Δ2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α' - Χαρίλαος Τρικούπης

 • 2,723 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,723
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14

Actions

Shares
Downloads
23
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Δ2. Η βαςιλεία του Γεωργίου Α’ – ο Χαρίλαοσ Τρικοφπησ Είδαμε ότι το 1862 ο Όκωνασ με τθ γυναίκα του, μετά τθν επανάςταςθ τθσ Γ’ Σεπτεμβρίου , εξαναγκάςτθκε να φφγει . 1. Τι ςυνζβη μετά την αναχώρηςη του Όθωνα; Το 1863 ο πρίγκιπασ τθσ Δανίασ Γεϊργιοσ Γκλφξμπουργκ ανακθρφςςεται βαςιλιάσ των Ελλινων. Επίςθσ τότε θ Αγγλία (1864) παραχωρεί τα Επτάνθςα ωσ δϊρο ςτο νζο βαςιλιά. Τον ίδιο χρόνο ψθφίηεται και το νζο ςφνταγμα που περιορίηει τθ δφναμθ του βαςιλιά και αναγνωρίηει τθν ελευκερία του τφπου. Επίςθσ, βελτιϊνει τθν προςταςία των ατομικϊν ελευκεριϊν και κακιερϊνει ωσ πολίτευμα τθ βαςιλευόμενη δημοκρατία. Εκτόσ από τα Επτάνθςα, ενςωματϊκθκε ςτο ελλθνικό κράτοσ θ Θεςςαλία (1881) κακϊσ και ο νομόσ τθσ Άρτασ, με αποτζλεςμα να αυξθκεί ο πλθκυςμόσ αλλά και οι καλλιεργιςιμεσ εκτάςεισ. 2. Λίγα λόγια για το Χαρίλαο Τρικοφπη και το ζργο του. Ο Τρικοφπθσ ιταν νομικόσ και διπλωμάτθσ. Ζγινε υπουργόσ και αργότερα πρωκυπουργόσ τθσ χϊρασ. Δεν ενκάρρυνε τα ζνοπλα επαναςτατικά κινιματα ςτισ περιοχζσ τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ που κατοικοφςαν υπόδουλοι Ζλλθνεσ, γιατί ιξερε ότι οι ελλθνικζσ δυνάμεισ δεν ιταν τόςο ιςχυρζσ και προτίμθςε να τονϊςει τθν ελλθνικότθτα αυτϊν τωνπεριοχών ιδρφοντασ ςχολεία και εκκλθςίεσ. Ο Τρικοφπθσ ενίςχυςε τθ δθμοκρατία και αςχολικθκε κυρίωσ με τθν οργάνωςθ του κράτουσ. Πραγματοποίθςε ςθμαντικά ζργα για τον εκςυγχρονιςμό τθσ χϊρασ, όπωσ: o θ διάνοιξθ τθσ διϊρυγασ τθσ Κορίνκου και o θ αποξιρανςθ τθσ λίμνησ Κωπαΐδασ, o παίρνοντασ δάνεια και από το εξωτερικό βελτίωςε τισ ςυγκοινωνίεσ με τθν καταςκευι οδικοφ και ςιδθροδρομικοφ δικτφου.3. Τι ςημαίνει πτωχεφω; Λίγα λόγια για την πτώχευςη τησ Ελλάδασ. Πτωχεφω ςθμαίνει ότι τα ζςοδα μου δε φτάνουν για να εξοφλιςω όςα χρωςτάω. Η Ελλάδαείχε δανειςτεί μεγάλα ποςά και οι φόροι δεν ςυλλζγονταν ςωςτά, τα ζξοδα του κράτουσ ιτανπεριςςότερα από τα ζςοδα. Το 1893 ο Τρικοφπθσ κιρυξε πτϊχευςθ και λίγο αργότερα θ χϊραδζχτθκε Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, προκειμζνου να πλθρωκεί το υπζρογκο δθμόςιο χρζοσ τθσ.
 • 2. Ο Χαρίλαοσ Τρικοφπθσ άφθςε τθν τελευταία του πνοι ςτο γαλλικό κζρετρο ςτισ 30 Μαρτίου1896, τθν ϊρα που θ ελλθνικι πρωτεφουςα φιλοξενοφςε τουσ Α Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ. ηο παναθηναϊκό ζηάδιο ηην πρώηη ημέρα ηων Ολυμπιακών αγώνων(5/4/1896), η εκκίνηζη ηου δρόμου ηων 100 μ. και ηο ποδηλαηοδρόμιο ηου νέου Φαλήρου Ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ προκάλεςε ςτον ελλθνικό λαό θ νίκθ του Σπφρου Λοφθ ςτο Μαρακϊνιο δρόμο