, æèë á¿ðèéí ýõíèé 8 ñàðä NUMBER OF COMMITTED OFFENCES, by aimags and the capital, by types, in the first 8 months of selected years ¯¿íýýñ: Of which Õ¿íèé àìü áèå, Õ¿¿õýä ãýð Íèéãìèéí Òýýâðèéí Àæ àõóéí ªì÷ëºõ ýðõèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí á¿ë, íèéãìèéí àþóëã¿é õýðýãñëèéí íýãæèéí ýñðýã ãýìò ýñðýã ãýìò ¸ñ ñóðòàõóóíû áàéäëûí ýñðýã õºäºë㺺íèé ýñðýã ãýìò õýðýã Àéìàã, íèéñëýë Á¿ãä õýðýã ýñðýã ãýìò ãýìò õýðýã àþóëã¿é õýðýã õýðýã áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðìûí ýñðýã ãýìò õýðýã Aimags and the Total Crime against Crime against Crime against Crime against Crime Crime against Capital human life and child, family social safety traffic safety against ownership right health (or and use physical well- and social economic being) morality entity 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII Ä¿í / Total 11 612 11 529 3 033 3 393 265 207 979 1 021 728 852 129 97 5 986 5 562 ÀÐ/AR 250 245 70 71 4 4 4 2 13 7 2 - 151 147 Áª/BO 109 142 18 13 - 1 6 6 5 2 1 2 74 113 ÁÕ/BÊH 229 220 83 98 2 9 11 14 16 19 4 1 102 65 ÁÓ/BU 187 175 51 54 6 3 17 12 13 8 1 1 90 94 ÃÎ/GO 104 137 20 26 4 4 4 29 4 6 1 - 70 71 ÄÎ/DO 324 364 99 160 7 8 18 19 18 17 44 32 116 107 ÄÄ/DD 331 411 139 162 3 7 17 29 15 16 3 3 150 179 ÄÓ/DU 181 162 63 31 5 2 12 21 10 11 - 1 86 92 ÇÀ/ZA 184 177 49 61 6 3 10 18 11 3 - - 105 80 ªÂ/OV 298 317 80 81 11 4 32 40 13 24 1 1 156 158 ªÌ/OM 138 176 41 45 4 5 15 17 14 20 - 12 57 71 ѯ/SU 94 105 13 22 4 5 7 4 4 6 - 1 64 62 ÑÝ/SE 673 460 135 105 16 10 56 26 33 27 10 11 393 261 Òª/TO 406 492 100 166 11 5 17 24 32 55 7 1 225 230 ÓÂ/UV 307 238 72 75 3 3 43 29 12 10 6 3 126 99 ÕÎ/ÊHO 262 293 68 64 3 5 19 17 12 12 1 1 144 185 Õª/ÊHS 477 393 130 130 11 8 21 5 20 16 1 - 273 225 ÕÝ/ÊHE 503 604 88 118 10 6 63 94 17 19 - - 303 347 ÄÀ/DA 497 408 116 125 10 3 48 46 24 20 1 - 275 202 ÓÁ/UB 5 424 5 349 1476 1 655 130 101 519 532 393 499 34 22 2 675 2 384 ÎÐ/OR 273 326 59 73 11 11 25 27 17 21 - 2 159 185 ÃÑ/GS 103 114 41 32 3 9 9 5 6 1 - 43 67Áóñàä* / Other* 258 221 22 26 1 6 1 27 28 11 3 149 138Òàéëáàð: *Òºìºð çàìûí öàãäààãèéí õýëòýñ, Èðãýíèé àãààðûí òýýâðèéí öàãäààãèéí òàñàãò á¿ðòãýãäñýí áîëîí Ìîíãîë Óëñûí èðãýäèéí õèëèéí ÷àíàäàä ¿éëäñýí õýðã¿¿ä áàãòàíà.Note: *Committed offences registered by the Police division of domestic railways and airlines and offences commited by Mongolian citizens abroad.66
 • 67. Section 12. Crime12.3 Á¯ÐÒÃÝÃÄÑÝÍ ÃÝÌÒ ÕÝÐÝÃÒ ÕÎËÁÎÃÄÑÎÍ ÑÝÆÈÃÒÝÍ, ßËËÀÃÄÀÃ×ÈÉÍ ÒÎÎ, àéìàã, íèéñëýëýýð, æèë á¿ðèéí ýõíèé 8 ñàðä NUMBER OF OFFENDERS, by aimags and the capital, in the first 8 months of selected years ßë Àéìàã, Õýðýãò õîëáîãäñîí Õýðýã ¿éëäýõäýý øèéòãýëèéí íèéñëýë ñýæèãòýí, ÿëëàãäàã÷èä Crime committed by õóãàöàà Number of offenders äóóñààã¿é Aimags áàéñàí and the Á¿ãä Total Criminal Capital Á¿ëýãëýñýí Ñîãòóó charge period 18 õ¿ðòýë Group of áàéñàí did not 2005 2006 Ýìýãòýé íàñíû people Drunk expired Women Under people I-VIII I-VIII age of 18 2005 2006 2005 2006 2005 2006 I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII I-VIII Ä¿í / Total 10 819 10 469 1 073 875 2 508 2 430 2 413 2 395 955 973 ÀÐ/AR 280 264 14 25 117 101 50 73 38 56 Áª/BO 136 153 3 12 33 53 23 39 5 52 ÁÕ/BÊH 230 244 21 19 29 84 24 67 10 3 ÁÓ/BU 185 184 14 13 73 77 51 45 48 33 ÃÎ/GO 148 142 16 17 71 28 19 33 18 5 ÄÎ/DO 358 394 52 38 105 116 117 139 10 26 ÄÄ/DD 255 389 31 27 78 124 69 133 19 51 ÄÓ/DU 180 179 17 15 66 83 59 55 22 23 ÇÀ/ZA 168 198 8 29 35 67 43 63 18 3 ªÂ/OV 328 310 11 31 104 99 108 102 48 42 ªÌ/OM 139 161 20 16 52 52 50 50 - 21 ѯ/SU 104 112 7 6 39 31 25 27 17 11 ÑÝ/SE 683 491 59 60 263 184 239 147 111 69 Òª/TO 389 451 28 23 111 63 95 82 25 7 ÓÂ/UV 267 172 5 3 29 15 41 40 - 6 ÕÎ/ÊHO 274 304 19 21 63 76 90 82 39 43 Õª/ÊHS 413 280 27 23 158 79 101 65 44 28 ÕÝ/ÊHE 400 476 33 42 125 142 113 129 63 46 ÄÀ/DA 560 485 54 67 178 156 205 209 60 67 ÓÁ/UB 4 586 4 395 519 311 545 628 743 686 324 347 ÎÐ/OR 321 341 58 42 101 117 92 79 21 25 ÃÑ/GS 110 119 10 9 37 32 39 45 7 5 Áóñàä/ Other 305 225 47 26 96 23 17 5 8 4 Ãýìò õýðãèéí óëìààñ ãýìòñýí, íàñ áàðñàí õ¿íèé òîî, æèë á¿ðèéí ýõíèé 8 ñàðä Number of injured and died people, in the first 8 mounths of selected years 5000 4300 3920 4066 Õ¿íèé òîî/ Person 4000 3000 2000 1566 1504 1317 1000 0 2004.I-VIII 2005.I-VIII 2006.I-VIII Ãýìòñýí injured Íàñ áàðñàí Died 67
 • 68. Á¿ëýã 13. Öàã óóð, àãààðûí áîõèðäîë ÕIII. ÖÀà ÓÓÐ, ÀÃÀÀÐÛÍ ÁÎÕÈÐÄÎË METEOROLOGY AND AIR POLLUTION13.1 ÖÀà ÓÓÐÛÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä METEOROLOGICAL PARAMETERS Àãààðûí äóíäàæ Îëîí æèëèéí äóíäàæòàé 0 0 õýì ( C) õàðüöóóëáàë ( C ) : +, Öàã óóðûí Meteoro- Air average temperature Comparison with multi year 0 ñòàíöûí logical ( 0 C) mean temperature ( C) : +, áàéðøèë stations 2005 2006 2005 2006 VIII VII VIII VIII VII VIIIÖýöýðëýã Tsetserleg 15.9 15.5 14.3 3.1 1.2 1.5ªëãèé Olgii 15.9 17.6 15.5 1.4 1.3 1.0Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 16.6 17.4 17.2 2.1 2.2 2.7Áóëãàí Bulgan 16.2 17.3 15.1 2.3 1.3 1.2Àëòàé Altai 14.0 15.2 14.4 1.7 1.5 2.1Ñàéíøàíä Sainshand 23.9 23.9 23.8 3.1 1.1 3.0×îéáàëñàí Choibalsan 21.2 20.4 20.2 3.4 0.5 2.4Ìàíäàëãîâü Mandalgovi 19.9 20.1 19.9 3.0 1.4 3.0Óëèàñòàé Uliastai 14.7 15.9 14.5 1.4 1.9 1.2Àðâàéõýýð Arvaikheer 16.5 16.6 17.1 2.7 2.5 3.5Äàëàíçàäãàä Dalanzadgad 21.0 22.1 23.2 1.6 1.0 3.8Áàðóóí-Óðò Baruun-Urt 21.7 20.2 20.4 3.8 0.3 2.6Áàðóóíõàðàà Baruunkharaa 19.9 20.1 18.8 3.6 1.8 2.5Çóóíìîä Zuunmod 16.9 16.7 16.0 3.2 1.1 2.3Óëààíãîì Ulaangom 17.8 19.5 16.5 1.1 0.5 -0.2Õîâä Khovd 17.6 19.7 18.3 0.9 1.2 1.6̺ðºí Moron 16.5 