Napredni reframing - Aleksandra Janković

1,520
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,520
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Napredni reframing - Aleksandra Janković

 1. 1. NAPREDNI REFRAMING NLP Master Practitioner 2012 Aleksandra Janković
 2. 2. ZAŠTO SAM ODABRALA TEMU REFRAMING?Zato što je reframing centralna tema NLP-a koja se bavipromenom limitirajućih ponašanja i uverenja
 3. 3. KAKO SE MENJA PONAŠANJE? Proširivanjem interne mape sveta Promenom značenja koja dajemo spoljašnjim događajima Povećanjem fleksibilnosti, odnosno povećanjem broja opcija zaodgovor na spoljašnji stimulus
 4. 4. OKVIRI I ZNAČENJE Okvir je kognitivni kontekst koji se nalazi oko iskustva, on postavljagranice u kojima dolazi do interakcije Okviri usmeravaju paţnju na neki događaj i direktno utiču na to kakointerpretiramo događaje Značenje po sebi ne postoji u svetu, ono je vezano za okvir Asocijativnim procesom vezujemo spoljni događaj sa značenjem Značenje se stabilizuje kroz naša uverenja, vrednosti, ponašanje.
 5. 5. ŠTA JE REFRAMING? Reframing je tehnika uz pomoć koje proširujemo percepciju Ako okvir daje značenje nekom događaju, onda promena okvira menja to značenje Promenom percepcije dolazimo do novih uvida i proširujemo internu mapu sveta Bogatija interna mapa sveta nam omogućava da budemo fleksibilniji i pravimo izborAko imate samo jedan izbor u ponašanju, vi ste robot! Ako imate dva, zapadaćete u ambivalencije! Aako imate tri – vi ste slobodan čovek! Ričard Bendler
 6. 6. ŠTA NAM DONOSI PROMENA ZNAČENJA?Promenom značenja mi menjamo: Naše emocije Ponašanje Navike Raspoloţenja Stavove Veštine Zdravlje Naš ţivot
 7. 7. KADA KORISTIMO REFRAMING? Kada ţelimo da promenimo neţeljeno ponašanje, odnosno našureakciju na spoljašnji stimulus Rešimo unutrašnje i spoljne konflikte Naučimo novo ponašanje Razbijemo limitirajuće uverenje Otklonimo fobiju Izlečimo bolest zavisnosti (pušenje, alkoholizam, narkomanija)
 8. 8. OSNOVNI PRINCIP REFRAMINGA ES = ISSpoljašnji stimulus, događaj = Interno stanje, iskustvo Referentni okvir / Asocijacija
 9. 9. OSNOVNI PRINCIP REFRAMINGA ZNAČENJE X → PONAŠANJE X NAMERA → PONAŠANJE XPONAŠANJE X ≠ NAMERA NAMERA → PONAŠANJE Y, Z...
 10. 10. MODELI REFRAMINGAModeli reframinga: Reframing sadržaja • Promena značenja • Promena konteksta Pregovaranje između delova Kreiranje novog ponašanja Six-step reframing Konverzacioni reframing – Sleight of Mouth obrasci
 11. 11. KAKO BIRAMO MODEL REFRAMINGA? Kompleksna ekvivalencija → Reframing značenja Komparativna generalizacija → Reframing konteksta Unutrašnji konflikt → Pregovaranje između delova Kada je klijentu potrebno novo ponašanje, veština → Kreiranje novog dela(Generator novog ponašanja) Promena programa ponašanja, navika, emocija koji su postali nesvesni,automatski, i ne mogu da se promene na svesnom nivou → Six –step reframing Kompleksna ekvivalencija i Uzročno- poslednični odnos → S.O.M.
 12. 12. ŠTA JE ZAJEDNIČKO SVIM MODELIMA? Identifikacija pozitivne namere koja stoji iza ponašanja Razdvajanje ponašanja od same osobe Razdvajanje ponašanja od namere Promena percepcije Proširivanje interne mape sveta Povećavanje fleksibilnosti i broja opcija PROMENA U SAMOM ISKUSTVU!
 13. 13. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A Z N A Č E N JA Jezička forma kompleksne ekvivalencije: Nervira me kada vidim tragove na čistom tepihu. Značenje za „prljav tepih“→ nervoza Značenje za „čist tepih“→ zadovoljstvo Novo značenje za „čist tepih“→ usamljenost, oko nje nema ljudi koji je vole Novo značenje za „prljav tepih“→ nije usamljena, okruţena je ljudima koji je vole
 14. 14. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A Z N A Č E N JA Šta se menja promenom značenja? • Menja se iskustvo. Spoljašnji stimulus (prljav tepih) ostaje isti, ali je reakcija promenjena, promenjeno je njegovo značenje. Zaključak : • Kada nije moguće da se promeni spoljašnji stimulus, koristi se reframing značenja, i menja se reakcija na postojeći stimulus
 15. 15. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A KO N T E K S TA Jezička forma komparativne generalizacije: Moja ćerka je uţasno tvrdoglava. Potrebno je da se otkrije šta za oca znači tvrdoglavost, kako on interpretira tvrdoglavost u svojoj mapi Negativno značenje → „Tvrdoglavost ćerke u porodičnom kontekstu“ Pronaći u kom kontekstu „tvrdoglavost“ ima pozitivno značenje za klijenta → poslovni kontekst (vrednosti koje podrţavaju tvrdoglavost: sigurnost, bezbednost)
 16. 16. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A KO N T E K S TA Pronalaţenje konteksta gde bi„tvrdoglavost“ kod ćerke imala pozitivnoznačenje, nameru (mogučnost da se zaštiti, dabude bezbedna) → u školi, gde moţe da sezaštiti od dečaka koji je npr. spopadaju
