Despre noi, despre cei ce vor veni

 • 389 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
389
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. De la un tânăr pentru toţi tinerii
 • 2. Articol scris de Tudor Chiril ă pe blogul lui . Noi am pierdut. Dar voi, voi mai ave ţ i o ş ans ă . Noi am fost ferici ţ i c ă am descoperit Coca-cola ş i bananele ş i am crezut c ă dac ă noi citim, ş i ei vor citi. Ş i c ă to ţ i vom progresa ş i ţ ara o s ă aib ă sc ă pare. Noi ne-am î n ş elat. Unii dintre noi au plecat de aici. C âş tig ă bani acolo ş i t â njesc dupa ora ş ul ă sta î mpu ţ it. Voi î ns ă , voi ave ţ i o ş ans ă . Voi, ave ţ i ş ansa.
 • 3. Nu v ă g â ndi ţ i la furat. E calea cea mai simpl ă . Ş tiu c ă a ţ i aflat c ă a ş a te î mbog ăţ e ş ti. Dac ă ai p ă m â nt sau dac ă faci afaceri cu statul. Ş ti ţ i voi ceva despre TVA ş i cum ai putea s ă -l furi, dar nu v ă e î nc ă foarte clar. Nu ă sta e drumul. Cu c â t se va fura mai mult, cu at â t se va construi mai pu ţ in, iar copiii copiilor no ş tri vor mo ş teni un imperiu de cenu şă . Sunte ţ i tineri ş i totu ş i habar n-ave ţ i ce î nseamn ă un Bucure ş ti î n care se circul ă normal. Daca voi habar n-ave ţ i ş i dac ă Ei continu ă s ă fure, gandi ţ i-v ă la copiii no ş tri. Nu e nici o ş an să .
 • 4. Citi ţ i. Citi ţ i mult. Citi ţ i tot ce v ă pic ă î n m â n ă . Nu-i mai asculta ţ i doar pe profesori. Citi ţ i orice, f ă r ă discern ă m â nt. Nimic nu e mai important ca lectura, acum. Apoi, c ă uta ţ i-v ă î ntre voi. Vede ţ i care citi ţ i acelea ş i lucruri ş i î nh ă ita ţ i-v ă . Numai î n haita de oameni de ş tepti o s ă reu ş i ţ i. Unul singur dintre voi va fi m â ncat. Zece î ns ă , s-ar putea s ă reu ş i ţ i.
 • 5. G â ndi ţ i-v ă de pe acum s ă -i î nlocui ţ i. Timpul lor trebuie s ă se termine. Trebuie s ă -i domina ţ i. Dar nu cu g â ndul c ă ve ţ i fura mai mult ca ei. Asta e calea simpl ă care v ă va sufoca mo ş tenitorii. Ce-o s ă face ţ i cu milioanele î ntr-un ora ş mort? Ce-o s ă cump ă ra ţ i, cu banii gr ă mezi? La ce- ţ i folose ş te un Lamborghini c â nd n-ai o autostrad ă ? De ce s ă ai o vil ă î ntr-un cartier sufocat de inunda ţ ii?
 • 6. Nu v ă du ş m ă ni ţ i profesorii. Sunt oameni am ă r âţ i, din ale c ă ror drame pute ţ i î nv ăţ a. Îş i dau priceperea pe un salariu de nimic ş i v ă î nva ţă carte. Nu v ă bate ţ i joc de ei. Au muncit ş i nu e vina lor c ă p ă rin ţ ii vo ă tri s-au descurcat mai bine. N-ave ţ i nici un drept s ă -i dispre ţ ui ţ i. Nu le sunte ţ i superiori.
