Δ5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Δ5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα

 • 6,465 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
6,465
On Slideshare
1,232
From Embeds
5,233
Number of Embeds
37

Actions

Shares
Downloads
25
Comments
0
Likes
0

Embeds 5,233

http://1dimagdim.blogspot.gr 2,545
http://silegga.blogspot.gr 1,888
http://www.e-daskalos.com 184
http://1dimnikaias.blogspot.gr 150
http://anemvni12.blogspot.gr 140
http://1dimagdim.blogspot.com 115
http://planitisekti.blogspot.gr 50
http://silegga.blogspot.com 40
http://1dimnikaias.blogspot.com 29
http://1dimagdim.blogspot.fr 18
http://www.1dimnikaias.blogspot.gr 12
http://www.1dimagdim.blogspot.gr 11
http://webcache.googleusercontent.com 7
http://1dimagdim.blogspot.ru 5
http://www.planitisekti.blogspot.gr 4
http://1dimagdim.blogspot.co.uk 3
http://1dimagdim.blogspot.ca 3
http://1dimnikaias.blogspot.ru 3
http://www.silegga.blogspot.gr 3
http://anemvni12.blogspot.com 3
http://planitisekti.blogspot.com 3
http://1dimagdim.blogspot.de 2
http://1dimagdim.blogspot.se 1
http://1dimagdim.blogspot.co.at 1
http://1dimagdim.blogspot.com.ar 1
http://www.google.gr 1
http://1dimagdim.blogspot.it 1
https://www.blogger.com 1
https://planitisekti.blogspot.com 1
http://silegga.blogspot.in 1
http://feeds.feedburner.com 1
http://1dimnikaias.blogspot.co.uk 1
http://silegga.blogspot.de 1
http://translate.googleusercontent.com 1
http://2083659269647992063_3518ee4c1166cbf2c502e58f0ad95e2389b68f0a.blogspot.com 1
http://1dimagdim.blogspot.be 1
http://1dimagdim.blogspot.com.es 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Δ5. Η Θράκθ, θ Μικρά Αςία και ο Πόντοσ, ακμαία ελλθνικά κζντρα 1. Τι γνωρίηουμε για το πρωτόκολλο του Λονδίνου και γιατί οι Έλλθνεσ δεν ιταν και τόςο ικανοποιθμζνοι μ’ αυτό; Το 1830 ςτο Λονδίνο οι Μεγάλεσ δυνάμεισ αναγνώριςαν τθν ανεξαρτθςία τουελλθνικοφ κράτουσ. Ωςτόςο οι Έλλθνεσ κα ικελα περιςςότερα γιατί ςτα ςφνορα του νζουκράτουσ δε μπικαν περιοχζσ όπου ζμεναν πολλοί Έλλθνεσ (π.χ Θράκθ, Μακεδονία,περιοχζσ ςτα παράλια τθσ Μικρά Αςίασ, Πόντοσ, Καππαδοκία κ.α) .2. Πώσ ιταν θ οργάνωςθ των περιοχών τθσ Θράκθσ, τθσ Μικρά Αςίασ και του Πόντου; Ηγζτθσ ιταν ο τοπικόσ μθτροπολίτθσ. Τθ διοίκθςθ είχαν αναλάβει δθμογζροντεσ που εκλζγονταν. Υπιρχαν οι ζφοροι που ιταν υπεφκυνοι για τθν εκπαίδευςθ και Επιτροπζσ των ναών. Αργότερα εκεί πιγαν και Έλλθνεσ πρόξενοι και εμπορικοί αντιπρόςωποι, οι οποίοι μαηί με τουσ κλθρικοφσ φρόντιηαν για τα ςυμφζροντα των κατοίκων.3. Τι είδουσ ανάπτυξθ ςυναντοφμε ςτισ περιοχζσ αυτζσ εκείνθ τθν εποχι; Ανζπτυξαν ςθμαντικι οικονομικι, εκπαιδευτικι και πολιτιςτικι δραςτθριότθτα. Πιο ςυγκεκριμζνα: Στθν Κωνςταντινοφπολθ είχε ιδρυκεί το 1836 θ «Κεντρικι Εκκλθςιαςτικι και Πνευματικι Επιτροπι», που φρόντιζε μα τυπώνονται βιβλία για τθν εκπαίδευςθ, προωκοφςε τθ ςυςτθματικι καλλιζργεια τθσ ελλθνικισ γλώςςασ και ίδρυε Αρρεναγωγεία για τα αγόρια και Παρκεναγωγεία για τα κορίτςια. Στθ Θράκθ ανζπτυξαν ζντονθ οικονομικι δραςτθριότθτα με τισ εξαγωγζσ προϊόντων όπωσ το ςιτάρι από τθν Ξάνκθ παρά τισ δυςκολίεσ που αντιμετώπιηαν. (όπωσ επιδθμίεσ, πόλεμοι, εξιςλαμιςμοί, εκβουλγαριςμοί κ.λπ.) Στισ περιοχζσ του Πόντου και τθσ Μικρά Αςίασ αναπτφχκθκε το εμπόριο, θ ναυτιλία και τα γράμματα. Τότε ιδρφκθκαν ξακουςτά ςχολεία όπωσ θ Ευαγγελικι Σχολι τθσ Σμφρνθσ και το Φροντιςτιριο τθσ Τραπεηοφντασ. Οι κάτοικοι τθσ Καππαδοκίασ αναπτφχκθκαν και αυτοί. Μάλιςτα τφπωναν βιβλία ςτα καραμανλίδικα, ςτθν τουρκικι δθλαδι γλώςςα αλλά με ελλθνικοφσ χαρακτιρεσ.