มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552

 • 8,148 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
8,148
On Slideshare
8,083
From Embeds
65
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
114
Comments
1
Likes
6

Embeds 65

http://www.krunut.net 65

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2. ชื่อหนังสือ : มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ISBN : 978-616-202-036-0 พิมพ์ครั้งที่ 1 : 4,000 เล่ม จัดพิมพ์และเผยแพร่ : สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0-2288-5940 โทรสาร 0-2288-5941 เว็บไซต์ : http://www.seconded.obec.go.th พิมพ์ท ี่ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 314-316 ซ.บ้านบาตร ถ.บำรุงเมือง ป้อมปราบ กทม. 10100 โทร. 02-223-3351, 02-225-7491 โทรสาร. 02-211-0135
 • 3. จาก...เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเป็นปัจจัยสำคัญนำไปสู่ ความสำเร็จ เอกสารมาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้ เปรียบเสมือนคู่มือการบริหารจัดการภายใน โรงเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทาง หรือเป็นปัจจัยส่งเสริม สนับสนุน ให้ พั ฒ นาไปสู่ ม าตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยสำนั ก งาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งความหวังว่า “นักเรียนทุกคนจะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ” “ทุกห้องเรียนจะเป็นห้องเรียนคุณภาพ” “ครูทุกคนมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู มีระบบเกื้อหนุนและเป็นสมาชิกของประชาคมแห่งการเรียนรู้” “ผู้บริหารทุกคนมีคุณภาพ บริหารอย่างเป็นระบบและเป็นผู้นำทางวิชาการ” “ประชาคมมีส่วนร่วม มีความพึงพอใจและให้การสนับสนุนโรงเรียน” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางและให้ความสำคัญของมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาฉบับนี้ โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนมัธยมศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือ ในการประเมินความจำเป็นพื้นฐาน เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด รวมทั้งเป็นเครื่องมือให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียน พัฒนาเข้าสู่มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา คณะทำงานที่ยกร่างเอกสาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไข และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการทุกคน ที่ร่วมกันระดมความคิดเห็นอันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคาดหวังว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 4. สารบัญ หน้าจาก...เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคำชี้แจงการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑ ขอบข่ายงานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ๕ งานแผนงานและประกันคุณภาพ ๙ งานวิชาการ ๑๗ งานกิจการนักเรียน ๓๕ งานบุคคล ๔๗ งานธุรการ ๕๓ งานการเงินและพัสดุ ๖๑ งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ๗๑ งานชุมชนและภาคีเครือข่าย ๙๓ ภาคผนวก ๑๐๑ ภาคผนวก ก เกณฑ์ปริมาณ ๑๐๒ - เกณฑ์ปริมาณบุคลากร ๑๐๕ - เกณฑ์ปริมาณอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ๑๐๗ - เกณฑ์ปริมาณวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ควรมีในห้องพิเศษและห้องบริการต่างๆ ๑๑๘ ภาคผนวก ข แนวทางการบำรุงรักษาวัสดุ-อุปกรณ์ ๑๗๓ ภาคผนวก ค แบบประเมิน/รายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๑๙๑ โรงเรียนมัธยมศึกษา
 • 5. คำชี้แจง การใช้มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๒วัตถุประสงค์ ๑. เพื่ อ ให้ โรงเรี ย นได้ ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ ประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย นมัธยมศึกษา เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสูงสุด ๒. เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน สาระสำคัญ มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๒ ด้าน คือ แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและเกณฑ์มาตรฐาน ด้านปริมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งแนวทางการประเมินด้านคุณภาพนั้น จะนำไปใช้ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นความจำเป็นพื้นฐานของโรงเรียนมัธ ยมศึกษา ส่วน เกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณนั้น นำเสนอไว้เพื่อให้โรงเรียนได้ทราบถึงเกณฑ์การจัดสรรต่าง ๆ ที่ ค วรจะเป็ น โดยมี เ นื้ อ หาสาระสำคั ญ ครอบคลุ ม กลไกการบริ ห ารโรงเรี ย นทั้ ง ๔ ด้ า น ๑
 • 6. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ตามขอบข่ายและภารกิจการบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ประกอบด้วยเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ ๑. งานแผนงานและประกันคุณภาพ ๒. งานวิชาการ ๓. งานกิจการนักเรียน ๔. งานบุคคล ๕. งานธุรการ ๖. งานการเงินและพัสดุ ๗. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ๘. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย๑ ในแต่ละเรื่องมีแนวทางการประเมินและการให้ระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานตั้งแต่ ๑ - ๕ และถือเกณฑ์ระดับ ๓ เป็นมาตรฐานกลาง ข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ใ นการใช้ ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านโรงเรี ย นมั ธ ยม พ.ศ. ๒๕๕๒ สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา เมื่อโรงเรียนได้รับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้แล้ว โปรดดำเนินการ ดังนี้ ๑. ศึกษามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนและคู่มือการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนอย่างละเอียดทุกงาน และทุกข้อกระทง ๒. สำรวจสภาพของโรงเรียนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ว่าในทางปฏิบัติ โรงเรียนได้ดำเนินการ ในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกระทงที่กำหนดไว้หรือไม่ มีสิ่งใดควรปรับปรุงแก้ไขบ้าง ๓. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนตามที่โรงเรียนตระหนักถึงความจำเป็นและเห็นสมควร หากมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการโดยขอความสนับสนุนจากฝ่ายบริหารนอกเหนือระดับโรงเรียนก็ควรดำเนินการให้ลุล่วงโดยไม่หยุดยั้ง ๑ ภาคีเครือข่าย หมายถึง องค์กรทั้งภาครัฐ , ภาค เอกชน , ท้องถิ่นหรือบุคคล ที่มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งด้านวิชาการ ทรัพยากร และการบริการ เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพสูงสุด ๒
 • 7. ๔. โปรดตระหนักว่า ข้อกำหนดในมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้ เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความพร้อมหรือตรวจสอบตนเองให้มีปัจจัยหรือกิจกรรมการปฏิบัติงานเพียงพอในระดับที่เหมาะสม จนมั่นใจว่าส่งผลต่อการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนและการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก รมหาชน) สมศ. ทั้ ง ด้ า นมาตรฐานโรงเรี ย น มาตรฐานผู้ บ ริ ห าร มาตรฐานครู และมาตรฐานผู้เรียน (ดังแผนผังประกอบด้านล่าง) มาตรฐาน ผู้เรียน มาตรฐานคุณภาพของสพฐ./สมศ. มาตรฐานครู มาตรฐานผู้บริหาร มาตรฐานโรงเรียน มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนข้อพึงปฏิบัติในการใช้มาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๒สำหรับคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียน ๑. ควรมีคณะกรรมการประเมินมาตรฐานโรงเรียนอย่างน้อย ๓ คน ๒. ผู้ประเมินจะต้องศึกษารายละเอียดของแต่ละข้อกระทง ตลอดจนวิธีการประเมิน และการให้ระดับมาตรฐานแต่ละระดับโดยทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนทำการประเมิน ๓. การให้ ร ะดั บ มาตรฐานแต่ ล ะข้ อ จะต้ อ งมี เ หตุ ผ ล และมี ห ลั ก ฐานหรื อ ข้ อ มู ลสนับสนุนอย่างเพียงพอ อย่าประเมินระดับมาตรฐาน โดยวิธีเดา หรือคาดคะเนโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุน หากมีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจ ก็ให้ค้นหาข้อมูลมาสนับสนุนเพิ่มเติมจนมั่นใจก่อนแล้วจึงให้ระดับมาตรฐาน ๓
 • 8. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔. ผู้ ป ระเมิ น จะต้ อ งทำใจเป็ น กลาง ไม่ ป ระเมิ น โดยใช้ ค วามรู้ สึ ก ส่ ว นตั ว มาเป็ น องค์ประกอบในขณะทำการประเมิน ทั้งนี้เพื่อให้ผลการประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นยำและตรงตามข้อเท็จจริงมากที่สุด ๕. การให้ระดับมาตรฐานของกรรมการประเมินในแต่ละข้อกระทง ไม่ควรใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยจากคะแนนของกรรมการแต่ควรใช้วิธีหาข้อตกลงร่วมกันในแต่ละข้อกระทงว่าควรได้ระดับมาตรฐาน ๑, ๒, ๓, ๔ หรือ ๕ เป็นข้อยุติ ๖. การประเมิ น มาตรฐานโรงเรี ย น ไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ จ ะจั บ ผิ ด หรื อ แสวงหา ข้ อ บกพร่ อ งของผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นแต่ ป ระการใด หากแต่ ต้ อ งการทราบข้ อ มู ล ที่ แ ท้ จ ริ ง ว่ า ในขณะที่ทำการประเมินนั้น โรงเรียนมีรายละเอียดหรือข้อกระทงด้านใดที่ต้องนำไปพัฒนา ตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นอย่างดีแล้ว และมีด้านใดที่ยังจะต้องพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อผู้บริหารโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานจะได้ร่วมมือกันแก้ไขข้อบกพร่องที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ๗. ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา จะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียนหรือจังหวัดได้นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน หรือปรับปรุงการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๔
 • 9. ขอบข่ายงาน การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา๑.งานแผนงานและประกันคุณภาพ (๗ ภารกิจ ๗ ตัวชี้วัด) ๑.๑ การวางแผนพัฒนาโรงเรียน ๑.๒ การจัดองค์กร ๑.๓ การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๔ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๑.๕ การคำนวณต้นทุนผลผลิต ๑.๖ การควบคุมภายใน ๑.๗ การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ ๒.งานวิชาการ (๗ ภารกิจ ๒๘ ตัวชี้วัด) ๒.๑ การวางแผนงานวิชาการ ๒.๒ การบริหารงานวิชาการ ๒.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๒.๔ การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ๒.๕ การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ๒.๖ การแนะแนวการศึกษา ๒.๗ การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ ๕
 • 10. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓.งานกิจการนักเรียน (๖ ภารกิจ ๑๘ ตัวชี้วัด) ๓.๑ การวางแผนงานกิจการนักเรียน ๓.๒ การบริหารกิจการนักเรียน ๓.๓ การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ๓.๔ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๓.๕ การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ๓.๖ การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน ๔.งานบุคคล (๓ ภารกิจ ๗ ตัวชี้วัด) ๔.๑ การบริหารงานบุคคล ๔.๒ การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ๔.๓ การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล ๕.งานธุรการ(๔ ภารกิจ ๑๐ ตัวชี้วัด) ๕.๑ การวางแผนงานธุรการ ๕.๒ การบริหารงานธุรการ ๕.๓ การบริหารงานสารบรรณ ๕.๔ การประเมินผลการดำเนินงานธุรการ ๖.งานการเงินและพัสดุ (๔ ภารกิจ ๑๒ ตัวชี้วัด) ๖.๑ การบริหารการเงิน ๖.๒ การบริหารการเงินและบัญชี ๖.๓ การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ๖.๔ การประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุ ๖
 • 11. ๗.งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม(๑๑ ภารกิจ ๒๒ ตัวชี้วัด) ๗.๑ การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ๗.๒ การบริการอาคารเรียน ๗.๓ การบริการห้องเรียน ๗.๔ การบริการห้องบริการ ๗.๕ การบริการห้องพิเศษ ๗.๖ การบริการอาคารประกอบ ๗.๗ การให้บริการน้ำดื่ม ๗.๘ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ๗.๙ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ๗.๑๐ การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน ๗.๑๑ การประเมินผลการดำเนินงานบริการและอาคารสถานที่ ๘.งานชุมชนและภาคีเครือข่าย (๕ ภารกิจ ๗ ตัวชี้วัด) ๘.๑ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ๘.๒ การให้บริการชุมชน ๘.๓ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ๘.๔ การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ๘.๕ การประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย ๗
 • 12.
 • 13. งานแผนงานและประกันคุณภาพ ๑
 • 14. งานแผนงานและประกันคุณภาพ แผน คือสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจล่วงหน้าที่จะดำเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผลที่ เ กิ ด จากการวางแผนส่ ว นหนึ่ ง จะปรากฏในรูปเอกสาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานยื น ยั น การตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง จะระบุ ถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะกระทำ เหตุผลที่เลือกทำ วิธีการดำเนินการ ผู้ดำเนินงาน และสถานที่ดำเนินงาน ด้านการศึกษา การวางแผนหมายถึงการกำหนดความต้องการ วิธีการดำเนินการและผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้หลักวิชา เหตุผล มีข้อมูลประกอบ มีการนำเสนอปัญหาเพื่อขจัดอุปสรรคที่จะเกิดกับเป้าหมายข้างหน้า ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อใด กับใคร ทำอย่างไร และทำเพื่ออะไรอย่างชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องและ บรรลุวัตถุประสงค์ การวางแผนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเปรียบเสมือนกับ เข็มทิศ แผนที่เดินทาง หรือพิมพ์เขียว (Blue Print) เป็นยานพาหนะที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ หากปราศจากการวางแผนที่ดีระบบก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวให้เข้ากับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ จึงมีคำกล่าวว่า “การวางแผนที่ดีย่อมนำไปสู่ความสำเร็จกว่าครึ่ง (Well begun is half done)” หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การวางแผนที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในประการต่างๆ เช่น การทำงานของบุคลากรเกิดการประสานงานซึ่งกัน และกั น ช่ ว ยให้เกิดการประหยัดทางการบริ ห าร ทั้ ง คน เงิ น วั ส ดุ และการจั ด การ ช่วยให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นการกระจายงาน แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบของผู้บริหาร สามารถ ระดมสรรพกำลั ง ทรั พ ยากร (Mobilization of resources) ได้ตามความต้องการอย่างประสิทธิภาพ ผู้ บ ริ ห าร สามารถทราบปั ญ หาอุ ป สรรคที่ เ กิ ด จาก การปฏิบัติงานตามขั้นตอนของแผนได้อย่างชัดเจน (Plan Implementation) สามารถดำเนิ น การ แก้ ไขปรั บ ปรุ ง ได้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ คุ้ ม ค่ า และลด ความสูญเปล่า ๑๐
 • 15. ๑. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน ๑.๑ การกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน ๑ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ เป้าหมายของโรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง เปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นร่ ว ม ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง นำวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และเป้ า หมาย ของโรงเรียนมาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ - ๕ ปี ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะ กรรมการสถานศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๑.๒ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว แผนปฏิ บั ติ ก ารยั ง ตอบสนองทิ ศ ทางการ พัฒนาโรงเรียนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑.๑ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารกำหนดสั ด ส่ ว นการใช้ เ งิ น ใน แผนปฏิบัติการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ของโรงเรียน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการกำกับ ติดตามและประเมินผล ๑๑
 • 16. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒๒. การจัดองค์กร ๒.๑ การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. สังเกตหน่วยงานในโรงเรียน การให้ระดับมาตรฐาน ๒ ๑ - มีการจัดองค์การหรือจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ห น่ ว ยงานตามแผนภู มิ ที่ โ รงเรี ย น กำหนด ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการกำหนดขอบข่ายของหน่วยงานให้ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารดำเนิ น งานเป็ น ไปตามแผนภู มิ ที่ โรงเรียนกำหนด ๒.๒ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการกำหนดงานในหน้าที่ครบทุกงาน ตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารชี้ แ จงประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ ท ี่ เกี่ยวข้องทราบ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารตรวจสอบและติ ด ตามผลการ ปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย ๑๒
 • 17. ๓. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓.๑ การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๓ ๑ - มีการดำเนินงานสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารรวบรวม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อย่ า ง ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดระบบสารสนเทศและให้บริการ ข้อมูลสารสนเทศ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการนำสารสนเทศไปใช้ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที ่ เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ ๓.๒ การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการดำเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ด ำเนิ น งาน ด้านสารสนเทศ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส ารสนเทศภายใน โรงเรียน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด และพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ย งานสารสนเทศของโรงเรียน ๑๓
 • 18. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒๔. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๔ ๑ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและมีแผนการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังได้จัดทำมาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและ สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด ๕ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดำเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กำหนด ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน และจั ด ทำ รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจำปีเผยแพร่ต่อสาธารณชน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ๕. การคำนวณต้นทุนผลผลิต วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการคำนวณต้นทุนผลผลิต ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคำนวณต้นทุน ผลผลิต ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุง พัฒนา คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน ๑๔
 • 19. ๖๖. การควบคุมภายใน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดระบบควบคุมภายใน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ ๗ มาตรการ และวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดอย่างเป็นระบบ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ร ายงานผลการควบคุ ม ภายในตามที่ ค ณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และมติคณะรัฐมนตรีกำหนด และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๗. การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพโดยมีหลักฐานให้ ตรวจสอบได้ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลในระดั บ หน่ ว ยงานย่ อ ย ภายในโรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงาน แผนงานและประกันคุณภาพ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ ๑๕
 • 20. ๑๖
 • 21. งานวิชาการ ๒
 • 22. งานวิชาการ ความสนใจความถนัดของผู้เรียน มุ่งเน้น ประเมิ น พั ฒ นาการของผู้ เรี ย น ความ ประพฤติและพฤติกรรมการเรียน การเข้า ร่วมกิจกรรม วัดผลและประเมินผลผู้เรียน ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายเหมาะสมกั บ ระดับและรูปแบบการจัดการศึกษา หากเปรียบงานแผนงานเป็นสมอง เป็ น แผนที่ เป็ น เข็ ม ทิ ศ ของชี วิ ต งาน วิ ช าการก็ คื อ หั ว ใจของสถานศึ ก ษา ที่ มี ความสั ม พั น ธ์ กั บ งานแผนอย่ า งแยกกั น รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ไม่ได้ การจะบริหารงานวิชาการให้ประสบพ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนดไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ ผลสัมฤทธิ์ต้องตระหนักว่าหัวใจของการเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย จั ด การศึ ก ษาคื อ ผู้ เรี ย น หากจะดู ว่ า งาน กว่ า ๑๒ ปี ที่ รั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และ วิ ช าการโรงเรี ย นใดเป็ น อย่ า งไรดู ไ ด้ จ ากมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราช นักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๑๐ เช่ น เดี ย วกั น และในหมวด ๔ แนวทางการจัดการศึกษา ระบุไว้ใน มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๓๐ ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียน และกระบวนการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน สรุปได้ว่า บทบาทสำคัญของสถานศึกษาต้องยึดหลักตอบสนองต่อผู้เรียน โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มี ค วามรู้ ค วามสามารถและพั ฒ นาตนเองได้ ถื อ ว่ า ผู้ เรี ย นสำคั ญ ที่ สุ ด การจั ด การเรี ย นการสอน ต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะสมกับ๑๘
 • 23. ๑๑. การวางแผนงานวิชาการ ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากงานวิชาการที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของ สะดวกในการนำไปใช้ และเป็นปัจจุบัน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบ ทางราชการเกี่ ย วกั บ งานวิ ช าการ ให้ เ ป็ น ระบบ ในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของ ทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด ทำ ระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด ทำ เป็นเอกสารคู่มือครู หรือคู่มือนักเรียน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง เ ผ ย แ พ ร่ ใ ห้ ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๑๙
 • 24. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑.๒ การทำแผนงานวิชาการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากแผนงานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดทำและมีแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ค ณะกรรมการวิ ช าการรั บ ผิ ด ชอบ ปฏิบัติตามแผน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดำเนินการตามแผน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและ พัฒนางานวิชาการ ๒๐
 • 25. ๒. การบริหารงานวิชาการ ๒.๑ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการกำหนดขอบข่ายงานวิชาการ ๒ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการทำแผนภูมิการบริหารงานวิชาการ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดทำพรรณนางานวิชาการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ๒.๒ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีหลักสูตรโรงเรียนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารดำเนิ น การจั ด ทำหลั ก สู ต รตาม องค์ประกอบของหลักสูตรโรงเรียนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารนิ เ ทศภายใน การกำกั บ และ การติดตามประเมินผลหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารนำผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการ พัฒนาหลักสูตร ๒๑
 • 26. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒.๓ การจัดกลุ่มการเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดกลุ่มการเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง จั ด กลุ่ ม การเรี ย นตามโครงสร้ า งของ หลักสูตร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังจัดกลุ่มการเรียนโดยคำนึงถึงความพร้อม ด้านอาคารสถานที่ บุคลากร และวัสดุครุภัณฑ์ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง จั ด กลุ่ ม การเรี ย นให้ นั ก เรี ย นมี โ อกาส เลือกเรียนตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินและปรับปรุงการจัดกลุ่ม การเรียน ๒.๔ การจัดตารางสอน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการตั้งคณะกรรมการจัดตารางสอน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีตารางสอนรวม ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ต ารางสอนรายบุ ค คลและตาราง การใช้ห้องเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารติ ด ตามการจั ด การเรี ย นรู้ ต าม ตารางสอน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำผลการติดตามมาปรับปรุงและ พัฒนาการใช้ตารางสอน ๒๒
 • 27. ๒.๕ การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี แ นวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ครู เ ข้ า สอน ที่แน่นอนและเหมาะสม ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดครูเข้าสอนโดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและความถนัด หรือการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครู เข้าสอนอย่างสม่ำเสมอ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลและนำผลการประเมิน ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอน ๒.๖ การจัดครูสอนแทน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดครูเข้าสอนแทน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติในการจัดครูเข้าสอนแทน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด ครู เข้ า สอนแทนโดยคำนึ ง ถึ ง ความรู้ ความสามารถ และความถนัด หรือการใช้สื่ออุปกรณ์จัดการเรียนรู้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการจัดครู เข้าสอนแทนอย่างสม่ำเสมอ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลและนำผลการประเมิน ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการจัดครูเข้าสอนแทน ๒๓
 • 28. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒.๗ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบในการนำนวัตกรรมและ ๓ เทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ร ะเบี ย บหรื อ แนวปฏิ บั ติ ใ นการใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีระบบการใช้และ/หรือเครือข่ายการนำ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลและพั ฒ นาการนำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานทางวิชาการ ๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๓.๑ การจัดทำ การใช้ การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการให้ความรู้ครูในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู ้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการ เรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการฅ เรียนรู้ ครบทุกรายวิชา ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีหลักฐานการนำหน่วยการเรียนรู้ และ แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ำเสมอ และตรวจสอบได้ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วย การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา ๒๔
 • 29. ๓.๒ การจัดกระบวนการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ หลักสูตรโรงเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด เนื้ อ หาสาระและกิ จ กรรม ให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ/ กระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และ แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลกระบวนการจั ด การ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๓.๓ การจัดหา จัดทำ ใช้ บำรุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากบัญชีและที่เก็บสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดหา และจัดทำสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด หา และจั ด ทำสื่ อ อุ ป กรณ์ การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการนำสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารบำรุ ง รั ก ษาและเก็ บ ไว้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลการพั ฒ นาการใช้ การผลิตสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ ๒๕
 • 30. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓.๔ การจัดสอนซ่อมเสริม วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดสอนซ่อมเสริม ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติการสอนซ่อมเสริม ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารดำเนิ น การสอนตามแนวปฏิ บั ติ การสอนซ่อมเสริม ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง นำผลการสอนซ่ อ มเสริ ม มาวิ เ คราะห์ และรายงาน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง นำผลการวิ เ คราะห์ ม าใช้ ป รั บ ปรุ ง ใน การสอนซ่อมเสริม ๓.๕ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังสอดคล้อง กับหลักสูตรโรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการสำรวจความต้องการ ความสนใจ และความถนัดของนักเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา การจัดกิจกรรม นักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ๒๖
 • 31. ๔. การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ๔.๑ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๔ ๑ - โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างน้อย ๖ ประเภท ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว นั ก เรี ย นยั ง เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การเรียนรู้ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว นักเรียนยังมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติและแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ แ ละนั ก เรี ย นส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจในการเข้ า ร่ ว ม กิจกรรม ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๔.๒ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปี วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป ๒ - ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป ๓ - ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ๔ - ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ๕ - ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ ๒๗
 • 32. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔.๓ การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการสำรวจความต้องการของครูและความจำเป็นของโรงเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารกำหนดแผนหรื อ โครงการเป็ น ลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง ดำเนิ น การตามแผนหรื อ โครงการ ที่กำหนดไว้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลการดำเนิ น การตาม แผนหรือโครงการ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการ พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง ๔.๔ การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการอย่างน้อย ๕ ประเภท ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว นักเรียนยังมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ ทางวิชาการ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารนำไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการจั ด กระบวนการเรียนรู้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด บรรยากาศ ทางวิชาการ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๒๘
 • 33. ๔.๕ การส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังจัดให้ครูนำความรู้ไปดำเนินการวิเคราะห์ วิจัย ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง นำผลการวิ เ คราะห์ วิ จั ย ไปใช้ ใ นการ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการดำเนินการในการ นำผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารเผยแพร่ ผ ลการวิ เ คราะห์ วิ จั ย ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ๔.๖ การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ครูยังนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ เรียนรู้ไปใช้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารนำผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการ ปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๒๙
 • 34. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒๕. การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ๕.๑ การดำเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๕ ๑ - มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตราฐาน ๑ แล้ว ยังได้กำหนดแนวปฏิบัติและจัดทำปฏิทิน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทิน ที่กำหนด ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ผลการปฏิ บั ติ ยั ง ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นตาม ระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารนำผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การเรียนการสอน ๕.๒ การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการสร้างเครื่องมือในการวัดผลที่เป็น ไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือ ในการวัดผล ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องมือใน การวัดผลครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง จั ด ให้ มี ค ลั ง ข้ อ สอบทุ ก กลุ่ ม สาระการ เรียนรู้ ๓๐
 • 35. ๕.๓ การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารวัดผลและประเมินผลการเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการ วัดผล และประเมินผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น ระเบี ย บและ สะดวกในการใช้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสะดวก ในการใช้ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการ เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล ๕.๔ การดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีหลักฐานการวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ห ลั ก ฐานการวั ด ผลและประเมิ น ผล อย่างถูกต้องครบถ้วน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการรายงานผลการเรียนตามระเบียบ วัดผลและประเมินผลการเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดเก็บรักษาหลักฐานการวัดผล และประเมินผลการเรียนอย่างเรียบร้อย และปลอดภัย ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารนำเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นงานอย่ า ง เหมาะสม ๓๑
