Δ5. Η Θράκθ, θ Μικρά Αςία και ο Πόντοσ, ακμαία ελλθνικά κζντρα 1. Τι γνωρίηουμε για το πρωτόκολλο του Λονδίνου και γιατί ο...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Δ5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα

7,240 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,240
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6,319
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Δ5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα

  1. 1. Δ5. Η Θράκθ, θ Μικρά Αςία και ο Πόντοσ, ακμαία ελλθνικά κζντρα 1. Τι γνωρίηουμε για το πρωτόκολλο του Λονδίνου και γιατί οι Έλλθνεσ δεν ιταν και τόςο ικανοποιθμζνοι μ’ αυτό; Το 1830 ςτο Λονδίνο οι Μεγάλεσ δυνάμεισ αναγνώριςαν τθν ανεξαρτθςία τουελλθνικοφ κράτουσ. Ωςτόςο οι Έλλθνεσ κα ικελα περιςςότερα γιατί ςτα ςφνορα του νζουκράτουσ δε μπικαν περιοχζσ όπου ζμεναν πολλοί Έλλθνεσ (π.χ Θράκθ, Μακεδονία,περιοχζσ ςτα παράλια τθσ Μικρά Αςίασ, Πόντοσ, Καππαδοκία κ.α) .2. Πώσ ιταν θ οργάνωςθ των περιοχών τθσ Θράκθσ, τθσ Μικρά Αςίασ και του Πόντου; Ηγζτθσ ιταν ο τοπικόσ μθτροπολίτθσ. Τθ διοίκθςθ είχαν αναλάβει δθμογζροντεσ που εκλζγονταν. Υπιρχαν οι ζφοροι που ιταν υπεφκυνοι για τθν εκπαίδευςθ και Επιτροπζσ των ναών. Αργότερα εκεί πιγαν και Έλλθνεσ πρόξενοι και εμπορικοί αντιπρόςωποι, οι οποίοι μαηί με τουσ κλθρικοφσ φρόντιηαν για τα ςυμφζροντα των κατοίκων.3. Τι είδουσ ανάπτυξθ ςυναντοφμε ςτισ περιοχζσ αυτζσ εκείνθ τθν εποχι; Ανζπτυξαν ςθμαντικι οικονομικι, εκπαιδευτικι και πολιτιςτικι δραςτθριότθτα. Πιο ςυγκεκριμζνα: Στθν Κωνςταντινοφπολθ είχε ιδρυκεί το 1836 θ «Κεντρικι Εκκλθςιαςτικι και Πνευματικι Επιτροπι», που φρόντιζε μα τυπώνονται βιβλία για τθν εκπαίδευςθ, προωκοφςε τθ ςυςτθματικι καλλιζργεια τθσ ελλθνικισ γλώςςασ και ίδρυε Αρρεναγωγεία για τα αγόρια και Παρκεναγωγεία για τα κορίτςια. Στθ Θράκθ ανζπτυξαν ζντονθ οικονομικι δραςτθριότθτα με τισ εξαγωγζσ προϊόντων όπωσ το ςιτάρι από τθν Ξάνκθ παρά τισ δυςκολίεσ που αντιμετώπιηαν. (όπωσ επιδθμίεσ, πόλεμοι, εξιςλαμιςμοί, εκβουλγαριςμοί κ.λπ.) Στισ περιοχζσ του Πόντου και τθσ Μικρά Αςίασ αναπτφχκθκε το εμπόριο, θ ναυτιλία και τα γράμματα. Τότε ιδρφκθκαν ξακουςτά ςχολεία όπωσ θ Ευαγγελικι Σχολι τθσ Σμφρνθσ και το Φροντιςτιριο τθσ Τραπεηοφντασ. Οι κάτοικοι τθσ Καππαδοκίασ αναπτφχκθκαν και αυτοί. Μάλιςτα τφπωναν βιβλία ςτα καραμανλίδικα, ςτθν τουρκικι δθλαδι γλώςςα αλλά με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ.

×