17.8 15.6 2.1 1.6 1.2ªíäºðõààí Ondorkhaan 19.2 19.8 20.1 3.0 1.1 3.9Äàðõàí Darkhan 19.9 21.3 18.2 2.6 2.9 1.7Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 18.2 18.0 17.6 3.7 1.1 2.8Ýõ ñóðâàëæ: Óñ, öàã óóðûí õ¿ðýýëýíãèéí ìýäýýãýýð àâàâ.Source : Report of the Institute of Meteorology and Hydrology. (Õ¿ñíýãò 13.1-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 13.1 continuation ) Õàìãèéí ºíäºð Õàìãèéí íàì O O Öàã óóðûí Meteoro- õýì ( C ) õýì ( C ) O O ñòàíöûí logical Maximum temperature ( C ) Minimum temperature ( C ) áàéðøèë stations 2005 2006 2005 2006 VIII VII VIII VIII VII VIIIÖýöýðëýã Tsetserleg 29.2 30.1 26.4 9.4 4.3 2.3ªëãèé Olgii 29.0 31.7 29.2 10.0 6.6 3.9Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 29.5 32.2 30.9 10.8 5.2 5.2Áóëãàí Bulgan 31.5 31.0 31.2 8.6 5.3 1.5Àëòàé Altai 23.8 28.5 28.4 6.9 2.9 0.9Ñàéíøàíä Sainshand 37.0 35.7 36.0 9.0 14.2 11.6×îéáàëñàí Choibalsan 37.5 31.1 32.5 10.2 10.0 5.3Ìàíäàëãîâü Mandalgovi 33.8 34.2 34.1 10.6 10.5 6.3Óëèàñòàé Uliastai 20.6 32.5 31.4 -1.0 5.0 1.0Àðâàéõýýð Arvaikheer 28.0 30.1 30.3 3.0 7.3 4.2Äàëàíçàäãàä Dalanzadgad 34.0 34.3 34.1 15.6 11.2 9.7Áàðóóí-Óðò Baruun-Urt 37.0 30.8 34.0 9.7 11.4 6.3Áàðóóíõàðàà Baruunkharaa 36.6 34.1 36.0 11.2 9.0 6.0Çóóíìîä Zuunmod 31.0 30.0 30.0 2.0 5.0 4.0Óëààíãîì Ulaangom 31.5 32.5 31.0 11.3 8.6 3.3Õîâä Khovd 30.0 34.0 32.0 11.2 7.3 6.9̺ðºí Moron 28.5 34.2 31.3 9.6 7.6 2.7ªíäºðõààí Ondorkhaan 26.1 34.4 33.3 8.3 6.5 3.4Äàðõàí Darkhan 37.0 34.0 35.0 7.0 11.0 5.0Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 33.4 33.0 31.6 10.1 6.6 5.3 68
 • 69. Section 13. Meteorology and air pollution (Õ¿ñíýãò 13.1-èéí ¿ðãýëæëýë-Table 13.1 continuation ) Õóð òóíäàñíû Ñàëõèíû õàìãèéí èõ Øîðîîí áîëîí öàñàí Öàã óóðûí Meteoro- íèéëáýð ( ìì ) õóðä (ì/ñ) øóóðãàòàé ºäðèéí òîî ñòàíöûí logical Sum of precipitation Maximum wind speed Number of dust and áàéðøèë stations ( mm ) (m/s) snow storm days 2005 2006 2005 2006 2005 2006 VIII VII VIII VIII VII VIII VIII VII VIIIÖýöýðëýã Tsetserleg 32.3 153.4 53.9 8 14 20 - - 4ªëãèé Olgii 78.0 26.5 36.8 12 16 16 - - -Áàÿíõîíãîð Bayankhongor 86.0 75.7 2.0 12 14 10 - - -Áóëãàí Bulgan 69.5 105.9 58.6 8 18 21 - - -Àëòàé Altai 100.9 43.0 16.7 12 14 24 - - -Ñàéíøàíä Sainshand 4.3 10.5 32.3 14 12 16 - 1 2×îéáàëñàí Choibalsan 8.0 72.0 12.0 10 14 18 - - -Ìàíäàëãîâü Mandalgovi 9.0 68.0 6.0 16 23 22 - - -Óëèàñòàé Uliastai 54.0 113.5 14.2 14 16 34 - - -Àðâàéõýýð Arvaikheer 42.7 68.5 13.4 12 14 18 - - -Äàëàíçàäãàä Dalanzadgad 26.0 42.0 3.0 12 12 16 3 1 2Áàðóóí-Óðò Baruun-Urt 30.9 94.5 50.4 12 24 16 1 - -Áàðóóíõàðàà Baruunkharaa 39.0 55.9 24.3 7 7 7 - - -Çóóíìîä Zuunmod 30.2 85.6 20.1 12 9 10 - - -Óëààíãîì Ulaangom 42.0 72.9 20.4 10 14 12 - - -Õîâä Khovd 63.0 9.9 11.4 7 12 24 - 1 9̺ðºí Moron 119.0 89.8 20.8 12 17 15 - - -ªíäºðõààí Ondorkhaan 38.0 55.6 8.6 12 14 14 - - -Äàðõàí Darkhan 77.3 116.9 51.6 6 6 6 - - -Óëààíáààòàð Ulaanbaatar 42.0 104.6 26.2 8 20 20 - - 313.2 ÀÃÀÀÐ ÄÀÕÜ ÁÎÕÈÐÄÓÓËÀÃ× ÁÎÄÈÑÛÍ ÀÃÓÓËÀÌÆ, 2006 îíû 08-ð ñàðûí áàéäëààð CONCENTRATION OF POLLUTION IN AIR, as of July, 2006 ìã/ì3 mg/m3 Óëààíáààòàð* Äàðõàí-Óóë** Îðõîí** Àãààðûí áîõèðäëûí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä Ulaanbaatar Darhan-Uul Orkhon Indicators of air pollution Õàðóóë Post Õàðóóë Post Õàðóóë Post 1-ð 2-ð 3-ð 4-ð 1-ð 1-ð 2-ð 1st 2nd 3rd 4th 1st 1st 2ndÕ¿õýðëýã Äóíäàæ Average 0.004 0.005 0.002 0.001 0.006 0.003 0.004õèé SO2 Õàìãèéí èõ Maximum 0.014 0.012 0.006 0.005 0.016 0.008 0.012Sulphur ÇÕ-ñ äàâñàí õóâü 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0dioxide SO 2 Exceeding percent of amount of permissibleÀçîòûí äàâõàð Äóíäàæ Average 0.014 0.047 0.011 0.037 0.030 0.031 0.032èñýë NO2 Xàìãèéí èõ Maximum 0.034 0.085 0.017 0.052 0.079 0.055 0.057Nitrogen ÇÕ-ñ äàâñàí õóâü 0.0 72.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0dioxide NO 2 Exceeding percent of amount of permissible Ǻâøººðºãäºõ õýìæýý (ÇÕ)-ã äàðààõü õ¿ñíýãòýýð ¿ç¿¿ëýâ. Amount of permissible 3 3 ìã/ì mg/m Õèìèéí íýãäë¿¿ä Õîíîãèéí äóíäàæ Íýã óäààãèéí Chemical combinations Daily mean Once upon max SO2 0.030 0.500 NO2 0.040 0.085 Òîîñ/Dust 0.150 0.500 CO 3.0 8.0Òàéëáàð: * Óëààíáààòàð õîòûí àãààðûí áîõèðäëûí ìýäýýã õîíîãèéí äóíäæààð ¿ç¿¿ëýâ. ** Äàðõàí -Óóë, Îðõîí àéìãèéí ìýäýýã òóõàéí ¿åèéí õýìæèëòèéí ä¿íãýýð àâàâ.Note: * Ulaanbaatar post - by daily average. **Darhan-Uul, Orkhon aimags post-by measuråment of the particular time. 69
 • 70. Õàâñðàëò1.1 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, îíû ¿íýýð REVENUE OF GENERAL GOVERNMENT, at current prices ñàÿ òºã. mln. tog. 2005 I-VIII 2006 I -VIII Îðëîãûí òºðëóóä Types of revenue Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. % % Plan Actual Plan ActualÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ TOTAL REVENUE AND GRANTS 450 607.8 515 088.8 114.3 705 682.4 762 264.4 108.0 ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ CURRENT REVENUE 449 458.8 512 395.7 114.0 701 712.6 757 142.5 107.9 ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ TAX REVENUE 382 061.2 422 997.4 110.7 557 813.8 642 424.2 115.2 Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Income tax 77 585.8 102 788.9 132.5 191 353.3 232 721.2 121.6 Àæ àõóéí íýãæèéí Corporate income tax 45 776.6 68 182.7 148.9 109 258.8 133 819.4 122.5 Õ¿í àìûí Personal income tax 31 809.2 34 606.1 108.8 82 094.5 98 901.8 120.5 Öàëèí õºëñ áîëîí ò¿¿íòýé Taxes on wages and 27 584.1 28 622.4 103.8 39 555.0 38 685.4 97.8 àäèëòãàõ îðëîãûí òàòâàð salaries Õóâèàðàà àæ àõóé Taxes on self-employment 834.3 1 078.9 129.3 629.0 