 • 36. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕.๕ การดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน ๖ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีข้อความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและ เป็นปัจจุบัน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน อย่างทั่วถึง ๖. การแนะแนวการศึกษา วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและ วิ ช าชี พ ภายในโรงเรี ย น โดยเชื่ อ มโยงกั บ ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น และ กระบวนการเรียนการสอน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารดำเนิ น การแนะแนวการศึ ก ษาโดย ความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การ ระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในโรงเรียน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับโรงเรียนหรือเครือข่าย การแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ๓๒
 • 37. ๗. การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ ๗.๑ การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๗ ๑ - มีการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อย ภายในโรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลในรู ป แบบของคณะ กรรมการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น การ ดำเนินงานวิชาการ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารนำผลการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการ ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานวิชาการ ๗.๒ การประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมิน ๑. วิเคราะห์จากหลักฐานการประเมินผลของโรงเรียน ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ๒ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น ร้อยละ ๔๑ - ๕๔ ๓ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น ร้อยละ ๕๕ - ๖๔ ๔ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น ร้อยละ ๖๕ - ๗๔ ๕ - มีคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกระดับชั้นในภาคเรียนที่ผ่านมา ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป รวมทั้งสิ้น ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ๓๓
 • 38. ๓๔
 • 39. งานกิจการนักเรียน ๓
 • 40. งานกิจการนักเรียน กิ จ การนั ก เรี ย น เป็ น อี ก หนึ่ งภาระงานที่สำคัญ สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จั ด ระบบดู แ ลช่วยเหลือนักเรียนอย่ า งชั ด เจนและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รู้ จั ก ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ ย วกั บ ผู้ เ รี ย นที่ ค รบถ้ ว นและเป็ นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึงและพั ฒ นานั ก เรี ย น โดยผ่ า นกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างผู้มีภูมิรู้ และมีภูมิธรรม ๓๖
 • 41. ๑๑. การวางแผนงานกิจการนักเรียน ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการ เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติ ทางราชการ เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเป็น เอกสารคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียนขึ้นใช้ในโรงเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้ เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ๓๗
 • 42. ๑.๒ การทำแผนงานกิจการนักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดทำแผนงานกิจการนักเรียนเป็น ลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการดำเนินการตามแผน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล ๓๘
 • 43. ๒. การบริหารงานกิจการนักเรียน ๒.๑ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการกำหนดขอบข่ายงานกิจการเรียน ๒ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการทำแผนภูมิงานกิจการนักเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดทำพรรณนางานกิจการนักเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารกำหนดหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ๒.๒ การประสานงานกิจการนักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับ เครือข่ายผู้ปกครอง ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที ่ รับผิดชอบเกี่ยวกับเยาวชน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ ๒.๓ การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓๙
 • 44. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - วางแผน กำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุน ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารดำเนิ น การจั ด กิ จ กรรมนั ก เรี ย น และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ นั ก เรี ย นได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมอย่ า ง หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน ๓ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เรี ย นได้ เรี ย นรู ้ จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา การจัดกิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ๓. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรม ๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย๑ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดกิจกรรม ๒ - มีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่าง เด่นชัด ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ ๑ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ได้แก่ การตรงต่อเวลา ความสะอาด การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ๔๐
 • 45. ๓.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม๑ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดกิจกรรม ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรมเป็น ลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่าง เด่นชัด ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ ๓.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม๒ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดกิจกรรม ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีหลักฐานการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่าง เด่นชัด ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ ๑ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการตาม หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ คือ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความป็นไทย มีจิตสาธารณะ ๑ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ การปฏิบัติตามกฎหมาย การ พัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ ๔๑
 • 46. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดกิจกรรม ๒ - มีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่าง เด่นชัด ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ ๓.๕ การยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการยกย่องให้กำลังใจ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ห ลั ก ฐานการยกย่ อ งให้ ก ำลั ง ใจเป็ น ลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี แ นวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การยกย่ อ ง ให้กำลังใจเป็นลายลักษณ์อักษร ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง เผยแพร่ เ กี ย รติ ป ระวั ติ ข องนั ก เรี ย น ที่ประพฤติดีให้ปรากฏ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียน ไว้เป็นหลักฐานและเป็นปัจจุบัน ๔๒
 • 47. ๔. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๔.๑ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๔ ๑ - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีแผนงาน / โครงการเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดำเนินงานตามแผน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการดำเนินงานและนำ ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารดำเนิ น งานการจั ด ระบบดู แ ล ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ๔.๒ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการมอบหมายให้ครูดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ครูผู้รับผิดชอบยังดำเนินการศึกษานักเรียน เป็นรายบุคคล ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ครูยังดำเนินการศึกษานักเรียนครบทุกคน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี เ อกสารหลั ก ฐานข้ อ มู ล นั ก เรี ย น ที่สามารถตรวจสอบได้ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียน ๔๓
 • 48. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔.๓ การคัดกรองนักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีเครื่องมือสำหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ในการคัดกรองนักเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ครู ยั ง ดำเนิ น การคั ด กรองนั ก เรี ย น ตามแนวปฏิบัติ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ค ณะกรรมการร่ ว มพิ จ ารณาผลการ คัดกรองนักเรียน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการจำแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและ ครอบคลุมทุกกลุ่ม ๔.๔ การดำเนินงานป้องกันการแก้ไขปัญหานักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังกำหนดแนวทาง วิธีการป้องกันและแก้ไข ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีหลักฐานการป้องกันและแก้ไขตามวิธี ที่กำหนดไว้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารแก้ ปั ญ หาร่ ว มกั น กั บ บุ ค คลที ่ เกี่ยวข้อง ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและนำผล การประเมินไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหา ๔๔
 • 49. ๔.๕ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการกำหนดแผนงาน / โครงการ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารดำเนิ น งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล และนำ ผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน ๔.๖ การส่งต่อนักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งต่อ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี แ นวปฏิ บั ติ ใ นการส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารส่ ง ต่ อ นั ก เรี ย นตามแนวปฏิ บั ติ ที่กำหนดไว้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลและนำ ผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน ๔๕
 • 50. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒๕. การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๕ ๑ - มีการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด ทำแผนงาน/โครงการส่ ง เสริ ม ประชาธิปไตยในโรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมตามแผนงาน/โครงการ ๖ เป็นประจำ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารนิ เ ทศ กำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง ปรากฏบรรยากาศของประชาธิ ป ไตย ในโรงเรียนอย่างเด่นชัดสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้ ๖. การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลในระดั บ หน่ ว ยงานย่ อ ย ภายในโรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกิจการ นักเรียน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานกิจการนักเรียน ๔๖
 • 51. ๔ งานบุคคล
 • 52. งานบุคคล การพัฒนาองค์กรจะประสบผลสั ม ฤทธิ์ ห รื อ ไม่ เ พี ย งใด บุ ค คล ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ประเด็นหลักของการบริหารจัดการ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ อ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปข้ า งหน้ าเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกา-ภิวัตน์ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงต้องมีหน่วยงานดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ งานบุคคล เป็นหน่วยสนับสนุนบุคลากรที่สำคัญในสถานศึกษา มีจุดประสงค์หลักของงานบุคคลเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญกำลังใจ ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร เช่น จัดการจัดการปฐมนิเทศให้บุคลากรเพื่อให้ทราบภาระงานเมื่อเริ่มเข้าสู่องค์กร จัดทำเอกสารแนะแนวทางปฎิบัติงาน จัดการนิเทศภายในเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูลทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ๔๘
 • 53. ๑. การบริหารงานบุคคล ๑.๑ การวางแผนอัตรากำลัง วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ ๑ - มีการวิเคราะห์อัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด ทำแผนอั ต รากำลั ง (ระยะ ๓ – ๕ ปี) ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการกำหนดวิธีการแก้ปัญหาที่สอดคล้อง กับแผนอัตรากำลัง ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารประสานงานขอความร่ ว มมื อ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลการดำเนินการวางแผน อัตรากำลัง ๑.๒ การพัฒนาบุคลากร วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาการดำเนินงานของโรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้ (๑) การปฐมนิเทศ/การนิเทศภายใน (๒) การจัดหาหรือจัดทำเอกสารแนะนำการปฏิบัติงาน (๓) การส่งบุคลากรไปอบรม/ประชุมสัมมนา /ศึกษาเพิ่มเติม/ศึกษาดูงาน (๔) การจัดอบรม ประชุมหรือสัมมนาในโรงเรียน การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีแผนพัฒนาบุคลากร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารปฏิ บั ติ กิ จ กรรมพั ฒ นาบุ ค ลากร อย่างน้อย ๓ รายการ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว บุคลากรยังนำความรู้ที่ได้จากการพัฒนา มาขยายผลในโรงเรียน๕๔ ๔๙
 • 54. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา บุคลากร ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารนำผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการ ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ๑.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี เ ครื่ อ งมื อ ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ของบุคลากร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ บุคลากรอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล การปฏิบัติงานของบุคลากร ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการพัฒนา บุคลากร ๑.๔ การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีแผนการบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจบุคลากร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากร ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ผลการจั ด กิ จ กรรมการ บำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจบุคลากร ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารนำผลการประเมิ น มาใช้ ใ นการ ปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจบุคลากร ๕๐
 • 55. การศึกษา ๒๒. การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทาง ๒.๑ การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๒ ๑ - มีการทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ทะเบียนประวัติยังถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารเก็ บ รั ก ษาทะเบี ย นประวั ติ อ ย่ า ง ปลอดภัยและสะดวกแก่การค้นหา ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา ใช้ในการดำเนินการ ๒.๒ การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ๑ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของบุคลากร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารรวมรวมหลั ก ฐานเรี ย บร้ อ ยและ เป็นปัจจุบัน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการทำสถิติและนำไปใช้ประโยชน์ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา ใช้ในการดำเนินการ ๑ หลักฐานการปฏิบัติราชการ หมายถึง หลักฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ ใบลา การบันทึกเวรยามในเวลาและนอกเวลาราชการ หรือหลักฐานการขออนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ๕๑
 • 56. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒๓. การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการประเมินผลการดำเนินงานบุคคลโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายใน โรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงาน บุคคล ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานบุคคล ๕๒
 • 57. งานธุรการ ๕
 • 58. งานธุรการ งานธุรการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญและจำเป็นหน่วยหนึ่งในสถานศึกษา มีหน้าที่หลักๆ ที่ต้องปฏิบัติเพื่อความสำเร็จขององค์กรได้แก่ การรวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิ บั ติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานธุ ร การ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นสารบรรณ การ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการและหนั ง สื อ ที่ มี ม าถึ ง สถานศึ ก ษา รวมถึงการจัดเก็บและทำลายหนังสือ ๕๔
 • 59. ๑. การวางแผนงานธุรการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน งานธุรการเป็นลายลักษณ์อักษร ๑ ๑.๑ การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ ๑ - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล ระเบี ย บและ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการที่เป็นปัจจุบัน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดทำเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานธุรการไว้ใช้ในโรงเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด ทำเป็ น เอกสารคู่ มื อ การ ปฏิบัติงานธุรการ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๑.๒ การทำแผนงานธุรการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการกำหนดแผนงานธุรการ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดทำแผนงานธุรการเป็นลายลักษณ์ อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้อย่าง ครบถ้วน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน ๖๐ ๕๕
 • 60. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒๒. การบริหารงานธุรการ ๒.๑ การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการกำหนดขอบข่ายงานธุรการ ๒ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการทำแผนภูมิการบริหารงานธุรการ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดทำพรรณนางานธุรการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ ครบทุกงาน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ๒.๒ การจัดบุคลากร วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการกำหนดแนวทางการจัดบุคลากร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการแต่งตั้งบุคลากรเป็นลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีบุคลากรครบทุกงาน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว บุ ค ลากรยั ง มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมตาม ลักษณะงาน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว งานที่ปฏิบัติยังถูกต้องเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ๒.๓ การจัดสถานที่ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากสถานที่ปฏิบัติงานธุรการ ๕๖
 • 61. การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีสถานที่ทำงานธุรการ ๓ ๒ - มีห้องธุรการโดยเฉพาะ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังจัดสถานที่ปฏิบัติงานภายในห้องธุรการ เป็นสัดส่วน และสะดวกแก่การให้บริการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ห้ อ งธุ ร การมี ค วามเหมาะสมมั่ น คงและ ปลอดภัย ๓. การบริหารงานสารบรรณ ๓.๑ การลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีทะเบียนรับ - ส่งเอกสารและหนังสือราชการ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารลงทะเบี ย นรั บ - ส่ ง ถู ก ต้ อ ง ตามระเบียบ งานสารบรรณ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดระบบการประสานงานที่รวดเร็ว ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง สามารถตรวจสอบและติ ด ตามเรื่ อ ง ได้สะดวก ๓.๒ การโต้ตอบหนังสือราชการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๕๗
 • 62. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีหลักฐานการโต้ตอบหนังสือราชการ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ห นั ง สื อ ราชการที่ โ ต้ ต อบถู ก ต้ อ ง ตามระเบียบงานสารบรรณ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดระบบโต้ตอบหนังสือราชการ โดยระบบ e - office ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว การโต้ตอบหนังสือราชการรวดเร็วทันเวลา ๓.๓ การเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดระบบเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว การเก็ บ รั ก ษาและการทำลายหนั ง สื อ ราชการยังถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง สามารถค้ น หาหนั ง สื อ ราชการหรื อ หลักฐานต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ว ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บรักษา และทำลายหนังสือราชการ ๓.๔ การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ๑ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๑ การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ได้แก่ การบริการงานพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร งานค้นหาเอกสารทางราชการ ฯลฯ ๕๘
 • 63. การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดระบบด้านบริการงานสารบรรณ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีวัสดุครุภัณฑ์ บุคลากรในการให้บริการ ๔ ได้เพียงพอ ๓ - นอกจากระดั บ มาตรฐาน ๒ แล้ ว ยั ง มี ก ารบำรุ ง รั ก ษาวั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี คุณภาพดีอยู่ตลอดเวลา ๔ - นอกจากระดั บ มาตรฐาน ๓ แล้ ว ยั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง การบริ ก ารให้ ม ี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ ๔. การประเมินผลการดำเนินงานธุรการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการประเมินผลการดำเนินงานธุรการ โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายใน โรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงาน ธุรการ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานธุรการ ๕๙
 • 64. ๖๐
 • 65. งานการเงินและพัสดุ ๖
 • 66. งานการเงินและพัสดุ งานการเงินและพัสดุ เป็นหน่วยสนับสนุน ที่สำคัญช่วยให้การบริหารจัดการและการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น มีประสิทธิภาพ และเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ กฎ แนวปฏิบัติ และมีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุ้มค่า ประหยัดและเกิดประโยชน์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล ภาระหน้าที่งานการเงินและ พัสดุประกอบด้วย การบริหารการเงิน ตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและตรวจสอบ เอกสารหลักฐานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเป็นไป ตามแผน การประเมิ น ความคุ้ ม ค่ า การจั ด ทำ ทะเบี ย นควบคุ ม พั ส ดุ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ และง่ายต่อการตรวจสอบ ๖๒
 • 67. ๑. การบริหารการเงิน๑ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ ๑ - มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้อง และถูกต้องกับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์หรือเจ้าหนี้ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารเบิ ก จ่ า ยเงิ น ตามระเบี ย บ ภายในเวลา ๒ กำหนด ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารกำกั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น ตามแผน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการบริหารการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. การบริหารการเงินและบัญชี ๒.๑ การทำหลักฐานการเงินและการบัญชี หลักฐานการเงินและการบัญชีที่กำหนด คือ (๑) เงินนอกงบประมาณ (๑.๑) ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน (๑.๒) ใบเสร็จรับเงิน (๑.๓) สมุดเงินสด (๑.๔) ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ (๑.๕) ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา (๑.๖) ทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้สถานศึกษา (๑.๗) หลักฐานการจ่ายเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท (๑.๘) สัญญาการยืมเงินและทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน ๑ การบริหารการเงิน หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับเงินทุกประเภทของโรงเรียน ๖๓
 • 68. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ (๒) เงินงบประมาณ๑ (๒.๑) ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (๒.๒) ใบเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ (๒.๓) สมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายเงินงบประมาณ (๒.๔) สมุดเงินสด (๒.๕) ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ (๓) เงินรายได้แผ่นดิน (๓.๑) ใบเสร็จรับเงิน (๓.๒) สมุดเงินสด (๓.๓) ใบนำส่ง หรือใบเสร็จรับเงินของผู้เบิก (๔) รายงาน (๔.๑) รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (๔.๒) รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา (๔.๓) รายงานประเภทเงินคงเหลือ (๔.๔) รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันสิ้นเดือน (๔.๕) รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ (๔.๖) กรณีที่โรงเรียนทำหน้าที่เป็นหน่วยเบิกจะต้องปฏิบัติ/รายงานโดยใช้ ระบบ GFMIS วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดทำหลักฐานการเงิน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังจัดทำหลักฐานการเงินครบถ้วน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังจัดทำหลักฐานการเงินถูกต้อง ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังจัดทำหลักฐานการเงินเป็นปัจจุบัน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง จั ด เก็ บ หลั ก ฐานเป็ น ระเบี ย บ และ ปลอดภัย ๑ กรณีสถานศึกษาไม่ได้วางใบเบิกเงินงบประมาณมาเพื่อจ่ายให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ ก็ไม่ต้องจัดทำหลักฐานตามข้อ (๒.๑-๒.๕) ๖๔
 • 69. ๒.๒ การรับเงิน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - การรับเงินทุกประเภท มีการออกใบเสร็จรับเงิน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสด ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังจัดทำบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้อง ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังจัดทำบัญชีในสมุดเงินสดเป็นปัจจุบัน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการตรวจสอบหลักฐานการรับเงินตาม ระเบียบการเก็บรักษาเงิน๑ ๒.๓ การจ่ายเงิน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - การจ่ายเงินอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและมีหลักฐานในการจ่าย ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสด ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสดถูกต้อง ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการลงบัญชีในสมุดเงินสดเป็นปัจจุบัน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการตรวจสอบการจ่ายเงินตามระเบียบ การเก็บรักษาเงิน๒๑ ระเบียบการเก็บรักษาเงิน หมายถึง ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและ กิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๒๐ ๒ ระเบียบการเก็บรักษาเงิน หมายถึง ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและ กิ่งอำเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๓๗ ๖๕
 • 70. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๒.๔ การเก็บรักษาเงิน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการเก็บรักษาเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และการจัดทำรายงานเงินคงเหลือ ประจำวัน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการกำหนดมาตรการตรวจสอบ ติดตาม ด้านบุคลากรและด้านวิธีการ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ ๒.๕ การควบคุมและตรวจสอบ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีระบบการควบคุมการรับ - จ่ายเงิน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังจัดให้มีการตรวจสอบการรับ - จ่ายเงิน ประจำวัน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ตรงกั น ระหว่างยอดเงินคงเหลือในสมุดเงินสดกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการตรวจสอบสมุดเงินสด รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน และทะเบียนการเงินต่าง ๆ โดยผู้บริหารสถานศึกษา ทุกสิ้นเดือน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังดำเนินการเกี่ยวกับรายงานการเงินตาม ที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน ๖๖
 • 71. ๒.๖ การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินและทะเบียนคุมแผนการใช้จ่ายเงิน ๓. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีแผนการใช้เงิน ๓ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการใช้จ่ายเงินตามแผน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ห ลั ก ฐานการควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเงิ น ตามแผน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามคุ้ ม ค่ า และความ เหมาะสม การใช้จ่ายเงิน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาแผนการใช้จ่ายเงิน ๓. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ๓.๑ การจัดซื้อ จัดจ้าง วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ปฏิ บั ติ ค รบตาม ขั้นตอน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารดำเนิ น การถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บ ทุกขั้นตอน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารดำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งอย่ า ง รวดเร็ว ทันเวลา ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีจัดระบบการเก็บรักษาหลักฐานการ จัดซื้อจัดจ้าง ๖๗
 • 72. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓.๒ การจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด ทำบั ญ ชี วั ส ดุ แ ละทะเบี ย น ครุภัณฑ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมี กำกับ ติดตาม ดูแล การจัดทำบัญชี วัสดุ และทะเบียนครุภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด ระบบการจั ด เก็ บ รั ก ษาบั ญ ชี วัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ยั ง มี ก ารนำเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการ จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างครบถ้วน และปลอดภัย ๓.๓ การบำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการบำรุงรักษาพัสดุหรือปรับซ่อม ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็น ลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังดำเนินการบำรุงรักษาพัสดุและปรับซ่อม เป็นประจำ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารชี้ แจงและแนะนำวิ ธี ก ารใช้ แ ละ บำรุงรักษาพัสดุแก่ผู้ใช้ด้วย ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด สรรเงิ น ไว้ เ ป็ น ค่ า บำรุ ง รั ก ษา พัสดุและค่าปรับซ่อม ๖๘
 • 73. ๓.๔ การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาเอกสารต่อไปนี้ ๑. บัญชีวัสดุ ๒. ทะเบียนครุภัณฑ์ ๓. รายงานการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปี ๔. รายงานการตรวจสอบวัสดุถาวร ๕. หลักฐานการขออนุมัติจำหน่าย ๖. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการตรวจสอบการรับ - จ่าย พัสดุประจำปี ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ พัสดุตามระเบียบ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารตรวจสอบรายงานและผลการ ตรวจสอบตามระเบียบ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดระบบและเก็บรักษาหลักฐาน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ ในการดำเนินงาน ๓.๕ การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ๑ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๑ การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ หมายถึง ที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุ (ที่ดินที่ได้มาจากการรับบริจาคหรือการจัดซื้อ) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ หรือในที่ดินอื่นที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ ต้องขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ สำหรับทิ่ดินที่ไม่ใช่ที่ราชพัสดุ เช่นที่ดินสาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของวัดไม่ต้องขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ แต่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งก่อสร้างไว้ที่โรงเรียน ๖๙
 • 74. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ ๔ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุครบถ้วน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง ลงทะเบี ย นที่ ร าชพั ส ดุ ถู ก ต้ อ งและเป็ น ปัจจุบัน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการทำประวัติที่ดิน อาคาร และสถานที่ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารจั ด เก็ บ รั ก ษาหลั ก ฐานเรี ย บร้ อ ย ปลอดภัย๔. การประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการประเมินผลการดำเนินงานการเงินและพัสดุโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายใน โรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงาน การเงินและพัสดุ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานการเงินและพัสดุ๗๐
 • 75. งานบริการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม ๗
