วิจัยชั้นเรียน

1,713 views
1,596 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,713
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิจัยชั้นเรียน

 1. 1. ๑.วิเคราะห์ ความต้ องการ/พฒนาการเรียนร้ ู ั ๒. วางแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้กกระบวนการเรียน ารวจัยในช้ัน ิ ๓.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพอพฒนาการเรียยนรู้ ื่ พัฒนาการเรี นรู้ ั พบปัญหา/ต้ องการพัฒนา ๔.ประเมินผลการเรียนรู้ ต้ องทําวิจัย ๑. วเิ คราะห์ปัญหา ไม่ มปัญหา ี /การพัฒนา ๒. วางแผนการแก้ปัญหา /การพัฒนา ๕.ทารายงานผลการเรียนรู้ ํ ๓. จัดกิจกรรมแก้ปัญหา /การพัฒนา๕. สรุปผลการแก้ปัญหา/การพฒนา ั ๔. เก็บรวบรวมข้ อมูล และนําไปปรับปรุงทุกข้นตอน ั วิเคราะห์ ข้อมูล
 2. 2. วิเคราะห์ ปัญหา/การพฒนา ัP วางแผนการแก้ ปัญหา/การพฒนา ั PA จัดกิจกรรมแก้ ปัญหา/การพฒนา ั DO เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล C สรุปผลการแก้ปัญหา/การพฒนาและ ัR นําไปปรับปรุงทุกข้ันตอน A
 3. 3. ปัญหา คอ อะไร ื สภาพทคาดหวง ี่ ั ความแตกต่าง สภาพทีเ่ ป็ นจริง
 4. 4. ลักษณะปั ญหา ปัญหาเชิงแก้ ไข ปัญหาเชิงปองกัน ้ ปัญหาเชิงพัฒนาอดีต ปัจจุบัน อนาคต อดีต ปัจจุบัน อนาคต อดีต ปัจจุบัน อนาคต สภาพทปรากฏ ี่ สภาพทคาดหวง ี่ ั
 5. 5. พฤติกรรม/ ผลสั มฤทธิ์ทาง การแสดงออก บันทกหลงสอน ึ ั การเรียน ทสังเกตได้ ี่ หลกฐานเชิง ั ความต้องการ บันทึกการตรวจ ประจกษ์ของ ัพฒนา/ปรับปรุง ั ผลงาน โรงเรียน
 6. 6. : นักเรียนมคุณลกษณะไม่พงประสงค์ตามหลกสูตร ี ั ึ ั: นักเรียนมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสู ตรตํา ่: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนร้ ู คณิตศาสตร์ ไม่ เป็ นที่น่าพอใจ: ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เกียวกับการแก้ โจทย์ ่ ปัญหาไม่ เป็ นทีน่าพอใจ ่: นักเรียนบวกเศษส่ วนทีมตวส่ วนไม่ เท่ ากันไม่ ได้ ่ ี ั
 7. 7. ตัวอย่ างการวินิจฉัยปัญหา ปัญหา นักเรียนบวกเลข 2 หลักไม่ ได้อาการ/ลกษณะ คานวณคาตอบผด ั ํ ํ ิ ใส่ หลักเลขไม่ ถูกต้ อง บวกคําตอบเกิน 10 แล้วไม่ทด บวกจํานวนทีเป็ น 0 ผิด ฯลฯ ่ วิธีการ สั งเกตจากผลงานของนักเรียน ตรวจสอบผลจากการทดสอบ รวบรวมข้ อมูลจากบันทึกหลังสอน ฯลฯ
 8. 8. ปัญหา นักเรียนบวกเลข 2 หลักไม่ ได้อาการ/ลักษณะ คานวณคาตอบผด ํ ํ ิ ใส่ หลักเลขไม่ ถูกต้ อง บวกคําตอบเกิน 10 แล้วไม่ทด บวกจํานวนทีเป็ น 0 ผิด ฯลฯ ่แนวทางแก้ ไข ทาฝึ กทักษะ/แบบฝึ กหัดเพิมเติม ํ ่ ให้ ความรู้ เรื่ องหลักเลข/การบวก ฝึ กความละเอียดรอบคอบ ตรวสอบคาตอบทุกคร้ ั ง ฯลฯ ํ