856.1 136.1 ýðõëýã÷äèéí îðëîãûí òàòâàð Ìàë á¿õèé èðãýäèéí îðëîãûí Taxes of Herdsmen 1 122.6 1 251.8 111.5 1 270.3 1 396.2 109.9 òàòâàð Îðëîãûã òîäîðõîéëîõ Unidentified business áîëîìæã¿é èðãýäèéí òàòâàð revenues 1 463.4 1 557.1 106.4 1 157.4 1 168.0 100.9 Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí Price increase tax of some ºñºëòèéí àëáàí òàòâàð products - - - 36 402.2 53 101.7 145.9 Áóñàä Others 804.8 2 096.0 2.6 * 3 080.6 3 694.4 119.9 Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Social security contributions 56 363.1 56 488.1 100.2 69 004.5 65 666.7 95.2 ªì÷èéí òàòâàð Property taxes 3 824.2 3 871.8 101.2 4 018.6 4 131.1 102.8 Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Taxes on domestic goods & 175 747.1 174 550.4 99.3 198 425.3 225 152.8 113.5 àëáàí òàòâàð services Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí Value added tax 110 576.0 118 637.9 107.3 133 476.3 156 399.6 117.2 òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, on domestic goods & ¿éë÷èëãýýíèé services 36 108.9 44 541.0 123.4 51 826.6 56 086.7 108.2 Èìïîðòûí áàðààíû on imported goods 96 719.5 101 030.9 104.5 112 934.3 121 923.9 108.0 ͪÀÒ-ûí áóöààí îëãîëò VAT - 22 252.4 - 26 934.0 121.0 -31 284.5 -21 610.9 69.1 Îíöãîé àëáàí òàòâàð Excise taxes 55 659.5 48 747.5 87.6 56 068.6 59 950.5 106.9 Äîòîîäûí àðõèíû on domestic alcoholic 16 623.9 13 473.7 81.1 16 650.4 16 570.1 99.5 Äîòîîäûí òàìõèíû on domestic tobacco 2 147.7 4 231.3 197.0 4 818.7 4 796.9 99.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí on fuel and gasoline 19 228.1 14 496.0 75.4 17 273.8 17 850.9 103.3 ò¿ëøíèé on imported alcogolic and Èìïîðòûí àðõè, òàìõèíû 3 877.2 3 236.4 83.5 3 953.9 4 776.2 120.8 tobacco Èìïîðòûí ïèâîíû on imported beer 2 815.8 1 203.3 42.7 1 381.5 1 646.7 119.2 Ñóóäëûí àâòîìàøèíû on vehicles 9 666.8 10 593.2 109.6 10 549.7 13 080.1 124.0 Äîòîîäûí ïèâîíû on domestic beer 1 300.0 1 513.6 116.4 1 440.6 1 229.6 85.4 Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Income of special purposes 9 511.6 7 165.0 75.3 8 880.3 8 802.6 99.1 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí ò¿ëøíèé òàòâàð on fuel and gasoline 5 146.9 2 588.0 50.3 4 168.8 3 917.2 94.0 Àâòîòýýâðèéí áîëîí ººðºº ÿâàã÷ õýðýãñýëèéí òàòâàð on vehicles 4 364.8 4 577.0 104.9 4 711.5 4 885.4 103.7 Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí Taxes on foreign trade 29 969.3 38 378.8 128.1 36 078.2 48 977.2 135.8 îðëîãî Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí Customs duties 29 028.0 35 167.2 121.1 34 524.9 42 508.2 123.1 àëáàí òàòâàð Ýêñïîðòûí ãààëèéí àëáàí Exports duties 941.3 3 211.6 3.4 * 1 553.3 6 469.0 4.2 * òàòâàð Áóñàä òàòâàð Other taxes 38 571.8 46 919.5 121.6 58 933.9 65 775.1 111.6 Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Stamp fees 11 735.0 15 697.9 133.8 17 920.9 27 638.3 154.2 Àøèãò ìàëòìàëûí íººö Royalty 15 722.4 20 283.9 129.0 28 812.1 25 813.4 89.6 àøèãëàñíû òºëáºð Ãàçðûí òºëáºð Land payment 8 482.6 7 291.6 86.0 9 069.1 8 938.5 98.6 Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä, ò¿ëýý Fee on usage of timber 284.3 376.6 132.5 396.2 605.9 152.9 àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû Hunting fee 854.0 1 634.0 191.3 852.3 826.0 96.9 òºëáºð Áóñàä òàòâàð, õóðààìæ Other fees 1 493.4 1 635.5 109.5 1 883.2 1 953.0 103.7 ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ NON-TAX REVENUE 67 397.6 89 398.3 132.6 143 898.8 114 718.4 79.7 Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Dividends 2 937.1 21 906.5 7.5 * 46 157.2 45 019.4 97.5 Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Interest and Fines 7 571.0 10 551.3 139.4 13 061.0 11 002.6 84.2 Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Rent 5 218.2 5 931.6 113.7 2 186.6 2 126.5 97.3 Ãàçðûí òîñíû îðëîãî Oil petroleum 731.7 234.8 948.0 999.6 105.4 Íàâèãàöèéí îðëîãî Navigation fee 9 850.0 9 848.2 100.0 15 050.0 2 392.0 15.9 Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Revenues from budget entities 36 755.8 38 597.8 105.0 62 675.4 50 999.8 81.4 Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî Others 4 333.8 2 328.1 53.7 3 820.5 2 178.4 57.0 ժЪÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ CAPITAL REVENUE 339.0 613.5 181.0 754.8 1 111.9 147.3 Õºðºí㺠õóäàëäñàíû îðëîãî Revenue from immovable assets 339.0 613.5 181.0 754.8 1 111.9 147.3 ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ GRANTS AND TRANSFERS 810.0 2 079.6 2.6 * 3 215.0 4 010.0 124.7 Ãàäààäûí òóñëàìæèéí îðëîãî From foreign Governments 810.0 2 079.6 2.6 * 3 215.0 4 010.0 124.7 * äàõèí * times70
 • 71. Appendix1.2 ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, îíû ¿íýýð REVENUE OF CENTRAL GOVERNMENT, at current prices ñàÿ òºã. mln. tog. 2005 I-VIII 2006 I -VIII Îðëîãûí òºðëóóä Types of revenue Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. % % Plan Actual Plan ActualÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ TOTAL REVENUE AND GRANTS 426 944.5 487 791.8 114.3 673 235.7 725 238.5 107.7 ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ CURRENT REVENUE 411 962.3 472 498.1 114.7 654 099.7 706 428.4 108.0 ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ TAX REVENUE 350 110.7 389 294.5 111.2 515 839.9 597 879.7 115.9 Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Income tax 73 360.6 96 805.1 132.0 185 216.0 225 606.5 121.8 Àæ àõóéí íýãæèéí Corporate income tax 45 776.6 68 182.7 148.9 109 258.8 133 819.4 122.5 Õ¿í àìûí Personal income tax 27 584.1 28 622.4 103.8 75 957.2 91 787.1 120.8 Öàëèí õºëñ áîëîí ò¿¿íòýé Taxes on wages and salaries 27 584.1 28 622.4 103.8 39 555.0 38 685.4 97.8 àäèëòãàõ îðëîãûí òàòâàð Çàðèì á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿íèéí Price increase tax of some ºñºëòèéí àëáàí òàòâàð products - - - 36 402.2 53 101.7 145.9 Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Social security contributions 58 135.1 58 142.9 100.0 71 270.3 67 771.3 95.1 Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Taxes on domestic goods & 163 861.8 162 452.8 99.1 181 545.0 208 098.6 114.6 àëáàí òàòâàð services Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí Value added tax 103 055.5 111 117.3 107.8 121 307.6 144 230.9 118.9 òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, on domestic goods & services 28 588.4 37 020.5 129.5 39 657.8 43 917.9 110.7 ¿éë÷èëãýýíèé Èìïîðòûí áàðààíû on imported goods 96 719.5 101 030.9 104.5 112 934.3 121 923.9 108.0 ͪÀÒ-ûí áóöààí îëãîëò VAT -22 252.4 -26 934.0 121.0 -31 284.5 -21 610.9 69.1 Îíöãîé àëáàí òàòâàð Excise taxes 55 659.5 48 747.5 87.6 56 068.6 59 950.5 106.9 Äîòîîäûí àðõèíû on domestic alcoholic 16 623.9 13 473.7 81.1 16 650.4 16 570.1 99.5 Äîòîîäûí òàìõèíû on domestic tobacco 2 147.7 4 231.3 197.0 4 818.7 4 796.9 99.5 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí on fuel and gasoline 19 228.1 14 496.0 75.4 17 273.8 17 850.9 103.3 ò¿ëøíèé on imported alcogolic and Èìïîðòûí àðõè, òàìõèíû 3 877.2 3 236.4 83.5 3 953.9 4 776.2 120.8 tobacco Èìïîðòûí ïèâîíû on imported beer 2 815.8 1 203.3 42.7 1 381.5 1 646.7 119.2 Ñóóäëûí àâòîìàøèíû on vehicles 9 666.8 10 593.2 109.6 10 549.7 13 080.1 124.0 Äîòîîäûí ïèâîíû on domestic beer 1 300.0 1 513.6 116.4 1 440.6 1 229.6 85.4 Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Income of special purposes 5 146.9 2 588.0 50.3 4 168.8 3 917.2 94.0 Àâòîáåíçèí, äèçåëèéí on fuel and gasoline 5 146.9 2 588.0 50.3 4 168.8 3 917.2 94.0 ò¿ëøíèé òàòâàð Ãàäààä õóäàëäààíû òàòâàðûí Taxes on foreign trade 29 969.3 38 378.8 128.1 36 078.2 48 977.2 135.8 îðëîãî Èìïîðòûí áàðààíû ãààëèéí Customs duties 29 028.0 35 167.2 121.1 34 524.9 42 508.2 123.1 àëáàí òàòâàð Ýêñïîðòûí ãààëèéí àëáàí Exports duties 941.3 3 211.6 3.4 * 1 553.3 6 469.0 4.2 * òàòâàð Áóñàä òàòâàð Other taxes 24 783.8 33 514.8 135.2 41 730.3 47 426.2 113.6 Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Stamp fees 9 480.1 13 138.5 138.6 15 220.1 24 813.2 163.0 Àøèãò ìàëòìàëûí íººö Royalty 14 474.6 18 785.2 129.8 25 668.9 21 836.4 85.1 àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû Hunting fee 829.1 1 591.2 191.9 841.4 776.6 92.3 òºëáºð ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ NON-TAX REVENUE 61 851.6 83 203.6 134.5 138 259.8 108 548.7 78.5 Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Dividends 2 881.0 21 852.0 7.6 * 45 928.0 44 473.7 96.8 Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Interest and Fines 4 228.9 7 075.6 167.3 9 484.8 7 400.1 78.0 Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Rent 4 770.4 5 620.3 117.8 1 750.8 1 756.5 100.3 Ãàçðûí òîñíû îðëîãî Oil petroleum 731.7 234.8 32.1 948.0 999.6 105.4 Íàâèãàöèéí îðëîãî Navigation fee 9 850.0 9 848.2 100.0 15 050.0 2 392.0 15.9 Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Revenues from budget entities 35 570.0 36 817.3 103.5 61 910.9 49 968.0 80.7 Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî Others 3 819.7 1 755.4 46.0 3 187.2 1 558.7 48.9 ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ GRANTS AND TRANSFERS 14 982.2 15 293.7 102.1 19 136.0 18 810.1 98.3 Ãàäààäûí òóñëàìæèéí îðëîãî From foreign Governments 810.0 2 079.6 2.6 * 3 215.0 4 010.0 124.7 Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ òºâëºð¿¿ëñýí From Local Govt to Central Govt 14 172.2 13 214.1 93.2 15 921.0 14 800.1 93.0 îðëîãî * Äàõèí * Times 71
 • 72. Õàâñðàëò1.3 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, îíû ¿íýýð REVENUE OF LOCAL GOVERNMENT, at current prices ñàÿ òºã. mln. tog. 2005 I-VIII 2006 I -VIII Îðëîãûí òºðëóóä Types of revenue Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. % % Plan Actual Plan ActualÍÈÉÒ ÎÐËÎÃÎ, ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÄYÍ TOTAL REVENUE AND GRANTS 44 352.3 46 939.2 105.8 55 442.4 58 739.5 105.9 ÓÐÑÃÀË ÎÐËÎÃÎ CURRENT REVENUE 39 268.6 41 552.4 105.8 49 878.7 52 818.8 105.9 ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÎÐËÎÃÎ TAX REVENUE 33 722.6 35 357.7 104.8 44 239.8 46 649.1 105.4 Îðëîãûí àëáàí òàòâàð Income tax 4 225.1 5 983.8 1.4 * 6 137.3 7 114.8 115.9 Õ¿í àìûí Personal income tax 4 225.1 5 983.8 1.4 6 137.3 7 114.8 115.9 Õóâèàðàà àæ àõóé Taxes on self-employment 834.3 1 078.9 1.3 * 629.0 856.1 136.1 ýðõëýã÷äèéí îðëîãûí òàòâàð Ìàë á¿õèé èðãýäèéí îðëîãûí Taxes of Herdsmen 1 122.6 1 251.8 111.5 1 270.3 1 396.2 109.9 òàòâàð Îðëîãûã òîäîðõîéëîõ Unidentified business 1 463.4 1 557.1 106.4 1 157.4 1 168.0 100.9 áîëîìæã¿é èðãýäèéí òàòâàð revenues Áóñàä Others 804.8 2 096.0 2.6 * 3 080.6 3 694.4 119.9 ªì÷èéí òàòâàð Property taxes 3 824.2 3 871.8 101.2 4 018.6 4 131.1 102.8 Äîòîîäûí áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé Taxes on domestic goods & 11 885.3 12 097.6 101.8 16 880.3 17 054.2 101.0 àëáàí òàòâàð services Íýìýãäñýí ºðòãèéí àëáàí Value added tax 7 520.5 7 520.5 100.0 12 168.8 12 168.8 100.0 òàòâàð Äîòîîäûí áàðàà, on domestic goods & 7 520.5 7 520.5 100.0 12 168.8 12 168.8 100.0 ¿éë÷èëãýýíèé services Òóñãàé çîðèóëàëòûí îðëîãî Income of special purposes 4 364.8 4 577.0 104.9 4 711.5 4 885.4 103.7 Àâòîòýýâðèéí áîëîí ººðºº on vehicles 4 364.8 4 577.0 