แบบประเมินโครงการ

1,226 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบประเมินโครงการ

  1. 1. แบบประเมิ น โครงการ ประจำ า ปี ก ารศึ ก ษา 2554 โรงเรี ย นดงมะไฟพิ ท ยาคม อำ า เภอทรายมู ล จั ง หวั ด ยโสธร1. ชื่อโครงการ ............................………………………………………………………………………………………………..……….2. กลุ่มงาน ............................………………………………… งาน……………………………………………………..……….3. ระยะเวลาดำาเนินโครงการ เริ่มต้น ………………..…………………….สิ้นสุด ……………………………..………….4. ผู้รับผิดชอบโครงการ ……………………………..…………………………………………………….…………………………………5. ผลการดำาเนินการโครงการ 5.1 ด้านปัจจัย 5.1.1 ระยะเวลาดำาเนินการ ( ) ตรงตามที่กำาหนดในแผน ( ) เร็วกว่าที่กำาหนดในแผน( ) ช้ากว่าที่กำาหนดในแผน 5.1.2 สถานที่ที่ใช้ดำาเนินการมีความเหมาะสม ( ) มาก ( ) ปานกลาง ( )น้อย 5.1.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการดำาเนินการจริง ( ) เหมาะสม ( ) ไม่เหมาะสมเพราะ……………………………………………………………………………….…………………. 5.1.4 จำานวนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินการ ( ) มีเพียงพอ ( ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ 5.1.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินการ ( ) ดีมาก ( ) พอใช้( ) ต้องปรับปรุง 5.1.6 จำานวนของบุคลากรหรือผู้ดำาเนินงาน ( ) มากเกินไป ( ) เพียงพอ( ) น้อยเกินไป 5.1.7 ความร่วมมือในการดำาเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง ( ) ได้รับความร่วมมือดีมาก ( ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร ( ) ได้รับความร่วมมือน้อย 5.1.8 การใช้จ่ายงบประมาณ ( ) มากกว่างบประมาณที่กำาหนดไว้ในแผน ( ) พอดีกับงบประมาณที่กำาหนดไว้ในแผน ( ) น้อยกว่างบประมาณที่กำาหนดไว้ในแผน 5.2 ด้านผลการดำาเนินงาน 5.2.1 ผลสัมฤทธิของโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำาหนด ์ไว้ ( ) สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ ์ ( ) สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ ์ ( ) ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์เพราะ……………………………………………………………………………… 5.2.2 ผลการดำาเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ ( ) สูงกว่าเป้าหมาย ( ) เท่ากับเป้าหมาย( ) ตำ่ากว่าเป้าหมาย 5.2.3 ผลการดำาเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ ( ) พอใจมาก ( ) พอใจ () ยังต้องปรับปรุง 5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ( ) 5.3.1 โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของโรงเรียน ( ) 5.3.2 โครงการไม่สามารถตอบสนองนโยบาย / มาตรฐานการศึกษาที่ระบุไว้ในแผน
  2. 2. ( ) 5.3.3 ขาดการประสานงานระหว่างคณะดำาเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง ( ) 5.3.4 ขันตอนการปฏิบัติงานของโครงการไม่เป็นไปตามที่ ้กำาหนดไว้ในแผน ( ) 5.3.5 กิจกรรมของโครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ ได้แก่กิจกรรม… ………………………………………………………………………………… …..… …… ..………… สาเหตุเพราะ… ………………………………………………………………………………… .… ……………………. ( ) 5.3.6 ขั้นตอนการใช้เงินงบประมาณ เงินบำารุงการศึกษาและเงินอื่น ๆ ล่าช้า หรือไม่ได้ตรงตามแผน ล่าช้าหรือไม่ได้ตามแผน สาเหตุเพราะ… ……… .....… ………………………….… ………………………………….…… …… ( ) 5.3.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการดำาเนินโครงการ (ถ้ามีโปรดระบุ)… ……………………………………………………………………………………………… ………. 5.4 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………… 5.5 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข สำาหรับการดำาเนินการโครงการต่อไป… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… (ลงชื่อ) … … ..…… ..…………………..ผู้ รายงาน/ ผู้ประเมิน (… …………………..… …………....…………….) … ……… / ……………………./ . …… … … .. ความเห็นหัวหน้างานแผนงาน ความเห็นผู้บริหาร… ………………………………………………………… … ……………………………………………………………………..………… ………………………………………………………… … ……………………………………………………………………..………… ………………………………………………………… … ……………………………………………………………………..……… (นางสาวธิดารัตน์ สร้อยจักร) (นายชาติชาย สิงห์พรหมสาร) หัวหน้างานแผนงาน ผู้อำานวยการโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม

×