 9. 9. แนวทางการเขียน : ชื่อเรื่องรายงานวิจัย การเขยนชื่อเรื่องรายงานวจย ควรตอบคาถาม ต่อไปนี้ ี ิั ํ จะพัฒนาอะไร ใช้ แนวทางใดแก้ ปัญหา กับใครตัวอย่ างชื่อเรื่องรายงานวิจัยการพฒนาความสามารถในการบวกเลข 2 หลัก ของนักเรียนชั้น ั ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทกษะทางคณตศาสตร์ ั ิรายงานการพัฒนาทักษะการจําแนกคําไทยของนักเรียนชั้นมัธยม- ศึกษาปี ที1 โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคาไทย ่ ํ
 10. 10. แนวทางการเขียน : ความเป็นมาและความสําคญ ั เป็ นการเขียนเพือแสดงแนวคิด ความจําเป็ นทีจะต้ องพัฒนา/ ่ ่แก้ปัญหาในเรื่องน้ันๆ ประเด็นสํ าคัญทีใช้ ในการเขียน ควรประกอบด้ วย ่ความสํ าคัญของเรื่องทีจะพัฒนา/แก้ปัญหา ่สภาพโดยทัวไปของเรื่องทีจะพัฒนา/แก้ ปัญหา ่ ่สภาพการจัดการเรียนรู้ ของเรื่องทีจะพัฒนา/แก้ปัญหา ่แนวทางในการพัฒนา/แก้ ปัญหาวธีการ/นวัตกรรมทีเหมาะสมในการพัฒนา/แก้ ปัญหา ิ ่การพฒนา/แก้ปัญหาคร้ ังนีทาเพออะไร เกดประโยชน์อย่างไร ั ้ ํ ื่ ิ
 11. 11. แนวทางการเขียน : วตถุประสงค์การวจัย ั ิ เป็ นการเขียนเพือบอกว่ าการพัฒนา/การแก้ปัญหาคร้ังน้ันๆ ่ต้องการทราบผลอะไรบ้าง รูปแบบของวตถุประสงค์การวจย ั ิั เพอ + ถ้ อยคํา/ข้ อความทีแสดงถึงสิ่ งทีจะทํา + ตัวแปรตาม + ส่วนขยาย ื่ ่ ่ตวอย่าง ัเพอ + ศึกษา + ทกษะการจําแนกคาไทย + ของนักเรียนชั้น ื่ ั ํมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ทเี่ รียนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูป เรื่อง ชนิดของคาไทย ํ เพอ + พฒนา + ความสามารถในการบวกเลข 2 หลก + ของนักเรียน ื่ ั ัชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทีเ่ รียนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะทางคณิตศาสตร์
 12. 12. ปัญหา/สิ่ งที่ตองการพัฒนา : .................................................. ้สาเหตุ/สภาพก่อนการพัฒนา : ...............................................วิธีการ/นวัตกรรมที่ใช้ : .........................................................สิ่ งที่ตองการทราบหลังการใช้นวัตกรรม ้ : ................................................................................... : ................................................................................... : ...................................................................................
