Bahaya Syiah drpd Ust Abdullah Din

787 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
787
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bahaya Syiah drpd Ust Abdullah Din

  1. 1. dan Husein r.a. malah Fatimah r.a sebaqai tuhan, bertawaf diRisalah ini cuba untuk memberi gambaran sepintas lalu, tetapi memadai untuk mendedahkan siapa Kaabah yang dibina di Karbala, menambahkan syahadat dalamsebenarnya golongan Syiah ini dan untuk membantah mereka yang berpendapat ianya adalah aLan, menggalakkan perkahwinan mutaah, bertaqiyyahmazhab kelima dalam lslam. Golongan Syiah mefldakwa apran mereka kononnya ditang dari (berpura-pura dan menipu) dan seribu satu kesesatan aananak cucu nabi s.a.w. (ahlul bait) dan kononnya mereka sahaja yang mencintai ahiut lait. Rivlatr perkara-perkara baru dalam lslam.ini akan mendedahkan bahawa Syiah ialah bukan sebahagian dari tstam malah sebuah agama laindan kita, ahli sunnah, yang lebih menyayangi ahlu-bait berbanding golongan Syah ini.SIAPAKAH SYIAI{Syiahialah golongan yang nendakua Sayyidina Ali leb{h utanu daripada sahabat-satubatlain ft/breka juga nrengkafirkan kmerrua latrabat kecuali beberapa orary, lnilah pskara yang nentezakan{plongen Syiah daripada golongan-golongn yafo tain. rwoapatrylorbeberapa aliran di dalamsyiah itu sendiri tetapr padadasarnyinnsirr -rirsing nenpunyaikonsep nrengkafirkan sahabat Risalah ini akan nBnberikan tunqr.ran kdpadasyirahlrnamiyyah lthna fuyariyyah (Syiah lnnm 12) kerana kekeliruan ying timful di dalamp:yrr.ul.rl sekarang ini. ia.lah berlruhrng degan syiah lnnniyyah Ithna ,Asyariyyah.Syiah inilah yang dipertikaikan oleh para ulani di ietiap tenpat tr,breka aoa|in iJnnibilangannya dan agak pop.ilar terutarrnrya selepas tercetrsnya revolmi lran.S YIAH IMAMYYAH ITHMASYARIYYAHSyiah.lmamiyyah. tthna Asyariyyah ialah Syiah yang memperrayai 12 orang imam yang dilantikoleh Allah secara berturutan seperti di bawah ini:-1, Ali bin Abi Tatib (wafat 40 H) Lakann lmam 12 $yiah2. Hasan binAli (wafat 50 H)3, Husain binAli (wafat 61 H)4,Ali Zainal Abidin bin Husain (wafat 94 H)5. Muhammad al-Baqir binAliZainal Abidin (wafat 117 H)!. ]gfar as-Sadiq bin Muhammad at-Baqir (wafat 148 H)7. Musa al-Kazim bin Jafar as-Sadiq (wafat 183 H)8.Aliar-Ridha bin Musa Kazim {wafat Z}ZHI9. Muhammad al-Jawaad binAliar-Ridha (wafat 220 H)10. Alibin Muhammad al-Jawaad (wafat 254 H)11, Hasan binAli al-Askari (wafat 260 H) X12. Muhammad bin Hasan al- Askari al-Mahdi (ghaib 260 H) l$|1iu yang dikatakan.lmam.oleh golongan lyrahebenamya lidak pennh mergaku meladi imam atau mspaja seqataajaranyang dipegang oleh Syiah. Mereka diangkat sebagai lmam oleh girlurqan Syiai sebaqaimana 0ran0 Xrilian ir6noanikal NaDl lsa as. sebagai anak tuhan (walhal Nabi lsa a.s sendiri tidak pemah nerryiku menja-di anak tuhani..lmplikasi Sekiranya AJaran Syiah Menular Terhadap:Agama lslam: Asasasas agama lslam seperti al{uran dan Sunnah ditolak. tslam diberi gambaran yang buruk.Kerajaan: Jatuhnya kerajaan seperti lraq dan lran. Umat lslam Ahlus Sunnah akan dizalirii, dianiayai 0", oioirfUmmah: Perpecahan, persengketaan malah pembunuhan akan berlaku di kalangan ummah seperri yang berlaku diKeluarga: Keruntuhan rumahtangga, perbalahan antara anggota keluarga dan llin-hin.menganuthhaman 9yiah. Presiden Syria Easyaral-Assad yang sedang menyembelih umatlsiam-di sana juga merupakan penganut Syiah.