 • 7. Banii p ă rin ţ ilor vo ş tri nu v ă reprezint ă . V ă reprezint ă doar ceea ce pute ţ i scoate pe gur ă . Ave ţ i grij ă ce scoate ţ i pe gur ă . Vremea pumnului ş i a bodiguarzilor a trecut. O s ă c ă l ă tori ţ i, iar copiii francezi î nva ţă carte, englezii la fel. V ă confrunta ţ i cu o lume care acum e mai deschis ă dec â t oric â nd. Ho ţ ii de la putere nu sunt î n stare s ă v ă spun ă cine este Delacroix sau Chagall. Nici Duchamp. Nu v ă pot spune care e influen ţ a lui Schopenhauer î n “ S ă rmanul Dionis ” ş i nici de ce este Eminescu un romantic î nt â rziat. Foarte pu ţ ini o s ă v ă spun ă cine a pictat “ Cina cea de taina ” ş i de ce Visconti a ales romanul lui Thomas Mann ca s ă fac ă un mare film. Ei vor ş ti doar s ă v ă î nve ţ e s ă fura ţ i. Iar calea asta, mai devreme sau mai t â rziu, se va infunda ş i ne va asfixia copiii.
 • 8. Nu v ă mai lua ţ i dup ă ziare. Nu dau doi bani pe genera ţ ia voastr ă , nu v ă da ţ i seama? Pentru ei, cu c â t sunte ţ i mai pro ş ti, cu at â t le va fi mai u ş or s ă v ă v â nd ă orice c ă cat. Iar c ă catul pe care î l ve ţ i cump ă ra va fi ob ţ inut de la pro ş ti, pl ă ti ţ i pe m ă sur ă . Adic ă prost. Eleva porno este un exemplu. Nu citi ţ i ziarele. Citi ţ i c â teva, cele care v ă informeaz ă . Nu mar ş a ţ i la orice promo ţ ie. Fi ţ i mai selectivi.
 • 9. Nu fuma ţ i iarb ă ş i nu v ă da ţ i î n cap cu alcool, cu orice pre ţ . O s ă le da ţ i ap ă la moar ă incul ţ ilor ş i ho ţ ilor de la putere. Le va fi mai simplu s ă v ă catalogheze drept o genera ţ ie de distru ş i, iar banii destina ţ i salv ă rii voastre, î i vor fura. E timp ş i pentru iarb ă , e timp ş i pentru tequilla. Acum î ns ă trebuie s ă î nv ăţ a ţ i, pentru c ă î n cur â nd nu va mai fi timp pentru asta, c ă ci ve ţ i intra î n via ţă ad â nc de tot, ş i e mai r ă u ca î n jungl ă . Animalele au reguli nescrise. Oamenii au legi scrise.
 • 10. Nu alerga ţ i dup ă bani cu orice pre ţ . Banii trebuie s ă v ă fie doar mijloc, nu scop. Scopul vostru trebuie s ă fie cunoa ş terea. Cu c â t ve ţ i ş ti mai multe, cu at â t ve ţ i fi mai î nal ţ i. Orice carte citit ă , orice lec ţ ie î nv ăţ at ă , se vor a ş eza sub voi ş i v ă vor ridica deasupra celorlal ţ i. Ve ţ i domina cu mintea. Nu e nimic mai frumos dec â t asta. Europa cump ă r ă inteligen ţă . Rom â nia nu cumpar ă nimic pentru c ă ho ţ ii nu construiesc, ho ţ ii fur ă . Nu uita ţ i c ă v ă fur ă pe voi ş i asta trebuie s ă v ă opreasc ă . O s ă auzi ţ i toat ă via ţ a de Napoleon ş i de Nicolae Titulescu, dar sigur copiii vo ş tri nu vor ş ti cine a fost Emil Boc. Istoria o scriu cei care construiesc. Sunte ţ i tineri.
 • 11. Nu v ă g â ndi ţ i c ă sunte ţ i slabi. Puterea voastr ă st ă î n cur ăţ enie. Sunte ţ i cura ţ i, n-au apucat s ă v ă m â njeasc ă , dar dac ă dintre voi nu se vor ridica lupt ă torii, o s ă v ă î mproa ş te cu noroiul str ă zilor pe care nu le-au reparat. Fiecare pic ă tur ă de noroi sunt banii care n-au ajuns pe strada aia. Trebuie s ă schimba ţ i asta. Care e calea? S ă citi ţ i. Literatura universal ă o s ă v ă î nve ţ e s ă deosebi ţ i Binele de R ă u. Balzac, Stendhal, Dumas, Dostoievski, Dickens, Tolstoi, Goethe, to ţ i deosebesc Binele de R ă u .