 13. 13. แนวทางการเขียน : ขอบเขตการวจัย ิ เป็ นการเขียนเพือระบุความกว้ างและความลึกของสิ่ งทีต้องการ ่ ่พฒนา/การแก้ปัญหาคร้ังน้ันๆ ประกอบด้วย ัขอบเขตด้ านประชากร ขอบเขตด้านเนือหาสาระ ้ ตัวแปรทีศึกษา ่ ระยะเวลาทีดาเนินการ ่ ํ ตัวอย่ างการเขียนขอบเขตการวิจัย การศึกษาคร้ังนี้ ได้ดําเนินการศึกษาจากประชากร คอ นักเรียนช้ัน ืประถมศึกษาปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2550 เนือหาสาระที่ศึกษา ได้ แก่ การ ้บวกเลข 2 หลัก ตามหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียน... ช่วงช้ันปีที่ 1 ปีที่ 1
 14. 14. แนวทางการเขียน : นิยามศัพท์ เฉพาะ เป็นการเขยนเพอระบุให้เกดความชัดเจนและความเข้าใจทตรงกน ี ื่ ิ ี่ ัในคาศัพท์บางคาซึ่งจะช่วยให้งานวจยจากดอย่ ูในขอบเขตยงขน ํ ํ ิั ํ ั ิ่ ึ้ ตัวอย่างการเขียนนิยามศัพท์เฉพาะ แบบฝึ กทักษะ หมายถึง แบบฝึ กทีจดทําขึนสํ าหรับให้ นักเรียนใช้ ฝึกทักษะ ่ั ้ การบวกเลข ๒ หลักทีมตัวตั้งและผลลัพธ์ ไม่ เกิน ๒๐ และผลบวกในหลัก ่ ี หน่ วยและหลักสิ บไม่ มีการทด เนือหาสาระตรงตามหลักสู ตรสถานศึกษา ้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ โรงเรียน...................... อาเภอ.................. ํ จังหวัด............. ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ แบบฝึ กดังกล่ าว ผู้วจัยเป็ น ิ ผู้จัดทําขึนเองมีลกษณะสํ าคัญคือ ให้ ฝึกจากสิ่ งทีเ่ ป็ นรูปธรรมไปสู่ นามธรรม ้ ั ฝึ กจากสิ่ งทีง่ายไปยังสิ่ งทียากและซับซ้ อน และฝึ กจากสิ่ งทีอยู่ใกล้ตัวก่อน มี ่ ่ ่ จํานวนแบบฝึกท้งสิ้น .... แบบฝึ ก โดยให้ นักเรียนฝี กทักษะด้ วยตนเอง ั
 15. 15. แนวทางการเขียน : ผลทคาดว่าจะได้รับ ี่ เป็ นการเขียนเพือระบุผลทีได้ รับจากการวิจยโดยตรง และการ ่ ่ ันําผลไปใช้ประโยชน์ในการพฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้าง ัความรู้ ใหม่ ข้อแนะนําการเขียนประโยชน์ทจะได้รับ ี่ ควรเขียนโดยยดหลกว่า ึ ั  นักเรียนได้ รับประโยชน์ อะไร  ครูได้รับประโยชน์อะไร  โรงเรี ยนได้ รับประโยชน์ อะไร  ชุ มชนได้ รับประโยชน์ อะไร  วงวิชาการได้ รับประโยชน์ อะไร
 16. 16. แนวทางการเขียน : เครื่องมือทีใช้ ในการวิจัย ่ เป็ นการเขียนเพือกล่ าวถึงประเภท จํานวน ลักษณะหรือส่ วน ่ ประกอบของเครื่องมือทีใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล กระบวนการสร้ าง ่ และพัฒนาเครื่องมือ ระบุวธีการหาคุณภาพและวิธีการนําไปใช้ ิข้ อเสนอแนะในการเขียนบรรยายในหัวข้ อ “เครื่องมือทีใช้ ในการวิจย” ่ ั ๑. ชื่อและลักษณะของเครื่องมือ ๒. วธีสร้างเครื่องมอ ิ ื ๓. คุณภาพของเครื่องมือ และการเขียน ควรแยกบรรยายเครื่องมือแต่ ละรายการ
 17. 17. กระบวนการสร้ างและหาคุณภาพ/ประสิ ทธิภาพเครื่องมือวิจัย วิธีการแก้ ปัญหา/ เครื่องมือรวบรวมข้ อมูล พฒนาตามความต้องการ ั ๑. ศึกษา วิเคราะห์ หลักการทฤษฎีและเอกสารทีเ่ กียวข้ อง ่ ๒. กาหนดขอบข่ายเนือหาสาระของเครื่องมอวจย ํ ้ ื ิั ๓. ให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเทียงและความตรง : (IOC) ่ ๔.ปรับปรุง คร้ังที ๑ ทดลองใช้ เครื่องมือวิจย(Try-out) ั ๕.ปรับปรุง คร้ังที ๒ และจดทาต้นฉบับเพอนําไปใช้ ั ํ ื่
 18. 18. ๔.ปรับปรุง คร้ังที ๑ ทดลองใช้ เครื่องมือวิจย(Try-out) ั วิธีการแก้ ปัญหา/ เครื่องมือรวบรวมข้ อมูล พฒนาตามความต้องการ ั๑. แบบ ๑:๑, ๑:๑๐, ๑:๑๐๐ ทดลองใช้ กบตัวอย่ าง ั ๒. เปรียบเทยบเกณฑ์ ี ประสิทธิภาพเครื่องมอ ื ค่า P-R, ค่าความเชื่อมั่น ๕.ปรับปรุง คร้ังที ๒ และจดทาต้นฉบับเพอนําไปใช้ ั ํ ื่
 19. 19. การหาค่ า IOC รายการพิจารณา ความเห็นของผ้ ูเชี่ยวชาญ รายการพิจารณา ใช่(+๑) ไม่แน่ใจ(๐) ไม่ใช่(-๑)จุดประสงค์เพือให้ นักเรียนมีความสามารถในการจําแนกคําไทยตามชนิดของคําได้ ่เครื่องมอวด ื ั๑. คําในข้ อใดที่ไม่ ใช่ คานาม ํ ........ ........ ........๒. จากข้ อความทีกําหนด คําในข้ อใดทีเ่ ป็ นคํานาม ่ ........ ........ ........๓. ........ ........ ........ ........
