ASEAN Economic  CommunityThe ASEAN Economic Community (AEC)shall be the goal of regional economic            ....
มารูจักคําวา “อาเซียน” กันเถอะ…                         อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวั...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แผ่นผับสัมนาอาเซียน1

1,017 views
822 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,017
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผ่นผับสัมนาอาเซียน1

 1. 1. ASEAN Economic CommunityThe ASEAN Economic Community (AEC)shall be the goal of regional economic ...วิทยากร...integration by 2015. AEC envisages thefollowing key characteristics: คุณโกวิท ธัญญรัตนกุล(a) a single market and production base,(b) a highly competitive economic region, ประธานสมาคมตัวแทนขนสง(c) a region of equitable economic สินคาทางอากาศไทยdevelopment, and (d) a region fully (Thai Airfreight Forwarder Association:TAFA)integrated into the global economy. In short, the AEC will transform ASEANinto a region with free movement of goods, คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุservices, investment, skilled labour, andfreer flow of capital. นายกสมาคมอาเซียน การเตรียมความพรอม ประเทศไทย ธุรกิจการบินของไทย คุณ อารยา ธีระโกเมน กรรมการอํานวยการบริษัท มุงสูประชาคมอาเซียน ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ในป 2558 ศูนยบริการการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ม.นครพนม ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 025761371,025761361 สาขาวิชาการจัดการการบิน รุน 2
 2. 2. มารูจักคําวา “อาเซียน” กันเถอะ… อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวาง ประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง ทางการเมือง สรางสรรคความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยูดบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก ี อาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา “ประชาคมอาเซียน...วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งอาเซียน ...ธุรกิจการบิน เกี่ยวของอยางไร?”1. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เสาหลัก 3 ประการของประชาคมอาเซียนเทคโนโลยี/ วิทยาศาสตร และการบริหาร / 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน2. สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค มุงใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ มีระบบ แกไข3. เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ความขัดแยงระหวางกันไดดวยดีมีเสถียรภาพอยางรอบดาน คําวา “ธุรกิจการบิน” กับ “ประชาคมอาเซียน”พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค / มีกรอบความรวมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง4. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปน ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมๆเพื่อใหประชาชนมีความ สมาคมอาเซียนมุงหวังจะรวมตัวธุรกิจการบินเปนหนึ่อยูและคุณภาพชีวิตที่ดี / ปลอดภัยและมั่นคง งเดียวในภูมิภาคภายในป ค.ศ. 2015 โดยแตละประเทศ 5. ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของ 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมาชิกสามารถกําหนดการบินโดยไมจํากัดจํานวนครั้งการฝกอบรมและการวิจัยและสงเสริมการศึกษา มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอํานวย ตอการใชสนามบินของประเทศสมาชิก เปนผลใหดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต/ ความสะดวก ในการติดตอคาขายระหวางกันอันจะทําให การเพิ่มรายไดจากการขนสงผูโดยสารและการบริหาร6. เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรม ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่งและสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่น ดวยระบโลจิสติกสจะมีบทบาทและความสําคัญยิ่งการขยายการคาตลอดจน การปรับปรุง การขนสง ๆ ได เพื่อความอยูดีกินดี ของประชาชนในประเทศอาเซียน/ โดยเฉพาะความสําคัญของบริการขนสงสินคาทางและการคมนาคม/ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อากาศและบริการจากทาอากาศยานที่จะสามารถเชื่อม7. เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศ เพื่อใหประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกัน โยงไปสูความรวมมือผนึกพลังสรางเครือขายการผลิตรภายนอก องคการ ความรวมมือแหงภูมิภาคอื่นๆ ภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรมีสวัสดิการทางสังคมที่ดี ะหวางบริษัทระหวางประเทศ ในกลุมประเทศสมาคมและองคการระหวางประเทศ และมีความมั่นคงทางสังคม

×