 • 76. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม งานบริการและงานอาคารสถานที่เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมงานต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ภาระงานเกี่ยวข้องกับ การวางแผนพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การจั ด บรรยากาศทั้ ง ภายในห้ อ งเรี ย นและภายในโรงเรียนให้เกิดความร่มรื่น เป็นสัดส่วน สวยงาม เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น จั ด ดูแลบำรุงรักษา อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษ และห้องบริการต่างๆ ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า ตามเกณฑ์ปริ ม าณและตรงตามมาตรฐาน จั ด ให้ มีเอกสารการใช้อาคาร และจัดทำประวัติการบำรุงรักษา และสรุปประเมินผลอย่างชัดเจน ๗๒
 • 77. ๑. การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ๑.๑ การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ ๑ - มี ก ารกำหนดแนวทาง วางแผนการบริ ห ารจั ด การ อาคารสถานที่ และ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน หรือจัดทำผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสม พร้อมที่จะใช้ประโยชน์ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการติดตามและตรวจสอบการใช้อาคาร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก าร ดู แ ลและพั ฒ นาอาคารสถานที ่ สถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า และเอื้อ ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารสำรวจความพึ ง พอใจจากผู้ ท ี่ เกี่ยวข้อง ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการการสรุปประเมินผลและรายงาน การใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ๗๓
 • 78. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑.๒ การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาบรรยากาศบริเวณโรงเรียนให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้ ๓.๑ มีการจัดบริเวณเป็นสัดส่วน ๓.๒ มีความร่มรื่น ๓.๓ มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม ๓.๔ มีสถานที่เล่น ออกกำลังกาย และพักผ่อน ๓.๕ มีอากาศปลอดโปร่ง ๓.๖ ไม่เป็นแหล่งมลพิษ ๓.๗ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๓.๘ มีทางสัญจรเป็นระเบียบ ๓.๙ มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต ๓.๑๐ มีการใช้และบำรุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๓ เรื่อง ๒ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๔ เรื่อง ๓ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๕ เรื่อง ๔ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๖ เรื่อง ๕ - บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๗ เรื่อง ขึ้นไป ๗๔
 • 79. ๒. การบริการอาคารเรียน ๒.๑ การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓.๑ มีการตกแต่งที่สวยงาม ๓.๒ มีแสงสว่างเพียงพอ ๓.๓ ประตูหน้าต่างอยู่ในสภาพดีมีอุปกรณ์ยึดมั่นคง ๒ ๓. พิจารณาบรรยากาศภายในอาคารเรียนให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความ สวยงาม ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้ ๓.๔ ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การได้ดี ๓.๕ มีการดูแลสภาพสีของอาคารให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อย ๓.๖ มีป้ายชื่อบอกอาคารและห้องต่าง ๆ ๓.๗ มีความเป็นระเบียบ ๓.๘ มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - อาคารเรียนมีความสะอาด ๒ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๓ เรื่อง ๓ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๔ เรื่อง ๔ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๕ เรื่อง ๕ - อาคารเรียนมีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๖ เรื่อง ขึ้นไป ๒.๒ การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน (พิจารณาตามเกณฑ์ปริมาณที่กำหนด) วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาบรรยากาศบริเวณโรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้ ๓.๑ จัดให้มีห้องเรียนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน๑ ๓.๒ จัดให้มีห้องพิเศษเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน ๓.๓ จัดให้มีห้องบริการเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑ เกณฑ์มาตรฐาน การจัดห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องบริการ พิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณ ๗๕
 • 80. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - จัดห้องเรียนได้พอเพียงหรือมีการแก้ปัญหาการขาดแคลนได้อย่างเหมาะสม ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง จั ด ห้ อ งบริ ก าร และห้ อ งพิ เ ศษใน อาคารเรียนได้ร้อยละ ๒๕ ของเกณฑ์มาตรฐาน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง จั ด ห้ อ งบริ ก าร และห้ อ งพิ เ ศษใน อาคารเรียน ได้ร้อยละ ๕๐ ของเกณฑ์มาตรฐาน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง จั ด ห้ อ งบริ ก าร และห้ อ งพิ เ ศษใน อาคารเรียน ได้ร้อยละ ๗๕ ของเกณฑ์มาตรฐาน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง จั ด ห้ อ งบริ ก าร และห้ อ งพิ เ ศษใน อาคารเรียนได้มากกว่าร้อยละ ๗๕ ของเกณฑ์มาตรฐาน ๒.๓ การดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาบรรยากาศบริเวณโรงเรียน การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการดูแลรักษาอาคารเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็น ลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการบำรุงรักษาให้คงสภาพมีระเบียบ สวยงามใช้การได้และเอื้อต่อการเรียนรู้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว สภาพอาคารยังได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และสะอาดสวยงาม ๒.๔ การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาหลักฐานการกำหนดหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัย ๓. พิจารณาจากสภาพที่ปรากฏ ๗๖
 • 81. การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน ๓ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย เป็นลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยที่ใช้การได้ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารควบคุ ม และติ ด ตามการรั ก ษา ความปลอดภัยอาคารเรียน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการฝึกอบรมวิธีการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ๓. การบริการห้องเรียน ๓. ๑ การจัดบรรยากาศในห้องเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้ ๓.๑ มีแสงสว่างเพียงพอ ๓.๒ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ๓.๓ มีการตกแต่งที่สวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ ๓.๔ ไม่แออัด ๓.๕ โต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์ประจำห้องมีสภาพดี ๓.๖ มีสื่อและอุปกรณ์การสอนที่จำเป็นประจำห้อง ๓.๗ มีเครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีความสะอาด ๒ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๒ เรื่อง ๓ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๓ เรื่อง ๔ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๔ เรื่อง ๕ - มีความสะอาด และยังมีบรรยากาศข้างต้น ๕ เรื่องขึ้นไป ๗๗
 • 82. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ ๓.๑ มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน ๓.๒ มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ ๓.๓ มีการใช้ห้องตามแผนที่กำหนด ๓.๔ มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ๓.๕ มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ๓.๖ มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ ๓.๗ มีการประกวดเพื่อยกย่องชมเชย การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน ๒ - มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน และยั ง มี ก ารดำเนิ น การตามข้ า งต้ น อีก ๒ เรื่อง ๓ - มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน และยั ง มี ก ารดำเนิ น การตามข้ า งต้ น อีก ๓ เรื่อง ๔ - มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน และยั ง มี ก ารดำเนิ น การตามข้ า งต้ น อีก ๔ เรื่อง ๕ - มีแผน และระเบียบการใช้ห้องเรียน และยั ง มี ก ารดำเนิ น การตามข้ า งต้ น อีก ๕ เรื่องขึ้นไป ๗๘
 • 83. ๔. การบริการห้องบริการ๑ ๔.๑ การจัดบรรยากาศห้องบริการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาบรรยากาศของห้องบริการให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความ สวยงาม ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้ ๓.๑ มีแสงสว่างเพียงพอ ๓.๒ มีการตกแต่งที่สวยงาม ๔ ๓.๓ มีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ๓.๔ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ๓.๕ ไม่แออัด ๓.๖ มีป้ายนิเทศแสดงคำแนะนำการใช้ห้อง ระเบียบปฏิบัติ และสถิติข้อมูล การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒ - มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้นอีก ๒ เรื่อง ๓ - มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้นอีก ๓ เรื่อง ๔ - มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้นอีก ๔ เรื่อง ๕ - มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้นอีก ๕ เรื่อง ขึ้นไป ๑ ห้องบริการ หมายถึง ห้องที่โรงเรียนจัดเพื่อเป็นสถานที่ทำงานของกลุ่มบริหารและงานต่างๆ รวมทั้งให้การบริการและ อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การศึกษาเพิ่มเติมแก่นักเรียน เช่น ห้องผู้บริหารโรงเรียน ห้องบริหารงานวิชาการ ห้องสมุด ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องศูนย์วิทยบริการ และห้องสันทนาการ เป็นต้น ๗๙
 • 84. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔.๒ การใช้และการบำรุงรักษาห้องบริการ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ ๓.๑ มีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง ๓.๒ มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๓ มีการใช้ห้องตามแผน และตารางที่กำหนด ๓.๔ มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ๓.๕ มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ ๓.๖ มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง ๓.๗ มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ๓.๘ มีการเก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง ๒ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และมีการดำเนินการตามข้างต้นอีก ๓ เรื่อง ๓ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และมีการดำเนินการตามข้างต้นอีก ๔ เรื่อง ๔ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และมีการดำเนินการตามข้างต้นอีก ๕ เรื่อง ๕ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และมีการดำเนินการตามข้างต้นอีก ๖ เรื่องขึ้นไป๘๐
 • 85. ๕. การบริการห้องพิเศษ๑ ๕.๑ การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาบรรยากาศของห้องพิเศษ ให้เกิดความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย และความสะดวก ในเรื่องต่อไปนี้ ๓.๑ มีแสงสว่างเพียงพอ ๓.๒ มีการตกแต่งที่สวยงามและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๓.๓ มีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ฯลฯ ๓.๔ มีอากาศถ่ายเทสะดวก ๓.๕ ไม่แออัด ๓.๖ มีป้ายบอกวิธีทำงาน แนะนำเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ ๓.๗ มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย ๕ ๓.๘ มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ๓.๙ มีป้ายแนะนำการบำรุงรักษาเครื่องมือ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒ - มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้น อีก ๓ เรื่อง ๓ - มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้น อีก ๔ เรื่อง ๔ - มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้น อีก ๕ เรื่อง ๕ - มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย และยังมีบรรยากาศข้างต้น อีก ๖ เรื่องขึ้นไป ๑ ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องที่โรงเรียนจัดเพื่อเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นพิเศษเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีสื่อและอุปกรณ์การสอนเพื่อการทดลอง ฝึกปฏิบัติงานไว้สำหรับนักเรียน เช่น ห้องปฏิบัติการเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ๘๑
 • 86. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕.๒ การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ ๓.๑ มีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง ๓.๒ มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๓ มีการใช้ห้องตามแผน และตารางที่กำหนด ๓.๔ มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ๓.๕ มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ ๓.๖ มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง ๓.๗ มีการติดตามประเมินผลการใช้ห้องอย่างเป็นระบบ ๓.๘ มีการประกวดการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อยกย่องชมเชย ๓.๙ มีการเก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง ๒ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และยังมีการดำเนินการตามข้างต้น อีก ๓ เรื่อง ๓ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และยังมีการดำเนินการตามข้างต้น อีก ๔ เรื่อง ๔ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และยังมีการดำเนินการตามข้างต้น อีก ๕ เรื่อง ๕ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้ห้อง และยังมีการดำเนินการตามข้างต้น อีก ๖ เรื่องขึ้นไป ๘๒
 • 87. ๖. การบริการอาคารประกอบ ๖.๑ อาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน ๖.๑.๑ การจัดอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน ๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๒. พิจารณาอาคารโรงฝึกงานในเรื่องต่อไปนี้ ๒.๑ จัดให้มีอาคารโรงฝึกงานเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน๑ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - จัดให้มีอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน ๖ ๒.๒ จัดให้มีห้องปฏิบัติงานในโรงฝึกงานอย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังจัดให้มีอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงานได้ ร้อยละ ๒๕ ของเกณฑ์มาตรฐาน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังจัดให้มีอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงานได้ ร้อยละ ๕๐ ของเกณฑ์มาตรฐาน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังจัดให้มีอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงานได้ ร้อยละ ๗๕ ของเกณฑ์มาตรฐาน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังจัดให้มีอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงานได้ ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ๖.๑.๒ การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ ๓.๑ มีแผน ตารางการใช้และระเบียบการใช้อาคาร ๓.๒ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๓ มีการใช้ห้องตามแผนและตารางที่กำหนด ๓.๔ มีการจัดสภาพอาคารประกอบตามหลักการจัด และมีการดูแลรักษาให้อยู ่ ในสภาพที่ดี ๓.๕ มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ ๑ เกณฑ์มาตรฐาน อาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน พิจารณาจากเกณฑ์ด้านปริมาณ ๘๓
 • 88. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓.๖ มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง ๓.๗ มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ ๓.๘ มีการเก็บรวบรวมผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีแผน ตารางการใช้ และระเบียบการใช้อาคาร ๒ - มีแผน ตารางการใช้ และระเบียบการใช้อาคาร และยังมีการดำเนินการใน เรื่องอื่นอีก ๒ เรื่อง ๓ - มีแผน ตารางการใช้ และระเบียบการใช้อาคาร และยังมีการดำเนินการใน เรื่องอื่นอีก ๓ เรื่อง ๔ - มีแผน ตารางการใช้ และระเบียบการใช้อาคาร และยังมีการดำเนินการใน เรื่องอื่นอีก ๔ เรื่อง ๕ - มีแผน ตารางการใช้ และระเบียบการใช้อาคาร และยังมีการดำเนินการใน เรื่องอื่นอีก ๕ เรื่อง ๖.๒ อาคารโรงอาหาร ๖.๒.๑ การจัดอาคารโรงอาหาร วิธีการประเมิน ๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๒. พิจารณาอาคารโรงอาหารในเรื่องต่อไปนี้ ๒.๑ จัดให้มีอาคารโรงอาหารเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน๑ ๒.๒ จัดให้มีอาคารโรงอาหารอย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีโรงอาหาร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้วยังมีครุภัณฑ์ประจำโรงอาหาร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้วยัง มีบุคลากรรับผิดชอบ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้วยังมีอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ เครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้วยังมีสภาพการจัดให้บริการอย่างเหมาะสม๒๑ เกณฑ์มาตรฐานการจัดอาคารโรงอาหาร พิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณ ๒ สภาพการจัดอย่างเหมาะสม หมายถึง ๑. มีความสะอาด ๒. มีความเป็นระเบียบ ๓. การมีแสงสว่างเพียงพอ ๔. มีการตกแต่งที่สวยงามและมีบรรยากาศทางวิชาการ ๕. มีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ ๖. มีอากาศถ่ายเท ๗. ไม่แออัด ๘. มีป้ายบอกวิธีการทำงานและแนะนำเทคนิควิธีการควบคุมเครื่องมือ ๙. มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย ๑๐. มีป้ายแนะนำรักษาเครื่องมือ ๘๔
 • 89. ๖.๒.๒ การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงอาหาร วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาจากเรื่องต่อไปนี้ ๓.๑ มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร ๓.๒ มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๓ มีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพที่ด๑ ี ๓.๔ มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ ๓.๕ มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร ๒ - มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร และยังมีการดำเนินการในเรื่องอื่น อีก ๑ เรื่อง ๓ - มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร และยังมีการดำเนินการในเรื่องอื่น อีก ๒ เรื่อง ๔ - มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร และยังมีการดำเนินการในเรื่องอื่น อีก ๓ เรื่อง ๕ - มีแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร และยังมีการดำเนินการครบทุกเรื่อง ๖.๓ อาคารหอประชุม / ห้องประชุม ๖.๓.๑ การจัดอาคารหอประชุม / ห้องประชุม วิธีการประเมิน ๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๒. พิจารณาจากสภาพการจัดการตามที่กำหนด๒๑ สภาพที่ดี หมายถึง ๑.มีความถูกหลักอนามัย ๒. มีความเป็นระเบียบ ๓ .การมีแสงสว่างเพียงพอ ๔. มีการตกแต่งที่สวยงาม ๕. มีโต๊ะเก้าอี้ให้นักเรียนและครูให้รับประทานอาหาร ๖. มีเครื่องอำนวยความสะดวก เช่น พัดลม โทรทัศน์ เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ๗. มีอากาศถ่ายเท ๘. มีที่รองรับขยะและเศษอาหารอย่างถูกหลักเพียงพอ ๙. มีระบบการทำความสะอาดและบำบัดน้ำเสียที่ดี ๑๐. ปราศจากเสียงรบกวน ๒ สภาพการจัดการตามที่กำหนด คือ ๑. มีความสะอาด ๒. มีความเป็รระเบียบ ๓. การมีแสและเสียงที่เหมาะสม ๔. มีการตกแต่งที่สวยงาม ๕. มีอากาศถ่ายเทสะดวก ๖.ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน ๘๕
 • 90. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีหอประชุม / ห้องประชุม ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้วยังมีหอประชุม และครุภัณฑ์ประจำหอประชุม ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้วยัง มีบุคลากรรับผิดชอบ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้วยังมีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้วยังมีการจัดการตามสภาพให้บริการอย่าง เหมาะสม ๖.๓.๒ การใช้และบำรุงรักษาอาคารหอประชุม / ห้องประชุม วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาจากเรื่องต่อไปนี้ ๓.๑ มีแผน และแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้หอประชุม / ห้องประชุม ๓.๒ มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๓.๓ มีการใช้หอประชุม / ห้องประชุมตามแผน และตารางที่กำหนด ๓.๔ มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ๓.๕ มีการจัดงบประมาณอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ ๓.๖ มีการบันทึกสถิติในการใช้หอประชุม / ห้องประชุม ๓.๗ มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้หอประชุม / ห้องประชุม ๒ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้หอประชุม / ห้องประชุม และยังมีการ ดำเนินการในเรื่องอื่นอีก ๒ เรื่อง ๓ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้หอประชุม / ห้องประชุม และยังมีการ ดำเนินการในเรื่องอื่นอีก ๓ เรื่อง ๔ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้หอประชุม / ห้องประชุม และยังมีการ ดำเนินการในเรื่องอื่นอีก ๔ เรื่อง ๕ - มีแผน ตาราง และระเบียบการใช้หอประชุม / ห้องประชุม และยังมีการ ดำเนินการในเรื่องอื่นอีก ๕ เรื่อง ๘๖
 • 91. ๖.๔ อาคารห้องน้ำ – ห้องส้วม ๖.๔.๑ การจัดอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม วิธีการประเมิน ๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๒. พิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐาน ๓. พิจารณาจากการจัดสภาพตามที่กำหนด๑ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้วยังมีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้วยังมีการจัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้วยังมีการจัดการตามสภาพให้บริการอย่าง เหมาะสม ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ ว ยั ง มี ห้ อ งน้ ำ ห้ อ งส้ ว มสำหรั บ คนพิ ก าร / ผู้สูงอายุ ๖.๔.๒ การใช้และดูแลรักษาห้องน้ำ - ห้องส้วม วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ - ห้องส้วม ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ เช่น ภารโรง นักเรียน คณะสี ฯลฯ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีระบบการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี แ ผนการบำรุ ง รั ก ษาให้ ส ามารถให้ บริการได้อย่างประสิทธิภาพ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการกำกับ ควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ การจัดสภาพตามที่กำหนด หมายถึง ๑. มีความสะอาด ๒. มีอากาศถ่ายเทสะดวกปราศจากกลิ่นรบกวน ๓. การมีแสงสว่าง๑เพียงพอ ๔. มีการตกแต่งบริเวณที่สวยงาม ๕. มีแสงสว่างเพียงพอ ๖. ฝาผนัง ประตู มีความมั่นคงแข็งแรง และไม่มีรอยขีดเขียน ๗. การมีระบบกำจัดของเสียที่ดี ๘. มีระบบน้ำใช้ที่ดี ๙. มีสุขภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ๘๗
 • 92. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๖.๕ การบริหารอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา ๖.๕.๑ การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฎ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประกอบ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี อุ ป กรณ์ อ ำนวยความสะดวก และ มีผู้ดูแลรับผิดชอบ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีอุปกรณ์และเครื่องอำนวยความสะดวก ครบสมบูรณ์อย่างเหมาะสม ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ส ภาพเหมาะสมในการจั ด กิ จ กรรม และการให้บริการ ๖.๕.๒ การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษา /ห้องพลศึกษา วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีแผน ตารางการใช้ และระเบียบการใช้อาคาร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ก ารมอบหมายให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ลายลักษณ์อักษร ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารใช้ อ าคารตามแผน และตาราง ที่กำหนด ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ ๘๘
 • 93. ๗. การให้บริการน้ำดื่ม วิธีการประเมิน ๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๒. พิจารณาจากสภาพตามที่กำหนด การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีชุดอุปกรณ์กรองน้ำเพื่อ ผลิตน้ำดื่ม เพียงพอกับจำนวนผู้บริโภค ๗ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีน้ำดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และ ๘ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการตรวจสอบถังบรรจุน้ำ และ ชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มให้ถูกสุขลักษณะ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เป็น ประจำ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการรณรงค์ให้ความรู้ และเห็น คุณค่าของการผลิตและการบริโภคน้ำดื่มที่สะอาด หรือการจำหน่าย ๘. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย วิธีการประเมิน ๑. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๒. พิจารณาจากสภาพตามที่กำหนด การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีนักเรียน และบุคลากรได้รับการตรวจ สุขภาพอนามัยประจำปี ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการประสานการดำเนินงานในการจัด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ และมีการ ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการดำเนินงานการส่งเสริม สุขภาพอนามัย ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง กระบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง ๘๙
 • 94. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒๙. การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ๙ ๙.๑ การจัดการสื่อสาร วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาปริมาณอุปกรณ์สื่อสารให้พิจารณาจากรายการ ดังต่อไปนี้ (๑) เอกสารแนะนำโรงเรียน (๒) ป้ายนิเทศ (๓) การบริการจดหมาย (๔) เครื่องขยายเสียง (๕) เสียงตามสาย (๖) วิทยุ (๗) โทรทัศน์ (๘) วีดีทัศน์ (๙) วิทยุสื่อสาร (๑๐) โทรศัพท์ภายใน (๑๑) โทรศัพท์ (๑๒) โทรสาร (๑๓) จานรับสัญญาณดาวเทียม (๑๔) การสื่อสารผ่านระบบ LAN (LOCAL AREA NETWORK) ในเครื่ อ ง คอมพิวเตอร์ (๑๕) การสื่อสารผ่านระบบ INTERNET (๑๖) การสื่อสารผ่านระบบ WIRELESS (๑๗) การสื่อสารผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน (๑๘) อุปกรณ์การสื่อสารอื่นๆ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างน้อย ๓ ประเภท ๒ - มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างน้อย ๖ ประเภท ๓ - มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างน้อย ๙ ประเภท ๔ - มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างน้อย ๑๒ ประเภท ๕ - มีอุปกรณ์สื่อสาร ๑๕ ประเภทขึ้นไป ๙๐
 • 95. ๙.๒ การดำเนินงานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการจัดระบบสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ๑๐ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติ และให้บริการการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการจัดการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการ สื่อสาร ๑๐.การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน ๑๐.๑ การกำหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน๑ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และ ความประพฤติ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาอุดมการณ์ของโรงเรียนจากปรัชญา คำขวัญ คติธรรม สี เพลง และ สัญลักษณ์ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีอุดมการณ์ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์ตามอุดมการณ์ ที่เป็นรูปธรรม ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการกำหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อ ให้เป็นไปตามอุดมการณ์นั้น ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นผลการปฏิบัติ ตามอุดมการณ์นั้น๑ อุดมการณ์ของโรงเรียน หมายถึง คุณธรรม หรือคุณงามความดีที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ และมุ่งหมายจะบรรลุถึง ๙๑
 • 96. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๑๐.๒ การสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาจากการสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติในด้านต่อไปนี้ ๓.๑ ด้านวิชาการ ๓.๒ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๓.๓ ด้านกีฬา ๓.๔ ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ๓.๕ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ๓.๖ ด้านอื่นๆ ๑๑ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการส่งเสริมให้สร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ อย่างน้อย ๑ ด้าน ๒ - มีการส่งเสริมให้สร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ อย่างน้อย ๒ ด้าน ๓ - มีการส่งเสริมให้สร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ อย่างน้อย ๓ ด้าน ๔ - มีการส่งเสริมให้สร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ อย่างน้อย ๔ ด้าน ๕ - มีการส่งเสริมให้สร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ อย่างน้อย ๕ ด้าน ๑๑.การประเมินผลการดำเนินงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการประเมินผลการดำเนินงานบริการและอาคารสถานที่โดยมีหลักฐาน ให้ตรวจสอบได้ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อย ภายในโรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น การ ดำเนินงานบริการและอาคารสถานที่ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารนำผลการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานบริการและอาคารสถานที่ ๙๒
 • 97. งานชุมชนและ ๘ ภาคีเครือข่าย
 • 98. งานชุมชนภาคีและเครือข่าย งานชุมชนและภาคีเครือข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน งานชุ ม ชน พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๘ “ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นๆ โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา” ภาคีเครือข่าย คือการจัดหรือเชื่อมโยงกลุ่มบุคคล หรือองค์กรที่สมัครใจ ที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน เรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกัน ด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พื้นฐานของการเคารพในสิทธิของแต่ละคน เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน การจัดภาคีเครือข่าย ในสถานศึ ก ษามี ทั้ ง ในส่ ว นที่ ก ำหนดไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ ในระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ และ คณะกรรมการที่จัดตั้งให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการมูลนิธิคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมนักเรียนเก่าหรือสมาคมศิษย์เก่า หน้าที่สำคัญของหน่วยงานนี้ คือ การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จัดทำข้อมูลพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ให้บริการแก่ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ประสานและขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากชุมชน รวมทั้งประเมินผลความต้องการและความพึงพอใจของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนต่อไป ๙๔
 • 99. ๑. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย ๑.๑ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่าย วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ ๑ - มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์ อักษร ของชุมชนและภาคีเครือข่าย ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการพัฒนาข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็น ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สภาพแวดล้ อ ม ปัจจุบัน ๑.๒ การดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการส่งเสริม สนับสนุน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือข่าย ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี แ ผนการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง โรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารให้ ชุ ม ชน ภาคี เ ครื อ ข่ า ย และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการดำเนินการตามแผน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินและติดตามผล ๙๕
 • 100. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒๒. การให้บริการชุมชน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาจากการให้บริการชุมชน ในด้านต่อไปนี้ ๓.๑ การให้บริการด้านวิชาการ๑ ๓.๒ การให้บริการด้านอาคารสถานที่ ๓.๓ การให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ๒ ๓ ๓.๔ การให้บริการด้านบุคลากร ๓.๕ การให้บริการด้านอื่นๆ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการให้บริการชุมชน อย่างน้อย ๑ ด้าน ๒ - มีการให้บริการชุมชน อย่างน้อย ๒ ด้าน ๓ - มีการให้บริการชุมชน อย่างน้อย ๓ ด้าน ๔ - มีการให้บริการชุมชน อย่างน้อย ๔ ด้าน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ชุมชนยังมีความพึงพอใจในการรับบริการ ๓. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ๓.๑ โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการบริการข่าวสารแก่ชุมชน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีหลักฐานการจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีชุมชนยังให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีชุมชนยังมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม กิจกรรม ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม พัฒนาชุมชน ๑ การให้บริการด้านวิชาการ การให้ความรู้ การจัดกิจกรรม การจัดนิเทศการห้องสมุดหรือการให้ข้อมูลข่าวสาร ทางวิชาการสาขาต่างๆ ๙๖
 • 101. ๓.๒ โรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - มีการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาชุมชน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีหลักฐานการร่วมมือกับชุมชนในการ ๔ พัฒนาชุมชน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีผลงานปรากฏ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว โรงเรียนยังเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่าง ต่อเนื่อง ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง ปรากฏว่ า โรงเรี ย นกั บ ชุ ม ชนมี ค วาม สัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ๔. การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ๔.๑ การจัดตั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนโรงเรียน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งองค์กร๑ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยั ง มี ห ลั ก ฐานการจั ด ตั้ ง องค์ ก รที่ มิ ใ ช่ นิติบุคคลเพื่อสนับสนุนโรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีองค์กรที่เป็นนิติบุคคลเพื่อสนับสนุน โรงเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีผลงานที่สนับสนุนโรงเรียน ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว องค์กรนั้นยังได้รับความร่วมมือสนับสนุน จากชุมชน ๑ องค์กร ในที่นี่หมายถึง กลุ่มบุคคลที่งานอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน เช่น ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ ๙๗