104.9 4 711.5 4 885.4 103.7 ÿâàã÷ õýðýãñýëèéí òàòâàð Áóñàä òàòâàð Other taxes 13 788.0 13 404.5 97.2 17 203.6 18 349.0 106.7 Óëñûí òýìäýãòèéí õóðààìæ Stamp fees 2 254.9 2 559.5 113.5 2 700.9 2 825.1 104.6 Àøèãò ìàëòìàëûí íººö Royalty 1 247.8 1 498.8 1.2 * 3 143.2 3 977.0 126.5 àøèãëàñíû òºëáºð Ãàçðûí òºëáºð Land payment 8 482.6 7 291.6 86.0 9 069.1 8 938.5 98.6 Îéãîîñ õýðýãëýýíèé ìîä, ò¿ëýý Fee on usage of timber 284.3 376.6 1.3 * 396.2 605.9 152.9 àøèãëàñíû òºëáºð Àãíóóðûí íººö àøèãëàñíû Hunting fee 25.0 42.8 1.7 * 11.0 49.5 4.5 * òºëáºð Áóñàä òàòâàð, õóðààìæ Other fees 1 493.4 1 635.5 109.5 1 883.2 1 953.0 103.7 ÒÀÒÂÀÐÛÍ ÁÓÑ ÎÐËÎÃÎ NON-TAX REVENUE 5 546.0 6 194.7 111.7 5 639.0 6 169.7 109.4 Õóâüöààíû íîãäîë àøèã Dividends 56.1 54.5 97.1 229.2 545.7 2.4 * Õ¿¿, òîðãóóëèéí îðëîãî Interest and Fines 3 342.2 3 475.7 104.0 3 576.2 3 602.4 100.7 Ò¿ðýýñèéí îðëîãî Rent 447.8 311.3 69.5 435.8 370.1 84.9 Òºñºâò ãàçðûí ººðèéí îðëîãî Revenues from budget entities 1 185.8 1 780.6 1.5 * 764.5 1 031.8 135.0 Áóñàä íýð çààãäààã¿é îðëîãî Others 514.1 572.7 111.4 633.3 619.7 97.9 ժЪÍÃÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ CAPITAL REVENUE 339.0 613.5 1.8 * 754.8 1 111.9 147.3 Õºðºí㺠õóäàëäñàíû îðëîãî Revenue from immovable assets 339.0 613.5 1.8 * 754.8 1 111.9 147.3 ÒÓÑËÀÌÆÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ GRANTS AND TRANSFERS 4 744.7 4 773.3 100.6 4 808.8 4 808.8 100.0 Óëñûí òºñ⺺ñ àâñàí ñàíõ¿¿ãèéí From Central Govt to Local Govt 4 744.7 4 773.3 100.6 4 808.8 4 808.8 100.0 äýìæëýã * äàõèí * times72
 • 73. Appendix1.4 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT, at current prices ñàÿ òºã. mln. tog. 2005 I-VIII 2006 I -VIII Çàðëàãûí òºðëóóä Types of expenditure Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. % %% Plan Actual Plan ActualÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ TOTAL EXPENDITURE AND NET 531 642.7 448 045.2 84.3 699 552.6 544 858.3 77.9ÄYÍ LENDING ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË CURRENT EXPENDITURE 395 475.0 358 762.7 90.7 552 426.3 467 230.9 84.6 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Goods and services 249 870.9 224 635.6 89.9 368 437.9 296 043.3 80.4 Öàëèí, õºëñ Wages and salaries 94 229.9 90 752.5 96.3 128 339.1 122 956.3 95.8 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä Purchase of goods and services 155 641.0 133 883.2 86.0 240 098.8 173 086.9 72.1 çàðäàë Ãýðýë öàõèëãààíû çàðäàë Electricity 7 604.5 6 453.1 84.9 8 221.1 6 876.8 83.6 Ò¿ëø õàëààëòûí çàðäàë Heating 24 746.6 22 244.8 89.9 26 823.7 24 202.2 90.2 Òýýâýð øàòàõóóíû çàðäàë Fuel and transportation 11 420.6 11 120.4 97.4 13 909.6 12 947.1 93.1 Øóóäàí õîëáîîíû çàðäàë Communication 3 256.5 3 233.6 99.3 3 735.0 3 388.3 90.7 Öýâýð áîõèð óñíû çàðäàë Water 4 454.5 3 170.3 71.2 5 778.3 4 096.3 70.9 Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí Training expenditure 3 451.3 3 109.4 90.1 4 081.6 3 504.2 85.9 äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Purchase of stationery, effects 2 766.7 3 122.7 112.9 3 235.2 3 710.6 114.7 Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë Purchase of uniforms and 5 516.7 3 094.8 56.1 6 190.3 3 593.2 58.0 àâàõ çàðäàë special clothes Õîîëíû çàðäàë Food 13 791.2 11 742.9 85.1 15 039.9 13 271.7 88.2 Ýìèéí çàðäàë Medicine 10 932.7 10 344.9 94.6 11 275.9 10 912.9 96.8 Óðñãàë çàñâàð Repair 5 492.5 5 141.8 93.6 6 582.6 6 337.1 96.3 Áàéðíû ò¿ðýýñ Rent 1 579.7 1 544.8 97.8 1 552.9 1 416.1 91.2 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä Others 60 627.7 49 559.7 81.7 133 672.8 78 830.4 59.0 çàðäàë Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð Interest payments 16 982.8 12 754.2 75.1 16 360.8 11 576.9 70.8 Ãàäààä çýýëèéí õ¿¿ External 12 525.8 11 220.2 89.6 14 225.8 10 724.6 75.4 Çàñãèéí ãàçðûí ºðèéí áè÷ãèéí õ¿¿ Bank restructuring bonds 1 439.4 498.7 34.6 - - - Áàíêíû çýýë áîëîí áîíäûí õ¿¿ Other domestic 3 017.6 1 035.3 34.3 2 134.9 852.3 39.9 Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Subsidies and transfers 128 621.3 121 372.8 94.4 167 627.6 159 610.7 95.2 Òàòààñ Subsidies to public enterprises 5 342.2 5 526.7 103.5 8 783.1 7 840.0 89.3 Ýð÷èì õ¿÷íèé Energy 3 219.0 3 098.3 96.2 4 964.5 4 522.0 91.1 Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Public transportation 2 123.2 2 428.4 114.4 3 818.7 3 318.0 86.9 Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä Other current transfers 117 372.5 111 164.4 94.7 151 747.9 146 044.7 96.2 Íèéãìèéí äààòãàëûí çàðëàãà Social security fund 86 053.5 85 337.7 99.2 108 876.0 102 921.9 94.5 Õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðëàãà Social assistance fund 29 683.7 24 467.8 82.4 41 871.1 42 448.9 101.4 ͺõºí îëãîâîð Reimbursement 1 099.3 898.9 81.8 900.8 573.9 63.7 Õýëìýãäýãñýäèéí íºõºí îëãîâîð Repression reimbursement 266.7 184.7 69.3 100.0 100.0 100.0 Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã Other current transfers 269.3 275.3 102.2 - - - Áóñàä øèëæ¿¿ëýã other transfers 4 933.1 4 569.0 92.6 5 829.5 5 509.2 94.5 ÎÓÁ-ûí ãèø¿¿íèé To international organizations 973.6 112.7 11.6 1 267.1 216.9 17.1 ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË CAPITAL EXPENDITURE 68 578.4 32 811.2 47.8 115 644.0 56 462.9 48.8 Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð From domestic sources 55 885.3 30 855.1 55.2 110 522.3 51 565.8 46.7 Õºðºí㺠îðóóëàëò Domestic investment 39 336.5 23 375.1 59.4 91 902.1 43 492.7 47.3 Èõ çàñâàðûí çàðäàë Capital Repairs 3 109.0 1 508.4 48.5 4 295.1 2 493.3 58.0 Àâòî çàìûí ñàí