 20. 20. กําหนดเกณฑ์ หรือมาตรฐานขั้นตํ่า E1 / E 270 / 70, 80 / 80, 90 / 90, … E1 ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ E2 ประสิทธิภาพของผลลพธ์ ั
 21. 21. สูตรคานวณหาประสิทธิภาพ ํ ΣXE1 = N X 100 A E1 คือ ประสิ ทธิภาพของกระบวนการ ΣX คือ คะแนนรวมของแบบฝึ ก A คือ คะแนนเต็มของแบบฝึ กทุกชิ้น รวมกัน N คือ จํานวนผู้เรียน
 22. 22. สูตรคานวณหาประสิทธิภาพ ํ ΣF NE2 = B X 100 E2 คือ ประสิทธิภาพของผลลพธ์ ั ΣF คือ คะแนนรวมของผลลัพธ์ หลังเรียน B คือ คะแนนเต็มของคะแนนสอบ หลังเรียน N คือ จํานวนผู้เรียน
 23. 23. การหาประสิ ทธิภาพของแบบฝึ ก คะแนนของแบบฝึ กชุดที่ คะแนนรวม ทดสอบนร. 1 2 3 4 5 ระหว่างเรียน หลงเรียน ัคนที่ 10 10 15 15 10 60 201 9 9 12 14 8 52 162 8 7 11 11 7 44 173 8 7 12 14 8 49 154 5 6 12 11 6 40 165 9 8 13 12 8 50 176 9 8 14 12 9 52 167 8 8 13 12 8 49 158 8 7 13 12 8 48 189 8 9 15 12 9 53 1710 9 8 14 13 9 53 17รวม 81 77 12 12 80 490 164X 9 3 81.67 82.00
 24. 24. การวเิ คราะห์ขอบข่ายนวตกรรม ัเนือหา/สาระ จุดประสงค์การสร้ าง นวัตกรรม ลักษณะ/องค์ ประกอบ ้ชนิดของคําไทย ๑. เพือให้ นักเรียนมี ่ บทเรียน  ปก คํานําคํานาม ความสามารถในการ สําเร็จรูป คําชี้แจง/คําแนะนําการศึกษาคําสรรพนาม จําแนกคําไทยตามชนิด ด้ วยบทเรียนคากริยา ํ ของคําได้ แนวคิดวัตถุประสงค์ ทต้องการ ี่คําวิเศษณ์ ๒. เพอให้นักเรียนนําคํา ื่ จากการศึกษาคําบุพบท ทีกาหนดมาเขียนสื่ อ ่ํ แบบทดสอบก่อนเรียนคําสั นธาน ความได้ อย่ างถูกต้ อง เฉลยแบบทดสอบก่ อนเรี ยน กรอบที่ 1, 2, 3, …คาอุทาน ํ (เนือหาเรียงจากง่ ายไปยาก) ้ แบบทดสอบหลงเรียนั เฉลยแบบทดสอบหลงเรียน ั
 25. 25. ปัญหา/สิ่ งที่ตองการพัฒนา : .................................................. ้ การบวกเลข 2 หลัก ฝึกทกษะ ัวิธีการ/นวัตกรรมที่ใช้ : .........................................................ลักษณะสําคัญของนวัตกรรม :เรี.............................................. ยงจากง่ ายไปยาก แปลก ใหม่ น่ าสนใจกระบวนการสร้างนวัตกรรม: .............................................................................................: .............................................................................................วิธีการหาประสิ ทธิ ภาพ/คุณภาพของนวัตกรรม : ............................................................................................. : .............................................................................................