 • 102. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔.๒ โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ ๓. พิจารณาการสนับสนุนจากชุมชนในด้านต่อไปนี้ ด้านวิชาการ๑ ด้านทรัพยากร๒ ด้านบริการ๓ การให้ระดับมาตรฐาน ๑ - ชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียน ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีชุมชนสนับสนุนโรงเรียนโดยมีหลักฐาน ให้ตรวจสอบได้ ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนที่สอดคล้องกับความ ต้องการของโรงเรียน ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุน จากชุมชนอย่างหลากหลาย ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังได้รับความร่วมมือ และการสนับสนุน จากชุมชนอย่างต่อเนื่อง ๑ การสนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ การเป็นวิทยากร ให้ใช้สถานประกอบ ๒ การสนับสนุนด้านทรัพยากร หมายรวมถึง การสนับสนุนที่เป็นตัวเงิน วัสดุ ครุ๓ณฑ์ อุปกรณ์การศึกษา การสร้างตามวัตถุ ฯลฯ ให้แก่โรงเรียน ๓ การสนับสนุนด้านบริการ ได้แก่ แรงงาน ยานพาหนะ การให้ยืมอุปกรณ์ ๙๘
 • 103. ๕. การประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย วิธีการประเมิน ๑. สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ๒. พิจารณาจากหลักฐานที่ปรากฏ การให้ระดับมาตรฐาน ๕ ๑ - มีการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่ายโดยมีหลักฐานให้ ตรวจสอบได้ ๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อย ภายในโรงเรียน ๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยั ง มี ก ารประเมิ น ในรู ป แบบของคณะ กรรมการ ๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยั ง มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น การดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย ๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยั ง มี ก ารนำผลการวิ เ คราะห์ ไ ปใช้ ใ นการ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย ๙๙
 • 104. ๑๐๐
 • 105. ภาคผนวก ๑๐๑
 • 106. ภาคผนวกก เกณฑ์ปริมาณ๑๐๒
 • 107. เกณฑ์ปริมาณในเอกสารมาตรฐานคุณภาพการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับนี้ แบ่งรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณเป็น๓ส่วนได้แก่ ๑. เกณฑ์ปริมาณบุคลากร ๒. เกณฑ์ปริมาณอาคารเรียน, อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่ ๒.๑ อาคารเรียน - ห้องเรียน - ห้องพิเศษ ๒.๒ อาคารประกอบ - อาคารโรงอาหาร - อาคารหอประชุม - บ้านพักครู/บ้านพักภารโรง - ห้องน้ำ-ห้องส้วม ๒.๓ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ - ถังน้ำขนาดความจุ ๓.๓ ลบ.ม. และ ฝ.๓๓ - สนามบาสเกตบอล ๓. เกณฑ์ปริมาณวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ควรมีในห้องพิเศษและห้องบริการต่างๆ ๓.๑ ห้องพิเศษ - เคมี - ชีววิทยา - ฟิสิกส์ - วิทยาศาสตร์กายภาพ - คณิตศาสตร์ - ภาษาต่างประเทศ - อุตสาหกรรม - เกษตรกรรม - ธุรกิจและพาณิชยการ - คอมพิวเตอร์ - คหกรรม - ดนตรีไทย - ดนตรีสากล ๑๐๓
 • 108. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ - ทัศนศิลป์ - นาฏศิลป์ - สุขศึกษา/พลศึกษา ๓.๒ ห้องบริการ - ห้องสมุด - ห้องโสตทัศนศึกษา - ห้องพยาบาล โดยส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ คือเกณฑ์ปริมาณบุคลากรและเกณฑ์ปริมาณอาคารเรียน, อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จะถูกนำไปใช้ประกอบการประเมินร่วมกับเกณฑ์คุณภาพการปฏิบัติงานด้วย แต่ในส่วนที่ ๓ คือ เกณฑ์ปริมาณวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ควรมีในห้องพิเศษและห้องบริการต่างๆ ซึ่งมิได้นำไปประเมินร่วมกับเกณฑ์คุณภาพหรือทำการเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นๆ แต่อย่างใดเพียงแต่มุ่งหวัง ให้โรงเรียนนำข้อมูลไปพิจารณาปรับปรุงให้ตนเองสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือดูแล และสนับสนุนรวมทั้งให้ความช่วยเหลือให้โรงเรียนได้มีคุณภาพที่ดี มีมาตรฐานสูงสุดและใกล้เคียงกันด้วย อนึ่ง ในท้ายเอกสารฉบับนี้ได้จัดทำแนวทางการบำรุงรักษาวัสดุ/อุปกรณ์และการดูแล ห้องพิเศษและห้องบริการต่าง ๆ ให้มีอายุการใช้งานมากยิ่งขึ้นและยังได้นำเสนอแนวทางการประเมินห้องปฏิบัติการต่างๆ ไว้ให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางการประเมินเพื่อการพัฒนาโรงเรียนสู่ความ เป็นสากลไว้อีกเรื่องหนึ่งด้ว ๑๐๔
 • 109. เกณฑ์ปริมาณบุคลากร ๑๐๕
 • 110. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการ เกณฑ์ สายงานการสอน X = na b X = ครูสายงานการสอน n = จำนวนห้องเรียน a = จำนวนนักเรียน : ห้องเรียน (๔๐:๑) b = ครู : นักเรียน (๑:๒๐) เงื่อนไข - การจัดห้องเรียนแต่ละชั้นหากมีเศษ ๑๐ คนขึ้นไป ให้เพิ่ม ๑ ห้อง สายงานบริหารในสถานศึกษา นักเรียน ๓๖๐-๗๑๙ ผู้บริหาร ๑ รองผู้อำนวยการ ๑ ตำแหน่ง นักเรียน ๗๒๐-๑,๐๗๙ ผู้บริหาร ๑ รองผู้อำนวยการ ๒ ตำแหน่ง นักเรียน ๑,๐๘๐-๑,๖๗๙ ผู้บริหาร ๑ รองผู้อำนวยการ ๓ ตำแหน่ง นักเรียน ๑,๖๘๐ ขึ้นไป ผู้บริหาร ๑ รองผู้อำนวยการ ๔ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน อัตราจ้าง ประมาณร้อยละ ๑๐ ของครูสายงานการสอน นักการภารโรง - โรงเรียนขนาดเล็ก มีภารโรง ๒ คน - โรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป ใช้เกณฑ์การคำนวณดังนี้ X = ๒ + พื้นที่อาคารเรียน + พื้นที่อาคารประมาณ - ๑,๐๐๐ ม. ๑,๐๐๐ ม. ยาม / คนสวน / คนงาน - ตามความเหมาะสม ของพื้นที่และขนาดโรงเรียน พนักงานขับรถยนต์ - แผนชั้นเรียน ๑-๑๒ ห้อง มีพนักงานขับรถยนต์ ๑ คน แผนชั้นเรียน ๑๓-๓๗ ห้อง มีพนักงานขับรถยนต์ ๒ คน แผนชั้นเรียน ๓๘-๖๒ ห้อง มีพนักงานขับรถยนต์ ๓ คน แผนชั้นเรียน ๖๓ ห้องขึ้นไป มีพนักงานขับรถยนต์ ๔ คน - หรือตามจำนวนรถยนต์ หมายเหตุ- โรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นไปให้จ้างเหมาบริการจากเอกชนได้ ๑๐๖
 • 111. เกณฑ์ปริมาณอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ๑๐๗
 • 112. ตารางเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณอาคารเรียน,อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ๑๐๘ โรงเรียนขนาดเล็ก(แผนชั้นเรียน๑-๑๒ชั้นเรียน) แผนชั้นเรียน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ อาคารเรียน ห้องเรียนทั้งหมด - - ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๓ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ห้องเรียน ๓-๑๒ ห้องพิเศษ ๕-๙ อาคารประกอบ มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ อาคารฝึกงาน (หน่วย) ๑ ๒ โรงอาหาร ๑ หอประชุม อาคารเอนกประสงค์หลังคาโค้งไร้โครงสร้าง ๐ บ้านพักครูแบบแฟลตและหลัง) ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน บ้านนักการภารโรง (แบบหลัง) ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน บ้านนักการภารโรง(แบบแฟลต) ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน ห้องน้ำห้องส้วม(ที่) ๖-๑๒ ที่ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ สนามบาสเกตบอล
 • 113. ตารางเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณอาคารเรียน,อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนขนาดกลาง(แผนชั้นเรียน๑๓-๓๖ชั้นเรียน) แผนชั้นเรียน ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ อาคารเรียน ห้องเรียนทั้งหมด ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๔๒ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ห้องเรียน ๑๓-๓๖ ห้องพิเศษ ๑๐-๑๗ อาคารประกอบ อาคารฝึกงาน ๒ ๔ ๖ โรงอาหาร หอประชุม ๑ ๒ อาคารเอนกประสงค์ หลังคาโค้งไร้โครงสร้าง บ้านพักครูแบบแฟลต ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน และหลัง บ้านนักการภารโรง ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน (แบบหลัง) บ้านนักการภารโรง ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน (แบบแฟลต) ห้องน้ำห้องส้วม (ที่) ๑๓-๓๖ ที่ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ สนามบาสเกสบอล ๒ ๑๐๙
 • 114. ตารางเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณอาคารเรียน,อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ๑๑๐ โรงเรียนขนาดใหญ่(แผนชั้นเรียน๓๗-๖๐ชั้นเรียน) แผนชั้นเรียน ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ อาคารเรียน ห้องเรียนทั้งหมด ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๓ ๖๕ ๖๗ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๘ ๗๙ ๘๐ ๘๒ ๘๓ ๘๔ ห้องเรียน ๓๗-๖๐ ห้องพิเศษ ๑๗-๒๔ อาคารประกอบ มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ อาคารฝึกงาน ๖ ๘ โรงอาหาร ๒ หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ ๑ หลังคาโค้งไร้โครงสร้าง บ้านพักครูแบบแฟลตและ ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน หลัง บ้านนักการภารโรง ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน (แบบหลัง) บ้านนักการภารโรง ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน (แบบแฟลต) ห้องน้ำห้องส้วม (ที่) ๓๗-๖๐ สิ่งก่อสร้างอื่นๆ สนามบาสเกสบอล ๓
 • 115. ตารางเกณฑ์มาตรฐานด้านปริมาณอาคารเรียน,อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ(แผนชั้นเรียน๖๔ชั้นเรียนขึ้นไป) แผนชั้นเรียน ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ ๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ ๗๑ ๗๒ ๗๓ ๗๔ ๗๕ ๗๖ ๗๗ ๗๘ ๗๙ ๘๐ อาคารเรียน ห้องเรียนทั้งหมด ๘๖ ๘๘ ๙๐ ๙๒ ๙๔ ๙๕ ๙๖ ๙๗ ๙๘ ๙๙ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ห้องเรียน ๖๑-๘๐ ห้องพิเศษ ๒๕-๒๙ อาคารประกอบ อาคารฝึกงาน ๑๐ โรงอาหาร ๒ หอประชุม อาคารเอนกประสงค์ ๒ หลังคาโค้งไร้โครงสร้าง บ้านพักครูแบบแฟลตและ ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน หลัง บ้านนักการภารโรง ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน (แบบหลัง) บ้านนักการภารโรง ตามความเหมาะสม/ความต้องการของแต่ละโรงเรียน (แบบแฟลต) ห้องน้ำห้องส้วม (ที่) ๖๑ ที่ขึ้นไป สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ๑๑๑
 • 116. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒หมายเหตุ ๑. กรณีแผนชั้นเรียนมากกว่า ๗๙ ห้องเรียน อาคารเรียนควรมีเท่ากับแผนชั้นเรียนปัจจุบัน บวกด้วย ๒๙ ๒. ขนาดของห้องเรียนพิเศษแต่ละห้อง ควรมีขนาดเท่ากับ ๑.๕ เท่า ของขนาดห้องเรียนปกติหรือประมาณ ๙๖ ตารางเมตร หากโรงเรียนใช้ห้องเรียนปกติมาวัดเป็นห้องพิเศษให้นั้นห้องพิเศษเป็นขนาดหนึ่งห้องครึ่งของห้องเรียนปกติ ๓. การพิจารณาจำนวน ปริมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนให้ใช้ข้อมูลแผนชั้นเรียนในตารางนี้เป็นหลักประกอบการพิจารณา ดังนี้ - โรงเรียนขนาดเล็ก /แผนชั้นเรียน ๑-๑๒ ห้องเรียน - โรงเรียนขนาดกลาง/ แผนชั้นเรียน ๑๓-๓๗ ห้องเรียน - โรงเรียนขนาดใหญ่/แผนชั้นเรียน ๓๘-๖๒ ห้องเรียน - โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ/แผนชั้นเรียน ๖๓ ห้องเรียนขึ้นไป ๔. การคิดจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียนให้คิดเฉลี่ยต่อห้อง/ห้องเรียนละ ๔๐ คน ๑๑๒
 • 117. รายละเอียดจำนวนห้องเรียน/ห้องพิเศษและห้องบริการ ขนาดโรงเรียน(แผนชั้นเรียน) เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษที่ รายการ/ขนาดเต็มรูปแบบ (๑-๑๒) (๑๓-๓๖) (๓๗-๖๐) (๖๑ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ขึ้นไป) ห้องเรียนทั้งหมด ๘-๒๑ ห้อง ๒๓-๕๔ ห้อง ๕๔-๘๔ ห้อง ๘๖-๑๐๙ ห้อง ๑ ห้องเรียน ๓-๑๒ ห้อง ๑๓-๓๐ ห้อง ๓๗-๖๐ ห้อง ๖๑-๘๐ ห้อง ๒ ห้องพิเศษ ๕-๙ ห้อง ๑๐-๑๗ ห้อง ๑๗-๒๔ ห้อง ๒๕-๒๙ ห้อง - ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ - ๑ ๑ ๑ - ห้องปฏิบัติการเคมี - ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ๑ ๒ ๑ ๓ - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ๑ ๒ - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ ๑ ๒ - ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ ๑ ๑ ๑ ๒ - ห้องปฏิบัติการศิลปะ - ห้องปฏิบัติการดนตรี ๑ ๑ ๑ ๑ - ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ ๑ ๑ - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ๒ ๓ ๔ - ห้องศูนย์สุขศึกษา/พลานามัย ๑ - ห้องศูนย์สังคมศึกษา/วัฒนธรรม ๑ ๑ ๒ ๑ - ห้องศูนย์ภาษาไทย ๑ - ห้องศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - ๑ ๑ (ลูกเสือ,ยุวกาชาด,เนตรนารี, รด.) ๑๑๓
 • 118. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ขนาดโรงเรียน(แผนชั้นเรียน) เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ ที่ รายการ/ขนาดเต็มรูปแบบ (๑-๑๒) (๑๓-๓๖) (๓๗-๖๐) (๖๑ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ห้องเรียน ขึ้นไป) ๓ ห้องบริการ (๓-๑๐ ห้อง) (๙-๑๙ ห้อง) (๑๕-๒๖ห้อง) (๒๑-๓๒ ห้อง) - ห้องผู้บริหาร/อำนวยการ ๑ ๑ ๑ ๑ - ห้องบริหารงานวิชาการ ๑ ๑ ๒ ๒ - ห้องบริหารงานบุคคล - ห้องบริหารงานงบประมาณ ๑ ๑ ๒ ๒ - ห้องบริหารงานทั่วไป ๑ ๑ ๒ - ห้องสมุด ๒ ๔ ๕ ๖ - ห้องโสตทัศนศึกษา ๑ ๒ ๓ ๔ - ห้องพยาบาล ๑ ๑ ๒ ๒ - แนะแนว ๑ ๑ ๑ ๒ - ห้องศูนย์วิทยบริการ(สืบค้น Internet) ๑ ๑ ๑ ๑ - ห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย - ห้องกิจกรรมสหกรณ์/ธนาคาร โรงเรียน/ร้านค้าสวัสดิการ ๑ ๑ ๑ ๑ - ห้องประชาสัมพันธ์ - ห้องสันทนาการ - ๑ ๑ ๒ - ห้องคณะกรรมการนักเรียน - - ๑ ๑ - ห้องศาสนศึกษา/ปฏิบัติธรรมศาสนา - ๑ ๑ ๑ ๑๑๔
 • 119. การคำนวณเกณฑ์มาตรฐานอาคารเรียน/อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ๑.เกณฑ์การคำนวณมาตรฐานอาคารเรียน ๑) ห้องเรียน ๑.๑ การนับจำนวนห้องเรียนของแต่ละโรงเรียน ให้นำจำนวนนักเรียน แต่ละระดับชั้น หารด้วย ๔๐ และเศษที่เหลือ ๑๐ คนขึ้นไป ให้คิดเป็น ๑ ห้องเรียน ๑.๒ จำนวนห้องเรียนทั้งหมดของโรงเรียน ให้คิดจากจำนวนห้องเรียนตามแผน ชั้นเรียนรวมกับห้องเรียนพิเศษและห้องบริการที่ควรมี ๒)ห้องพิเศษ ๒.๑ การคิดจำนวนห้องพิเศษ อาศัยบริบทและข้อมูลพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน ดังนี้ - ขนาดโรงเรียน - จำนวนอาคารเรียน และห้องเรียนที่มีอยู่ในอาคารเรียน - แผนการเรียน - ความจำเป็นพื้นฐานการบริหารและการเรียนการสอน ๒.๒ ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องสำหรับปฏิบัติการและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนตามปกติ ๒.๓ แนวคิดในการกำหนดให้มีห้องพิเศษในโรงเรียนเกิดจาก - การใช้สื่อ / นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ - เตรียมและปฏิบัติการทดลองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ - รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน ๒.๔ การจัดสภาพ และบรรยากาศของห้องพิเศษ ประกอบด้วย - อุปกรณ์มาตรฐานประจำห้อง และวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และรูปแบบของห้องเรียนคุณภาพที่เป็นตัวอย่างและยอมรับในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ดังนี้ ๑๑๕
 • 120. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ห้องพิเศษ รูปแบบ/มาตรฐาน - ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - ห้องปฏิบัติการเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ - ห้องปฏิบัติการชีวศึกษา รูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ - ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ในโครงการเงินกู้ธนาคารโลก - ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ / กายภาพ - ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น,ฯลฯ) - ห้องปฏิบัติการศิลปะ รูปแบบห้องเรียนตามแนวทาง - ห้องปฏิบัติการดนตรี ห้องเรียนต้นแบบของศูนย์พัฒนา - ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์ การเรียนการสอน หรือ - ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รูปแบบการจัดห้องเรียนและ - ห้องศูนย์สุขศึกษา / พลานามัย ห้องปฏิบัติการ โรงเรียน โครงการโรงเรียนใกล้บ้าน - ห้องศูนย์สังคมศึกษา / วัฒนธรรม (โรงเรียนในฝัน) - ห้องศูนย์ภาษาไทย - ห้องศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ , ยุวกาชาด, เนตรนารี , รด.) ** หมายเหตุ โรงเรียนสามารถเพิ่มเติมห้องอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับแผน การเรียน และภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียน ๑๑๖
 • 121. ๒.เกณฑ์การคำนวณมาตรฐานอาคารประกอบ ๑)อาคารโรงอาหาร ๑.๑ การคิดจำนวนโรงอาหาร อาศัยบริบทและข้อมูลพื้นฐานแต่ละโรงเรียน ดังนี้ - ขนาดโรงเรียน - รูปแบบ / จำนวนอาคารที่มีอยู่ เช่น อาคารที่มีใต้ถุนโล่ง - สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น โต๊ะอาหารใต้ร่มไม้ - ความจำเป็น / เหตุผลอื่น ๆ ประกอบ ๑.๒ จำนวนปริมาณโรงอาหารแต่ละโรงเรียน แบ่งตามขนาด ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนห้องเรียน ตั้งแต่ ๑-๑๒ ห้องเรียน) - อาคารโรงอาหารมาตรฐาน ขนาด ๓๐๐ ที่ (จำนวน ๑ หน่วย) โรงเรียนขนาดกลาง (จำนวนห้องเรียน ตั้งแต่ ๑๓-๓๗ ห้องเรียน) - อาคารโรงอาหารมาตรฐาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐๐ ที่ หรือ ๓๐๐ ที่ จำนวน ๒ หน่วย โรงเรียนขนาดใหญ่(จำนวนห้องเรียน ตั้งแต่ ๓๘-๕๒) - อาคารโรงอาหารมาตรฐาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๐๐ ที่ หรือ ๓๐๐ ที่ จำนวน ๓ หน่วย โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนห้องเรียน ตั้งแต่ ๖๓ ห้องเรียน ขึ้นไป) - อาคารโรงอาหารมาตรฐาน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑,๒๐๐ ที่ หรือ ๓๐๐ ที่ จำนวน ๔ หน่วย ๑.๓ แนวคิดในการจัดรูปแบบโรงอาหารให้เป็นไปตามแนวทางจัดโรงอาหารมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ๑.๔ การจัดบรรยากาศ และการให้บริการต่าง ๆ ภายในโรงอาหาร ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและการบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดให้บริการมากกว่า ๑ ครั้ง . (ไม่มี /) ใน ๑ วัน เป็นต้น ๒)อาคารหอประชุม ๒.๑ การคิดจำนวนหอประชุม อาศัยบริบทและข้อมูลพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน ดังนี้ - ขนาดโรงเรียน - รูปแบบ / จำนวนอาคารที่มีอยู่ เช่น อาคารที่มีใต้ถุนโล่ง - ความจำเป็น / เหตุผลอื่น ๆ ประกอบ ๒.๒ จำนวนปริมาณหอประชุมในแต่ละโรง แบ่งตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนห้องเรียน ตั้งแต่ ๑-๑๒ ห้องเรียน, จำนวนนักเรียน ๑๑๗
 • 122. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ปริมาณวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ควรมี ในห้องพิเศษและห้องบริการต่างๆ๑๑๘
 • 123. เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ โต๊ะปฏิบัติการนักเรียน ตัว ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๒ โต๊ะสาธิต พร้อมอ่างน้ำและก็อกน้ำ ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๓ เก้าอี้สำหรับนักเรียน ตัว ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๔ ยกพื้นสำหรับวางโต๊ะสาธิตหน้าชั้นเรียน แผ่น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้ ๒ ๔ ๖ ๘ ๖ อ่างล้างมือ/อุปกรณ์ ตู้ ๒ ๔ ๖ ๘ ๗ ชั้นวางหนังสืออ้างอิง ตู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๘ พัดลมระบายอากาศ ชุด ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๖ ๙ ตู้ควัน ตู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๐ คอมพิวเตอร์สำหรับครู เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๑ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๒ LCD Projector และจอภาพหรือโทรทัศน์ เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ สีจอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่ากว่า ๔๐” ๑๓ ชุดเครื่องเสียง ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๔ รถเข็นสารเคมี คัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๕ ถังดับเพลิง เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ๑ กระบอกตวงแก้ว ขนาด ๑๐ ml อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๒ กระบอกตวงแก้ว ขนาด ๕๐ ml อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๓ กระบอกตวงแก้ว ขนาด ๑๐๐ ml อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๔ กรวยแยกสาร ขนาด ๑๐๐ cm³ อัน ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๑๙
 • 124. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๕ กรวยแยกสาร ขนาด ๒๕๐ cm³ อัน ๒ ๔ ๖ ๘ ๖ กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า ใบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๗ กระติกน้ำแข็ง ใบ ๑ ๒ ๓ ๔ ๘ กรวยพลาสติก ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๙ กรรไกร อัน ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ กรวยแก้วเล็ก อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๑ กรวยแก้วใหญ่ อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๒ กระจกนาฬิกา อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๓ กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด ๕ cm³ อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๔ กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด ๑๐ cm³ อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๑๕ กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด ๒๐ cm³ อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๑๖ กระบอกฉีดยาแก้ว ขนาด ๒๐ cm³ อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๗ กล่องถ่านไฟฉาย กล่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๘ กล่องพลาสติก เบอร์ ๑ กล่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๙ กล่องพลาสติก เบอร์ ๒ กล่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๒๐ กล่องพลาสติก เบอร์ ๒๐๓ กล่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๒๑ โกร่งบดยา ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๒๒ ขวดวัดปริมาตร ขนาด ๑๐๐ ml ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๒๓ ขวดวัดปริมาตร ขนาด ๒๕๐ ml ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๒๔ ขวดวัดปริมาตร ขนาด ๕๐๐ ml ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๒๕ ขวดแก้วเก็บสารเคมีสีชา ๔๕๐ cm³ ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๒๖ ขวดแก้วเก็บสารเคมี ๔๕๐ cm³ ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๒๗ ขาตั้งและข้อต่อ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๒๘ ขันน้ำพลาสติก ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๒๐
 • 125. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๒๙ ขวดบีบน้ำกลั่น ขนาด ๒๕๐ ml ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ (Washing Bottle) ๓๐ ขวดรูปชมพู่ ขนาด ๑๐๐ ml ใบ ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๓๑ ขวดรูปชมพู่ ขนาด ๒๕๐ ml ใบ ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๓๒ เครื่องวัดค่า pH แบบปากกา ( pH Pen) ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๓๓ คาลอรีมิเตอร์แบบมีฝาปิด มีรูเสียบ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ เทอร์มอมิเตอร์ ๓๔ โคมไฟฟ้า Incandescent ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๓๕ คีมปากจิ้งจก อัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๓๖ คีมปลอกสายไฟ อัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๓๗ คีมโลหะ อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๓๘ เครื่องตรวจการนำไฟฟ้า ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๓๙ จานหลุมพลาสติกสีขาว ใบ ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๔๐ จานหลุมโลหะ ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๔๑ จานเพาะเชื้อ ใบ ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๔๕ จุกยาง เบอร์ ๑๐ เจาะ ๒ รู อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๔๖ ช้อนพลาสติก เบอร์ ๑ อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๔๗ ชุดกลั่นลำดับส่วน ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๔๘ ชุดการทดลองเปรียบเทียบสเปกตรัมแก๊ส ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๔๙ ชุดสาธิตทฤษฎีจลน์ของแก๊ส ชุด ๒ ๔ ๖ ๘ ๕๐ เตาไฟฟ้า (Hot Plate) เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๕๑ ตะกร้าพลาสติก ขนาด ๓๕ x ๕๐ cm ใบ ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๕๒ ตะเกียงแอลกอฮอล์สแตนเลสพร้อมไส้ ดวง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๕๓ ตะแกรงลวด อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๒๑
 • 126. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๕๔ ตะแกรงลวดชนิดมีแอสเบสตอส อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๕๕ ตารางธาตุ ขนาด ๘๕ X ๑๘๐ ml แผ่น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕๖ ถ้วยกระเบี้องทนไฟ ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๕๗ ถ้วยพลาสติก เบอร์ ๒๑๔ ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๕๘ ถาดกลมพลาสติก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๕๙ ถังน้ำพลาสติก ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๖๐ ถังแก๊สหุงต้ม ถัง ๑ ๒ ๓ ๔ ๖๑ ถุงมือยาง กล่อง ๒ ๔ ๖ ๘ ๖๒ ท่อพลาสติก ขนาดเล็ก ๕ mm อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๖๓ ท่อพลาสติก ขนาดเล็ก ๑.๕ mm อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๖๔ ท่อพลาสติก ขนาดใหญ่ ๒.๕ mm อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๖๕ ที่กั้นลมและที่วางตะแกรงลวด ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๖๖ ที่จับคอนเดนเซอร์ อัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๖๗ ที่จับบิวเรต อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๖๘ ที่จับหลอดทดลอง (แบบไม้หนีบ) อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๖๙ ที่จับหลอดทดลองสแตนเลส อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๗๐ เทอร์มอร์มิเตอร์ ๐-๑๐๐ องศาเซลเซียส อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๗๑ เทอร์มอร์มิเตอร์ -๐ ถึง ๑๑๐ องศาเซลเซียส อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๗๒ แท่งแก้วคนสาร อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๗๓ นาฬิกาจับเวลา แบบตัวเลข อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๗๔ บิกเกอร์ ขนาด ๕๐ ml อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๗๕ บิกเกอร์ ขนาด ๑๐๐ ml อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๗๖ บิกเกอร์ ขนาด ๒๕๐ ml อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๗๗ บิกเกอร์ ขนาด ๕๐๐ ml อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๒๒
 • 127. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๗๘ บิกเกอร์ทนไฟ ขนาด ๕๐ ml อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๗๙ บิกเกอร์ทนไฟ ขนาด ๑๐๐ ml อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๘๐ บิกเกอร์ทนไฟ ขนาด ๒๕๐ ml อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๘๑ บิกเกอร์ทนไฟ ขนาด ๕๐๐ ml อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๘๒ แบบจำลองผลึก ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๘๓ บิวเรต ขนาด ๕๐ ml อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๘๔ แบบจำลองโมเลกุลสารอินทรีย์-สารอนินทรีย์ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ (สำหรับนักเรียน) ๘๕ แบบจำลองโมเลกุลสารอินทรีย์-สารอนินท ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ รีย์ (สำหรับครู) ๘๖ ปิเปต (Measuring Pipet) ขนาด ๑๐ ml อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๘๗ แปรงล้างหลอดทดลอง ขนาดกลาง อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๘๘ แปรงล้างหลอดทดลอง ขนาดใหญ่ อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๘๙ แปรงล้างหลอดทดลอง ขนาดเล็ก อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๙๐ ปากคีบ อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๙๑ แผ่นเกรตติ้ง อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๙๒ พายโลหะ อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๙๓ กระบอกไฟฉาย กระบอก ๑ ๒ ๓ ๔ ๙๔ ไมโครมิ เ ตอร์ ค วามละเอี ย ด ไม่ น้ อ ยกว่ า เครื่อง ๒ ๔ ๖ ๘ ๐.๐๑ mm. ๙๕ ไมโครมิเตอร์แอมมิเตอร์และโวลท์มิเตอร์ เครื่อง ๒ ๔ ๖ ๘ ๙๖ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม ( Analog) เครื่อง ๒ ๔ ๖ ๘ ๙๗ ลูกยางดูดสาร อัน ๓๖ ๗๒ ๑๐๘ ๑๔๔ ๙๘ วงแหวนโลหะ (Supporting ring) อัน ๒ ๔ ๖ ๘ ขนาด ๒.๕ นิ้ว ๑๒๓
 • 128. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๙๙ วงแหวนโลหะ (Supporting ring) อัน ๒ ๔ ๖ ๘ ขนาด ๓.๐ นิ้ว ๑๐๐ วงแหวนโลหะ (Supporting ring) อัน ๒ ๔ ๖ ๘ ขนาด ๓.๕ นิ้ว ๑๐๑ วงแหวนโลหะ (Supporting ring) อัน ๒ ๔ ๖ ๘ ขนาด ๔.๐ นิ้ว ๑๐๒ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบโลหะ ความละเอียด อัน ๒ ๔ ๖ ๘ ไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ mm ๑๐๓ แว่นขยาย มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๗.๕ cm ๑๐๔ แว่นนิรภัย อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๐๕ โวลต์มิเตอร์ เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๐๖ สเปกโตรสโคปแบบมือถือ อัน ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๑๐๗ สามขา (Tripod) อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๐๘ สายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้ ๒ ข้าง ยาว ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๕๐ cm ๑๐๙ สายไฟพร้ อ มแจ๊ ค ๒ ข้ า ง ยาว ๕๐ cm ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ (ดำ-แดง) ๑๑๐ สายไฟพร้อมแจ๊ค ๑ ข้างและคลิปปากจระเข้ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑ ข้าง ยาว ๕๐ cm ๑๑๑ หลอดแก้วงอรูปตัวแอล (L) หลอด ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ ๑๑๒ หลอดแก้วนำแก๊ส เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๕ หลอด ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ cm ยาว ๕๐ cm ๑๑๓ หลอดแก้วนำแก๊ส เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖ หลอด ๒๔ ๔๘ ๗๒ ๙๖ cm ยาว ๒๐ cm ๑๒๔
 • 129. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๑๑๔ หลอดแก้วนำแก๊ส เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘ หลอด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ cm ยาว ๓๐ cm ๑๑๕ หลอดคาปิลลารี กล่อง ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๑๖ หลอดทดลอง ขนาดเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง หลอด ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๑๐-๑๒ mm ๑๑๗ หลอดทดลอง ขนาดกลาง เส้นผ่าศูนย์กลาง หลอด ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๑๕ mm ๑๑๘ หลอดทดลอง ขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลาง หลอด ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๒๕mm ๑๑๙ หลอดทดลองทนไฟ ขนาดเล็ ก เส้ น ผ่ า หลอด ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ศูนย์กลาง ๑๐-๑๒ mm ๑๒๐ หลอดทดลองทนไฟ ขนาดกลาง เส้ น ผ่ า หลอด ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ศูนย์กลาง ๑๕ mm ๑๒๑ หลอดทดลองทนไฟ ขนาดใหญ่ เส้ น ผ่ า หลอด ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ศูนย์กลาง ๒๕ mm ๑๒๒ หลอดทดลองแบบมีแขนข้าง หลอด ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๑๒๓ หลอดหยดพร้อมจุกยาง ยาว ๗ cm ชุด ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๑๒๔ หัวแร้งเชื่อม อัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๒๕ หม้อแปลงไฟฟ้า AC/DC ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๘ ๑๒๖ Micropipette ขนาด ๑๐-๑๐๐ uL เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๒๗ Micropipette ขนาด ๑๐-๑๐๐๐ uL เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๒๘ เครื่องกลั่นน้ำ เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๒๙ เครื่องปั่นแยก (Centrifuge) เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๓๐ เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน (Centrifuge) เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๓๑ เครื่องระเหยสารละลายด้วยแรงแม่เหล็ก เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ พร้อมแผ่นร้อน ( Magnetic stirrer & hot plate) ๑๒๕
 • 130. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๑๓๒ เครื่ อ งคนสารละลายด้ ว ยแรงแม่ เ หล็ ก เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ (Magnetic stirrer) ๑๓๓ แผ่นร้อน (hot plate) เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๓๔ เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ (Deskep pH เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ Meter) ๑๓๕ เครื่องวัดค่า pH แบบพกพา (Portable เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ pH Meter) ๑๓๖ เครื่องวัดค่า pH แบบปากกา เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๓๗ อ่ า งควบคุ ม อุ ณ หภู มิ แ บบดิ จิ ตั ล (Digital เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ water bath) ๑๓๘ อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath) เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๓๙ ตู้อบความร้อน (Oven) เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔๐ ปั้มลมสูญญากาศ (Vacuum Pump) เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔๑ ปั้มลมสูญญากาศแบบอ่างน้ำ (Vacuum เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ Pump) ๑๔๒ เครื่อง Spectrophotomter เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔๓ Heating Mantle ขนาด ๑๐๐ ml เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔๔ Heating Mantle ขนาด ๕๐๐ ml เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔๕ Heating Mantle ขนาด ๒๕๐ ml เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔๖ Vacuum Desiccator เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔๗ เครื่องชั่ง Triple beam (Triple beam เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ balance) ๑๔๘ เครื่องชั่ง cent-o-gram (Cent -o-gram เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ balance) ๑๒๖