Road Fund 7 565.1 3 710.2 49.0 7 412.6 3 527.6 47.6 Ãåîëîãè õàéãóóëûí çàðäàë Geological survey 1 059.0 312.4 29.5 1 412.7 354.6 25.1 Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû áóñàä Forest and other environment àðãà õýìæýý expenditure 1 128.4 667.7 59.2 994.9 446.5 44.9 Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë Commodity stocks 3 687.3 1 281.3 34.7 4 504.8 1 251.2 27.8 Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð Foreign financed 12 693.1 1 956.1 15.4 5 121.7 4 897.1 95.6 ÖÝÂÝÐ ÇÝÝË NET LENDING 67 589.3 56 471.2 83.6 31 482.3 21 164.4 67.2 Ãàäààä çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë On-lent foreign project loans 67 880.1 55 920.6 82.4 42 588.2 29 961.3 70.4 Ñàíõ¿¿ãèéí çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ On-lent foreign Cash loans 5 774.8 - - - - - òºñºë Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë Other lending minus repayments - 6 065.6 550.6 - 9.1 -11 105.9 -8 796.9 79.21.5 ÓËÑÛÍ ÍÝÃÄÑÝÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ YYÑÂÝÐ, îíû ¿íýýð SOURCES TO FINANCING GENERAL GOVERNMENT DEFICIT, at current prices ñàÿ òºã. mln. tog. 2005 I-VIII 2006 I -VIII Ýõ ¿¿ñâýð Sources Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. % %% % Plan Actual Plan ActualÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ FINANCING 81 034.9 - 67 043.7 - -6 129.8 -217 406.1 35.5 *YYÑÂÝÐ Ãàäààä, öýâýð Foreign, net 65 321.9 46 458.5 71.1 31 827.8 21 210.3 66.6 Àøèãëàõ òºñëèéí çýýë Project loans 80 573.2 57 876.7 71.8 47 709.9 34 858.4 73.1 Àøèãëàõ ñàíõ¿¿ãèéí çýýë Cash loans - - - - - - Çýýëèéí ¿íäñýí ºðèéí òºëáºð Amortization - 15 251.3 - 11 418.2 74.9 -15 882.1 -13 648.1 85.9 Äîòîîä, öýâýð Domestic, net 15 713.1 - 113 502.1 - -37 957.5 -238 616.4 6.3 * ªì÷ õóâü÷ëàëûí îðëîãî Privatization receipts 1 440.0 1 936.3 1.3 * 11 150.0 1 001.1 9.0 Çàñãèéí ãàçðûí ºðèéí áè÷èã õóäàëäàí Monetarizing Government restructering àâàõ bonds - 3 000.0 - 14 000.0 4.7 * - - - Óðò õóãàöààò áîíä Long time bond - - 14 575.0 - - 44 535.2 - Ìîíãîë áàíêíû ¿íäñýí ºðèéí òºëáºð Amortization of Bank of Mongolia - -62 117.0 - ÎÓÂ-ûí ñàí, öýâýð IMF, net - 6 294.4 - 6 076.9 96.5 -6 333.7 -6 000.3 94.7 Áàíêíû ñèñòåìýýñ, áóñàä ýõ ¿¿ñâýðýýñ Banking system net credit & other 23 567.4 - 80 786.6 - -42 773.8 -216 035.4 5.1 * 73
 • 74. Õàâñðàëò1.6 ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF CENTRAL GOVERNMENT, at current prices ñàÿ òºã. mln. tog. 2005 I-VIII 2006 I -VIII Çàðëàãûí òºðëóóä Types of expenditure Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. % % Plan Actual Plan ActualÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ ÁÀ ÖÝÂÝÐ ÇÝÝËÈÉÍ TOTAL EXPENDITURE AND NET 507 207.8 423 028.9 83.4 666 146.8 512 239.8 76.9ÄYÍ LENDING ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË CURRENT EXPENDITURE 375 709.5 338 559.8 90.1 526 526.1 440 794.7 83.7 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Goods and services 227 324.5 202 073.6 88.9 341 514.5 268 130.5 78.5 Öàëèí, õºëñ Wages and salaries 87 453.7 84 216.9 96.3 119 738.1 114 409.1 95.5 Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Social security contributions 19 287.4 17 894.4 92.8 26 562.9 24 110.5 90.8 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä Purchase of goods and services 139 870.8 117 856.7 84.3 221 776.4 153 721.4 69.3 çàðäàë Ãýðýë öàõèëãààíû çàðäàë Electricity 7 028.5 6 018.3 85.6 7 669.4 6 413.4 83.6 Ò¿ëø õàëààëòûí çàðäàë Heating 23 072.9 20 719.4 89.8 25 038.9 22 572.1 90.1 Òýýâýð øàòàõóóíû çàðäàë Fuel and transportation 9 989.5 9 533.1 95.4 12 213.2 11 012.4 90.2 Øóóäàí õîëáîîíû çàðäàë Communication 2 567.1 2 567.8 100.0 3 052.8 2 732.6 89.5 Öýâýð áîõèð óñíû çàðäàë Water 4 265.1 3 040.7 71.3 5 582.8 3 958.2 70.9 Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãûí çàðäàë Training expenditure 3 412.0 3 074.5 90.1 4 016.5 3 452.7 86.0 Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Purchase of stationery, effects 2 391.7 2 607.5 109.0 2 760.2 3 147.0 114.0 Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë Purchase of uniforms and àâàõ çàðäàë special clothes 5 455.1 3 056.2 56.0 6 135.8 3 553.7 57.9 Õîîëíû çàðäàë Food 13 692.9 11 641.2 85.0 14 927.5 13 168.2 88.2 Ýìèéí çàðäàë Medicine 10 914.9 10 342.7 94.8 11 274.7 10 911.8 96.8 Óðñãàë çàñâàð Repair 5 001.5 4 561.6 91.2 6 097.6 5 856.0 96.0 Áàéðíû ò¿ðýýñ Rent 1 421.3 1 230.2 86.6 1 445.0 1 350.8 93.5 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä çàðäàë Others 50 658.3 39 463.4 77.9 121 561.9 65 592.3 54.0 Çýýëèéí ¿éë÷èëãýýíèé òºëáºð Interest payments 16 982.8 12 754.2 75.1 16 360.8 11 576.9 70.8 Ãàäààä çýýëèéí õ¿¿ External 12 525.8 11 220.2 89.6 14 225.8 10 724.6 75.4 Çàñãèéí ãàçðûí ºðèéí áè÷ãèéí õ¿¿ Bank restructuring bonds 1 439.4 498.7 34.6 - - - Áàíêíû çýýë áîëîí áîíäûí õ¿¿ Other domestic 3 017.6 1 035.3 34.3 2 134.9 852.3 39.9 Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Subsidies and transfers 131 402.1 123 732.0 94.2 168 650.8 161 087.4 95.5 Òàòààñ Subsidies to public enterprises 3 777.7 3 593.0 92.9 5 533.0 5 190.8 93.8 Ýð÷èì õ¿÷íèé Energy 3 169.0 3 064.4 96.7 4 924.3 4 482.8 91.0 Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Public transportation 608.7 528.6 86.8 608.7 708.0 116.3 Îðîí íóòãèéí òºñºâò ºãºõ To local government 4 744.7 4 773.3 100.6 4 808.8 4 808.8 100.0 ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã Òºñºâ õîîðîíäûí áóñàä Other intergovermental 3 305.3 3 236.0 97.9 3 304.6 3 237.7 98.0 øèëæ¿¿ëýã transfers Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëã¿¿ä