  2. 2. Golongan Syiah ini dinamakan lmamiyyah lthnaAsyairah kerana akidah utama mereka adalah kepercayaan kepada 12 oranglmam dengan ciri-ciri yang tertentu. Mereka juga dikenali dengan lrnamiyyah sahaja, Nama lain bagi mereka ialah Jafariyyahkerana sebahagian besar ajaran mereka dikaitkan dengan lmam Jafar as-Sadiq. Rafidhah juga merupakan gelaran mereka keranafahaman-fahaman danaqidah-aqidahnya yang melampau.tVlercka,percaya lmam Kedua Belas (Muhammad bin Hasan al-Askari) telah ghaib dan akan bangkit sebagai lmam Mahdi sebelumkiamat untuk menghukum Abu Bakar, Umar, Aisyah dan sahabatZ yang lain di dalam peristiwa rajah (kebangkitan sebelum kiamat),Mereka juga percaya kepada al-bada(tuhan jahil). penyelewerrgan al Quran. kemurtadan para sahabal termasuk Sayyidina AbuBakar, Umar, Utsman r-a. dan sahabat-sahabat besar Rasulullah s a.w. yang lain, kemaksuman (tidak berdosa) para imam.Fahaman Syiah dipercayai mula merebak di Malaysiaselepas kejayaan Revolusi Khomeini di lran pada tahun 1979. Pengaruhajaran dan fahaman ini menular ke negara ini melalui propaganda-propaganda mereka seperti bahan cetak. teknologi internet.orang perseorangan sama ada yang berkunjung ke lran atau yang datang dari lran dan sebagainya. Fahaman Syiah ini semakintersebar luas apabila beberapa orang pensyarah universiti tempatan telah rnemainkan peranan untuk menyebarkannya secaraserius kepada para pelajar di lnstitut Pengajian Tinggi. Pengaruh fahaman ini kian menular ke negeri-negeri di SemenanjungMalaysia, antaranya Kedah, Kelantan. Johor, Perak, Wilayah Persekutuan, Selangor dan lain-lain.ANTARA AKIDAH SYIA.H YANG MENYELEWENG DA.N BERCANGGAH DENGAN AJIRAN ISLAMAGATMA SYIAH - Mengkafi*an Para Sahabat Rasulullah s.a.w. Akidah ini merupakan salah satu ciri yang tidak dapatdipisahkan dari ajaran Syiah dan memisahkannya bermakna meruntuhkan ajaran Syiah itu sendiri. Al-Majlisi mengemukakan saturiwayat berbunyi: Kebanyakan sahabat adalah munafik, tetapi cahaya nifaq tersembunyi di zaman nabi. Tetapi apabila rryafat Nabis.a.w ternyatalah cahaya nifaq itu melalui wasiat Nabi s.a.w. dan mereka itu kembali mu(ad". (Bihar al-Anwar 1il. 27, hal 64). Al-Kulaini meriwayatkan dari Muhammad al-Baqir a.s. katanya: "Para sahabat telah menjadi murtad sepeninggalan Rasullullah s.a.wkecuali tiga orang dari mereka."Aku bertanya (kata perawi): "Siapakah yang tiga itu?"Abu Jaafar menjawab: "Miqdad bin al-Aswad,Abu Zar al-Ghifari dan Salman al- Farisi."(ar-Raudhah Min al-Kafi, jil. B hal 245)AGAIMA ISLAM - Keadilan dan kedudukan sahabat yang tinggi adalah jelas berdasarkan al-Quran. Antaranya: "Dan orang-orangyang terdahulu yang mula-mula (berhijrah dan memberi bantuan) dari orang-orang "Muhajirin" dan "Ansar" dan orang-orang yangmenurut (iejak langkah) mereka dengan kebaikan (iman dan taat), Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan Dia, sertaDia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya: itulah kemenangan yang besar".