ใบตอบรับการสนับสนุน

1,641
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,641
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบตอบรับการสนับสนุน

  1. 1. ใบตอบรับการสนับสนุน บริ ษท.......................................................... ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมจัดงานสัมมนาการบิน ัของคณะนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รุ่ น ๒ ศูนย์บริ การการศึกษากรุ งเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนครพนม เป็ นจานวนเงิน...........................บาท(..................................................) โดยสั่งจ่ายเช็คขีดคร่ อมในนาม”มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อศูนย์ประสานงานกรุ งเทพฯ” หรื อดาเนินการโอนเงินสด ผ่านบัญชีธนาคารกรุ งไทย สาขาทีโอที ชื่ อบัญชี“มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อศูนย์ประสานงานกรุ งเทพฯ” รุ่ น ๒ เลขที่บญชี ๐๖๖ –๐๐๖– ๓๙๔๘ และกรุ ณา ัส่ งแฟกซ์ สาเนาการโอนเงินดังกล่าวข้างต้นโทรศัพท์ ๐๒– ๙๘๒ – ๒๕๕๑ Email:NPUBKK@gmail.com รายละเอียดผลิตภัณฑ์สนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อผูอนุมติให้การสนับสนุน ้ ั ................................................... (.................................................) ตาแหน่ง.............................................. ทั้งนี้ขอมอบหมายให้ นางมณี รัตน์ อัศวราชันย์ ซึ่ งเป็ นตัวแทนคณะนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รุ่ น ๒ ของศูนย์บริ การการศึกษากรุ งเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนครพนม เป็ นผูรับสิ่ งที่ท่านให้การสนับสนุนดังกล่าวโดยจะมอบใบเสร็ จรับเงินและนาหนังสื อขอบคุณมา ้ให้ท่านด้วยตัวเอง ลงชื่อผูรับการสนับสนุน ้ ................................................. นางมณี รัตน์ อัศวราชันย์

×