คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา(คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ค 30201

5,154 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,154
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา(คณิตศาสตร์เพิ่มเติม) ค 30201

  1. 1. คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 30201 ( สายศิลป์ )<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ จำนวน 1.0 หน่วยกิต ( เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม )<br />ผลการเรียนรู้<br />ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ และแก้ปัญหาในเรื่อง จำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็ม การคูณจำนวนเต็ม การหารจำนวนเต็ม และสมบัติจำนวนเต็ม <br />โดยใช้กระบวนการ สร้างสถานการณ์ ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฎิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนากระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์<br />เพื่อให้เกิดคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง<br />ผลการเรียนรู้<br />สามารถบวก ลบ จำนวนเต็มได้<br />สามารถ คูณ หาร จำนวนเต็มได้<br />บอกสมบัติจำนวนเต็มได้<br />คำอธิบายรายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 30202 ( สายศิลป์ )<br />กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ จำนวน 1.0 หน่วยกิต ( เรื่อง เลขยกกำลัง )<br />ผลการเรียนรู้<br />ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการ และแก้ปัญหาในเรื่อง เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง การคูณการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม<br />โดยใช้กระบวนการ สร้างสถานการณ์ ในชีวิตประจำวันที่ใกล้ตัว ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า โดยการปฎิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนากระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์<br />เพื่อให้เกิดคุณค่าและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง<br />ผลการเรียนรู้<br />บอกความหมายของเลขยกกำลังได้<br />สามารถ คูณ หาร เลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้<br />เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้<br />โครงสร้างรายวิชา ค30201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต<br />ลำดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ผลการเรียนรู้สาระสำคัญเวลา (ชม)น้ำหนัก1ระบบจำนวนเต็ม1จำนวนเต็มการบวกจำนวนเต็มการลบจำนวนเต็ม5555552การคูณจำนวนเต็มการหารจำนวนเต็ม5555สอบกลางภาค203สมบัติจำนวนเต็มการนำไปใช้510510สอบปลายภาค4040รวมตลอดภาคเรียน100<br />ผลการเรียนรู้<br />สามารถบวก ลบ จำนวนเต็มได้<br />สามารถ คูณ หาร จำนวนเต็มได้<br />บอกสมบัติจำนวนเต็มและการนำไปใช้ได้<br /> <br />โครงสร้างรายวิชา ค302012 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง เลขยกกำลัง<br />ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต<br />ลำดับที่ชื่อหน่วยการเรียนรู้ผลการเรียนรู้สาระสำคัญเวลา (ชม)น้ำหนัก1เลขยกกำลัง1ความหมายเลขยกกำลัง542การคูณเลขยกกำลังการหารเลขยกกำลัง 87 99 สอบกลางภาค203เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์คุณสมบัติอื่น ๆ เลขยกกำลัง1010 99สอบปลายภาค4040รวมตลอดภาคเรียน100<br />ผลการเรียนรู้<br />บอกความหมายของเลขยกกำลังได้<br />สามารถ คูณ หาร เลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มได้<br />เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้<br />

×