 • 12. Nu-i invidia ţ i pe oamenii cu bani. Nu v ă face ţ i modele din b ă ie ţ ii de bani gata, din b ă ie ţ ii de ora ş . Dup ă treizeci ş i nou ă de ani le va r ă m â ne doar o list ă lung ă de femei. Or, trofeele astea sunt trecătoare. C â nd î mb ă tr â ne ş ti ş i trofeul t ă u va fi o bab ă . Dup ă asta vine singur ă tatea. Voi ave ţ i ş ansa s ă l ă sa ţ i ceva î n urma voastr ă . Banii nu sunt Calea. Privi ţ i unde ne-a adus setea de bani.
 • 13. Nu v ă resemna ţ i, asta nu duce nic ă ieri. Capul plecat, sabia î l taie. Protesta ţi , lupta ţ i, protesta ţ i. Cu scop, î ns ă . Nu degeaba, c ă altfel se transform ă î n l ă trat. Î nv ăţ a ţ i legile. Î nv ăţ a ţ i-v ă drepturile. Atunci ve ţ i ş ti c â nd are cineva voie s ă v ă legitimeze. Ve ţ i ş ti cum s ă lupta ţ i, dac ă ve ţ i ş ti legile. Apoi , o s ă vede ţ i c ă legile sunt proaste. Ş i ve ţ i î n ţ elege c ă trebuie s ă le schimba ţ i. Pare greu ş i cere timp. Dar, Doamne, voi ave ţ i timp ş i pentru voi nimic nu e greu. Voi nu î n ţ elege ţ i c ă SUNTE Ţ I SCHIMBAREA ?
 • 14. Dac ă voi l ă sa ţ i ţ ara asta pe m â na ho ţ ilor, atunci, de abia copii vo ş tri vor mai avea o ş ans ă ! C ă ci ş ansa vine o dat ă la o genera ţ ie. Noi am pierdut. C âţ iva dintre noi, ş i nu suntem pu ţ ini, v ă putem ajuta. Noi suntem Fomil ă ş i Setil ă , dar voi sunte ţ i Harap-Alb. Alege ţ i dintre voi pe adevara ţ ii lideri. S ă -i alege ţ i ş i s ă nu-i invidia ţ i. Lor le va fi cel mai greu. Vor avea gloria, dar ş i co ş marul. Vor fi salvatorii vo ş tri, dar se vor pierde pe ei î n ş i ş i. Liderii trebuie s ă fie dintre voi. Ş i trebuie s ă -i c ă uta ţ i de pe acum. Uita ţ i-v ă unii la al ţ ii î n fiecare zi ş i c ă uta ţ i-v ă c ă pitanii. Altfel ve ţ i pieri o dat ă cu noi. Ş i atunci por ţ ile libert ăţ ii ne vor fi î nchise ş i EI vor c âş tiga. Cine sunt ei? Ş ti ţ i foarte bine. Î i vede ţ i î n ziare, î n fiecare zi.
 • 15. Salva ţ i-v ă ! Salva ţ i-ne! Este o singur ă cale! Lupta cunoa ş terii!! Ş i c â nd ve ţ i fi c âş tigat lupta cunoa ş terii, de-abia atunci ve ţ i cunoa ş te s ă lupta ţ i cu adev ă rat!!! Nu v ă am ă gi ţ i cu prezentul... Salva ţ i-v ă î n viitor. Noi am pierdut. Voi? Ce face ţ i? Din prezentul am ă r â tei ă steia de t ă ri nu pute ţ i î nv ăţ a Binele. Binele pute ţ i fi voi. Ş i cu c â t ve ţ i fi mai mul ţ i buni, cu at â t ve ţ i sufoca r ă ul. Nu e imposibil. Da ţ i scrisoarea asta mai departe. Deveni ţ i buni, mai buni, cei mai buni ş i r ă sp â ndi ţ i-v ă precum l ă custele.