 • 131. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๑๔๙ เครื่องชั่งไฟฟ้าสำหรับงานวิเคราะห์ เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ (electronic balance) ๑๕๐ ชุดลองเปรียบเทียบสเปกตรัมแก๊ส ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๕๑ เครื่องวัดความเค็มแบบพกพา เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ (Salinty tester refract meter) ๑๕๒ เครื่องวัดความหวานแบบพกพา เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ (Salinity tester refractometer) ๑๕๓ เครื่องวัดแอลกฮอล์แบบพกพา เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ (Sugar tester refractometer) ๑๕๔ หลอดรังสีแคโทดพร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าโวลต์ อัน ๑ ๑ ๑ ๑ สูง ๑๕๕ โถดูดความชื้น (Desiccator) อัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๕๖ หม้อนึ่งอัดไอ (Autoclave) ชิ้น ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๕๗ เครื่องมือวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ แบบดิจิตัล (Data Logger) ๑๕๘ ชุดทดลองไมโครสเกล ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๕๙ คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่อง ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๖ ๑๖๐ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๖ หมายเหตุรายการที่ ๑๒๕-๑๖๐ เป็นครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้องเคมีเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ๑๒๗
 • 132. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ โต๊ะปฏิบัติการนักเรียน ตัว ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๖ ๒ โต๊ะสาธิต พร้อมอ่างน้ำและก็อกน้ำ ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๓ เก้าอี้สำหรับนักเรียน ตัว ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๔ ยกพื้นสำหรับวางโต๊ะสาธิตหน้าชั้นเรียน แผ่น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้ ๒ ๔ ๖ ๘ ๖ อ่างล้างมือ/อุปกรณ์ ตู้ ๒ ๔ ๖ ๘ ๗ ชั้นวางหนังสืออ้างอิง ตู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๘ พัดลมระบายอากาศ ชุด ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๖ ๙ ตู้ควัน ตู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๐ คอมพิวเตอร์สำหรับครู เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๑ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๒ LCD Projector และจอภาพหรือโทรทัศน์ เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ สีจอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ นิ้ว ๑๓ ชุดเครื่องเสียง ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๔ รถเข็นสารเคมี คัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๕ ถังดับเพลิง เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ๑ เครื่องตัดเนื้อเยื่อพืชแบบธรรมดา อัน ๖ ๖ ๖ ๖ ๒ กล้องจุลทรรศน์กระบอกตาคู่ กล้อง ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๓ กล้องจุลทรรศน์แบบเสตอริโอ กล้อง ๖ ๖ ๖ ๖ ๔ เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจาก ตัว ๑ ๑ ๒ ๓ กล้องจุลทรรศน์ขึ้นจอ ๑๒๘
 • 133. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๕ หุ่นจำลองครึ่งตัวมนุษย์ แบบถอดชิ้นส่วนได้ ตัว ๑ ๑ ๑ ๑ สูง ๘๕ cm ขึ้นไป ๖ หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ เท่าของจริง ตัว ๑ ๑ ๑ ๑ ๗ เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๘ ชุดการทดลองการดูดกลืนแสงของสารสี ชุด ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๙ pH มิเตอร์ แบบปากกา อัน ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๐ Hot plate ๑,๕๐๐ w เตา ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๑ มัลติมิเตอร์วัดคุณภาพน้ำ เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๓ ๑๒ โคมไฟ ๑๐๐ w ชุด ๖ ๖ ๖ ๖ ๑๓ เตาแก๊สปิกนิก เตา ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔ เครื่องปั่นละเอียด เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๕ ตู้อบความร้อนปรับอุณหภูมิได้ ตู้ พิ จ ารณา๑๖ หม้อนึ่งอัดไอ ใบ ตามความ๑๗ ตู้ถ่ายเชื้อ มี lamina flow ตู้ เหมาะสม ๑๘ เครื่องปั่นแยก เครื่อง ๑๙ เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล เครื่อง ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๒๐ กรวยแก้ว เส้นผ่า ศก. ๑๐๐ nm อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๒๑ กรอบไม้นับประชากร อัน ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๒๒ กระจกปิดสไลด์ กล่อง ๒ ๒ ๔ ๑๒ ๒๓ กระจกสไลด์ ๑ x ๓ นิ้ว (๖ โหล) กล่อง ๑ ๑ ๒ ๓ ๒๔ กระจกสไลด์หนึ่งหลุม (๖ โหล) กล่อง ๑ ๑ ๒ ๓ ๒๕ กระบอกฉีดยาแก้ว ๑๐ cc อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๒๖ กระบอกตวง ๑๐ cc อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๒๗ กระบอกตวง ๑๐๐ cc อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๒๘ กล่องพลาสติกเบอร์ ยาว ๒๐cm ใบ ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๑๒๙
 • 134. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๒๙ โกร่งบดยา ๑๐๐ mm อัน ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๓๐ ขวดชมพู่ ๒๕๐ cc ใบ ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๑ ขวดและสวิงตักแพลงตอน ชุด ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๓๒ ขาตั้ง และข้อต่อ ชุด ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๓๓ เข็มเขี่ยเชื้อปลายมน อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๔ เข็มเขี่ยเชื้อปลายแหลม อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๕ เครื่องวัดความสูงของวัตถุ อัน ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๓๖ จานเพาะเชื้อ ๑๐๐ mm ทนไฟ ชุด ๒๔ ๒๔ ๔๘ ๔๘ ๓๗ ชุดจับสัตว์เล็กในดิน ชุด ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๓๘ จุกยางเบอร์ ๔ /๑๐ ไม่เจาะ / เจาะ ๑ รู / อัน ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ เจาะ ๒ รู ๓๙ ช้อนตักสารเบอร์๑ / เบอร์๒ อัน ๒๔ ๒๔ ๔๘ ๔๘ ๔๐ ชุดเครื่องมือผ่าตัด ( ๑๔ ชิ้น) ชุด ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๔๑ ตะกร้าพลาสติกสี่เหลี่ยมใส่อุปกรณ์ (ใหญ่) ใบ ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๒ ตะเกียงแอลกอฮอล์แสตนเลส ดวง ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๔๓ ถาดผ่าตัด ใบ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๔๔ ที่กั้นลม ตะแกรงลวด ชุด ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๔๕ ที่จับหลอดแบบไม้หนีบ อัน ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๔๖ ที่วางหลอดทดลองแบบสแตนเลส อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๔๗ เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์ ๐ – ๑๐๐ องศา C อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๔๘ แท่งแก้วคนสาร อัน ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๔๙ บิกเกอร์ทนไฟ ๕๐ cc ใบ ๒๔ ๒๔ ๔๘ ๔๘ ๕๐ “ ๑๐๐ cc ใบ ๒๔ ๒๔ ๔๘ ๔๘ ๕๑ “ ๕๐๐ cc ใบ ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๕๒ แปรงล้างหลอดเล็ก / กลาง /ใหญ่ อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๑๓๐
 • 135. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ ขนาด หมาย หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ใหญ่ เหตุ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๕๓ ปากคีบสแตนเลส อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๕๔ แว่นขยายขนาด ๓ นิ้ว อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๕๕ แผ่นทดสอบตาบอดสี ชุด ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๕๖ สายพลาสติก ๐.๕ / ๐.๒๕ mm ยาว ๓๐ cm เมตร ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๒๔ ๕๗ หลอดทดลอง (ทนไฟ) เล็ก หลอด ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๘ “ กลาง หลอด ๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๙ “ ใหญ่ หลอด ๒๔ ๒๔ ๔๘ ๔๘ ๖๐ หลอดหยด ๗ cm อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๖๑ หลอดนำก๊าซ อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๖๒ หลอดคะปิลลารี กล่อง ๑ ๑ ๒ ๒ ๖๓ เซคิดิสก์ อัน ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๖๔ แบบจำลองโมเลกุลสารอินทรีย์-อนินทรีย์ ชุด ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๖๕ ใบมีดโกน ๒ คม อัน ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๖๖ ตู้ปลา ขนาดกลาง (๖๐ x๓๐ x๔๕ cm) ตู้ ๑ ๑ ๒ ๒ ๖๗ คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่อง ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๖๘ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ หมายเหตุรายการที่ ๖๗-๖๘ เป็นครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้องชีววิทยาเพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ๑๓๑
 • 136. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ โต๊ะปฏิบัติการนักเรียน ตัว ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๒ โต๊ะสาธิต พร้อมอ่างน้ำและก็อกน้ำ ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๓ เก้าอี้สำหรับนักเรียน ตัว ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๔ ยกพื้นสำหรับวางโต๊ะสาธิตหน้าชั้นเรียน แผ่น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้ ๒ ๔ ๖ ๘ ๖ อ่างล้างมือ/อุปกรณ์ ตู้ ๒ ๔ ๖ ๘ ๗ ชั้นวางหนังสืออ้างอิง ตู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๘ พัดลมระบายอากาศ ชุด ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๙ ตู้ควัน ตู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๐ คอมพิวเตอร์สำหรับครู เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๑ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๒ LCD Projector และจอภาพหรือโทรทัศน์ เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ สีจอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐” ๑๓ ชุดเครื่องเสียง ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๔ รถเข็นสารเคมี คัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๕ ถังดับเพลิง เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ๑ กระบอกตวงแก้ว ขนาด ๑๐ – ๑๐๐ ml ใช้ร่วมกับวิชา เคมี ๒ กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาด ๕ – ๓๕ cc ใช้ร่วมกับวิชา เคมี ๓ ปีกเกอร์ ขนาด ๕๐ – ๕๐๐ ml ใช้ร่วมกับวิชา เคมี ๔ ปีกเกอร์ทนไฟ ขนาด ๕๐ – ๕๐๐ ml ใช้ร่วมกับวิชา เคมี ๕ หลอดทดลอง ขนาด ∅ ๑๐ – ๒๕ mm ใช้ร่วมกับวิชา เคมี ๑๓๒
 • 137. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมายที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๖ หลอดทดลองทนไฟ ∅ ๑๐ – ๒๕ mm ใช้ร่วมกับวิชา เคมี ๗ เครื่องชั่ง Triple Beam เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๓ ๘ สเปกโตรสโคปแบบตั้งโต๊ะ ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๙ ชุดสาธิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า AC/DC ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐ ชุดการทดลองสเปกตรัมแก๊ส ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๑ ชุดการทดลองเปรียบเทียบสเปกตรัมแก๊ส ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๒ ชุดซ่อมอุปกรณ์และเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๓ ชุดทดลองกฎของโอห์ม ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๔ ชุดทดลองกล้องจุลทรรศน์ โทรทรรศน์ และ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ทัศนศาสตร์ ๑๕ ชุดทดลองถาดคลื่น ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๖ ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๗ ชุดทดลองแรงเสียดทาน ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๘ ชุดสาธิตทฤษฎีจลน์ของก๊าซ ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๙ ชุดสาธิตไฟฟ้า ๓ เฟส ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๒๐ ชุดทดลองแรงกระทำระหว่างเส้นลวดตัวนำ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ไฟฟ้าขนาน ๒๑ มัลติมิเตอร์แบบเข็ม (Analog) เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๒๒ หม้อแปลงไฟฟ้า AC/DC เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๒๓ กล่องถ่านไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ คาลอริมิเตอร์แบบมีฝาปิด มีรูเสียบ ๒๔ เทอร์มอมิเตอร์ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๒๕ เครื่องเคาะสัญญาณเวลา เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๒๖ เครื่องจ่ายไฟฟ้าศักย์สูง ๓๐๐ v. เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๒๗ เครื่องชั่งสปริง ขนาด ๑ kg. เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๓๓
 • 138. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๒๘ ชุดกำเนิดสัญญาณเสียงสั่นพ้อง ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๒๙ ชุดทดลองกฎของบอยล์ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๓๐ ชุดทดลองกฎของปาสคาล ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๓๑ ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๓๒ ชุดทดลองความดันแบบแมนอมิเตอร์ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๓๓ ชุดทดลองความหนืด ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๓๔ ชุดทดลองไฟฟ้าสถิต ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๓๕ ชุดทดลองแสง ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๓๖ ชุดทดลองอุปมาอุปมัยการสลายตัวของ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ นิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสี (ชุดอุปมาอุปมัย) ๓๗ ชุดแผ่นแม่เหล็กกลม ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๓๘ ชุดทดลองวัดแรงตึงผิว ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๓๙ ชุดทดลองเครื่องชั่งมวล ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๔๐ ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบวงกลม ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๔๑ ชุดทดลองพลังงานไฟฟ้าจากพลังน้ำ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๔๒ ชุดทดลองพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ซิมเปิลฮาร์มอนิก ๔๓ ชุดทดลองโมเมนตัม ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๔๔ ชุดทดลองลดแรงเสียดทาน ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๔๕ ชุดทดลองสปริงคลื่น (Slinky) ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๔๖ ตะกร้าพลาสติก ใบ ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๔๗ ตารางธาตุ ขนาด ๘๕ x ๑๘๐ cm. แผ่น ๑ ๒ ๓ ๓ ๔๘ ตารางธาตุแสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอน แผ่น ๑ ๒ ๓ ๓ ๔๙ เทอร์มอมิเตอร์ ๐ – ๑๐๐องศาเซลเซียส อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๓๔
 • 139. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมายที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๕๐ เทอร์มอมิเตอร์ -๑๐ ถึง ๑๑๐ องศาเซลเซียส อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๕๑ นาฬิกาจับเวลาแบบตัวเลข เรือน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๕๒ แผ่นเกรตติ้ง แผ่น ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๕๓ ไมโครมิเตอร์ ความละเอียดไม่น้อยกว่า เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๐.๐๑ mm. ๕๔ ชุดทดลอง Optical bench ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๕๕ ชุดทดลองการเคลื่อนที่ (รถทดลอง รางไม้ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ พร้อมแขนรางไม้ ถุงทราย ไม้เมตร/สายวัด) ๕๖ Air track ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๕๗ เก้าอี้อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม ตัว ๑ ๒ ๓ ๓ ๕๘ ปืน Projectile อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๕๙ แท่งเหล็ก มวล ๕๐๐ กรัม ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๔ แท่ง/ชุด ๖๐ สปริงทดลองหาค่านิจของสปริง อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๖๑ คานและโมเมนต์ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๖๒ ไมโครแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๖๓ วงแหวนโลหะ (Support ring) ขนาด ๒๕ นิ้ว ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐ อัน/ชุด ๖๔ วงแหวนโลหะ (Support ring) ขนาด ๓.๐ นิ้ว ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐ อัน/ชุด ๖๕ วงแหวนโลหะ (Support ring) ขนาด ๓.๕ นิ้ว ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐ อัน/ชุด ๖๖ วงแหวนโลหะ (Support ring) ขนาด ๔.๐ นิ้ว ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๕ อัน/ชุด ๖๗ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์แบบโลหะ อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ mm. ๖๘ แว่นขยาย มี ∅ ไม่น้อยกว่า ๗.๕ cm. อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๖๙ โวลต์มิเตอร์ เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๗๐ สเปกโตรสโคปแบบมือถือ อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๓๕
 • 140. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๗๑ สายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้ ๒ ข้าง ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐ เส้น/ชุด ยาว ๕๐ Cm. ๗๒ สายไฟพร้อมแจ็ค ๒ ข้าง ยาว ๕๐ cm ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐ เส้น/ชุด ๗๓ สายไฟพร้อมแจ็ค ๑ ข้าง และคลิปปาก-จระเข้ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐ เส้น/ชุด ๑ ข้าง ยาว ๕๐ cm. ๗๔ หลอดคาปิลลารี กล่อง ๑ ๒ ๓ ๓ ๗๕ อุปกรณ์ตรวจการนำไฟฟ้า เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๗๖ แอมมิเตอร์ เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๗๗ มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล เครื่อง ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๗๘ ชุดส้อมเสียง(คู่) พร้อมค้อน ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๗๙ ชุดทดลองสั่นพ้องเสียงในหลอด กำทอน ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๘๐ แบบจำลองอวัยวะ หู, ตา ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๘๑ ชุดทดลองความเค้นและความเครียด ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๘๒ ชุดทดลองสมดุลของแรง ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๘๓ ชุดทดลองเส้นแรงแม่เหล็ก ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๘๔ ชุดเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานความร้อน ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๘๕ ชุดทดลองสนามไฟฟ้า ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๘๖ ชุดศึกษาธรรมชาติของแสงโดยเลเซอร์ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๘๗ ชุดสาธิตเส้นใยนำแสง ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๘๘ ชุ ด การทดลองเปรี ย บเที ย บความต่ า งศั ก ย์ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ไฟฟ้าและแรงเคลื่อนไฟฟ้า (ความต้านทาน ขนาด ๑ Ω ,๓.๓ Ω, ๑๐๐ Ω, ๑ kΩ, ๑๐ kΩ ๘๙ ชุ ด ตั ว อย่ า งตั ว ต้านทาน ( Diode, เทอร์ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ มิสเตอร์ แบบ NTC, LDR,LED และความ ต้านทานที่เปลี่ยนค่าได้) ๑๓๖
 • 141. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๙๐ ชุดทดลองการแบ่งศักย์ไฟฟ้า (ความต้านทาน ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ขนาด ๓๓๐ Ω, ๔๗๐ Ω,๑๐๐ Ω, ๒๐๐ Ω และ ๑๐ k Ω) ๙๑ ชุดทดลองเซลสุริยะ ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๙๒ ชุดทดลองหลอดรังสีคาโทด ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๙๓ ชุดทดลองกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (ขดลวด ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ทองแดงอาบน้ำยา) ๙๔ ชุดตรวจทิศของกระแสไฟฟ้า ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๙๕ ชุดทดลองหม้อแปลงไฟฟ้า ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๙๖ ชุ ด ทดลองอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (ประกอบด้ ว ย ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ สวิตซ์, IR Diode, แผ่นประกอบวงจร, ตัว ต้านทาน ๒๔ k Ω , IC ๗๔๐๔, IC ๗๔๐๘, IC ๗๔๓๒. LED, ทรานซิ ส เตอร์ NPN, ทรานซิสเตอร์ NPN และ สายไฟแข็ง โลหะเดี่ยว ∅ ไม่เกิน ๐.๗ mm. ๙๗ ชุดทดลองกฎของแบร์นูลลี ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๙๘ ไจโรสโคปแบบแกนเดี่ยว อัน ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๙๙ ชุดสาธิตการเกิดคลื่น ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๐๐ ชุดลูกบอลตีลังกา ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๐๑ ชุดลูกบอลลอย ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๐๒ ชุดต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม-ขนาน ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐๓ ชุดทดลองโฟโต้อิเล็กตริก ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐๔ ชุดทดลองการสั่นพ้องของลูกตุ้ม ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐๕ ชุดเตาแสงอาทิตย์แบบกระจกเว้า ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ ๑๐๖ ชุดเครื่องกลฟิสิกส์ ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๐๗ ชุดพลาสมาบอล ๘ นิ้ว พร้อมฐาน ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๓๗
 • 142. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๑๐๘ ชุดเครื่องมือ (เครื่องบัดกรีด้วยไฟฟ้า,ไขควง ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ แบนและแฉก,คีมตัด,คีมจับ,ปากคีบ ,คีม ปอกสายไฟ ตะกั่วบัดกรี และคัตเตอร์) ๑๐๙ เครื่ อ งกำเนิ ด ไฟฟ้ า สถิ ต (whimahurst ชุด ๑๒ ๒๔ ๓๖ ๓๖ static machine) ๑๑๐ ชุดสาธิตคลื่นนิ่งในเส้นเชือก ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๑๑ เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๓ (Regulated Power Supply) ๑๑๒ เครื่องวัดความเข้มแสง เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๑๓ เครื่องวัดความเข้มเสียง เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๑๔ เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๑๕ เครื่องวัดค่าสนามแม่เหล็ก เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๑๖ เครื่องบอกตำแหน่ง GPS เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๑๗ เครื่องวัดความดันอากาศ เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๑๘ เครื่องวัด RLC meter เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๑๙ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของ เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๓ อากาศ (Digital Thermo-Hygrometer) ๑๒๐ เครื่องวัด เก็บ วิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ แบบดิจิตอล ๑๒๑ หั ว วั ด ระดั บ ความเข้ ม แสง (ใช้ ร่ ว มกั บ เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ รายการที่ ๑๒๐) ๑๒๒ หัววัดสนามแม่เหล็ก เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ (ใช้ร่วมกับรายการที่ ๑๒๐) ๑๒๓ หั ว วั ด ระดั บ ความเข้ ม เสี ย ง (ใช้ ร่ ว มกั บ เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ รายการที่ ๑๒๐) ๑๒๔ หัววัดอุณหภูมิ (ใช้ร่วมกับรายการที่ ๑๒๐) เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๓๘
 • 143. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๑๒๕ หัววัดความดันแก๊ส (ใช้ร่วมกับรายการที่ ๑๒๐) เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๒๖ คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่อง ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๑๒๗ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ หมายเหตุรายการที่ ๑๒๖-๑๒๗ เป็นครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้องฟิสิกส์เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ๑๓๙
 • 144. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ โต๊ะปฏิบัติการนักเรียน ตัว ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๒ โต๊ะสาธิต พร้อมอ่างน้ำและก็อกน้ำ ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๓ เก้าอี้สำหรับนักเรียน ตัว ๔๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๔ ยกพื้นสำหรับวางโต๊ะสาธิตหน้าชั้นเรียน แผ่น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้ ๒ ๔ ๖ ๘ ๖ อ่างล้างมือ/อุปกรณ์ ตู้ ๒ ๔ ๖ ๘ ๗ ชั้นวางหนังสืออ้างอิง ตู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๘ พัดลมระบายอากาศ ชุด ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๙ ตู้ควัน ตู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๐ คอมพิวเตอร์สำหรับครู เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๑ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๒ LCD Projector และจอภาพหรือโทรทัศน์ เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ สีจอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐” ๑๓ ชุดเครื่องเสียง ชุด ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๔ รถเข็นสารเคมี คัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๑๕ ถังดับเพลิง เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ๑ แผ่นวัดความโปร่งใสของน้ำ (เซคิดิสก์) แผ่น ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๒ เครื่องวัดค่า พี เอช (pH meter) เครื่อง ๒ ๒ ๓ ๔ ๓ เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ เครื่อง ๒ ๒ ๓ ๔ (Conductivity meter) ๔ GPS (เครื่องหาตำแหน่งบนผิวโลก) เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๔๐
 • 145. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมายที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๕ เทอร์มอมิเตอร์วัดอุณหภูมิดิน อัน ๕ ๕ ๑๒ ๑๕ ๖ กัลป์วานอมิเตอร์ ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๗ แอมมิเตอร์ ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๘ โวลต์มิเตอร์ ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๙ ชุดทดสอบ NPK ในดิน ชุด ๕ ๕ ๑๒ ๑๕ ๑๐ เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ (DO meter) ชุด ๕ ๕ ๑๕ ๑๕ ๑๑ TDS Tester (เครื่องวัดปริมาณ ของแข็ง ชุด ๕ ๕ ๑๒ ๑๕ ละลายรวม) ๑๒ เครื่องวัดความเค็ม เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๓ เครื่องวัดความหวาน เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๔ เครื่องวัดความเข้มแสง เครื่อง ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ เครื่องวัดอุณหภูมิในน้ำ ดิจิตอล เครื่อง ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๖ กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา กล้อง ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๗ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ กล้อง ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๘ เครื่องชั่งแบบละเอียด ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง เครื่อง ๒ ๒ ๔ ๔ ๑๙ เครื่องชั่งเซนโอแกรม เครื่อง ๒ ๒ ๔ ๔ ๒๐ เครื่องวัดความชื้นในดิน เครื่อง ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๒๑ กระดาษทดสอบคลอรีน ชุด ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๒ กระดาษทดสอบน้ำ ชุด ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๓ น้ำยาทดสอบความกระด้างของน้ำ ชุด ๕ ๕ ๕ ๕ ๒๔ สวิง สำหรับจับแมลงน้ำ อัน ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๒๕ ถุงจับแพลงก์ตอน ถุง ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๒๖ ตู้เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ตู้ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๗ แอนิรอยด์บารอมิเตอร์ อัน ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๘ กล้องดูดาวแบบสะท้อนแสง กล้อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔๑
 • 146. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๒๙ ชุดตัวอย่างแร่ ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๓๐ ชุดตัวอย่างหิน ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๓๑ ซอฟต์แวร์ดาราศาสตร์ แผ่น ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๒ เข็มทิศ อัน ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๓๓ ชุดทดลองการเกิดแผ่นดินไหว ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๓๔ เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๕ หุ่นจำลองการเกิดภูเขาไฟ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๖ หุ่นจำลองโครงสร้างภูเขาไฟ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๗ หุ่นจำลองโครงสร้างการเคลื่อนที่ของเปลือก ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ โลกแบบโค้งงอ ๓๘ หุ่นจำลองโครงสร้างการเคลื่อนที่ของเปลือก ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ โลกแบบรอยเลื่อน ๓๙ กล้องถ่ายภาพดิจิตัลแบบ SLR กล้อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๔๐ ทรงกลมท้องฟ้า ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๔๑ ลูกโลก ลูก ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๔๒ เครื่องวัดตำแหน่งดาว เครื่อง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๔๓ เครื่องวัดความชื้นในดินแบบเข็ม เครื่อง ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๔๔ เครื่องวัดมุมเงยของดวงอาทิตย์ เครื่อง ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๔๕ แผนที่โลก (แบบม้วนเก็บ) แผ่น ๑ ๑ ๑ ๑ ๔๖ ชุดจำลองการเกิดพายุทอร์นาโด ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๔๗ เลเซอร์สีเขียว ขนาด ๓๐๐ mW อัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๔๘ โมเดลดวงจันทร์ ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๔๙ โมเดลดาวอังคาร ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๕๐ โมเดลดาวศุกร์ ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๕๑ เครื่องชี้ดาว เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔๒
 • 147. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๕๒ แบบจำลองระบบสุริยะ ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๕๓ แบบจำลอง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๕๔ กล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๕๕ แผ่น celluloid สำหรับดูดวงอาทิตย์ แผ่น ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ เท่ากับ จำนวน นักเรียน ๕๖ นาฬิกาแสดงเฟสดวงจันทร์ อัน ๒ ๒ ๓ ๔ ๕๗ Active board ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๕๘ กล้องสองตา กล้อง ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๕๙ ชุดกลุ่มดาวในจักราศี ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๖๐ อุปกรณ์ชุดรอยเลื่อน ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๖๑ ถาดอลูมิเนียม หรือ แสตนเลส ใบ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๖๒ แผนที่ดาว แผ่น ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๖๓ Landform Model ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๖๔ เครื่องวัดตำแหน่งดาว ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๖๕ เครื่องวัดมุมอะซิมุธ ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๖๖ หุ่นจำลองการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ใน ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ระบบสุริยะ (แบบมอเตอร์) ๖๗ หุ่นจำลองโครงสร้างโลก ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๖๘ แบบจำลองกาแลกซี่ทางช้างเผือก ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๖๙ ชุดแสดงตัวอย่างพื้นผิวโลก ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๗๐ ชุดแสดงการทุดตัวของพื้นทวีป ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๗๑ ชุดเลนส์ทำกล้องโทรทรรศน์ ชุด ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๗๒ คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่อง ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ ๗๓ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๒ หมายเหตุ รายการที่ ๗๒-๗๓ เป็ น ครุ ภั ณ ฑ์ / อุ ป กรณ์ ป ระจำห้ อ งวิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพเพื่ อ การพั ฒ นาสู่ มาตรฐานสากล ๑๔๓
 • 148. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้องเรียน ๑ กระดานกราฟ แผ่น ๒ ๓ ๔ ๕ ๒ คอมพิวเตอร์สำหรับครู ชุด ๑ ๑ ๒ ๓ ๓ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ LCD Projector และจอภาพ หรือโทรทัศน์ เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๓ สีจอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ นิ้ว ๕ ชุดเครื่องเสียง เครื่อง ๑ ๒ ๓ ๔ ๖ กระดานอิเลคโทรนิคส์ ชุด - - ๑ ๑ ๗ คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน เครื่อง ๘ ๘ ๑๖ ๒๔ ๘ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๘ ๘ ๑๖ ๒๔ หมายเหตุรายการที่ ๗-๘ เป็นครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้องคณิตศาสตร์เพื่อการพัฒนาสู่มาตรฐานสากล ๑๔๔
 • 149. เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมายที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้องเรียน ๑ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้อง ๑ ๑ ๒ ๓ แบบสื่อประสม (Multimedia Language Lab) ๒ เครื่อง LCD Projector พร้อมจอภาพ หรือ เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๓ ทีวีสีจอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ นิ้ว ๓ ชุดเครื่องเสียง เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๓ ๔ คอมพิวเตอร์ ชุด ๑ ๑ ๒ ๓ ๕ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๑ ๑ ๒ ๓ ๑๔๕
 • 150. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้องเรียน ๑ เครื่องเล่น LCD Projector และ ชุด - ๑ ๑ ๑ จอภาพหรือTV สี จอ LCD ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๔๐ ” ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัว ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ ชุดเครื่องเสียง ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอนงานไม้ ๑ สว่านแท่นยืน ตัว ๑ ๒๒ ๒ ๓ ๒ กบไฟฟ้ามือถือ ตัว ๑ ๒ ๓ ๓ ๓ เครื่องไสเพลาะ ตัว ๑ ๒ ๒ ๓ ๔ เลื่อยวงเดือน (ตั้งพื้น) ตัว ๑ ๒ ๒ ๒ ๕ เลื่อยวงเดือน (มือถือ) ตัว ๑ ๒ ๒ ๒ ๖ เลื่อยฉลุไฟฟ้า ตัว ๒ ๒ ๒ ๒ ๗ เครื่องกลึงไม้ ตัว ๓ ๔ ๕ ๕ ๘ เครื่องขัดกระดาษทราย (ตั้งพื้น) ตัว ๑ ๒ ๒ ๒ ๙ เครื่องขัดกระดาษทราย (มือถือ) ตัว ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๐ โต๊ะฝึกงานช่างไม้พร้อมปากกา ตัว ๘ ๑๐ ๑๔ ๑๔ ๑๑ เครื่องเจียรนัยตั้งพื้น ๑ เครื่อง ตัว ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๒ เครื่องฝังตะปู ๑ เครื่อง ตัว ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔๖
 • 151. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมายที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ งานเขียนแบบ ๑ โต๊ะเขียนแบบพร้อมเก้าอี้ ชุด ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๒ โต๊ะปรับระดับ ขนาด ๔๕ x ๔๔ ซม. ตัว ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๓ เครื่องมือเขียนแบบชุดใหญ่ ชุด ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๔ ชุดเครื่องมือเขียนแบบไม่น้อยกว่า ๑๑ ชิ้น/ชุด ชุด ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๕๐ ๕ ไม้ฉากรูปตัวที อัน ๓๐ ๔๕ ๔๕ ๕๐ งานไฟฟ้า ๑ สว่านไฟฟ้ามือถือ ตัว ๓ ๓ ๓ ๓ ๒ ชุดฝึกไฟฟ้าเบื้องต้น ชุด ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๓ แผงสาธิตเครื่องรับวิทยุ F.M. แผง ๑ ๒ ๒ ๒ ๔ แผงสาธิตเครื่องรับวิทยุทรานซิสเตอร์ แผง ๑ ๒ ๒ ๒ ๕ แผงสาธิตเครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์ แผง ๑ ๒ ๒ ๒ ๖ เครื่องวัดมัลติมิเตอร์ ตัว ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๗ เอ.ซี.แคลมป์ออนมิเตอร์ ตัว ๓ ๓ ๓ ๓ ๘ โต๊ะฝึกงาน ตัว ๔ ๕ ๖ ๖ ๙ เครื่องตรวจสอบทรานซิสเตอร์ เครื่อง ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๐ มัลติมิเตอร์อ่านค่าตัวเลขแบบใช้งานทั่วไป เครื่อง ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๑๑ เครื่องวัดรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อง ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๑๒ เครื่องกำเนิดสัญญาณความถี่แสงแบบไซน์ เครื่อง ๓ ๓ ๓ ๓ และสแควร์ ๑๓ เครื่องกำเนิดสัญญาณหลายรูปคลื่นแบบใช้ เครื่อง ๓ ๓ ๓ ๓ งานทั่วไป ๑๔ เครื่องกำเนิดสัญญาณแบบ A.M. เครื่อง ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ เครื่ องกำเนิดสัญญาณแบบ F.M.สเตริโอ เครื่อง ๓ ๓ ๓ ๓ มัลติเพล็กซ์ ๑๔๗
 • 152. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๑๖ ออสซิลโลสโตปเขียนสองเส้นภาพย่านไม่ต่ำ เครื่อง ๔ ๔ ๔ ๔ กว่าส DC.๒๐ เมกเฮิรตซ์ ๑๗ เครื่องจ่ายไฟกระแสตรงแรงเคลื่อนต่ำชนิด เครื่อง ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ควบคุมปรับได้ ๐ - ๕๐ โวลต์ ๓ แอมป์ ๑๘ สว่านแบบตั้งโต๊ะ แบบแท่นสี่เหลี่ยมขนาด เครื่อง ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๓ ม.ม.(๑/๒๐) แบบเฟสเดียว ๑๙ เครื่องเจียรนัยแบบตั้งโต๊ะขนาด ๑๕๐ ม.ม. เครื่อง ๓ ๓ ๓ ๓ (๖๐) ๒๐ เครื่องพันคอล์ยอัตโนมัติแบบใช้มือหมุน เครื่อง ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๒๑ ปากกาจับโลหะ ขนาด ๔ นิ้ว ตัว ๕ ๕ ๘ ๘ ๒๒ ชุดเครื่องมือเบื้องต้นของช่างไฟฟ้า ชุด ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๒๓ หั ว แร้ ง ไฟฟ้ า แบบปื น ขนาด ๑๐๐ วั ต ต์ อัน ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๒๒๐ โวลต์ ๒๔ หัวแร้งไฟฟ้าแบบเสียบแช่ ขนาด ๔๐ วัตต์ อัน ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๑๕ งานช่างยนต์ ๑ ชุดบริการยางรถยนต์ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ชุดเครื่องมือบริการล้างอัดฉีด ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ชุดเครื่องมือบริการ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ เครื่องปรับอากาศรถยนต์ ๑๔๘
 • 153. เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเกษตรกรรม จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมายที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้องเรียน ๑ เครื่องฉาย LCD Projector และจอภาพ ชุด - ๑ ๑ ๑ พร้อมติดตั้งหรือTV สี จอ LCD ไม่ต่ำกว่า ๔๐ นิ้ว ๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ตัว ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ เครื่องเสียง ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ๑ ชุดเครื่องมือขยายพันธุ์พืช ชุด ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๒ ชุดสาธิตวัดความชื้นในดิน ชุด ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๓ เครื่องพ่นยานน้ำ เครื่อง ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๔ เครื่องทดสอบดินหาธาตุ N-P-K เครื่อง ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๕ เครื่องฟักไข่สาธิตพร้อมอุปกรณ์ เครื่อง ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๖ เครื่องฟักไข่ ขนาด ๑๔๐ ฟอง พร้อมอุปกรณ์ เครื่อง ๒ ๔ ๖ ๖ ๗ ตู้เพาะเชื้อพร้อมอุปกรณ์ ตู้ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๕ ๘ หม้อนึ่งอักความดัน หม้อ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๙ ชุดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ชุด ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๐ ชุดควบคุมการให้น้ำแปลงพืช ชุด ๒ ๔ ๖ ๖ ๑๑ ชุดสไลด์ประกอบการสอน วิชาเกษตรกรรม ชุด ๑ ๒ ๒ ๒ ๑๒ หนังสือวิชาเกษตรกรรม ชุด ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๓ ชุดเครื่องมือการจัดสวนถาด ชุด ๓ ๓ ๕ ๑๐ ๑๔ เครื่องปั่นผลไม้ เครื่อง ๒ ๒ ๔ ๕ ๑๔๙
 • 154. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการธุรกิจศึกษาและพาณิชยกรรม จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้องเรียน ๑ เครื่องพิมพ์ดีดไทยชนิดธรรมดาตั้งโต๊ะ เครื่อง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ขนาดแคร่ไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว ๒ โต๊ะพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้ปรับระดับได้ ชุด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๓ เครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษชนิดธรรมดาตั้งโต๊ะ เครื่อง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ขนาดแคร่ไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว ๔ โต๊ะพิมพ์ดีดพร้อมเก้าอี้ปรับระดับได้ ชุด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๕ เครื่องฉายภาพ LCD Projector และจอภาพ ชุด - ๑ ๑ ๑ พร้อมติดตั้งหรือ T.V. ไม่ต่ำ กว่า ๔๐ นิ้ว ๖ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๗ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๘ เครื่องเสียง ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ๑ เครื่องคำนวณเลขไฟฟ้าชนิดมีกระดาษและ เครื่อง ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ จอภาพ ๑๔ หลัก ๒ เมมโมรี่ * เฉพาะที่เปิดสอน ๑๕๐
 • 155. เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) รายการครุภัณฑ์/คุณสมบัติ/ รูปแบบ/ชนิด ขนาด ขนาด ขนาด หน่วยนับ เล็ก กลาง ใหญ่ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ๔๐ เครื่อง ๘๐ เครื่อง ๑๒๐ เครื่อง ๑๖๐ เครื่อง คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ (๑ ห้องเรียน (๒ ห้องเรียน (๓ ห้องเรียน (๔ ห้องเรียน - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๓๒ bit ขึ้นไป ห้องเรียนละ ห้องเรียนละ ห้องเรียนละ ห้องเรียนละ ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒.๐ GHz. ๔๐ เครื่อง) ๔๐ เครื่อง) ๔๐ เครื่อง) ๔๐ เครื่อง) - หน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า ๑ Gb. - Hard disk ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ Gb. - Network Card ๑๐๐/๑๐๐๐ Mbs. - USB Port ไม่น้อยกว่า ๓ port - DVD RW จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับครูผู้สอน ๑ ๒ ๓ ๔ คุณสมบัติพื้นฐานของเครื่องคอมพิวเตอร์ - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ๓๒bit ขึ้นไป ความเร็วไม่ต่ำกว่า ๒.๐ GHz. - หน่วยความจำ RAM ไม่น้อยกว่า ๒Gb. - Hard disk ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ Gb. - Network Card - USB Port ไม่น้อยกว่า ๓ port - DVD RW ระบบเครือข่าย (LAN) - Switching Hub ๑๐๐/๑๐๐๐ Mbs. ๑ ๒ ๓ ๔ ชนิด ๔๘ Port - ตู้ Rack สำหรับติดตั้ง Switching ๑ ๒ ๓ ๔ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับใช้ - ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ในกิจกรรมการเรียนการสอน พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ และอุปกรณ์สำรองไฟ คุณสมบัติพื้นฐาน เป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาใช้ในงานแม่ข่าย (Server)โดยเฉพาะ ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - ADSL ไม่ต่ำกว่า ๒ Mbs หรือ - - - - - Leased Line ไม่ต่ำกว่า ๕๑๒ k ๑ Mbs ๒ Mbs ๓ Mbs ๑๕๑
 • 156. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) รายการครุภัณฑ์/คุณสมบัติ/ รูปแบบ/ชนิด ขนาด ขนาด ขนาด หน่วยนับ เล็ก กลาง ใหญ่เครื่องพิมพ์ (Printer) - Network Printer ชนิด Laser ๑ ๒ ๓ ๔ - เครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (Inkjet) ๑ ๒ ๓ ๔ เครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ (LCD Projector) ๑ ๒ ๓ ๔ พร้อมจอขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ นิ้ว เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟนและลำโพง ๑ ชุด ๒ ชุด ๓ ชุด ๔ ชุด เครื่องปรับอากาศ พัดลม / พัดลมดูดอากาศ ๑ ๒ ๓ ๔ โต๊ะ – เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ๔๐ ชุด ๘๐ ชุด ๑๒๐ ชุด ๑๖๐ ชุด โต๊ะ – เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ สำหรับครู ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด ๑ ชุด โต๊ะสำหรับวาง Printer ๒ ๔ ๖ ๘ ชั้นวาง หรือ ขายึดเครื่อง LCD Projector ๑ ๒ ๓ ๔ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) - Web Server ๑ ๑ ๑ ๑ - DHCP & DNS Server ๑ ๑ ๑ ๑ - Proxy Server & LogFile Server ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) - ห้องสำนักงานฝ่ายบริหาร ๑ ๒ ๔ ๕ - ห้องสำนักงานฝ่ายวิชาการ ๑ ๔ ๔ ๗ - ห้องสำนักงานฝ่ายอำนวยการ ๑ ๒ ๔ ๕ - ห้องสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน ๑ ๒ ๔ ๕ - ห้องสำนักงานฝ่ายแผนงาน ๑ ๒ ๔ ๕ - ห้องสำนักงานฝ่ายบริการ/สนับสนุน - ห้องสมุด ๕ ๑๑ ๒๐ ๒๗ - ห้องสืบค้นข้อมูล ระบบเครือข่าย - เครือข่าย Intranet - เครือข่าย Internet - เครือข่ายไร้สาย อุปกรณ์เครือขาย จำนวนให้- Switching Hub ครอบคลุมเครื่อง- Wireless Access point คอมพิวเตอร์ใน ระบบทั้งหมด ๑๕๒
 • 157. เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคหกรรม จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมายที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง (งานอาหาร)๑ โต๊ะปฏิบัติการพร้อมเก้าอี ้ ชุด ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๒ เตาแก๊ส : หัวเตา ชุด ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๓ เตาอบไฟฟ้า ชุด ๑ ๒ ๒ ๒ ๔ ตู้เย็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓ คิวบิกฟุต ตู้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เครื่องตีไข่ ชุด ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๖ เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ชุด ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๗ เตาไมโครเวฟมีความจุ ไม่น้อยกว่า ๒๘ ลิตร เตา ๑ ๒ ๒ ๓ ๘ เครื่องฉายภาพ LCD Projector พร้อมจอ เครื่อง - ๑ ๑ ๑ หรือTV สี จอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐ นิ้ว ๙ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง - ๑ ๑ ๑ ๑๐ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัว - ๑ ๑ ๑ ๑๑ เครื่องเสียง ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ (งานผ้าและเครื่องแต่งกาย) ๑ โต๊ะปฏิบัติการตัดเย็บพร้อมเก้าอี ้ ชุด ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๒ จักรอุตสาหกรรม หลัง ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๓ จักเย็บผ้าอัตโนมัติ แบบกระเป๋าหิ้ว หลัง ๒ ๒ ๒ ๔ ๔ จักรทำลวดลาย หลัง ๒ ๒ ๒ ๔ ๕ จักรซิกแซก (จักรไฟฟ้า) หลัง ๒ ๒ ๒ ๔ ๖ เครื่องถักนิตติ้ง เครื่อง ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๔๐ ๗ ตู้เก็บอุปกรณ์ ตู้ ๑ ๒ ๒ ๔ ๘ ตู้โชว์ ตัว ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๕๓
 • 158. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) หมาย ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด เหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๙ หุ่นลองเสื้อ ตัว ๔ ๕ ๖ ๘ ๑๐ โต๊ะตัดผมพร้อมเก้าอี้นั่ง ตัว ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๑ เตียงนอนสระผม ชุด ๘ ๘ ๑๐ ๑๖ ๑๒ เครื่องอบผม ชุด ๘ ๘ ๑๐ ๑๖ ๑๓ เครื่องเป่าผม ชุด ๘ ๘ ๑๐ ๖๑ ๑๔ กรรไกรตัดผม อัน ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๖ ๑๕ แบตเตอร์เลี่ยน อัน ๘ ๘ ๑๐ ๑๖ ๑๖ เครื่องรีดกลีบดอกไม้ ตัว ๖ ๘ ๑๐ ๑๖ ๑๗ เครื่องฉายภาพ LCD Projector พร้อมจอ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ หรือ TV สี จอ LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐นิ้ว ๑๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๙ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัว ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๐ เครื่องเสียง ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ * เฉพาะที่เปิดสอน ๑๕๔
 • 159. เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ เครื่องเสียงพร้อมลำโพง ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ เครื่องฉายภาพ LCD Projector ชุด - ๑ ๑ ๑ หน้าจอหรือ TV ๔๐ นิ้ว ๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุด - ๑ ๑ ๑ ๔ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัว - ๑ ๑ ๑ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประกอบ การเรียนการสอน๑ ซอสามสาย คัน - - ๒ ๔ เครื่องดนตรี พื้นเมืองของ ๒ ซออู้ คัน ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ แต่ละภาค ๓ ซอด้วง คัน ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ให้โรงเรียน แต่ละท้องที่ ๔ จะเข้ ตัว ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ จัดหาตาม ๕ ขิม ตัว ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ความ เหมาะสม ๖ ระนาดเอก ราง ๒ ๓ ๕ ๕ ๗ ระนาดทุ้ม ราง ๒ ๓ ๕ ๕ ๘ ระนาดเอกเหล็ก ราง ๑ ๑ ๒ ๒ ๙ ระนาดทุ้มเหล็ก ราง ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๐ ฆ้องมอญวงใหญ่ วง ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๑ ฆ้องมอญวงเล็ก วง ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๒ ปี่นอก เลา - - ๑ ๑ ๑๓ ปี่กลาง เลา - - - - ๑๔ ปี่ใน เลา - - ๑ ๑ ๑๕ ปี่มอญ เลา - - ๑ ๑ ๑๕๕
 • 160. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๑๖ ปี่ไฉน เลา - - - - ๑๗ ปี่ชวา เลา - - ๑ ๑ ๑๘ กลองแขก คู่ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๙ กลองทัด คู่ - - ๑ ๑ ๒๐ โทน ลูก ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๑ รำมะนา ลูก ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๒ ฉิ่ง คู่ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๓ ฉาบใหญ่ คู่ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๔ ฉาบเล็ก คู่ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๕ ขลุ่ยหลิบ เลา - - ๑๐ ๑๐ ๒๖ ขลุ่ยเพียงออ เลา ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ * เฉพาะที่เปิดสอน ๑๕๖
 • 161. เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการดนตรีสากล จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ เครื่องเสียงพร้อมลำโพง ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ เครื่องฉายภาพ LCD Projector ชุด - ๑ ๑ ๑ หน้าจอหรือ TV ๔๐ นิ้ว ๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุด - ๑ ๑ ๑ ๔ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัว - ๑ ๑ ๑ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ๑ กีตาร์โปร่ง ตัว ๕ ๑๐ ๒๐ ๒๐ คุณภาพของ เครื่องดนตรี ๒ กีตาร์ไฟฟ้า ตัว ๒ ๒ ๒ ๔ ทุกชนิด ๓ กีตาร์เบส ตัว ๑ ๑ ๒ ๒ ขึ้นอยู่กับ ความต้องการ ๔ คีย์บอร์ด ตัว ๑ ๑ ๒ ๔ ของโรงเรียน ๕ แอมกีตาร์ไฟฟ้า ตู้ ๒ ๒ ๒ ๔ ๖ แอมกีตาร์เบส ตู้ ๑ ๑ ๒ ๒ ๗ แอมคีย์บอร์ด ตู้ ๑ ๑ ๒ ๔ ๘ กลองชุดพร้อมฉาบ ชุด ๑ ๑ ๒ ๒ ๙ กลองบองโก คู่ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๐ เครื่องเสียงพร้อมลำโพง + มิกซ์เซอร์ ชุด ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๑ ไมโครโฟนพร้อมที่ตั้ง ชุด ๒ ๔ ๖ ๖ ๑๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุด ๒ ๑ ๒ ๒ ๑๓ ทรัมเปต ตัว ๓ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๔ คอร์เนต ตัว - - ๒ ๒ ๑๕ เฟรนซ์ฮอร์น ตัว - - ๒ ๔ ๑๕๗
 • 162. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๑๖ สไลด์ทรอมโบน ตัว ๒ ๒ ๓ ๓ ๑๗ มาร์ชชิ่งเมโลโฟน ตัว ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๘ มาร์ชชิ่งทรอมโบน ตัว - - ๒ ๒ ๑๙ มาร์ชชิ่งบาริโทน ตัว ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๐ มาร์ชชิ่งยูโฟเนียม ตัว - - ๒ ๒ ๒๑ มาร์ชชิ่งทูบา ตัว - - ๒ ๒ ๒๒ ฟลุต ตัว ๒ ๒ ๔ ๔ ๒๓ ปิคโคโล ตัว ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๔ คลาริเนต บีแฟลต ตัว ๓ ๕ ๑๐ ๑๐ ๒๕ โซปราโนแซกโซโฟน ตัว - - ๑ ๑ ๒๖ อัลโตแซกโซโฟน ตัว ๒ ๓ ๕ ๕ ๒๗ เทเนอร์แซกโซโฟน ตัว ๒ ๒ ๕ ๕ ๒๘ บาริโทนแซกโซโฟน ตัว - - ๑ ๑ ๒๙ กลองสแนร์ ใบ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๐ กลองใหญ่ ๑๖นิ้ว ใบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๑ กลองใหญ่ ๑๘นิ้ว ใบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๒ กลองใหญ่ ๒๐ นิ้ว ใบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๓ กลองใหญ่ ๒๒ นิ้ว ใบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๔ กลองทอม (๔ ใบ) ชุด - - ๑ ๑ ๓๕ ฉาบ คู่ ๒ ๑ ๒ ๒ ๓๖ มาร์ชชิ่งเบล ตัว ๒ ๒ ๒ ๒ ๓๗ เครื่องฉายโปรแจ็คเตอร์พร้อมจอ ชุด - - ๑ ๑ * เฉพาะที่เปิดสอน ๑๕๘
 • 163. เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการศิลปะ(ทัศนศิลป์) จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ กระดานรองเขียน แผ่น ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๒ โต๊ะเขียนแบบ ตัว ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๓ ขาหยั่งเขียนแบบ ตัว ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๔ เครื่องเสียงพร้อมลำโพง เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ เครื่องฉายภาพ LCD Projector เครื่อง - ๑ ๑ ๑ หน้าจอหรือ TV ๔๐ นิ้ว ๖ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง - ๑ ๑ ๑ ๗ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัว - ๑ ๑ ๑ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอน๑ หุ่นจำลองโครงการกระดูกมนุษย์ ตัว ๒ ๒ ๔ ๔ ๒ หุ่นจำลองกล้ามเนื้อมนุษย์ ตัว ๒ ๒ ๔ ๔ ๓ หุ่นลอยตัวมนุษย์,สัตว์ ตัว ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๔ หุ่นหน้าพระ,หน้านาง,ยักษ์,ลิง ตัว ๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๕ เกรียงปาดสี อัน ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๑๕๙
 • 164. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการศิลปะ(นาฏศิลป์) จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ เครื่องเสียงพร้อมลำโพง ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ เครื่ อ งฉายภาพ LCD Projector ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ พร้อมจอหรือ TV สี จอ LCD ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๔๐ นิ้ว ๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัว ๑ ๑ ๑ ๑ ครุภณฑ์/อุปกรณ์ประกอบ ั การเรียนการสอน ๑ ชุดพระ ชุด ๑ ๒ ๓ ๕ ตามความ เหมาะสม ๒ ชุดนาง ชุด ๑ ๒ ๓ ๕ และความ ๓ ชุดทศกัณฐ์ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ต้องการของ โรงเรียน ๔ ชุดพระราม ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ ชุดพระลักษณ์ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๖ ชุดหนุมาน ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๗ เสนายักษ์ ชุด ๑ ๑ ๒ ๔ ๘ เสนาลิง(สิบแปดมงกุฎ) ชุด ๑ ๑ ๒ ๔ ๙ ชุดนางสุพรรณมัจฉา ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๐ ชุดฉุยฉายพราหมณ์ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑ ชุดโนรา(เครื่องต้น) ชุด ๑ ๑ ๓ ๙ ๑๒ ชุดมโนราห์ ชุด ๑ ๑ ๓ ๗ ๑๓ ชุดพื้นเมืองภาคเหนือ ชุด ๒ ๒ ๔ ๘ ๑๔ ชุดพื้นเมืองภาคใต้ ชุด ๒ ๒ ๔ ๘ ๑๖๐
 • 165. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๑๕ ชุดพื้นเมืองภาคกลาง ชุด ๒ ๒ ๔ ๘ ตามความ เหมาะสม ๑๖ ชุดพื้นเมืองภาคอีสาน ชุด ๒ ๒ ๔ ๘ และความ ๑๗ ชุดรำวงมาตรฐาน ชุด ๒ ๒ ๖ ๑๐ ต้องการของ โรงเรียน ๑๖๑
 • 166. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องศูนย์การเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ เครื่องเสียงพร้อมลำโพง ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ เครื่องฉายภาพ LCD Projector พร้อม ชุด - ๑ ๑ ๑ จอหรื อ TV สี จอ LCD ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๔๐ นิ้ว ๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ ชุด - ๑ ๑ ๑ ๔ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัว - ๑ ๑ ๑ วัสดุ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ๑ โต๊ะปิงปอง ชุด ๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒ เบาะรองรับกระโดดสูงพร้อมเสาและ ชุด ๑ ๒ ๓ ๓ ไม้พาด ๓ ลูกฟุตบอล ลูก ๕ ๑๕ ๒๕ ๓๕ ๔ ลูกวอลเลย์บอล ลูก ๕ ๑๕ ๒๕ ๓๕ ๕ ลูกบาสเกตบอล ลูก ๕ ๑๕ ๒๕ ๓๕ ๖ ลูกตะกร้อ ลูก ๕ ๑๕ ๒๕ ๓๕ ๗ นาฬิกาจับเวลา เรือน ๒ ๕ ๑๐ ๑๐ ๘ ลูกเปตอง ชุด ๔ ๘ ๑๒ ๑๒ ๙ จักรขว้างยาง อัน ๔ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ แหลน อัน ๓ ๖ ๖ ๙ ๑๑ ลูกทุ่มน้ำหนัก ลูก ๓ ๖ ๖ ๙ ๑๒ คทาวิ่งผลัด อัน ๔ ๘ ๑๖ ๑๖ ๑๓ สตาร์ทติ้งบ๊อก อัน ๒ ๕ ๘ ๘ ๑๔ หุ่นจำลองอวัยวะร่างกาย แยกชิ้น ๔๑ ชิ้น ตัว - ๑ ๑ ๑ ๑๖๒
 • 167. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๑๕ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียนรู้ ชุด ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๒๕ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ม.ต้ น และ ม.ปลาย ๑๖ แบบจำลองระบบสืบพันธ์เพศหญิง- ชาย ชุด - ๑ ๑ ๑ ๑๗ แบบจำลองระบบประสาทและต่อมไร้ท่อ ชุด - ๑ ๑ ๑ ๑๖๓
 • 168. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องFITNESS จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมไม้วัดส่วนสูง เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ ห้อง ๒ เครื่องวัดแรงบีบมือ เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ Fitness เป็นการจัด ๓ เครื่องวัดกำลังขาและหลัง เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ที่เกิน ๔ เครื่องวัดความจุปอด เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ มาตรฐาน ๕ แผ่นยางทดสอบกระโดดไกล แผ่น ๑ ๑ ๒ ๒ ขึ้นอยู่กับ ๖ เครื่องวัดความอ่อนตัว เครื่อง ๒ ๕ ๑๐ ๑๐ ความ ต้องการใน ๗ เครื่องบริหารร่างกาย ๑๐ สถานี ชุด - ๑ ๑ ๒ การพัฒนา ๘ ลู่วิ่งไฟฟ้า เครื่อง - ๑ ๓ ๕ ของแต่ละ ๙ จักรยานออกกำลังกาย ตัว - ๑ ๓ ๕ โรงเรียน ๑๐ ดัมเบลแบบลูกตุ้ม อัน ๒ ๕ ๑๐ ๑๕ ๑๑ ม้าลุก - นั่ง ตัว ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๖๔
 • 169. เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องสมุด จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ ชั้นวางรองเท้า ชั้น ๑ ๒ ๓ ๔ ๒ ชั้นวางกระเป๋า ชั้น ๑ ๒ ๓ ๔ ๓ เคาน์เตอร์ทำงานบรรณารักษ์ ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ โต๊ะเก้าอี้สำหรับบุคลากร ตัว ๒ ๔ ๖ ๘ ๕ เก้าอี้สำนักงาน ตัว ๒๕ ๒ ๓ ๔ ๖ โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับนั่งอ่าน ตัว ๑ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ (๕๐ ที่นั่ง/๑๐๐๐ คน) ๗ ชั้นหนังสือ ชั้น ๑ ๖ ๑๕ ๒๐ ๘ ชั้นวารสาร ชั้น ๑ ๒ ๓ ๔ ๙ ชั้นวางหนังสือพิมพ์ ชั้น ๒ ๑ ๒ ๓ ๑๐ ชั้นวางวารสารหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา ชั้น ๑ ๒ ๒ ๒ ๑๑ ชั้นวางซีดีรอม ชั้น ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๒ ตู้จัดนิทรรศการ ตู้ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๓ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ตู้ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๔ ป้ายนิทรรศการ ป้าย ๑ ๑ ๒ ๓ } } ๑๕ รถเข็นหนังสือ คัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๖ คอมพิวเตอร์สำหรับป้อนข้อมูลหนังสือ ๑ ๑ เครื่อง ๑ ๑ } } ๑๗ คอมพิวเตอร์บริการยืม-คืน หนังสือ ๑ ๑ ๑๘ คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูลหนังสือ ๒ ๔ เครื่อง ๑ ๑ ๑๙ คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานบรรณารักษ์ ๑ ๒ ๒๐ คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้น Internet เครื่อง ๕ ๑๑ ๒๐ ๒๗ ๒๑ เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เครื่อง ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๖๕
 • 170. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๒๒ เครื่องนับจำนวนผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๓ ระบบบริหารงานห้องสมุดอัตโนมัต ิ ระบบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๔ เครื่องเจาะซ่อมหนังสือ เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๕ เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๖ เครื่องเล่น DVD เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๗ เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๘ เครื่องฉายทึบแสง Visual Presentation เครื่อง - - ๑ ๑ ๒๙ LCD Projector และจอพร้อมติดตั้ง เครื่อง - - - ๑ ๓๐ พัดลม ตัว ๔ ๘ ๑๖ ๒๔ ๓๑ เครื่องปรับอากาศ ตัว ๑ ๒ ๔ ๖ ๓๒ เครื่องอ่านบาร์โค้ด ตัว ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๓ โต๊ะคอมพิวเตอร์ ตัว ๗ ๑๓ ๒๕ ๓๕ ๓๔ โต๊ะวางโทรทัศน์ ตัว ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๕ ระบบวงจรปิดพร้อมกล้อง ชุด - - - ๕ ๓๖ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ตัว ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๗ เครื่องบันทึกภาพวีดีโอ ตัว - - ๑ ๑ วัสดุสำหรับการให้บริการในห้องสมุด ๑ หนังสือ (๑ คนต่อหนังสือ ๑๐ เล่ม) เล่ม ๕,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒ วารสารวิชาการ ( ๑๐ ชื่อ ต่อนักเรียน เล่ม ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ไม่เกิน ๑๐๐๐ คน) ๓ วารสารทั่วไป ( ๕ ชื่อ ต่อนักเรียนไม่เกิน เล่ม ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๑๐๐๐ คน) ๔ หนังสือพิมพ์ (๕ ชื่อ ต่อนักเรียนไม่เกิน ฉบับ ๕ ๕ ๑๐ ๑๕ ๑๐๐๐ คน) ๕ ซีดีรอม(๑เรื่องต่อนักเรียน๒๐คน) แผ่น ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ ๑๖๖
 • 171. เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ ห้องโสตทัศนศึกษา จำนวนที่โรงเรียนควรมี (ตามขนาดของโรงเรียน)ที่ รายการ หมายเหตุ เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ เครื่องเล่นดีวีดี ๑ ๒ ๓ ๔ ตามความ ๒ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ๑ ๑ ๒ ๒ เหมาะสม และตาม ๓ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล SLR - - ๑ ๒ ความต้องการ ๔ กล้องถ่ายภาพวีดิทัศน์ ๑ ๑ ๑ ๒ ในการพัฒนา ๕ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล ๓ CCD - - - ๑ ของแต่ละ ๖ ขาตั้งกล้อง ๑ ๑ ๑ ๑ โรงเรียน ๗ แฟลช - - ๑ ๑ ๘ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ๑ ๑ ๒ ๓ ๙ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๐ อิเลคโทรนิคส์บอร์ด - - - ๑ ๑๑ สแกนเนอร์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๒ พริ้นเตอร์เลเซอร์สี - ๑ ๑ ๑ ๑๓ พริ้นเตอร์อิงค์เจ๊ต ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๔ พริ้นเตอร์เลเซอร์ขาวดำ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๕ LCD Projector ๑ ๑ ๒ ๓ ๑๖ เครื่องฉายภาพทึบแสง(Visualizer) ๑ ๑ ๒ ๓ ๑๖๗
 • 172. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี (ตามขนาดของโรงเรียน) ที่ รายการ หมายเหตุ เล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่ พิเศษ ๒๑ จอรับภาพขนาด ๑๐๐ นิ้วมอเตอร์ ๑ ๑ ๒ ๓ ๒๒ จานรับสัญญาณดาวเทียม ๑ ๑ ๑ ๑ ๒๓ เครื่องบันทึกสัญญาณโทรทัศน์ ๑ ๑ ๑ ๒ ๒๔ เครื่องรับโทรทัศน์สี จอLCD ขนาด ๑ ๑ ๒ ๒ ไม่ต่ำกว่า ๔๐ นิ้ว ๒๕ ที่แขวนโทรทัศน์ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๖ เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง ๑ ๑ ๒ ๓ ๒๗ ชุดไมค์ลอย ๑ ๑ ๒ ๓ ๒๘ ตู้เก็บสื่อ ๑ ๑ ๒ ๓ ๒๙ โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ๑ ๑ ๒ ๓ ๓๐ เก้าอี้ปรับระดับ ๑ ๑ ๒ ๓ ๓๑ ขาตั้งไมโครโฟน ตั้งพื้น ๒ ๒ ๔ ๖ ๓๒ ขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะ ๒ ๒ ๔ ๖ ๓๓ External Hard disk ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๔ โต๊ะขนาด ๔๕ x ๑๒๐ x ๘๐ ๒๐ ๔๐ ๖๐ ๙๐ ๓๕ เก้าอี้ประชุม ๘๐ ๑๖๐ ๒๔๐ ๓๖๐ ๑๖๘
 • 173. เกณฑ์ขั้นต่ำที่โรงเรียนควรมีวัสดุ–ครุภัณฑ์ กลุ่มงานอนามัยโรงเรียน จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ครุภัณฑ์/อุปกรณ์ประจำห้อง ๑ ตู้ยา ตู้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ตู้เก็บยาสำรอง ตู้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ตู้เก็บเครื่องใช้ ตู้ ๑ ๑ ๑ ๑ ๔ เตียงนอน เตียง ๒ ๔ ๖ ๖ ๕ เคาร์เตอร์ทำงาน ตัว - ๑ ๑ ๑ ๖ โต๊ะครูพยาบาล ตัว ๒ ๒ ๓ ๔ ๗ ตู้เก็บเอกสาร ตู้ ๑ ๑ ๒ ๒ ๘ อ่างล้างมือ ชุด ๑ ๑ ๑ ๒ ๙ เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๐ ตู้เย็น ตู้ - ๑ ๑ ๑ ๑๑ เตียงทำแผล,ปฐมพยาบาล เตียง - ๑ ๑ ๑ ๑๒ กรอบแผ่นทดสอบสายตา(กระจก) อัน ๑ ๒ ๒ ๒ ๑๓ อ่างล้างแก้วสแตนเลส ชุด ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔ เครื่องซักผ้า เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ วัสดุ/อุปกรณ์สำหรับการให้บริการ ในห้องพยบาล๑ ที่นอน ชิ้น ๒ ๔ ๖ ๖ ตามความ เหมาะสม ๒ ผ้าปูที่นอน ผืน ๔ ๘ ๑๒ ๑๒ และความ ๓ ผ้าคลุมเตียง ผืน ๒ ๔ ๖ ๖ ต้องการใน การพัฒนา ๔ ผ้าห่ม ผืน ๔ ๘ ๑๒ ๑๒ ของโรงเรียน ๕ หมอน ใบ ๒ ๔ ๖ ๖ แต่ละโรงเรียน ๖ ปลอกหมอน ชิ้น ๔ ๘ ๑๒ ๑๒ ๑๖๙
 • 174. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๗ ผ้าเช็ดหน้า โหล ๑ ๑ ๑ ๑ ๘ กระเป๋าน้ำร้อน ใบ ๑ ๑ ๒ ๒ ๙ เจลเย็น อัน ๑ ๔ ๖ ๖ ๑๐ กระเป๋าสนาม ใบ ๑ ๒ ๓ ๓ ๑๑ เครื่องวัดส่วนสูง ชุด ๑ ๒ ๒ ๒ ๑๒ เครื่องชั่งน้ำหนัก ชุด ๑ ๑ ๑ ๒ ๑๓ กระติกน้ำร้อน ใบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๔ กระโถน ใบ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑๕ ไฟฉาย อัน ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๖ อ่างเช็ดตัว ใบ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑๗ ถังขยะมีฝาปิด ใบ ๑ ๒ ๒ ๒ ตามความ เหมาะสม ๑๘ แก้วยาน้ำ ใบ ๒ ๒ ๑๒ ๑๒ และความ ๑๙ แก้วล้างตา ใบ ๒ ๒ ๔ ๖ ต้องการใน การพัฒนา ๒๐ เครื่องวัดความดัน เครื่อง - ๑ ๒ ๒ ของโรงเรียน ๒๑ ปากคีบมีเขี้ยว อัน ๑ ๔ ๑๒ ๑๒ แต่ละโรงเรียน ๒๒ ปากคีบไม่มีเขี้ยว อัน ๑ ๔ ๑๒ ๑๒ ๒๓ กรรไกรปลายแหลม อัน ๑ ๒ ๒ ๒ ๒๔ กรรไกรปลายมน อัน ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๕ ปรอทวัดไข้ อัน ๖ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๒๖ ที่กดลิ้น อัน ๖ ๖ ๑๒ ๑๒ ๒๗ หม้อนึ่งผ้าก๊อซ, สำลี ใบ - ๑ ๒ ๒ ๒๘ Tray Stanless ขนาด ๓ นิ้ว x ๗ นิ้ว ใบ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒๙ Tray กลมสแตนเลส ขนาด ๔ นิ้ว x ๕ นิ้ว ใบ ๑ ๑ ๒ ๒ ๓๐ ผ้าเช็ดตัว โหล ๑ ๑ ๑ ๑ ๓๑ ผ้าเช็ดมือ ผืน ๖ ๑๒ ๒๔ ๒๔ ๑๗๐
 • 175. จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน)ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ๓๒ แก้วยาเม็ด ใบ ๒ ๒ ๑๒ ๑๒ ตามความ เหมาะสม ๓๓ Tray Stanless ขนาด ๕ นิ้ว x ๘ นิ้ว ใบ ๑ ๑ ๒ ๒ และความ ต้องการใน ๓๔ แก้วน้ำกระเบื้องมีหูจับ ใบ ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๒๔ การพัฒนา ๓๕ แก้วน้ำปลาสติก ใบ ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๒๔ แต่ละโรงเรียยน ของโรงเรี น ๓๖ คูลเลอร์สแตนเลส ๓๗ กระปุกสแตนเลส (กลมเล็ก) ใส่สำลีแอลกอฮอล์ ๓๘ พลาสเตอร์ห้ามเลือดขนาด ๑ นิ้ว, ๒นิ้ว ใบ ใบ ม้วน ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ ๒ ๔ ๑ ๒ ๔ } ควรมีไว้ ทุกโรงเรียน ๓๙ ถาดหลุม ๓ หลุมสแตนเลสทำแผล ใบ ๑ ๔ ๖ ๖ ๔๐ ถุงมือ Disposible กล่อง ๔ ๔ ๖ ๖ ๔๑ หน้ากากอนามัย กล่อง ๔ ๘ ๑๐ ๑๐ ๔๒ กรรไกรตัดปลาสเตอร์ อัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๔๓ เฝือกดามนิ้ว(Aluminium sprint) อัน ๑ ๑ ๑ ๑ ขนาด ๑ นิ้ว ตามความ ๔๔ สายวัดรอบเอว เส้น ๓ ๖ ๑๒ ๑๒ เหมาะสม และความ ๔๕ Containner ใหญ่ ขนาด ๖ นิ้ว อัน ๑ ๑ ๒ ๒ ต้องการใน ๔๖ Containner เล็ก ขนาด ๔ นิ้ว อัน ๑ ๑ ๒ ๒ การพัฒนา ของโรงเรียน ๔๗ Forceps ไม่มีเขียวยาวขนาด ๖ นิ้ว อัน ๑ ๑ ๒ ๒ แต่ละโรงเรียน ๔๘ Forceps ไม่มีเขียวยาวขนาด ๘ นิ้ว อัน ๑ ๑ ๒ ๒ ๔๙ ขวดแก้วใส่น้ำยาเล็ก ใบ ๓ ๓ ๓ ๓ ๕๐ ขวดแก้วใส่น้ำยากลาง อัน ๓ ๓ ๓ ๓ ๕๑ Mask ปลาสติกขนาดกลาง อัน ๑ ๑ ๑ ๑ ๕๒ Mask ปลาสติกขนาดใหญ่ เครื่อง ๑ ๑ ๑ ๑ ๕๓ หม้ออบเครื่องมือ อัน - ๑ ๑ ๑ ๕๔ หูฟัง ชุด - ๑ ๑ ๑ ๑๗๑
 • 176. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวนที่โรงเรียนควรมี(ตามขนาดโรงเรียน) ที่ รายการ หน่วย ขนาด ขนาด ขนาด ขนาด หมายเหตุ ใหญ่ นับ เล็ก กลาง ใหญ่ พิเศษ ๕๕ เครื่องวัดน้ำตาลในกระแสเลือด ใบ - - ๑ ๑ ๕๖ ตะแกรงปลาสติกทรงสี่เหลี่ยมขนาด ใบ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑๓ นิ้ว x ๒๐ นิ้ว ตามความ เหมาะสม ๕๗ ถาดใส่แก้วน้ำขนาดกลาง ใบ ๑ ๑ ๑ ๑ และความ ๕๘ ถาดใส่แก้วยาน้ำ ใบ ๑ ๑ ๑ ๑ ต้องการใน การพัฒนา ๕๙ ถาดใส่แก้วยาเม็ด ใบ ๑ ๑ ๑ ๑ ของโรงเรียน ๖๐ กระติกน้ำแข็งทรงสี่เหลี่ยม ใบ ๑ ๑ ๑ ๑ แต่ละโรงเรียน ๖๑ ชามรูปไตกลาง ใบ ๑ ๑ ๑ ๑ ๖๒ ชามรูปไตเล็ก ใบ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑๗๒
 • 177. ภาคผนวกข แนวทางการบำรุงรักษา วัสดุ-อุปกรณ์ ๑๗๓
 • 178. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ การบำรุงรักษาและการดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ (เคมี, ชีววิทยาและฟิสิกส์) ทุกคนจะต้องระมัดระวังในการใช้ห้องปฏิบัติการ การใช้สารเคมี การใช้วัสดุจำพวกแก้ว ล้วนแต่จะเกิดอันตรายขณะทำการทดลองได้ทุกเวลา การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น มีความจำเป็นมากต่อครูผู้สอนที่ต้องเอาใจใส่เพื่อให้การใช้ห้องปฏิบัติการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน การใช้ห้องปฏิบัติการจึงควรคำนึงถึงความปลอดภัยและมีขั้นตอนการใช้อย่างเป็นระบบ ดังนี้ ๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรักษาการใช้ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ เช่น เจ้าหน้าที่การจองห้อง เจ้าหน้าที่ให้ยืมอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือประกอบการใช้วัสดุ - อุปกรณ์ เป็นต้น ๒. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ วัสดุถาวรและวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อควบคุมการใช้และการจัดหาให้ครบถ้วน ๓. จัดให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการตามตารางสอน ต้องมีการจองห้องล่วงหน้าเพื่อมีให้เกิด การซ้ำซ้อนเจ้าหน้าที่จัดทำสมุดสำหรับจองไว้เป็นหลักฐานตามแบบฟอร์ม ดังตัวอย่าง ผู้สอน วันเดือนปี เวลา ชั้น จำนวนนักเรียน สื่อที่ใช้ หมายเหตุ ๔. จัดให้บริการการยืมวัสดุอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการไปใช้นอกห้องเรียน กรณีห้องปฏิบัติการ ไม่สามารถจองใช้ได้ต้องไปใช้ห้องเรียนอื่นแทน ๕. จัดให้บริการการใช้ห้องปฏิบัติการนอกชั่วโมงเรียนแก่นักเรียน เช่น การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองซ้ำในกรณีที่ต้องการตรวจสอบผลการทดลองเดิมในชั่วโมงเรียน การสืบค้นข้อมูลจาก Internet หรือหนังสืออ้างอิงในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ๖. จัดทำป้ายนิเทศในห้องปฏิบัติการเพื่อแสดงผลงานของนักเรียนจากการเรียนการสอนการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ฯลฯ ๗. จัดการบริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ DVD การสืบค้นข้อมูลจากหนังสือ Internet อุปกรณ์การทดลอง ฯลฯ ๘. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้ห้องปฏิบัติการ ๘.๑ ระมัดระวังในการทำปฏิบัติการ และทำปฏิบัติการอย่างตั้งใจ ไม่เล่น ไม่หยอกล้อกัน ๘.๒ เรียนรู้ตำแหน่งที่เก็บและศึกษาการใช้งานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ตู้ยา ที่ล้างตาหรือก๊อกน้ำ เครื่องดับเพลิง ที่กดสัญญาณไฟไหม้ และทางออกฉุกเฉิน ๑๗๔
