ใบตอบรับการสนับสนุน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ใบตอบรับการสนับสนุน

on

  • 1,834 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,834
Views on SlideShare
1,834
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

ใบตอบรับการสนับสนุน ใบตอบรับการสนับสนุน Document Transcript

  • ใบตอบรับการสนับสนุน บริ ษท.......................................................... ยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมจัดงานสัมมนาการบิน ัของคณะนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รุ่ น ๒ ศูนย์บริ การการศึกษากรุ งเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนครพนม เป็ นจานวนเงิน...........................บาท(..................................................) โดยสั่งจ่ายเช็คขีดคร่ อมในนาม”มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อศูนย์ประสานงานกรุ งเทพฯ” หรื อดาเนินการโอนเงินสด ผ่านบัญชีธนาคารกรุ งไทย สาขาทีโอที ชื่ อบัญชี“มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อศูนย์ประสานงานกรุ งเทพฯ” รุ่ น ๒ เลขที่บญชี ๐๖๖ –๐๐๖– ๓๙๔๘ และกรุ ณา ัส่ งแฟกซ์ สาเนาการโอนเงินดังกล่าวข้างต้นโทรศัพท์ ๐๒– ๙๘๒ – ๒๕๕๑ Email:NPUBKK@gmail.com รายละเอียดผลิตภัณฑ์สนับสนุนอื่น ๆ ได้แก่....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อผูอนุมติให้การสนับสนุน ้ ั ................................................... (.................................................) ตาแหน่ง.............................................. ทั้งนี้ขอมอบหมายให้ นางมณี รัตน์ อัศวราชันย์ ซึ่ งเป็ นตัวแทนคณะนักศึกษาหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รุ่ น ๒ ของศูนย์บริ การการศึกษากรุ งเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนครพนม เป็ นผูรับสิ่ งที่ท่านให้การสนับสนุนดังกล่าวโดยจะมอบใบเสร็ จรับเงินและนาหนังสื อขอบคุณมา ้ให้ท่านด้วยตัวเอง ลงชื่อผูรับการสนับสนุน ้ ................................................. นางมณี รัตน์ อัศวราชันย์