(at-Taubah 100). Mengingkari yang sahabat adalah adil bererti mengingkari al-Quran Kepercayaan Babawa lmam 12 Dilantik Dari Pihak Allah, Mempunyal Sifat-SifatAGAIVIA SYIAH- Kenabian Bahkan lmam Dianggap Lebih Tinggi Daripada Nabi- Dinyatakan dalam Kitab Aqaid al-lmamiah olehSyeikh Muhammad Redha al-Muzaffar, hal.72: Akidah Kami Tentang lmam itu Maksum Kami mempercayai bahawa imam-imam itus6perti nabi-nabi, ia wajib maksum dan terpelihara daripada sifat-sifat yang buruk dan keji yang nyata dan yang tersembunyi,semenjak daripada kecil sehinggalah mati. sengaja atau lupa sebagaimana mereka juga terpelihara daripada sifat lupa, tersalahdan lain-lain. Khomeini menyatakan: "Kita tidak dapat menggambarkan para imam itu mernpunyai sifat lupa dan lalai." (Khomeini,Al-Hukumah Al-lslamiyah, hel. 91) Khomeini berkata lagi: "sesungguhnya imam itu mempunyai kedudukan yang terpuji yang tidaksampai kepadanya malaikat yang hampir kepada Allah dan nabi lagi rasul". (Al-Hukumah al-lslamiah - hal 52)AGAIVIA ISLAIV} Maksum adalah sifat khusus para nabi dan rasul. Memberikan siFat tersebut kepada orang lain selain dari merekabermakna menafikan akidah bahawa Nabi Muhammad s.a.w. adalah penyudah sekalian nabi-nabi. Allah berfirman: NabiMuhammad itu bukan bapa bagi seseorang dari orang lelaki kamu, tetapi dia adalah Rasul Atlah dan penutup Nabi-nabi." (Al-Ahzab40)AGAIVA SYlAH- Al-Bada.Dari segi bahasa al-Bada bermaksud nyata sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Menurut akidahSyiah, al-Bada ialah ilmu Allah berubah-ubah berdasarkan sesuatu peristiwa yang berlaku. Dalam kata lain, Allah mengetahuisesuatu perkara hanya selepas berlakunya perkara tersebut. lni bermaksud Allah jahil atau tidak mempunyai ilmu yang meliputi. An-Naubakhg menyebuikan bahawa Jaatar bin Muhammad al-Baqir telah menentukan anaknya lsmail sebagai lmam sesudahnya(sebagaimana ietentuan Allah kerana Syiah mengatakan imam-imam dilantik dari pihak Allah) dan beliau telah mengisyaratkankepadinya semasa hidup lagi, tiba-tiba ismail ma[i ketika beliau masih hidup. Maka Jaafar pun berkata: "Tidak pernah berlaku kepada Attan 1at-AaOa) berhubung dengan sesuatu seperti mana berlaku kepadanya berhubung dengan lsmail anakku." (Firaq as- Syiah hal. 84). AGAlvtA ISLAtw llmu Allah sejak azali adalah meliputi segala sesuatu dan tidak berlaku sebarang perubahan kepadanya mengikut peristiwa yang berlaku kepada manusia. Allah menjelaskan perkara ini di dalam al-Quran al-Karim: "Allah mengetahui pengkhianatan (penyelewengan dan tidak jujur) pandangan mata seseorang, serta mengetahui akan apa yang tersembunyi di dalam hati."(Al-Mukmin 19). Dan: "Dan sesungguhnya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu".(Al-Talaq 12). -2-