 • 179. ๘.๓ อ่านคู่มือปฏิบัติการให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ แต่ถ้าไม่เข้าใจขั้นตอนใด หรือยังไม่เข้าใจการใช้งานของอุปกรณ์ทดลองใด ๆ ก็จะต้องปรึกษาครูจนเข้าใจก่อนลงมือทำการปฏิบัติการ ๘.๔ ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ต้องการทำปฏิบัติการนอกเหนือจากที่กำหนดจะต้องได้รับอนุญาตจากครูก่อนทุกครั้ง ๘.๕ ไม่ควรทำปฏิบัติการอยู่ในห้องปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ก็จะไม่มีผู้ให้ความช่วยเหลือ ๘.๖ ไม่รับประทานอาหารหรือดื่มเครื่ อ งดื่ ม ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และไม่ ใช้ เ ครื่ อ งแก้ ว หรื ออุปกรณ์ทำปฏิบัติการเป็นภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่ม ๘.๗ ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนโต๊ะ ทำการปฏิบัติการตลอดเวลา ให้มีเฉพาะคู่มือปฏิบัติการและอุปกรณ์จดบันทึกเท่านั้นอยู่บนโต๊ะทำการปฏิบัติการ ๘.๘ อ่านคู่มือการใช้อุปกรณ์ทดลองทุกชนิดก่อนใช้งาน ถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าต้อง ให้มือแห้งสนิทก่อนใช้ การถอดหรือเสียบเต้าเสียบต้องจับที่เต้าเสียบเท่านั้น อย่าจับที่สายไฟ ๘.๙ การทดลองที่ใช้ความร้อนจากตะเกียงและแก๊ส จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง เป็นพิเศษ ไม่รินของเหลวที่ติดไฟง่ายใกล้เปลวไฟ ไม่มองลงในภาชนะขณะที่ตั้งไฟ ขณะเผาสารในหลอดทดลองต้องหันปากหลอดไปในบริเวณที่ไม่มีผู้อื่นอยู่ และดับตะเกียงหรือแก๊สทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ๘.๑๐ สารเคมีทุกชนิดในห้องปฏิบัติการเป็นอันตราย ไม่สัมผัส ชิม หรือสูดดมสารเคมีใดๆ นอกจากจะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องแล้ว และไม่นำสารเคมีใด ๆ ออกจากห้องปฏิบัติการ ๘.๑๑ ตรวจสอบสลากที่ปิดขวดสารเคมีทุกครั้งก่อนนำมาใช้ รินหรือตักสารออกมาในปริมาณที่พอใช้เท่านั้นไม่เทสารเคมีที่เหลือกลับขวดเดิมและไม่เทน้ำลงในกรด ๘.๑๒ เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นให้รายงานครูทันที และดำเนินการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี ๘.๑๓ เมื่อทดลองเสร็จต้องทำความสะอาดเครื่องมือและเก็บเข้าที่เดิมทุกครั้งทำความสะอาดโต๊ะทำการปฏิบัติการและสอดเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะ ล้างมือด้วยสบู่และน้ำก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ ๙. มีการประเมินผลการใช้ห้องปฏิบัติการ และรายงานผลต่อหัวหน้ากลุ่มสาระวิชาผู้บริหาร โรงเรียน เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับสารอันตรายหรือเมื่อสารเคมีหก เมื่อสารเคมีหกอาจเกิดอันตรายได้หากไม่มีการระมัดระวังให้ดี ทั้งนี้เพราะสารเคมีบางชนิด เป็นพิษต่อร่างกายเมื่อถูกกับผิวหนังหรือสูดดม บางชนิดติดไฟได้ง่าย ดังนั้นเมื่อสารเคมีหกจะต้องรีบเก็บกวาดให้เรียบร้อยทันที ข้อควรปฏิบัติเมื่อสารเคมีแต่ละชนิดหก ๑. สารที่เป็นของแข็ง (Solid , Dry substances) เมื่อสารเคมีที่เป็นของแข็งหกควรใช้แปลงกวาดรวมกันใส่ในช้อนตักหรือกระดาษแข็งก่อน แล้วจึงนำไปใส่ในภาชนะ ๒. สารละลายที่เป็นกรด (Acid solution) เมื่อกรดหกจะต้องรีบทำให้เจือจางด้วยน้ำก่อนแล้วโรยโซดาแอซ (Soda ash) หรือโซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเทสารละลายด่างเพื่อทำให้กรดเป็นกลาง ต่อจากนั้นจึงล้างด้วยน้ำให้สะอาด ๑๗๕
 • 180. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ข้อควรระวัง เมื่อเทน้ำลงบนกรดเข้มข้นที่หก เช่น กรดกำมะถันเข้มข้นจะมีความร้อนเกิดขึ้นมากและกรดอาจกระเด็นออกมา จึงควรค่อย ๆ เทน้ำลงไปมาก ๆ เพื่อให้กรดเจือจางและความร้อนที่เกิดขึ้นรวมทั้ง การกระเด็นจะน้อยลง ๓. สารละลายที่เป็นด่าง (Alkali solutions) เมื่อสารเคมีที่เป็นด่างหกจะต้องเทน้ำลงไปเพื่อลดความเข้มข้นของด่างแล้วเช็ดให้แห้ง โดยใช้ไม้ที่มีปุยผูกที่ปลายสำหรับซับน้ำบนพื้น (Mop) พยายามอย่าให้กระเด็นขณะเช็ด เนื่องจากสารละลายด่างจะทำให้พื้นลื่น เมื่อล้างด้วยน้ำหลาย ๆ ครั้งแล้วยังไม่หายควรใช้ทรายโรยบริเวณที่ด่างหกแล้วเก็บกวาดทรายออกไป ๔. สารที่ระเหยง่าย (Volatile sovents) เมื่อสารเคมีที่ระเหยง่ายหกจะระเหยกลายเป็นไอ อย่างรวดเร็ว บางชนิดติดไฟได้ง่าย บางชนิดเป็นอันตรายต่อผิวหนังและปอด การทำความสะอาด สารที่ระเหยง่ายทำได้ดังนี้ ๔.๑ ถ้าสารที่หกมีปริมาณน้อย ใช้ผ้าขี้ริ้วหรือเศษผ้าเช็ดถูออก ๔.๒ ถ้าสารที่หกนั้นมีปริมาณมาก ทำให้แห้งโดยใช้ไม้ที่มีปุยผูกที่ปลายสำหรับเช็ดถู เมื่อเช็ดแล้วก็นำมาใส่ถังเก็บและสามารถไปใช้ได้อีกตามต้องการ ๕. สารที่เป็นน้ำมัน (Oil substances) สารพวกนี้เช็ดออกได้โดยใช้น้ำมาก ๆ เมื่อเช็ดออกแล้ว พื้นบริเวณที่สารหกจะลื่น จึงต้องล้างด้วยผงซักฟอกอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สารที่ติดอยู่ออกไปให้หมด ๖. สารปรอท (Mercury) เนื่องจากว่าสารปรอทไม่ว่าจะอยู่ในรูปใดล้วนเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งสิ้น เพราะทำอันตรายต่อระบบประสาท ทำให้มีอาการทางประสาท เช่น กล้ามเนื้อเต้น มึนงง ความจำเสื่อม ถ้าได้รับเข้าไปมากๆ อาจทำให้แขนขาพิการหรือถึงตายได้ ดังนั้นการทดลองใดที่เกี่ยวข้องกับสารปรอทต้องใช้ความระมัดระวังให้มาก ในกรณีที่สารปรอทหก วิธีการที่ถูกต้องควรปฏิบัติดังนี้ ๖.๑ กวาดสารปรอทมากองรวมกัน ๖.๒ เก็บสารปรอทโดยใช้เครื่องดูด ๖.๓ ถ้าพื้นที่สารปรอทหกมีรอยแตกหรือรอยร้าว จะมีสารปรอทเข้าไปอยู่ข้างในจึงไม่สามารถเก็ บ ปรอทโดยใช้ เ ครื่ อ งดู ด ดั ง กล่ า วได้ ควรปิ ด รอยแตกหรื อ รอยร้ า วนั้ น ด้ ว ยขี้ ผึ้ ง ทาพื้ น หนา ๆ เพื่ อ กั น การระเหยของปรอทหรืออาจใช้ผงกำมะถันพรมลงไป ปรอทจะเปลี่ยนเป็นสารประกอบซัลไฟด์ (Sulfide) แล้วเก็บกวาดอีกครั้งหนึ่ง ๗. สารไวไฟ (Flammable) หมายถึง สารเคมีที่ไวไฟลุกติดไฟได้ง่าย สารไวไฟมีทั้งที่เป็นของแข็งของเหลวและแก๊ส ของแข็งไวไฟจะมีอันตรายน้อยกว่าของเหลวและแก๊ส สำหรับของเหลวไวไฟนั้นจะมีสมบัติระเหยกลายเป็นไอได้ดี เพราะมีจุดวาบไฟ (Flash point) ต่ำ (จุดวาบไฟหมายถึงอุณหภูมิที่สารสามารถให้ไอระเหยได้เพียงพอที่จะผสมกับอากาศแล้วติดไฟหรือระเบิดเมื่อถูกจุด) เมื่อไอติดไฟจะลุกลามไปยังต้นตอได้ สารเคมีประเภทนี้นับว่าเป็นอันตรายมาก และถ้าหากว่ามีจุดวาบไฟต่ำกว่าหรือใกล้เคียง กับอุณหภูมิห้องเท่าใด อันตรายก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เช่น โทลูอีน (Toluene) มีจุดวาบไฟที่ ๔oC จะลุก ติดไฟได้ง่ายกว่าเมทานอลซึ่งมีจุดวาบไฟที่ ๑๖oC โดยทั่วไปแล้วสารที่จัดว่าไวไฟมากจะมีจุดวาบไฟต่ำกว่า ๒๒oC ส่วนสารที่จัดว่าไวไฟนั้นจะมีจุดวาบไฟระหว่าง ๒๒oC – ๖๖oC ๘. สารกัดกร่อน (Corrosive) หมายถึง สารเคมีที่สามารถกัดผิวหนัง หรือทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อ ของร่างกายเมื่อสัมผัส ทำให้เป็นรอยไหม้หรือคัน สารกัดกร่อนส่วนมากได้แก่สารพวกกรดและด่างต่าง ๆ โดย๑๗๖
 • 181. เฉพาะกรดและด่างที่มีความเข้มข้นสูง ๆ จะแสดงคุณสมบัตินี้ได้ดี ดังนั้นในการเข้าห้องปฏิบัติการ จึงไม่ควรให้ร่างกายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายสัมผัสกับสารเหล่านี้ และถ้าหากทราบว่าถูกสารเคมีจะต้องรีบล้างออกด้วยน้ำทันที ๙. สารเคมีที่ให้ไอเป็นพิษ หมายถึง สารเคมีที่ไห้ไอซึ่งสูดดมเข้าไปในร่างกายจนมีปริมาณมากพอ พอจะ เป็นอันตรายหรือเป็นพิษต่อร่างกายได้ แต่ความรุนแรงและลักษณะของการเกิดพิษนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามชนิดไอของสารเคมี และความต้านทานต่อสารเคมีของคนคนนั้น อันตรายจากสารเคมี เนื่องจากสารเคมีทุกชนิดมีอันตรายอยู่ในตัวของมันมากน้อยแตกต่างกัน ผู้ปฏิบัติการทดลอง ทางเคมีควรที่จะต้องรู้ถึงอันตรายจากสารเคมีเหล่านี้ด้วย เพื่อให้อันตรายที่จะเกิดขึ้นน้อยลงหรือไม่มี ควรปฏิบัติ ดังนี้ วิธีหนึ่งที่จะช่วยลดอันตรายจากสารเคมีได้ก็คือ ถ้าเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงสารที่เป็นพิษ แต่ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ก็ควรใช้ด้วยความระมัดระวังหรือหาวิธีป้องกันไว้ก่อน เช่น การใช้กรดเข้มข้น ในการทดลองจะต้องเทกรดเข้มข้นในตู้ควัน หรือถ้าทราบว่าผลของปฏิกิริยาจะเกิดแก๊สพิษก็ต้องทำในตู้ควัน เป็นต้น อันตรายจากสารเคมีต่อสุขภาพของคนนั้นเกิดจากสารเคมีเข้าไปในร่างกาย ซึ่งเข้าได้ ๓ ทาง คือ ทางปาก ทางจมูก และทางผิวหนัง เมื่อสารเคมีเข้าไปในร่างกายอาจทำให้เกิดอันตรายได้มากมายหลายอย่าง ซึ่งแล้วแต่ชนิดและปริมาณของสารเคมี รวมทั้งระยะเวลาที่ได้สัมผัสหรือสูดดมสารนั้น ๆ ด้วย สารเคมีบางชนิดเมื่อเข้าไปในร่างกายอาจถูกทำลายได้ บางชนิดอาจถูกขับออกมาทางปัสสาวะ บางชนิดอาจทำปฏิกิริยากั บ สารอื่ น ๆ ได้ ส ารใหม่ เ กิ ด ขึ้ น และอาจออกฤทธิ์ เ มื่ อ มี ค วามเข้ ม ข้ น มากพอ ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารใช้ ส ารเคมี จึงจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาทางป้องกันไว้ก่อน การเกิดอุบัติเหตุและวิธีการแก้ไข อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้ในห้องทดลอง หากผู้ทำการทดลองทำด้วยความประมาทเลินเล่อ หรือ ขาดความระมัดระวัง ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องที่ทำการทดลอง ทางหนึ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุก็คือผู้ทำการทดลองจะต้องอ่านข้อปฏิบัติในห้องทดลองเสียก่อน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การเกิดอุบัติเหตุ ในห้องทดลองนั้นมีได้หลายกรณี ดังนี้ ๑. ไฟไหม้ เนื่องจากการปฏิบัติทางเคมีในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นั้นบางครั้งจะต้องใช้ตะเกียงแก๊ส การใช้ตะเกียงแก๊สนั้นหากเปลวไฟอยู่ใกล้กับสารที่ติดไฟง่ายหรือสารที่มีจุดวาบไฟต่ำ โอกาสที่จะเกิดไฟก็จะมีมากขึ้น จึงต้องทำการทดลองด้วยความระมัดระวัง ๒. แก้ ว บาด เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งทดลองส่ ว นใหญ่ เ ป็ น อุ ป กรณ์ จ ำพวกแก้ ว ซึ่ ง แตกได้ ง่ า ย อุปกรณ์เหล่านี้อาจแตกถูกผู้ทำการทดลองจะต้องห้ามเลือดโดยเร็ว โดยการใช้นิ้วมือหรือผ้าที่สะอาดกดลงบนแผล ถ้าเลือดยังออกให้ยกบาดแผลขึ้นที่ระดับสูงหรือใช้ผ้ารัดบริเวณที่เป็นบาดแผลกับหัวใจ เมื่อเลือดหยุดให้ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ถ้าไม่หยุดให้รีบนำผู้บาดเจ็บส่งแพทย์ทันที ๓. สารเคมีถูกผิวหนัง สารเคมีทุกชนิดมีอันตรายมากน้อยแตกต่างกัน บางชนิดซึมผ่านผิวหนัง ทำให้เกิดอันตรายได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ทดลองไม่ควรให้สารเคมีถูกผิวหนังหรือเสื้อผ้า เมื่อทราบว่าสารเคมีถูกผิวหนังบริเวณใดก็ตามให้รีบล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ ทันที ๑๗๗
 • 182. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔. สารเคมีเข้าตา ขณะทำการทดลองหากก้มหรือมองมากเกินไป อาจทำให้ไอของสารเคมีเข้าตาหรือกระเด็นถูกตาได้ เมื่อไอของสารเข้าตาจะต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดทันที ถ้าสารเคมีที่เป็นด่างเข้าตาต้อง ๕. รีบล้างด้วยสารละลายกรดบอริกที่เจือจาง ในกรณีที่สารละลายกรดเข้าตาจะต้องล้างด้วยสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนตเจือจาง ๖. การสูดไอหรือสารพิษ เมื่อสูดไอสารเคมีหรือแก๊สพิษซึ่งเกิดขึ้นขณะทำการทดลอง ปกติจะเกิดอาการต่าง ๆ เช่น วิงเวียน คลื่นไส้ หายใจขัด ปวดศรีษะ จะต้องนำผู้ที่ถูกไอพิษออกจากบริเวณนั้นไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ ในกรณีที่เป็นลมหมดสติจะต้องรีบนำส่งแพทย์ ๗. การกลืนกินสารเคมี เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างผู้ทำการทดกลองใช้ปากดูด สารเคมีอาจพรวดเข้าปาก เกิดอันตรายกับผู้ทดลอง จะต้องรีบล้างปากให้สะอาด ต้องทราบว่าสารนั้นคือสารใดต่อจากนั้นให้ดื่มน้ำหรือนมให้มาก ๆ เพื่อทำให้พิษเจือจาง แล้วทำให้อาเจียนโดยใช้นิ้วกดโคนลิ้นหรือกรอกไข่ขาวปล่อยให้อาเจียนจนกว่าจะมีน้ำใส ๆ ออกมา การจัดรูปแบบห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายการส่วนประกอบในห้องปฏิบัติการ ๑. โต๊ะสาธิต ๒. โต๊ะทำปฏิบัติการ ๓. ชั้นวางของ ๔. Projector, Visualizer, เครื่องฉายภาพนิ่ง คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยี ๕. ที่เก็บสิ่งของ แฟ้มและเอกสาร ๖. ที่เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ๗. บริเวณที่ใช้สรุปและสาธิต ๘. บอร์ดกระดานดำ ๙. โต๊ะเอนกประสงค์ แผนผังแสดงการจัดห้องปฏิบัติการ๑๗๘
 • 183. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้้อง สภาพแวดล้อมและบรรยากาศของห้้องปฏิบัติการเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัย และสุขภาพ ของผู้ใช้้ห้องปฏิบัติการ ข้้อแนะนำการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ เป็นดังนี้ ๑.การระบายอากาศ ห้้ อ งปฏิ บั ติ ก ารต้้ อ งมี อ ากาศบริ สุ ท ธิ์ เช่่ น เดี ย วกั บ อากาศภายนอก ผู้ ใช้้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารควร ให้ความสำคัญ ต่อการระบายอากาศเป็นอย่างมาก ข้อแนะนำเพื่อการจัดระบบระบายอากาศในห้อง ปฏิบัติการเป็นดังนี้ ๑. อากาศในห้องปฏิบัติการต้องถ่ายเทได้ดี มีการระบายอากาศผ่านทางประตูหน้าต่างหรือ ช่องระบายอากาศ โดยออกแบบประตูและหน้าต่างหรือช่องระบาย อากาศให้อยู่ในทิศทางที่เหมาะสม และมีจำนวนเพียงพอ ๒. ติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อช่่วยระบายอากาศให้้หมุนเวียนได้้ดียิ่งขึ้น ๓. ติดตั้งเครื่องดูดอากาศเพื่อช่่วยระบายอากาศ ไอ แก๊สหรือความร้อน ออกจากห้้องปฏิบัติการ เพื่อกำจัดสารไม่ให้้ตกค้างอยู่ในห้องและช่่วยให้อากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ได้รวดเร็วขึ้น ๒.ความร้อน ความร้้อนที่เกิดขึ้นในห้องปฏิบัติการ จากเชื้อเพลิงให้ความร้้อน จากการใช้้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด จัดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้้เกิดอุบัติภัยหรือ เกิดไฟไหม้ได้ การดูแลและป้องกันที่ดีจะช่วยให้การใช้ ห้อง ปฏิบัติการมีความปลอดภัย และสร้้างความมั่นใจในการทำปฏิบัติการ ข้อแนะนำเพื่อการจัดระบบป้องกัน ความร้้อน เป็นดังนี้ ๑. ห้องปฏิบัติการทุกห้้องต้้องมีมาตรฐานการก่่อสร้้างที่คำนึงถึงความปลอดภัย โดยเฉพาะ อย่่างยิ่งต้้องไม่อยู่ในอาคารที่อับทึบ ร้้อนอบอ้าว หรือมีอาคารอื่นกั้น ทิศทางลม ใช้วัสดุก่อสร้้างที่ไม่่เก็บ ความร้อน มีทางเดินเข้าออก และประตูปิด เปิดที่ใช้ได้้สะดวก ๒. แหล่งพลังงานไฟฟ้้าและอุปกรณ์์ไฟฟ้้าทุกชนิดที่ก่อให้้เกิดพลังงานความร้อน เมื่อใช้้งานแล้ว จะต้้องมีระบบการจัดเก็บและการดูแลรักษาที่ดี มีบริเวณที่จัดไว้สำหรับอุปกรณ์์แต่่ละชนิดเพื่อให้สามารถ ระบายความร้อนได้้และไม่ให้้มีความร้้อนสะสมอยู่จนทำให้้เกิดไฟไหม้้ได้ ๓. จัดระบบป้องกันไฟไหม้ โดยให้้มีอุปกรณ์์ดับเพลิงอยู่ประจำทุกห้้องปฏิบัติการ และต้อง ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์์ดับเพลิงเหล่่านั้นให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ๓.ความสว่่าง ความสว่างมีความจำเป็็นอย่่างมากสำหรับห้องปฏิบัติการ การทำการทดลองในบริเวณที่มี ความสว่างอย่างเพียงพอ จะช่วยให้มองเห็นผลการทดลองได้ชัดเจนและช่วยให้้ไม่เสียสายตา ข้้อแนะนำเกี่ยวกับความสว่างของห้องปฏิบัติการ มีดังนี้ ๑. ความสว่างจากภายนอกต้องสามารถส่องผ่านเข้าไปในห้องปฏิบัติการได้อย่างเหมาะสม และทั่วถึง ๒. ในกรณีที่มีความสว่างไม่่เพียงพอ ต้้องติดตั้งหลอดไฟฟ้้าในบริเวณที่ต้องการให้้มีความสว่่าง เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอ ๓. ควบคุมความสว่่างของห้้องโดยใช้้ม่านกั้นแสงที่ส่องเข้ามามากเกินไป หรือใช้ม่านช่่วยปรับแสง ที่ผ่านเข้ามาในช่่วงเวลาต่่าง ๆ ของวันได้้อย่่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้้สามารถใช้้ห้องปฏิบัติการได้้ตลอดทั้งวัน ๑๗๙
 • 184. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๔. วัสดุที่ใช้ทำครุภัณฑ์และตกแต่่งในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งพื้นของโต๊๊ะทำปฏิบัติการต้้องมี ลักษณะไม่สะท้้อนแสงหรือเป็็นมันวาว ไม่่ควรใช้้สีอ่อน เช่่น สีขาว ซึ่งสะท้อนแสงได้ดีจนทำให้ห้องดูสว่างมาก เกินไป หรือใช้้สีเข้ม เช่น สีดำ ซึ่งดูดกลืนแสงได้้มากจนทำให้้ห้องดูมืดทึบ การจัดระบบไฟฟ้าในห้้องปฏิบัติการ ระบบไฟฟ้้ามีความสำคัญมากสำหรับห้้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์์สถานศึกษาจึงควรจัดให้มีระบบ ไฟฟ้าที่ใช้ได้้อย่่างปลอดภัย โดยต่่อระบบไฟฟ้าจากสายเมนใหญ่่เข้าสู่ห้องปฏิบัติการโดยตรงหรือผ่านแผง ควบคุมวงจรไฟฟ้้าที่แยกออกจาก ส่่วนอื่นของอาคาร การวางระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ ต้องคำนึงถึง ความปลอดภั ย โดยใช้้ ส ายไฟที่ มี ข นาดใหญ่ เ พี ย งพอกั บ กำลั ง ไฟฟ้้ า ที่ ใช้ ส ายไฟต้ อ งไม่่ เ ก่่ า ชำรุ ด หรื อ มีรอยแตกร้้าว สายที่ต่อขั้วต้้องแข็งแรง ไม่หลุดง่าย ข้อแนะนำในการจัดระบบไฟฟ้้า มีดังนี้ ๑. ระบบควบคุ ม การใช้้ ไ ฟฟ้ า ของแต่่ ล ะห้้ อ งปฏิ บั ติ ก ารควรแยกจากกั น เพื่ อ ให้้ ส ะดวกในการ ตรวจสอบ ๒. ระบบควบคุมการใช้้กระแสไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการควรแยก เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนให้้แสง สว่่าง และส่วนที่ใช้้กับอุปกรณ์ไฟฟ้้า เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและซ่่อมบำรุง ๓. มิ เ ตอร์ ไ ฟฟ้้ า ของสถานศึ ก ษา จะต้ อ งรั บ กำลั ง ไฟฟ้้ า ได้ สู ง กว่ า กำลั ง ไฟฟ้้ า รวมที่ จ ะต้ อ งใช้ ในห้องปฏิบัติการ มีการเดินสายไฟตามขนาดมาตรฐานของการไฟฟ้าและต้องติดตั้งสายดินไว้้ด้วย ๔. เต้ารับไฟฟ้าที่ใช้ควรเป็นแบบควบคุมสองชั้นโดยมีสวิตช์เปิด-ปิด เฉพาะที่ควรติดตั้งเต้้ารับไว้้ใน ระดับเดียวกับผนังห้้อง และอยู่ในบริเวณที่ห่างจากอ่่างนํ้ามากพอสมควร ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ การกำหนดข้อควรปฏิบัติในการใช้้ห้องปฏิบัติการ จัดเป็นแนวทางการบริหารจัดการอย่่างหนึ่งที่ผู้ทำปฏิบัติการทุกคนต้องปฏิบัติตาม เพื่อไม่ให้้เกิดความ ผิดพลาดที่อาจก่่อให้้เกิดอันตราย หรือมีอุบัติเหตุที่ ไม่่คาดคิดขึ้นได้ ข้้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้้ห้องปฏิบัติการ เป็นดังนี้ ๑. ระมัดระวังในการทำปฏิบัติการ และทำปฏิบัติการอย่างตั้งใจ ไม่่เล่น หยอกล้้อกัน ๒. เรียนรู้ตำแหน่งที่เก็บและศึกษาการใช้้งานของอุปกรณ์์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ตู้ยา ก๊๊อกนํ้า เครื่องดับเพลิง ที่กดสัญญาณไฟไหม้ (ถ้้ามี) และทางออกฉุกเฉิน ๓. อ่่านคู่มือปฏิบัติการให้เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ แต่ถ้าไม่่เข้้าใจขั้นตอนใด หรือยังไม่เข้าใจการใช้้งาน ของอุปกรณ์ทดลองใด ๆ ก็จะต้้องปรึกษาครูจนเข้าใจก่อนลงมือทำปฏิบัติการ ๔. ปฏิบัติตามคู่มืออย่่างเคร่่งครัด ในกรณีที่ต้องการทำปฏิบัติการนอกเหนือ จากที่กำหนด จะต้องได้รับอนุญาตจากครูก่อนทุกครั้ง ๕. ไม่่ควรทำปฏิบัติการอยู่ในห้้องปฏิบัติการเพียงคนเดียว เพราะถ้้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะไม่่มีผู้ให้ ความช่วยเหลือ ๖. ไม่รับประทานอาหารหรือดื่มเครี่องดื่มในห้องปฏิบัติการ และไม่ใช้้เครื่องแก้้วหรืออุปกรณ์ทำปฏิบัติการเป็นภาชนะใส่่อาหารและเครื่องดื่ม ๑๘๐
 • 185. ๗. ดู แ ลความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บบนโต๊ ะ ทำปฏิ บั ติ ก ารตลอดเวลา ให้ มี เ ฉพาะคู่ มื อ ปฏิบัติการและอุปกรณ์์จดบันทึกเท่่านั้นอยู่บนโต๊ะทำปฏิบัติการ ส่วนกระเป๋๋าหนังสือและเครื่องใช้อื่น ๆ ต้องเก็บไว้ในบริเวณที่จัดไว้ให้้ ๘. อ่่านคู่มือการใช้้อุปกรณ์ทดลองทุกชนิดก่อนใช้้งาน ถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า จะต้องให้มือแห้งสนิท ก่อนใช้ การถอดหรือเสียบเต้้าเสียบต้องจับที่เต้าเสียบเท่่านั้น อย่าจับที่สายไฟ ๙. เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้นให้้รายงานครูทันทีและดำเนินการปฐมพยาบาล อย่่างถูกวิธีด้วย ๑๐. เมื่อทำการทดลองเสร็จแล้ว ต้องทำความสะอาดเครื่องมือและเก็บเข้าที่เดิมทุกครั้ง ทำความ สะอาดโต๊ะทำปฏิบัติการและสอดเก้าอี้เข้าใต้โต๊ะ ล้างมือด้วยสบู่และนํ้าก่อนออกจากห้้องปฏิบัติการ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม การบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากการทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อีกด้วย เมื่อตรวจสอบพบสิ่งใดชำรุด เสียหายจะต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จึงควรมีเครื่องมือพื้นฐานและอะไหล่ที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบและซ่อมแซม ขั้นต้นไว้ ด้วย เช่น หัวแร้งบัดกรี ไขควง ตลับเมตร ฉาก คีมตัดสายไฟ สวิตซ์ มัลติมิเตอร์ฟิวส์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า ส่วนต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ ประกอบด้วย ๑. ระบบแสงสว่างการระบายอากาศและระบบไฟฟ้า โดยทั่วไปช่องลมในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ นิยมทำด้วยกระจก ถ้าทิศทางของตัวอาคาร ไม่เหมาะสมก็จะมีแสงผ่านเข้ามามาก โดยเฉพาะในช่วงตอนบ่ายที่ทำให้อากาศในห้องร้อนจัด จึงจำเป็นต้องใช้ม่านกั้นทางเดินของแสงด้วย ส่วนประตูหน้าต่างที่เปิดได้ไม่สะดวกก็อาจมีผลต่อการระบายอากาศและแสงสว่างในห้องได้ เมื่อพบข้อบกพร่อง เช่นนี้ก็จะต้องซ่อมแซมแก้ไขทันที บางครั้งอาจพบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการบางชนิดไม่สามารถใช้งานได้ หรือพัดลมดูดอากาศไม่ทำงาน จะต้องตรวจสอบว่ามีสาเหตุมาจากอะไรแล้ ว ดำเนิ น การเปลี่ ย นแปลงหรื อ ซ่ อ มแซมทั น ที ควรทำความสะอาดฝุ่ น หรื อ หยากไย่ ที่ ติ ด อยู่ บ น หลอดไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุให้แสงสว่างที่ได้จากหลอดไฟฟ้าลดลง ๒.ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย โต๊ะสาธิต เก้าอี้และโต๊ะ ทำปฏิบัติการตู้และชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี ป้ายนิเทศและตู้ควัน สิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการตรวจสอบดูแลอยู่เสมอ ควรซ่อมแซมทันทีเมื่อพบสิ่งใดชำรุดเสียหาย ควรขัดและเคลือบพื้นผิวโต๊ะ ทำปฏิบัติการที่ทำด้วยไม้ใหม่ทุกปี ถ้าเป็นพื้นโต๊ะทำปฏิบัติการเคมีควรทาด้วยอีพอกซี ซึ่งเป็นสารทนน้ำและกรด เก้าอี้หรือโต๊ะที่ขาทำด้วยเหล็กและยึดกับไม้ด้วยสกรูหรือน็อต ควรมีการตรวจสอบและขันสกรูหรือน็อตให้แน่นอยู่เสมอ ควรทำความสะอาดตู้ ชั้นเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี รวมทั้งช่องลมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ควรทำความสะอาดพื้น ประตู หน้าต่างของห้องปฏิบัติการอยู่เป็นประจำ และตรวจสอบเครื่องดับเพลิงในห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ ๑๘๑
 • 186. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒การจัดการและการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มีความสำคัญต่อการทำปฏิบัติการเป็นอย่างยิ่ง วัสดุอุปกรณ์แต่ละชนิดจะมีวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกัน สถานศึกษาจึงควรมีการจัดการและการจัดเก็บที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ข้อเสนอแนะวิธีการจัดการ และการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เป็นดังนี้ ๑.วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำปฏิบัติการเป็นปัจจัยสำคัญต่อ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และเป็นแหล่งความรู้ของผู้เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการเรียนการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ทุ ก คนต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ จั ด การและดู แ ลรั ก ษาให้ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ใช้ ง านได้ อ ย่ า งมีประสิทธิภาพ ดังนี้ ๑. กำหนดแผนงบประมาณการจัดซื้อ การจัดเก็บและจัดทำระเบียนวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำปฏิบัติการที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ๒. เลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพ คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ที่คุ้มค่าและ ความทันสมัยด้วย ๓. จัดทำคู่มือประกอบการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้การบำรุงรักษาและข้อควรระวัง ๔. จัดทำป้ายที่อ่านง่ายและชัดเจน บอกชื่อของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้และถ้าเป็นไปได้ควร แสดงภาพประกอบการอธิบายต่าง ๆ ไว้ด้วย ๕. จัดจำแนกอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ชำรุด แตกหัก และควรดำเนินการซ่อมแซมทันที ๖. จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในที่ปลอดภัยและหยิบใช้สะดวกชั้นและตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต้องไม่สูงเกินกว่าระดับสายตา และติดป้ายชี้แจงที่มองเห็นได้ชัดเจน ๗. มีระเบียนควบคุมที่ตรวจสอบได้ มีระบบการจัดเก็บที่เป็นระเบียบและมีระบบการให้ยืม เพื่อป้องกันการสูญหาย ๒.เครื่องวัดทางไฟ้ฟ้า เครื่องวัดทางไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้้ในห้้องปฏิบัติการของทุกสถานศึกษา โดยเฉพาะ ห้้องปฏิบัติการฟิิสิกส์์จะมีเครื่องวัดทางไฟฟ้ามากกว่่าห้องปฏิบัติการอื่น ครูหรือเจ้าหน้้าที่เทคนิค ของห้้อง ปฏิบัติการต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้้งาน และการซ่อมบำรุง ข้อแนะนำบางประการในการจัดเก็บและการใช้้ เครื่องวัดทางไฟ้ฟ้า เป็นดังนี้ ๑. จัดเก็บในตู้เพื่อป้้องกันไม่ให้้มีแมลงหรือสัตว์ขนาดเล็กเข้้าไปในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้วงจร ไฟฟ้้าขัดข้้องและใช้้งานไม่่ได้้ ๒. ทำความสะอาดไม่่ให้้มีฝุ่นละอองเกาะสะสมมาก จนทำให้้เกิดปัญหากับวงจรไฟฟ้า ๓. เช็ดละอองนํ้าจากความชื้นหรือไอนํ้าในอากาศที่เกาะอยู่กับอุปกรณ์ละอองนํ้าเป็นสาเหตุท ์ ี่ทำให้้เกิดสนิมและทำให้้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานสั้นลงได้ ๔. จัดเก็บในที่มีอากาศถ่ายเทได้ หลีกเลี่ยงการจัดเก็บในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีแสงแดด ส่องตลอดเวลา เพราะจะทำให้ชิ้นส่่วนอิเล็กทรอนิกส์์เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ หรือทำให้เกิดความขัดข้องและทำงานผิดพลาดได้้ ๑๘๒
 • 187. ๕. ต้้องใช้อุปกรณ์์เครื่องวัดทางไฟฟ้าอย่างระมัดระวัง ไม่ให้้เกิดการ กระทบกระแทก ซึ่งจะเป็น สาเหตุทำให้ขั้วต่อ หรือรอยเชื่อมต่่อในวงจรไฟฟ้้าหลวมหรือ หลุดออกจากกันได้ ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ห้้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เป็็นสถานที่ซึ่งจัดไว้ให้้นักเรียนได้ทำปฏิบัติการทางฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการ ฟิสิกส์จำเป็็นต้้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำปฏิบัติการ และเครื่องมือต่าง ๆ เช่่น อุปกรณ์ ไฟ้ฟ้า เครื่องแก้ว สารเคมี แก๊๊สชนิดต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจทำให้้เกิดอันตรายต่อบุคลากร หรือ เกิดอุบัติเหตุ ที่ทำให้้ทรัพย์สินของห้้องปฏิบัติการเสียหายได้ ถ้าผู้ปฏิบัติการขาดความระมัดระวังหรือขาดความรู้เกี่ยวกับ อั น ตราย ที่ อ าจเกิดขึ้นได้้ จากการทำปฏิบัติการสถานศึ ก ษา จึ ง ควรมี ก ารบริ ห ารจั ด การห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร วิทยาศาสตร์์อย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนการดำเนินงานที่มีแบบแผน เพื่อให้้การทําปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง แนวปฏิบัติบางประการที่เกี่ยวกับความ ปลอดภัยด้านต่างๆเป็นดังนี้ ๑)ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์์ไฟฟ้า การเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าอาจมีสาเหตุมาจากการติดตั้งอุปกรณ์ ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง การ ดู แ ลตรวจสอบ ไม่่ ทั่ ว ถึ ง และเกิ ด จากการใช้้ อุ ป กรณ์์ ไ ฟฟ้ า ในการทํ า ปฏิ บั ติ ก าร ข้ อ ควรระวั ง ด้ า นความ ปลอดภัย ในการใช้อุปกรณ์์ไฟฟ้า เป็นดังนี้ ๑. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ ๑. ควรติดตั้งอุปกรณ์์ไฟฟ้าไว้้ในบริเวณที่อยู่ห่างจากนํ้า หรือสารไวไฟ ๒. ใช้ฟิวส์์ที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้้ กระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ ไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ ไม่่ควรใช้ฟิวส์์ที่มีขนาดสูงกว่่ากระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องการมากเกินไป ๓. อุปกรณ์์อิเล็กทรอนิกส์์หรืออุปกร์์ไฟฟ้าบางชนิด ที่ออกแบบให้มีเต้าเสียบ ๓ ขา จะต้อง ใช้เต้าเสียบนี้ต่อกับเต้ ารับที่มี ๓ ช่่องเท่านั้น เพื่อช่วยป้้องกัน อันตรายจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร และ ความเสียหายกับอุปกรณ์์ไฟฟ้าชนิดนั้น ๒.การดูแลตรวจสอบ ๑. ตรวจสอบการรั่ ว ของกระแสไฟฟ้ า อย่่ า งสมํ่ า เสมอ โดยทดสอบ ประสิ ท ธิ ภ าพของ อุปกรณ์ ตัดวงจรไฟฟ้าจากการมีกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ๒. ตรวจสอบสายไฟและเต้าเสียบให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถ้าพบว่าฉนวนหุมสายไฟฉีกขาด หรือเต้าเสียบชำรุดแตกหักจะต้องเปลี่ยนทันที ๓.การปฏิบัติขณะใช้อุปกรณ์์ไฟฟ้า ๑. ควรใช้้ อุปกรณ์์ ไฟฟ้าด้้ วยความระมัด ระวัง เช็ ดมือ และเท้้ าให้้ แห้ ง ทุก ครั้ง ที่จับ ต้อ ง อุปกรณ์ไฟฟ้า ๒. ถ้้าต้้องใช้้สายไฟต่อจากเต้ารับเดียวกันหลายสาย หรือจำเป็นต้้องใช้้ต่อพ่วงกัน ควรเลือกเตารับชนิดที่มีสวิตช์เปิด - ปิิด และไม่ต่อพ่วงเกิน ๒ สาย ๓. ถอดเต้าเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้้าออกจากเต้ารับ ทุกครั้งที่เลิกใช้งาน ๔. อุปกรณ์์ไฟฟ้าทุกชนิดควรมีสัญญาณไฟที่แสดงว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่ และถ้าเกิดความผิดปกติในระหว่างการใช้้งาน ต้องหยุดการทำงานของอุปกรณ์นั้นทันที ๑๘๓
 • 188. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕. เตาไฟฟ้า ต้องมีขดลวดของเตาไฟฟ้าอยู่ในเบ้้าและไม่่ชำรุดเสียหาย ๖. ต้้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ สวิตช์ และเครื่องควบคุมอุณหภูมิที่ชำรุดทันที ๒)ความปลอดภัยจากไฟไหม้ การเกิดไฟไหม้้ในห้้องปฏิบัติการมีสาเหตุได้หลายประการ เมื่อเกิดไฟไหม้้ขึ้นในห้อง ปฏิบัติการ ้ ต้้ อ งคำนึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของนั ก เรี ย นเป็็ น สิ่ ง แรก ครู ต้ อ งให้้ นั ก เรี ย นออกจากห้้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทั น ที ดึงสัญญาณแจ้งเหตุไฟไหม้ พร้้อมกับเรียกให้คนช่่วยเหลือ โดยกำหนดหน้้าที่ให้คนหนึ่งทำหน้าที่ ตัดวงจรไฟฟ้า ปิดประตู หน้้าต่่าง เพื่อให้้อากาศถ่ายเทได้้น้อยที่สุด และป้้องกันการลุกลามไปยังห้องข้างเคียง และให้้ อีกคนหนึ่งรีบใช้เ้ ครื่องดับเพลิงดับไฟที่ลุกไหม้ทันที โดยต้องคำนึงด้วยว่าการใช้ เครื่องดับเพลิงชนิดไม่เหมาะสม ้ หรือผิดประเภท จะทำให้้การดับไฟไม่่ได้้ผลและอาจเกิดอันตรายกับผู้ใช้ด้วย ต้องมีสารเคมีที่ใช้ดับไฟอยู่ประจำ ห้้องปฏิบัติการ และมีสภาพการใช้้งานได้ดี ผู้ใช้้ห้องปฏิบัติการทุกคน ต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้ กลไก การทำงานของการดับไฟ เพื่อให้้สามารถใช้้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพ สารที่นำมาใช้ดับไฟ มีดังนี้ ๑.นํ้า นํ้าเป็็นสารที่ใช้้ดับไฟได้้อย่่างแพร่หลาย ช่่วยทำให้้เชื้อเพลิงที่กำลังลุกไหม้้ลดอุณหภูมิลงได้ และไม่่มีการลุกไหม้้เพิ่มขึ้นใหม่ นํ้าใช้้ดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิง ประเภทของแข็งได้ดีไม่่ควรใช้้นํ้าดับไฟ ที่เกิดจากสารประเภทของเหลวที่ไวไฟ เนื่องจากจะทำให้้ของเหลวกระจายออกเป็็นบริเวณกว้้าง และ ของเหลวส่่วนที่อยู่บนผิวนํ้ายังคงลุกไหม้ และทำให้้ไฟลุกลามต่อไปได้ ๒.โฟมของคาร์์บอนด์ไดออกไซด์ โฟมของคาร์์บอนด์ออกไซด์ มีลักษณะเป็นฟองที่มีสมบัติกั้นอากาศ ไม่ให้่เข้้าไปถึงบริเวณ ที่เกิดไฟไหม้ และป้องกันไม่่ให้้เชื้อเพลิงที่ระเหยเพิ่มเติมออกมาอีก จึงทำให้้เปลวไฟลดลงและดับไป ในที่สุด โฟมของคาร์์บอนด์ไดออกไซด์ ได้้จากปฏิกิริยา เคมีของสารแล้วได้้แก๊สคาร์์บอนด์ไดออกไซด์ เป็็นผลิตภัณฑ์ และถูกอัดด้้วยความดันสูง บรรจุอยู่ในถัง เมื่อปล่อยสารออกมาด้้วยความดันที่พอเหมาะ ก็จะมีลักษณะเป็นฟอง ๓. แก๊สคาร์บอนด์ออกไซด์ แก๊๊สคาร์์บอนด์ออกไซด์ เป็นสารที่ใช้้ในอุปกรณ์ดับเพลิงทั่วไป แก๊สคาร์์บอนด์ออกไซด์นี้ หนักกว่าอากาศ เมื่อเข้าไปผสมอยู่กับอากาศในบริเวณไฟไหม้ เป็็นปริมาณมาก ๆ จะทำให้ปริมาณของแก๊ส ออกซิเจนในอากาศบริเวณนั้นเจือจางลง แก๊สคาร์บอนด์ไดออกไซด์์ในอุปกรณ์์ดับเพลิงถูกบรรจุอยู่ใน ถังที่ม ีความดั น ประมาณ ๗๕๐ ปอนด์ ต่ อ ตารางนิ้ ว จึ ง มี ส ถานะเป็็ น คาร์์ บ อนด์ อ อกไซด์์ เ หลว เมื่ อ เปิิ ด วาล์ ว์ อุปกรณ์ดับเพลิง ซึ่งเป็นการลดความดัน แก๊๊สคาร์์บอนด์ออกไซด์ จึงกระจายเป็นฝอย ออกทางท่อที่ออกแบบไว้ให้้พุ่งไปสูบบริเวณที่ต้องการดับไฟได้ ที่มา: คู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ๒๔๕๖ : ๑- ๖๗. ๑๘๔
 • 189. การบำรุงรักษาและการดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การใช้งานห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๑. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ๒. สนับสนุนการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆที่ต้องการใช้สื่อ ICT ๓. ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนอกเวลาเรียน เช่น ก่อนเวลาเรียน หลังเลิกเรียน หรือเวลาพักกลางวัน ๔. ใช้เป็นห้องปฏิบัติการในการฝึกอบรมบุคลากรในงานด้าน ICT ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑. ควรมีข้อกำหนดหรือระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบโดย ละเอียดก่อน เข้าใช้บริการ ๒. มีตารางกำหนดการบำรุงดูแลรักษาระบบและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน หรือประจำปีให้ชัดเจน ๓. มีระบบป้องกันไวรัสหรือภัยคุกคามทางเครือข่ายและอัพเดทอยู่เสมอ ๔. มีระบบเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต (Log file) ตามข้อกำหนดของทางราชการ ๕. ขณะให้บริการควรมีผู้ดูและระบบคอยตรวจสอบดูและระบบอยู่เสมอ ๖. อุปกรณ์ทุกชิ้น ระบบทุกระบบต้องมีการตรวจเช็คความเรียบร้อยหรือความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอทั้งก่อนการเปิดให้บริการและหลังปิดการให้บริการ การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๑. ควรจัดให้มีโปรแกรมควบคุมระบบการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพรบ.คอมพิวเตอร์ (Log Files) ๒. ควรจัดให้มีโปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการทำงานในแต่ละภาคส่วน สามารถประมวลผลเป็นสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียน ๓. ควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ๑. ควรจัดให้มีช่างเทคนิคในการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา ๒. ควรจัดให้มีแผนงานงบประมาณในการซ่อมบำรุงระบบอย่างเพียงพอ ๓. มีระบบป้องกันไวรัสหรือภัยคุกคามทางเครือข่ายและอัพเดทอยู่เสมอ ๑๘๕