 17. 17. REFRAMING SADRŢAJA - P RO M E N A KO N T E K S TA Šta se menja promenom konteksta? • Menja se unutrašnji negativni odgovor na određeno ponašanje razumevanjem korisnosti tog ponašanja u nekom drugom kontekstu. • Ponašanje se posmatra kao ponašanje, a paţnja se pomera sa ponašanja na ishod u nekom širem kontekstu • Svako ponašanje je korisno u nekom kontekstu, pa se promenom konteksta skreće paţnja sa konteksta gde je ponašanje neprikladno, nekorisno, ka kontekstu gde je isto ponašanje korisno, poţeljno Zaključak: • Reframing konteksta pronalazi i smešta određeno ponašanje u odgovarajući kontekst usmeravajući paţnju • Okviri usmeravaju našu paţnju i pomaţu nam da sve svoje resurse usmerimo ka odgovarajućem kontekstu
 18. 18. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA Kada imamo unutrašnji konflikt pristupamo pregovaranju izmeđudelova koji su odgovorni za odgovarajuće ponašanje Primer :Ne mogu da učim, ne mogu da se skoncentrišem. Svaki put kada bih sela da učim, počela bih da razmišljam o skijanju.
 19. 19. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA Ţeljeno ponašanje = učenje Neţeljeno ponašanje = razmišljanje o skijanju Potreba iza učenja=sigurna budućnost Potreba iza skijanja = zabava
 20. 20. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA Uspostavlja se komunikacija izmeđudelova i pregovara se • Zašto deo koji je zaduţen za neţeljeno ponašanje ometa deo odgovoran za ţeljeno ponašanje? • Zašto deo odgovoran za ţeljeno ponašanje ometa deo odgovoran za neţeljeno ponašanje?
 21. 21. PREGOVARANJE IZMEĐU DELOVA Kada se postigne dogovor izmeđudelova u konfliktu, traţi se njihovasaglasnost da će se ponašati u skladu sadogovorenim neko vreme Moţe da se desi da se pojavi još nekastrana koja je u konfliktu sa dogovorenim.Tada se vraćamo na etapu pregovaranja.
 22. 22. KREIRANJE NOVOG DELA Generator novog ponašanja Prvo treba definisati šta je cilj? • Cilj: učenje voţnje automobila Koja potreba stoji iza voţnje automobila? • Samostalnost, bezbednost Traţenje resursa u prošlosti (u internoj mapi sveta), odnosno slične situacije • Slična situacija : voţnja bicikla Kreiranje disocirane slike na kojoj se primenjuje novo ponašanje Kreiranje asocirane slike na kojoj se primenjuje novo ponašanje Posmatranje nove veštine iz meta pozicije, korigovanje ponašanja Provera ekologije (da li ima nekih delova u konfliktu) i future pacing (kreiranje iskustva)
 23. 23. SIX-STEP REFRAMING Promena programaponašanja, navika, emocija kojisu postali nesvesni, automatski, ine mogu da se promene nasvesnom nivou
 24. 24. SIX-STEP REFRAMING Primer: Ne mogu da budem veran ţeni a ţeleo bih da mogu. Pitanje koje postavljamo je: Zašto vara ţenu? Prevara je simptom, a simptome treba posmatrati kao barometar, jernam oni govore da radimo nešto što nam ne odgovara. Simptomi su naši saveznici, jer nam naše nesvesno preko njih poručujeda nešto nije u redu i da treba da unesemo neku promenu u ponašanje. Iza svakog simptoma, neţeljenog ponašanja, krije se pozitivna namera.
 25. 25. SIX-STEP REFRAMING U ovom modelu reframinga je bitno da se simptom, odnosno deoodgovoran za neţeljeno ponašanje, odvoji od pozitivne namere. Neţeljeno ponašanje je samo jedan od načina da se ostvaripozitivna namera, i ono ima pozitivnu funkciju Kako pozitivna namera mora da bude ostvarena, potrebno jepronaći alternativna prihvatljivija ponašanja koja bi je zadovoljila
 26. 26. SIX-STEP REFRAMING Simptom : varanje ţene Prvo utvrdimo da li postoji realna osnova za nastavak veze. Ako postoji, uspostavljamokomunikaciju sa delom odgovornim za neţeljeno ponašanje i pronalazimo pozitivnu nameru Pozitivna namera: zabava, dodatno uzbuđenje, samopotvrđivanje Pronalaţenje alternativnih ponašanja (komunikacija sa kreativnim delom) : 1. Ekstremni sport 2. Voţnja motora / sportskog automobila 3. Sportska kladionica / Poker / Trgovina akcijama preko berze Pregovaranje sa delom odgovornim za neţeljeno ponašanje i dobijanje saglasnosti Future pacing – proveravamo Testiranje alternativnih ponašanja 21 dan
 27. 27. ZAKLJUČAK NLP tehnike imaju za cilj da navedu osobu da funkcioniše naintuitivnom nivou. Racionalno razmišljanje zahteva mnogo više vremenaod intuitivnog rešavanja problema. Zajednički cilj svih modela reframinga: • Sagledavanje problema iz razlilitih perceptualnih pozicija • Promena iskustva • Promena unutrašnjeg odgovora, reakcije na spoljašnji stimulus Iza svakog ponašanja se krije pozitivna namera. Svako ponašanje, iako je limitirajuće, ima pozitivnu funckiju
 28. 28. Nikada nije kasno za srećno detinjstvo! HVALA NA PAŢNJI!

×