ใบงานสำรวจตนเอง M6

 • 104 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
104
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ใบงาน แบบสํารวจและประวัติของ น.ส.ณัฏฐณิชา นพรัตน ชั้น ม.6/8 เลขที่ 71. ชื่อ-สกุล น.ส.ณัฏฐณิชา นพรัตน เลขประจําตัว 41035 เลขที่ 7 ชื่อเลน น้ําหวาน กรุปเลือด O ที่อยู 286 ม.11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 50290
 • 2. แผนที่ไปบานเริ่มจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยโทรศัพทที่ติดตอได 080-12575492. ชื่อบิดา วิทย นพรัตน โทรศัพท 081-9930965 ชื่อมารดา วิลาวัลย บุญมา โทรศัพท 089-26322093. ชื่อผูปกครอง วิลาวัลย บุญมา โทรศัพท 089-2632209 ความเกียวพันธกับนักเรียน เปน มารดา ่ อาชีพ แมบาน
 • 3. 4. จบชั้น ม.3 มาจากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย เนื้อหา/วิชาคอมพิวเตอร ที่เคยเรียนมา ไดแก Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint อื่น ๆ photoshop โปรแกรมที่ถนัด Movie maker ,Microsoft Word โปรแกรมที่อยากใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอน โปรแกรมเกียวกับการสราง animation ่5. มีเครื่องคอมพิวเตอรใชสวนตัว มี ถามีคอมพิวเตอร ใชอินเทอรเน็ตดวยหรือไม ใช6. ความใฝฝนในอนาคต สามารถประสบความสําเร็จในชีวิต ครอบครัวและตนเองมีความสุข คติธรรมประจํา ฝนใหไกล ไปใหถึง สิ่งที่ตองการใหทางโรงเรียนจัดใหกับนักเรียน เนนการใหความรูและฝกโจทยมากกวาการสั่งงาน(ในรายวิชาอื่น) ขอมูลเพิ่มเติม7. คะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนตน4.00 จากโรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย จังหวัด เชียงใหม8. คะแนนเฉลี่ย ม.5 3.999. ทักษะ/ความสามารถพิเศษ เปาขลุยหลิบ ขลุยรีคอรดเดอร ทองสรภัญญะ10. การไดรับรางวัลเกียรติบตร(ชื่อ-ไดรับจาก) ชนะเลิศการแขงขันทองสรภัญญะเปนหมูคณะจากร.ร.มง ัฟอรตวิทยาลัย11. อยากเรียนตอดานใด แพทยหมายเหตุ - ปรับแตงชิ้นงานใหเหมาะสมสวยงามแลวบันทึกไฟลเปนนามสกุล .pdf นําไปวางไวที่ บล็อกของนักเรียน