BFC SEE - trening za verifikatore

362 views

Published on

U okviru procesa Certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, lokalne samouprave moraju da ispune 12 zahtevnih kriterijuma kako bi zavredile titulu povoljnog poslovnog okruženja. Tokom procesa, evaluatoiri vrše procenu ispunjenosti svakog od ovih kriterijuma, prema indikatorima koji mogu biti eliminacioni, vrlo uticajni ili važni.

Published in: Investor Relations
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
71
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BFC SEE - trening za verifikatore

 1. 1. BEOGRAD, 11/04/2013„Kako ujednačeno pristupiti ocenjivanjuopština sa povoljnim poslovnimokruženjem po BFC SEE standardu“NALED
 2. 2. Certifikacija gradova/opština sapovoljnim poslovnim okruženjem KRITERIJUMI CERTIFIKACIJE1.Strategija lokalnog razvoja2.Organizaciona jedinica koja je zadužena za lokalni ekonomski razvoj (KLER)3.Stalni Privredni savet4.Sistem usluga za dobijanje građevinske dozvole5.Postojanje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj zajednici i privlačenjeinvesticija6.Aktivnosti za promociju ulaganja i kvaliteta poslovnog ambijenta u gradu/opštini7.Kreditna sposobnost i kreditna opravdanost8.Praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos prema utvrđenom stanju ipotrebama9.Grad/opština razvija saradnju javnog i privatnog sektora10.Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne usluge11. Transparentna poreska politika i politika naplate taksi kojima se stimulišeekonomski razvoj12. Informacione i komunikacione tehnologije www.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 3. 3. 1. Strateški plan lokalnog razvoja EliminacioniGrad/Opština je razvila plan implementacije i odredila prioritetne projekteStrateški plan usvojen od strane Skupštine grada/opštine Vrlo uticajniPredstavnici javnog i privatnog sektora učestvovali su u strateškomplaniranju (najmanje 30% učešća privatnog sektora i nevladinihorganizacija)Grad/Opština je organizovala najmanje jednu javnu raspravu o StrategijiFormirano je telo koje prati realizaciju, priprema i usvaja izveštaj osprovođenju projekata na godišnjem nivou VažanStrategija razvoja sagledava aspekte koji se odnose na životnu sredinuwww.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 4. 4. Organizaciona jedinica koja je zadužena za lokalni ekonomski razvoj2 (KLER) EliminacioniGrad/opština je ustanovila kancelariju/organizacionu jedinicu koja će biti zadužena za lokalniekonomski razvoj (KLER) Vrlo uticajniKLER se bavi pripremom promotivnih materijala (brošure, vodiči za investitore, prezentacije i sl.)KLER je uključen u komunikaciju sa potencijalnim investitorima (stranim i domaćim)KLER održava kontakte i pruža podršku lokalnoj poslovnoj zajedniciKLER rukovodi anketiranjem privrede / saznavanjem stavova poslovne zajednice u poslednjihgodinu danaKLER aktivno učestvuje u procesu strateškog planiranja ekonomskog razvojaKLER aktivno sarađuje sa institucijama višeg hijerarhijskog nivoaKLER poseduje i održava i koristi sopstvene baze podatakaKLER priprema i nadgleda sprovođenje razvojnih projekataPostoji institucionalizovana i kontinuirana saradnja između gradonačelnika/predsednika opštinei KLER-aZaposleni u KLER-u aktivno koriste engleski jezik Dopunski/važanZaposleni učestvuju u kontinuiranoj edukaciji i redovno pohađaju obukePostoji aktivna saradnja KLER-a sa institucijama na regionalnom nivouwww.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 5. 5. 3 Stalni Privredni savet Eliminacioni Postoji Odbor (Privredni savet) koji daje savete gradskim/opštinskim zvaničnicima vezane za pitanja i probleme poslovne zajednice Vrlo uticajni Sastanci Privrednog saveta održavaju se najmanje jednom u tri meseca Sugestije Privrednog saveta se uzimaju u obzir prilikom donošenja relevantnih odluka na lokalnom nivou Važan Najmanje 30% članova Privrednog saveta predstavlja poslovnu zajednicuwww.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 6. 6. 