 26. 26. การวิเคราะห์ขอบข่ายเครื่ องมือรวบรวมข้อมูลเน้ือหา/สาระ จุดประสงค์การสร้าง เครื่ องมือฯ ลักษณะ/องค์ประกอบชนิดของคําไทย ๑. เพื่อให้นกเรี ยนมี ั แบบทดสอบ ๑. แบบทดสอบแบบปรนัย คานาม ํ ความสามารถในการ ๔ ตัวเลือก จํานวน ๕๐ ข้อ ครอบคลุมคําไทยทุก คาสรรพนาม ํ จําแนกคําไทยตามชนิด ชนิด คากริยา ํ ของคําได้ ๒. กําหนดคําให้อย่างน้อย คาวเิ ศษณ์ํ ๒. เพื่อให้นกเรี ยนนําคํา ั ชนิดละ ๑ คํา เพื่อให้ คาบุพบท ํ ํ ที่กาหนดมาเขียนสื่ อ นักเรี ยนใช้เขียนเรื่ องจาก คาสันธาน ํ ้ ่ ู ้ ความไดอยางถกตอง ประสบการณ์ คําอุทาน
 27. 27. ปัญหา/สิ่ งที่ตองการพัฒนา : .................................................. ้ การบวกเลข 2 หลัก วัตถุประสงค์ของการวิจย ั เครื่ องมือรวบรวมข้อมูล..........................................................๑) เพือพัฒนาความสามารถในการบวกเลข 2หลัก ......................................ด.......................................................... ๑) แบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิ ่ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทเี่ รียนโดย ๓ ตัวเลือก.......................................................... ...................................... ใช้ แบบฝึ กทักษะทางคณิตศาสตร์.......................................................... ................................................................................................ ......................................๒) เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถม- ๒) แบบสอบถามความคิดเห็น ่.......................................................... ...................................... ศึกษาปี ที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะทาง คณิตศาสตร์.......................................................... ......................................
 28. 28. แนวทางการเขียน : การรวบรวมข้ อมูล เป็ นการเขียนเพือแสดงให้ เห็นว่ า ได้ ดาเนินการรวบรวมข้ อมูล ่ ํอะไรบ้าง ในช่วงเวลาใด โดยใคร การดําเนินงานรวบรวมข้ อมูลจะมีความสั มพันธ์ กบการออกแบบ ัการวิจยั ตัวอย่ างการเขียน การรวบรวมข้ อมูล ผู้วจัย ได้ ดาเนินการรวบรวมข้ อมูลจากประชากร/ตัวอย่ าง ดังนี้ ิ ํ วันเดือนปี ที่รวบรวม เครื่องมือทีใช้ รวบรวมข้ อมูล ่ ผู้รวบรวมข้ อมูล ๒๑ มิถุยายน ๒๕๕๐ แบบทดสอบก่อนเรียน ผู้วิจัย ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แบบทดสอบท้ ายแบบฝึ กที่ ๑ ผู้วจัย ิ ................................................................................. ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๕๐ แบบทดสอบหลงเรียน ั ผ้วิจัย ู
 29. 29. แนวทางการเขียน : การวเิ คราะห์ข้อมูล เป็ นการนําเสนอวิธีการวิเคราะห์ และสถิต(ถ้ามี)ทใช้วเิ คราะห์ ิ ี่ข้ อมูล โดยระบุสูตรหรือสถิตทใช้ ให้ ถูกต้ องกับประเภทข้ อมูล ิ ี่ ในการนําเสนอวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล ควรนําเสนอเกณฑ์ในการแปลความหมายข้ อมูลนั้นด้ วย