  3. 3. AGAN4A SYIAH - Taqiyyah (Berpura-purQ.faqiyyah merupakan konsep atau ciri penting yang ridak dapat dipisahkarr dariajaran Syiah . Taqiyyah pada hakikatnya adalah "berdusta dan berbohong". Riwayat-riwayat teniang penting;ya mqiyyah di sisiSyiah banyak terdapat di dalam kitab-kitab utama mereka. Antaranya apa yang dikemukakan oleh ai-Kulaini: Rbu Umar al-Ajamikatanya Jafar as-Sadiq a.s. berkata kepadaku "Wahai Abu Umar, Sesungguhnya sembilan persepuluh daripada agama itu terletakpada Taqiyyah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai Taqiyyah dan Taqiyyah itu ada pada tiap-tiap sesuatu,kecuali dalam masalah arak dan menyapu dua khuf (al-Usul Min al-Kafi, jil. 2 hal. 217)." Di antara hakikat taqiyyah ialah apa yangdisebutkan oleh lmam Jaafar As-Sadiq a.s. kepada Sulaiman bin Khalid (perawi hadis): "Wahai Sulaiman! Seiungguhnya engtaubgrada di atas agama yang sesiapa menyembunyikannya akan dimuliakan oleh Allah dan sesiapa yang menyeblrkannya akandihina oleh Allah." (Al-Kafijil. 2, hal. 222)AGAIMA ISLAM - Jujur dan amanah adalah merupakan ciri penting di dalam lslarn sehingga ia menjadi salah satu syaratkesempurnaan iman. Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak beriman orang yang tidak rnempunyai sifat amanah." (Riwayat lmamAhmad). Kerana itu ulama lslam di zaman lampau tidak mahu menerima riwayat yang dikemukakan oleh Syiah kerana merekamengamalkan pembohongan. Sehubungarr dengan itu lmam Syafie berkata: "Tidak pernah aku melihal golongan yang menuruthawa nafsu yang lebih pembohong dari golongan Syiah ." (Al-Kifayah, hal. 49. as-Suyuti. Tadrib Ar-Rawi, jilid 1 , hal. 321)AGAMI SYIAH- Penyelewengan Al-Cluran. Golongan Syiah terutamanya ulama-ulama yang menjadi paksi kepadaagama mereka beritiqad bahawa al-Quran yang dihimpunkan oleh sahabat-sahabat r-a. dan berada di tangan umat lslam sekarangtelah diselewengkan dan ditokok tambah. Antaranya Sayyid Nimatullah al-Jazaairi mengatakan: "Bahawa tokoh-tokoh Syiah telahsepakat tentang sahihnya hadits-hadits yang sampai ke peringkat mutawaatir yang menunjukkan dengan jelas tentang berlakunyapenyelewengan al-Quran (An-Nuuri At-Thabarsi, Fashlu al-Khitaab, hal. 30). Pegangan tersebut adalah berdasarkan kepada lebihdaripada dua ribu riwayat sahih daripada imam-imam maksum di sisi mereka yang jelas menunjukkan berlakunya tahrif(penyelewengan) di dalam al-Quran.AGAIV1A ISLAlVl Ulama-ulama lslam sepakat bahawa kepercayaan bahawa al-Quran telah diselewengkan adalah satu kekufuran.lbnu Qudamah berkata: "Tiada khilaf di kalangan orang-orang lslam pendapat tentang kufurnya orang yang mengingkari al-Quransama ada satu surah atau satu ayat atau satu kalimah yang disepakati bahawa ia adalah al-Quran." (Lamah al-ltiqad Bab Al-Quran Adalah Kalam Allah jil. t hal. 17).AGAIMA SYIAH - Menghalalkan Nikah Mutah. Nikah Mutah adalah sebenarnya perzinaan di atas nama lslam. NikahMutah ialah satu bentuk perkahwinan kontrak tanpa wali dan saksi, untuk suatu tempoh waktu tertentu dengan sedikit maskahwinsahaja dengan tiada sebarang tanggungiawab, naftah, pusaka dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan perkahwinanbiasa. (al-Kafi jilid 5. ms 2B6). Malah perempuan yang ingin dimutahkan tidak perlu ditanya samaada isteri orang atau tidak.Perkahwinan ini semata-mata berlandaskan nafsu dan untuk berseronok. Boleh dikahwini sehingga seritru wanita (Wasaailu AsSyiah jil. 14 hal. 480). Diriwayatkan daripada Muhammad Al-Baqir berkenaan mutah katanya: "lanya bukan termasuk daripadaempat (isteri). Mereka tidak diceraikan dan tidak mewarisi. Mereka hanyalah perempuan yang disewakan." (al-Kafi jilid 5. ms 284).Tidak menganggap halal mutah seolah-olah tidak beriman. Diriwayatkan daripada Muhammad al-Baqir katanya: "Bukan darikalangan kami orang yang tidak mempercayai rajah dan tidak menganggap halal mutah kita". (Man La Yahduruhu al-Faqih jil.3 hal458)AGAIVIA ISLAM - Nikah Mutah yang diamalkan oleh Syiah tiada bezanya dengan perzinaan dan pelacuran di sampingmerendahkan martabat wanita serendah-rendahnya. Kerana itu ia telah diharamkan oleh Nabi Muhammad s.a.w buat selama-lamanya sehingga hari kiamat menerusi hadits-hadits sahih sebelum Baginda wafat melalui beberapa orang sahabat dan salahseorangnya adalah Saidina Ali sendiri seperti katanya: "Bahawa Rasulullah s.a.w. melarang nikah mutah pada hari peperanganKhaibar dan melarang juga memakan daging keldai kampung." (Riwayat lbn Majah dan al-Nasai) . Xcrn*r i*{r+* dal krr b tt*n!ilfffir dm 8# Hc$ail ffiEgffir pd{r UAqda rrslur p#rr er tmr&pd Kr* knd*rr d hgr lla1riJr * ld.}s &rrr me tsrpe rlrcrbi rpqt rnriffir tr rlf lpn &yyE eAI Iterftrtq fe*r rhr hfor-hlar pryrda mn tirar<rrr $tr t{e rf*n &tsn Q{dr rf Enpr[ ry rilqi bd ran rar{d hrxi hfadr&r hh&h pqude hlsr !$ryrh, ry pen&acrtnotd,*rnhrlrrno*ArFrflddfirrsdiktdt il€ndddihrrilti . ilurynE ogo,ego grfergrya rilrar bcElb&r liirn h marggCCkr htrpn ryrg drart krt tlqryuap nsl fi bqud( ffi d d&n trrdrfardr hlm bairipr mnrIlVdlsr dlrl*rF *rrr ffi Hcpafrfan blrrffi Eiilz rier nffir rfi rEn rllfrn pcgr#il Elet ffi*fiilalllpteasandaehya[qdlnhi mdrylEjr tnrdar Frtl d&rr{ Bfrgn*ffidIsodettY!aE&sthsipancrrrcl jaqUmer parupfl" $a*|rga#nrraobatrrryrq&hdd{nrDrrlrrbart#rltrrmtnnr erri Gan{rar-Gan{:ar Sekitar Perayaan Kufur Syiah Tatkala lVbnyan{:t.rt 1O M:harram -5-
  4. 4. TANDA-TANDA SESEORANG AMALAN.AMALAN DAN TELAH DIPENGARUHII AJARAN SYIAH YANG TERJEBAK DENGAN SYIAH BERTENTANGAN Ciri-ciri di bawah adalah sebahagian dari DENGAN AGAMA DAN petanda seseorang yang menganut ajaran FITMH MANUSIA Syiah membual Syiah. Berwaspadalah jika anda dapati lakaran gambar Nabi tanda-tanda sebegini ini tampak mula (Bersumberkan Kitab-Kitab Syiah Yusuf ) kelihatan pada orang-orang yang anda*lmam Jafar as-Sadiq berkata: "Pada tanah perkuburan Husain a.s. terdapat sayang.penawar daripada segala penyakit dan ia adalah ubat yang paling besar. (Man La * Senantiasa memuja Sayyidina Ali danYahdhuru al-Faqih j.2 hal. 600, Tahzib al-Ahkam i.2 hal.26) melebihkan beliau daripada Sayyidina Abu*Abu Hasan a.s. berkata: Aurat itu ada dua iaitu qubul (kemaluan) dan dubur, Bakar & Umardubur ditutup oleh dua papan punggung, apabila telah ditutup kemaluan dan dua . Memperlekeh dan memandang rendahtelurnya maka auratnya telahpun ditutup." (Al-Furumin al-Kaafi j.6 hal.51, Tahzib kepada sahabat-sahabat Nabi s.a.w.al-Ahkam j.1 hal. 374) . Sering menghimpunkan (amak)*lmam Hassan al-Askari berkata: Sesungguhnya ibu-ibu kami tidak sembahyang Zuhur bersama Asar danmengandungkan kami para imam di dalam perut mereka tetapi dipinggang dan Maghrib bersama lsya tanpa sebarangkami dilahirkan bukan melalui rahim tetapi melalui paha sebelah kanan kerana sebab.kami adalah titisan cahaya Allah yang bersih dan dijauhkan daripada sebarang . Kaki tidak dibasuh ketika berwudukkotoran.