มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์กรุงเทพ หลักสี่
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 
Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์กรุงเทพ หลักสี่

on

 • 1,144 views

งบกำไรขาดทุน งานสัมมนาการบิน

งบกำไรขาดทุน งานสัมมนาการบิน

Statistics

Views

Total Views
1,144
Views on SlideShare
1,144
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์กรุงเทพ หลักสี่ Document Transcript

 • 1. มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์กรุ งเทพ หลักสี่ นักศึกษาปริ ญญาโทการจัดการการบิน รุ่ น 2 งบกาไรขาดทุน งานสัมมนาการบิน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2555 รายละเอียดรายการ งบประมาณ รับ -จ่ายจริ ง บวก ลบ หมายเหตุรายรับ:- สปอนเซอร์ 200,000.- 137,000.- - 63,000.- นักศึกษา รุ่ น 1,3,4 58,800 54,800.- - 4,000.- นักศึกษา รุ่ น 2 164,500.- 154,000.- - 10,500.- ขาด 3 คน บุคคลทัวไป ่ 72,000.- 41,600.- - 30,400.- ขาด 20 คน เงินสดยกมา 10,000.- 15,200.- 5,200.- -รายรับสุ ทธิ (ติดลบ) 505,300.- 402,600.- 5,200.- 107,900.- / 102,700.-ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน:- ค่าสถานที่และอาหาร 173,500.- 170,350.- 3,150.- ที่โรงแรม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(15,360+13,000+7000) 35,360.- 35,360.- ค่าวิทยากรรวมของที่ระลึก 69,000.- 60,000.- 9,000.- - ประชาสัมพันธ์ 30,000.- 22,031.- 7,969 - .- ค่าของที่ระลึกผูร่วมงาน ้ 46,000.- 77,500.- - 31,500.- ค่าสื่ อ(ถ่ายรู ป,ไทยรัฐ,เดลินิว) 30,000.- 9,000.- 21,000.- - ม.อาจออกให้รายจ่ายสุ ทธิ 348,500.- 374,241.- 41,119.- 66,860.- 25,741.-สรุ ปยอดสุ ทธิ (402,600-374,241 = 28,359+(ค้างจ่าย 40,900.-)กาไร = 69,259 – 36,000 = 33,259.-
 • 2. ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2555ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน :- ค่าบัตรเชิญพร้อมซอง(2,102+750) 2,852.- ค่าธงอาเซี ยน 11 ประเทศ ขนาด 60x90 600.- ั ค่ากระดาษ A4 (ใช้พิมพ์ ใบสปอนเซอร์ กบเอกสารราชการ) 129.- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(1,000+200) 1,200.- ค่าพิมพ์ภาพ โลโก้ กับ อาจารย์แม่ (2 ครั้ง) 2,110.- ค่าทาไวนิล 4,100.- ค่าเครื่ อง DVD WRITER 540.- ค่าทิป รปภ. โรงแรม 500.- ค่าเครื่ องแต่งกายประจาชาติ 10 ชาติ 10,000.- 22,031.- ค่าของที่ระลึกผูร่วมสัมมนา:- ้ ค่าถุงผ้า ( 92x500) 46,000.- ค่าแฟ้ มใส่ เอกสาร (1,000 X 29.50) 29,500.- ค่าแผ่น CD 2,000.- 77,500.- รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 99,531.-
 • 3. ฝ่ ายอาคารสถานที่จดงานสัมมนา ั ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2555ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน :- ค่าสถานที่จดงานโรงแรมรามาการ์ เด้นส์ ั 170,350.- ค่าขนม Puff & Pie (400 ชุดๆละ 48 บาท(ราคาลด20%) 15,360.- ค่าเครื่ องดื่ม 13,000.- ค่าการแสดง (ราภูไท) 7,000.- 205,710.- ค่าวิทยากร 3 ท่านๆละ 10,000 บาท 30,000.- ค่าของที่ระลึก (พระพุทธชินราชหน้าตัก 9 นิ้วองค์ละ10,000 บาท) 30,000.- 60,000.- รวมค่าใช้จ่ายสิ้ น 265,710.- ขอรับรองว่าการทารายการงบกาไรขาดทุนการจัดสัมมนาการบินของนักศึกษาปริ ญญาโท รุ่ น 2ว่าเป็ นความจริ ง--------------------------------------- ------------------------------------------ (นาย รุ่ งโรจน์ ไชยสุทธิ์) ( นางเพชรา ศุภางคะนันทน์) เลขานุการฝ่ ายการเงิน/ผูจดทา ้ั ผูช่วยฝ่ ายการเงิน ้------------------------------------ ----------------------------------------- (นางมณี รัตน์ อัศวราชันย์) (นายสุพจน์ เทพธรรม) หัวหน้าฝ่ ายการเงิน ประธานนักศึกษาปริ ญญาโทรุ่ น 2
 • 4. ฝ่ ายการเงิน รายละเอียด ผูให้การสนับสนุ นการจัดสัมมนาการบิน รุ่ น 2 ้ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2555 ผู้สนับสนุน จานวนเงิน เลขที่ใบเสร็ จรท. สุ พจน์ เทพธรรม 10,000คุณเกรี ยงไกร ศรายุทธ 8,000บริ ษท อินท์ธร จากัด ั 20,000KANNIGAR & ASSOCIATES CO., LTD 15,000บริ ษท เอเวียไทย จากัด ั 10,000คุณสุ รชัย แก้วสะอาด บริ ษท ADN AVIATION NETWORK CO.,LTD 2,000 ัสมาคมลูกเรื อบริ ษทการบินไทย ั 20,000มูลนิธิ อ้อพงษ์ 10,000นาวา เอกนินาท มูลจนะบาตร 10,000คุณสุ รเดช – คุณสุ พรรณี บุณยวัตร 10,000บริ ษท Pearl Logistics CO.,LTD ั 20,000Malee Sampran Public Company Limited ( Gift Set ) 3 ชุดภัตตาคารการบินไทย กระบี่ 2,000 รวมจำนวนเงิน 137,000หมายเหตุ :- จะออกหนังสื อขอบคุณผูสนับสนุนไปพร้อมกับ ใบเสร็ จรับเงินของมหาวิทยาลัย และรู ปถ่าย ้ในงานของผูสนับสนุน ้