Your SlideShare is downloading. ×
0
ASEAN Economic  CommunityThe ASEAN Economic Community (AEC)shall be the goal of regional economic            ....
มารูจักคําวา “อาเซียน” กันเถอะ…                         อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวั...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แผ่นผับสัมนาอาเซียน1

722

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
722
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "แผ่นผับสัมนาอาเซียน1"

 1. 1. ASEAN Economic CommunityThe ASEAN Economic Community (AEC)shall be the goal of regional economic ...วิทยากร...integration by 2015. AEC envisages thefollowing key characteristics: คุณโกวิท ธัญญรัตนกุล(a) a single market and production base,(b) a highly competitive economic region, ประธานสมาคมตัวแทนขนสง(c) a region of equitable economic สินคาทางอากาศไทยdevelopment, and (d) a region fully (Thai Airfreight Forwarder Association:TAFA)integrated into the global economy. In short, the AEC will transform ASEANinto a region with free movement of goods, คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุservices, investment, skilled labour, andfreer flow of capital. นายกสมาคมอาเซียน การเตรียมความพรอม ประเทศไทย ธุรกิจการบินของไทย คุณ อารยา ธีระโกเมน กรรมการอํานวยการบริษัท มุงสูประชาคมอาเซียน ทิสโกไฟแนนเชียลกรุป จํากัด (มหาชน) ในป 2558 ศูนยบริการการศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ม.นครพนม ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 025761371,025761361 สาขาวิชาการจัดการการบิน รุน 2
 2. 2. มารูจักคําวา “อาเซียน” กันเถอะ… อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวาง ประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง ทางการเมือง สรางสรรคความเจริญทางดานเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยูดบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกันของประเทศสมาชิก ี อาเซียนมีสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พมา และกัมพูชา “ประชาคมอาเซียน...วัตถุประสงคหลักของการจัดตั้งอาเซียน ...ธุรกิจการบิน เกี่ยวของอยางไร?”1. สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เสาหลัก 3 ประการของประชาคมอาเซียนเทคโนโลยี/ วิทยาศาสตร และการบริหาร / 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน2. สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงสวนภูมิภาค มุงใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ มีระบบ แกไข3. เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ ความขัดแยงระหวางกันไดดวยดีมีเสถียรภาพอยางรอบดาน คําวา “ธุรกิจการบิน” กับ “ประชาคมอาเซียน”พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค / มีกรอบความรวมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง4. สงเสริมใหประชาชนในอาเซียนมีความเปน ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมๆเพื่อใหประชาชนมีความ สมาคมอาเซียนมุงหวังจะรวมตัวธุรกิจการบินเปนหนึ่อยูและคุณภาพชีวิตที่ดี / ปลอดภัยและมั่นคง งเดียวในภูมิภาคภายในป ค.ศ. 2015 โดยแตละประเทศ 5. ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของ 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สมาชิกสามารถกําหนดการบินโดยไมจํากัดจํานวนครั้งการฝกอบรมและการวิจัยและสงเสริมการศึกษา มุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจและการอํานวย ตอการใชสนามบินของประเทศสมาชิก เปนผลใหดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต/ ความสะดวก ในการติดตอคาขายระหวางกันอันจะทําให การเพิ่มรายไดจากการขนสงผูโดยสารและการบริหาร6. เพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรและอุตสาหกรรม ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่งและสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่น ดวยระบโลจิสติกสจะมีบทบาทและความสําคัญยิ่งการขยายการคาตลอดจน การปรับปรุง การขนสง ๆ ได เพื่อความอยูดีกินดี ของประชาชนในประเทศอาเซียน/ โดยเฉพาะความสําคัญของบริการขนสงสินคาทางและการคมนาคม/ 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน อากาศและบริการจากทาอากาศยานที่จะสามารถเชื่อม7. เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศ เพื่อใหประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกัน โยงไปสูความรวมมือผนึกพลังสรางเครือขายการผลิตรภายนอก องคการ ความรวมมือแหงภูมิภาคอื่นๆ ภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรมีสวัสดิการทางสังคมที่ดี ะหวางบริษัทระหวางประเทศ ในกลุมประเทศสมาคมและองคการระหวางประเทศ และมีความมั่นคงทางสังคม
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×