(Biharal-Anwarj. 51 hal.2, 13, dan 17, llam al-Wara hal. 394) sebaliknya hanya disapu sahaja.*Khomeini berfatwa: "Mengikut pendapat yang kuat dan masyhur harus . Sujud di atas batu Karbala ketika solat.menyetubuhi isteri pada dubur walaupun hal itu tidak disukai. (Tahrir al-Wasilahmasalah ke 11 hal. 241) Menepuk paha ketika memberi salam sesudah sembahyang.*Abu Hasan bertanya Jafar as-Sadiq tentang menyewa faraj, meminjamnya dan . Tidak mahu makan ikan yang tidakmenghadiahkan kepada sahabalsahabat lalu beliau berkata: "Tidak mengapa." (Al-lstibsar j. 3 hal. 141) bersisik. **Memenuhi kehendak Melewatkan berbuka puasa sehingga syahwat seperti meraba dengan penuh syahwat, memeluk, hampir waktu lsya.mengacukan kemaluan ke paha kanak-kanak termasuk ke paha bayi yang masihmenyusu adalah diharuskan. (Khomeini, Tahrir al-Wasilahl.2 hal. 216) * Memarahi orang yang puasa Asyura.*Tafsiran pelik * Syiah antaranya ayat 19 & 20 surah ar-Rahman yang bermaksud: Sering memperkatakan tentan keperluan.Dia kepada imam zaman ini(imam mahdi). bia*an air dua laut (yang masin dan yang tawar) mengalir, sedang keduanyapula bertemu, Di antara keduanya ada penyekat yang memisahkannya, masing- *masing tidak melampaui sempadannya. lmam tafsir Syiah Ali bin lbrahim al- Simbol-simbol agama Syiah seperti mukasurat 3, dipamerkan di premisaremisQummi menukilkan riwayat daripada Jafar as-Sadiq, katanya: Ali dan Fatimahadalah dua laut yang dalam salah satu tidak melampaui satu lagi. (Tafsir al-Qummi i-1i:.r5jil.2 hal.345) li:;.. (ilhr 4,,.1r;,i d; *; AtJr.,.r.l.rr Yldr 1: Tulisan di atas Kaabah Sylah Ali Jaan yang bemaksud Ali Adalah Kesayanganku Tiada Tuhan Melainkan Allah, Muhammmad Pesuruh Alah, Ali Khalifah Yang Dilantik Oleh Allah, Khomeini Hujah Allah Maklumat lanjut berkenaan Syiah boleh .;rr 11 a1 ) .ri .q-i..*r Y1 oi1 ! .i rs"i,-SirSi ;* ,rSi & .rSi.Ar didapati melaluilaman web di bawah: {-: tio .ii .L6s[..], J,*-r 1r*r ,i ,a*i.3t J,*, t.r** ,..rf .rsri .r*t 1 . www.islam.e-fatwa.gov.my/fatwa- kebangsaan/syiahd i-malaysia (Aku bersaksi bahawa Ali adalah khalifah yang dilantik oleh Allah) 2. wwwabunaaielah.blqspot.com r1.5d ,ris" o* ri.)tiil ,F ,f eo)-.a.Jt *1" *t ri:r-a-h Js rr 3. www.tenteradajfal.blogspot.crm 4. www.hakekat.com ,il"rJt ,r+ ,J* f ,J*lt ,. .,b.f 5. www.kr-hcy.corr/shia (Marilah ke arah sebaik-baik amalan) 6. www.videosyiah.com 7. www.alburhan.com/ & !1 +11 1 .,iir !! sII Y .._ySi .i* ,-ssi Jrl 8. www.darulkautsar.net 9. httpl/syiahmalaysia.blogspot.com NOTA: SEBARKAil RISALAH lllt JIKA AHDA PRlHATllll TERHADAP AilcAlsAIu YAIUG MEL/AIUDA Al(IDA}l UIUIAT lSLAlUl

×