Your SlideShare is downloading. ×
0
6. hapi
6. hapi
6. hapi
6. hapi
6. hapi
6. hapi
6. hapi
6. hapi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

6. hapi

187

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
187
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. dfgjLo ;xof]udf hjfkmb]xLk"0f{ ;fem]bf/L / o;sf] dfkb08 HAP-I Standard
  • 2. hjfkmb]xLk&quot;0f{ ;fem]bf/L <ul><li>pQ/bfoLk&quot;0f{ zlQmsf] k|of]u </li></ul><ul><li>dfgjLo ;xoftf k2ltnfO{ nfeu|fxLk|lt hjfkmb]xL agfpg] k|of; </li></ul><ul><li>;dfj]zLo'Qm ;'zf;gsf] k|Tofe&quot;lt </li></ul><ul><li>kf/bzL{ ultljlw / sfo{qmd ;~rfng </li></ul>
  • 3. ljsf; qmd <ul><li>cfw'lgs o'udf dfgjLo ;xfotfsf] cEof;sf] ;+:yfut ljsf; x]g/L 8o'gf åf/f </li></ul><ul><li>/]8qm;nufot dfgjtfjfbL ljleGg ;+3;+:yfsf] hGd / ;lqmotf </li></ul><ul><li>åG å nufot k|fs[lts Pjd dfgjlgld{t k|sf]kx?sf] j[l4;Fu} dfgjLo ;xfotfsf] cjwf/0ffdf ;'wf/ </li></ul>;j]{ ejGt' ;'vL gM ;j]{;Gt' lg/fdof ;j]{ eb|f0fL k:oGt' df slZrtb b'Mv efUhgM
  • 4. ;fem]bf/Lsf] ljsf; <ul><li>dfgjLo ;xfotfsf] qmddf ;xof]u lbg] / lng]aLr Jofks zlQm c;Gt'ng </li></ul><ul><li>;'gfdL -@))$_ / clk|msL b]zx?df ePsf 36gfkl5 dfgjLo ;xfotfsf] qmddf b]lvPsf v/fa kl/0ffdn] ;fem]bf/Lsf] ljsf; </li></ul><ul><li>nfeu|fxLsf] cfjZostf cg'?k ;xof]u pknAw u/fpg] k/Dk/f sfod x'g g;Sg' </li></ul>
  • 5. ;fem]bf/Lsf] ljsf; <ul><li>;xof]u k|bfg ug{]x?åf/f cfkm&quot;nfO{ k|fKt clVtof/L, ;fwg, zlQm, ;|f]tsf] b'?kof]u </li></ul><ul><li>dfgjLo ;xof]udf hjfkmb]xLk&quot;0f{ ;fem]bf/Lsf] cfjZostf dx;'; </li></ul><ul><li>dfgjLo hjfkmb]lxtf / u'0f:t/ Joj:yfkg dfkb08 -@))&_ </li></ul>
  • 6. ;fem]bf/Lsf cfwf/e&quot;t l;4fGt <ul><li>dfgjLo ;xfotfsf] dfkb08 / clwsf/k|lt k|lta4tf </li></ul><ul><li>dfkb08 lgwf{/0f / Ifdtfsf] ljsf; </li></ul><ul><li>dfkb08, sfo{qmd / ;/f]sf/ /x]sf] ljifo tyf ;+/rgfaf/] ;&quot;rgfsf] cfbfgk|bfg </li></ul><ul><li>kl/of]hgf rqmdf nfeu|fxLsf] k|ToIf / kf/bzL{ ;xeflutfsf] k|Tofe&quot;lt </li></ul>
  • 7. ;fem]bf/Lsf cfwf/e&quot;t l;4fGt = = = <ul><ul><li>cg'udg tyf k|ltj]bg tof/Lsf] qmddf k&quot;0f{ ;xeflutfsf] k|Tofe&quot;lt </li></ul></ul><ul><ul><li>u'gf;f] ;''g'jfO / To;dfly ;Daf]wg </li></ul></ul><ul><ul><li>;fem]bf/dfkm{t sfo{qmd sfof{Gjog </li></ul></ul>
  • 8. hjfkmb]lxtf / ;fem]bf/L d&quot;n cfjZostf

×