มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์กรุงเทพ หลักสี่
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์กรุงเทพ หลักสี่

on

 • 1,106 views

งบกำไรขาดทุน งานสัมมนาการบิน

งบกำไรขาดทุน งานสัมมนาการบิน

Statistics

Views

Total Views
1,106
Views on SlideShare
1,106
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์กรุงเทพ หลักสี่ มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์กรุงเทพ หลักสี่ Document Transcript

 • มหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์กรุ งเทพ หลักสี่ นักศึกษาปริ ญญาโทการจัดการการบิน รุ่ น 2 งบกาไรขาดทุน งานสัมมนาการบิน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2555 รายละเอียดรายการ งบประมาณ รับ -จ่ายจริ ง บวก ลบ หมายเหตุรายรับ:- สปอนเซอร์ 200,000.- 137,000.- - 63,000.- นักศึกษา รุ่ น 1,3,4 58,800 54,800.- - 4,000.- นักศึกษา รุ่ น 2 164,500.- 154,000.- - 10,500.- ขาด 3 คน บุคคลทัวไป ่ 72,000.- 41,600.- - 30,400.- ขาด 20 คน เงินสดยกมา 10,000.- 15,200.- 5,200.- -รายรับสุ ทธิ (ติดลบ) 505,300.- 402,600.- 5,200.- 107,900.- / 102,700.-ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน:- ค่าสถานที่และอาหาร 173,500.- 170,350.- 3,150.- ที่โรงแรม ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(15,360+13,000+7000) 35,360.- 35,360.- ค่าวิทยากรรวมของที่ระลึก 69,000.- 60,000.- 9,000.- - ประชาสัมพันธ์ 30,000.- 22,031.- 7,969 - .- ค่าของที่ระลึกผูร่วมงาน ้ 46,000.- 77,500.- - 31,500.- ค่าสื่ อ(ถ่ายรู ป,ไทยรัฐ,เดลินิว) 30,000.- 9,000.- 21,000.- - ม.อาจออกให้รายจ่ายสุ ทธิ 348,500.- 374,241.- 41,119.- 66,860.- 25,741.-สรุ ปยอดสุ ทธิ (402,600-374,241 = 28,359+(ค้างจ่าย 40,900.-)กาไร = 69,259 – 36,000 = 33,259.-
 • ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2555ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน :- ค่าบัตรเชิญพร้อมซอง(2,102+750) 2,852.- ค่าธงอาเซี ยน 11 ประเทศ ขนาด 60x90 600.- ั ค่ากระดาษ A4 (ใช้พิมพ์ ใบสปอนเซอร์ กบเอกสารราชการ) 129.- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด(1,000+200) 1,200.- ค่าพิมพ์ภาพ โลโก้ กับ อาจารย์แม่ (2 ครั้ง) 2,110.- ค่าทาไวนิล 4,100.- ค่าเครื่ อง DVD WRITER 540.- ค่าทิป รปภ. โรงแรม 500.- ค่าเครื่ องแต่งกายประจาชาติ 10 ชาติ 10,000.- 22,031.- ค่าของที่ระลึกผูร่วมสัมมนา:- ้ ค่าถุงผ้า ( 92x500) 46,000.- ค่าแฟ้ มใส่ เอกสาร (1,000 X 29.50) 29,500.- ค่าแผ่น CD 2,000.- 77,500.- รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 99,531.-
 • ฝ่ ายอาคารสถานที่จดงานสัมมนา ั ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2555ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน :- ค่าสถานที่จดงานโรงแรมรามาการ์ เด้นส์ ั 170,350.- ค่าขนม Puff & Pie (400 ชุดๆละ 48 บาท(ราคาลด20%) 15,360.- ค่าเครื่ องดื่ม 13,000.- ค่าการแสดง (ราภูไท) 7,000.- 205,710.- ค่าวิทยากร 3 ท่านๆละ 10,000 บาท 30,000.- ค่าของที่ระลึก (พระพุทธชินราชหน้าตัก 9 นิ้วองค์ละ10,000 บาท) 30,000.- 60,000.- รวมค่าใช้จ่ายสิ้ น 265,710.- ขอรับรองว่าการทารายการงบกาไรขาดทุนการจัดสัมมนาการบินของนักศึกษาปริ ญญาโท รุ่ น 2ว่าเป็ นความจริ ง--------------------------------------- ------------------------------------------ (นาย รุ่ งโรจน์ ไชยสุทธิ์) ( นางเพชรา ศุภางคะนันทน์) เลขานุการฝ่ ายการเงิน/ผูจดทา ้ั ผูช่วยฝ่ ายการเงิน ้------------------------------------ ----------------------------------------- (นางมณี รัตน์ อัศวราชันย์) (นายสุพจน์ เทพธรรม) หัวหน้าฝ่ ายการเงิน ประธานนักศึกษาปริ ญญาโทรุ่ น 2
 • ฝ่ ายการเงิน รายละเอียด ผูให้การสนับสนุ นการจัดสัมมนาการบิน รุ่ น 2 ้ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2555 ผู้สนับสนุน จานวนเงิน เลขที่ใบเสร็ จรท. สุ พจน์ เทพธรรม 10,000คุณเกรี ยงไกร ศรายุทธ 8,000บริ ษท อินท์ธร จากัด ั 20,000KANNIGAR & ASSOCIATES CO., LTD 15,000บริ ษท เอเวียไทย จากัด ั 10,000คุณสุ รชัย แก้วสะอาด บริ ษท ADN AVIATION NETWORK CO.,LTD 2,000 ัสมาคมลูกเรื อบริ ษทการบินไทย ั 20,000มูลนิธิ อ้อพงษ์ 10,000นาวา เอกนินาท มูลจนะบาตร 10,000คุณสุ รเดช – คุณสุ พรรณี บุณยวัตร 10,000บริ ษท Pearl Logistics CO.,LTD ั 20,000Malee Sampran Public Company Limited ( Gift Set ) 3 ชุดภัตตาคารการบินไทย กระบี่ 2,000 รวมจำนวนเงิน 137,000หมายเหตุ :- จะออกหนังสื อขอบคุณผูสนับสนุนไปพร้อมกับ ใบเสร็ จรับเงินของมหาวิทยาลัย และรู ปถ่าย ้ในงานของผูสนับสนุน ้