Other current transfers 117 372.5 111 164.4 94.7 151 747.9 146 044.7 96.2 Íèéãìèéí äààòãàëûí çàðëàãà Social security fund 86 053.5 85 337.7 99.2 108 876.0 102 921.9 94.5 Õàëàìæèéí ñàíãèéí çàðëàãà Social assistance fund 29 683.7 24 467.8 82.4 41 871.1 42 448.9 101.4 ͺõºí îëãîâîð Reimbursement 1 099.3 898.9 81.8 900.8 573.9 63.7 Õýëìýãäýãñýäèéí íºõºí îëãîâîð Repression reimbursement 266.7 184.7 69.3 100.0 100.0 100.0 Áóñàä óðñãàë øèëæ¿¿ëýã Other current transfers 269.3 275.3 102.2 - - - Áóñàä øèëæ¿¿ëýã other transfers 4 533.8 4 088.6 90.2 5 294.1 4 826.2 91.2 Îëîí óëñûí áàéãóóëëàãûí To international organizations 973.6 112.7 11.6 1 267.1 216.9 17.1 ãèø¿¿íèé ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË CAPITAL EXPENDITURE 63 909.0 27 997.8 43.8 108 138.3 50 280.6 46.5 Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð From domestic sources 51 215.9 26 041.7 50.8 103 016.6 45 383.5 44.1 Õºðºí㺠îðóóëàëò Domestic investment 36 180.2 20 469.8 56.6 87 449.1 39 190.9 44.8 Èõ çàñâàðûí çàðäàë Capital Repairs 3 109.0 1 508.4 48.5 4 295.1 2 493.3 58.0 Àâòî çàìûí ñàí Road Fund 6 052.0 1 802.1 29.8 4 360.0 1 647.1 37.8 Ãåîëîãè õàéãóóëûí çàðäàë Geological survey 1 059.0 312.4 29.5 1 412.7 354.6 25.1 Îéæóóëàëò, áàéãàëü îð÷íû áóñàä Forest and other environment àðãà õýìæýý expenditure 1 128.4 667.7 59.2 994.9 446.5 44.9 Óëñûí íººö á¿ðä¿¿ëýõ çàðäàë Commodity stocks 3 687.3 1 281.3 34.7 4 504.8 1 251.2 27.8 Ãàäààä ýõ ¿¿ñâýðýýð Foreign financed 12 693.1 1 956.1 15.4 5 121.7 4 897.1 95.6 ÖÝÂÝÐ ÇÝÝË NET LENDING 67 589.3 56 471.2 83.6 31 482.3 21 164.4 67.2 Ãàäààä çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ òºñºë On-lent foreign project loans 67 880.1 55 920.6 82.4 42 588.2 29 961.3 70.4 Ñàíõ¿¿ãèéí çýýëýýð ñàíõ¿¿æèõ On-lent foreign Cash loans 5 774.8 - - - - - òºñºë Ýðãýæ òºëºãäºõ öýâýð çýýë Other lending minus repayments - 6 065.6 550.6 - 9.1 -11 105.9 -8 796.9 79.21.7 ÓËÑÛÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ YYÑÂÝÐ, îíû ¿íýýð SOURCES TO FINANCING CENTRAL GOVERNMENT DEFICIT, at current prices ñàÿ òºã. mln. tog. 2005 I-VIII 2006 I -VIII Ýõ ¿¿ñâýð Sources Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. % % Plan Actual Plan ActualÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ FINANCING 80 263.3 - 64 763.0 - -7 088.9 -212 998.7 30.0 *YYÑÂÝÐ Ãàäààä, öýâýð Foreign, net 65 321.9 46 458.5 71.1 31 827.8 21 210.3 66.6 Äîòîîä, öýâýð Domestic, net 14 941.5 - 111 221.5 - -38 916.7 -234 209.0 6.0 * * äàõèí * times74
 • 75. Appendix1.8 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, îíû ¿íýýð EXPENDITURE OF LOCAL GOVERNMENT, at current prices ñàÿ òºã. mln. tog. 2005 I-VIII 2006 I -VIII Çàðëàãûí òºðëóóä Types of expenditure Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. % % Plan Actual Plan ActualÍÈÉÒ ÇÀÐËÀÃÀ TOTAL EXPENDITURE 45 123.9 44 658.5 99.0 56 401.6 54 332.0 96.3 ÓÐÑÃÀË ÇÀÐÄÀË CURRENT EXPENDITURE 40 454.5 39 845.1 98.5 48 895.9 48 149.7 98.5 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé çàðäàë Goods and services 24 318.5 24 216.9 99.6 29 189.3 30 017.5 102.8 Öàëèí, õºëñ Wages and salaries 6 776.2 6 535.6 96.4 8 600.9 8 547.3 99.4 Íèéãìèéí äààòãàëûí øèìòãýë Social security contributions 1 772.1 1 654.8 90.1 2 265.9 2 104.6 92.9 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä Purchase of goods and services 15 770.2 16 026.5 101.6 18 322.5 19 365.6 105.7 çàðäàë Ãýðýë öàõèëãààíû çàðäàë Electricity 576.0 434.8 79.3 551.7 463.5 84.0 Ò¿ëø õàëààëòûí çàðäàë Heating 1 673.6 1 525.5 91.1 1 784.8 1 630.1 91.3 Òýýâýð øàòàõóóíû çàðäàë Fuel and transportation 1 431.1 1 587.3 110.9 1 696.4 1 934.6 114.0 Øóóäàí õîëáîîíû çàðäàë Communication 689.4 665.8 96.6 682.2 655.8 96.1 Öýâýð áîõèð óñíû çàðäàë Water 189.5 129.6 68.4 195.5 138.0 70.6 Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí Training expenditure 39.3 34.9 110.0 65.1 51.5 79.2 äàäëàãûí çàðäàë Ýä õîãøèë àâàõ çàðäàë Purchase of stationery, effects 375.0 515.2 137.4 475.0 563.5 118.6 Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë Purchase of uniforms and àâàõ çàðäàë special clothes 61.6 38.6 62.7 54.5 39.5 72.4 Õîîëíû çàðäàë Food 98.3 101.7 103.4 112.4 103.4 92.0 Ýìèéí çàðäàë Medicine 17.8 2.2 69.5 1.1 1.1 95.5 Óðñãàë çàñâàð Repair 490.9 580.2 118.2 485.0 481.2 99.2 Áàéðíû ò¿ðýýñ Rent 158.4 314.6 286.1 107.8 65.3 60.6 Áàðàà, ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä Others 9 969.4 10 096.3 101.3 12 110.9 13 238.1 109.3 çàðäàë Òàòààñ áà øèëæ¿¿ëýã Subsidies and transfers 16 136.0 15 628.2 96.9 19 706.6 18 132.3 92.0 Òàòààñ Subsidies to public enterprises 1 564.5 1 933.8 123.6 3 250.2 2 649.2 81.5 Ýð÷èì õ¿÷íèé Energy 50.0 33.9 67.8 40.2 39.2 97.6 Õîòûí íèéòèéí òýýâðèéí Public transportation 1 514.5 1 899.9 125.4 3 210.0 2 610.0 81.3 Òºñºâ õîîðîíäûí áóñàä Other intergovermental 14 172.2 13 214.1 93.2 15 921.0 14 800.1 93.0 øèëæ¿¿ëýã transfers Áóñàä øèëæ¿¿ëýã other transfers 399.3 480.3 120.3 535.5 683.0 127.5 ժЪÍÃÈÉÍ ÇÀÐÄÀË CAPITAL EXPENDITURE 4 669.4 4 813.4 103.1 7 505.6 6 182.3 82.4 Äîòîîä ýõ ¿¿ñâýðýýð From domestic sources 4 669.4 4 813.4 103.1 7 505.6 6 182.3 82.4 Õºðºí㺠îðóóëàëò Domestic investment 3 156.3 2 905.3 92.0 4 453.0 4 301.8 96.6 Àâòî çàìûí ñàí Road Fund 1 513.1 1 908.2 126.1 3 052.6 1 880.5 61.61.9 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ YYÑÂÝÐ, îíû ¿íýýð SOURCES TO FINANCING LOCAL GOVERNMENT DEFICIT, at current prices ñàÿ òºã. mln. tog. 2005 I-VIII 2006 I -VIII Ýõ ¿¿ñâýð Sources Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. % % Plan Actual Plan ActualÀËÄÀÃÄËÛà ÑÀÍÕYYÆYYËÝÕ ÝÕ FINANCING 771.6 - 2 280.7 - 1 094.3 -4 407.4 -YYÑÂÝÐ Äîòîîä, öýâýð Domestic, net 771.6 - 2 280.7 - 1 094.3 -4 407.4 - ªì÷ õóâü÷ëàëûí îðëîãî Privatization receipts - 1 936.3 - - - - Áóñàä ýõ ¿¿ñâýðýýñ Non-banking system 771.6 - 4 217.0 - 1 094.3 -4 407.4 - * äàõèí * times 75
