Položaj AP Vojvodina
Populacija 30.196 stanovnika
Teritorija 411 km²; 85,56% obradivog zemljišta, 4,94% šuma, 9,5% puteva ...
NALED, Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, 011 33 73 063, naled@naled-serbia.org  www.naled-serbia.org
Površina i namena 205...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Investirajte u Odžake

105 views
78 views

Published on

Opština Odžaci se nalazi na severozapadu Republike Srbije, u neposrednoj blizini graninog prelaza sa Hrvatskom i 65 km od granice sa Maarskom, što čini strateško logistiku lokaciju za tržište Evropske unije. Opština je udaljena 35 km od panevropskog Koridora X, a na teritoriji opštine se nalazi i međunarodna luka Dunav-Bogojevo. Sa više od 100 godina duge tradicije u industrijskoj i poljoprivrednoj proizvodnji u opštini se razvila kvalitetna, stručna radna snaga u oblasti tekstilne, hemijske i mašinske industrije, kao i u oblasti poljoprivredne proizvodnje. U opštini uspešno posluju kanadska kompanija Magna Seating, lider u proizvodnji presvlaka za automobilska sedišta i austrijska kompanija Greiner Packaging koja se bavi proizvodnjom čaša za industriju hrane. Najveće domaće kompanije su HI Hipol, prvi i jedini domaći proizvoda polipropilena i Standard Gas koji sa postojećim postrojenjima u Odžacima predstavlja najvećeg privatnog proizvođača energenata na tržištu Srbije. Najznačajniji prirodni resurs opštine je obradivo poljoprivredno zemljište koje se prostire na površini od 350 km. Potencijalnim investitorima na raspolaganju je kompletno infrastrukturno opremljena radna zona Blok 46, kao i slobodne lokacije pogodne kako za realizaciju greenfield tako i brownfield investicija.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
105
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Investirajte u Odžake

  1. 1. Položaj AP Vojvodina Populacija 30.196 stanovnika Teritorija 411 km²; 85,56% obradivog zemljišta, 4,94% šuma, 9,5% puteva i ostalog Budžet 924 miliona RSD; 14,5% izdvajanja za kapitalna ulaganja Kontakt Knez Mihajlova 24, 25250 Odžaci, 025 5 743 211, protokol@odzaci.rs E 75 E 75 E 70 E 75 E 70 OPŠTINA SA POVOLJNIM POSLOVNIM OKRUŽENJEM O Odžaci www.odzaci.rs45o 30’n, 19o 15’e E 75 E 75 E 70 E 75 E 70 udaLjenost od najbLiŽiH GraniČniH preLaza Ka Hrvatskoj 3 km Ka Mađarskoj 60 km OpštinaOdžacisenalazinaseverozapaduRepublikeSrbije,uneposrednojblizini graničnogprelazasaHrvatskomi65kmodgranicesaMađarskom,štočini strateškologističkulokacijuzatržišteEvropskeunije.Opštinajeudaljena35km odpanevropskogKoridoraX,anateritorijiopštinesenalaziimeđunarodnaluka Dunav-Bogojevo.Savišeod100godinadugetradicijeuindustrijskojipoljoprivrednoj proizvodnjiuopštiniserazvilakvalitetna,stručnaradnasnagauoblastitekstilne, hemijskeimašinskeindustrije,kaoiuoblastipoljoprivredneproizvodnje.Uopštini uspešnoposlujukanadskakompanijaMagnaSeating,lideruproizvodnjipresvlaka zaautomobilskasedištaiaustrijskakompanijaGreinerPackagingkojasebavi proizvodnjomčašazaindustrijuhrane.NajvećedomaćekompanijesuHIHipol,prvi ijedinidomaćiproizvođačpolipropilenaiStandardGaskojisapostojećimpostroje- njimauOdžacimapredstavljanajvećegprivatnogproizvođačaenergenatanatržištu Srbije.Najznačajnijiprirodniresursopštinejeobradivopoljoprivrednozemljištekoje seprostirenapovršiniod350km2.Potencijalniminvestitorimanaraspolaganjuje kompletnoinfrastrukturnoopremljenaradnazonaBlok46,kaoislobodnelokacije pogodnekakozarealizacijugreenfieldtakoibrownfieldinvesticija. odŽaCi beoGrad (139 km) beČ (533 km) istanbuL (1.126 km) soFija (527 km) soLun (765 km) budiMpeŠta (296 km) 2013 © Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj
  2. 2. NALED, Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, 011 33 73 063, naled@naled-serbia.org www.naled-serbia.org Površina i namena 205.191 m², proizvodnja i prerada Vlasnička struktura 100% vlasništvo opštine Infrastruktura Pristupni put, mogućnost priključka na svu potrebnu infrastrukturu Lokacija 1 km od centra grada uz put M-3, 35 km od E-75 Cena i uslovi pribavljanja 5,3 € / m² početna cena zakupa (licitacija), kupovina Naknada za uređivanje GZ 4,5 € / m² Lokalne olakšice i podsticaji Umanjenje naknade za uređenje građevinskog zemljišta odžaci investirajte u opštinu Ljudski resursi Radna snaga: 20.858 Obrazovna struktura: 9% visoka i viša škola, 62% srednja škola, 29% osnovna škola i manje Obrazovni profili: Obrazovni profili u oblasti ekonomije, mašinstva, tekstilne industrije, hemije, trgovine Broj nezaposlenih: 4.671, stopa nezaposlenosti 30% Prosečna bruto plata: 420 € mesečno Lokalna privreda Broj preduzeća: 254 privrednih društava i 755 preduzetnika Veličina preduzeća: 97,8% malih, 1,8% srednjih i 0,4% velikih Dominantne grane privrede: Poljoprivreda, hemijska industrija, automobilska, tekstilna, industija ambalaže, prehrambena Najveće domaće kompanije: HI Hipol (hemijska industrija), Standard gas (alternativna energija) Najvažniji strani investitori: Magna Seating (automobilska industrija, Kanada), Greiner Packaging (ambalažna idustrija, Austrija) Saobraćajna povezanost Autoput (Koridor X): Pristup E-75 preko magistralnog puta M-3, udaljenost 35 km Magistralni putevi: M-3 (veza sa Hrvatskom), M-18 (veza sa Mađarskom) Železničke linije (Koridor X): Direktan pristup liniji Odžaci-Novi Sad i Odžaci-Sombor Reka Dunav (Koridor VII): Luka Bogojevo, kanal Dunav-Tisa-Dunav Aerodrom: Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu – udaljenost 139 km, Aerodrom Osijek – udaljenost 55 km industrijska zona

×