 • 190. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ การบำรุงรักษาและการดูแลห้องปฏิบัติการอื่นๆ การจัดการการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการควรดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ และมี เจ้าหน้าที่ประจำอย่างน้อย ๑ คน เพื่อทำหน้าที่ต่อไปนี้ ๑. ทำทะเบียนครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ โดยแยกประเภท ดังนี้ ครุภัณฑ์ เป็นของที่คงทนถาวร เช่น ตู้ ชั้น โต๊ะ เก้าอี้ แผ่นป้ายนิเทศ กระดานดำ พัดลม เครื่องบันทึกเสียง เครื่องฉาย เครื่องคิดเลข เครื่องพิมพ์ดีด เป็นต้น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ป ระเภทไม่ สิ้ น เปลื อ ง เช่ น หลั ก สู ต ร คู่ มื อ ครู แบบเรี ย น รู ป ภาพ แผนภาพ หุ่นจำลอง อุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น วัสดุอุปกรณ์ประเภทสิ้นเปลือง เช่น แบบเรียนและบทเรียนต่างๆ แบบทดสอบต่างๆ เครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน เป็นต้น ๒. ให้บริการในการใช้ห้องปฏิบัติการตามตารางสอน ในการนี้ต้องมีการจองล่วงหน้าเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกัน เจ้าหน้าที่ควรจัดสมุดสำหรับจองไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบฟอร์มดังตัวอย่างต่อไปนี้ ผู้สอน วันเดือนปี เวลา ชั้น จำนวนนักเรียน สื่อ หมายเหตุ เมื่อเจ้าหน้าที่รับทราบการจองตามรายละเอียดก็จะได้หยิบสื่อต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ด้วย ซึ่งอาจจะมีกระดาษหนังสือพิมพ์ กรรไกร วงเวียน ไม้โปรแทรกเตอร์ ฯลฯ จัดวางไว้บนชั้นรับส่งงาน เตรียมไว้ล่วงหน้า การใช้ห้องปฏิบัติการในลักษณะเช่นนี้ ครูต้องมีการวางแผนล่วงหน้า กะประมาณได้ว่าจะใช้อะไร เมื่อใด ในห้องปฏิบัติการมีสื่ออะไร จะต้องทำอะไรเพิ่ม และเมื่อทำสื่ออะไรเพิ่มขึ้นก็ควรบอกให้เพื่อนครูรู้จะได้ช่วยกันใช้ ๓. ให้บริการในการยืมวัสดุอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการไปใช้ในห้องเรียน ในกรณีที่มีหลาย ชั้นเรียนต้องการใช้ห้องปฏิบัติการในเวลาเดียวกัน ก็ต้องอะลุ้มอล่วยกัน ถ้าชั้นใดไม่ได้ใช้วัสดุอุปกรณ์มากนัก ครูผู้สอนก็ยืมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จากห้องปฏิบัติการไปใช้ในห้องเรียน ให้นักเรียนทำกิจกรรม ในห้องเรียน ดังนั้น การเรียนในห้องเรียนก็เหมือนกับการเรียนในห้องปฏิบัติการไปใช้ในห้องเรียนให้นักเรียนเรียน โดยการปฏิบัติถึงแม้ว่าขณะนี้ที่โรงเรียนจะไม่มีห้องปฏิบัติการก็สามารถใช้ห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการได้ โดยมีสื่อให้นักเรียนเรียนได้จากการปฏิบัติจริง สำหรับการยืมวัสดุอุปกรณ์จากห้องปฏิบัติการไปใช้ก็ต้องจัดสมุดยืมไว้เป็นหลักฐาน โดยอาจมีแบบฟอร์มดังตัวอย่างต่อไปนี้ ๑๘๖
 • 191. ผู้ยืม วัน/เดือน/ปี วัสดุอุปกรณ์ วันส่ง ผู้ส่งคืน ๔. ให้ บ ริ ก ารในการใช้ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนอกชั่ ว โมงเรี ย น โดยปกติ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาจะมาโรงเรียนแต่เช้า และอยู่โรงเรียนตลอดเวลาจนถึงเวลาเลิกเรียน ดังนั้นในเวลาเช้าก่อนเข้าเรียน เวลาพักกลางวัน เวลาเย็นระหว่างที่คอยผู้ปกครองมารับกลับบ้าน หรือเวลาว่างที่ทางโรงเรียนจัดไว้สำหรับซ่อมเสริม นักเรียน มีโอกาสใช้ห้องปฏิบัติการได้ ถ้าในช่วงนั้นเป็นเวลาที่ไม่ได้มีชั้นอื่นเรียน นักเรียนมีสิทธิใช้ได้ทุกบริเวณ ถ้าเป็นเวลาที่มีนักเรียนชั้นอื่นเรียนตามตารางสอนที่มีครูควบคุม นักเรียนชั้นอื่น ก็สามารถใช้ห้องปฏิบัติการในบริเวณอื่นๆได้ นักเรียนอาจจะมาศึกษาบทเรียน ,เล่นเกมส์, อ่านหนังสือ ใช้เครื่องคิดเลข เดินดูแผ่นป้ายนิเทศ ทำการบ้านที่ครูสั่ง ศึกษาเพิ่มเติม ฯลฯ สำหรับครูก็สามารถใช้ห้องนี้ในการมาสร้างสื่อการเรียนการสอน เตรียมการสอน ตรวจงานนักเรียนได้ทุกเวลา ๕. มีการจัดทำแผ่นป้ายนิเทศให้น่าสนใจ ในการนี้ครูทุกคนต้องให้ความร่วมมือด้วย เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการเป็นผู้ประสานงานอำนวยความสะดวกในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะต้องใช้ ในการจัดแผ่นป้ายนิเทศ และเลือกเก็บสิ่งที่มีประโยชน์ไว้ในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ตามสมควร ๖. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติการเมื่อนักเรียนมาศึกษานอก ชั่วโมงเรียน ๗. ดูแลให้ทุกคนที่เข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ซึ่งร่างขึ้น โดย ความเห็นชอบของครูคณิตศาสตร์และผู้แทนนักเรียน ระเบียบข้อบังคับนี้จำเป็นต้องตั้งขึ้น เพื่อให้นักเรียนและครูได้ใช้ประโยชน์จากห้องนี้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และได้ใช้โดยทั่วถึงกัน ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ สำหรับระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ ต้องร่างขึ้นมาโดยความเห็นชอบของคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ และตัวแทนนักเรียน หรือคณะกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการด้วย ในการร่างระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการนั้นควรประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับ • กำหนดเวลาเปิด - ปิด • การรักษาความสะอาด • การมีวินัย การควบคุมตนเองในการทำกิจกรรม • การรักษาสมบัติของส่วนรวม • การยืมของออกจากห้องปฏิบัติการ ข้อเสนอแนะ ๑. โรงเรียนควรมีจำนวนห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระฯ อย่างน้อย ๑ ห้อง ๒. อาจจะมีบริเวณที่จัดเป็นฐานให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในกลุ่มสาระฯ นั้นๆ เช่น ส่วนคณิตศาสตร์ ที่แสดงที่มาของสูตรพื้นที่และปริมาตรของรูปเรขาคณิต หรือแสดงสมบัติ ทางเรขาคณิต เป็นต้น ๓. ควรมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการทุกห้อง ๑๘๗
 • 192. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ แนวทางการประเมิน ห้องปฏิบัติการ๑๘๘
 • 193. แบบประเมินห้้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รายการประเมิน ผลการประเมินเกณฑ์ย่อย ผ่าน ไม่ผ่าน(เหตุผลประกอบ) ๑. ข้อกำหนดการใช้ห้องปฏิบัติการ .................................................................... - ชี้แจงข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ .................................................................... - มีแผนผังตำแหน่่งของอุปกรณ์เกี่ยวกับ ความปลอดภัย ๒. ลักษณะของห้องปฏิบัติการ .................................................................... - ความเป็็นระเบียบเรียบร้้อยของห้องปฏิบัติการ .................................................................... - ความสะอาดเรียบร้อยของโต๊๊ะทำปฏิบัติการ ๓. การจัดเก็บสารเคมี .................................................................... - จัดเก็บสารเคมีจำแนกตามประเภทสาร และ .................................................................... ความเป็นอันตราย - มีการตรวจสอบอายุการใช้้งานและความ สะอาดของภาชนะ ๔. การจัดเก็บอุปกรณ์ .................................................................... - จัดเก็บอย่างมีระบบเป็นระเบียบ .................................................................... - จำแนกตามประเภท ขนาดและลักษณะ ของอุปกรณ์ ๕. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง .................................................................... - มีจำนวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสูง .................................................................... - ติดตั้งในบริเวณที่ใช้้ได้้สะดวก - ตรวจสอบอายุการใช้งานเสมอ ๖. การซ่อมบำรุง .................................................................... - ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์์และครุภัณฑ์์ที่ชำรุด .................................................................... และซ่่อมแซมอย่่างเป็็นระบบ - ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคสมํ่าเสมอ ๗. การสื่อสาร .................................................................... - ติดตั้งโทรศัพท์ภายนอกและภายในทุกห้้อง ๘. การเก็บกุญแจต่าง ๆ .................................................................... - มีการเก็บกุญแจอย่างเป็นระบบนำออกใช้ ได้้สะดวก ๙. การจัดทำทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ .................................................................... ๑๐. การจัดทำตาราง/ห้องปฏิบัติการการใช้ห้อง/ให้บริการ .................................................................... ๑๑. การจัดป้ายนิเทศในห้องปฏิบัติการ .................................................................... ๑๒. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ .................................................................... ๑๓. มีผู้รับผิดชอบดูแลห้อง .................................................................... ผลการประเมินระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน ตํ่ากว่าระดับพื้นฐาน ๑๘๙
 • 194. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ แบบประเมินห้้องปฏิบัติการอื่นๆ รายการประเมิน ผลการประเมินเกณฑ์ย่อย ผ่าน ไม่ผ่าน(เหตุผลประกอบ) ๑. ข้อกำหนดการใช้ห้องปฏิบัติการ .................................................................... - ชี้แจงข้อปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ .................................................................... - มีแผนผังตำแหน่งของอุปกรณ์์เกี่ยวกับ ความปลอดภัย ๒. ลักษณะของห้องปฏิบัติการ .................................................................... - ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการ .................................................................... - ความสะอาดเรียบร้้อยของโต๊๊ะทำปฏิบัติการ ๓. การจัดเก็บอุปกรณ์ .................................................................... - จัดเก็บอย่างมีระบบเป็นระเบียบ .................................................................... - จำแนกตามประเภท ขนาดและลักษณะ ของอุปกรณ์์ ๔. การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง .................................................................... - มีจำนวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพสูง .................................................................... - ติดตั้งในบริเวณที่ใช้ได้้สะดวก - ตรวจสอบอายุการใช้งานเสมอ ๕. การซ่่อมบำรุง .................................................................... - ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์์และครุภัณฑ์์ที่ชำรุด .................................................................... และซ่อมแซมอย่างเป็็นระบบ - ซ่่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคสมํ่าเสมอ ๖. การสื่อสาร .................................................................... - ติดตั้งโทรศัพท์ภายนอกและภายในทุกห้อง .................................................................... ๗. การเก็บกุญแจต่าง ๆ .................................................................... - มีตู้เก็บกุญแจอย่างเป็นระบบนำออกใช้ ได้สะดวก .................................................................... ๘. การจัดทำทะเบียนวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ .................................................................... ๙. การจัดทำตาราง/ห้องปฏิบัติการการใช้ห้อง/ให้บริการ .................................................................... ๑๐. การจัดป้ายนิเทศในห้องปฏิบัติการ .................................................................... ๑๑. การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ .................................................................... ๑๒. การใช้สื่อ/อุปกรณ์ ICT เสริมการเรียนการสอน .................................................................... ผลการประเมินระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับพื้นฐาน ตํ่ากว่าระดับพื้นฐาน ๑๙๐
 • 195. ภาคผนวกคแบบประเมิน/รายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ๑๙๑
 • 196. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ แบบประเมิน/รายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ชื่อโรงเรียน……………………………………….........……………………………………..………………..………………........... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา…………………………………………..………………เขต ………………..........……………. อำเภอ……………………………………………..............…..……จังหวัด…………………………..…………..………………… ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่……...............….จังหวัด…………….…………......................... โทรศัพท์…………………………..………………........…………โทรสาร……………………………………………...........…… คำชี้แจง ๑. ใช้แบบประเมิน/รายงานฉบับนี้ คู่กับเอกสารมาตรฐานปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ๒. แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินเกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งครอบคลุมกลไกการบริหารสถานศึกษา ๔ ด้าน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ, การบริหารงานบุคคล, การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยภาระงาน ๘ เรื่อง ได้แก่ ๒.๑ งานแผนงานและการประกันคุณภาพ ๒.๒ งานวิชาการ ๒.๓ งานบุคคล ๒.๔ งานกิจการนักเรียน ๒.๕ งานธุรการ ๒.๖ งานการเงินและพัสดุ ๒.๗ งานบริการและอาคารสถานที่ ๒.๘ งานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ ๓. แบบประเมินฉบับนี้มีรายการประเมินรวม ๑๒๑ ข้อ ในแต่ละข้อมีเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดเป็นค่าตัวเลข ๕ ระดับ โดยในแต่ละระดับมีความหมายดังนี้ ๕ หมายถึง โรงเรียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับ มากที่สุด ๔ หมายถึง โรงเรียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับ มาก ๓ หมายถึง โรงเรียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับ ปานกลาง ๒ หมายถึง โรงเรียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับ น้อย ๑ หมายถึง โรงเรียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในระดับ น้อยที่สุด ๑๙๒
 • 197. ๔. การบันทึกข้อมูล ให้ผู้ประเมินทำเครื่องหมาย 3 ลงในช่อง o ที่ตรงกับค่ามาตรฐาน การปฏิบัติงาน ๕,๔,๓,๒ หรือ ๑ ให้ตรงกับสภาพความจริงมากที่สุด และโปรดตอบทุกข้อ และหากข้อใดที่โรงเรียนไม่ได้ดำเนินการหรือไม่ได้ปฏิบัติให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง o (ไม่มีการปฏิบัติ) ระดับการปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่มี บันทึก รายการ (มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย การ ข้อมูล ที่สุด) กลาง) ที่สุด) ปฏิบัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ๑.งานแผนงานและประกันคุณภาพ ๑.๑ การวางแผนพัฒนาโรงเรียน ๑. การกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒. แผนปฏิบัติการของโรงเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑.๒การจัดองค์กร ๓. การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ มอบหมายงาน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑.๓การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ๕. การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๖. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑.๔การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๗. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑.๕การคำนวณต้นทุนผลผลิต ๘. การคำนวณต้นทุนผลผลิต ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑.๖การควบคุมภายใน ๙. การควบคุมภายใน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. รวม รวมด้านที่๑(ค่าเฉลี่ย) ๑๙๓
 • 198. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ระดับการปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่มี บันทึก รายการ (มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย การ ข้อมูล ที่สุด) กลาง) ที่สุด) ปฏิบัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ๒.งานวิชาการ ๒.๑ การวางแผนงานวิชาการ ๑๐. การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๑. การทำแผนงานวิชาการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒.๒การบริหารงานวิชาการ ๑๒. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๓. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๔. การจัดกลุ่มการเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๕. การจัดตารางสอน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๖. การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๗. การจัดครูสอนแทน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๘. การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. การดำเนินงานทางวิชาการ ๒.๓การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๑๙. การจัดทำ การใช้ การปรับปรุงหน่วย การเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒๐. การจัดกระบวนการเรียนรู้ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒๑. การจัดหา จัดทำ ใช้ บำรุงรักษาและ ส่งเสริมการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒๒. การจัดสอนซ่อมเสริม ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒๓. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒.๔ การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒๔. การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒๕. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนา ทางด้านวิชาการอย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง ต่อปี ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒๖. การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. รวม รวมด้านที่๑(ค่าเฉลี่ย)๑๙๔
 • 199. ระดับการปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่มี บันทึก รายการ (มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย การ ข้อมูล ที่สุด) กลาง) ที่สุด) ปฏิบัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ๒๗. การจัดบรรยากาศทางวิชาการใน โรงเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒๘. การส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒๙. การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒.๕การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน ๓๐. การดำเนินการวัดผลและประเมินผล การเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๓๑. การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการ วัดผลการเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๓๒. การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยว กับการวัดผลและประเมินผลการเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๓๓. การดำเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการ วัดผลและประเมินผลการเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๓๔. งานทะเบียนนักเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒.๖การแนะแนวการศึกษา ๓๕. การแนะแนวการศึกษา ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒.๗การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ ๓๖. การประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๓๗. การประเมินผลในด้านคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. รวม รวมด้านที่๒(ค่าเฉลี่ย) ๑๙๕
 • 200. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ระดับการปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่มี บันทึก รายการ (มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย การ ข้อมูล ที่สุด) กลาง) ที่สุด) ปฏิบัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) งานบุคคล ๓. ๓.๑การบริหารงานบุคคล ๓๘. การวางแผนอัตรากำลัง ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๓๙. การพัฒนาบุคลากร ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔๐. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากร ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔๑. การบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๓.๒ การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ๔๒. การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากรทางการศึกษา ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔๓. การจัดทำหลักฐานการปฏิบัติราชการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๓.๓ การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔๔. การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. รวม รวมด้านที่๓(ค่าเฉลี่ย) ระดับการปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่มี บันทึก รายการ (มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย การ ข้อมูล ที่สุด) กลาง) ที่สุด) ปฏิบัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) งานกิจการนักเรียน ๔. ๔.๑ การวางแผนงานกิจการนักเรียน ๔๕. การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔๖. การทำแผนงานกิจการนักเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๙๖
 • 201. ระดับการปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่มี บันทึก รายการ (มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย การ ข้อมูล ที่สุด) กลาง) ที่สุด) ปฏิบัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ๔.๒ การบริหารกิจการนักเรียน ๔๗. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงาน กิจการนักเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔๘. การประสานงานกิจการนักเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔๙. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔.๓ การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ๕๐. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความ ประพฤติและระเบียบวินัย ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๕๑. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน คุณธรรม จริยธรรม ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๕๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๕๓. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๕๔. การยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียน ผู้ประพฤติดี ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔.๔ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๕๕. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๕๖. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๕๗. การคัดกรองนักเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๕๘. การดำเนินงานป้องกันการแก้ไขปัญหา นักเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๕๙. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน ๖๐. การส่งต่อนักเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔.๕ การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน ๖๑. การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๔.๖การประเมินงานกิจการนักเรียน ๖๒. การประเมินผลงานกิจการนักเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. รวม รวมด้านที่๔(ค่าเฉลี่ย) ๑๙๗
 • 202. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ระดับการปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่มี บันทึก รายการ (มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย การ ข้อมูล ที่สุด) กลาง) ที่สุด) ปฏิบัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) งานธุรการ ๕. ๕.๑ การวางแผนงานธุรการ ๖๓. การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๖๔. การทำแผนงานธุรการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๕.๒ การบริหารงานธุรการ ๖๕. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๖๖. การจัดบุคลากร ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๖๗. การจัดสถานที่ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๕.๓ การบริหารงานสารบรรณ ๖๘. การลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและ หนังสือราชการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๖๙. การโต้ตอบหนังสือราชการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗๐. การเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗๑. การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๕.๔ การประเมินผลการดำเนินงานธุรการ ๗๒. การประเมินผลการดำเนินงานธุรการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. รวม รวมด้านที่๑(ค่าเฉลี่ย)๑๙๘
 • 203. ระดับการปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่มี บันทึก รายการ (มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย การ ข้อมูล ที่สุด) กลาง) ที่สุด) ปฏิบัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) การบริหารการเงิน๖. ๖.๑ การบริหารการเงินและบัญชี ๗๓. การทำหลักฐานการเงินและการบัญชี ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗๔. การรับเงิน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗๕. การจ่ายเงิน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗๖. การเก็บรักษาเงิน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗๗. การควบคุมและตรวจสอบ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗๘. การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผน การใช้จ่าย ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๖.๒การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ ๗๙. การจัดซื้อ จัดจ้าง ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๘๐. การจัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียน ครุภัณฑ์ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๘๑. การบำรุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๘๒. การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการ จำหน่าย พัสดุ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๘๓. การจัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๖.๓ การประเมินผลการดำเนินงานการเงิน และพัสดุ ๘๔. การประเมินผลการดำเนินงานการเงิน และพัสดุ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. รวม รวมด้านที่๖(ค่าเฉลี่ย) ๑๙๙
 • 204. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ระดับการปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่มี บันทึก รายการ (มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย การ ข้อมูล ที่สุด) กลาง) ที่สุด) ปฏิบัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ๗.งานบริการและอาคารสถานที่ ๗.๑ การบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ๘๕. การพัฒนาอาคารสถานที่และ สภาพแวดล้อม ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๘๖. การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗.๒ การบริหารอาคารเรียน ๘๗. การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๘๘. การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน (พิจารณาตามเกณฑ์ปริมาณที่กำหนด) ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๘๙. การดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๙๐. การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗.๓การบริหารห้องเรียน ๙๑. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๙๒. การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗.๔ การบริหารห้องบริการ ๙๓. การจัดบรรยากาศห้องบริการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๙๔. การใช้และการบำรุงรักษาห้องบริการ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗.๕ การบริหารห้องพิเศษ ๙๕. การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๙๖. การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗.๖ การบริหารอาคารประกอบ ๙๗. การจัดอาคารโรงฝึกงานหรือห้อง ปฏิบัติงาน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๙๘. การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงฝึกงาน หรือห้องปฏิบัติงาน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๙๙. การจัดอาคารโรงอาหาร ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๐๐. การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงอาหาร ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๐๑. การจัดอาคารหอประชุม / ห้องประชุม ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๐๒. การใช้และบำรุงรักษาอาคารหอประชุม / ห้องประชุม ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๐๓. การจัดอาคารห้องน้ำ -ห้องส้วม ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๒๐๐
 • 205. ระดับการปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่มี บันทึก รายการ (มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย การ ข้อมูล ที่สุด) กลาง) ที่สุด) ปฏิบัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ๑๐๔. การใช้และดูแลรักษาห้องน้ำ – ห้องส้วม ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๐๕. การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๐๖. การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคาร พลศึกษา /ห้องพลศึกษา ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗.๗การให้บริการน้ำดื่ม ๑๐๗. การให้บริการน้ำดื่ม ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗.๘การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ๑๐๘. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗.๙ การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ๑๐๙. การจัดการสื่อสาร ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๑๐. การดำเนินงานด้านการสื่อสาร และ ประชาสัมพันธ์ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗.๑๐การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของ โรงเรียน ๑๑๑. การกำหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และความประพฤติ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๑๒. การสร้าง และเผยแพร่เกียรติประวัติ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๗.๑๑ ารประเมินผลการดำเนินงานบริการ ก และอาคารสถานที่ ๑๑๓. การประเมินผลการดำเนินงาน บริการ และอาคารสถานที่ ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. รวม รวมด้านที่๗(ค่าเฉลี่ย) ๒๐๑
 • 206. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ระดับการปฏิบัติ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ไม่มี บันทึก รายการ (มาก (มาก) (ปาน (น้อย) (น้อย การ ข้อมูล ที่สุด) กลาง) ที่สุด) ปฏิบัติ เพิ่มเติม (ถ้ามี) งานชุมชนและภาคีเครือข่ายฯ ๘. ๘.๑ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน ๑๑๓. การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของ ชุมชน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๑๔. การดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๘.๒การให้บริการชุมชน ๑๑๕. การให้บริการชุมชน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๘.๓ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ๑๑๖. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๑๗. สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการ พัฒนาชุมชน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๘.๔ การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ๑๑๘. การจัดตั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนโรงเรียน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๑๑๙. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. ๘.๕การประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ๑๒๐. การประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ......... ......... ......... ......... .......... .......... .............. รวม รวมด้านที่๘(ค่าเฉลี่ย) รวมทั้งสิ้น(ค่าเฉลี่ย)๒๐๒
 • 207. สรุปผลการประเมิน/รายงาน - จุดเด่น ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ - จุดที่ควรพัฒนา ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ - ปัจจัยที่ส่งผลต่อจุดเด่น/จุดที่ควรพัฒนา ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ลงชื่อ..................................................ผู้ประเมิน/รายงาน (..................................................) ตำแหน่ง.............................................. วันที่........./......................./................. ๒๐๓
 • 208. มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาพ.ศ.๒๕๕๒ ๑. คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย ๑.๑ คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธาน ๑.๒ นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑.๓ นายนคร ตังคะพิภพ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑.๔ นายปัญญา วงศ์กุหมัด ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑.๕ นายสิทธิรักษ์ จันทร์สว่าง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษาส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑.๖ นางมณีรัตน์ ธีระเดชากุล เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี ๘ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ๒. คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาเอกสาร ๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพักตร์ พิบูลย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ จีนะวัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๒.๓ นายสุรัตน์ เจียตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต ๑ ๒.๔ นางประภาศรี อุยยามฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ ๒.๕ นายลิขิต เพชรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๓.คณะทำงานยกร่างมาตรฐานประกอบด้วย ชุดที่๑ด้านคุณภาพ ๓.๑ นางสาวบุบผา เสนาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ ๓.๒ นายวิศุรต สนธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ๓.๓ ว่าที่ ร.ต. ไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี ๓.๔ นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๒ ๓.๕ นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ ๒๐๔
 • 209. ๓.๖ นางสาวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ๓.๗ นายบัณฑิต แท่นพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ๓.๘ นางสาวขวัญชีวา วรรณพินทุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่๒ด้านปริมาณ ๓.๑ นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ๓.๒ นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ส