 30. 30. แนวทางการเขียน : การนําเสนอผลการวเิ คราะห์ข้อมูล เป็ นการนําเสนอถึงผลทีได้ จากการค้ นพบ/การวเิ คราะห์ข้อมูล ่พร้อมท้งแปลผล และสรุปผลตามเกณฑ์ทกาหนดไว้ ั ี่ ํ การนําเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ต้ องนําเสนอให้ สอดคล้ องสั มพันธ์ กบวัตถุประสงค์ ของการวิจย อาจนําเสนอในรู ปแบบ ั ั เขียนบรรยาย/พรรณนา เขียนบรรยายประกอบตาราง
 31. 31. การวเิ คราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้ อมูลเชิงคุณภาพ สถตพนฐาน ิ ิ ื้ วเิ คราะห์เนือหา ้บรรยายประกอบตาราง บรรยาย/พรรณนาความ
 32. 32. รวบรวมข้ อมูลอะไรบ้ าง  เปาหมาย/วตถุประสงค์การวจย ้ ั ิัรวบรวมข้ อมูลเมื่อใด  การออกแบบการวิจย ัรวบรวมข้ อมูลอย่ างไร  เครื่องมือการรวบรวมข้ อมูลวเิ คราะห์และนําเสนอข้อมูลอย่างไร  ประเภทข้ อมูลประเมินค่ า/ตค่าข้อมูลอย่างไร  เกณฑ์การแปลความหมาย ี
 33. 33. การออกแบบการวจย ิั1กลุ่ ม ทดลอง O X Oฯฯ ทดลอง O1 X O2ฯฯ ทดลอง X1 X2 X3 … Oฯฯ ทดลอง O1 X1 X2 X3 … O2 ฯฯ2 กลุ่ม ทดลอง O1 X1 O2ฯฯ ควบคม ุ O1 X2 O2ฯฯ ทดลอง O1 X1 O2ฯฯ ควบคม ุ O1 X2 O2ฯฯ
 34. 34. แนวทางการเขียน : การเขียนอ้ างอิงในข้ อความรู ปแบบที่ ๑  ชื่อผู้แต่ ง, ปี ทีพมพ์ : หน้า) ่ ิตัวอย่ าง “.......การมีส่วนร่ วมของชุ มชน หมายถึง การทีประชาชนหรือชุมชนหรือองค์ กร ่ของประชาชนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการดํานินการพัฒนาท้ องถิ่นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอน(ปรัชญา เวสารัชช์ , ๒๕๓๐ : ๑๘) ซึ่งการมีส่วนร่ วม...........”รู ปแบบที่ ๒  ชื่อผู้แต่ ง, ปี ทีพมพ์, หน้า) ่ ิตัวอย่ าง “.......การมีส่วนร่ วมของชุ มชน หมายถึง การทีประชาชนหรือชุมชนหรือองค์ กร ่ของประชาชนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมในการดํานินการพัฒนาท้ องถิ่นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือทุกขั้นตอน(ปรัชญา เวสารัชช์ , ๒๕๓๐, หน้า ๑๘) ซึ่งการมีส่วนร่ วม...........”
 35. 35. แนวทางการเขียน : การเขียนอ้ างอิงในภาคผนวกรู ปแบบที่ ๑ชื่อผู้แต่ ง. ปี ทีพมพ์. ชื่อหนังสือ. คร้ังทพมพ์. สถานทีพมพ์ : โรงพมพ์. ่ ิ ี่ ิ ่ ิ ิตัวอย่ างล้วน สายยศ. 2542. การวดด้านจิตพสัย. กรุ งเทพมหานคร : สุวริยาสาสน์. ั ิ ีรู ปแบบที่ ๒ชื่อผู้แต่ ง. ชื่อหนังสื อ. คร้ังทพมพ์. สถานทีพมพ์ : โรงพมพ์. ปี ทีพมพ์. ี่ ิ ่ ิ ิ ่ ิตัวอย่ างล้วน สายยศ. การวดด้านจิตพสัย. กรุงเทพมหานคร : สุวริยาสาสน์. 2542. ั ิ ี
 36. 36. ปัญหา/ความต้องการพฒนา ักําหนดวิธีการแก้ ปัญหา/ พฒนาตามความต้องการ ั เปาหมายการแก้ปัญหา/ความต้องการพฒนา ้ ั วิธีการแก้ ปัญหา/ เครื่องมือรวบรวมข้ อมูล พฒนาตามความต้องการ ั ดาเนินการแก้ปัญหา/พัฒนารวบรวม ํ วเิ คราะห์ นําเสนอข้อมูล เขียนรายงานและใช้ ประโยชน์

×