 • 76. Õàâñðàëò1.10 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÎÐËÎÃÎ, îíû ¿íýýð, àéìàã, íèéñëýëýýð REVENUE OF LOCAL GOVERNMENT, at current prices, by aimag and the Capital ñàÿ òºã. mln. tog. Íèéò îðëîãî Óëñûí òºñ⺺ñ îëãîæ áàéãàà Àéìàã, Îðëîãî ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã íèéñëýë Total revenue Revenue Grants from Central Govt Aimag and 2005 I-VIII 2006 I -VIII 2005 I-VIII 2006 I -VIII 2005 I-VIII 2006 I -VIII the Capital Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan ActualÄ¿í Total 44 352.3 46 939.2 55 442.4 58 739.5 39 607.6 42 165.9 50 633.6 53 930.7 4 744.7 4 773.3 4 808.8 4 808.8ÀÐ/AR 871.4 954.1 1 196.5 1 278.4 651.1 733.7 885.8 967.7 220.4 220.4 310.7 310.7Áª/BO 729.2 776.1 901.8 951.1 506.0 552.9 664.0 713.3 223.2 223.2 237.8 237.8ÁÕ/BKH 927.2 972.6 1 232.3 1 269.4 524.4 569.7 764.5 801.6 402.9 402.9 467.8 467.8ÁÓ/BU 1 242.6 1 353.3 1 559.9 1 651.1 1 242.6 1 353.3 1 559.9 1 651.1 - - - -ÃÎ/GO 860.0 901.5 1 223.8 1 222.8 402.0 443.5 631.0 630.0 458.0 458.0 592.8 592.8ÄÎ/DO 1 112.1 1 351.5 1 551.9 1 686.7 1 112.1 1 351.5 1 551.9 1 686.7 - - - -ÄÄ/DD 617.7 656.7 918.2 961.4 612.1 651.1 888.2 931.4 5.6 5.6 30.0 30.0ÄÓ/DU 778.3 827.7 845.5 876.3 352.6 402.0 494.1 524.9 425.7 425.7 351.4 351.4ÇÀ/ZA 905.1 994.4 1 184.3 1 324.5 518.2 607.5 668.3 808.4 386.9 386.9 516.0 516.0ªÂ/OV 1 048.2 1 082.1 1 318.3 1 345.1 677.8 711.6 875.8 902.6 370.4 370.4 442.5 442.5ªÌ/OM 858.5 1 108.4 2 177.5 2 087.0 646.8 896.7 2 177.5 2 087.0 211.7 211.7 - -ѯ/SU 753.0 780.7 835.1 2 125.8 393.4 421.1 835.1 2 125.8 359.6 359.6 - -ÑÝ/SE 998.5 1 087.1 1 307.8 1 438.2 977.1 1 065.7 1 257.8 1 388.2 21.4 21.4 50.0 50.0Òª/TO 1 508.4 1 556.5 1 678.4 1 922.1 1 221.0 1 269.1 1 304.2 1 547.9 287.4 287.4 374.3 374.3ÓÂ/UV 886.5 931.7 1 082.0 1 122.2 434.5 479.7 579.4 619.5 451.9 451.9 502.7 502.7ÕÎ/KHO 960.4 969.5 1 194.4 1 239.2 599.2 608.4 807.2 852.0 361.2 361.2 387.2 387.2Õª/KHS 1 021.7 1 086.8 1 263.6 1 361.8 878.4 914.9 1 137.0 1 235.2 143.3 171.9 126.6 126.6ÕÝ/KHE 843.6 914.0 1 193.7 1 188.9 526.8 597.2 817.2 812.4 316.8 316.8 376.5 376.5ÄÀ/DA 1 132.5 1 071.2 1 587.2 1 627.8 1 132.5 1 071.2 1 587.2 1 627.8 - - - -ÓÁ/UB 20 214.9 21 168.4 24 850.3 24 220.1 20 214.9 21 168.4 24 850.3 24 220.1 - - - -ÎÐ/OR 5 742.6 6 016.5 5 949.6 7 387.8 5 742.6 6 016.5 5 949.6 7 387.8 - - - -ÃÑ/GS 339.8 378.6 390.2 452.1 241.4 280.1 347.5 409.4 98.5 98.5 42.7 42.71.11 ÎÐÎÍ ÍÓÒÃÈÉÍ ÒªÑÂÈÉÍ ÇÀÐËÀÃÀ, îíû ¿íýýð, àéìàã, íèéñëýëýýð EXPENDITURE OF LOCAL GOVERNMENT, at current prices, by aimag and the Capital ñàÿ òºã. mln. tog. Íèéò çàðëàãà Îðîí íóòãèéí òºñ⺺ñ óëñûí òºñºâò Àéìàã, Îðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà òºâëºð¿¿ëýõ îðëîãî íèéñëýë Total expenditure Local government expenditure Grants to Central Govt Aimag and the Capital 2005 I-VIII 2006 I -VIII 2005 I-VIII 2006 I -VIII 2005 I-VIII 2006 I -VIII Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. Òºë. ÿéö. Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan Actual Plan ActualÄ¿í Total 45 123.9 44 658.5 56 401.6 54 332.0 30 951.7 31 444.4 40 480.5 39 531.9 14 172.2 13 214.1 15 921.0 14 800.1ÀÐ/AR 797.5 781.9 1 032.1 1 017.6 797.5 781.9 1 032.1 1 017.6 - - - -Áª/BO 747.0 715.8 835.5 884.6 747.0 715.8 835.5 884.6 - - - -ÁÕ/BKH 847.2 786.4 1 151.9 1 110.5 847.2 786.4 1 151.9 1 110.5 - - - -ÁÓ/BU 1 375.5 1 253.5 1 476.8 1 516.6 850.5 953.5 1 113.4 1 336.6 525.0 300.0 363.4 180.0ÃÎ/GO 944.9 900.5 1 057.4 1 060.9 944.9 900.5 1 057.4 1 060.9 - - - -ÄÎ/DO 1 112.1 1 117.4 1 601.9 1 572.2 981.4 1 006.2 1 271.9 1 296.3 130.7 111.2 330.0 275.9ÄÄ/DD 628.8 670.9 888.0 928.2 628.8 670.9 888.0 928.2 - - - -ÄÓ/DU 771.0 724.2 797.5 828.4 771.0 724.2 797.5 828.4 - - - -ÇÀ/ZA 872.2 914.8 1 089.3 1 235.9 872.2 914.8 1 089.3 1 235.9 - - - -ªÂ/OV 1 048.2 1 033.8 1 318.3 1 285.6 1 048.2 1 033.8 1 318.3 1 285.6 - - - -ªÌ/OM 1 015.4 1 118.7 2 036.3 1 987.3 1 015.4 1 118.7 1 056.8 1 772.4 - - 979.5 214.9ѯ/SU 753.0 691.4 843.1 1 260.3 753.0 691.4 835.1 1 260.3 - - 8.0 -ÑÝ/SE 879.7 949.7 1 240.7 1 357.6 879.7 949.7 1 229.8 1 357.6 - - 10.8 -Òª/TO 1 401.5 1 609.9 1 664.0 1 896.2 1 401.5 1 609.9 1 664.0 1 896.2 - - - -ÓÂ/UV 886.3 834.7 1 081.2 1 023.2 886.3 834.7 1 081.2 1 023.2 - - - -ÕÎ/KHO 960.4 933.1 1 194.4 1 231.8 960.4 933.1 1 194.4 1 231.8 - - - -Õª/KHS 1 050.3 1 059.8 1 297.0 1 312.4 1 050.3 1 059.8 1 297.0 1 312.4 - - - -ÕÝ/KHE 834.6 801.2 1 135.5 1 127.0 834.6 801.2 1 135.5 1 127.0 - - - -ÄÀ/DA 1 132.5 991.5 1 607.6 1 623.4 934.3 793.3 1 318.4 1 334.1 198.2 198.2 289.3 289.3ÓÁ/UB 20 595.9 21 659.7 26 128.8 23 489.1 11 682.6 12 746.4 17 198.8 14 659.1 8 913.3 8 913.3 8 930.0 8 830.0ÎÐ/OR 6 114.3 4 766.3 6 508.0 6 214.4 1 709.4 1 074.9 1 498.0 1 204.4 4 404.9 3 691.4 5 010.0 5 010.0ÃÑ/GS 355.7 343.3 416.4 369.1 355.7 343.3 416.4 369.1 - - - -76
 • 77. Ìîíãîë Óëñûí ¯íäýñíèé Ñòàòèñòèêèéí Ãàçàðò õýâëýâ. Printed by the National Statistical Office of Mongolia. Õàÿã : Address :Çàñãèéí Ãàçðûí III áàéð, ªðºº-319 Government Building III, Room-319 Óëààíáààòàð - 20à, Ìîíãîë Óëñ Ulaanbaatar - 20a, Mongolia Èíòåðíåò: http://www.nso.mn Internet: http://www.nso.mn E-mail : nso@magicnet.mn E-mail : nso@magicnet.mn Ôàêñ: (976-11)-324518 Fax: (976-11)-324518 Óòàñ : 322424 Phone : 322424