4 Sistem usluga za dobijanje građevinske dozvole EliminacioniGrad/opština ima važeću prostorno-plansku dokumentaciju koja omogućava izdavanje građevinskih dozvolaGrad/opština poseduje bazu podataka o građevinskim parcelama koje se mogu ponuditi potencijalnom investitoruGrad/Opština pruža pisani opis procedure izdavanja građevinske dozvole (grad/opština ima Vodič kroz procesizdavanja građevinske dozvole)Grad/Opština pruža informacije o statusu konkretnog zahteva/predmeta na zahtev stranke ili drugih učesnika upostupku – investitora (preko Interneta, telefonom) Vrlo uticajniGrad/opština ima funkcionalan jedinstveni šalter za izdavanje građevinskih dozvolaGrad/Opština pruža informacije o proceduri izdavanja građevinske dozvole i postavila je neophodne formulare naodgovarajuću Internet stranicuGrad/Opština koristi elektronski sistem za praćenje statusa predmetaGrad/Opština prati efikasnost i na osnovu toga je unapredila proces izdavanja građevinskih dozvolaGrad/Opština pruža informacije o troškovima komunalnih priključaka koji nisu u nadležnosti LS (električna energija,telekomunikacione usluge, itd.)Grad/Opština obezbeđuje informacije o uslovima javnih preduzeća koji su potrebni za izdavanje građevinskih dozvola(u odgovarajućem roku)Grad/Opština ima jedinstveni šalter na kome se mogu dobiti uslovi u nadležnosti lokalnih javnih preduzećaGrad/Opština poseduje bazu podataka objekata (braunfild lokacija) koji se mogu ponuditi u zakup (ili prodaju)Grad/Opština je razvila i usvojila proceduru na nadgledanje i beleženje uticaja koje projekti imaju na životnu sredinu VažniGrad/Opština poseduje bazu podataka o poslovnim prostorima koji se mogu ponuditi u zakup (ili prodaju) Dopunski/vrlo uticajanGrad/Opština ima digitalizovane podatke o zemljištu i parcelama uključujući i sve informacije o infrastrukturi(grad/opština ima GIS)www.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 7. 7. Postojanje analitičke osnove za podršku lokalnoj poslovnoj 5 zajednici i privlačenje investicija Vrlo uticajni Grad/Opština poseduje sopstvene izvore informacija (istraživanja, ankete, praćenje podataka), analizira ih i koristi u procesu donošenja odluka Grad/Opština pruža informacije o proceduri i ukupnim troškovima osnivanja i poslovanja privrednog subjekta Grad/Opština nudi informacije o lokalnim podsticajima za zainteresovane privrednike (poreske olakšice, period oslobađanja od poreza, itd.) Grad/Opština poseduje i ažurira (minimum jednom godišnje) bazu relevantnih privrednih subjekata (sa osnovnim podacima za svaku firmu) na nivou lokalne ekonomije Važni Grad/Opština poseduje statističke podatke koje obezbeđuju nadležne institucije (nadležni zavod za statistiku, služba za zapošljavanje, itd.) analizira ih i koristi ih u procesu donošenja odluka Grad/Opština nudi informacije o državnim podsticajima za zainteresovane privrednike (poreske olakšice, period oslobađanja od poreza, itd.) Baza podataka privrednih subjekata dostupna preko interneta Grad/Opština pruža informacije o programima finansijske i tehničke podrške/pomoći privredi Grad/Opština poseduje ažurirane podatke o direktnim investicijama (stranim i domaćim) realizovanim u proteklih 5 godina na teritoriji grada/opštinewww.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 8. 8. Aktivnosti za promociju ulaganja i kvaliteta 6 poslovnog ambijenta u gradu/opštini EliminacioniGrad/Opština ima ažurirane brošure i promotivne materijale o uslovima poslovanja iinvesticionim potencijalima u lokalnoj ekonomijiGrad/Opština je ažurirala deo svoje Internet prezentacije koji se odnosi na usloveposlovanja i investicione potencijale u lokalnoj ekonomiji (na lokalnom i engleskomjeziku) Vrlo uticajniBrošure i promotivni materijali postoje i na engleskom jeziku (ili nekim drugim stranimjezicima)Grad/Opština ima promotivni materijal ili neke druge gore pomenute instrumente kojiopisuju investicione mogućnosti u pojedinim privrednim granamaGrad/Opština je ustanovila mehanizam za distribuciju svog promotivnog materijala VažniGrad/Opština je učestvovala na najmanje jednom sajmu u toku protekle godine iposeduje godišnji plan učešća na sajmovima (investicionim i sektorskim)Grad/Opština je razvila i druge instrumente za promovisanje investicionih potencijalawww.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 9. 9. 7 Kreditna sposobnost i kreditna opravdanost Vrlo uticajni Grad/Opština je sposobna da dokumentuje i izračuna svoju kreditnu sposobnost Grad/Opština se zadužuje u skladu sa usvojenim razvojnim dokumentimawww.