θα ηθελα να ημουν ελληνιδα…

2,262 views
2,192 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,262
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,282
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

θα ηθελα να ημουν ελληνιδα…

 1. 1. (Επιςτολή από την πρώτη Ταΰβανέζα Ιεραπόςτολο Πελαγία Υu)"
 2. 2. Είμαι Κινζηα, γεννικθκαςτθν Ταϊβάν και τοχριςτιανικό μου όνομαείναι Πελαγία. Ήμουνπροτεςτάντιςςα καιχρειάςτθκαν πζντεχρόνια για να γίνωΟρκόδοξθ.Μου αρζςει να διαβάηωτθν Αγία Γραφι και ζχωόλεσ τισ εκδόςεισ τθσςτα κινεηικά.
 3. 3.  Έχω επιςκεφθεί την Ελλάδα και διαπίςτωςα ότι είναι μια πολύ ξεχωριςτή χώρα. Ταξιδεύοντασ ςτην πατρίδα ςασ, πριν φθάςω ακόμα, μέςα ςτο αεροπλάνο διαπίςτωςα πόςο διαφορετικοί είναι οι Έλληνεσ, πόςο ξένοιαςτα μιλούςαν, πώσ γελούςαν και πώσ χειροκροτούςαν τον πιλότο κατά την προςγείωςη, πράγμα απίςτευτο για μασ τουσ Αςιάτεσ που είμαςτε ςυντηρητικοί και δεν εκδηλώνουμε τα ςυναιςθήματά μασ.  Τώρα πια ξέρω ότι η ελευθερία έχει μέςα τησ λίγο πάθοσ και λίγο ένταςη φωνήσ.
 4. 4.  Στην Ελλάδα επιςκέφθηκα πολλέσ εκκληςίεσ, ςυμμετείχα ςτη Θεία Λειτουργία και όταν κοινωνούςα τα Άχραντα Μυςτήρια έκλαιγα, παρόλο που δεν καταλάβαινα την ελληνική γλώςςα γιατί η Ορθόδοξη πίςτη είναι ίδια. Θα ήθελα να ήμουν Ελληνίδα, να είχα γεννηθεί Ορθόδοξη να μεταλάβαινα τη Θεία Κοινωνία και να φιλούςα τισ Άγιεσ Εικόνεσ από τα βρεφικά μου χρόνια μέχρι τον θάνατό μου.
 5. 5. Κλαίω για μζνα και γιατουσ ςυμπατριϊτεσ μου,γιατί αντί τθσ ΘείασΚοινωνίασ τρϊμε καιπίνουμε τα φαγθτά τωνειδϊλων.
 6. 6.  Θα ήθελα να ήμουν  Κλαίω για μένα και για Ελληνίδα, για να τουσ ςυμπατριώτεσ μου, οςφραίνομαι τη γλυκιά που η όςφρηςή μασ είναι ευωδία του λιβανιού. γεμάτη από καπνούσ από τισ θυςίεσ ςτα είδωλα
 7. 7.  Θα ήθελα να ήμουν  Κλαίω για μένα και για Ελληνίδα, για να γεμίζουν τουσ ςυμπατριώτεσ μου, τα αυτιά μου από Άγιουσ που τα αυτιά μασ είναι Ύμνουσ. γεμάτα με ήχουσ από τισ ςούτρεσ και τα ουρλιαχτά των ειδώλων.
 8. 8. Θα ικελα να ιμουνΕλλθνίδα, ϊςτε ταχζρια μου νααγγίηουν τισ εικόνεσ,τα Άγια Λείψανα καινα αγκαλιάηουν τθναγάπθ του Χριςτοφ.
 9. 9. Ζψαχνα τθν αλικεια,χρθςιμοποιϊντασπεριςςότερεσ από 30διαφορετικζσεκδόςεισ τθσ ΑγίασΓραφισ, οι οποίεσδυςτυχϊσ όλεσ τουσείναι γεμάτεσ λάκθ(μεταφραςμζνεσ απόετεροδόξουσ).Θα ικελα να ιμουνΕλλθνίδα, ϊςτε ναμπορϊ να διαβάηωτθν Καινι Διακικθςτο πρωτότυπο!
 10. 10. Θα ικελα να ιμουν Ελλθνίδα ϊςτε να μπορϊ να πάω να προςευχθκϊ ςε κάποιο μοναςτιρι εφκολα
 11. 11.  Στην Ελλάδα είδα πολλούσ Έλληνεσ, ιδίωσ τισ Κυριακέσ, να γλεντάνε να πίνουν και να μην πηγαίνουν ςτην εκκληςία. Εδώ όμωσ ςτην Ταΰβάν οι ςυμπολίτεσ μου αλλά κυρίωσ οι νέοι, ακόμα και να ήθελαν να έρθουν ςτην εκκληςία μασ είναι ςχεδόν αδύνατο, διότι η μόνη Ορθόδοξη εκκληςία που υπάρχει είναι ένα δωμάτιο ςτον 4ο όροφο μιασ πολυκατοικίασ ςτην άκρη τησ Ταΰπέι και πολλέσ φορέσ πολύσ κόςμοσ μένει έξω από την Εκκληςία γιατί ο χώροσ είναι μικρόσ.
 12. 12. Θα ήθελα να ήμοσν Ελληνίδα, να ανάβω λαμπάδες ζηον Χριζηό …Είμαζηε 23.000.000άνθρωποι! Κι όμως ζας έτοσμε ανάγκη… Ευχαριςτώ και να με ςυγχωρείτε. Πελαγία Υu

×