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 10. 10. Praćenje dinamike lokalnog tržišta rada i aktivan odnos 8 prema utvrđenom stanju i potrebama Vrlo uticajni Grad/Opština sarađuje sa nadležnom službom za zapošljavanje Grad/Opština je razvila i koristi upitnike za postojeće investitore i privrednike o njihovim potrebama za radnom snagom Grad/Opština pruža informacije i podršku za programe obuke namenjene radnoj snazi Važni Grad/Opština ima podatke o radnoj snazi (zaposleni i nezaposleni, njihova struktura) Grad/Opština je donela Lokalni akcioni plan za zapošljavanje Grad/Opština je pokazala inicijativu za izmene obrazovnih programa srednjih škola na svojoj teritoriji u skladu sa potrebama privrednih subjekata (postojećih i novih)www.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 11. 11. Grad/opština razvija saradnju javnog i privatnog 9 sektora EliminacioniGradski/Opštinski zvaničnici se periodično/po potrebi sastaju sa predstavnicimalokalne poslovne zajednice sa ciljem da zajednički rešavaju bitna pitanja/probleme odopšteg značaja za građane i privredu Vrlo uticajniGrad/Opština poverava neke javne komunalne delatnosti privatnim partnerimaGodišnji izveštaji o radu komunalnih preduzeća su dostupni javnosti VažanGrad/Opština podržava razvoj poslovne infrastrukture (BID zone, poslovnihinkubatora, biznis klastera i sl.)www.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 12. 12. Adekvatna infrastruktura i pouzdane komunalne 10 usluge Eliminacioni Grad/Opština ima srednjoročne i dugoročne planove infrastrukturnog razvoja Grad/Opština sprovodi godišnje planove infrastrukturnog razvoja Vrlo uticajni Prilikom formulisanja i usvajanja godišnjih planova infrastrukturnog razvoja uzimaju se u obzir stavovi i mišljenje privatnog sektora Grad/Opština ima spremne podatke o infrastrukturi u industrijskim zonama i/ili na parcelama koje se nude na prodaju i/ili korišćenje potencijalnim investitorima Grad/Opština nudi infrastrukturno opremljeno građevinsko zemljište kao deo svoje ponude građevinskog zemljišta Grad/Opština ima spremne podatke o jediničnoj ceni svih komunalnih usluga Važni JKP dostavljaju gradu/opštini periodične izveštaje o radu Postoji mehanizam koji funkcioniše 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji za prijem žalbi, molbi, pružanje informacija građanima u vezi sa komunalnim uslugama Dopunski/važan Grad/Opština organizuje istraživanja mišljenja poslovnog sektora o pružanju komunalnih uslugawww.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 13. 13. Transparentna poreska politika i politika naplate 11 taksi kojima se stimuliše ekonomski razvoj EliminacioniOdluka o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta je dostupna nainternet prezentaciji grada/opštine (i u prečišćenoj verziji)Odluka o naknadi za uređivanje građevinskog zemljišta je dostupna nainternet prezentaciji grada/opštine (i u prečišćenoj verziji)Odluka o komunalnim taksama je dostupna na internet prezentacijigrada/opštine (i u prečišćenoj verziji) Vrlo uticajniPrilikom definisanja i donešenja Odluka o vrstama i visini lokalnih taksi inaknada konsultovano je mišljenje privatnog sektoraGrad/Opština nudi olakšice privredi (period neplaćanja poreza, naknada zauređivanje građevinskog zemljišta, itd.)www.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 14. 14. 12 Informacione tehnologije Eliminacioni Postoji uvedena Internet i e-mail komunikacija u svakodnevno poslovanje u gradu/opštini Vrlo uticajan KLER u svakodnevnom poslovanju koristi e-mail kao sredstvo komunikacije sa svojim saradnicima, partnerima i klijentima (korisnicima usluga) Važni Na zvaničnoj Internet prezentaciji grada/opštine postoji portal za slanje pitanja, zahteva, molbi i žalbi, na koje je grad/opština dužna da odgovori na transparentan način i u roku koji je sama propisala Opština je razvila neki oblik e-uprave (e-government)www.bfc-see.org Povoljno poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi
 15. 15. Hvala NALED Makedonska 30/VII, 11000 Beograd, Srbija T: +381 11 3373 063, F:+ 381 11 3373 061 naled@naled-serbia.orgwww.naled-serbia.org

×